Βιογραφικό Σημείωμα : Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού"

Transcript

1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: ΠΟΤΓΔ : Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Γιδακηοπικό Γίπλυμα Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Γηεξεύλεζε, κνληεινπνίεζε ησλ παξαγόλησλ επεξεαζκνύ ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ θαη ησλ επηπηώζεσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα Βαζκόο δηπιώκαηνο: : European Transportation Safety Council (ETSC), Brussels Project: The construction sites of the subway network system as dangerous sites in the city of Thessaloniki : Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ, ημήμαηα Πολιηικών Μησανικών και Αγπονόμυν Σοπογπάθυν Α.Π.Θ. ΙΜΔΣ ΔΚΔΣΑ, Μεηαπηςσιακό δίπλυμα ειδίκεςζηρ ζηο «σεδιαζμό, οπγάνυζη και διασείπιζη ηυν ζςζηημάηυν μεηαθοπών» Βαζκόο δηπιώκαηνο: 8,26 Γηπισκαηηθή εξγαζία: Σπκβνιή ζηελ αηζζεηηθή ησλ νδώλ θαη ησλ νδηθώλ έξγσλ : Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού : Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Γίπλυμα Πολιηικού Μησανικού Βαζκόο δηπιώκαηνο: 7,2 Τνκέαο: Σπγθνηλσληαθόο Γηπισκαηηθή εξγαζία: Πξνκειέηε ράξαμεο νδνύ ζην λνκό Φισξίλεο 2000: 1 ο Λύκειο ςκεών Βαζκόο απνιπηεξίνπ: 18,8/20 3. ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 2013: University of Edinburgh, Coursera, Critical thinking in global challenges Ελένη Μισοκεφάλου 1

2 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 1/2015: ςγγπαθή μαθηζιακών αποηελεζμάηυν ηίηλυν ζποςδών ΙΔΚ, Δζληθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 11/2014-ζήμεπα: Αξιολογηηήρ, Δζληθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Υπνκεηξών Αμηνινγεηώλ Διέγρνπ Πιεξόηεηαο αηηεκάησλ παξόρσλ δηά βίνπ κάζεζεο, Αλαγγειηώλ θαη Δπηηόπησλ ειέγρσλ Υπνκεηξών Αμηνινγεηώλ Διέγρνπ Πιεξόηεηαο αηηεκάησλ εθπαηδεπηώλ θαη ππνςήθησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ Υπνκεηξών Αμηνινγεηώλ γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο Υπνκεηξών Αμηνινγεηώλ γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Υπνκεηξών Διεγθηώλ/Αμηνινγεηώλ Κηηξηνινγηθώλ Υπνδνκώλ 09/2014-ζήμεπα: Διζηγήηπια ζεμιναπίυν Οδικήρ Αζθάλειαρ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 5/2014-ζήμεπα: Δπιζηημονικό πποζυπικό JCB, Γξαθείν Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο θαη Σπληνληζκνύ Γηαδηθαζηώλ, Γηεύζπλζεο Γηθηύνπ Ύδξεπζεο, ΔΥΓΑΠ Α.Δ. 11/2013-5/2014: Ιδιώηηρ ζςνεπγάηηρ, Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή 2/2012-5/2014: Δπικεθαλήρ ηηρ σολήρ Μησανικών ηνπ Mediterranean college Ακαδημαφκή Τπεύθςνη (Programme leader) ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ: BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction, Mediterranean college - University of Derby BSc (Hons) in Mechanical Engineering, Mediterranean college - University of Derby HND programme in Construction and the Built Environment HND programme in Civil Engineering HND programme in Mechanical Engineering HND programme in Construction Professional diploma in energy production and management Professional Training / Professional Diploma in Design & Installation of Photovoltaic Systems Summer school Greek traditional architecture: from mainland to the islands - the trip from history to implementation Δπιζηημονική Τπεύθςνη Μεραληθώλ ζην εξεπλεηηθό θέληξν «Κέληξν Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (Κ.Δ.Τ.Α.Κ.)» Ελένη Μισοκεφάλου 2

3 Accredited Lecturer, University of Derby, BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction BSc (Hons) in Mechanical Engineering Καθηγήηπια, BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction BSc (Hons) in Mechanical Engineering, καζήκαηα: Scholarship for technologists, Level 3, BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction BSc (Hons) in Mechanical Engineering Regulatory systems, Level 4, BSc (Hons) in Mechanical Engineering Construction CAD and Personal Development, Level 4, BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction Καθηγήηπια, HND Programme in Civil Engineering, κάζεκα: Transportation 7/2011-6/2012: Μεηακληηή ςπάλληλορ ζηο γπαθείο ηος Τποςπγού Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 6/2010-7/2011: Διδική ςνεπγάηιδα ηος Τποςπγού Τποδομών Μεηαθοπών και Γικηύυν, αξκνδία γηα ζέκαηα κεηαθνξώλ θαη νδηθήο αζθαιείαο Μελέηη κςκλοθοπιακήρ ζύνδεζηρ Δζληθήο Οδνύ Θεζζαινλίθεο- Μνπδαληώλ θαη Τνπάδε 2009: Δπιμεηπήζειρ- επιμεηπηηικά ζσέδια ζην έξγν «Αλάπιαζε ηνπ νηθηζκνύ Σθξα, δήκνπ Ηιηνύπνιεο» Δκπόνηζηρ μελέηηρ οδοποιίαρ, εθπόλεζε κειεηώλ ηζόπεδσλ θόκβσλ, αλάζεζε από ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο : Δπίβλετη ζε έξγα ηεο 9 εο εθνξίαο αξραηνηήησλ 11/2007-ζήμεπα: Ιδιόκηηηο ηεσνικό γπαθείο Μειεηώλ & Καηαζθεπώλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 2003: Δπίβλετη έπγυν θαηαζθεπήο νηθνδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο, θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Μνριόο Ο.Δ. 5. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English, University of Michigan, Grade B, 2013 Γαλλικά: Certificat de Langue Francaise, Institute Francaise de Thessalonique, D.E.L.F. A1, 1994 Γαλλικά: Certificat de Langue Francaise, Institute Francaise de Thessalonique, D.E.L.F. A4, ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ N. Eliou and E. Misokefalou, Driver s distraction and inattention profile in typical urban high speed arterials, Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation, A. Stanton, Chapter 26, pp , CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton London New York, ΤΓΓΡΑΦΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΗΜΔΙΩΔΩΝ 2014: Μάζεκα: Regulatory Systems/ Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο Πξόγξακκα ζπνπδώλ: BSc (Hons) in Mechanical Engineering, University of Derby Ελένη Μισοκεφάλου 3

4 2013: Μάζεκα: Scholarship for technologists Πξόγξακκα ζπνπδώλ: BSc (Hons) in Civil Engineering and Construction BSc (Hons) in Mechanical Engineering, University of Derby 2013: Μάζεκα: Transportation Πξόγξακκα ζπνπδώλ: HND Programme in Civil Engineering, Pearson Edexcel 8. ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΚΡΙΣΔ 2014: E. Misokefalou and N. Eliou, Recording and evaluation procedure of drivers distraction in accordance with driver s characteristics in high speed arterials, 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Kraków, Poland 19-23/7/2014 E. Misokefalou and N. Eliou, Recording and evaluation procedure of drivers distraction in accordance with driver s characteristics in high speed arterials, CETRA rd International Conference on Road and Rail Infrastructure, Split, Croatia, 28-30/4/ : Δ. Μιζοκεθάλος, Γηεξεύλεζε, κνληεινπνίεζε ησλ παξαγόλησλ εθηόο ηνπ νρήκαηνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ θαη νη επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα, Ηκεξίδα Δξεπλεηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο Πνιπηερληθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 22/5/2013, Βόινο, Διιάδα 2012: Δ. Μιζοκεθάλος, Ν. Ηιηνύ, Σ. Βαξδάθε, Π. Κνπειηάο θαη Φ. Παπαδεκεηξίνπ, Απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ ζε ηππηθέο αζηηθέο αξηεξίεο πςειώλ ηαρπηήησλ, 5 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Οδηθήο Αζθάιεηαο, 25-26/10/2012, Βόινο, Διιάδα N. Eliou and E. Misokefalou, Driver s distraction and inattention profile in typical urban high speed arterials, AHFE 4th International Conference on Human Factors and Ergonomics, San Francisco, California 21-24/7/2012 E. Misokefalou and N. Eliou, Driver s distraction and inattention profile in typical urban high speed arterials, CETRA nd International Conference on Road and Rail Infrastructure, Dubrovnik, Croatia, 7-9/5/2012 E. Misokefalou and N. Eliou, Recording and evaluation procedure of drivers distraction and inattention. The case of major Greek cities ring roads, TRA 2012-Sustainable Mobility through Innovation, Athens, Greece Δ. Μιζοκεθάλος, Κ. Φξπζνζηόκνπ, Σ. Βαξδάθε θαη Ν. Ηιηνύ, Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ. Η πεξίπησζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ νδώλ κεγάισλ ειιεληθώλ πόιεσλ, 3 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Οδνπνηίαο, 9-10/2/2012, Αζήλα, Διιάδα 2010: E. Misokefalou, N. Eliou and A. Galanis, Driving distraction of attention audit of motorcycle and bicycle users in urban areas. Case study in the city of Volos, Greece, Safety and mobility of vulnerable road users: pedestrians, motorcyclists and bicyclists, International Conference, Israel, Jerusalem, 30/5-2/6/2010 A. Galanis, N. Eliou, E. Misokefalou and P. Lemonakis, Bicyclists braking profile on several types of urban pavements, Safety and Mobility of Vulnerable Road Users: Pedestrians, Motorcyclists and Bicyclists, International Conference, Israel, Jerusalem, 30/5-2/6/2010 Ελένη Μισοκεφάλου 4

5 Δ. Μιζοκεθάλος, Ν. Ηιηνύ θαη Α. Γαιάλεο, Γηεξεύλεζε κεζνδνινγηώλ ειέγρνπ ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ δηθύθισλ θαη πνδειαηηζηώλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Δθαξκνγή ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ. 5 ν Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ζηηο Μεηαθνξέο, Βόινο, Διιάδα, 27-28/9/2010 N. Eliou and E. Misokefalou, Driver s risk perception the case of highways with poor geometric characteristics, in heavy traffic conditions, Road Safety on Four Continents, 15 th International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 28-30/3/ : N. Eliou and E. Misokefalou, Comparative analysis of drivers distraction assessment methods, Towards and Beyond the 2010 Road Safety Targets- Identifying the Stubbom Issues and their Solutions, 22nd ICTCT Workshop, Leeds, UK, 22-23/10/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014: «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ ηερληθώλ έξγσλ», Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Υπνδνκώλ, Αζήλα, 4/11/ : «2nd International Symposium for Sports, Society & Culture», International Olympic Academy & Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ancient Olympia, 6-19/7/2013 «BTEC portfolio building», Pearson, Athens, 3/7/ : «Πξώηεο βνήζεηεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο», Mediterranean college - ηκήκα Δζεινληώλ Σακαξεηηώλ Διιάδνο Αζήλα, 6/12/2012 «BTEC assignment writing: developing holistic, cross-assessments», Athens, 19/6/2012 «BTEC internal verification and standardisation», Athens, 20/6/2012 «Tailoring BTEC to meet learner needs», Athens, 21/6/ : «Τερληθέο βειηίσζεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ», Θεζζαινλίθε, 16/511/ /11/ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ω ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΟΜΙΛΗΣΡΙΑ 2014: «3d Printing», Mediterranean college, Αζήλα, 13/3/2014 «Βιομάζα/Βιοκαύζιμα: Η Ελληνική επένδυζη ζηο Μέλλον», Mediterranean college, Αζήλα, 11/03/ : «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο», Mediterranean college, Αζήλα, 13/11/2013 «Διθπζηηθό βηνγξαθηθό θαη επηηπρία ζηε ζπλέληεπμε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Skywalker», Mediterranean college, Αζήλα, 7/11/2013 «Ο εζεινληηζκόο σο κεραληζκόο επαγγεικαηηθήο εμσζηξέθεηαο», Mediterranean college, Αζήλα, 3/06/2013 Ελένη Μισοκεφάλου 5

6 «Internet marketing», Mediterranean college, Αζήλα, 21/05/2013 «Γπλαηόηεηεο θαη εθαξκνγή ησλ γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ (GIS)», Mediterranean college, Αζήλα, 25/04/2013 «Industry disruptors, game changers - life coaching», Mediterranean college, Αζήλα, 25/04/2013 «Υγηεηλή, αζθάιεηα θαη ςπρηθή πγεία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο», Mediterranean college, Αζήλα, 22/04/2013 «Οδηθό ηξνραίν αηύρεκα, πξόιεςε θαη θαηαζηνιή», Mediterranean college, Αζήλα, 28/03/2013 «Απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη ζέξκαλζεο», Mediterranean college, Αζήλα, 28/02/ : «Πξώηεο βνήζεηεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο», Mediterranean college - ηκήκα Δζεινληώλ Σακαξεηηώλ Διιάδνο, Αζήλα, 6/12/ ΜΔΛΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Μεηξών ειεγθηώλ ΔΟΠΠΔΠ Μεηξών εθπαηδεπηώλ Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Α.Μ. 139) Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ Σπιιόγνπ Τερληθώλ Υπαιιήισλ Διιάδνο Σπιιόγνπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διιάδνο Σπιιόγνπ Διιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ Σπιιόγνπ Τερληθώλ Υπαιιήισλ Διιάδνο Δξγαζηεξίνπ Οδνπνηίαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Παξαηεξεηεξίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο Μεηξώνπ Δπηζηεκνληθώλ Σπλεξγαηώλ ηνπ ΙΝΔ/ ΓΣΔΔ Μεηξώνπ Γηδαζθόλησλ Κνιιεγίσλ, Α.Μ. 296/2012 Μεηξώνπ Δθπαηδεπηώλ ΛΑΔΚ-ΟΑΔΓ Γηθηύνπ Δζεινληώλ Ιλζηηηνύηνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο «Πάλνο Μπισλάο» 12. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ Οξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 6νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο, Σύιινγνο Διιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ θαη Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Αζήλα, 12-13/3/2015 Δπηηξνπή Αζθάιεηαο Μεηαθνξώλ, Σύιινγνο Διιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο, Σύιινγνο Διιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ Ελένη Μισοκεφάλου 6

7 Αθαδεκατθή επηηξνπή ηνπ 1 νπ college, Αζήλα, 30/5/2013 Γηεπηζηεκνληθνύ Φνηηεηηθνύ Σπλεδξίνπ, Mediterranean 13. ΓΝΩΔΙ Η/Τ Άξηζηε γλώζε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ: Dos θαη Windows Γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ: FORTRAN & Visual Basic Λνγηζκηθώλ παθέησλ: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, Photoshop, ArcGIS, SPSS, ππεξεζηώλ δηθηύνπ, πξνγξάκκαηα ζηαηηθήο αλάιπζεο θαηαζθεπώλ, ODOS 7, MATLAB Ελένη Μισοκεφάλου 7

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος

Βιογραφικό Σημείωμα. Σδουκόπουλος Ελευθέριος Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Σδουκόπουλος Α. Ελευθέριος Όνομα Πατρώνυμο Σδουκόπουλος Ελευθέριος Απόστολος Ημερομηνία γέννησης 29 Δεκεμβρίου 1984 Τόπος γέννησης Διεύθυνση Λάρισα Τηλέφωνο (Εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα