ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: e.mail: ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Title: Diploma in International Financial Reporting (IFRS) University of Lancaster in U.K Department of Economics Title: MSc in International Trade and Finance Παλεπηζηήκην Αζελώλ- Τκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 2013 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ: Δζληθή Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2011-ζήμερα Έληαμε ζην Μεηξών Μόληκωλ Δηζεγεηώλ: Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2010 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Μάζεζε: Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2007 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Διεγθηηθήο: Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Σ.Δ..Υ.Υ.Ο) 2000 Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην: Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Λνγηζηή-Φνξνηερληθνύ Α Τάμεο Γόθηκνο Οξθωηόο Διεγθηήο: Σώκα Οξθωηώλ Διεγθηώλ: [1]

2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζήμερα Δηζεγεηήο ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ ζηα καθξνρξόληα (εηήζηα) πξνγξάκκαηα «Φνξνινγηθό Γίθαην γηα Οηθνλνκνιόγνπο» θαη «Φνξνινγηθό Γίθαην γηα Γηθεγόξνπο». Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 2014-ζήμερα Γηδάζθωλ ζην κάζεκα «Φνξνινγία Δπηρεηξήζεωλ» ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Γηνίθεζε επηρεηξήζεωλ ΜΒΑ ( Business Administration)» - Part Time Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2010-ζήμερα Δηζεγεηήο ζηνλ ζεκαηηθό θύθιν «Οηθνλνκία θαη Γεκόζηα Πνιηηηθή» κε αληηθείκελν ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2013-ζήμερα -Δηζεγεηήο ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα θνξνινγία εηζνδήκαηνο γηα ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ειεγθηώλ θαη ππαιιήιωλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ. Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Σ.Δ..Υ.Υ.Ο) Δηζεγεηήο ζε επηκνξθωηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο επηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Τνκέα Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ 2007-ζήμερα Δηζεγεηήο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο ζηειερώλ επηρεηξήζεωλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζπλεξγαδόκελνο κε Δπηκειεηήξηα, ζπιιόγνπο Δθνξηαθώλ, Λνγηζηώλ-Φνξνηερληθώλ, Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ. ΤΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΗΜΔΙΩΔΩΝ 1. Real Exchange Rate Movements and Exports in the Greek Economy: A Study of the Impact of the EEC Entry : Lancaster University October Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ (λ.2238/1994): Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Σ.Δ..Υ.Υ.Ο) [2]

3 3. Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ-Δηζόδεκα από Κηλεηέο Αμίεο (λ.2238/1994): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2012, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ-Μεηαβίβαζε Τίηιωλ (λ.2238/1994): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2012, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ (λ.2238/1994): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2012, Μεηαζρεκαηηζκνί Δπηρεηξήζεωλ (λ.2166/1993): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2012, Δηζόδεκα από Κεθάιαην (Μεξίζκαηα, Τόθνη, Γηθαηώκαηα) (λ.4172/2013): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2014, Υπεξαμία από Κεθάιαην (Μεηαβίβαζε Τίηιωλ) (λ.4172/2013) Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2014, Κέξδε από Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα (λ.4172/2013): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2014, Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ(λ.4172/2013): Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 2014, 2015 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ «Οδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ θαη Ννκηθώλ Οληνηήηωλ Φνξνινγηθνύ Έηνπο 2014», Δπηζηεκνληθή έθδνζε πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε, Μάιος 2015 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 2013 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ: Δζληθή Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) 2011 Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Σ.Δ..Υ.Υ.Ο): Θέκαηα Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ-Ννκνζεζία Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο 2010 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Μάζεζε: Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) [3]

4 2009 Join Transfer Pricing Forum (Dubrovnik): Advance Pricing Agreements within in E.U 2006 Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Σ.Δ..Υ.Υ.Ο): Θέκαηα Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ-Ννκνζεζία Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο 2005 Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ: Αγγιηθή Οηθνλνκηθή Οξνινγία 2003 Σρνιή Δπηκόξθωζεο Υπαιιήιωλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ: Δπηζθόπεζε Φνξνινγηθνύ Σπζηήκαηνο 1997 Δθπαηδεπηηθό Κέληξν Κηεκαηηθήο Τξάπεδαο: Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 1994 ΔΛΚΔΠΑ: Δηήζην Φνξνηερληθό Σεκηλάξην ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ζήμερα Τποσργείο Οικονομικών-Κενηρική Τπηρεζία: Γιεύθσνζη Φορολογίας Διζοδήμαηος-Σμήμα Νομικών Προζώπων Αληηθείκελν εξγαζίαο: -Γλωκνδνηήζεηο επί εξωηεκάηωλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη ηωλ λόκωλ πεξί θνξνινγηθώλ θηλήηξωλ -Σύληαμε θνξνινγηθώλ δηαηάμεωλ θαη έθδνζε εξκελεπηηθώλ εγθπθιίωλ θαη ππνπξγηθώλ απνθάζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο -Σρεδηαζκόο εληύπωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο -Σπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε κεγεζώλ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ -Θέκαηα εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ γηα επηρεηξήζεηο ( Transfer Pricing, Δληαία Φνξνινγεηέα Βάζε, Κξαηηθέο εληζρύζεηο, Οδεγία Μεηξηθώλ-Θπγαηξηθώλ, Οδεγία Τόθωλ-Γηθαηωκάηωλ) Pricewaterhousecoopers-Δλεγκηικό ημήμα Αληηθείκελν εξγαζίαο: [4]

5 -Γηαρεηξηζηηθνί Έιεγρνη ζηα πιαίζηα ηνπ εκπνξηθνύ λόκνπ θαη ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμωηεξηθό (Όκηινο επηρεηξήζεωλ Coca-Cola, ΤΙΤΑΝ, Ιintercontinental, Crecotel, Μπηηιελαίνο, Ledra Marriot, Ericson θ.ιπ) -Δθπόλεζε κειεηώλ γηα απνηίκεζε θαη εμαγνξά επηρεηξήζεωλ -Σπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα δηνηθεηηθή αλαζπγθξόηεζε επηρεηξήζεωλ -Έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ Θπγαηξηθώλ επηρεηξήζεωλ Οκίιωλ γηα ηηο αλάγθεο ελζωκάηωζεο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ-ΔΠΙΣΡΟΠΔ 2014-ζήμερα Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ πξνπαξαζθεπή ηωλ αλαγθαίωλ πξνζαξκνγώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ, ζρεηηθά κε ηα Νέα Λνγηζηηθά Πξόηππα (λ.4308/2014) 2014 Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ ζύληαμε θαη έθδνζε ηωλ απαξαίηεηωλ εξκελεπηηθώλ εγθπθιίωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λένπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ) (λ. 4172/2013) Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ Κ..Φ.Δ (λ.4172/2013) 2013 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ δηακόξθωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηωλ λέωλ Διεγθηώλ 2012 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ δηεξεύλεζε ζεκάηωλ ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ Τξαπεδώλ ζην P.S.I 2010 Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν θαη θαηάξγεζε ηωλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεωλ ηνπ Κώδηθα Βηβιίωλ & Σηνηρείωλ (Κ.Β.Σ.) 2010 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδωλ θαη ηεο επίηεπμεο ηωλ ζηόρωλ ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηνπηζηωηηθήο Πνιηηηθήο 2011 Οκάδα Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηε θνξνινγηθή θαη ηειωλεηαθή ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία ζπλδξνκή κε Βνπιγαξία [5]

6 2011 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ην έξγν «Σύζηεκα Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο (MIS) γηα ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Γεθέκβξην 2011) 2010 Οκάδα Δξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ ηωλ επηηεδεπκαηηώλ θαη ηελ πιεξωκή ηωλ θόξωλ κέζω ηξαπέδεο 2009 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε βειηίωζε θαη ηηο αιιαγέο ζην θνξνινγηθό ζύζηεκα 2008 Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ελεκέξωζε ηνπ ηόκνπ θνξνινγηθώλ δαπαλώλ-απαιιαγώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθά [6]

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 18.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University

Βιογπαθικό ημείωμα. 2004, Μάξηην Αλαγλώξηζε από ην Γ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ηνπ Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο (PhD) ηνπ παλεπηζηήκηνπ North London University Πποζωπικά ζηοισεία Βιογπαθικό ημείωμα Ολνκαηεπώλπκν: Σηάθα Κέξζηηλ Βηόια Παηξώλπκν: Γηέξθ Ηκεξ/λία Γέλλεζεο: 25.06.1952 Τόπνο Γέλλεζεο: Βάζα, Φηλιαλδίαο Υπεθνόηεηα: Διιεληθή, Φηλιαλδηθή Γηεύζπλζε: Κιαδνκελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική πολιηική και ανάπηςξη ηων σωπών ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ - Επισειπημαηικόηηηα

Οικονομική πολιηική και ανάπηςξη ηων σωπών ηηρ Ν.Α. Εςπώπηρ - Επισειπημαηικόηηηα ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΟΤΔΕ ΣΙ ΓΛΩΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ Ν.Α. ΕΤΡΩΠΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σίτλος μαθήματος Κωδικός Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ

Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ The project is co-funded by the European Commission LIFE08 INF/GR/000581 Αζήλα, 01-06-2012 Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ Ιλζηηηνύην Διηάο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα