ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 02/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 7931 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ. Με την 347/2017 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια των εν θέµατι εργασιών. Με την αριθµ. 367/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων β) η υπ αριθµ. 47/2017 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. Με την υπ αριθµ. πρωτ. 3799/42631/ Απόφαση ηµάρχου (Α ΑΜ: 17PROC ) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις 17/01/2018. Τη Τετάρτη 17/01/2018, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/ , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) σήµερα 17 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ και ύστερα από την υπ αριθµ / πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την υπ αρ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου. 1

2 Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ήµου ως Πρόεδρο 2. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος 3. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ αριθµ. 3799/42631/ διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλαδή πµ, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες, όπως καταγράφηκαν και στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΑΥΡΙ Η 10, ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental ΤΗΛ.: FAX: E- mail: Στο πρωτόκολλο του ήµου ιονύσου κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές. α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 4, ΠΥΛΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε..Ε. ΤΗΛ.-FAX: KIN.: Μετά την ώρα επίδοσης των φακέλων η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. Κατά τον έλεγχο των ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Το ΤΕΥ είναι επαρκώς συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Υπάρχει ψηφιακά υπογεγραµµένο Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του ΕΒΕΑ υπηρεσία ΓΕΜΗ, µε αρ. πρωτ / Υπάρχει καταστατικό της εταιρίας από όπου προκύπτει η εκπροσώπηση και ο σκοπός της εταιρίας. 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Το ΤΕΥ είναι επαρκώς συµπληρωµένο, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Ε..Ε. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συνάφεια της επαγγελµατικής δραστηριότητας των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, σύµφωνα και µε το άρθρο 14 «Κριτήρια Επιλογής» της διακήρυξης, και σύµφωνα µε το τελευταίο άρθρο της Ειδικής 2

3 Συγγραφής Υποχρεώσεων της 47/2017 Μελέτης, η Επιτροπή ζήτησε µε την υπ αρ. 2529/ επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, να προσκοµισθούν πιστοποιητικά εγγραφής στα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια ή άλλα έγγραφα από όπου να προκύπτει η συνάφεια αυτή. Οι συµµετέχοντες ανταποκρίθηκαν αποστέλλοντας πιστοποιητικά ως εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 1. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ σε ισχύ όπου ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental φαίνεται µεταξύ άλλων η σχετική δραστηριότητα της Επιχείρησης από τους ΚΑ :Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Μηχανηµάτων Ειδικής Χρήσης και : Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων 2. Επιστολή του Νοµίµου Εκπροσώπου όπου απαριθµούνται οι προηγούµενες συµβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία ήδη µε το ήµο ιονύσου για το ίδιο αντικείµενο. 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1. Βεβαίωση ΤΕΕ σε ισχύ όπου βεβαιώνεται ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ότι ο συµµετέχων είναι Πολιτικός Ε..Ε. Μηχανικός και Εργολήπτης ηµοσίων Έργων. 2. Βεβαίωση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σε ισχύ όπου βεβαιώνεται ότι στο τηρούµενο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η ατοµική επιχείρηση του κ. Μήτσου µπορεί να αναλάβει µεταξύ άλλων Βιοµηχανικά-Ενεργειακά Έργα. Μετά και από τα ανωτέρω, οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκαν πλήρεις, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης και η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Η Τεχνική προσφορά θεωρείται πλήρης, ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental καθώς ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις της υπ αρ. 47/2017 µελέτης, περιλαµβάνει ενηµερωτικά φυλλάδια, κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα του µηχανήµατος εκ του κατασκευαστή, κατάλογο αυθεντικών ανταλλακτικών και εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Η συµµετέχουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή Duecker GmbH, δεσµεύεται για την τοποθέτηση γνήσιων & αυθεντικών ανταλλακτικών και δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους, όπως απαιτεί η 3

4 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΝΑΘΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. µελέτη. Η Τεχνική προσφορά δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις της υπ αρ. 47/2017 µελέτης, καθώς ενώ η µελέτη απαιτεί γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας και τοποθέτηση ίδιων µε τα αρχικά τοποθετηµένα, η προσφορά δίνει γνήσια ή ισοδύναµης ποιότητας ανταλλακτικά και ανταλλακτικά ίδια σε λειτουργία και απόδοση. εν αναφέρεται πουθενά στην Τεχνική Προσφορά ότι τα ανταλλακτικά που προσφέρονται έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον, όπως ζητείται στην µελέτη. Περιέχονται γενικά ενηµερωτικά φυλλάδια. Καθώς η Τεχική Προσφορά της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 47/2017 Μελέτης, η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση προκειµένου να µελετήσει το θέµα και να λάβει διευκρινήσεις, δεδοµένης της σηµασίας του µηχανήµατος για την καθηµερινή λειτουργία των εργασιών καθαριότητας του ήµου, αλλά και του µεγάλου του κόστους. Με την υπ αρ. 3001/ επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις επί της υπ αρ. 47/2017 Μελέτης «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος», ερωτώντας τον µελετητή εάν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν δίνουν γνήσια, αλλά ανταλλακτικά ισοδύναµης ποιότητας όπως αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. Η απάντηση µε αρ. πρωτ. 3001/ , η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, αναφέρει µεταξύ άλλων ότι: «Το εν λόγω µηχάνηµα είναι κρίσιµης σηµασίας για τη λειτουργία του ήµου δεδοµένου ότι η καθηµερινή διαχείριση του µεγάλου όγκου των πράσινων αποβλήτων (κλαδιά) που συλλέγονται στο ήµο είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον προηγηθεί τεµαχισµός πριν την τελική αποµάκρυνση. εδοµένου της προαναφερθείσας σηµασίας του µηχανήµατος, αλλά και της εντατικής του καθηµερινής χρήσης, η Υπηρεσία µας ζητά σε όποια τακτική ή έκτακτη ανάγκη συντήρησης προκύπτει, να γίνεται πάντοτε χρήση γνήσιων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του. Η εν λόγω απαίτηση είναι απόλυτα λογική, ειδικότερα αν λάβετε υπόψη σας, πλέον της σηµασίας του µηχανήµατος, και την ιδιαίτερη µεγάλη αξία κτήσης του (άνω των ευρώ) καθώς επίσης και τη συνήθη πρακτική της Υπηρεσίας µας, όπως και πολλών άλλων Υπηρεσιών του ηµοσίου, οι οποίες σε σχετικές προµήθειες, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ζητούν την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης των συµµετεχόντων (περί της εξυπηρέτησης µετά την πώληση) σχετικά µε διαθεσιµότητα και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών (µε αναφορά σε έτη τα οποία µπορεί και να ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 από την ηµεροµηνία του µηχανήµατος). Συµπερασµατικά, έχει κριθεί σκόπιµη από την Υπηρεσία µας η συντήρηση του εν λόγω κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος να γίνεται µε γνήσια ανταλλακτικά, ανεξάρτητα από το ποιος αναλαµβάνει κάθε φορά τη συντήρησή του (για την ανάδειξη του οποίου διενεργείται διαγωνισµός) και για το λόγο αυτό η απαίτηση 4

5 αυτή της Υπηρεσίας πρέπει να εξασφαλίζεται και από την Επιτροπή του ιαγωνισµού κατά τη διαδικασία ανάδειξης του εκάστοτε αναδόχου». Η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά στις και αποφάσισε να κάνει δεκτή την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental, καθώς ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις της 47/2017 Μελέτης και δεσµεύεται για παροχή: Γνήσιων & αυθεντικών ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας Duecker Gmbh, µε εγγύηση λειτουργίας ενός έτους. Εργασίες στον χώρο λειτουργίας του µηχανήµατος, σύµφωνα µε γνήσια σχέδια, ηλεκτρικά και υδραυλικά διαγράµµατα του µηχανήµατος εκ του κατασκευαστή. Προηγούµενη εµπειρία της εταιρείας στο ίδιο ακριβώς αντικείµενο. Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την Τεχνική Προσφορά της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. για τους λόγους ότι δεν δεσµεύεται για την χρήση γνήσιων και αυθεντικών ανταλλακτικών, ίδιων µε τα αρχικά τοποθετηµένα της κατασκευάστριας εταιρίας Duecker Gmbh, κάτι όµως που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή της 47/2017 Μελέτης, αλλά και από την παράγραφο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται από την υπ αρ. 3001/ απάντηση του µελετητή. Επίσης, δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Προσφορά ότι τα ανταλλακτικά που παρέχονται θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον, κάτι που απαιτείται στην ανωτέρω µελέτη και αναφέρεται στην παρ. 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να γίνει η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental στις 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 πµ και ενηµέρωσε την ενδιαφερόµενη εταιρεία µε την υπ αριθµ. 3964/ επιστολή της. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.» Η Επιτροπή µε την αριθµ πρωτ. 2529/ επιστολή ζήτησε από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, αποστάλθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 19/01/2018, συµπληρωµατικά στοιχεία ως προς την συνάφεια της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Στο παρόν αίτηµα και οι δύο οικονοµικοί φορείς ανταποκρίθηκαν εµπρόθεσµα, η µεν εταιρία µε την επωνυµία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στις 19/01/2018 ή δε εταιρία ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΝΑΘΑΣΙΟΣ στις 22/01/2018, αµφότερα µέσω χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επιπλέον, η Επιτροπή µε την αριθµ. 3001/ επιστολή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απευθύνθηκε στον /ντη της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, ο οποίος και θεώρησε την αριθµ. 47/2018 Μελέτη, για τη παροχή των ακόλουθων διευκρινήσεων : «Σύµφωνα µε την υπ αρ. 47/2017 Μελέτη για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου ιονύσου, ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή ότι τα ανταλλακτικά εξαρτήµατα που θα πρέπει χρησιµοποιηθούν θα είναι γνήσια και αυθεντικά της εταιρείας Duecker Gmbh και ακριβώς τα ίδια µε τα αρχικά τοποθετηµένα από τον κατασκευαστή. Θα θέλαµε να µας πείτε εάν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν δίνουν γνήσια, αλλά ανταλλακτικά ισοδύναµης ποιότητας». 5

6 Με την ταυτάρυθµη επιστολή του από 24/01/2018, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, ο Θεωρήσας την αριθµ. 47/2017 Μελέτη εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, µε το οποίο ζητήσατε διευκρινήσεις επί της Μελέτης 47/2017 σχετικά µε την "Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος" του ήµου µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το εν λόγω µηχάνηµα είναι κρίσιµης σηµασίας για τη λειτουργία του ήµου δεδοµένου ότι η καθηµερινή διαχείριση του µεγάλου όγκου των πράσινων αποβλήτων (κλαδιά) που συλλέγονται στο ήµο είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον προηγηθεί τεµαχισµός πριν την τελική αποµάκρυνση. εδοµένου της προαναφερθείσας σηµασίας του µηχανήµατος, αλλά και της εντατικής του καθηµερινής χρήσης, η Υπηρεσία µας ζητά σε όποια τακτική ή έκτακτη ανάγκη συντήρησης προκύπτει, να γίνεται πάντοτε χρήση γνήσιων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του. Η εν λόγω απαίτηση είναι απόλυτα λογική, ειδικότερα αν λάβετε υπόψη σας, πλέον της σηµασίας του µηχανήµατος, και την ιδιαίτερη µεγάλη αξία κτήσης του (άνω των ευρώ) καθώς επίσης και τη συνήθη πρακτική της Υπηρεσίας µας, όπως και πολλών άλλων Υπηρεσιών του ηµοσίου, οι οποίες σε σχετικές προµήθειες, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ζητούν την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης των συµµετεχόντων (περί της εξυπηρέτησης µετά την πώληση) σχετικά µε διαθεσιµότητα και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών (µε αναφορά σε έτη τα οποία µπορεί και να ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 από την ηµεροµηνία του µηχανήµατος). Συµπερασµατικά, έχει κριθεί σκόπιµη από την Υπηρεσία µας η συντήρηση του εν λόγω κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος να γίνεται µε γνήσια ανταλλακτικά, ανεξάρτητα από το ποιος αναλαµβάνει κάθε φορά τη συντήρησή του (για την ανάδειξη του οποίου διενεργείται διαγωνισµός) και για το λόγο αυτό η απαίτηση αυτή της Υπηρεσίας πρέπει να εξασφαλίζεται και από την Επιτροπή του ιαγωνισµού κατά τη διαδικασία ανάδειξης του εκάστοτε αναδόχου.» Με την αριθµ. πρωτ. 3964/ επιστολή της η Επιτροπή προσδιόρισε ως ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών την Τετάρτη 7/02/2018. Τη Τετάρτη 7/2/2018, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) για την.) για την «Υπηρεσία συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω υπηρεσίας. Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο2/ , που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Η Επιτροπή ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 4. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ήµου ως Πρόεδρο 5. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος 6. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος απέστειλε την υπ αριθµ. 3964/ πρόσκληση για αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στην εταιρεία της οποίας τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά ήταν πλήρη. 6

7 Η Επιτροπή συνεδρίασε στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 πµ στο ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) προκειµένου να αποσφραγίσει την οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Η Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. δεν εξετάστηκε και δεν αποσφραγίσθηκε, καθώς η Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε δεν κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο (άρθρο 11 παρ. 2.γ της διακήρυξης). Η Επιτροπή ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental και την κατέγραψε ως κάτωθι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδας ( ) Σύνολο ( ) 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Προµήθεια και , ,00 ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Αντικατάσταση Συστήµατος Τεµαχισµού (3 κοχλίες µήκους 3 µέτρων έκαστος, µαζί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά) Κλαδοτεµαχιστή Duecker DMS 500, Σύνολο ,00 ΦΠΑ 24% 7.080,00 Γενικό Σύνολο ,00 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε. 2) Τον Νόµο 4412/2016 3) Την υπ αριθµ. 3799/42631/ διακήρυξη Κάνει δεκτή τη µία και µοναδική προσφορά που κατατέθηκε και αφορά την εταιρεία µε τον τίτλο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental, διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου ιονύσου την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΙΖ Αθηνών µε ποσό ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.» Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 1. Την υπ αριθµ. πρωτ /3799/ Απόφαση ηµάρχου (Α ΑΜ: 17PROC ), 2. Τις διατάξεις του Ν Τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού 4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Tα στοιχεία του φακέλου 7

8 προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 1. να εγκρίνει τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού. 2. να αποκλίσει τη συµµετοχή της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής όπως αυτό διατυπώθηκε στο Νο1/ Πρακτικό «δεν δεσµεύεται για την χρήση γνήσιων και αυθεντικών ανταλλακτικών, ίδιων µε τα αρχικά τοποθετηµένα της κατασκευάστριας εταιρίας Duecker Gmbh, κάτι όµως που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή της 47/2017 Μελέτης, αλλά και από την παράγραφο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται από την υπ αρ. 3001/ απάντηση του µελετητή. Επίσης, δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Προσφορά ότι τα ανταλλακτικά που παρέχονται θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον, κάτι που απαιτείται στην ανωτέρω µελέτη και αναφέρεται στην παρ. 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.» 3. Να κάνει δεκτή τη µία και µοναδική προσφορά που κατατέθηκε και αφορά την εταιρεία µε τον τίτλο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental, διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. 4. να καταστεί ως προσωρινός ανάδοχος της υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου ιονύσου η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΙΖ Αθηνών, αντί του συνολικού ποσού των ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Κοινοποίηση: 1. /νση Περιβάλλοντος Συν 1. Τα αριθµ. Νο1/ & Νο2/ Πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού 2. Το αριθµ. πρωτ. 2529/ έγγραφο της Επιτροπής 3. το αριθµ. πρωτ. 3001/ έγγραφο της Επιτροπής 4. Το αριθµ. πρωτ. 3001/ έγγραφο του Προϊσταµένου /νσης Περιβαλλοντος Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Επιτροπή Συνοπτικού ιαγωνισµού Για την υπηρεσία συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος (Απόφ. Ο.Ε. 367/2017) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 Της Επιτροπής ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα Συνοπτικός ιαγωνισµός για την Υπηρεσία Συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος Προϋπολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). Αριθµός ιακήρυξης 3799/42631/ Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος) σήµερα 17 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ και ύστερα από την υπ αριθµ / πρόσκληση της Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ιαχείρισης, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ιαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την υπ αρ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 7. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ήµου ως Πρόεδρο 8. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος 9. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και τους όρους της υπ αριθµ. 3799/42631/ διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλαδή πµ, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι κάτωθι εταιρείες, όπως καταγράφηκαν και στον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΑΥΡΙ Η 10, ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental ΤΗΛ.: FAX: E- mail: 9

10 Στο πρωτόκολλο του ήµου ιονύσου κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές. α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 4, ΠΥΛΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε..Ε. ΤΗΛ.-FAX: KIN.: Μετά την ώρα επίδοσης των φακέλων η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. Κατά τον έλεγχο των ικαιολογητικών Συµµετοχής διαπιστώθηκαν τα εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Το ΤΕΥ είναι επαρκώς συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Υπάρχει ψηφιακά υπογεγραµµένο Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του ΕΒΕΑ υπηρεσία ΓΕΜΗ, µε αρ. πρωτ / Υπάρχει καταστατικό της εταιρίας από όπου προκύπτει η εκπροσώπηση και ο σκοπός της εταιρίας. 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Το ΤΕΥ είναι επαρκώς συµπληρωµένο, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Ε..Ε. Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συνάφεια της επαγγελµατικής δραστηριότητας των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, σύµφωνα και µε το άρθρο 14 «Κριτήρια Επιλογής» της διακήρυξης, και σύµφωνα µε το τελευταίο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της 47/2017 Μελέτης, η Επιτροπή ζήτησε µε την υπ αρ. 2529/ επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, να προσκοµισθούν πιστοποιητικά εγγραφής στα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια ή άλλα έγγραφα από όπου να προκύπτει η συνάφεια αυτή. Οι συµµετέχοντες ανταποκρίθηκαν αποστέλλοντας πιστοποιητικά ως εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 1. Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ σε ισχύ όπου ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental φαίνεται µεταξύ άλλων η σχετική δραστηριότητα της Επιχείρησης από τους ΚΑ :Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Μηχανηµάτων Ειδικής Χρήσης και : Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων 2. Επιστολή του Νοµίµου Εκπροσώπου όπου απαριθµούνται οι προηγούµενες συµβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία ήδη µε το ήµο ιονύσου για το ίδιο αντικείµενο. 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1. Βεβαίωση ΤΕΕ σε ισχύ όπου βεβαιώνεται 10

11 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ε..Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ότι ο συµµετέχων είναι Πολιτικός Μηχανικός και Εργολήπτης ηµοσίων Έργων. 2. Βεβαίωση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σε ισχύ όπου βεβαιώνεται ότι στο τηρούµενο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) η ατοµική επιχείρηση του κ. Μήτσου µπορεί να αναλάβει µεταξύ άλλων Βιοµηχανικά-Ενεργειακά Έργα. Μετά και από τα ανωτέρω, οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής θεωρήθηκαν πλήρεις, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που περιγράφονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης και η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Η Τεχνική προσφορά θεωρείται πλήρης, ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental καθώς ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις της υπ αρ. 47/2017 µελέτης, περιλαµβάνει ενηµερωτικά φυλλάδια, κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα του µηχανήµατος εκ του κατασκευαστή, κατάλογο αυθεντικών ανταλλακτικών και εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Η συµµετέχουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή Duecker GmbH, δεσµεύεται για την τοποθέτηση γνήσιων & αυθεντικών ανταλλακτικών και δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους, όπως απαιτεί η µελέτη. 2 ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η Τεχνική προσφορά δεν ανταποκρίνεται ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ επακριβώς στις απαιτήσεις της υπ αρ. Ε..Ε. 47/2017 µελέτης, καθώς ενώ η µελέτη απαιτεί γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας και τοποθέτηση ίδιων µε τα αρχικά τοποθετηµένα, η προσφορά δίνει γνήσια ή ισοδύναµης ποιότητας ανταλλακτικά και ανταλλακτικά ίδια σε λειτουργία και απόδοση. εν αναφέρεται πουθενά στην Τεχνική Προσφορά ότι τα ανταλλακτικά που προσφέρονται έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον, όπως ζητείται στην µελέτη. Περιέχονται γενικά ενηµερωτικά φυλλάδια. Καθώς η Τεχική Προσφορά της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 47/2017 Μελέτης, η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση προκειµένου να µελετήσει το θέµα και να λάβει διευκρινήσεις, δεδοµένης της σηµασίας του µηχανήµατος για την καθηµερινή 11

12 λειτουργία των εργασιών καθαριότητας του ήµου, αλλά και του µεγάλου του κόστους. Με την υπ αρ. 3001/ επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινήσεις επί της υπ αρ. 47/2017 Μελέτης «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος», ερωτώντας τον µελετητή εάν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν δίνουν γνήσια, αλλά ανταλλακτικά ισοδύναµης ποιότητας όπως αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. Η απάντηση µε αρ. πρωτ. 3001/ , η οποία επισυνάπτεται του παρόντος πρακτικού, αναφέρει µεταξύ άλλων ότι: «Το εν λόγω µηχάνηµα είναι κρίσιµης σηµασίας για τη λειτουργία του ήµου δεδοµένου ότι η καθηµερινή διαχείριση του µεγάλου όγκου των πράσινων αποβλήτων (κλαδιά) που συλλέγονται στο ήµο είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον προηγηθεί τεµαχισµός πριν την τελική αποµάκρυνση. εδοµένου της προαναφερθείσας σηµασίας του µηχανήµατος, αλλά και της εντατικής του καθηµερινής χρήσης, η Υπηρεσία µας ζητά σε όποια τακτική ή έκτακτη ανάγκη συντήρησης προκύπτει, να γίνεται πάντοτε χρήση γνήσιων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του. Η εν λόγω απαίτηση είναι απόλυτα λογική, ειδικότερα αν λάβετε υπόψη σας, πλέον της σηµασίας του µηχανήµατος, και την ιδιαίτερη µεγάλη αξία κτήσης του (άνω των ευρώ) καθώς επίσης και τη συνήθη πρακτική της Υπηρεσίας µας, όπως και πολλών άλλων Υπηρεσιών του ηµοσίου, οι οποίες σε σχετικές προµήθειες, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ζητούν την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης των συµµετεχόντων (περί της εξυπηρέτησης µετά την πώληση) σχετικά µε διαθεσιµότητα και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών (µε αναφορά σε έτη τα οποία µπορεί και να ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 από την ηµεροµηνία του µηχανήµατος). Συµπερασµατικά, έχει κριθεί σκόπιµη από την Υπηρεσία µας η συντήρηση του εν λόγω κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος να γίνεται µε γνήσια ανταλλακτικά, ανεξάρτητα από το ποιος αναλαµβάνει κάθε φορά τη συντήρησή του (για την ανάδειξη του οποίου διενεργείται διαγωνισµός) και για το λόγο αυτό η απαίτηση αυτή της Υπηρεσίας πρέπει να εξασφαλίζεται και από την Επιτροπή του ιαγωνισµού κατά τη διαδικασία ανάδειξης του εκάστοτε αναδόχου». Η Επιτροπή συνεδρίασε ξανά στις και αποφάσισε να κάνει δεκτή την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental, καθώς ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις της 47/2017 Μελέτης και δεσµεύεται για παροχή: Γνήσιων & αυθεντικών ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας Duecker Gmbh, µε εγγύηση λειτουργίας ενός έτους. Εργασίες στον χώρο λειτουργίας του µηχανήµατος, σύµφωνα µε γνήσια σχέδια, ηλεκτρικά και υδραυλικά διαγράµµατα του µηχανήµατος εκ του κατασκευαστή. Προηγούµενη εµπειρία της εταιρείας στο ίδιο ακριβώς αντικείµενο. Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την Τεχνική Προσφορά της εταιρίας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. για τους λόγους ότι δεν δεσµεύεται για την χρήση γνήσιων και αυθεντικών ανταλλακτικών, ίδιων µε τα αρχικά τοποθετηµένα της κατασκευάστριας εταιρίας Duecker Gmbh, κάτι όµως που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή της 47/2017 Μελέτης, αλλά και από την παράγραφο 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται από την υπ αρ. 3001/ απάντηση του µελετητή. Επίσης, δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Προσφορά ότι τα ανταλλακτικά που παρέχονται θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον, κάτι που 12

13 απαιτείται στην ανωτέρω µελέτη και αναφέρεται στην παρ. 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να γίνει η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental στις 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9.30 πµ και ενηµέρωσε την ενδιαφερόµενη εταιρεία µε την υπ αριθµ. 3964/ επιστολή της. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή 1. Μακαριώτη Μακαριάδη Ελισάβετ 2. Γεροντογιάννη Ιωάννα 3. Σµυρλάκη Λαµπρινή Αρχείο: Φάκελος ιαγωνισµού 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Επιτροπή Συνοπτικού ιαγωνισµού Για την υπηρεσία συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος (Απόφ. Ο.Ε. 367/2017) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 Της Επιτροπής ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα Συνοπτικός ιαγωνισµός για την Υπηρεσία Συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος Προϋπολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%). Αριθµός ιακήρυξης 3799/42631/ Η Επιτροπή ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ αριθµ. 367/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 10. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, Υπάλληλο του ήµου ως Πρόεδρο 11. Γεροντογιάννη Ιωάννα, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος 12. Σµυρλάκη Λαµπρινή, Υπάλληλο του ήµου ως Μέλος απέστειλε την υπ αριθµ. 3964/ πρόσκληση για αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στην εταιρεία της οποίας τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά ήταν πλήρη. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 πµ στο ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) προκειµένου να αποσφραγίσει την οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Η Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΜΗΤΣΟΥ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε. δεν εξετάστηκε και δεν αποσφραγίσθηκε, καθώς η Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε δεν κρίθηκε αποδεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο (άρθρο 11 παρ. 2.γ της διακήρυξης). Η Επιτροπή ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental και την κατέγραψε ως κάτωθι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδας ( ) Σύνολο ( ) 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Προµήθεια και Αντικατάσταση , ,00 ΣΥΜΜΑΧΙΑ Συστήµατος Τεµαχισµού (3 Environmental κοχλίες µήκους 3 µέτρων έκαστος, µαζί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά) Κλαδοτεµαχιστή Duecker DMS 500, Σύνολο ,00 ΦΠΑ 24% 7.080,00 Γενικό Σύνολο ,00 14

15 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental Alliance Ι.Κ.Ε. 2) Τον Νόµο 4412/2016 3) Την υπ αριθµ. 3799/42631/ διακήρυξη Κάνει δεκτή τη µία και µοναδική προσφορά που κατατέθηκε και αφορά την εταιρεία µε τον τίτλο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental, διότι η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισθέντος κόστους. Προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου ιονύσου την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Environmental µε ΑΦΜ ΦΑΕ ΙΖ Αθηνών µε ποσό ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα. Η Επιτροπή 1. Μακαριώτη Μακαριάδη Ελισάβετ 2. Γεροντογιάννη Ιωάννα 3. Σµυρλάκη Λαµπρινή Αρχείο: Φάκελος ιαγωνισµού 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 18/01/2018 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2529 Επιτροπή Συνοπτικού ιαγωνισµού Για την υπηρεσία συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος (Απόφ. Ο.Ε. 367/2017) Προς: 1. Μήτσου Χρ. Αθανάσιος, 2. Περιβαλλοντική Συµµαχία ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΦΑΓΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Σχετ.: (1) Η υπ αρ. 3799/42631/ ιακήρυξη Παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το άρθρο 14 Κριτήρια Επιλογής της υπ αρ. (1) σχετικής διακήρυξης, προσκοµίσετε πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο ή άλλο έγγραφο, από όπου να προκύπτει η συνάφεια της επαγγελµατικής σας δραστηριότητας µε το αντικείµενο της εν λόγω διακήρυξης. H Επιτροπή ιαγωνισµού Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη Ι. Γεροντογιάννη Λ. Σµυρλάκη Αρχείο: Φάκελος ιαγωνισµού 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 24/01/2018 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3001 Επιτροπή Συνοπτικού ιαγωνισµού Για την υπηρεσία συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος (Απόφ. Ο.Ε. 367/2017) Προς: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προϊστάµενος /νσης Περιβάλλοντος ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις επί της υπ αρ. 47/2017 Μελέτης Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος Σχετ.: (1) Η υπ αρ. 3799/42631/ ιακήρυξη Σύµφωνα µε την υπ αρ. 47/2017 Μελέτη για την προµήθεια υπηρεσίας συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος του ήµου ιονύσου, ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή ότι τα ανταλλακτικά εξαρτήµατα που θα πρέπει χρησιµοποιηθούν θα είναι γνήσια και αυθεντικά της εταιρείας Duecker Gmbh και ακριβώς τα ίδια µε τα αρχικά τοποθετηµένα από τον κατασκευαστή. Θα θέλαµε να µας πείτε εάν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν δίνουν γνήσια, αλλά ανταλλακτικά ισοδύναµης ποιότητας. Για την Επιτροπή ιαγωνισµού Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη Αρχείο: Φάκελος ιαγωνισµού 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3001 Προς: Την Επιτροπή Συνοπτικού ιαγωνισµού για την υπηρεσία συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις επί της υπ αρ. 47/2017 Μελέτης Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος Σχετ.: (1) Η υπ αρ. 3799/42631/ ιακήρυξη (2) Το υπ αρ. 3001/ έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, µε το οποίο ζητήσατε διευκρινήσεις επί της Μελέτης 47/2017 σχετικά µε την "Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Κλαδοφάγου Μηχανήµατος" του ήµου µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το εν λόγω µηχάνηµα είναι κρίσιµης σηµασίας για τη λειτουργία του ήµου δεδοµένου ότι η καθηµερινή διαχείριση του µεγάλου όγκου των πράσινων αποβλήτων (κλαδιά) που συλλέγονται στο ήµο είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον προηγηθεί τεµαχισµός πριν την τελική αποµάκρυνση. εδοµένου της προαναφερθείσας σηµασίας του µηχανήµατος, αλλά και της εντατικής του καθηµερινής χρήσης, η Υπηρεσία µας ζητά σε όποια τακτική ή έκτακτη ανάγκη συντήρησης προκύπτει, να γίνεται πάντοτε χρήση γνήσιων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του. Η εν λόγω απαίτηση είναι απόλυτα λογική, ειδικότερα αν λάβετε υπόψη σας, πλέον της σηµασίας του µηχανήµατος, και την ιδιαίτερη µεγάλη αξία κτήσης του (άνω των ευρώ) καθώς επίσης και τη συνήθη πρακτική της Υπηρεσίας µας, όπως και πολλών άλλων Υπηρεσιών του ηµοσίου, οι οποίες σε σχετικές προµήθειες, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ζητούν την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης των συµµετεχόντων (περί της εξυπηρέτησης µετά την πώληση) σχετικά µε διαθεσιµότητα και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών (µε αναφορά σε έτη τα οποία µπορεί και να ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 από την ηµεροµηνία του µηχανήµατος). Συµπερασµατικά, έχει κριθεί σκόπιµη από την Υπηρεσία µας η συντήρηση του εν λόγω κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος να γίνεται µε γνήσια ανταλλακτικά, ανεξάρτητα από το ποιος αναλαµβάνει κάθε φορά τη συντήρησή του (για την ανάδειξη του οποίου διενεργείται διαγωνισµός) και για το λόγο αυτό η απαίτηση αυτή της Υπηρεσίας πρέπει να εξασφαλίζεται και από την Επιτροπή του ιαγωνισµού κατά τη διαδικασία ανάδειξης του εκάστοτε αναδόχου. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 5 18

19 19

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..66/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 6/3/18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8099 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 30 /06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 19709 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20 ης -2-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..41/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 30/07/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25603 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2 : « ».

:..39 / :..478/ / : / : « ». 2   : « ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..39 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..478/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 40/2019

Αριθ. Απόφασης: 40/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/17-05-2019

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 29 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..2 η ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..2η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2017 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 545 Της 40 ης συνεδρίασης που έγινε Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 45607/744/13-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..34 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 6 ης -11-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..415/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την. ιαγωνισµού για την << Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 532/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 23 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 18-08-2014 ΘΕΜΑ 38 ο : Κατακύρωση πρακτικών του δηµόσιου ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ήµου ιονύσου.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..17 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11 ης -6-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..252/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017..

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 28 ης -11-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..348/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Νέα Φιλαδέλφεια 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. : 28105 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 151/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

:..41 / :..505/ / : / : «

:..41 / :..505/ / : / : « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..41 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -12-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..505/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-06-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 06/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8391/7-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 86/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..371/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10608/21-4-2016 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:48401/31.12.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 54 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 31.12.2018 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 4 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του. Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..32 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -10-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..372/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 12 ης -3-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..62/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..125/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 18 ης -7-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..201/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2 ης -5-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..124/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ιαταγών Πληρωµής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 10 ης -7-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..295/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα