ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ Φνξηεγώλ Γ.Φ. Διιάδαο (ΓΔ.Σ.Δ.Α.Φ.Γ.Φ.Δ.) Δξγαηώλ Διιάδαο (Γ.Σ.Δ.Δ.) Αλώηαηε Γηνίθεζε Δλώζεωλ Γεκνζίωλ Υπαιιήιωλ (Α.Γ.Δ.Γ.Υ.), Βηνηερλώλ, Δκπόξωλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ.) Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Δ.Σ.Δ.Δ.) Ομοζπονδία Σςνδέζμων Ανεξάπηηηων Δμποπικών Ανηιπποζώπων Διζαγωγήρ Δξαγωγήρ & Γιανομέων (Ο.Σ.Α.Δ.Α.) Παλειιήληα Σπλνκνζπνλδία Δλώζεωλ Γεωξγηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ (ΠΑ.Σ.Δ.ΓΔ.Σ.) Αγξνηηθώλ Σπιιόγωλ Αθαδεκίαο 6 Αζήλα ΤΚ Λνπδνβίθνπ 1 Πι.Οδεζζνύ Πεηξαηάο ΤΚ Πεηξαηώο 4 Παηεζίωλ 69 & Αηληάλνο 2 Αζήλα ΤΚ Χύιια 2 & Φηιιειήλωλ Αζήλα ΤΚ Αξηζηνηέινπο 46 Αζήλα ΤΚ Μεηξνπόιεωο 42 Αζήλα ΤΚ Καπύηζη 3 Αθήνα ΤΚ Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείωλ Αζήλα ΤΚ Αξθαδίαο 26 Ακπειόθεπνη Αζήλα ΤΚ

2 Διιάδαο (ΓΔ.Σ.Α.Σ.Δ.) Παλειιήλην Σπλδηθάην Φεξζαίωλ Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ (Π.Σ.Φ.Δ.Μ.) Σωμαηείο Ιδιοκηηηών Φοπηηγών Αςηοκινήηων Γ.Φ. Νομού Αηηικήρ «Ο Άγιορ Πανηελεήμων» Σωμαηείο Ιδιοκηηηών Γεπανοθόπων Οσημάηων Γ.Φ. Αθηνών Πειπαιώρ & Πεπισώπων Πεηξαηώο 4 Σεπβιών 16 & Λ.Αθηνών 27 Αθήνα ΤΚ Ιεπά Οδόρ 294 Αιγάλεω ΤΚ Οκνζπνλδία Σπλδηθάηωλ Μεηαθνξώλ Διιάδνο (Ο.Σ.Μ.Δ.) Οκνζπνλδία Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Ο.Φ.Α.Β.Δ.) Σωμαηείο Μικπών Φοπηηγών Θεζζαλονίκηρ «Η Αναγέννηζη» Σπλδηθάην Φεξζαίωλ θαη Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ Θεζζαιίαο, Κεληξηθήο Διιάδνο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σωμαηείο Αςηοκινηηιζηών Φοπηηγών Γ.Φ. Ν.Μαγνηζίαρ Σωμαηείο Δθνικών Μεηαθοπών Πιεπίαρ Σωμαηείο Δθνικών Μεηαθοπών Άπηαρ Απηνθηλεηηζηώλ Φνξηεγώλ Απηνθηλήηωλ Γ.Φ. Γπηηθήο Διιάδαο, Κεληξηθήο Σηεξεάο θαη Πεινπνλλήζνπ Σωμαηείο Μικπ.Φ.Γ.Φ. Ν.Αιηωλοακαπνανίαρ Οκνζπνλδία Ιδηνθηεηώλ Φνξηεγώλ Απηνθηλήηωλ Γ.Φ. Δπβνίαο Μελάλδξνπ 51 Αζήλα ΤΚ Γ. Πάξνδνο Σνθνύιε 10 Θεζζαινλίθε ΤΚ Αγ.Πάνηων 4 Θεζζαλονίκη ΤΚ ν ρικ παιαηάο εζληθήο Οδνύ Λάξηζαο Θεζζαινλίθεο Ξενοθώνηορ 1 Βόλορ ΤΚ ο σλμ Π.Δ.Ο. Καηεπίνηρ Θεζζαλονίκηρ 2 ο σλμ Δ.Ο. Άπηαρ Αθηνών Μαηδώλνο 45 Πάηξα ΤΘ.50 ΤΚ Αγπίνιο Αιηβεξίνπ 4-6 Φαιθίδα TK Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Ηθαίζηνπ

3 Ιδηνθηεηώλ Βπηηνθόξωλ Απηνθηλήηωλ Γ.Φ. Μεηαθνξάο Υγξώλ Καπζίκωλ & Αζθάιηνπ Σωμαηείο Μεηαθοπών Υγπών Τποθίμων Δλλάδαρ (Σ.Μ.Υ.Τ.Δ.) Σωμαηείο Δπαγγελμαηιών Αςηοκινηηιζηών Ιδιοκηηηών Μεηαθοπάρ Υγπών Καςζίμων Μακεδονίαρ Θπάκηρ «Ο Φίλιππορ» θαη Σωκαηείν Ιδηνθηεηώλ Φνξηεγώλ Γ.Φ. ηνπ Ν.531/1970 Καξαγωγείο Μηθξώλ Φνξηεγώλ Απηνθηλήηωλ (Π.Ο.Δ.ΜΙ.Φ.Α.) θαη Σωκαηείν Φνξηεγώλ Γ.Φ. ηνπ Ν.1073/80 Αζηηθώλ Σπγθνηλωληώλ Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεωλ Τνπξηζκνύ (ΓΔ.Π.Ο.Δ.Τ.) Σύνδεζμορ Ππακηόπων Τοςπιζμού Μακεδονίαρ - Θπάκηρ Ταμί & Αγνξαίωλ (Π.Ο.Δ.Ι.Α.Τ.Α.) Παλειιήληνο Σύιινγνο Σπκβνύιωλ Αζθαινύο Μεηαθνξάο Δπηθηλδύλωλ Δκπνξεπκάηωλ (Π.Σ.Σ.Α.Μ.Δ.Δ.) Οκνζπνλδία Βελδηλνπωιώλ Διιάδνο (Ο.Β.Δ.) Πξαηεξηνύρωλ Δκπόξωλ Καπζίκωλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ.) & Φωηνπνύινπ 6 Σθαξακαγθάο Αηηηθήο ΤΚ Φοινίκων 23 Πεπιζηέπι ΤΚ ηρ Οκηωβπίος 14 Θεζζαλονίκη ΤΚ Γνύλαξε Πεηξαηάο Θεβώλ 219 Πεξηζηέξη ΤΚ Πεηξαηώο 4 (6 νο όξνθνο) Παλεπηζηεκίνπ 57 Αζήλα ΤΚ Τεπηζέηη 6 Θεζζαλονίκη ΤΚ Πεηξαηώο 4 3 εο Σεπηεκβξίνπ 53 Αζήλα ΤΚ Λόληνπ 8 Αζήλα ΤΚ Αξρηκήδνπο 29 Ηξάθιεην Κξήηεο ΤΚ Γακβέηηα

4 Οηθνλνκνιόγωλ (Π.Ο.Ο.) Αζήλα ΤΚ Φνξνηερληθώλ Διεύζεξωλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) Ένωζη Φοποηεσνικών Δλεύθεπων Δπαγγελμαηιών Ν.Θεζζαλονίκηρ (Δ.Φ.Δ.Δ.Θ.) Οκνζπνλδία Δθηειωληζηώλ ηεο Διιάδνο (Ο.Δ.Τ.Δ.) Σύλλογορ Δκηελωνιζηών Θεζζαλονίκηρ Οκνζπνλδία Τειωλεηαθώλ Υπαιιήιωλ Διιάδνο (Ο.Τ.Υ.Δ.) Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Ο.Δ.Δ.) Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (Σ.Δ.Β.) Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Δμαγωγέωλ (Π.Σ.Δ.) Σύνδεζμορ Δξαγωγέων Βοπείος Δλλάδορ (Σ.Δ.Β.Δ.) Σύνδεζμορ Δξαγωγέων Κπήηηρ Ινπιηαλνύ Αζήλα ΤΚ Πλ.Γημοκπαηίαρ 12 Θεζζαλονίκη Καξαϊζθνπ 82 Πεηξαηάο ΤΚ Ν.Κοςνηοςπιώηος 13 Θεζζαλονίκη ΤΚ Αθαδεκίαο 4 Αζήλα ΤΚ Αθαδεκίαο 6 Αζήλα ΤΚ Μεηξνπόιεωο Αζήλα ΤΚ Βνύιγαξε 50 Θεζζαινλίθε ΤΚ Ξελνθώληνο 5 Αζήλα ΤΚ Κξαηίλνπ 11 Αζήλα ΤΚ Πλ. Μοπισόβος 1 Θεζζαλονίκη ΤΚ Λ.Γημοκπαηίαρ 20 Ηπάκλειο Κπήηηρ ΤΚ

5 Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεωλ Δμαγωγήο Γηαθίλεζεο Φξνύηωλ Λαραληθώλ & Φπκώλ INCOFRUIT HELLAS Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμωηεξηθνύ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ.) Σύλδεζκνο Βηνκεράλωλ Βνξείνπ Διιάδνο (Σ.Β.Β.Δ.) Έλωζε Δπηρεηξήζεωλ Αθηνπινϊαο (Δ.Δ.A.) Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο (Σ.Δ.Δ.Ν.) Γηεζλήο Ναπηηθή Έλωζε (Γ.Ν.Δ.) Δκπνξηθόο Σύιινγνο Θεζζαινλίθεο (Δ.Σ.Θ.) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (Ι.Ο.Β.Δ.) Ιλζηηηνύην Οδηθήο Αζθάιεηαο (Ι.Ο.Α.Σ.) Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο Αζελώλ (Γ.Σ.Α.) Σύλδεζκνο Διιήλωλ Οξγαλωηώλ Δθζέζεωλ & Σπλεδξίωλ (Σ.Δ.Ο.Δ.Σ.) Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Αηόινπ 104 Αζήλα ΤΚ Μαξ.Αληύπα Ηιηνύπνιε ΤΚ Πιαηεία Μνξηρόβνπ 1 Θεζζαινλίθε ΤΚ ww.sbbe.gr Αξηζηείδνπ 15 & Αθηή Πνζεηδώλνο Πεηξαηάο ΤΚ Αθηή Μηανύιε 7-9 Πεηξαηάο Κνινθνηξώλε 99, 7 νο όξνθνο Πεηξαηάο ΤΚ Πι.Μνξηρόβνπ 1 Θεζζαινλίθε ΤΚ Τζάκε Καξαηάζε 11 Αζήλα ΤΚ Νεκέζεωο 2 Αζήλα ΤΚ Αθαδεκίαο 60 Αζήλα ΤΚ εο Σεπηεκβξίνπ 59 Αζήλα ΤΚ Δγλαηία 154 Θεζζαινλίθε ΤΚ

6

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών»

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ : ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & : ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΩΝ ΔΠΗΥ/ΔΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ.

Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ A ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΓΑΜ.ΑΞΙΑ ΠΡΟ: Όπσο Π. Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Α 5006878 ΔΞ2015 Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΘΙΑΓΕ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Δρ Παναγιώτης Πλατής Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘΗΑΓΔ) Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 1. Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ 2. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θ. Γηώξγνπ Αλσκεξίηε ζηα Πνζεηδώληα 2012 ΠΔΙΡΑΙΑ 06 Ινπλίνπ 2012 Έξγν 1. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο

Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο Κέλπα: Σν ιίθλν ηεο αλζξσπφηεηαο H θαηαγσγή ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξνλνινγείηαη πάλσ από 27 εθ. ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ Κέλπα. Σην θαξάγγη Οιληνπβάη ηνπνζεηείηαη ε εκθάληζε ησλ πξώησλ αλζξώπσλ. Πελήληα ρξφληα

Διαβάστε περισσότερα