και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1

2 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση μιας Επιχείρησης σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή (και όχι σε κάποιο χρονικό διάστημα). Τι δείχνει ο Ισολογισμός Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Επιχείρηση τη δεδομένη χρονική στιγμή (μετρητά, αποθέματα, μηχανήματα, κτίρια, απαιτήσεις, κ.λπ.). ) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί το Ενεργητικό του Ισολογισμού Τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που δημιούργησαν τα περιουσιακά στοιχεία (ίδια κεφάλαια μετοχές, δάνεια από τράπεζες, βραχυπρόθεσμες πιστώσεις, κ.λπ.). Οι πηγές άντλησης των κεφαλαίων που απασχολεί η Επιχείρηση συνιστούν το Παθητικό του Ισολογισμού. Εξ ορισμού τα Σύνολα Ενεργητικού και Παθητικού είναι ίσα 2

3 Στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα εγκατάστασης Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Πάγια στοιχεία: Ασώματες ακινητοποιήσεις: φήμη και πελατεία, εμπορικά σήματα, κ.ά. Ενσώματες ακινητοποιήσεις: οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, εργαλεία, κ.λπ. Συμμετοχές (επενδύσεις ς μακροχρόνιες δανειοδοτήσεις) θυγατρικών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Κυκλοφοριακά στοιχεία: Αποθέματα: εμπορεύματα, πρώτες ύλες, ανταλλακτικά, κ.ά. Απαιτήσεις: πελάτες, επιταγές, χρεώστες διάφοροι Χρεόγραφα: μετοχές και ομολογίες χρηματιστηρίου Διαθέσιμα: ταμείο, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Στοιχεία Παθητικού Ίδια κεφάλαια: Ονομαστική αξία κοινών - προνομιούχων μετοχών (καταβεβλημένο κεφάλαιο) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφορά από αναπροσαρμογές επιχορηγήσεις επενδύσεων Αποθεματικά κεφάλαια από τα αδιανέμητα κέρδη: τακτικό, έκτακτο, ειδικά, αφορολόγητα Αποτελέσματα εις νέο: υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο Ξένα κεφάλαια: Μακροπρόθεσμα δάνεια: τράπεζες, ομολογιακά Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: πιστώσεις προμηθευτών, γραμμάτια, βραχυπρόθεσμα δάνεια, ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές μερισμάτων και τόκων, επιταγές πληρωτέες, κ.ά. 3

4 Μορφή Ισολογισμού Ο Ισολογισμός έχει συνήθως μορφή Τ, με τα στοιχεία του Ενεργητικού στην αριστερή πλευρά και του Παθητικού στη δεξιά ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κτίρια 400 Αποθέματα 100 Ταμείο 50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφ. 250 Δάνεια 200 Πιστωτές Για να αποκτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία Από πού αντλήθηκαν τα χρήματα = Μορφή Ισολογισμού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΡΕΥΣΤ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΡΕΥΣΤ/ΣΗΣ Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4

5 Ένα απλό παράδειγμα Ιδρύεται μια επιχείρηση με κεφάλαιο (1000 μετοχές * 2 /μετοχή Ισολογισμός Έναρξης Ενεργητικό Παθητικό Ταμείο Κεφάλαιο Ένα απλό παράδειγμα Η επιχείρηση αγοράζει μετρητοίς ένα κτίριο Μεταβολές Ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Κτίριο Κεφάλαιο Ταμείο Σύνολο: Σύνολο:

6 Ένα απλό παράδειγμα Η επιχείρηση αγοράζει εξοπλισμό , δίνοντας 50% μετρητοίς και το υπόλοιπο με μακροπρόθεσμο δάνειο Μεταβολές Ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Κτίριο Κεφάλαιο Εξοπλισμός Μακ. δάνειο Ταμείο Σύνολο: Σύνολο: Ένα απλό παράδειγμα Η επιχείρηση αγοράζει με πίστωση α ύλες αξίας Μεταβολές Ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Κτίριο Κεφάλαιο Εξοπλισμός Μακ. δάνειο Αποθέματα α υλών Προμηθευτές Ταμείο Σύνολο: Σύνολο:

7 Ένα απλό παράδειγμα Η επιχείρηση εξοφλεί τους προμηθευτές Μεταβολές Ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Κτίριο Κεφάλαιο Εξοπλισμός Μακ. δάνειο Αποθέματα α υλών Ταμείο Σύνολο: Σύνολο: Λογιστική παρακολούθηση μεταβολών Επειδή στην πράξη οι μεταβολές είναι πολλές και σύνθετες, οι εγγραφές δεν γίνονται απευθείας στον Ισολογισμό, αλλά σε λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί έχουν σχήμα Τ και οι εγγραφές πραγματοποιούνται ανάλογα με το αν ο λογαριασμός ανήκει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό Λογαριασμός Ενεργητικού Λογαριασμός Παθητικού Αυξήσεις (+) Ελαττώσεις (-) Ελαττώσεις (-) Αυξήσεις (+) Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 7

8 Η έννοια της διπλογραφίας Συνέχεια παραδείγματος... Μετοχικό Κεφάλαιο Ταμείο Ταμείο Αγορά κτιρίου μετρητοίς Ταμείο Κτίρια Συνέχεια παραδείγματος... Η επιχείρηση αγοράζει εξοπλισμό , δίνοντας 50% μετρητοίς και το υπόλοιπο με μακροπρόθεσμο δάνειο Ταμείο Μακροπ. Δάνεια Εξοπλισμός 8

9 Χρησιμοποιούμενοι όροι ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΕ) ΣΕ = ΠΕ+ΚΕ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΕ = ΙΚ+ΜΥ+ΤΥ Χρησιμοποιούμενοι όροι ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΑΚ) ΑΚ = ΠΕ+ΚΕ-ΤΥ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΑΚ = ΙΚ+ΜΥ 9

10 Χρησιμοποιούμενοι όροι ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΚΘ) = ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) ΚΘ = ΠΕ+ΚΕ -ΤΥ-ΜΥ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΚΘ = ΙΚ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Χρησιμοποιούμενοι όροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΚ) ΚΚ = ΚΕ-ΤΥ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΚΚ= ΙΚ+ΜΥ-ΠΕ 10

11 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Σημαντικοί Αριθμοδείκτες του Ισολογισμού: Α. Δείκτες Ρευστότητας (1) Δείκτης Κυκλοφοριακής (Γενικής) Ρευστότητας Ορίζεται ως λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δείχνει το βαθμό κάλυψης των εν λόγω υποχρεώσεων. Όσο μεγαλύτερος τόσο αυξάνει το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων δανειστών. Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Τρέχουσες Υποχρεώσεις Συνήθως τιμές δείκτη 2:1 θεωρούνται πολύ καλές. Τιμή γύρω στο 1,5:1 θα ήταν πιθανώς αποδεκτή. Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Τρέχουσες Υποχρεώσεις 11

12 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Σημαντικοί Δείκτες του Ισολογισμού: Α. Δείκτες Ρευστότητας (2) Δείκτης Πραγματικής Ρευστότητας* Ορίζεται ως λόγος του κεφαλαίου κίνησης (διαφορά Κυκλοφοριακού ενεργητικού μείον τα Αποθέματα) προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα Πραγματική Ρευστότητα = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις *ή Δείκτης Κάλυψης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Για ν θεωρηθεί ελάχιστα ικανοποιητικός πρέπει να έχει τιμή >1 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Δείκτης Κάλυψης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κυκλ. Ενεργητικό - Αποθέματα Τρέχουσες Υποχρεώσεις 12

13 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Σημαντικοί Δείκτες του Ισολογισμού: Β. Δείκτες Περιουσιακής Διάρθρωσης (1) Δείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς το Σύνολο Ενεργητικού* Οι δανειστές επιθυμούν να είναι μικρός. Οι μέτοχοι όμως ίσως να επιδιώκουν το αντίθετο. Πάντως, για εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, ανάλογα και με τη φύση της, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 60%. Δανειακή Κάλυψη = Ξένα Κεφάλαια Σύνολο Ενεργητικού *ή Δείκτης Δανειακής Κάλυψης Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Δείκτης Δανειακής Κάλυψης ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ξένα Κεφάλαια Σύνολο Ενεργητικού + 13

14 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Σημαντικοί Δείκτες του Ισολογισμού: Β. Δείκτες Περιουσιακής Διάρθρωσης (2) Δείκτης Μακροπρόθεσμων Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια* Συνιστά μια ένδειξη του βαθμού στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης θα μπορούσαν σε περίπτωση διαλύσεως να εξοφλήσουν τα μακροπρόθεσμα δάνειά της. Συνήθως είναι πρακτικό να διατηρείται μεταξύ 33% και 50%. Δανειακή Επιβάρυνση = Μακροπρόθεσμα Δάνεια Ίδια Κεφάλαια *ή Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Αποθέματα ΙΙ Απαιτήσεις ΙΙΙ Διαθέσιμα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ξένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια 14

15 Για κλείσιμο έτους Αποσβέσεις Στο τέλος της χρήσης και ανάλογα με το είδος των παγίων και το ισχύον φορολογικό καθεστώς υπολογίζονται οι αποσβέσεις, οι οποίες εκφράζουν τη μείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων λόγω φθοράς από χρήση ή τεχνολογική απαξίωση. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Πρόκειται για ενδιάμεσους Λογαριασμούς που αφορούν τη μετάβαση από τη μία χρήση στην άλλη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταβατικών λογαριασμών: Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Απαιτήσεις ΙΙ Διαθέσιμα ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15

16 Αποτελέσματα χρήσης Τι είναι τα Αποτελέσματα χρήσης? Είναι μια κατάσταση που δείχνει τα κέρδη ή τις ζημιές μιας επιχείρησης σε ένα χρονικό διάστημα (συνήθως από αρχές μέχρι το τέλος ενός οικονομικού έτους). Ορίζεται ως διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα. 16

17 Τι περιλαμβάνουν... Έσοδα Προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Από λογιστικής άποψης η αξία αυτή παίρνει τη μορφή ταμειακής είσπραξης ή της δημιουργίας απαιτήσεων. Έξοδα Διακρίνονται σε: - Δαπάνη: κάθε ανάλωση αξίας που γίνεται για την πραγματοποίηση η των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. - Κόστος: ενσωμάτωση πραγματοποιηθεισών δαπανών (π.χ. πρώτες ύλες, καύσιμα, εργατικά, κ.ά.) στην αξία παραγόμενων προϊόντων. - Έξοδο: κάθε δαπάνη, η οποία δεν δημιούργησε αξία κι επομένως δεν αποτελεί στοιχείο κόστους. Τι δεν δείχνουν τα Αποτελέσματα Χρήσης... Τα Περιουσιακά Στοιχεία της Επιχείρησης Τις Απαιτήσεις και τις Υποχρεώσεις Το Ταμείο της Επιχείρησης Τις μελλοντικές Αποσβέσεις 17

18 Σχέση μεταξύ Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης... ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΠΕ) Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΕ) Ι Απαιτήσεις ΙΙ Διαθέσιμα Ισολογισμός ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΙΚ) Ι Κεφάλαιο ΙΙ Αποτέλεσμα εις νέο ΙΙΙ Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΥ) Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΤΥ) Ι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αποτέλεσμα Χρήσης ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Λ. Κέρδη / Ζημιές ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Κ. Κέρδη / Ζημιές Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Α. Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων (1) Δείκτης Απόδοσης Ίδιων Κεφαλαίων Ορίζεται ως λόγος των Καθαρών Κερδών προς τα Ίδια Κεφάλαια. Καλείται και Δείκτης Ιδιωφελούς απόδοσης Δ.Α.Ι.Κ. = Καθαρά Κέρδη Ίδια Κεφάλαια α 18

19 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Α. Δείκτες απόδοσης Κεφαλαίων (2) Δείκτης Απόδοσης Απασχολούμενου Κεφαλαίου Ορίζεται ως λόγος των Μικτών Κερδών προς το Σύνολο του Ενεργητικού (ή Ενεργητικό μείον Τρέχουσες Υποχρεώσεις) Δ.Α.Σ.Ε.Κ. = Μικτά Κέρδη Σύνολο Ενεργητικού Πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες σε οικονομική ύφεση. Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Β. Δείκτες αποδοτικότητας - δραστηριοτήτων (1) Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων Ορίζεται ως λόγος των Πωλήσεων προς τα Αποθέματα και εκφράζει όσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα σε μια περίοδο. Δ.Κ.Τ.Α. = Πωλήσεις Αποθέματα 19

20 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Β. Δείκτες αποδοτικότητας - δραστηριοτήτων (2) Δείκτης Απαιτήσεων προς Πωλήσεις Ορίζεται ως λόγος των Απαιτήσεων προς τις Πωλήσεις και εκφράζει το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε με πίστωση. Δ.Α.Π.Π. = Απαιτήσεις Πωλήσεις Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Β. Δείκτες αποδοτικότητας - δραστηριοτήτων (3) Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων Ορίζεται ως λόγος των Απαιτήσεων προς τις Πωλήσεις επί τον αριθμό των ημερών της περιόδου. Μ.Π.Ε.Α. = Απαιτήσεις Πωλήσεις * αρ. ημερών περιόδου 20

21 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Β. Δείκτες αποδοτικότητας - δραστηριοτήτων (4) Δείκτης Μεικτού Κέρδους (Δ.Μ.Κ.) Μ Κ Ορίζεται ως λόγος των μεικτών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης προς τις καθαρές πωλήσεις. Δ.Μ.Κ. = Μεικτά κέρδη Καθαρές πωλήσεις * 100 Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης καθώς και την πολιτική τιμών αυτής. Όσο μεγαλύτερη τιμή παίρνει ο δείκτης, τόσο καλύτερη, από άποψη κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης, αφού μπορεί να αντιμετωπίσει πιο εύκολα μια πιθανή μελλοντική αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Β. Δείκτες αποδοτικότητας - δραστηριοτήτων (5) Δείκτης Καθαρού Κέρδους (Δ.Κ.Κ.) Κ Κ Ορίζεται ως λόγος των καθαρών κερδών της εκμετάλλευσης προς τις καθαρές πωλήσεις. Δ.Κ.Κ. = Καθαρά κέρδη Καθαρές πωλήσεις * 100 Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της ή αλλιώς τι κέρδος πραγματοποιεί από κάθε Ευρώ πωλήσεων που επιτυγχάνει. 21

22 Ανάλυση και διερεύνηση Ισολογισμού-Α.Χ. Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Ισολογισμού-Α.Χ.: Γ. Δείκτες εξόδων λειτουργίας (1) Δείκτης Εξόδων Λειτουργίας (Δ.Ε.Λ.) Ε Λ Ορίζεται ως λόγος των λειτουργικών εξόδων της εκμετάλλευσης προς τις καθαρές πωλήσεις. Δ.Ε.Λ. = Λειτουργικά έξοδα * 100 Καθαρές πωλήσεις Ο δείκτης αυτός βοηθά στην πρόβλεψη και πρόληψη των αρνητικών εξελίξεων στη λειτουργία της επιχείρησης. 22

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα