The DAC Journal: Development Co-operation Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1"

Transcript

1 The DAC Journal: Development Co-operation Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας: Αναπτυξιακή Συνεργασία, Έκθεση 2004 Προσπάθειες και πολιτικές των µελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, Τόµος 6, Τεύχος 1 Περίληψη στα ελληνικά Επισκόπηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τρεις είναι οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού: πρώτον, ο απολογισµός της προόδου προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και η εξεύρεση τρόπων ουσιαστικής διεύρυνσης του κύκλου των χωρών που σηµειώνουν σηµαντική πρόοδο στον τοµέα αυτόν δεύτερον, η διερεύνηση τρόπων πληρέστερης ενσωµάτωσης της διάστασης της ασφάλειας στις σκέψεις για την αειφόρο ανάπτυξη βασιζόµενοι στην έννοια της «ανθρώπινης ασφάλειας» ως συνδετικό κρίκο µεταξύ της ανάπτυξης και της ασφάλειας και τρίτον, η αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την αύξηση του όγκου και της αποτελεσµατικότητας της διεθνούς βοήθειας, ως δυνητικό συντελεστή βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των φτωχών ανθρώπων. THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

2 Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία απεικονίζουν την ανθρώπινη δυστυχία. Συγκεκριµένα, περίπου 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν µε λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα, πάνω από 100 εκατοµµύρια παιδιά δεν έχουν πάει καν στο δηµοτικό σχολείο και άρα δεν διαθέτουν την απαραίτητη για το µέλλον τους στοιχειώδη µόρφωση, ο στόχος για την ίση αναλογία των φύλων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το 2005 δεν θα ευοδωθεί, 10 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των 5 χρονών πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που θα µπορούσαν να έχουν προληφθεί. Στο µεγαλύτερο µέρος της υποσαχαρικής Αφρικής η συνεχιζόµενη πανδηµία του AIDS σε συνδυασµό µε την ελονοσία, τη φυµατίωση και άλλες σχετικά παραγνωρισµένες ασθένειες επιβραδύνουν την επιµήκυνση του προσδόκιµου ζωής ή το µειώνουν. Επιπλέον, οι πιέσεις στην υποδοµή και τους φυσικούς πόρους πληθαίνουν, λόγω της αύξησης του πληθυσµού και της κατανάλωσης. Ποιες είναι οι προοπτικές επίτευξης των στόχων έως τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες; Σε παγκόσµιο επίπεδο µόνο ο στόχος που αφορά τη νοµισµατική φτώχεια είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιτευχθεί. Το γεγονός αυτό από µόνο του δεν αποτελεί φυσικά άθλο. Σύµφωνα µε τους σηµερινούς υπολογισµούς, το ποσοστό του πληθυσµού στον αναπτυσσόµενο κόσµο που ζει µε λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα θα µειωθεί στο 13% έως το 2015, ποσοστό που µεταφράζεται σε σχεδόν 750 εκατοµµύρια ανθρώπους συγκριτικά µε το αποκορύφωµα των περίπου 1,5 δις ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αντίθετα η πρόοδος προς την υλοποίηση της πλειοψηφίας, αν όχι του συνόλου, των άλλων στόχων και υπάρχει κάθε λόγος να εικάζεται ότι η πρόοδος θα συνεχιστεί σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά κάθε έναν από αυτούς- δεν θα ανταποκριθεί, ακόµα και σε διεθνές επίπεδο, στις προσδοκίες αυτών που έθεσαν τους εν λόγω στόχους. Τέλος, η πορεία φαντάζει δυσκολότερη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για την υγεία. Ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώµατα και ανάπτυξη Απαιτείται εµπέδωση της υφιστάµενης συναίνεσης για τους συνδέσµους µεταξύ της ασφάλειας και της ανάπτυξης, καθώς και για τις πρακτικές συνέπειες της ευρύτερης αναγνώρισης της σηµασίας τους. Αυτό είναι ακόµα πιο θεµελιώδες, εάν προσµετρήσουµε την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων φορέων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, ούτως ώστε να παραχθούν αποτελέσµατα που να ανταποκρίνονται στους αντικειµενικούς στόχους και των δύο διαστάσεων, µέσα σε ένα πλαίσιο σεβασµού των θέσεων όλων των πλευρών. Από την άποψη αυτή, η έκθεση του 2003 της Επιτροπής για την Ανθρώπινη Ασφάλεια, που υποβλήθηκε στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, αποτελεί ορόσηµο. Στην έκθεση του 2004 για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος ασφάλειας η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας τόνισε την ανάγκη προσέγγισης των θεµάτων ασφάλειας κατά τρόπο ενιαίο από το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι οι φορείς ανάπτυξης (ή κατά περίπτωση οι πολιτικές ή οι στρατιωτικές αρχές) θα πρέπει να παραιτηθούν από τους δικούς τους στόχους, πειθαρχικούς κανόνες και υποχρέωση λογοδοσίας. Αντίθετα, ο σεβασµός των ικανοτήτων και των περιορισµών που διέπουν κάθε ενδιαφερόµενη πλευρά είναι σηµαντικός για κάθε µηχανισµό συνεργασίας που συνδέει το σύνολο της διοίκησης. THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

3 Όγκος της βοήθειας Η ιάσκεψη του Μοντερέι για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, το Μάρτιο του 2002, σηµατοδότησε τη νέα τάση ως προς τη διάθεση της βοήθειας. Η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΚΑΒ) των µελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας µειώθηκε σηµαντικά σε πραγµατικούς όρους (και ακόµα περισσότερο ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος- ΑΕΕ) µεταξύ του 1992 και του 1997, σταθεροποιήθηκε γύρω στο 0,22% ως ποσοστό του ΑΕΕ µεταξύ του 1997 και του 2001, και κατόπιν άρχισε εκ νέου να αυξάνεται, αν και µε ιδιαίτερα µέτριο ρυθµό. Το 2002 επαυξήθηκε κατά 7% σε πραγµατικούς όρους, κατά περαιτέρω 5% το 2003, ανερχόµενη στο 0,25% του συλλογικού ΑΕΕ των µελών της Επιτροπής, και τέλος υπερέβη σε πραγµατικούς όρους το επίπεδο του 1992, έτος κατά το οποίο σηµείωσε τη µέγιστη τιµή. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης αυτής δεν ήταν ακόµα γνωστά τα στοιχεία για το 2004, αλλά όλα δείχνουν ότι θα αντικατοπτρίζουν ουσιαστική αύξηση σε πραγµατικούς όρους για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο Μοντερέι, η ΚΑΒ των µελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας θα πρέπει το 2006 να ανέρχεται περίπου στο 0,30% του συλλογικού ΑΕΕ τους, δηλαδή σε σχεδόν 88 δις δολάρια ΗΠΑ σε τιµές του Κάτι τέτοιο θα αντιπροσώπευε αύξηση της τάξης περίπου του 50% σε πραγµατικούς όρους σε σχέση µε το ιάθεση της βοήθειας Ο τρόπος διάθεσης της βοήθειας επηρεάζει ευρέως την αποτελεσµατικότητά της αναφορικά µε την εκπλήρωση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Πολλά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η βοήθεια είναι αποτελεσµατικότερη µέσα σε ένα πλαίσιο υγιών πολιτικών και ότι η επίδρασή της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φτωχών αυξάνεται, εάν διατίθεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει επίσης τη γεωγραφική κατανοµή των φτωχών πληθυσµών. Σύµφωνα µε την Έκθεση του 2004 για την αναπτυξιακή συνεργασία, οι δωρήτριες χώρες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας έτειναν να αυξάνουν, κατά µέσο όρο, το ποσοστό βοήθειας που παρείχαν στις χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις (έως περίπου 70% διατέθηκε στις χώρες που κατατάσσονταν στα δύο ψηλότερα πεµπτηµόρια). Επίσης, στην Έκθεση για τη µακροχρόνια φτώχεια το Υπουργείο ιεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωµένου Βασιλείου (DFID) πρότεινε ένα νέο µέτρο (για το οποίο γίνεται συζήτηση στο Κεφάλαιο 2) το οποίο εξετάζει κατά πόσο η διάθεση των αναπτυξιακών κονδυλίων κάθε δωρητή ανταποκρίνεται στην κατανοµή των φτωχών ανά τον κόσµο. THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

4 Αποτελεσµατικότητα της βοήθειας Εν κατακλείδι, θα πρέπει να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα της κατανοµής της βοήθειας. Τόσο οι αναπτυσσόµενες όσο και οι δωρήτριες χώρες συµφωνούν ευρέως ότι οι υφιστάµενοι µηχανισµοί κατανοµής µπορούν, αλλά και πρέπει, να βελτιωθούν. Τα περισσότερα τοπικά κύρια όργανα των δωρητριών χωρών και τα οµόλογα όργανα των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών των αποδεκτριών χωρών εργάζονται σκληρά για την κατανοµή και τη λήψη της βοήθειας. Οι αποστολές, οι συντονιστικές συναντήσεις, οι διµερείς ή οι συλλογικές διαβουλεύσεις µε τους δωρητές απορροφούν τεράστιες ποσότητες χρόνου σε χώρες όπου η ικανότητα διαχείρισης µεγάλων χρηµατοδοτικών εισροών είναι συνήθως περιορισµένη. Όλες αυτές οι δράσεις δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό τόσο των αποδεκτριών όσο και των δωρητριών χωρών, παρόλο που µερικές από αυτές αντανακλούν στην πραγµατικότητα τις µόνιµες ανησυχίες των δωρητών όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας. ιάθεση της βοήθειας ανά αποδέκτη Η αναπτυξιακή βοήθεια σηµείωσε σταθερή ανοδική πορεία από το 1997, όπου είχε φτάσει στο χαµηλότερο επίπεδό της, και σήµερα είναι η υψηλότερη σε πραγµατικούς όρους. Εντούτοις, το εθνικό εισόδηµα της πλειοψηφίας των µεγάλων αποδεκτριών χωρών αυξήθηκε επίσης γρήγορα κατά τα τελευταία χρόνια, και έτσι ο λόγος της αναπτυξιακής βοήθειας προς το εισόδηµα του αναπτυσσόµενου κόσµου παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος. Ο συνολικός όγκος των χρηµατοδοτικών πόρων στις αποδέκτριες χώρες είναι σχετικά προβλέψιµος από χρόνο σε χρόνο, όµως η µεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τις µεσοπρόθεσµες δεσµεύσεις θα τις βοηθούσε στην κατάρτιση του προϋπολογισµού τους. Οι µικρές χώρες λαµβάνουν πολύ υψηλότερη κατά κεφαλή βοήθεια από τις µεγαλύτερες, όµως, σε γενικές γραµµές, µόνο στις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες η βοήθεια αντιπροσωπεύει σηµαντικό µερίδιο των εισαγωγών. Καθώς το µέσο εισόδηµα των αναπτυσσόµενων χωρών αυξάνεται, η βοήθεια τείνει να συγκεντρώνεται στις φτωχότερες χώρες, όπου παίρνει τη µορφή κυρίως επιχορηγήσεων και όπου η τεχνική συνεργασία είναι περιορισµένη. Σύµφωνα µε στοιχεία από διάφορες πηγές, η καλύτερη στόχευση της βοήθειας σε παρεµβάσεις µε αποτελεσµατικότητα κόστους σε τοµείς όπως η καταπολέµηση των ασθενειών, η διατροφή, η γεωργία και η ύδρευση θα ανακούφιζε την ανθρώπινη δυστυχία και θα συνέβαλλε στην πορεία επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

5 Επιτευχθείσα πρόοδος µετά τη ιακήρυξη της Χιλιετίας το 2000 Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας είναι η κινητήρια δύναµη των προγραµµάτων για την ανάπτυξη µέσα από τη χάραξη στρατηγικών που στοχεύουν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων. Η πλειοψηφία των χωρών της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων, στη υτική Ασία και τις χώρες της Καραϊβικής και της Λατινικής Αµερικής έχει επιτευχθεί πρόοδος κυρίως στον τοµέα της εκπαίδευσης, και λιγότερο όσον αφορά την καταπολέµηση της φτώχειας, και τέλος στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, ιδιαίτερα στην υποσαχαρική Αφρική, η πρόοδος ήταν περιορισµένη κατά τη δεκαετία του 90. Η πρόληψη βίαιων συγκρούσεων και η εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης είναι σηµαντικοί παράγοντες για την ευόδωση των Αναπτυξιακών Στόχων. Το έργο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας στον τοµέα της ειρήνης και της ασφάλειας επικουρεί τους φορείς ανάπτυξης να προσεγγίσουν το βασικό αυτό ζήτηµα της ιακήρυξης της Χιλιετίας. Η αυξανόµενη εστίαση στα αποτελέσµατα κατευθύνει επίσης το έργο που επιτελεί η Επιτροπή σε συνεργασία µε τους εταίρους της αναφορικά µε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής αρωγής µέσω της εναρµόνισης των πρακτικών των δωρητών, της ευθυγράµµισης των δράσεων µε τις τοπικές στρατηγικές και συστήµατα, και της παροχής προβλέψιµης χρηµατοδότησης. Παρόλα αυτά, η ορθή πρακτική θα πρέπει πρώτα να αποτελέσει γενική πρακτική. Πολιτικές και προσπάθειες των διµερών δωρητών Ο όγκος της βοήθειας των χωρών µελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας συνεχίζει σε γενικές γραµµές να αυξάνεται αντανακλώντας δράσεις για την υλοποίηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ιάσκεψης για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης στο Μοντερέι το Όµως ένα µεγάλο µέρος της επιπρόσθετης βοήθειας πήρε τη µορφή δραστηριοτήτων για την ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων. Τα µέλη της Επιτροπής έλαβαν επίσης µέτρα για τη βελτίωση της ευθυγράµµισης και της εναρµόνισης, ούτως ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, καθώς και µέτρα για τη στήριξη της οικειοποίησης των αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών όλο και πιο πολλοί δωρητές θεσµοποιούν τη διαδικασία προσµέτρησης των συµφερόντων των αναπτυσσόµενων χωρών κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, κυρίως στους τοµείς του εµπορίου, της µετανάστευσης, των επενδύσεων και του περιβάλλοντος. Το 2004 πέντε χώρες εξετάστηκαν από την Επιτροπή: η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Νορβηγία και η Αυστραλία. THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

6 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο THE DAC JOURNAL: DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT - ISBN OECD

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΣΕΛ. 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕ ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 2 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΣΕΛ. 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕ ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 2 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΣΕΛ. 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕ ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. 2 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Φτώχεια», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα