Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ"

Transcript

1 OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου (dotcom) ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών βρέθηκε σε κρίση, µε αποτέλεσµα τη µείωση των θέσεων εργασίας, τη χρεοκοπία, τις µεγάλες χρηµατοοικονοµικές απώλειες και τον αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στην έκθεση αυτή των «Προοπτικών του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ» ο τοµέας ανέκαµψε, τα έσοδα άρχισαν να αυξάνονται και οι επενδύσεις εστιάζονται πλέον στη διάδοση των νέων τεχνολογιών. Οι υπερχρεωµένοι φορείς εκµετάλλευσης δροµολόγησαν σηµαντικές αναδιαρθρώσεις µειώνοντας τόσο το χρέος όσο και το κόστος λειτουργίας τους. Το συνολικό χρέος του τηλεπικοινωνιακού τοµέα µειώθηκε κατά 14% µεταξύ του 2001 και του Οι µη αποδοτικές επιχειρήσεις ή αυτές που ακολούθησαν ανεδαφικά επιχειρηµατικά πρότυπα αποχώρησαν από την αγορά. Τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται στο σύνολό τους, αν και είναι στάσιµα ή µειώνονται σε ορισµένα τµήµατα της αγοράς. Μολονότι οι επενδύσεις σε υποδοµές µειώθηκαν σε σχέση µε τα υψηλότατα επίπεδα κατά την οικονοµική άνθηση, οι νέες επενδύσεις εστιάστηκαν στην επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο των σταθερών όσο και των ασύρµατων δικτύων, µε αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση της δικτυακής πρόσβασης και ιδιαίτερα της ευρυζωνικής πρόσβασης. Παρά την κρίση, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών συνέχισε να επηρεάζει την αύξηση του ΑΕΠ και την υποκείµενη βιοµηχανική και κοινωνική διάθρωση των οικονοµιών του ΟΟΣΑ. Παράλληλα η τεχνολογική καινοτοµία που χαρακτήρισε τον τοµέα διατήρησε τη δυναµική της. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2005 ISBN OECD

2 Ανάπτυξη και σύγκλιση Η έκδοση του 2005 των «Προοπτικών του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ» εξετάζει τις υφιστάµενες πολιτικές και ρυθµίσεις, καθώς και ζητήµατα που αφορούν το µέγεθος και τη δοµή της τηλεπικοινωνιακής και της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Συγκεκριµένα, µελετά την ανάκαµψη του τοµέα τηλεπικοινωνιών κατά την περίοδο θίγοντας τις πρόσφατες τάσεις όπως η σύγκλιση και η διάδοση της τεχνολογίας VoIP (µεταφορά φωνής µέσω ιαδικτύου). Επίσης, εξετάζει τις τάσεις στον ανταγωνισµό και τις κανονιστικές διασφαλίσεις βάση των σηµερινών εξελίξεων στην αγορά. Πρόσφατα ο τηλεπικοινωνιακός τοµέας χαρακτηριζόταν από όλο και πιο µεγάλη σύγκλιση µεταξύ των διαφορετικών δικτύων και υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν πλέον ενοποιηµένες υπηρεσίες εικόνας, φωνής και δεδοµένων. Επιπλέον, οι υπηρεσίες Μεταφοράς Φωνής µέσω ιαδικτύου (VoIP) επιφέρουν µεγαλύτερη ενοποίηση των σταθερών και κινητών υπηρεσιών φωνής. Οι αλλαγές στην τεχνολογία και τη στρατηγική θα επηρεάσουν ενδεχοµένως τις µελλοντικές πολιτικές και ρυθµίσεις. Επιπρόσθετα µέτρα πολιτικής στοχεύουν την ξένη συµµετοχή, την αποδέσµευση του τοπικού βρόχου, τη φορητότητα αριθµών, την προεπιλογή τηλεπικοινωνιακού φορέα και τη διασύνδεση από σταθερό σε κινητό δίκτυο. Επίσης, η έκθεση των «Προοπτικών του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ» εξετάζει το µέγεθος της αγοράς τηλεπικοινωνιών και, πιο συγκεκριµένα, ζητήµατα που αφορούν τις κινητές επικοινωνίες, τις µισθωµένες γραµµές και την έρευνα και την ανάπτυξη. Τα έσοδα του τηλεπικοινωνιακού τοµέα αυξάνονται εκ νέου ταχύρυθµα στις χώρες του ΟΟΣΑ µε τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν τα 946 δισ. δολάρια σηµειώνοντας άνοδο κατά 10% από το Μολονότι τα συνολικά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, η απόκλιση µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της αγοράς είναι µεγάλη. Τα έσοδα των υπηρεσιών της παραδοσιακής σταθερής τηλεφωνίας είναι σχετικά στάσιµα ή συρρικνώνονται, σε αντίθεση µε τα έσοδα των κλάδων των κινητών επικοινωνιών και της ευρυζωνικής πρόσβασης που σηµειώνουν µεγάλη άνοδο. Αναπτυξιακή πορεία και µείωση των τιµών Η συνολική πρόσβαση σε επικοινωνιακά δίκτυα, και κυρίως σε κινητά και ευρυζωνικά δίκτυα, αυξάνεται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στα τέλη του 2003 ο συνολικός αριθµός των διαδρόµων σταθερής και κινητής τηλεπικοινωνίας ξεπέρασε τα 1,4 δισ. σηµειώνοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 6,7 % από το 2002 και ετήσια αύξηση µεγαλύτερη του 12% από το 1998 και έπειτα. Για πρώτη φορά όµως η αύξηση αυτή δεν ήταν οµοιόµορφη. Ενώ ο αριθµός των συνδροµητών κινητών και ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξάνεται, ορισµένα τµήµατα της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας µειώνονται. Συνολικά, η συνδετικότητα στο ιαδίκτυο συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Μέχρι τα τέλη του 2003 οι συνδροµητές σταθερής σύνδεσης στο ιαδίκτυο ανέρχονταν σε περίπου 259 εκατοµµύρια και οι συνδροµητές ευρυζωνικής σύνδεσης σε 84 εκατοµµύρια. Έως τον Αύγουστο του 2004 ο αριθµός των συνδροµητών ευρυζωνικής σύνδεσης ξεπέρασε τα 100 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 60% από το 2000 και έπειτα. Η πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω της κινητής τηλεφωνίας αποκτά όλο και µεγαλύτερη δηµοτικότητα. ιερευνάται η επέκταση, η ανάπτυξη και η ψηφιακοποίηση των δικτύων, καθώς και η ανάπτυξη των διαδικτυακών OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2005 ISBN OECD

3 υποδοµών και η υιοθέτηση του ιαδικτύου στις χώρες του ΟΟΣΑ, µέσα από δείκτες που αφορούν, µεταξύ άλλων, τον αριθµό των συνδροµητών, τη διαθεσιµότητα, τους υπολογιστές υπηρεσίας ιαδικτύου, τους ασφαλείς διακοµιστές και τα ονόµατα χώρου. ιαρθρωτικές αλλαγές έλαβαν χώρα και στον τηλεοπτικό τοµέα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το µερίδιο της καλωδιακής και της άµεσης δορυφορικής εκποµπής (DBS) στο συνολικό αριθµό νοικοκυριών που διαθέτουν τηλεόραση αυξήθηκε. Η αναλογική µετάδοση καλωδιακών, δορυφορικών (DBS) και επίγειων τηλεοπτικών εκποµπών µετατρέπεται σε ψηφιακή. Ο αριθµός των καναλιών που διατίθενται στους καταναλωτές αυξάνεται όπως και ο αριθµός των διαδρόµων µετάδοσης για το βίντεο. Η εξέταση αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών - συµπεριλαµβανοµένης της σύγκλισης - και του αντίκτυπού τους στη ραδιοτηλεοπτική αγορά συµπεριλαµβάνει τις κανονιστικές συνέπειες στο πλαίσιο µιας εξελισσόµενης αγοράς. Σύµφωνα µε τους δείκτες του ΟΟΣΑ, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα υψηλή στην πλειονότητα των χωρών µελών. Ο χρόνος αναµονής για µια νέα σταθερή τηλεφωνική σύνδεση δεν υπερβαίνει συνήθως τις 48 ώρες και ο αριθµός των σφαλµάτων στις υφιστάµενες γραµµές µειώνεται σταθερά. Καθώς ο αριθµός των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται, µειώνεται ο αριθµός των κοινόχρηστων τηλεφώνων (κερµατοδέκτες και καρτοδέκτες) στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η έκδοση αυτή των «Προοπτικών του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ» παρουσιάζει δείκτες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και περιλαµβάνουν το χρόνο αναµονής για µια νέα σύνδεση, τη διαθεσιµότητα κοινόχρηστων τηλεφώνων, τη συντήρηση των δικτύων, τα τέλη της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και το λόγο απαντηµένων κλήσεων προς καταλήψεις. Επίσης πραγµατεύεται το µεταβαλλόµενο χαρακτήρα των µετρήσεων της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών δεδοµένης της ταχύρυθµης αύξησης της συνδετικότητας σε ευρυζωνικά και κινητά δίκτυα. Οι εξελίξεις αυτές και οι ταυτόχρονες βελτιώσεις στην πρόσβαση και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών συνοδεύτηκαν από τη µείωση των τιµών. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στις χώρες του ΟΟΣΑ ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ανταγωνισµού. Η συνεχής µείωση των τιµών των περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ωφέλησε τους χρήστες. Πολλοί φορείς εκµετάλλευσης δηµιούργησαν ειδικά προγράµµατα χρέωσης (ενιαία χρέωση ή απεριόριστος αριθµός κλήσεων και µεταφοράς δεδοµένων). Επιπλέον, ο ανταγωνισµός από νεώτερες τεχνολογίες όπως η µεταφορά φωνής µέσω ιαδικτύου (VoIP) συντέλεσε στη διαµόρφωση πιο ανταγωνιστικών τιµών για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η ανάλυση του ΟΟΣΑ πραγµατεύεται στοιχεία που αφορούν µια µεγάλη ποικιλία πακέτων τιµών για τον καταναλωτή και την επιχείρηση και καλύπτουν τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, τις διεθνείς κλήσεις, το πρόγραµµα Skype, την ψηφιακή συνδροµητική γραµµή (DSL), τους καλωδιακούς διαποδιαµορφωτές και τις µισθωµένες γραµµές. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2005 ISBN OECD

4 Ευρύτερος αντίκτυπος: Απασχόληση, εµπόριο και ψηφιακό χάσµα Η απασχόληση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µειώθηκε από τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν κατά την οικονοµική άνθηση των τελευταίων ετών της δεκαετίας του 90, και ανέρχεται σήµερα στα 2,9 εκατοµµύρια. Οι κινητές επικοινωνίες ήταν η κινητήρια δύναµη της πρόσφατης αύξησης της απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν σήµερα το 17% της συνολικής απασχόλησης στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και µισό εκατοµµύριο θέσεις εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Σηµειώθηκε επίσης ταχύρρυθµη αύξηση των επιχειρηµατικών διαδρόµων πρόσβασης και εσόδων ανά εργαζόµενο. Μετά από δύο χρόνια πτωτικής πορείας οι εµπορικές συναλλαγές εξοπλισµού επικοινωνιών στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν εκ νέου το 2003 ακολουθώντας γρηγορότερο ρυθµό αύξησης από το συνολικό εµπόριο αγαθών, γεγονός που υποδεικνύει την αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση του κλάδου κατασκευής εξοπλισµού. Ένα σηµαντικό µερίδιο των εισαγωγών επικοινωνιακού εξοπλισµού των χωρών του ΟΟΣΑ πραγµατοποιείται από τις χώρες µη µέλη. Οι αγορές τηλεπικοινωνιών και οι πολιτικές ρύθµισης στις χώρες του ΟΟΣΑ προώθησαν µε ιδιαίτερη επιτυχία τη δικτυακή πρόσβαση των αγροτικών και των αποµακρυσµένων περιφερειών. Μολονότι το ψηφιακό χάσµα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες είναι µεγαλύτερο από αυτό στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι αναπτυσσόµενες χώρες θα µπορούσαν να αντλήσουν - και να εφαρµόσουν - στοιχεία από τις εµπειρίες των χωρών του Οργανισµού ως πρώτο βήµα προς τη βελτίωση της πρόσβασης στις ΤΠΕ. Συνεχιζόµενες προκλήσεις Η κύρια πρόκληση για τις χώρες του ΟΟΣΑ συνίσταται στην ανάπτυξη της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τη διατήρηση των ανοιχτών αγορών επιτρέποντας έτσι τη συνέχιση του ανταγωνισµού µεταξύ όλων των κινούµενων παραγόντων στην αγορά. Η απελευθέρωση ωφέλησε σηµαντικά τόσο τους χρήστες όσο και τη συνολική ανάπτυξη του τοµέα κατά τα τελευταία χρόνια. Η αναδιάρθρωση που ακολούθησε τη χρηµατοοικονοµική «φούσκα» ήταν συνέπεια της «παράλογης ευφορίας» παρά το αποτέλεσµα της επιβράδυνσης του ρυθµού αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών επικοινωνιών. Έχοντας αυτό υπόψη, οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τις αγορές ανοιχτές, εάν επιθυµούν να διατηρηθούν τα οφέλη αυτά και να συνεχιστεί η ανάπτυξη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τοµέα της καθολικής υπηρεσίας αναφορικά µε τις τηλεπικοινωνίες. Το ταχέως µεταβαλλόµενο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, όπως και οι προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτούν, θα δηµιουργήσουν νέες προκλήσεις σε µερικά παραδοσιακά πρότυπα χρηµατοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογική ανάπτυξη προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες για τη µείωση του κόστους παροχής των εν λόγων υπηρεσιών και για την ενίσχυση της ικανότητας της αγοράς να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών. OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2005 ISBN OECD

5 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2005 ISBN OECD

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Δεκέμβριος 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θέμα: «Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα