Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία"

Transcript

1 Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία 2 Ινπλίνπ 2010

2 Δλόηεηεο Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Διιάδα Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο 2

3 Devices / Users (MM in Log Scale) Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Mainframe Mini Computer Personal Computer Desktop Internet Mobile Internet Δπηηαρπλόκελε δηαδηθαζία ηερλνινγηθήο εμέιημεο 1,000, ,000 10, Mainframe 1 Computing Growth Drivers Over Time, E Minicomputer 10MM+ Units PC 100MM+ Units Desktop Internet 1B+ Units/ Users Mobile Internet ~10B+ Units More than Just Phones Smartphone Kindle Tablet MP3 Cell phone / PDA Car Electronics GPS, ABS, A/V Mobile Video Home Entertainment Games Wireless Home Appliances Ραγδαία αύμεζε πξόζβαζεο ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία από ρξήζηεο 1MM+ Units Source : Morgan Stanley 3

4 Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Do you use the following banking channels at least monthly? Phone 11% 3% 3% 3% 29% Branch 50% Υώξεο Γπηηθήο Δπξώπεο Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξα από έλα θαλάιηα ζε κεληαία βάζε 2% 15% 2 ζηνπο 5 πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ θαη ην Internet Banking ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε None of these 27% 18% Online 38% (percentages may not total 100 because of rounding) 4 ζηνπο 5 πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηα ΑΣΜs ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε Source : European Technographics Benchmark Survey, Q % Which of the following banking channels do you use at least monthly? 80% 60% 40% 20% 0% ATM Branch Internet Phone Οη λεόηεξνη πειάηεο πξνηηκνύλ ηα ATMs θαη ην Internet Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία πειάηεο πξνηηκνύλ ην θαηάζηεκα Age Source : European Technographics Benchmark Survey, Q

5 Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Διιάδα Φεθηαθόο Αιθαβεηηζκόο = Πξάζηλε Κνηλσλία ηεο Γλώζεο H εξέλιξη ηων Εςπςζωνικών Σςνδέζεων ζηην Ελλάδα Βαθμόρ Διείζδςζηρ Εςπςζωνικών Σςνδέζεων ζηην Ε.Ε ,2% 15,6% 11,2% 6,8% 2,7% 17,0% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ΔΛΛΑΓΑ (7/09) ΔΛΛΑΓΑ (1/10) ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΙΠΑΝΙΑ ΚΤΠΡΟ ΔΔ (27) ΟΤΗΓΙΑ ΓΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΓΙΑ 15,6% 17,0% 23ε 17,6% 19,8% 20,7% 21,0% 23,9% 32,5% 37,2% 37,9% 0% 10% 20% 30% 40% Μείωζη Κόζηοςρ Εςπςζωνικών Πακέηων ζηην Ελλάδα ,6 Βαθμόρ Διείζδςζηρ Κινηηήρ Εςπςζωνικόηηηαρ ζηην Ε.Ε. ΚΤΠΡΟ 0,5% , , ,9 19,5 43,2 23,1 21,0 15,3 20,3 19, ,7 19,7 17,4 15,5 0 Ιαν-06 Ιαν-07 Ιαν-08 Ιαν-09 Ιαν-10 Πεγή : Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΒΑΙΚΟ ΜΔΟ ΤΦΗΛΟ ΔΛΛΑΓΑ (7/09) 1,6% ΔΛΛΑΓΑ (1/10) 2,0% 17ε ΙΠΑΝΙΑ 3,0% ΔΔ (27) 4,2% ΙΣΑΛΙΑ 4,7% ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 10,8% ΟΤΗΓΙΑ 12,6% ΑΤΣΡΙΑ 13,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 5

6 Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Mobile Banking Πξώηε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα γηα iphone downloads 60 ρηι. ζπλαιιαγέο Αύμεζε 28% ησλ ρξεζηώλ (05/2010) 5κελν 10 ATM Μεγαιύηεξν δίθηπν ζηελ Διιάδα (1.500 ζεκεία) 2,5 εθ. θάξηεο εζλνcash 90 εθ. ζπλαιιαγέο (2009) e-banking Νν 1 ζε όγθν εηαηξηθώλ ζπλαιιαγώλ Αύμεζε 30% ησλ ελεξγώλ ρξεζηώλ (2009) 26 εθ. ζπλαιιαγέο, αμίαο 12,5 δηο Phone Banking ύγρξνλε ηερλνινγία Γηεζλείο βξαβεύζεηο 4 εθ. θιήζεηο (2009) Αύμεζε 20% ησλ θιήζεσλ 1 ν ηξίκελν % ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ κέζσ e-banking / phone banking 6

7 Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Δθαξκνγή εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα Smartphones Σν πξώην application γηα iphone ζηελ Διιάδα Πεξηζζόηεξνη από ρξήζηεο ηνπο πξώηνπο 5 κήλεο πλερείο αλαβαζκίζεηο ππεξεζηώλ γηα iphone, Blackberry & Windows Mobile Δπέθηαζε ζηηο πιαηθόξκεο Symbian & Google Android ρόιηα Πειαηώλ καο ζην Apple Store 7

8 Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα i-bank store Γλσξηκία κε ηηο πην πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο θαη ελεκέξσζεο Πνιπρώξνο γηα θάζε επηζθέπηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα κία άιιε νπηηθή ζηηο θαζεκεξηλέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο Πνιπκνξθηθόο θαη πξσηνπνξηαθόο ζρεδηαζκόο βαζηζκέλνο ζηελ ηερλνινγία Αληαιιαγή απόςεσλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο, νηθνινγίαο κέζα από ηελ νξγάλσζε παξνπζηάζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ Allen International 8

9 Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Αλάδεημε θαη επηβξάβεπζε πξσηόηππσλ ηδεώλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα πκβάιινπλ 6 από ηα κεγαιύηεξα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο Υώξαο κε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 9

10 Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Σέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εμειίμεσλ ζε όινλ ηνλ θόζκν Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Ηιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο Πεξηβάιινλ & Σερλνινγία Δλαιιαθηηθά Καλάιηα Σξαπεδηθήο Δμππεξέηεζεο e-shops e-catalogues e-auctions e-procurement e-marketplaces e-financial supply chain Social Media Wiki Blogs e-learning Αλαλεώζηκεο Πεγέο Απνξξύπαλζε Αλαθύθισζε Mobile Internet Phone Άκεζεο ρξεώζεηο POS ATM APS 10

11 Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Υξνλνδηάγξακκα Γηαγσληζκνύ γηα ην 2010 A Φάζε Β Φάζε Γ Φάζε Σειεηή Βξάβεπζεο Ινπι/Απγ 2010 Τπνβνιή Πξνηάζεσλ επ 2010 Αμηνιόγεζε Οθη 2010 Αλαθνίλσζε Πξνθξηζέλησλ Οθη/Ννε 2010 Τπνβνιή & Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθώλ Πξνηάζεσλ Γεθ 2010 Παξνπζηάζεηο ζηελ Δπηηξνπή Σειηθήο Αμηνιόγεζεο Γεθ 2010/Ιαλ 2011 Σειεηή Βξάβεπζεο Καιέζηε ζην Δ-mail ζην κε ζέκα «Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία θαη Σερλνινγία» 11

12 Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Βξαβεία εκαληηθά ρξεκαηηθά βξαβεία γηα ηνπο 4 πξώηνπο: Α Βξαβείν Δπξώ Β Βξαβείν Δπξώ Γ Βξαβείν Δπξώ Γ Βξαβείν Δπξώ 6 βξαβεία ησλ Δπξώ γηα όζνπο/εο θζάζνπλ ζηε Γ Φάζε 20 laptop ζηηο 20 πξνηάζεηο πνπ πξνθξίζεθαλ ζηε Β Φάζε Κιήξσζε κε πινύζηα δώξα γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θαηλνηόκεο ηδέεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά Aλεμάξηεηα από ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα απνζπάζνπλ ηα πξώηα βξαβεία, ζηόρνο καο είλαη λα ζηεξίμνπκε ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ αμηόινγσλ θαη πξαγκαηηθά θαηλνηόκσλ ηδεώλ πνπ ζα πξνηαζνύλ 12

13 Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο Με ην δηαγσληζκό i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία εγθαηληάδνπκε κηα αθόκε πξσηνβνπιία ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Παλεπηζηήκηα (έξεπλα, εξγαζηήξηα) Κνηλσλία (internet, Νένη επηρεηξεκαηίεο) Open Entrepreneurship Δπηρεηξήζεηο (R & D) Πηζηεύνπκε ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο ρώξαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ αλζξώπσλ θαη ζέινπκε λα ζπλεξγαδόκαζηε καδί ηνπο γηα λα δηακνξθώλνπκε από κοινού ιύζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη πξαγκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπο. 13

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Γηάλλεο Λανύξεο Cyberethics Cyprus Safer Internet Center Cyprus Neuroscience & Technology Institute www.cyberethics.info Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα