ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΚΑ ΓΟΝΑΤΑ» ΓΚΑΝΤΣΟΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μεταπτυχιακή ιατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώµα για την µερική ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Kινησιολογία» του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ΣΕΡΡΕΣ 2012 Εγκεκριµένη από το Καθηγητικό Σώµα:.. Επιβλέπων: Γκίσης Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Μέλος: Βράµπας Ιωάννης, Καθηγητής Μέλος: Μητσιώνης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

2 2012 Γκάντσος Στεφ. Απόστολος ALL RIGHTS RESERVED

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γκάντσος Στεφ. Απόστολος «Η διερεύνηση της συσχέτισης των ιστολογικών αλλαγών των χιαστών συνδέσµων µε τις οστικές και µηχανικές αλλαγές στα οστεοαρθριτικά γόνατα» (Υπό την επίβλεψη του κ. Γκίση Ιωάννη, Επίκουρου Καθηγητή Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) Σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιοριστούν οι ιστολογικές αλλαγές του πρόσθιου και οπίσθιου χιαστού συνδέσµου σε γόνατα µε οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις και να συσχετιστούν αυτές, µε τις οστικές, χόνδρινες και µηχανικού τύπου αλλαγές, που συµβαίνουν στη συγκεκριµένη άρθρωση, σε άτοµα που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Συµµετέχοντες της έρευνας ήταν 50 ασθενείς και των 2 φύλων, 24 άνδρες, 26 γυναίκες (ηλικίας 71,00±5,93 έτη, ύψους 162,04±7,54 και βάρους 72,10±6,64 Kg), µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Τα εργαλεία µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: α) ερωτηµατολόγιο ηµογραφικών χαρακτηριστικών, β) υποκειµενική µέτρησης του συµπτώµατος του πόνου (VAS, Visual Analogue Scale), γ) βαθµός οστεοαρθρίτιδος µε βάση τον ακτινολογικό έλεγχο (Classification Osteoarthritis, X-Rays), δ) διεγχειρητική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος (Classification Osteoarthritis, articular carilage intraoperative), ε) χρώσεις ιστολογίας (Haematoxylin, eosin, Alcian blue) στ) ιατρικό ιστορικό, (Elastica von Gieson, Gomori), ζ) ανοσοϊστοχηµικές µέθοδοι, η) απλό γωνιόµετρο. Ο έλεγχος όλων των υποθέσεων, που αφορούσαν τις συγκρίσεις µεταξύ των δοκιµασιών πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS 19.0 για Windows. Για τη διερεύνηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών των

4 δοκιµασιών χρησιµοποιήθηκαν η µέθοδος της περιγραφικής στατιστικής. Ακολούθησε η µέθοδος της επαγωγικής στατιστικής για τον υπολογισµό των συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών των επιµέρους δοκιµασιών. Οι συσχετίσεις έγιναν µε τη χρησιµοποίηση του συντελεστή συσχέτιση Spearman. Οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών υπολογίσθηκαν σε επίπεδο σηµαντικότητας p 0,05. Τα αποτελέσµατα έδειξαν αρνητική συσχέτιση µεταξύ VARUS (ραιβότητα γόνατος σε µοίρες) και MYXOID ACL (µυξοειδής εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,254, p=0,075), µεταξύ VAS SCALE (κλίµακα πόνου) και MYXOID ACL (µυξοειδής εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,246, p=0,085), µεταξύ DURATION of PAIN (διάρκεια πόνου σε µήνες) και MYXOID ACL (µυξοειδής εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,249, p=0,081), µεταξύ B-L SCALE (διεγχειρητική κλίµακα οστεοαρθρίτιδος) και MYXOID ACL (µυξοειδής εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,244, p=0,088), µεταξύ DURATION of PAIN (διάρκεια πόνου σε µήνες) και MYXOID PCL (µυξοειδής εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,284, p=0.058), µεταξύ BLSCALE (διεγχειρητική κλίµακα οστεοαρθρίτιδος και ΧΑΛΑΡΩΣΗ PCL (οπίσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,249, p=0,081), µεταξύ VARUS (ραιβότητα γόνατος σε µοίρες) και MUCOID ACL (βλεννώδης εκφύλιση πρόσθιου χιαστού συνδέσµου) (r=-0,274, p=0,054). Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα τα οποία αναδεικνύει η συγκεκριµένη έρευνα, δείχνουν τη µεγαλύτερη µυξοειδή εκφύλιση του πρόσθιου χιαστού, σε σχέση µε τον οπίσθιο και κυρίως την αρνητική συσχέτιση, παρατηρείται ανάµεσα στη ραιβότητα γόνατος σε µοίρες και στη βλεννώδη εκφύλιση του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου. Λέξεις κλειδιά: Γόνατο, οστεοαρθρίτιδα, πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος, οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος, ραιβή παραµόρφωση, µηχανοϋποδοχείς, ιδιοδεκτικότητα, στένωση µεσαρθρίου διαστήµατος, ιστολογία, ιστοπαθολογία, αρθρικός χόνδρος.

5 ABSTRACT Gantsos St. Apostolos: The istopathological changes of the cruciate ligaments in knee osteoarthitis and their correlation with the bone and biomechanical changes in knees with osteoarthritis. (Under the supervision of assist. Professor Ioannis Gissis) The purpose of this study was to investigate the istopathological changes of the cruciate ligaments in knee osteoarthitis and their correlation with the bone and biomechanical changes in knees with osteoarthritis. Other aims of this study were the evaluation of the istologic appearance of the anterior and posterior cruciate ligament during total knee artroplasties, the correlation of their istologic appearance with normal ligaments from young people, the correlation of the istologic appearance between the anterior and posterior cruciate ligament, the investigation of the possible correlation of the biomechanical changes and the pathology of a certain cruciate ligament, and the evaluation of the retaining of the cruciate ligaments during total knee arthroplasties. 50 of people male and female with knee osteoartritis partipated in the study. The age of the patients was between 68 and 75 years old, 24 male, 26 female (age 71,00±5,93 years old, height 162,04±7,54 and weight 72,10±6,64 Kg). The tools for this study were the VAS (Visual Analogue Scale), Classification Osteoarthritis (X-Rays), Classification Osteoarthritis (articular carilage intraoperative), Haematoxylin, eosin, Alcian blue, medical history, Elastica von Gieson, Gomori, goniometer. The results showed negative correlation between VARUS and MYXOID ACL (r=-0,254, p=0,075), between VAS SCALE and MYXOID ACL (r=-0,246, p=0,085), between DURATION of PAIN and MYXOID ACL (r=-0,249, p=0,081), between B-L SCALE and MYXOID ACL (r=-0,244, p=0,088), between DURATION of PAIN and MYXOID PCL (r=-0,284,

6 p=0.058), between BL SCALE και LOOSENING of PCL (r=-0,249, p=0,081), and between VARUS and MUCOID ACL (r=-0,274, p=0,054). This particular study showed negative correlation between VARUS and MYXOID ACL and the greater degeneration of the ACL. It is obvious that further investigation is required reffered to the exact correlation between the biomechanical changes of the osteoartrhitic knee and the istological appearance of the cruciate ligaments. Word keys: Knee, Osteoarthritis, anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, varus, valgus deformity,mechanoreceptors, proprioception, joint space narrowing, histology, histopathology, articular cartilage

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή της µεταπτυχιακής µου διατριβής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή της. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επιβλέποντα κ. Γκίση Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή, για την καθοριστική συµβολή του και την σηµαντική καθοδήγηση που µου προσέφερε στην εκπόνηση αυτής της έρευνας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Βράµπα Ιωάννη, σηµαντικές υποδείξεις του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Καθηγητή, για τις Τις θερµές µου ευχαριστίες στον κ. Μητσιώνη Γρηγόριο, Αναπληρωτή Καθηγητή, για τις σηµαντική βοήθειά του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους, για την σηµαντική βοήθεια που µου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, της εξαγωγής των αποτελεσµάτων και της αξιολόγησής τους, καθώς επίσης και τις πολύτιµες συµβουλές τους, σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ασθενείς που ακολούθησαν το πρωτόκολλο µε υπευθυνότητα και χωρίς τη συµβολή τους, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί η παρούσα εργασία.

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οστεοαρθρίτιδα: Παθογένεια-Ακτινολογική απεικόνιση 1.2 Χιαστοί σύνδεσµοι γόνατος: Ανατοµία- Εµβιοµηχανική 1.3 Αρθρικός χόνδρος 1.4 Εµβιοµηχανική γόνατος Μηχανικοί άξονες γόνατος Μηχανικές παθολογικές αλλαγές οστεοαρθριτικών γονάτων 1.5 Ιστοπαθολογία χιαστών συνδέσµων 2. ΑΝΑΣΚΟΠHΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Η εκτίµηση της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου 2.2 Η γραµµική συσχέτιση των ιστολογικών αλλαγών των συνδέσµων του γόνατος µε τις εκφυλιστικές βλάβες των οστικών τµηµάτων 2.3 Η συσχέτιση των µηχανικών παθολογικών αλλαγών µε µεγαλύτερη ιστολογική εκφύλιση κάποιου χιαστού συνδέσµου 2.4 Η αναγκαιότητα διατήρησης των χιαστών συνδέσµων κατά την εκτέλεση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ή η αφαίρεσής τους λόγω εκσεσηµασµένων αλλοιώσεων και µειωµένης αντοχής 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 4. ΣΚΟΠΟΣ 5. ΣΗΜΑΣΙΑ 6. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

9 9 8. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 9. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 9.1 είγµα 9.2 ιαδικασία µέτρησης 9.3 Περιγραφή οργάνων µέτρησης 9.4 Μεταβλητές αξιολόγησης 9.5 Στατιστική ανάλυση 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10.1 Έλεγχος συσχετίσεων 11. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

10 10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. Πίνακας 1. Στατιστικά χαρακτηριστικά παραµέτρων που εξετάστηκαν 41 Πίνακας 2. Έλεγχος κανονικότητος ιστολογικών µεταβλητών 43 Πίνακας 3. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητος ιστολογικών µεταβλητών 43 Πίνακας 4. Έλεγχος συσχετίσεων εξεταζόµενων µεταβλητών 44-45

11 11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Οστεοαρθριτικές βλάβες υποχόνδριου οστού. 12 Εικόνα 2. Ακτινολογική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος. 13 Εικόνα 3. Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος 14 Εικόνα 4. Σύνδεσµοι και µηνίσκοι του γόνατος 16 Εικόνα 5. ιεγχειρητική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος 17 Εικόνα 6. Ακτινολογική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος 37 Εικόνα 7. ιεγχειρητική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος 38 Εικόνα 8. Ιστολογική απεικόνιση αλλοιώσεων χιαστών συνδέσµων 39 Εικόνα 9. Γωνιόµετρο- Μέτρηση κάµψεως γόνατος 39

12 12 ΑCL= Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ PCL= Oπίσθιος Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος ΟΑ=Οστεοαρθρίτιδα

13 13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οστεοαρθρίτιδα: Παθογένεια-Ακτινολογική απεικόνιση Η οστεοαρθρίτιδα είναι πάθηση που εµφανίζεται στην ίδια, περίπου συχνότητα σε όλες τις χώρες του κόσµου. Από µελέτες που έγιναν έχει αποδειχθεί ότι από τα άτοµα άνω των 40 ετών, αρκετά έχουν ήδη αναπτύξει συµπτωµατικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του χόνδρου σε αρθρώσεις που στηρίζουν το βάρος του σώµατος. Η οστεοαρθρίτιδα διακρίνεται σε πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής αγνώστου αιτιολογίας και σε δευτεροπαθής που προκαλείται από συγκεκριµένη πάθηση ή τραυµατισµό, λόγω ανωµαλίας στη σχέση των αρθρικών επιφανειών µιας άρθρωσης (Apley, 2006). Η αιτιοπαθογένεια της πρωτοπαθούς µορφής της παθήσεως σχετίζεται µε κληρονοµικούς και ιδιοσυστασιακούς παράγοντες, που ενοχοποιούνται για µειονεκτικότητα του αρθρικού χόνδρου (Lane, 1986). Η δευτεροπαθής µορφή µπορεί να προκληθεί από υπερβολική ή ανοµοιόµορφη φόρτιση ενός φυσιολογικού χόνδρου, από φυσιολογική φόρτιση ενός φυσιολογικού χόνδρου και από βλάβη του υποχονδρίου οστού, ενώ ο αρθρικός χόνδρος είναι φυσιολογικός. Η υπερβολική και ανοµοιόµορφη φόρτιση συµβαίνει έπειτα από δυσπλασία του ισχίου, σε ραιβά ή βλαισά γόνατα ή ύστερα από ενδαρθρικό κάταγµα που δεν πορώθηκε ανατοµικά, µε αποτέλεσµα την µετατραυµατική αρθρίτιδα. Η αλλοίωση του αρθρικού χόνδρου που µπορεί να δηµιουργηθεί από µικροβιακές φλεγµονές, ρευµατοειδή αρθρίτιδα, οστεοχονδρίτιδα και οστεοχονδροµάτωση. Η βλάβη του υποχονδρίου οστού συµβαίνει από πρωτοπαθείς αιτίες, όπως η άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του µηριαίου και η οστεοχονδρίτιδα του ισχίου (McArty, 1989).

14 14 Εικόνα 5. Οστεοαρθριτικές βλάβες υποχόνδριου οστού. Η οστεοαρθρίτιδα περιγράφει ένα κοινό σύνολο βλαβών του οστού, όπως τα οστεόφυτα, οι υποχόνδριες κύστεις, η σκλήρυνση του αρθρικού χόνδρου και η στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος (Watt, 2003). Τα κύρια συµπτώµατα της πάθησης είναι ο πόνος και η µείωση του εύρους κίνησης. Ο πόνος ξεκινά σαν πόνος κόπωσης έπειτα από βάδιση µεγάλων αποστάσεων και στη συνέχεια έπειτα από µικρής ή µεγάλης διάρκειας ακινησία. Τελικά καταλήγει στη µορφή του πόνου αναπαύσεως (rest pain), ο οποίος µπορεί να είναι νυκτερινός λόγω αγγειοδιαστολής µέσω του παρασυµπαθητικού συστήµατος (Gali, 2003). H βαρύτητα της νόσου, τόσο σε κλινικό όσο και σε απεικονιστικό και διεγχειρητικό επίπεδο, κατατάσσεται µε βάση συγκεκριµένες ταξινοµήσεις. Όσον αφορά το απεικονιστικό επίπεδο η νόσος ταξινοµείται σε 4 υποκατηγορίες, µε βάση την ταξινόµηση των Kellgren και Lawrence (1957): Βαθµός 1: Αµφίβολη στένωση µεσάρθριου διαστήµατος και πιθανή εµφάνιση οστεοφύτων. Βαθµός 2: Εµφάνιση οστεοφύτων, πιθανή στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος. Βαθµός 3: Μέτρια, πολλαπλά οστεόφυτα, στένωση µεσάρθριου διαστήµατος, ήπια σκλήρυνση αρθρικών επιφανειών, πιθανή παραµόρφωση της καµπυλότητας. Βαθµός 4: Μεγάλα οστεόφυτα, εκσεσηµασµένη στένωση µεσάρθριου διαστήµατος, σηµαντική σκλήρυνση αρθρικών επιφανειών, οριστική παραµόρφωση της καµπυλότητας.

15 15 Βαθµός 5: Έκθεση του υποχόνδριου οστού. Εικόνα 6. Ακτινολογική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος. 1.2 Χιαστοί σύνδεσµοι γόνατος: Ανατοµία - Εµβιοµηχανική Οι βασικές ανατοµικές δοµές είναι οι δύο χιαστοί σύνδεσµοι, ο πρόσθιος και ο οπίσθιος. Εικόνα 7. Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος.

16 16 Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος (ΠΧΣ) παρέχει σταθερότητα στο γόνατο, αποτρέποντας την πρόσθια ολίσθηση της κνήµης επί του µηρού, περιορίζοντας την υπερβολική έσω στροφή της κνήµης και προφυλάσσοντας από δυνάµεις βλαισότητας ή ραιβότητας (Cawley, 1991). Ωστόσο οι τραυµατισµοί του ΠΧΣ (απλή κάκωση, µερική ή πλήρης ρήξη) αποτελούν συχνό φαινόµενο σε αθλητές αθληµάτων επαφής ή έντονης επιτάχυνσης (όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση κ.α.) (Cook, 1989). Προκαλείται τοιουτοτρόπως αστάθεια στο γόνατο και διαταραχή της φυσιολογικής κίνησης της άρθρωσης, µε επακόλουθα τη µείωση της δύναµης των µυών του µηρού, της αντίληψης της θέσης και της κίνησης του µέλους και της ικανότητας διατήρησης της ισορροπίας (Colville, 1986). Εκδηλώνεται, συνήθως, µε µεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (Beynon, 1992). Το άτοµο που πάσχει από ρήξη πρόσθιου χιαστού: Τροποποιεί το κινητικό πρότυπο κατά την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων, όσον αφορά την κατανοµή των φορτίων στα κάτω άκρα (Αndriacci, 1980). Προηγηθείσες in-vivo µελέτες έδειξαν ότι ασθενείς µε ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσµου, εµφάνιζαν αυξηµένη περιστροφή κνήµης σε δοκιµασίες χαµηλής έντασης όπως η βάδιση (Ristanis, 2006). Η χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης ΠΧΣ επανέφερε το εύρος περιστροφής της κνήµης στα φυσιολογικά επίπεδα κατά τη βάδιση (Georgoulis, 2003).

17 17 Ωστόσο το εύρος περιστροφής της κνήµης παραµένει αυξηµένο κατά τη διάρκεια δοκιµασιών υψηλής έντασης και µάλιστα δεν αποκαθίσταται µετά από συνδεσµοπλαστική ΠΧΣ (Georgoulis, 2007). Όσον αφορά τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσµο ανατοµικά ισχύουν τα εξής: Πορεύεται εσωτερικά του προσθίου και εφάπτεται µε αυτόν στο κεντρικό του τµήµα. Επενδύεται όπως και ο πρόσθιος από αρθρικό υµένα. Χιάζεται µε τον πρόσθιο στο χώρο πορευόµενος προς τα πάνω και έσω, αντίθετα από τον πρόσθιο. Στην πλήρη έκταση είναι πιο οριζόντιος από τον πρόσθιο. Είναι πιο κοντός (αναλογία 5/3) σε σχέση µε τον πρόσθιο, αλλά πιο ισχυρός στη διάταση. Περιορίζει την κάµψη του γόνατος µε το σύνολο των ινών του, σε αντίθεση µε τη δράση του πρόσθιου. Κατά την έκταση έλκει προς τα πίσω το µηριαίο κόνδυλο και προκαλεί την προς τα πίσω ολίσθησή του όταν ο τελευταίος κυλάει εµπρός (αντίθετη και πάλι η δράση του πρόσθιου χιαστού) (Muller, 1983; Palastanga, 1997).

18 18 Εικόνα 8. Σύνδεσµοι και µηνίσκοι του γόνατος. Επίσης ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος από εµβιοµηχανικής απόψεως: Παρέχει το 94% του περιορισµού της οπίσθιας µετατόπισης της κνήµης. Χαλαρώνει κατά την έξω στροφή, διατείνεται στην έσω στροφή. Χιάζεται στο χώρο µε τον έσω πλάγιο σύνδεσµο. Σε συνδυασµό µε τον πρόσθιο αποτελεί ένα σηµαντικό δευτερεύοντα µηχανισµό σταθεροποίησης του γόνατος έναντι δυνάµεων βλαισότητος και ραιβότητος. Τα ακριβώς αντίθετα ισχύουν για τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσµο (Κapanji, 2000). 1.3 Αρθρικός χόνδρος Μία ακόµη βασική ανατοµική δοµή που θα πρέπει να αναλυθεί, είναι ο αρθρικός χόνδρος. Για τον πολύ σηµαντικό αυτόν ιστό ισχύουν τα εξής:

19 19 Είναι ένας αδιαφανής, λευκός, ελαστικός, λείος, στιλπνός και υγρός ιστός, ο οποίος καλύπτει τα οστά που έρχονται σε επαφή σε µία άρθρωση και επιτρέπει την οµαλή, µε ελάχιστη τριβή, κίνηση των αρθρικών επιφανειών. Βασική του λειτουργία είναι η κατανοµή των φορτίων και η µείωση των πιέσεων στο υποχόνδριο οστό. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης χόνδρου αποτελείται από νερό, ενώ από το ξηρό βάρος του, το 50% αποτελείται από κολλαγόνο και το υπόλοιπο 50% από χονδροκύτταρα και από άλλες ενώσεις του µεσοκυτταρίου χώρου, όπως πρωτεογλυκάνες, λιπίδια, ανόργανα άλατα. Το πάχος του χόνδρου στις αρθρικές επιφάνειες ποικίλλει από 2-4 χιλιοστά και µειώνεται µε τη γήρανση. Τρέφεται µε διάχυση από το αρθρικό υγρό. Αυτό παράγεται από τον αρθρικό υµένα και η ποσότητά του σε µια φυσιολογική άρθρωση είναι ελάχιστη. Παραµορφώνεται, και µετά την άρση της λαµβάνει πάλι το αρχικό του σχήµα. Ο αρθρικός χόνδρος έχει ιδιότητες που του επιτρέπουν να δέχεται φορτία και να απορροφά κραδασµούς (Heinegard, 1989). Εικόνα 5. ιεγχειρητική απεικόνιση οστεοαρθρίτιδος.

20 20 Όσον αφορά τη µακροσκοπική εκτίµηση του χόνδρου και την ταξινόµηση των βλαβών του διεγχειρητικά χρησιµοποιείται η ταξινόµηση των Beguin και Locker (1984): Βαθµός 1: Φυσιολογικός χόνδρος. Βαθµός 2: Οίδηµα ή και µαλακός χόνδρος. Βαθµός 3: Επιφανειακή εµφάνιση ινιδίων. Βαθµός 4: Βαθειά εµφάνιση ινιδίων ως το οστούν. 1.4 Εµβιοµηχανική γόνατος Μηχανικοί άξονες γόνατος- Ως είναι γνωστό το γόνατο είναι κυρίως, µια άρθρωση µε ένα βαθµό ελευθερίας που επιτρέπει στο κάτω άκρο να κινηθεί προς ή από τη ρίζα του, ή µε άλλα λόγια επιτρέπει την µεταβολή της απόστασης µεταξύ κορµού και εδάφους. Το γόνατο λειτουργεί, ουσιαστικά µέσω αξονικής συµπίεσης µε την επίδραση της βαρύτητας. Έχει έναν επικουρικό, δηλαδή δεύτερο βαθµό ελευθερίας, που συνίσταται σε περιστροφή του άξονα της κνήµης όταν το γόνατο είναι σε κάµψη. Αναφορικά µε την άρθρωση, ο πρώτος βαθµός ελευθερίας αφορά τον εγκάρσιο άξονα, γύρω από τον οποίο γίνονται κινήσεις κάµψης και έκτασης στο οβελιαίο επίπεδο. Επειδή ο αυχένας του µηριαίου οστού βρίσκεται πίσω από τη διάφυση, ο άξονας της διάφυσης του µηριαίου οστού σχηµατίζει µε τον άξονα της κνήµης γωνία 175 µοιρών. Αυτή είναι και η φυσιολογική βλαισότητα του γόνατος. Ο δεύτερος βαθµός ελευθερίας σχετίζεται µε την περιστροφή γύρω από τον επιµήκη άξονα της κνήµης µε το γόνατο σε κάµψη. Τρίτον,

21 21 πρέπει να σηµειωθεί ότι τα κέντρα των 3 αρθρώσεων (ισχίο, γόνατο, Π Κ) βρίσκονται επάνω σε ευθεία γραµµή που αποτελεί τον µηχανικό άξονα του σκέλους. Αυτός συµπίπτει µε τον άξονα της κνήµης και σχηµατίζει 6 µοίρες γωνία µε το µηρό. Τα ισχία απέχουν περισσότερο µεταξύ τους από τις Π Κ, ο µηχανικός άξονας φέρεται προς τα κάτω και έσω, σχηµατίζοντας γωνία 3 µοίρες µε τον κάθετο άξονα. Αυτό εξηγεί την πιο εµφανή φυσιολογική βλαισότητα του γόνατος στις γυναίκες (Kapanji, 2000) Μηχανικές παθολογικές αλλαγές οστεοαρθριτικών γονάτων Οι ατοµικές παθολογικές µεταβολές ή µηχανικές παραµορφώσεις του γόνατος συνίστανται σε: 1. Ραιβά γόνατα όπου παρουσιάζεται αναστροφή της γωνίας βλαισότητος µε συνοδό στροφή του γόνατος προς τα έξω. Το κέντρο της αρθρώσεως περνώντας διαµέσου του µεσογλήνιου επάρµατος και της µηριαίας µεσοκονδύλιας εντοµής (notch) παρεκτοπίζεται προς τα έξω (Rothstein, 1983). 2. Το ραιβό γόνατο χαρακτηρίζεται ποσοτικώς µε δύο τρόπους: α) Με µέτρηση της γωνίας µεταξύ µηριαίας και κνηµιαίας διάφυσης (άνω των 180 µοιρών µε την κορυφή της γωνίας προς τα έξω), β) µε µέτρηση της πλάγιας (έξω) παρεκτόπισης του κέντρου της άρθρωσης σε σχέση µε το µηχανικό άξονα του σκέλους (Watkins, 1991). 3. Τα βλαισά γόνατα ορίζονται µέσω της περαιτέρω σύγκλεισης της γωνίας βλαισότητος και γι αυτά ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες αλλά αντίστροφα (Watkins, 1991).

22 22 4. H µέτρηση των πλαγίων παρεκτοπίσεων είναι πιο ακριβής από τη µέτρηση της γωνίας βλαισότητας, αλλά προϋποθέτει καθολικές ακτινογραφίες του σκέλους υπό µονοποδική φόρτιση και καλής ποιότητος ή γωνιοµετρία (Lenssen, 2007). Παράλληλα πρέπει να τονιστεί για τις πλάγιες παρεκτοπίσεις ότι: Οι πλάγιες παρεκτοπίσεις του γόνατος δεν είναι χωρίς συνέπειες λόγω του ότι µπορεί να προκαλέσουν οστεοαρθρίτιδα (Edwards, 2004). Τα φορτία κατανέµονται ανοµοιογενώς στα 2 τµήµατα της άρθρωσης του γόνατος, προκαλώντας αλλοίωση του έσω ή του έξω διαµερίσµατος, δηλαδή έσω ή έξω µηροκνηµιαία οστεοαρθρίτιδα, στην περίπτωση του ραιβού ή βλαισού γόνατος αντίστοιχα (Edwards, 2004). Είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποσοτικά το έλλειµµα κάµψης, είτε υπολογίζοντας τη διαφορά µεταξύ του βαθµού κάµψης που επιτυγχάνεται και του αναµενόµενου µεγίστου (160 µοίρες), είτε µετρώντας την απόσταση ανάµεσα στην πτέρνα και το γλουτό (Edwards, 2004). Αντίθετα το έλλειµµα έκτασης υπολογίζεται ως αρνητική γωνία, σχηµατιζόµενη ανάµεσα στη θέση που επιτυγχάνεται µε την παθητική έκταση και την ουδέτερη θέση (Edwards, 2004). 1.5 Ιστοπαθολογία χιαστών συνδέσµων Οι ιστολογικές παράµετροι που αναφέρονται στην ιστοπαθολογία των χιαστών συνδέσµων, των οστεοαρθριτικών γονάτων είναι: Χαλάρωση (loosening).

23 23 Βλεννοειδής εκφύλιση (mucoid degeneration). Μυξοειδής εκφύλιση (myxoid degeneration). Kυστικές αλλαγές (cystic changes). Χονδρική µεταπλασία (chondroid metaplasia). Κρύσταλλοι φωσφορικού ασβεστίου (calcium phosphate crystals). Προσανατολισµός δοκίδων. Νευρολογικές ιδιότητες (proprioception) µέσω ανοσοϊστοχηµικών µεθόδων (Cushner, 2003). Ο πόνος, τέλος, που αποτελεί και την κλινική παράµετρο της έρευνας υπολογίζεται µε βάση την κλίµακα VAS (Visual Analogue Scale).

24 24 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Όπως είναι ευρέως γνωστό από διάφορες παρελθούσες έρευνες το άτοµο που θα υποστεί ρήξη χιαστών συνδέσµων και κυρίως του πρόσθιου χιαστού, σε περίπου 20 έτη παρά την επανορθωτική επέµβαση (reconstruction) του συνδέσµου, θα εµφανίσει ακτινολογικά και κλινικά σηµεία οστεοαρθρίτιδος (Chan, 2008). Παρόλα αυτά παραµένουν και σήµερα διάφορα αναπάντητα ερωτήµατα που αφορούν περιπτώσεις ατόµων που δεν είχαν υποστεί παρόµοιες κακώσεις στο παρελθόν και υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα. Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν την ιστολογική κατάσταση των χιαστών συνδέσµων στα οστεοαρθριτικά γόνατα και είναι τα εξής: Η εκτίµηση της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου, που αφαιρούνται από οστεοαρθριτικά γόνατα, κατά τη διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (Αlbert, 2008; Mullaji, 2008; Watanabe 2011). Η απάντηση στο ερώτηµα της πιθανής ή όχι γραµµικής συσχέτισης των ιστολογικών αλλαγών των συνδέσµων του γόνατος, µε τις εκφυλιστικές βλάβες των οστικών τµηµάτων (Κleinbart 1996; Akisue 2002; Trombeter, 2008). Η σύγκριση των ιστολογικών βλαβών του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου (Martin, 2004; Stubbs 2005; Μoschella, 2006). Η διερεύνηση της ύπαρξης πιθανής συσχέτισης των µηχανικών, παθολογικών αλλαγών, µε µεγαλύτερη ιστολογική εκφύλιση κάποιου χιαστού συνδέσµου (Nellissen, 2000; Cushner, 2003; Jacobs, 2005; Hill, 2005).

25 Η εκτίµηση της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου. Με βάση τις µελέτες των προηγούµενων ετών και όσον αφορά την πρώτη παράµετρο που παραθέσαµε και αφορά την εκτίµηση της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου, που αφαιρούνται από οστεοαρθριτικά γόνατα, κατά τη διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, πρέπει να αναφερθούµε αρχικά στην έρευνα που πραγµατοποίησε ο Αlbert (2008). Πρόκειται για µία ιστολογικής φύσεως µελέτη όπου αφορά την πρόγνωση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος, µέσω της µελέτης των βλαβών του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου. Συµµετείχαν ως δείγµα 434 οπίσθιοι χιαστοί σύνδεσµοι. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι 58% των οπίσθιων χιαστών, παρουσίασαν βλάβες που συνδυάζονται µε το βαθµό και όχι τον τύπο της οστεοαρθριτικής παραµόρφωσης, την έλλειψη συµµετρίας και τις εναποθέσεις ασβεστίου. Το συµπέρασµα της συγκεκριµένης µελέτης εστιάζεται στο γεγονός ότι η διατήρηση του οπίσθιου χιαστού στα οστεοαρθριτικά γόνατα, σε ασθενείς που υφίστανται ολικές αρθροπλαστικές γόνατος, µπορεί να µη συνδυάζεται µε δοµική σταθερότητα αυτού. Σε µια άλλη έρευνα που διαπραγµατεύεται την εκτίµηση της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου, που αφαιρούνται από οστεοαρθριτικά γόνατα, κατά τη διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ο Mullaji (2008) ασχολήθηκε µε την ιστολογική εκτίµηση των χιαστών συνδέσµων, σε σχέση µε ακτινολογική βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδος και τη µηχανική παραµόρφωση του γόνατος. Χρησιµοποιήθηκαν ανοσοϊστοχηµικές µέθοδοι, το δείγµα αποτελούνταν από 45 ασθενείς. Στη συγκεκριµένη µελέτη ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος, αποδείχθηκε πλήρως κατεστραµµένος στα γόνατα µε 3ου και άνω βαθµού οστεοαρθίτιδος, ενώ ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος και οι πιθανές αλλοιώσεις του αποδείχθηκαν ανεξάρτητες από το βαθµό της οστεοαρθρίτιδος. Τα

26 26 νευρονηµάτια της ιδιοδεκτικότητος, ήσαν παρόντα σε όλους τους οπίσθιους χιαστούς, αλλά απόντα σε 4 πρόσθιους χιαστούς συνδέσµους. Επίσης ο Watanabe (2011), εκτίµησε την ιστολογική σύγκριση της πρόσθιας-έσω και οπίσθιας-έξω µοίρας του προσθίου χιαστού συνδέσµου σε οστεοαρθριτικά γόνατα. Το δείγµα αποτελούνταν από 49 ασθενείς, µε οστεοαρθριτικά γόνατα ραιβής µηχανικής παραµορφώσεως και χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής µελέτης, κατέδειξαν ότι το 53% της πρόσθιας-έσω µοίρας και 78% της οπίσθιας-έξω µοίρας του προσθίου χιαστού συνδέσµου είχαν υποστεί εκφύλιση. Παράλληλα φάνηκε ότι η οπίσθια-έξω µοίρα του συνδέσµου παρουσιάζει µεγαλύτερη εκφύλιση λόγω µικρότερου εγκάρσιου µεγέθους και µεγαλύτερου µήκους. Στο ίδιο µήκος κύµατος κυµάνθηκε και ο Trombeter (2008), ο οποίος ασχολήθηκε µε την πρόβλεψη της ακεραιότητος του προσθίου χιαστού συνδέσµου σε οστεοαρθριτικά γόνατα. Το δείγµα αποτελούνταν από 55 ασθενείς προς ολική αρθροπλαστική γόνατος και εξετάστηκαν τα µακρο- και µικροσκοπικά χαρακτηριστικά των προσθίων χιαστών. Παρατήρησε ότι 31 πρόσθιοι χιαστοί σύνδεσµοι ήσαν µακροσκοπικά φυσιολογικοί, αλλά το 71% από αυτούς εκφυλισµένοι όπως αποδείχθηκε εκ της µικροσκοπικής µελέτης. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι παρά τη φυσιολογική µακροσκοπική εµφάνιση τα µικροσκοπικά ευρήµατα διαφωνούν. Ο Cushner (2003), διενήργησε µια ποσοτική ιστολογική µελέτη της ιστολογικής εκφύλισης των χιαστών σε οστεοαρθριτικά γόνατα, όπου χρησιµοποιήθηκαν 19 πρόσθιοι χιαστοί από 16 ασθενείς και ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ότι στο control group 72% από τους πρόσθιους χιαστούς ήσαν φυσιολογικοί, στους ασθενείς 26% εξ αυτών φυσιολογικοί, ενώ το 45% των προσθίων χιαστών συνδέσµων των ασθενών παρουσίασε σοβαρές αλλοιώσεις. Παρατήρησε λοιπόν, ότι ο πρόσθιος χιαστός

27 27 αποτελεί µέρος της εκφύλισης του γόνατος, λείπει στο 37% των περιπτώσεων και είναι µη φυσιολογικός στο 47%. Αυτό φυσικά, δεν εξασφαλίζει τη φυσιολογική εµβιοµηχανική του γόνατος και οδηγεί σε αποτυχία της ολικής αρθροπλαστικής της κατά γόνυ αρθρώσεως. Στο ίδιο θέµα ο Akisue (2002), πραγµατοποίησε µια ιστολογική µελέτη οπίσθιων χιαστών από ΟΑ γόνατα. Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν 26 οπίσθιοι χιαστοί από οστεοαρθριτικά γόνατα και 4 από πτωµατικά παρασκευάσµατα. Στα αποτελέσµατα της µελέτης, φάνηκε ότι οι οπίσθιοι χιαστοί από τα πτωµατικά παρασκευάσµατα έδειξαν τη µικρότερη φθορά. Πάντως αποτελεί γεγονός, ότι η φθορά του οπίσθιου χιαστού δεν αποδεικνύεται µόνο µε κλινικές µεθόδους, ενώ πάνω από την ηλικία των 50 παρουσιάζεται µείωση του κολλαγόνου επί του συνδεσµικού ιστού. Επίσης η Hill (2005), πραγµατοποίησε µια µελέτη της ακεραιότητας του πρόσθιου χιαστού σε γόνατα µε οστεοαρθρίτιδα, σε σύγκριση µε υγιή γόνατα καθώς και των παραµέτρων πόνος και ιστορικό παλαιάς κάκωσης. Το δείγµα της συγκεκριµένης µελέτης αποτελείτο από 360 ασθενείς µε πόνο και συνοδό οστεοαρθρίτιδα (cases; 66.7% άνδρες, 67.1 yo) και 73 χωρίς πόνο (controls; 57.5% άνδρες 66.1 yo). Σαν εργαλεία της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν η MRI, το VAS (Visual Analogue Scale) και το ιατρικό ιστορικό. Στα αποτελέσµατα της µελέτης αναφέρεται ότι η αναλογία των ασθενών µε πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού ήταν 22.8% σε σύγκριση µε το 2,8% του control group ενώ η ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου ήταν 0,6-0% αντίστοιχα. Το ποσοστό προηγούµενης κάκωσης ήταν 25,8%. Τέλος, σε ασθενείς µε σοβαρού βαθµού οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις και σοβαρού βαθµού στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος της κατά γόνυ αρθρώσεως, ήταν πιο συχνή η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου και λιγότεροι από το 50% αναφέρουν ιστορικό κακώσεως.

28 Η γραµµική συσχέτιση των ιστολογικών αλλαγών των συνδέσµων του γόνατος µε τις εκφυλιστικές βλάβες των οστικών τµηµάτων. Όσον αφορά την αναφορά µας στην παράµετρο της εκτίµησης της ιστολογικής εµφάνισης του πρόσθιου και του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου, που αφαιρούνται από οστεοαρθριτικά γόνατα, κατά τη διάρκεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος παραθέτουµε τη µελέτη όπου ο Κleinbart (1996) πραγµατοποίησε ιστολογική εκτίµηση και σύγκριση του PCL, σε οστεοαρθριτικά γόνατα και γόνατα ίδιας ηλικίας χωρίς οστεοαρθρίτιδα. Ως δείγµα χρησιµοποίησε 24 οπίσθιους χιαστούς συνδέσµους από γόνατα που υπέστησαν ολική αρθροπλαστική γόνατος και 36 από γόνατα ίδιας ηλικίας χωρίς οστεοαρθρίτιδα. Χρησιµοποίησε ως εργαλεία κατάταξη της οστεοαρθρίτιδος 4 κατηγοριών µε βάση το βαθµό καταστροφής (Kellgren & Lawrence, 1957) και ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους. Στο group ασθενών που υπέστησαν ολική αρθροπλαστική γόνατος τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 17% των χιαστών είχαν φυσιολογική δοµή, το 20% ήπια εκφύλιση, ενώ το 63% παρουσίασε σοβαρή εκφύλιση. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στο control group ήταν % αντίστοιχα. Κανένας οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος δεν παρουσίασε εκφύλιση αλλά είχαν αλλοιώσεις. Τέλος, παρά τις αλλοιώσεις του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου οι επεµβάσεις ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος που τον διατηρούν, έχουν άριστα αποτελέσµατα λόγω καλής νευρολογικής λειτουργίας και διατήρησης της ιδιοδεκτικότητος.

29 Η συσχέτιση των µηχανικών παθολογικών αλλαγών µε µεγαλύτερη ιστολογική εκφύλιση κάποιου χιαστού συνδέσµου. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται έρευνες σε σχέση µε το ερώτηµα της πιθανής ή όχι, γραµµικής συσχέτισης των ιστολογικών αλλαγών, των συνδέσµων του γόνατος µε τις εκφυλιστικές βλάβες των οστικών τµηµάτων. Συγκεκριµένα ο Stubbs (2005), ασχολήθηκε µε τη σύγκριση µεταξύ µακροσκοπικών αλλαγών της άρθρωσης και της ιστολογίας των οπισθίων χιαστών συνδέσµων, σε γόνατα µε οστεοαρθρίτιδα. Στη συγκεκριµένη µελέτη 50 ασθενείς µε οστεοαρθριτικά γόνατα συµµετείχαν στο δείγµα. Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας παρατηρήθηκε, ότι η ιστολογία του οπίσθιου χιαστού ποικίλλει, µετά από εκφύλιση ή τραύµα ως αρτηριοσκλήρωση ή ίνωση. Κατέληξε λοιπόν στο συµπέρασµα, ότι η ιστολογική εικόνα των οπίσθιων χιαστών συνδέσµων διαφέρει σε σχέση µε την µακροσκοπική. Αυτό λαµβάνεται υπόψη στον τύπο της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος που επιλέγεται από το χειρουργό. Παράλληλα ο Mullaji (2008), παρατήρησε πειραµατικά την ιστοπαθολογία των χιαστών συνδέσµων, σε σχέση µε ακτινολογική βαρύτητα της οστεοαρθρίτιδος και την παραµόρφωση του γόνατος. Ως εργαλεία στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν ανοσοϊστοχηµικές µέθοδοι και το δείγµα αποτελούνταν από 45 ασθενείς. Κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος είναι πλήρως κατεστραµµένος στα γόνατα µε 3ου και άνω βαθµού οστεοαρθρίτιδος, ενώ ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος είναι ανεξάρτητος από το βαθµό της εκφυλιστικής νόσου. Τα νευρονηµάτια της ιδιοδεκτικότητος παρόντα σε όλους τους οπίσθιους χιαστούς συνδέσµους αλλά απόντα σε 4 πρόσθιους χιαστούς συνδέσµους.

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία

Χειρουργική θεραπεία Χειρουργική θεραπεία Γεώργιος Χρ. Μπάμπης Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκομείου Π.Γ.Ν. ΚΑΤ και Π.Π.Ν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» οστεοαρθρίτιδα των μεγάλων αρθρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθµός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσµοπλαστική για αποκατάσταση οξείας και χρόνιας ρήξης του προσθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος

Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος Aναθεώρηση Συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε συνδεσμοπλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Νεκρωτικές βλάβες Παναγιώτης Ν. Σουκάκος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο θέμα μας είναι η αρθρίτιδα και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Ο κ. Μπάμπης έδωσε ένα μέτρο θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. exofyllo:layout 1 1/29/2010 6:54 AM Page 1 ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος Οστεοχονδρίτιδες Ιδιοπαθείς, κυκλικές παθήσεις Διακοπή της φυσιολογικής δημιουργίας χόνδρου και οστού Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πτυχιακή Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νάουσα, 13-03-2014 Αρ. Πρωτ.: 1991 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΕΙΑΣ-ΥΓ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΛ 2332059100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 1η Διάλεξη: «Οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέματα προς ανάλυση: Συνδεσμολογία οστών Χαρακτηριστικά των αρθρώσεων Αρθρικός Χόνδρος Μηνίσκοι Αρθρικός Θύλακας Αρθρικό Υγρό Τύποι αρθρώσεων Τύποι διαρθρώσεων Ευκαμψία της άρθρωσης Συνδεσμολογία οστών

Διαβάστε περισσότερα

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας.

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας. 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Εισαγωγή Η οστεοπόρωση είναι απ ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών µια ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΗ κατάσταση. Μία στις δύο γυναίκες 65 χρόνων έχει υποστεί τουλάχιστον ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ρήξη πρόσθιου χιαστού Ρήξη πρόσθιου χιαστού Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί ειναι γραμμένο σε απλή γλωσσα με σκοπό την πληροφόρηση ασθενών για ιατρικά θέματα. Οι ιατρικοί όροι αποδίδονται και στα Αγγλικά για ευκολότερη αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries)

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων. 30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων οφείλονται σε υπέρχρηση Κακώσεις από Υπέρχρηση Συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 29.9.2014 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, N. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα