υλικών «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υλικών «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Μελέτη Σκοπιμότητας επέκτασης - εκσυγχρονισμού παραγωγικής μοναδας αδρανών γ γ γ ο ο γ υλικών «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.» Υποβληθείσα στον Καθηγητή Νικολαϊδη Μιχαήλ Από τον Σπουδαστή ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ Καβάλα 2010

2 Περιεχόμενα ( Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες ) Περιεχόμενα 2 Πρόλογος 5 Ι.. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 6 1. Επενδυτικό Σχέδιο 7 2. Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου 9 3. Επενδυτικές Μελέτες 12 3.Α. Ο πολλαπλός σχεδιασμός Β. Το πλαίσιο μιας μελέτης Στάδια μιας μελέτης 17 4.Α. Έννοια - Ορισμός των σταδίων Β. Περιεχόμενο Σταδίων Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης 26 ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 29 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 29 Α.1. Ταυτότητα του φορέα 29 Α.2. Στοιχεία υφιστάμενων επιχειρήσεων που δεν είναι νεοϊδρυόμενες 30 Α.2.1. Συνοπτικό προφίλ εταιρείας 30 Α.2.2. Υπάρχουσες Εγκαταστάσεις

3 Α.2.3.Δραστηριότητες Εταιρείας 32 Α.2.4. Συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες 33 Α.2.5.Οργανόγραμμα - Υφιστάμενο Ανθρώπινο Δυναμικό 34 Α.2.6. Σύγχρονοι Μέθοδοι και Εργαλεία Οργάνωση 35 Α.3. Στοιχεία μετόχων εταίρων 35 Α.4. Μέγεθος της επιχείρησης 35 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 36 Β.1. Περιγραφή 36 Β.1.1. Σκοπιμότητα επένδυσης 36 Β.1.2. Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν 37 Β.1.3. Πρώτες ύλες 39 Β.1.4. Συνοπτική παρουσίαση τεχνικών στοιχείων του Προγράμματος 43 Β.1.5. Απασχόληση 46 Β.1.6. Τόπος εγκατάστασης νέας μονάδας 46 Β.2. Τεχνικά Στοιχεία 46 Β.2.1. Παραγωγική διαδικασία ( υπάρχουσα και προβλεπόμενη ) 46 Β Δυναμικότητα Μονάδας 46 Β Τεχνικά χαρακτηριστικά Α υλών και Τελικών Προϊόντων 47 Β Παραγωγική Διαδικασία 47 Β Διάγραμμα ροής παραγωγής 49 Β.2.2. Οικόπεδο 50 Β.2.3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις 50 Β Υπάρχοντα κτίρια 50 Β Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων κτιρίων 51 Β.2.4. Μηχανολογικός εξοπλισμός συστήματος παραγωγής 51 Β Υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός 51 Β Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός 53 Β.2.5. Δαπάνες μεταφοράς- εγκατάστασης του εξοπλισμού 53 Β.2.6. Ειδικές εγκαταστάσεις 54 Β Υφισταμένων ειδικών εγκαταστάσεων

4 Β Νέες ειδικές εγκαταστάσεις 54 Β.2.7. Λοιπός εξοπλισμός 55 Β.2.8. Μεταφορικά μέσα 57 Β.2.9. Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας 58 Β.2.1 Ο.Έργα περιβάλλοντος χώρου 58 Β.2.11.Έργα υποδομής 59 Β.2.12.Δαπάνες μελετών και συμβούλων 59 Β.3. Κόστος επένδυσης -χρηματοδότηση 60 Β.3.1. Ανάλυση Κόστους Επένδυσης 60 Β.3.2. Ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος επένδυσης 61 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 62 Γ.1. Περιγραφή κλάδων δραστηριότητας 62 Γ.2. Διάρθρωση εγχώριου κλάδου 62 Γ.3. Εγχώρια παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές - φαινόμενη 63 κατανάλωση προϊόντων Γ.4. Διεθνής και Ελληνική αγορά 63 Γ.5. Κυριότεροι παραγωγοί. Ανταγωνισμός 65 Γ.6. Τιμές ( εγχώριας - διεθνούς αγοράς ) 66 Γ.7. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης 67 Γ.8. Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών 69 Γ.9. Προγραμματισμένες επενδύσεις στον κλάδο 69 Γ.10.Θέση επιχείρησης στον κλάδο 70 Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 71 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ.1. Προβλέψεις βιωσιμότητας 71 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 82 ΙΙΙ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 85 Βιβλιογραφία

5 Πρόλογος Στον κόσμο των επιχειρήσεων υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι επιχειρήσεις παράγουν και εμπορεύονται με σκοπό, κατά κύριο λόγο, κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα. Το οικονομικό αποτέλεσμα που επιδιώκεται συνήθως, θα πρέπει να είναι θετικό. Για να υπάρξει όμως η επιδίωξη του θετικού οικονομικού αποτελέσματος, θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει χρηματική επένδυση, έτσι ώστε να υπάρξει και η δυνατότητα επίτευξης οικονομικών στόχων. Η επένδυση, όμως, από μόνη της, δεν αποτελεί εγγύηση για τα οικονομικά αποτελέσματά της. Θα προκύψουν προβλήματα, θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά κάποιες καταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες στρατηγικές και τακτικές στην πορεία για την επίτευξη των στόχων. Έτσι, οι κινήσεις που πρόκειται να γίνουν, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που επενδύονται, θα πρέπει να μελετηθούν. Γι αυτό και η ανάγκη των Επενδυτικών Μελετών κρίνεται επιτακτική. Το αντικείμενο, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναφερθούν, θεωρητικά, τα είδη των μελετών που υπάρχουν και την πορεία που ακολουθούν αυτές, και, περνώντας στο πρακτικό μέρος της εργασίας, να καταρτισθεί μια Μελέτη Σκοπιμότητας που θα αφορά μία επένδυση που πρόκειται να γίνει σε μία επιχείρηση, τον συνεταιρισμό ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Νικολαϊδη Μιχαήλ για τις κατευθύνσεις που μου έδωσε, τα στελέχη του συνεταιρισμού «ΚΥΨΕΛΗ» για τα στοιχεία που μου έδωσαν και χρησιμοποίησα στην εργασία, όπως και την Σταυρακάκη Χρυσάνθη, για την βοήθειά της, ως προς την επιμέλεια του κειμένου. Η βοήθεια όλων ήταν καταλυτικής σημασίας, ως προς την ολοκλήρωση της εργασίας. Ι.. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - 5 -

6 Εισαγωγή Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να κατανοηθεί η έννοια της επενδυτικής μελέτης και, εν συνεχεία, να καταρτισθεί μια Μελέτη Σκοπιμότητας που θα αφορά σε μια επένδυση για τον συνεταιρισμό ΚΥΨΕΛΗ. Για τον σκοπό αυτόν, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν δύο κύριες ενότητες. Στην πρώτη κύρια ενότητα, που είναι και το θεωρητικό μέρος της εργασίας, θα γίνει θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του επενδυτικού σχεδίου, θα αναλυθεί η έννοια των επενδυτικών μελετών και των πλαισίων μέσα στα οποία αυτές κινούνται, και θα αναφερθεί λεπτομερώς στα στάδια που ακολουθεί μια μελέτη επένδυσης καθώς και στα είδη των μελετών που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο. Επίσης, θα περιλαμβάνεται και το υπόδειγμα Μελέτης Σκοπιμότητας (ή Οικονομοτεχνικής Μελέτης), το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Οικονομίας, και βάση του οποίου θα καταρτισθεί η Μελέτη Σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνεται στην δεύτερη κύρια ενότητα της εργασίας. Στην δεύτερη κύρια ενότητα της εργασίας, που είναι και το πρακτικό μέρος αυτής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα καταρτισθεί η Μελέτη Σκοπιμότητας για τον συνεταιρισμό ΚΥΨΕΛΗ. Στον συνεταιρισμό, ο οποίος έχει έδρα στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και υποκατάστημα στο Βαφειοχώρι Κιλκίς, και του οποίου η δραστηριότητα είναι η εξόρυξη, παραγωγή και πώληση αδρανών υλικών, πρόκειται να γίνει μια επένδυση επέκτασης (στο υποκατάστημα του Βαφειοχωρίου) στον μηχανολογικό εξοπλισμό, τα μεταφορικά μέσα και σε διάφορους χώρους του λατομείου. Η μελέτη θα γίνει βάση του υποδείγματος Οικονομοτεχνικών Μελετών του Υπουργείου Οικονομίας και πάνω στην ιδέα επένδυσης που δόθηκε από τα διοικητικά στελέχη του συνεταιρισμού. Τα στοιχειά που χρειάστηκαν για την κατάρτιση της μελέτης, πάρθηκαν από τα γραφεία διοίκησης και λογιστηρίου του συνεταιρισμού. Στόχος της μελέτης είναι, στο τέλος, να βγουν συμπεράσματα που θα αφορούν στην αντοχή της, υπό μελέτη, επένδυσης στα χρόνια που έπονται και - 6 -

7 αν τα οικονομικά αποτελέσματα της επένδυσης είναι ενθαρρυντικά για τον συνεταιρισμό. 1. Επενδυτικό Σχέδιο Ένα επενδυτικό σχέδιο που αρχίζει τώρα να δημιουργείται - ας πούμε μια νέα επιχείρηση - πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να μελετηθούν και να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα του έργου και να καταγραφούν σε ένα σχέδιο, σε μια μελέτη. Έτσι, έχουμε για την πραγματοποίηση του επενδυτικού έργου ένα επενδυτικό σχεδιασμό, ένα επενδυτικό σχέδιο, μια επενδυτική μελέτη. Επενδυτικό σχέδιο λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σχεδιασμός και η καταγραφή πάνω σε ένα χαρτί ( σε ένα πολυσέλιδο κείμενο δηλαδή ) όλων των ενεργειών, δεδομένων και παραμέτρων που αφορούν τη νέα επένδυση - το νέο επενδυτικό έργο. Δηλαδή ο σχεδιασμός και η καταγραφή της εισροής των πρώτων υλών, της μορφής του υπό παραγωγή προϊόντος, της χρηματοδότησης του έργου, της αγοράς, των στόχων, της τοποθεσίας, των έργων, των μηχανημάτων, των κτιρίων, των πληρωμών του προσωπικού που θα απασχοληθεί κτλ. ( Γάκης, 2005 ). Όταν γίνουν όλα αυτά έχουμε έτοιμο ένα επενδυτικό σχέδιο που έχει τη μορφή μιας μελέτης. Τη μορφή μιας μελέτης θα έχει επίσης το επενδυτικό μας σχέδιο και όταν σχεδιάζουμε όχι ακριβώς το στήσιμο μιας επιχείρησης, αλλά τη διερεύνηση γενικά μιας επιχείρησης που ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρησή μας υπάρχει από καιρό και τώρα θέλουμε να δούμε πώς πάει, πού χωλαίνει, ποιες άλλες προοπτικές έχει, πού θα την επεκτείνουμε, τι ανάγκες έχει, ποια νέα δεδομένα προέκυψαν, τι προσαρμογές θα κάνουμε κτλ. Όπως είναι φανερό και στην περίπτωση ετούτη ο επιχειρηματίας έχει κατά νου κάποιο σχέδιο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης του, όπως και όταν σκέφτεται να ανοίξει μια νέα επιχείρηση. Και στις δύο περιπτώσεις τα δεδομένα του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να μελετηθούν, να ερευνηθούν, να καταγραφούν, να - 7 -

8 αναλυθούν και εν τέλει να καταστρωθούν σε μια μελέτη που θα είναι και η τελική πρόταση προς τον επιχειρηματία. Έτσι, λοιπόν, για την οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η κατάστρωση μιας μελέτης. Και ανάλογα με το στόχο αυτής της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης έχουμε δύο ήδη μελετών, που είναι αντίστοιχες προς τους δύο στόχους επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ήτοι την ίδρυση νέας ή την διερεύνηση της παλαιάς επιχείρησης. Έχουμε δηλαδή ( Γάκης, 2005 ) : Α) Επενδυτικές μελέτες. Β) Διερευνητικές μελέτες. Οι επενδυτικές μελέτες καταστρώνονται για τον πρώτο στόχο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ήτοι για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, ενώ οι δεύτερες, οι Διερευνητικές μελέτες, γίνονται για τον δεύτερο στόχο που είναι η διερεύνηση της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, όπως την ορίσαμε πιο πάνω. Όπως θα δούμε παρακάτω οι δύο κατηγορίες έχουν διάφορες υποκατηγορίες, που σημαίνει ότι κάθε μελέτη παίρνει ειδικότερες μορφές σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν εξετάζει ειδικότερα σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η δεύτερη κατηγορία μελετών ( οι Μελέτες διερεύνησης ) είναι και αυτές επενδυτικές μελέτες, διότι ακόμα και αν η επιχείρηση, μετά την διερεύνηση βρεθεί άψογη, πάλι και τότε αυτή καθαυτή η διερεύνηση αποτελεί επένδυση για τον επιχειρηματία. Όπως όμως είναι φανερό αυτό συμβαίνει σπάνια. Συνήθως οι διερευνητικές μελέτες καταλήγουν σε προτάσεις αναδιοργάνωσης, επέκτασης, διάρθρωσης, ακόμα μάλιστα και στην ίδρυση μιας νέας πτέρυγας, στην παραγωγή ενδεχομένως και ενός άλλου προϊόντος, στην κατάκτηση μιας νέας αγοράς κοκ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια νέα επενδυτική δραστηριοποίηση του επιχειρηματία

9 Η πρώτη κατηγορία μελετών είναι οι εκτενέστερες, όχι ακριβώς όμως υπό την έννοια ότι καταλαμβάνουν περισσότερες σελίδες από τις δεύτερες, αλλά από την συνθετικότητα και την ποικιλία τους. Αναφέρονται, επίσης, άμεσα και κατευθείαν σε ένα νέο επενδυτικό έργο, ενώ οι άλλες ( οι Διερευνητικές Μελέτες ) αναλύουν το ήδη υπάρχον και ως εκ τούτου μόνο άμεσα θα αναφερθούν σε νέα επένδυση, ιδίως όταν θα προτείνουν προεκτάσεις του υπάρχοντος. Όταν όμως προταθεί μια τέτοια νέα επένδυση - επέκταση τότε η σχετική μελέτη θα ακολουθήσει τη μορφή μιας επενδυτικής μελέτης. Συμπερασματικά λοιπόν οι Επενδυτικές και Διερευνητικές Μελέτες προσωποποιούν αμφότερες μια ανάλυση ενός επενδυτικού έργου, αδιάφορο αν τώρα αρχίζει ή υπάρχει ήδη, και καταλήγουν τελικά σε ένα σχεδιασμό ενεργειών ( Γάκης, 2005 ). 2. Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται σε: 1. επίπεδο επενδυτικού φορέα 2. επίπεδο εθνικής οικονομίας ή κοινωνικού συνόλου (Τσώλας, 2002). Όταν αξιολογούμε το σχέδιο επένδυσης από την άποψη της επιχείρησης ή του επενδυτικού φορέα, μας ενδιαφέρει η ιδιωτική αποδοτικότητα, αν δηλαδή είναι κερδοφόρο για την επιχείρηση ή τον επενδυτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζουμε αν η επένδυση απέφερε χρηματικό κέρδος στον επενδυτή-επιχειρηματία για τα κεφάλαια που διέθεσε και την πρωτοβουλία που ανέλαβε ( Νικολαϊδης, 2005). Η ιδιωτική ή χρηματική αξιολόγηση γίνεται με βάση τις τιμές αγοράς, δηλαδή τις ισχύουσες τιμές στην αγορά που περιλαμβάνουν τους φόρους και άλλες επιβαρύνσεις. Η αξιολόγηση αυτή δεν εξετάζει τις ευρύτερες επιπτώσεις της επένδυσης στην εθνική οικονομία ή την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Η - 9 -

10 χρηματική ανάλυση στηρίζεται στις χρηματικές ροές των σχεδίων επένδυσης, δηλαδή γίνεται μόνο σε όρους χρηματικούς, που εκφράζουν την εισροή και εκροή χρημάτων ( Νικολαϊδης, 2005 ). Όταν όμως αξιολογούμε το σχέδιο επένδυσης από άποψη της εθνικής οικονομίας ή του κοινωνικού συνόλου, μας ενδιαφέρει αν αυτό συμφέρει το κοινωνικό σύνολο ή την εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα εξετάζουμε : Αν οι σπάνιοι οικονομικοί πόροι, που διατέθηκαν στο σχέδιο επένδυσης, έχουν χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη εναλλακτική χρήσης τους για την κοινωνία. Αν έχουν αφήσει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή πλεόνασμα πόρων - υπεροχή των ωφελειών έναντι του κόστους. Αν ικανοποιούνται οι άλλοι αντικειμενικοί σκοποί του κοινωνικού συνόλου ( αύξηση της αποταμίευσης, βελτίωση της διανομής του εισοδήματος μεταξύ των ατόμων και των περιοχών, θετικές εξωτερικές επιπτώσεις, παραγωγή κοινωνικά επιθυμητών αγαθών ) Η αξιολόγηση αυτή δεν γίνεται με τις τιμές της αγοράς, αλλά με άλλες εκτιμώμενες τιμές που υπολογίζονται, και με την χρήση ορισμένων εθνικών παραμέτρων. Η κοινωνική - οικονομική αξιολόγηση γίνεται σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε ροές φυσικών στοιχείων κόστους και ωφελειών. Αναλυτικότερα η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει την οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση ( Νικολαϊδης,2005 ). α) Οικονομική αξιολόγηση Εδώ τα εναλλακτικά σχέδια επένδυσης εξετάζονται και ιεραρχούνται με βάση την άριστη χρήση των σπάνιων πόρων. Στην οικονομική αξιολόγηση οι ροές των ωφελειών και του κόστους αποτιμώνται με τις λογιστικές τιμές και όχι με τις ισχύουσες τιμές αγοράς. Υποτίθεται

11 ότι οι λογιστικές τιμές αντανακλούν ακριβέστερα, από τις τιμές αγοράς, το πραγματικό κόστος των συντελεστών παραγωγής, των αγαθών και υπηρεσιών πού αναφέρονται στις ροές του κόστους και των ωφελειών του σχεδίου επένδυσης. Από την άποψη αυτή οι λογιστικές τιμές θεωρούνται τιμές οικονομικής αποτελεσματικότητας, γιατί είναι απαλλαγμένες από τις τεχνιτές στρεβλώσεις ή τις τιμολογιακές παραμορφώσεις που διαμορφώνουν διάφοροι παρεμβατικοί φορείς ( το κράτος, τα ιδρυματικά συμφέροντα ) και ατέλειες της λειτουργίας του μηχανισμού της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό συνήθως, οι τιμές οικονομικής αποτελεσματικότητας είναι ίδιες με τις διεθνείς τιμές, οι οποίες διαμορφώνονται υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Η εσωτερική αγορά με τις κρατικές παρεμβάσεις και επιβαρύνσεις ή τη δράση των μονοπωλιακών καταστάσεων, δεν εκφράζει τις πραγματικές τιμές, ενώ η διεθνής αγορά, εξαιτίας της λειτουργίας της σε περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες, αντανακλά τις πραγματικές τιμές των αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής. Η έννοια των λογιστικών τιμών είναι ότι εκφράζουν την πραγματική κατάσταση ή στενότητα στην αγορά και γι αυτό λέγονται και τιμές στενότητας ή πραγματικές τιμές ( Νικολαϊδης,2005 ). β) Κοινωνική αξιολόγηση Εδώ τα εναλλακτικά σχέδια επένδυσης δεν εξετάζονται και ιεραρχούνται μόνο με βάση την επίπτωση στην αποτελεσματική χρήση των σπανίων πόρων, αλλά επιπλέον λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις τους όπως π.χ. είναι η αύξησης της αποταμίευσης, η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος κτλ. Στην κοινωνική αξιολόγηση προχωρούμε σε μια ευρύτερη διερεύνηση των επιπτώσεων του σχεδίου επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή οι ροές των ωφελειών και του κόστους, που έχουν αποτιμηθεί με βάση τις λογιστικές τιμές, προσαρμόζονται κατάλληλα για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του σχεδίου

12 επένδυσης πάνω στην αποταμίευση και κατανάλωση, τη διανομή του εισοδήματος και άλλες κοινωνικές απόψεις ( αν τα παραγόμενα αγαθά είναι επιθυμητά για την κοινωνία κτλ. ) ( Νικολαϊδης,2005 ). 3. Επενδυτικές Μελέτες Α) Ο πολλαπλός σχεδιασμός Οι επενδυτικές μελέτες που εξυπηρετούν ένα επιχειρηματικό - επενδυτικό σχέδιο είναι, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός δηλαδή κάποιου έργου. Ένα νέο έργο όμως, μια νέα επένδυση ή πιο απλά μια νέα επιχείρηση που τώρα μπαίνει στα σκαριά, για να είναι πλήρης, συχνά δεν αρκεί να σχεδιαστεί μόνο μια φορά. Ακόμα πιο συχνά, μάλιστα, τα δεδομένα του έργου δεν επιτρέπουν ή αντίστροφα επιβάλλουν και χρειάζονται να αναδυθούν μέσα από έναν πολλαπλό σχεδιασμό. Έχουμε τότε μια σειρά από μελέτες, εκ των οποίων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η μια συνεπάγεται την άλλη και αν μιλάμε για πληρότητα και αξιοπιστία, η μια προϋποθέτει αναπόφευκτα την άλλη. Δηλαδή, πιο απλά, ένα επενδυτικό σχέδιο δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τη μόνη κατάστρωση μιας μελέτης, αλλά με ένα συνεχή, πολλαπλό σχεδιασμό μελετών που κάθε φορά έχουν το ξεχωριστό δικό τους περιεχόμενο και μορφή. Ωστόσο όπως θα δούμε παρακάτω, κάτι τέτοιο συμβαίνει θεωρητικά ( Γάκης, 2005 ) : 1. ανάλογα με το υπό ίδρυση επενδυτικό έργο 2. ανάλογα με τη συνθετικότητά του 3. ανάλογα με τη φύση του 4. ανάλογα με την αναγκαιότητα αυτού του ίδιου πολλαπλού σχεδιασμού Στην πράξη ωστόσο ο πολλαπλός σχεδιασμός σπάνια εξαντλεί όλες τις δυνατές, θεωρητικές θα λέγαμε, μορφές που θα εκθέσουμε παρακάτω. Συνήθως

13 εξαντλείται σε μία με δύο από αυτές, άλλοτε σε περισσότερες ή αντίστροφα στη μία και μοναδική. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ο πολλαπλός σχεδιασμός δεν έχει μόνο θεωρητική αξία. Μπορεί από τα δεδομένα του έργου, από τη φύση του ή τη συνθετικότητά του, να αποκλείονται μερικές μορφές του ( ή να επιβάλλονται αντίστροφα ), ωστόσο όμως μόνο στα πολύ απλά έργα δεν χρειάζεται ή είναι αρκετή μία μόνον μελέτη. Αυτό συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση που σχεδιάζεται ένα ψιλικατζίδικο, ένα γραφείο υπηρεσιών ή ένα μικρό παντοπωλείο. Σ αυτές και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αρκεί μόνο μια μελέτη που θα δώσει στον επιχειρηματία τις πληροφορίες που θέλει. Συχνά μάλιστα τέτοιες μελέτες γίνονται πρόχειρα και σε υποτυπώδη μορφή από τον ίδιο τον επιχειρηματία, αλλά η αξιοπιστία και η πληρότητα μιας τέτοιας μελέτης, βασισμένη μόνο πάνω στο επιχειρηματικό ένστικτο παρά σε τεχνοκρατικά δεδομένα, όπως είναι αυτονόητο, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της επιχείρησης, λίγο αργότερα, ή σε πρόσκρουση σε μη διερευνηθέντα εμπόδια ( Γάκης,2005 ). Για να πάρουμε μια πάρα πολύ απλή και χαρακτηριστική περίπτωση, αναφέρουμε το παράδειγμα εδώ ενός επιχειρηματία που ήθελε να ανοίξει ένα πρατήριο άρτου. Νοίκιασε τον σχετικό χώρο, προϋπολόγισε τα έξοδα, αγόρασε τους πάγκους και τα άλλα εξαρτήματα της δουλειάς, μελέτησε την πελατεία, είδε ότι αυτή αρκεί και για το δικό του πρατήριο, δίπλα στα ήδη υπάρχοντα δύο, έκανε τον σχεδιασμό του, αλλά έξοδα, κόποι, συμβόλαια, εξαρτήματα κλπ έγιναν επί μάταιο, επειδή προσέκρουσε στην ισχύουσα διάταξη που ο ίδιος αγνοούσε, ότι δηλαδή το ένα πρατήριο πρέπει να απέχει Χ μέτρα από το άλλο. Και το δικό του απείχε λιγότερο. Β) Το πλαίσιο μιας μελέτης

14 Γενικά όταν κάνουμε μια μελέτη θα βασιστούμε, θα κινηθούμε ή θα προσέξουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η μελέτη. Αυτό το πλαίσιο είναι τρόπον τινά αναγκαστικό, γιατί είτε επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού, είτε μας παρέχει σπουδαία δεδομένα. Γενικά τα διακρίνουμε σε: Αντικειμενικό πλαίσιο Υποκειμενικό πλαίσιο Το αντικειμενικό είναι το νομικό και το οικονομικό. Το νομικό πλαίσιο μας δίνει όλες τις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν το υπό ίδρυση έργο. Δηλαδή, ας πούμε, τους περιορισμούς, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις προδιαγραφές, τις απαγορεύσεις κτλ. Όπως είναι φανερό, η αγνόηση όλων αυτών των δεδομένων και, ευρύτερα, όχι μόνο η αγνόηση, αλλά και η πλειμελής διερεύνηση του νομικού πλαισίου, μπορεί να επιφέρει και ακύρωση του έργου ( Γάκης, 2005 ), όπως στην περίπτωση του αρτοποιείου που αναφέραμε πιο πάνω. Το οικονομικό πλαίσιο δεν είναι πάντα αναγκαστικό, είναι τέτοιο όμως πάντα, όταν το δούμε από την ουσιαστική του πλευρά. Το οικονομικό θα μας δώσει τα οικονομικά δεδομένα. Κι αυτά μπορούμε να τα δούμε καλύτερα με την υποδιαίρεση του οικονομικού πλαισίου σε: Θετό, και Αγοράς Το θετό οικονομικό στοιχείο είναι αυτό που καθορίζεται από την κρατική πολιτική, μέσω π.χ. αναπτυξιακών νόμων, των κανονισμών, της ΕΟΚ κτλ. Όπως είναι ευκολονόητο, το θετό οικονομικό πλαίσιο είναι αναγκαστικό μόνο όταν θελήσουμε να κάνουμε χρήση των προνομίων που ορίζει ο νόμος, αλλιώς μπορούμε να το αγνοήσουμε. Στην ουσία όμως είναι αναγκαστικό γιατί αφορά σημαντικά στοιχεία του έργου μας (χρηματοδότηση, απαλλαγές κτλ) των οποίων έχουμε ανάγκη

15 Υπάρχει επίσης και αναγκαστικό θετό οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να συμμορφωθούμε είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό είναι π.χ. η οριοθέτηση των δανείων, τα επιτόκια, τα ποσοστά κέρδους, τα ποσοστά αποσβέσεων και άλλων τέτοιων στοιχείων, οι συναλλαγματικοί περιορισμοί και άλλα τέτοια παρόμοια. Το οικονομικό πλαίσιο της Αγοράς είναι κι αυτό στην ουσία αναγκαστικό. Αναφέρεται σε όλα τα οικονομικά δεδομένα του έργου που «δρουν» στην αγορά, με την ευρεία της έννοια. Δηλαδή στις πρώτες ύλες, στις τιμές, στους ανταγωνιστές, στην ποιότητα, ποσότητα, προδιαγραφές, ημερομίσθια, χρηματοδότηση και ένα σωρό άλλα ( Γάκης, 2005 ). Τέλος, έχουμε το υποκειμενικό πλαίσιο που και αυτό θα αποτελέσει μέρος της υποδομής του έργου και άρα της μελέτης. Αναφέρεται στα υποκειμενικά στοιχεία του ίδιου του επιχειρηματία, δηλαδή στο επιχειρηματικό του ένστικτο, στη μόρφωση, εμπειρία, επιθυμίες, στόχους, επιδιώξεις, στο ταλέντο του και εν τέλει στη δική του προσωπική σφραγίδα. Αντίθετα απ ότι συνήθως πιστεύεται, τα προσωπικά, υποκειμενικά γνωρίσματα του φορέα του έργου, δηλαδή του επιχειρηματία, παίζουν σημαντικό ρόλο. Συχνά μια κρατική π.χ. επιδότηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην μόρφωση και ειδίκευση, στην εμπειρία ή στην επιχειρηματική ικανότητα του φορέα. Αλλά και σε οποιαδήποτε επένδυση τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα. Δίνουν άλλωστε το έναυσμα για το έργο ( Γάκης, 2005 ). Τέλος, πρέπει να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις : 1. Το πλαίσιο μιας μελέτης και κυρίως το αντικειμενικό είναι πολύ ρευστό, αλλάζει συχνά και δεν παρουσιάζει την απαιτούμενη σταθερότητα 2. Αναπροσαρμογές του σχεδίου πρέπει ως εκ τούτου να αναμένονται ή να προσχεδιάζονται κατά το δυνατόν. 3. Επομένως κάθε μελέτη έχει τη δική της σφραγίδα, τη δική της ιδιομορφία, γιατί στηρίζεται στα δικά της δεδομένα

16 4. Έχει κατά συνέπεια μεγάλη ελαστικότητα με την έννοια ότι δεν υπάρχουν σταθερά και δεδομένα καλούπια καταρτίσεώς της 5. Τέλος, το επιτελείο της θα πρέπει να είναι ποικίλο και να μην αποτελείται μόνο από έναν οικονομολόγο ή έναν τεχνοκράτη. 4. Στάδια μιας μελέτης Α. Έννοια - Ορισμός των σταδίων Όπως είπαμε και πιο πάνω ο πολλαπλός σχεδιασμός είναι απαραίτητος πολλές φορές για την εκτέλεση μιας επένδυσης, ενός έργου. Χωρίζεται, έτσι, ο σχεδιασμός αυτός χρονικά σε στάδια, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κάθε φορά το έργο. Τα στάδια αυτά είναι 4. τα εξής (Καρβούνης, 2006): 1. Στάδιο Προμελέτης ( Προεπένδυση ) 2. Στάδιο Μελέτης ( Επένδυση ) 3. Στάδιο Κατάστρωσης ( Υλοποίηση ) 4. Στάδιο Εφαρμογής ( Λειτουργία ) Αν πάρουμε την περίπτωση ενός πολυσύνθετου επενδυτικού έργου τα στάδια αυτά μάλλον θα ενεργοποιηθούν με τη σειρά. Γενικά πάντως είναι δυνατόν θεωρητικά μια επένδυση να περάσει μέσα από αυτά τα στάδια ή να συμπτύξει μερικά, να αχρηστέψει άλλα κτλ. Εδώ αναλύονται οι δυνατές θεωρητικές μορφές σταδίων μιας μελέτης. Κατά ταύτα έχουμε σε κάθε στάδιο τις παρακάτω μελέτες:

17 1. Στάδιο Προμελέτης Μελέτες Διερεύνησης ή Επισήμανσης επενδυτικών ευκαιριών που χωρίζονται σε Γενικές και Ειδικές. Αναγνωριστικές μελέτες ή προτάσεις επενδύσεων. Προεπενδυτικές μελέτες που συχνά λέγονται Προμελέτες Σκοπιμότητας Μελέτες υποστήριξης 2. Στάδιο Μελέτης Κύρια επενδυτική μελέτη ή κύρια μελέτη Σκοπιμότητας Μελέτες υποστήριξης 3. Στάδιο Κατάστρωσης Τεχνομελέτες Μελέτες υποστήριξης 4. Στάδιο Εφαρμογής Μεταφορά στην πράξη της Μελέτης που σημαίνει: Περίοδος κατασκευής του έργου ή κατασκευαστική λειτουργία Έναρξη λειτουργίας του έργου ή παραγωγική διαδικασία. Όπως βλέπουμε στο Στάδιο Εφαρμογής δεν έχουμε στην κυριολεξία κάποια νέα κατάρτιση μιας νέας μελέτης, αλλά μεταφορά της καταρτισθείς τελικής μελέτης στην πράξη. Όπως είπαμε επίσης παραπάνω, και όπως θα δούμε παρακάτω, τα 4 στάδια αλληλοαναιρούνται ή δεν τηρούνται σε όλη την έκταση τους ( Καρβούνης, 2006 )

18 Τέλος πρέπει να πούμε ότι το κάθε στάδιο έχει τη δική του βαρύτητα και αξία για την τελική διεκπεραίωση του επενδυτικού έργου. Β. Περιεχόμενο Σταδίων Σε κάθε στάδιο, πλην του τελευταίου, καταρτίζονται οι αντίστοιχες μελέτες. Το περιεχόμενο των μελετών αυτών μας δίνει συνολικά το περιεχόμενο κάθε σταδίου. Συχνά ωστόσο και ο τίτλος της μελέτης μας δίνει από μόνος του περιεχόμενο. Έτσι έχουμε ( Γάκης, 2005 ): 1. Στάδιο Προμελέτης Οι Μελέτες διερεύνησης ή επισήμανσης ευκαιριών προτείνουν απλώς επενδυτικές ιδέες. Όταν γίνονται από το κράτος ( πχ. Σε ειδικά φυλλάδια των σχετικών υπουργείων, του ΕΟΤ, του ΕΟΜΜΕΧ κτλ. ) ονομάζονται Γενικές μελέτες και ρίχνουν επενδυτικές ιδέες για περιοχές της χώρας, για κλάδους, για πηγές πλούτου ή για άλλες ευκαιρίες. Γενικές μελέτες - προτάσεις μπορούν να κάνουν και ιδιωτικά γραφεία μελετών. Συνήθως αυτά τα τελευταία όμως καταρτίζουν τις λεγόμενες ειδικές μελέτες όπου η επενδυτική ιδέα εξειδικεύεται κάπως, ιδίως ως προς το αντικείμενο της ( προϊόν, πηγή, μορφή κτλ. ). Το περιεχόμενο μιας τέτοιας μελέτης περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον κλάδο του προϊόντος, σημασία, ρόλο, κέρδη, εξαγωγές κτλ. Οι Αναγνωριστικές μελέτες γίνονται όταν ο επενδυτής βρει ενδιαφέρουσα την επενδυτική ιδέα ( ή ευκαιρία ) που του έδωσε η μελέτη διερεύνησης. Αποτελούν ως εκ τούτου μια επενδυτική πρόταση. Η εξέταση του αντικειμένου δεν γίνεται σε βάθος, αλλά δίνεται επαρκώς το επενδυτικό πλαίσιο. Κατά ταύτα το περιεχόμενο μιας αναγνωριστικής μελέτης περιλαμβάνει τον κλάδο, το προϊόν, την περιοχή, το κλίμα, χρηματοδοτικά στοιχεία, εισαγωγές-εξαγωγές, πρώτες ύλες, κρατική πολιτική, μεταφορές, υποδομή κτλ

19 Η Προεπενδυτική μελέτη ή Προμελέτη Σκοπιμότητας δεν περιγράφει όπως είπαμε τίποτα άλλο, παρά σε γενικές γραμμές το έργο που είδαμε στην αναγνωριστική μελέτη, παραθέτοντας όμως περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο. Ως εκ τούτου και εφ όσον η αναγνωριστική μελέτη είναι άρτια, η προμελέτη σκοπιμότητας συγχέεται συχνά με αυτήν ( δηλαδή αντικαθίσταται από αυτήν ) ή περιττεύει. Αλλιώς αναλύεται περισσότερο η αγορά, η παραγωγή, το δυναμικό ( εργατικό, υλών, μηχανημάτων κτλ. ), ο τόπος, η οργάνωση, η τεχνολογία, ο προγραμματισμός και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αναγνωριστικής μελέτης. Μελέτες υποστήριξης είναι τμήματα της κύριας μελέτης που εξετάζουν ξεχωριστά κάποια στοιχεία του έργου. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι οι πρώτες ύλες, ο εξοπλισμός, η χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ κτλ. Γενικά καταρτίζουμε μια ξεχωριστή μελέτη υποστήριξης, όταν το υπό μελέτη στοιχείο έχει ιδιαίτερή αξία, παρουσιάζει ιδιομορφία, είναι σημαντικό σε έκταση ή σε λεπτομέρειες κοκ. Το περιεχόμενο είναι ανάλογο με το εξεταζόμενο στοιχείο. Γενικά πάντως οι μελέτες υποστήριξης δεν είναι υποχρεωτικές και σπάνια γίνονται στο Στάδιο Προμελέτης. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ με έμφαση και που είναι η ειδοποιός και ουσιαστική διαφορά μεταξύ των μελετών του Σταδίου Προμελέτης και αυτών του Σταδίου Μελέτης ( που θα επακολουθήσουν ) είναι ότι τα δεδομένα των μελετών του Σταδίου Προμελέτης είναι ουδέτερα. Αυτό σημαίνει πως όταν αναφέρονται εδώ δεν αφορούν προσωπικά την σχεδιαζόμενη επένδυση ( γιατί ακόμα αυτή δεν αποφασίστηκε οριστικά από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ),αλλά περιγράφουν το πλαίσιο στο οποίο αυτή ακριβώς η σχεδιαζόμενη επένδυση θα ενταχθεί, όταν και εφ' όσον αποφασιστεί η ίδρυσή της ( Γάκης, 2005 ). Έτσι στις μελέτες διερεύνησης ή επισήμανσης επενδυτικών ευκαιριών με τα όσα αναφέρουμε, «ζωγραφίζουμε» απλώς τα δεδομένα μιας καλής επενδυτικής ευκαιρίας, έτσι γενικά, για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και όχι κατ

20 ανάγκη για αυτόν που μας έδωσε ενδεχομένως την εντολή να κάνουμε τη σχετική μελέτη. Αν μας έδωσε πράγματι κάποιος την εντολή, τότε ακόμα καλύτερα, αν τα συσχετίσουμε με αυτόν, μολονότι αυτό δεν είναι και τόσο αναγκαίο, από την φύση της μελέτης. Το ίδιο γίνεται και στις αναγνωριστικές μελέτες που είναι, όπως είδαμε, το δεύτερο βήμα, αν το πρώτο κριθεί από τον επιχειρηματία ενδιαφέρον. Και εδώ θα διαμορφώσουμε μια ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση, με τα όσα θα συμπεριλάβουμε στην μελέτη μας, που μπορεί να είναι ελκυστική για τον οποιονδήποτε ( και άρα και για τον δικό μας, αν υπάρχει ) επιχειρηματία ( Γάκης, 2005 ). Και πάλι, επίσης με τον ίδιο τρόπο γίνεται και το τρίτο ( και τελευταίο ) βήμα του Σταδίου Προμελέτης, δηλαδή η σύνταξη μιας προεπενδυτικής μελέτης. Εδώ το έδαφος προσφέρεται ώστε να μπορούμε άνετα να συσχετίσουμε τα στοιχεία αυτά και με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία ( που βρήκε ενδιαφέρουσα την επενδυτική πρόταση ), ήτοι να τα προσαρμόσουμε και στις δικές του δυνατότητες, επιθυμίες, στόχους κτλ. Αυτό όμως, όπως είναι φανερό, όχι κατ ανάγκη, διότι ο στόχος και της προεπενδυτικής μελέτης δεν είναι να καταστρώσει ένα επενδυτικό σχέδιο αποκλειστικής χρήσης κάποιου συγκεκριμένου επενδυτή, αλλά ένα γενικής χρήσης επενδυτικό σχέδιο, η σκοπιμότητα του οπίου αποδεικνύεται με την μελέτη μας. Ακόμα καλύτερα φυσικά αν αυτή γίνεται για συγκεκριμένο επιχειρηματία. Αυτή η συσχέτιση όμως γίνεται κατ' ανάγκη στις μελέτες του Σταδίου Μελέτης που αρχίζει αμέσως παρακάτω, που η προεπενδυτική μελέτη ( ή προμελέτη σκοπιμότητας ) βρέθηκε ικανοποιητική από τον επιχειρηματία και η επιθυμία είναι πλέον να ενεργοποιηθεί, πλέον, ο ίδιος αυτοπροσώπως με τα συγκεκριμένα δικά του μέσα, τις όποιες δυνατότητές του, τους δικούς του στόχους. Έτσι προχωράμε στη σύνταξη της κύριας επενδυτικής μελέτης, της κανονικής μελέτης σκοπιμότητας. 2. Στάδιο Μελέτης

21 Κύρια επενδυτική μελέτη ή μελέτη σκοπιμότητας. Όταν η επενδυτική ιδέα κριθεί ενδιαφέρουσα και η Αναγνωριστική ή η Προεπενδυτική μελέτη σκοπιμότητας δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον επενδυτή, καταρτίζεται η κύρια επενδυτική μελέτη, η καθαυτό μελέτη σκοπιμότητας. Συνήθως είναι και η μοναδική μελέτη που καταρτίζει ένα γραφείο μελετών για τους περισσότερους επιχειρηματίες, γι αυτό και έδωσε το όνομα της στο γενικό μελετητικό έργο, που το βρήκαμε πιο μπροστά, σαν επενδυτικό σχέδιο. Το περιεχόμενό της είναι πλήρες και λεπτομερειακό, αρχίζοντας από τον συγκεκριμένο τώρα πλέον φορέα-επενδυτή, την αγορά, τις πρώτες ύλες, την τοποθεσία, την τεχνολογία, την οργάνωση και φτάνοντας μέχρι την λεπτομερειακή περιγραφή του προϊόντος, την λεπτομερή καταγραφή των μηχανημάτων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, χώρων και άλλων σχετικών κι ακόμα τον προγραμματισμό της παραγωγής, της χρηματοδότησης κτλ ( Γάκης, 2005 ). Οι μελέτες υποστήριξης του Σταδίου Μελέτης είναι αυτόνομες ή είναι αυτές που είδαμε στο Στάδιο Προμελέτης. Αν έγιναν εκεί και μάλιστα σε άρτιο βαθμό, επαναλαμβάνονται εδώ, αν όχι, συμπληρώνονται καταλλήλως. Το ίδιο γίνεται άλλωστε και με την κύρια επενδυτική μελέτη σκοπιμότητας. Δεν επαναλαμβάνεται, δηλαδή, εδώ στο Στάδιο Μελέτης η προμελέτη σκοπιμότητας του Σταδίου Προμελέτης., γιατί εκείνη ήταν περιεκτική, αλλά ακολουθώντας τα ίχνη της, συμπληρώνεται, επεκτείνεται, τροποποιείται και εν τέλει διαμορφώνεται καταλλήλως. Προπαντός όμως προσανατολίζεται προς τα συγκεκριμένα δεδομένα του συγκεκριμένου επιχειρηματία ( Γάκης, 2005 ). Όπως βλέπουμε εδώ, εκείνο που γίνεται στο Στάδιο Μελέτης είναι ότι καταστρώνουμε μια μελέτη για την αποκλειστική χρήση του συγκεκριμένου επενδυτή. Έτσι αναφερόμαστε π.χ. όχι αόριστα στην τάδε περιοχή, αλλά στο συγκεκριμένο οικόπεδο που είναι σχεδιασμένο να ανεγερθεί το εργοστάσιο, όχι αόριστα στην δείνα τεχνολογία, αλλά στα συγκεκριμένα 7 ή 17 μηχανήματα που θα χρειαστεί η επιχείρηση, όχι επίσης σε μια στρατηγική διείσδυσης στην αγορά, αλλά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας «Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό μονάδας του δευτερογενή/τριτογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Περιεχόμενα επενδυτικού /επιχειρηματικού (business plan) σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη (το παρόν συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Καθηγητής κ.πασχοσ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Χρηματοοικονομική ανάλυση Ο ιδιώτης: στοχεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ Ως Εγχώρια Συμμετοχή (ΕΣ) ορίζεται η αξία, η οποία προστίθεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της κατασκευής-μεταποίησηςσυναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ Περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση του καταστήματος Παντοπωλείον Η Ενημέρωση Συντάκτης : Ελένη Β. Σπανοπούλου αε Η ιδέα Ηδημιουργίαμη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα