ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 15/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5550 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας ,88, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : Α ΑΜ: 17REQ και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 4. την αριθµ 94/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 5. την αριθµ 369/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στον Κ.Α. i) µε την ονοµασία «παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. κοινοτήτων του ήµου» µε ποσό ,88 (ΑΑΥ 853 β) η από 36/2017 Μελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και η τροποποίηση αυτής και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 6. Την υπ αριθµ. πρωτ /3764/ Απόφαση ηµάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός (α/α 51191) µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες: ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη gov.gr του ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦ 22/12/ /12/ /01/2018 Ωρα 15:00 1

2 Ε.Σ.Η. Η.Σ. Την ευτέρα στις 26/01/2018, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την: «Παροχή υπηρεσιών εργασιών Οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας ήµου ιονύσου» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 369/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς & α/α ηλεκτρ. προσφοράς ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 18/01/ :57:14 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7. Το Πρακτικό Ν.ο1 (4342/ ) Η Επιτροπή ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 369/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στον Άγιο Στέφανο, στις 26/01/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 369/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ /3764/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,88 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ /3764/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας ανάγκες του ήµου ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής :Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 22/01/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26/01/2018 και ώρα 11:30πµ.Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό η εξής µία και µοναδική προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή: Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 18/01/ :57:14 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχαν λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : Προµηθευτής Α/Α προσφοράς Αριθ. Πρωτ. Έντυπη συστήµατος Υποβολή 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /

3 Προµηθευτής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη Υποβολή Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:1. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, της συµµετέχουσας εταιρείας όσο και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη.στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 10:00π.µ. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» Επωνυµία Προµηθευτή: ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ 01. ΤΕΥ 01. ΤΕΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ.pdf ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ.pdf ΝΙΑΒΗΣ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ.pdf ΝΙΑΒΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.zip ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 06. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 07. Υ 07. Υ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 08. Υ ΤΗΡΗΣΗΣ 08. Υ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.pdf 09. TEXNIKH 09. TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ.pdf ΜΕΛΕΤΗ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ zip Υ ΚΥΚΛΟΥ 11. Υ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ.zip 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ.pdf 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ.pdf 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ.pdf 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.zip 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 3

4 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 19. Α ΕΙΑ 19. Α ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.pdf ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 20. ISO 20. ISO.pdf 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ.zip 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.pdf 23. Υ 23. Υ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.pdf ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 24. ΕΤΑΙΡΙΚΗ 24. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ.pdf 26. Υ ΧΡΟΝΟΥ 26. Υ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 27. Υ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 27. Υ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.pdf ΑΝΑΓΚΩΝ 28. Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ 28. Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ.pdf 29. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 29. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ Τ.Ε.Υ. Α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ..), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% Εγγύηση συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των1.289,74 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου ΝΑΙ ΝΑΙ 01. ΤΕΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 4

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ της παρούσας, ήτοι µέχρι.23/08/2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους και της παρούσας διακήρυξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινής αποκλεισµού Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, «&# 8230; &#823 0;..ήτοι «ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ήµου ιονύσου &#8 230;.» Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινής αποκλεισµού ΝΑΙ ΝΑΙ 05. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ ΚΑ, 20. ΕΒΕΑ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον διπλάσιο από τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους ,00 και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ,00. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων Ασφάλεια ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της εταιρίας έναντι Τρίτων για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα καλύπτονται επίσης ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινής αποκλεισµού Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία σύµβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου, συνοδευόµενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από το φορέα στον οποίο ο ανάδοχος παρείχε τις υπηρεσίες του, β) να διαθέτουν το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό για την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση και η οποία θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που έχουν τεθεί για την καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ήµου γ) να διαθέτουν αυτοκίνητο που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισµού. (προσκοµίζεται αντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου δ) να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 11. Υ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 19. Α ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 20. ISO 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 6

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9001:2008 και ISO 14001:2004 που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα ε) να λαµβάνουν µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης στ) να προσκοµίσουν υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986,,ότι επισκέφθηκαν τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης επί ποινής αποκλεισµού Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε: τα συστήµατα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ΝΑΙ ΝΑΙ 20. ISO 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 06/02/2018 και ώρα 12:00:22 µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 8. Το Πρακτικό Ν.ο2 (4938/09/02/2018). Η Επιτροπή ιαγωνισµού µετά τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «.Στον Άγιο Στέφανο, στις 7/2/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 369/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ /3764/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,88 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ /3764/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 51191, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 22/01/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 26/01/2018 και ώρα 11:30πµ. Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποφασίστηκε:η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών φορέων: Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Α/Α προσφοράς Αριθ. Πρωτ. συστήµατος Έντυπη Υποβολή /

8 ΕΥΘΥΝΗΣ Προµηθευτής Α/Α προσφοράς συστήµατος Αριθ. Πρωτ. Έντυπη Υποβολή Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Παρασκευή 07/02/2018 και ώρα 10:00π.µ.. Στις 07/02/2018, ηµέρα Τετάρτη, η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες. Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν (ώρα 10:11:37 πµ) και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονοµικοί φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α προσφοράς συστήµατος Προσφορά (EUR) ΦΠΑ 24%(EUR) Προσφορά µε ΦΠΑ 24% (EUR) , , ,45 Από τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές η Επιτροπή έκανε δεκτή τη µία και µοναδική προσφορά που κατατέθηκε και αφορά την εταιρεία µε τον τίτλο: 1) «ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, Από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς και τον έλεγχο αυτής από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και η οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινός ανάδοχος, η εταιρεία που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Προµηθευτής Α/Α προσφοράς Προσφορά ΦΠΑ Προσφορά µε ΦΠΑ 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ συστήµατος (EUR) 24%(EUR) , ,99 24% (EUR) ,45 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα..» 8

9 Επωνυµία Προµηθευτή: ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf 002. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ.pdf 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου 68.pdf 004. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 005. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 004. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.zip 005. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I της διακήρυξης καθώς και στο Παράρτηµα III (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) Α. Τιµές Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ΝΑΙ ΝΑΙ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 002. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 005. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9

10 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ευρώ ανά µονάδα. [Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο οικονοµική προσφορά την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα III της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.] Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 10

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης. Οι συµµετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενoι. ΑΡΘΡΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11

12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ & Α / Α Α/ Α Γρα µ. ΕΙ ΟΣ M.M. Π Ο Σ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) Ο Τ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) Υπηρεσίες οδοκαθαρισµο ύ Απρ οσδι όρισ , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , , ,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : ,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ ΗΣ Το πρακτικό Νο2 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 1. Την έγκριση των Πρακτικών Νο / & Ν.ο2 (4938/09/02/2018). της Επιτροπής ιαγωνισµού. 2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε ΑΦΜ ΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. µε έδρα στο ήµο Ηρακλείου Αττικής, Στ. Καραγεώργη 10, Ηράκλειο Αττικής Τ.Κ , τηλ: , µε προσφερόµενη τιµή ,45 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως προσωρινού αναδόχου καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Συν. 1. Το Πρ της Ε Νο1/ ΜΕ Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης 2. Το Πρ της Ε Νο2/ Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 5/02/2018 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ 4342/ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Απόφασης ηµάρχου 42309/3764/ ) Στον Άγιο Στέφανο, στις 26/01/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 369/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ /3764/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,88 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Τακτικό Μέλος, Μέξης Ευάγγελος 2. Τακτικό Μέλος Μαντόπουλος Σπυρίδων 3. Τακτικό Μέλος Μακαριάδη Ελισάβετ Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ.αριθ /3764/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας ανάγκες του ήµου ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 22/01/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26/01/2018 και ώρα 11:30πµ. Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 13

14 προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στον διαγωνισµό η εξής µία και µοναδική προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή: Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ηµ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 18/01/ :57:14 Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 3.1.1), θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχαν λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος : Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α προσφοράς Αριθ. Πρωτ. Έντυπη συστήµατος Υποβολή / Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 1. Η συµµετέχουσα εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του διαγωνισµού εµπρόθεσµα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι, τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, της συµµετέχουσας εταιρείας όσο και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς είναι πλήρης, καθώς περιελάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ορίζει ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 07/02/2018 και ώρα 10:00π.µ. 14

15 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Τα Μέλη της Επιτροπής 1) Μέξης Ευάγγελος 2) Μαντόπουλος Σπυρίδων 3) Μακαριάδη Ελισάβετ Ακολουθεί το Παράρτηµα Α µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά της συµµετέχουσας. Επωνυµία Προµηθευτή: ιεύθυνση Αριθµός - Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ 01. ΤΕΥ 01. ΤΕΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ.pdf ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ.pdf ΝΙΑΒΗΣ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ.pdf ΝΙΑΒΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.zip ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 06. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 07. Υ 07. Υ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 08. Υ ΤΗΡΗΣΗΣ 08. Υ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.pdf 09. TEXNIKH 09. TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ.pdf ΜΕΛΕΤΗ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ zip Υ ΚΥΚΛΟΥ 11. Υ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf 15

16 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ.zip 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ.pdf 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ.pdf 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ.pdf 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.zip 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 19. Α ΕΙΑ 19. Α ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.pdf ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 20. ISO 20. ISO.pdf 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ.zip 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.pdf 23. Υ 23. Υ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.pdf ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 24. ΕΤΑΙΡΙΚΗ 24. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ.pdf 26. Υ ΧΡΟΝΟΥ 26. Υ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf 27. Υ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 27. Υ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.pdf ΑΝΑΓΚΩΝ 28. Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ 28. Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ.pdf 29. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 29. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ Τ.Ε.Υ. Α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ..), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% Εγγύηση συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία ΝΑΙ ΝΑΙ 01. ΤΕΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ 02. ΤΕΥ ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ 03. ΤΕΥ ΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 04. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των1.289,74 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της παρούσας, ήτοι µέχρι.23/08/2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους και της παρούσας διακήρυξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινής αποκλεισµού Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, «&# 8230; &#823 0;..ήτοι «ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της παροχής υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά (7) δηµοτικών ενοτήτων του ήµου ιονύσου &#8 230;.» Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 05. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ ΚΑ, 20. ΕΒΕΑ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 17

18 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινής αποκλεισµού Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον διπλάσιο από τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους ,00 και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισµού της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ,00. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων Ασφάλεια ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της εταιρίας έναντι Τρίτων για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα καλύπτονται επίσης ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινής αποκλεισµού Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία σύµβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου, συνοδευόµενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από το φορέα στον οποίο ο ανάδοχος παρείχε τις υπηρεσίες του, β) να διαθέτουν το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό για την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση και η οποία θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το ΝΑΙ ΝΑΙ 10. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 13. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 14. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 16. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18. Υ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- 18

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που έχουν τεθεί για την καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ήµου γ) να διαθέτουν αυτοκίνητο που θα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισµού. (προσκοµίζεται αντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου δ) να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα ε) να λαµβάνουν µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης στ) να προσκοµίσουν υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986,,ότι επισκέφθηκαν τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 19. Α ΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 20. ISO 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ 22. Υ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης επί ποινής αποκλεισµού Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε: τα συστήµατα ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, ΝΑΙ ΝΑΙ 20. ISO 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΡΘΡΑ & ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 7/2/2018 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµ πρωτ 4938/ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2 ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αρ. Απόφασης ηµάρχου 42309/3764/ ) Στον Άγιο Στέφανο, στις 7/2/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 369/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ /3764/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου για το έτος 2018 συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,88 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Τακτικό Μέλος, Μέξης Ευάγγελος 2. Τακτικό Μέλος Μαντόπουλος Σπυρίδων 3. Τακτικό Μέλος Μακαριάδη Ελισάβετ Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ /3764/ διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για την την ανάδειξη προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εργασιών 20

21 οδοκαθαρισµού & συντήρησης καθαριότητας, για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό, παρατηρεί τα εξής : Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων ( και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 51191, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η 22/01/2018 και ώρα 15:00µµ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 26/01/2018 και ώρα 11:30πµ. Σύµφωνα µε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποφασίστηκε: η αποδοχή των προσφορών για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας των ακόλουθων οικονοµικών φορέων: Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α προσφοράς Αριθ. Πρωτ. Έντυπη συστήµατος Υποβολή / Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Παρασκευή 07/02/2018 και ώρα 10:00π.µ.. Στις 07/02/2018, ηµέρα Τετάρτη, η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες. Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν (ώρα 10:11:37 πµ) και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονοµικοί φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 21

22 Προµηθευτής 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α Προσφορ προσφοράς ά (EUR) συστήµατο ς ,4 6 ΦΠΑ Προσφορά µε ΦΠΑ 24%(EUR) 24% (EUR) , ,45 Από τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές η Επιτροπή έκανε δεκτή τη µία και µοναδική προσφορά που κατατέθηκε και αφορά την εταιρεία µε τον τίτλο: 1) «ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους, Από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς και τον έλεγχο αυτής από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα και η οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Αναλυτικότερα προτείνονται ως προσωρινός ανάδοχος, η εταιρεία που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Προµηθευτής Α/Α Προσφορ ΦΠΑ Προσφορά µε προσφορά ά (EUR) 24%(EUR) ΦΠΑ 24% ς (EUR) συστήµατο ς 1 ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , , ,45 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 22

23 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Τα Μέλη 1) Μέξης Ευάγγελος 2) Μαντόπουλος Σπύρος 2) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ Ακολουθεί το Παράρτηµα Α µε τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων. Επωνυµία Προµηθευτή: ΑΝΟ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: ΑΡ.ΠΡΩΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤ ΕΥΤΙΚΟ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf 002. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ.pdf 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου 68.pdf 004. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 005. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 004. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.zip 005. ΕΝΟΡΚΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την ΝΑΙ ΝΑΙ 25. Υ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 001. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 002. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ 003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ άρθρου ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 005. ΕΝΟΡΚΗ 23

24 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I της διακήρυξης καθώς και στο Παράρτηµα III (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) Α. Τιµές Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. [Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο οικονοµική προσφορά την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα III της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.] Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24

25 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης. Οι συµµετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους 25

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 10959 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 26 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 30/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 35423/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..351/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/24-05-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..300/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -12-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..358/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 04/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40299 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22/2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14-05-2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 51662/9733 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 ης /24-11-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 404/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 06/03/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11795/7-3-19 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/27.05.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.05.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 /09-12-2014 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 798/2014 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -1-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..7/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31491 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..476/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..476/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..476/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 20 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:442057-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Σωλήνες ύδρευσης 2018/S 195-442057 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά Legal Basis:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 9-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 24678 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Γαλάτσι: Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204930-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2018/S 090-204930 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 2.11.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ:12033 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..11 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -6-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..155/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /24-10-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Αριθμός απόφασης: 221/2015 ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..8 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 9ης-5-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..97/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 89/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/29-05-2015 έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/03.03.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02.03.2017 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 39/2019

Αριθ. Απόφασης: 39/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/30-04-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018) Διευκρινήσεις επί της αριθ. 9/2018 Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16 /07-05-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 143/2015 ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1/03-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 11 ης /2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 7931 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 14 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:442051-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα 2018/S 195-442051 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:502410-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2018/S 219-502410 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 12-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20330 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 13/03/2012 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 6436 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ήµος Ρεθύµνου προκηρύσσει Ανοικτό ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149729-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S 067-149729 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα