Η Επικοινωνία και η Συνεργασία μεταξύ των Διαφόρων Τμημάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επικοινωνία και η Συνεργασία μεταξύ των Διαφόρων Τμημάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου"

Transcript

1 Η Επικοινωνία και η Συνεργασία μεταξύ των Διαφόρων Τμημάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου ΜΟΥΣΚΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 1. Κέντρο Εξαρτημάτων Κουζίνας ΑΕΒΕ, θέση Ντρασερέ, Μαγούλα Αττικής 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Παράρτημα Καρδίτσας, ΤΕΙ Λάρισας, Καρδίτσα Περίληψη Η ανάγκη για την αποφυγή λαθών ή παραλείψεων τα οποία οφείλονται σε ελλιπή συνεννόηση μεταξύ των ατόμων των διαφόρων τμημάτων ή κόμβων των τμημάτων, στις επιχειρήσεις επίπλου, και οδηγούν τελικά σε χάσιμο χρόνου και σε αύξηση του κόστους παραγωγής αποτέλεσε τον προβληματισμό για την αναζήτηση πιθανών λύσεων του προβλήματος και προσδιόρισε το σκοπό της έρευνας αυτής που γίνεται για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν ειδικά δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 30% από το σύνολο των 289 επιχειρήσεων. Ο διαχωρισμός των τμημάτων σε ένα εργοστάσιο του κλάδου παραγωγής επίπλων αν και αποδεικνύεται πολύ ουσιώδης δεν εφαρμόζεται στην πράξη σήμερα λόγω κόστους. Έτσι συχνά συγκεντρώνονται πολλές εργασίες διαφορετικού είδους σε έναν υπεύθυνο ο οποίος τις μοιράζει στο προσωπικό ανάλογα με το αντικείμενο και την ποσότητα των εργασιών με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή των εντολών εργασίας που δίνονται από τους υπεύθυνους. Η λύση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας σε μια επιχείρηση με τα ελληνικά δεδομένα φαντάζει ακόμα μη εφικτή για το βασικό λόγο ότι απαιτούνται κεφάλαια τόσο για την αγορά των ηλεκτρονικών μέσων όσο και των λογισμικών. Η σωστή όμως μελέτη και σχεδιασμός ενός συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης παραγωγής επίπλου μπορεί να προωθηθεί και να λειτουργήσει στις επιχειρήσεις. Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία τμημάτων, επιχειρήσεις επίπλου, ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. 1

2 The Communication and the Cooperation Between Different Departments of Furniture Production Enterprises MOUSKAT ALEXANDER 1, PAPADOPOULOS IOANNIS 2, TRIGKAS MARIOS 2 1. Center of Kitchen Accessories, Drasere Place, Magoula Atiiki 2. Department of Wood and Furniture Technology and Design, Karditsa Branch, ΤΕΙ of Larissa, Karditsa Abstract The need to avoid mistakes or defections that are caused to defective communication between persons of different departments or hubs in the departments of the furniture enterprises and they finally lead to waste of time and to production s cost increase, constituted the speculation for the research of possible solutions of the problem and determined the aim of this study which is materialized for the first time for the Greek furniture enterprises. For the research specially constructed questionnaires were used which were filled by a representative sample of 30% of the sum of 289 enterprises. The separation of the departments into an industry of the furniture production branch although it is proved to be fundamental it isn t putted into practice because of the cost. Thus, often many activities of different type are concentrating into a person who sets them to the personnel according to the subject and the quantity of the activities having as a result a major problem concerning the application of work orders that are given by the directors. The solution of the electronic way of communication into an enterprise according to the Greek standards seems to be not achievable yet for the basic reason that capitals for the purchase of electronic means are indicated such as for the software. However the proper study and planning of a communication system between the departments of a furniture enterprise could be promoted and function by them. Key Words: departments communication, furniture enterprises, electronic way of communication. 1. Εισαγωγή Ο κλάδος παραγωγής επίπλων της ελληνικής βιομηχανίας ξεκίνησε να υφίσταται με την ανάπτυξη των πρώτων μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά τη δεκαετία του 1850 (Παρμενίδης και Ρούπα 2003). Ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους επιχειρηματίες του κλάδου όλα αυτά τα χρόνια είναι η προσπάθεια για οργάνωση των επιχειρήσεών τους κατά τρόπο ώστε να υπάρχει ομαλή λειτουργία στην επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ατόμων που έπαιρναν και παίρνουν μέρος στις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων τους (Παππάς 2001). Σήμερα, οι διαφορετικές λειτουργίες μιας επιχείρησης γίνονται από διαφορετικά τμήματα τα οποία αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι εργαζόμενοι στην ίδια την επιχείρηση ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Όλοι 2

3 αυτοί λοιπόν πρέπει να συνεργάζονται για ένα κοινό αποτέλεσμα. Η ανάγκη για την αποφυγή λαθών ή παραλείψεων τα οποία οφείλονται σε ελλιπή συνεννόηση μεταξύ των ατόμων των διαφόρων τμημάτων ή κόμβων των τμημάτων, οδηγούν σε χάσιμο χρόνου και τελικά σε αύξηση του κόστους παραγωγής (Παπαδόπουλος κά 2005). Η ανάγκη αυτή αποτέλεσε τον προβληματισμό για την αναζήτηση πιθανών λύσεων του προβλήματος και προσδιόρισε το σκοπό της έρευνας αυτής. Φυσικά ο μόνος τρόπος είναι η οργάνωση του τρόπου επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών μέσων και κυρίως ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την οργάνωση αυτή θα χρειαστεί να αναπτυχθεί μια εφαρμογή η οποία να μπορεί να παραμετροποιεί κατά τέτοιο τρόπο όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε με την αλλαγή κάποιου δεδομένου από έναν κόμβο, να αλλάζουν αυτόματα όλες οι λειτουργίες που επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή (Πετρίδου 2001). Ο απώτερος στόχος για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι απλά η λύση των προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης, αλλά ο περιορισμός των δυνατών λαθών του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη αιτιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα πρόβλημα. Μετά από μελέτη σε επιμέρους πηγές για την ανάπτυξη της επικοινωνίας των εργαζομένων σε ίδιους χώρους, από τη στιγμή που εμφανίζεται η ομαδική εργασία ως σήμερα, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια έρευνα με σκοπό τη μελέτη της επικοινωνίας των εργαζομένων και κατ επέκταση των διαφόρων κόμβων και τμημάτων εργασίας των σύγχρονων επιχειρήσεων του κλάδου του ελληνικού επίπλου. Σημειώνεται ότι ανάλογης φύσης έρευνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου διεξάγεται για πρώτη φορά. 2.Υλικά και μέθοδοι Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την έρευνα αυτή βασίστηκε στη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων, κατάλληλα δομημένων, ακολουθώντας τις αρχές του σχεδιασμού και της σύνταξή τους, όπως: (Fink 1995, Παπαδόπουλος 2005, Παπαδόπουλος κά 2005 Πασχαλούδης και Ζαφειρόπουλος 2002). Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε συνολικό δείγμα εκατό επιχειρήσεων του κλάδου επίπλου, το οποίο επιλέχτηκε με τυχαία δειγματοληψία από σύνολο διακοσίων ογδόντα εννέα επιχειρήσεων, ήτοι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιλάμβανε τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις της έρευνας, ώστε να συμφωνήσουν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και να επιλεγεί ο τρόπος αποστολής των ερωτηματολογίων. Αυτά στάλθηκαν με τηλεμοιοτυπικό μηχάνημα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανάλογα με την επιθυμία της κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που δεν απάντησαν μέσα σε διάστημα τριών μηνών ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά και μετά από συνολική αναμονή πέντε μηνών τελικά συλλέχθηκαν εβδομήντα δύο απαντημένα ερωτηματολόγια (ποσοστό 72%), ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό για έρευνες αυτής της φύσης. Οι απαντήσεις αυτές στάλθηκαν με τον ίδιο τρόπο (fax ή ) και καταγράφηκαν ηλεκτρονικά ώστε μετά από επεξεργασία να πάρουμε τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγιναν από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2003 και στη συνέχεια όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά με το κοινωνικοοικονομικό στατιστικό πακέτο SPSSWIN ver 11.0 και έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι συχνοτήτων 3

4 (Frequencies), περιγραφικής στατιστικής (Descriptives) και διασταυρώσεων (Crosstabs) (Norusis 1997, Dennis and Duncan 2003). 3. Αποτελέσματα 3.1 Το προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια της έρευνας με την παραπάνω διαδικασία, καταγράφτηκε το προφίλ των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Το 62% των επιχειρήσεων αυτών παρουσιάζουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από , ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένο, όπου διαπιστώνεται η δυναμικότητά τους στον κλάδο επίπλου. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ένα 6% αυτών των επιχειρήσεων έχουν κύκλο εργασιών από έως και το άλλο 5% από έως (Σχήμα 1). 27% 6% Σχήμα 1. Κλάσεις κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παραγωγής ελληνικού επίπλου Figure 1. Fractions of turnover of Greek furniture manufacture enterprises 5% < >300 62% δεν απάντησαν did not answer Επιπρόσθετα το 59% των επιχειρήσεων (Σχήμα 2) είναι ανώνυμες επιχειρήσεις, όσον αφορά τη νομική μορφή τους, ενώ το 6% είναι ατομικές εταιρίες, το 6% Ομόρρυθμες Εταιρίες (ΟΕ), το 15% είναι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και το 14% είναι Ανώνυμες Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρίες (ΑΕΒΕ). 14% 6% 6% 15% ΟΕ ΑΤΟΜΙΚΗ-INDIVIDUAL ΑΕ ΕΠΕ 59% ΑΕΒΕ ΆΛΛΟ - OTHER Σχήμα 2. Νομική μορφή των επιχειρήσεων παραγωγής ελληνικού επίπλου Figure 2. Legal form of Greek furniture manufacture enterprises Όσον αφορά τώρα την ηλικία των επιχειρήσεων αυτών το 20% έχουν ιδρυθεί πριν από το 1970, το 52% αυτών ενδιάμεσα στο 1971 με το 1990, ενώ ένα ποσοστό 28% ιδρύθηκαν μετά το 1991 και είναι σχετικά νέες στο χώρο. Το 44% του συνόλου των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα δηλώνουν ως δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία επίπλων γενικά, ένα 25% δηλώνει ότι ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου, το 22% δηλώνει ότι ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία επίπλων κουζίνας και ντουλάπας και ένα 9% δηλώνει ότι ασχολούνται με ειδικές κατασκευές επίπλων. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατηγοριοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν (Σχήμα 3). Το 13% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος 4

5 στην έρευνα απασχολούν από 1 έως 9 άτομα, το 50% από 10 έως 29 άτομα, το 9% από 30 έως 49, το 18% από 50 έως 99 και υπάρχει κι ένα 10% που απασχολεί πάνω από 100 άτομα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος εργαζομένων ανά επιχείρηση είναι 39,84 άτομα. Κατά μέσο όρο μια επιχείρηση έχει 2,53 εργαζόμενους που είναι τελειόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - τουλάχιστον, έχει 2,58 εργαζόμενους με σπουδές σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 3,55 εργαζόμενους από Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, 22,91 εργαζόμενους που έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 10,43 εργαζόμενους που έχουν τελειώσει μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ειδικότητες των εργαζομένων που συναντάμε στις επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής επίπλων είναι ανάλογες του μεγέθους και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 32% Μάνατζερ & ανώτερα διοικητικά Στελέχη managers & superior administrative staff Στελέχη Τεχνικού Τομέα (Μηχανικοί) - Mechanics Υπάλληλοι Γραφείου 2% 6% 2% 10% (γραμματείς, κλπ) Office staff (secretaries) Πωλητές & Απασχολούμενοι 12% στην Παροχή Υπηρεσιών - salesman & Customer service staff Ειδικευμένοι Τεχνίτες - specialized technicians 9% Χειριστές Μηχανημάτων & 27% Εξοπλισμού Equipment & machine operators Ανειδίκευτοι Εργάτες & Χειρωνάκτες unspecialized working staff & handicraftsmen Κανένα από τα παραπάνω none of the above Σχήμα 3. Μέσος όρος εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητά τους Figure 3. Average number of employees according to their specialty Ακολουθεί (Σχήμα 4) το σύνολο των εργαζομένων ανά ειδικότητα σε κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν Μάνατζερ & ανώτερα διοικητικά στελέχη managers & superior administrative staff Στελέχη Τεχνικού Τομέα 24 (Μηχανικοί) Technical sector staff (mechanics) Υπάλληλοι Γραφείου (γραμματείς, κλπ) - Office staff (secretaries) Πωλητές & Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών - salesman & Customer service staff Ειδικευμένοι Τεχνίτες - specialized technicians 13 Χειριστές Μηχανημάτων & Εξοπλισμού - Equipment & machine operators Ανειδίκευτοι Εργάτες & Χειρωνάκτες - unspecialized working staff & handicraftsmen Κανένα από τα παραπάνω - none of the above Σχήμα 4. Αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα σε σχέση με τον αριθμό εργαζομένων ανά εργοστάσιο Figure 4. Number of employees per specialty according to the number of employees per industry 3.2 Η επικοινωνία στα τμήματα των επιχειρήσεων παραγωγής επίπλων. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ακολούθησαν ερωτήσεις σχετικές με την επικοινωνία μέσα στους χώρους των επιχειρήσεων. Αρχικά είναι σημαντικό πως το 93% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο διαχωρισμός τμημάτων κατά την οργάνωση μιας επιχείρησης είναι ουσιώδης και απαραίτητος άσχετα με το μέγεθος και τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης. Στο Σχήμα 5 φαίνονται τα ποσοστά των εταιριών 5

6 στις οποίες λειτουργούν αυτόνομα ως ξεχωριστά τμήματα αυτά της διοίκησης (81%), παραγωγής (81%), αποθήκης (26%), πωλήσεων (66%), οικονομικό (55%), σχεδιαστικό (44%), έκθεσης (58%) και κάποια άλλα τμήματα (8%). Το τμήμα της παραγωγής θεωρείται από όλους ως το πιο σημαντικό τμήμα της επιχείρησης. Λόγω των πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους εργασιών που συχνά γίνονται μέσα σ αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη να χωριστεί σε υποτμήματα. Άλλα - others 8 Έκθεσης - showroom 58 Σχεδιαστικό design department 44 Οικονομικό (λογιστήριο) counting department 55 Πωλήσεων sales department 66 Αποθήκης storage department 26 Παραγωγής production department 81 Διοίκησης - administration 81 Σχήμα 5. Ποσοστό εταιρειών στις οποίες λειτουργούν ξεχωριστά τα τμήματα του κάθετου άξονα Figure 5. Percentage of enterprises to which the departments of the vertical axis are operating separately Στο Σχήμα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εργοστασίων που έχουν ξεχωριστά στο τμήμα παραγωγής, τα υποτμήματα της επεξεργασίας (78%), του μονταρίσματος (70%), της βαφής (71%), της ταπετσαρίας (38%), ενώ το 19% των επιχειρήσεων δε διαχωρίζουν σε υποτμήματα το τμήμα της παραγωγής τους. Χωρίς διαχωρισμό without compartmentalization 19 Ταπετσαρίας tapestry department 38 Βαφής painting department 71 Μονταρίσματος montage department 70 Επεξεργασίας processing department 78 Σχήμα 6. Ποσοστό εταιρειών στις οποίες λειτουργούν ξεχωριστά στο τμήμα της παραγωγής τα υποτμήματα του κάθετου άξονα Figure 6. Percentage of companies to which into the department of production the sub departments of vertical axis are operating separately Για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων δε χρειάζεται να γίνει απλά αυτός ο διαχωρισμός και να γίνει καταμερισμός της εργασίας, αλλά πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση τέτοια ώστε να υπάρχει συνεργασία και σωστή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων αυτών. Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται με μορφή ραβδογράμματος τα ποσοστά κατά τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους τα τμήματα των επιχειρήσεων. Το 6

7 τμήμα της διοίκησης συνεργάζεται με αυτό της παραγωγής στο 76% των επιχειρήσεων, με της αποθήκης στο 49% αυτών, με των πωλήσεων στο 70% αυτών, με το σχεδιαστικό στο 46% αυτών, με το οικονομικό στο 94% αυτών και με της έκθεσης στο 70% αυτών. Το τμήμα της παραγωγής συνεργάζεται με αυτό της αποθήκης στο 81% των επιχειρήσεων, με των πωλήσεων στο 66% αυτών, με το σχεδιαστικό στο 33% αυτών, με το οικονομικό στο 27% αυτών και με της έκθεσης στο 24% αυτών. Το τμήμα της αποθήκης συνεργάζεται με αυτό των πωλήσεων στο 37% των επιχειρήσεων, με το σχεδιαστικό στο 14% αυτών, με το οικονομικό επίσης στο 14% αυτών και με της έκθεσης στο 20% αυτών. Το τμήμα των πωλήσεων συνεργάζεται με το σχεδιαστικό στο 54% των επιχειρήσεων, με το οικονομικό στο 67% αυτών και με της έκθεσης στο 41% αυτών. Τέλος το σχεδιαστικό τμήμα συνεργάζεται με το οικονομικό στο 21% των επιχειρήσεων και με της έκθεσης στο 30% αυτών. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ-ΕΚΘΕΣΗΣ DESIGN SHOWROOM ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ DESIGN - FINANCIAL ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΚΘΕΣΗΣ SALES - SHOWROOM ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SALES - FINANCIAL ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ SALES - DESIGN ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ STORAGE - SHOWROOM ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ STORAGE - FINANCIAL ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ STORAGE - DESIGN ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ STORAGE - SALES ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ PRODUCTION - SHOWROOM ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ PRODUCTION - FINANCIAL ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ PRODUCTION - DESIGN ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ PRODUCTION - SALES ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ PRODUCTION - STORAGE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ- ADMINISTRATION - SALES ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ADMINISTRATION - FINANCIAL ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ADMINISTRATION - DESIGN ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ ADMINISTRATION - SALES ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ADMINISTRATION - STORAGE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ADMINISTRATION - PRODUCTION 20% 14% 14% 30% 21% 41% 24% 37% 27% 33% 46% 49% 54% 67% 66% 70% 70% 76% 81% 94% 70% 79% 80% 86% 86% 59% 63% 76% 73% 67% 54% 51% 46% 33% 34% 30% 19% 6% 30% 24% NAI YES OXI NO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σχήμα 7. Ποσοστό συνεργασίας των τμημάτων των επιχειρήσεων παραγωγής ελληνικού επίπλου Figure 7. Percentage of cooperation between the departments of the greek furniture production enterprises Σε ποσοστό 41% οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι διαχωρισμένος για τα διάφορα τμήματά τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το υπόλοιπο 59% των επιχειρήσεων διαθέτει για συγκεκριμένα τμήματα διαφορετικούς χώρους. Το 77% αυτών των επιχειρήσεων διαθέτει ξεχωριστούς χώρους για τις εκθέσεις, ένα 9% διαθέτει αποθήκη σε διαφορετικό χώρο, ενώ ένα 14% διαθέτει έκθεση ξεχωριστά στην οποία λειτουργεί και το τμήμα των πωλήσεων αλλά συχνά και το σχεδιαστικό τμήμα της επιχείρησης. Για την υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων των επιχειρήσεων υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να επικοινωνούν άμεσα οι υπεύθυνοι των τμημάτων μεταξύ τους και ο δεύτερος να επικοινωνούν μέσω της διοίκησης. Στο 79% των επιχειρήσεων της έρευνας επικοινωνούν οι υπεύθυνοι των τμημάτων μεταξύ τους, ενώ μόλις στο 21% αυτών μέσω της διοίκησης. Δημοφιλέστερος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο σε ποσοστό 36%. Ακολουθεί ο προφορικός λόγος (31%) και η έντυπη επικοινωνία (22%). Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η επικοινωνία μέσω 7

8 τηλεομοιοτυπίας, η επικοινωνία μέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλοι τρόποι επικοινωνίας (Σχήμα 8). Τηλέφωνο-telephone 6% 2% 3% 22% Έντυπο-printed material Προφορικά - oral δίκτυο Η/Υ-PC network 36% 31% fax Άλλο - other Σχήμα 8. Τρόποι επικοινωνίας των υπευθύνων των τμημάτων Figure 8. Ways of communication between the departments directors Η ίδια ερώτηση έγινε και δεύτερη φορά ώστε να διαπιστωθούν οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων ή των διαφόρων κόμβων εργασίας που ανήκουν στο ίδιο τμήμα της επιχείρησης (Σχήμα 9). Εδώ κυρίαρχο ρόλο έχει η προφορική επικοινωνία με ποσοστό, ακολουθεί η έντυπη επικοινωνία και η τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ η επικοινωνία μέσω δικτύου Η/Υ, μέσω fax και μέσω κατέχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. Από τις επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι των διαφορετικών τμημάτων επικοινωνούν άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών επικοινωνούν προφορικά. Ακολουθεί η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, η έντυπη επικοινωνία, η επικοινωνία μέσω δικτύου Η/Υ, η επικοινωνία μέσω fax και η επικοινωνία μέσω . Τηλέφωνο- Τηλέφωνοtelephone telephone 12% 2% Έντυπο-printed 3% 7% 26% Έντυπο-printed 5% 26% 9% material material 10% Προφορικά-oral Προφορικά-oral δίκτυο Η/Υ-PC δίκτυο Η/Υ-PC network network 32% 23% 23% 22% fax fax Άλλο-other Άλλο-other Σχήμα 9. Τρόποι επικοινωνίας εσωτερικά των τμημάτων και μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων Figure 9. Ways of internal communication of the departments and between the employees of different departments Σημαντικό είναι πως το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν εντοπίζει προβλήματα λόγω ελλείψεων στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων ή των διαφόρων κόμβων εργασίας της επιχείρησης. Αντίθετα το 35% δηλώνει πως εντοπίζει προβλήματα τα οποία εστιάζει κυρίως στην όχι ικανοποιητική λειτουργία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Το 29% των ερωτηθέντων δηλώνει πως οι ελλείψεις που υπάρχουν στον τρόπο επικοινωνίας των διαφόρων κόμβων εργασίας οδηγούν σε λάθη στην παραγωγή των προϊόντων και το 14% υποστηρίζει πως η μη καταγραφή εντολών 8

9 σημαίνει τη μη επιβεβαίωση εργασιών με αποτέλεσμα να ξεχνιούνται παράμετροι ή και ολόκληρες εργασίες που τελικά οδηγούν σε αύξηση του κόστους παραγωγής. Οι τρόποι που πιστεύουν πως θα λύσουν αυτά τα προβλήματα είναι για το 53% η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας τμημάτων και κόμβων εργασίας καθώς και της παραγωγής των προϊόντων, για το 41% η αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών που θεωρούν κύριες ανάλογα με τη δραστηριότητά τους και για ένα 6% λύση είναι η συγκεντρωτική εξουσία και η επικοινωνία μέσω αυτής και μόνο. Οι επιχειρήσεις πάντως που διαθέτουν μηχανήματα σύγχρονων τεχνολογιών που λειτουργούν με τη βοήθεια Η/Υ (CNC μηχανές) είναι το 30% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 70% διαθέτει μόνο συμβατικά μηχανήματα. Βέβαια από αυτό το 30% που διαθέτει CNC μηχανές δεν είναι σίγουρο πόσοι τα χρησιμοποιούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, ενώ αυτοί που δε διαθέτουν το κάνουν λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς και συντήρησης αυτών των μηχανημάτων αλλά και επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν άτομα ικανά για το χειρισμό τους. Παρόλα αυτά σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Η/Υ και μάλιστα το 94% χρησιμοποιεί λογισμικά πακέτα για την οργάνωση ορισμένων εργασιών, κατά κύριο λόγο για την οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης (Γιαννακόπουλος 1992, Τριανταφυλλάκης 2002). Τα λογισμικά που χρησιμοποιούν αποτελούν προϊόντα ενός φάσματος εταιριών αυτοματοποίησης, σχεδιαστικά προγράμματα καθώς επίσης και συστήματα ERP, αλλά και προσαρμοσμένα σε visual basic λογισμικά τα οποία είναι φτιαγμένα ειδικά για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης (Σχήμα 10). Προσαρμοσμένα σε visual basic-adapted to visual basic softwares λογισμικά για CNC-CNC softwares AutoCad 1992Pro ΕΣΤΙΑ - ESTIA CMT RITE Pauroll Lογισμικά ERP ERP softwares Customized Μicrosoft office Defacto Atlantis Eurofasma 9 Κεφάλαιο - KEFALAIO Σχήμα 10. Συχνότητα χρήσης διαφόρων λογισμικών στα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων παραγωγής ελληνικών επίπλων Figure 10. Frequency of use of different software at the departments of Greek enterprises of furniture Είναι σημαντικό πως το 19% των ατόμων που απάντησαν για την κάθε επιχείρηση πιστεύουν πως η χρήση των λογισμικών πακέτων που χρησιμοποιούν δεν τους βοήθησε αρκετά στην οργάνωση των τμημάτων και συχνά δηλώνουν πως τους δημιουργούν και προβλήματα σε διάφορες φάσεις της εργασίας τους. Tο 58% των επιχειρήσεων απάντησαν πως τα προγράμματα λογισμικά που χρησιμοποιούν 9

10 συνεργάζονται μεταξύ τους. Το ποσοστό ικανοποίησης από τη χρήση των λογισμικών πακέτων που χρησιμοποιούνται στο οικονομικό τμήμα της κάθε επιχείρησης, στης διοίκησης, στο σχεδιαστικό, στης έκθεσης, στης παραγωγής, στης αποθήκης και στων πωλήσεων είναι άνω του 85% (Σχήμα 11). Έκθεση-Showroom 88% Οικονομικό-Financial Department 96% Σχεδιαστικό Design Department 92% Πωλήσεις-Sales Department 85% Αποθήκη-Storage Department 86% Παραγωγή Production Department 87% Διοίκηση-Administration 93% Σχήμα 11. Ποσοστό επιχειρήσεων που βελτίωσαν τη λειτουργία των τμημάτων τους με τη χρήση λογισμικών πακέτων Figure 11. Percentage of enterprises that have improved their departments operation by the use of software packages Η ερώτηση πόσο δεκτικοί πιστεύετε πως θα ήταν οι εργαζόμενοι σε μια αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας τους στον εργασιακό χώρο και κατά πόσο θα υπήρχε προσαρμογή σε αυτή του ερωτηματολογίου είναι ίσως η πιο σημαντική διότι μας δείχνει γιατί κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε ανατρεπτικές λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται όταν αυτές αφορούν και τους εργαζόμενους. Mόνο το 29% του συνόλου των εργαζομένων στις επιχειρήσεις θα ήταν δεκτικοί σε μια αλλαγή που θα αφορούσε τον τρόπο επικοινωνίας τους στον εργασιακό χώρο ενώ μόνο το 32% του συνόλου των εργαζομένων πιστεύουν πως θα προσαρμοζόταν άμεσα σε μια τέτοια αλλαγή. 4. Συζήτηση - Συμπεράσματα Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πιστεύουν πως ο διαχωρισμός των τμημάτων σε ένα εργοστάσιο του κλάδου παραγωγής επίπλων είναι ουσιώδης και γι αυτόν το λόγο προσπαθούν να έχουν διαχωρισμένες τις διάφορες εργασίες σε τομείς ανάλογα με το είδος της κάθε εργασίας. Συχνά όμως δε γίνεται διαχωρισμός σε τμήματα λόγω του ότι χρειάζονται διαφορετικά άτομα για να τα στελεχώσουν. Επειδή αυτό είναι ασύμφορο οικονομικά, συχνά συγκεντρώνονται πολλές εργασίες διαφορετικού είδους σε έναν υπεύθυνο ο οποίος τις μοιράζει στο προσωπικό ανάλογα με το αντικείμενο και την ποσότητα των εργασιών που υπάρχουν. Σ αυτό το σημείο εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στην εφαρμογή των εντολών εργασίας που δίνονται από τους υπεύθυνους. Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των πολλών ευθυνών που αναλαμβάνουν είναι δύσκολο να εκτελέσουν σωστά τον έλεγχο που χρειάζονται οι εργασίες που εκτελούνται ενώ άλλες τις αφήνουν να γίνουν υπ ευθύνη άλλων εργαζόμενων. Ο τρόπος που δίνονται αυτές οι εντολές είναι συνήθως ο προφορικός λόγος είτε άμεσα είτε μέσω του τηλεφώνου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα διότι δεν 10

11 υπάρχει καταγραφή των στοιχείων που δίνονται σε μια εντολή με αποτέλεσμα στην πορεία να παραποιούνται ή να ξεχνιούνται κάποια από αυτά και το αποτέλεσμα να είναι λανθασμένο. Πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό καθορίζοντας την έντυπη επικοινωνία ως μέσω με το οποίο θα πρέπει να δίνονται οι διάφορες εντολές εργασίας. Η λύση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας σε μια επιχείρηση σύμφωνα με τους υπευθύνους δε μπορεί να υλοποιηθεί διότι χρειάζεται μεγάλο κεφάλαιο για την αγορά των ηλεκτρονικών μέσων και των λογισμικών που θα χρειαστεί να παραχθούν αλλά κι επειδή είναι δύσκολο να βρεθεί εξειδικευμένο προσωπικό και μάλιστα με την αμοιβή που δύναται μια ελληνική επιχείρηση να προσφέρει. Παρόλα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις την τελευταία περίοδο έχουν προβεί σε αγορές μηχανημάτων που δέχονται ηλεκτρονικές εντολές. Από αυτές πολλές είναι μάλιστα οι επιχειρήσεις εκείνες που διαθέτουν και λογισμικά πακέτα τα οποία τις διευκολύνουν σε διάφορες εργασίες. Είναι σημαντικό ότι οι υπεύθυνοι που έκαναν τις αγορές των λογισμικών αυτών δήλωσαν πως προσπάθησαν να αγοράσουν λογισμικά τα οποία να μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάζουν πληροφορίες. Επίσης δηλώνουν πως τα λογισμικά αυτά τους βοήθησαν στο να μειώσουν τους χρόνους που χρειάζονταν συγκεκριμένες εργασίες αλλά και να περιορίσουν υπολογιστικά κυρίως λάθη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι ενέργειες των επιχειρήσεων δείχνουν την πορεία στην επικοινωνία των διαφόρων κόμβων εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής και εμπορίας επίπλων. Η πορεία προς την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας μέσα στις επιχειρήσεις έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σωστή μελέτη και σωστός σχεδιασμός του συστήματος αυτού ώστε να μπορέσει να προωθηθεί και να λειτουργήσει στις επιχειρήσεις. Βιβλιογραφία Γιαννακόπουλος, Α., Μεθοδολογία Ένταξης Μηχανογραφικής Υποστήριξης στις λειτουργίες Αποθηκών. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ Dennis, H. and Duncan, C Στατιστική με το SPSS 11 για WINDOWS. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ 291. Fink, A How to Design Surveys. Survey Kit, vol. 5. Sage. Norusis, M SPSS Professional Statistics 7.5. Chicago: SPSS Inc. 276 p. Παπαδόπουλος, Ι., Γ. Νταλός, Κ. Σούτσας, «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναμικού μάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, τ. 4/2005 Θεσσαλονίκη: Παπαδόπουλος Ι., «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου». Διδακτικές Σημειώσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, σελ Παρμενίδης Γ., Ρούπα Ε., Το Αστικό Έπιπλο στην Ελλάδα , Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ Πετρίδου Ε., Διοίκηση Μάνατζμεντ - Μια Εισαγωγική Προσέγγιση. Εκδόσεις Ζυγός (2 η έκδοση), Θεσσαλονίκη σελ , Πασχαλούδης, Δ., Ζαφειρόπουλος, Κ Έρευνα Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, σελ

12 Παππά Ιωάννη, Oργάνωση Παραγωγής και Τρεις Σωματοφύλακες - μετά είκοσι έτη. Εκδόσεις Gutenberg Αθήνα, σελ Τριανταφυλλάκης, Α., Η Εφαρμογή Συστημάτων E.R.P. στην Πράξη. Μετατρέποντας τη Δαπάνη σε Επένδυση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΗΜΕΡΙΔΑ www.wfdt.teilar.gr ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24-9-2008 2008 Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου ΒΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1, ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟ 1., ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μάριος Τρίγκας Msc, Δρ. Νταλός Γεώργιος, Ονουφρίου Ανδρέας Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ Στέργιος Βέργος 1 και Βασίλειος Αρέτος 2 Περίληψη Το πρόγραμμα ανταλλαγών σπουδαστών ERASMUS-ΣΩΚΡΑΤΗΣ υλοποιείται στο Τμήμα Δασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. 4447 ISSA YAMIN Α.Μ. 4603

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος)

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Συνεχίζοντας στο 2ο μέρος της έρευνας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,2, ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2, ΘΕΟΣ ΒΑΙΟΣ 2 και ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Research of Use and Effectiveness of Advertisement at the Greek Furniture Enterprises

Research of Use and Effectiveness of Advertisement at the Greek Furniture Enterprises Έρευνα Καταγραφής των Στάσεων και Απόψεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ξύλου και Επίπλου που αφορούν την Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. 2. Βάντα Βασιλική 1, Χριστοδούλου Αθανάσιος 1,

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή 8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή Τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες του τομέα ΙΤ, έχουν τοποθετηθεί, συχνά με αντικρουόμενες απόψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ LISTERIA GRAYI ΣΤΟ ΓΑΛΑ: ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ. Άρτεμις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήµατα ERP Χρησιµότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Τι είναι το ΜΚΤ; The enigma of marketing is that it is one of the man s oldest activities and yet it is regarded

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ.

Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING) Δηξήλε Ν. Βεγηάλλε (Α.Μ. ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο 1 Τπέξηηηινο: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθφο Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BULLYING)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ανδρέας Φράγκου Λεμεσός 2015

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της Έρευνας Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα