Dentist Education Institute

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr"

Transcript

1 Dentist Education Institute Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Ιηαιία Advanced Professional Diploma in Implantology, (EDEXCEL, UK) Μaster certificate in Implantology Livello A & B in Implantology

2 RF in Microdentistry Σν Dentist Education Institute ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θξαηηθό θνξέα πηζηνπνίεζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο EDEXCEL & ην ηλζηηηνύην IRF in Microdentistry πξνζθέξεη κεηεθπαηδεπηηθά νδνληηαηξηθά θιηληθά πξνγξάκκαηα ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία. ηα θιηληθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο πηπρηνύρνη νδνληίαηξνη νη νπνίνη ιόγν ηνπ κηθξνύ επηηξεπηνύ αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ (7 έσο 10), πξέπεη λα ππνβάινπλ εγθαίξσο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηα αθόινπζα: 1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη θσηνγξαθία 3. Αίηεζε ζπκκεηνρήο - (www.dentistedu.com - έξεπλα & εθπαίδεπζε - εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα - πιεξνθνξίεο - αίηεζε ζπκκεηνρήο ) Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ νδνληηάηξσλ γίλεηαη από ηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ζπλήζσο κεηά από ζπλέληεπμε.

3 Combine Program Advanced Professional Diploma in Implantology, EDEXCEL & Master certificate in Implantology Κιηληθό Πξόγξακκα ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία, Υεηξνπξγηθό & Πξνζζεηηθό Part Time, δηάξθεηαο 18 κελώλ θιηληθή άζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε Αζήλα θαη Φισξεληία. Κιηληθή εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηαηξείνπ, Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζε αζζελείο, Laser, Μηθξνζθόπην ζηελ εκθπηεπκαηνινγηα, Τςειή Σερλνινγία, Καηλνηνκίεο, Αηξαπκαηηθή ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ, IPG Technique, Βιαζηνθύηηαξα CD34 θαη πκππθλσκέλνη Απμεηηθνί Παξάγνληεο CGF Ννκηθέο πιεξνθνξίεο θαη εληνιή νδνληηαηξηθώλ πξάμεσλ βάζεη ΔΟΚ Μάξθεηηλγθ ζηελ Οδνληηαηξηθή από θαζεγεηέο ηνπ ΟΠΑ-ΑΟΔΔ ΓΩΡΔΑΝ Πιήξεο Καζεηίλα Δκθπηεπκάησλ (ρεηξνπξγηθή & πξνζζεηηθή) & 10 εκθπηεύκαηα ΒΣΚ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα. Πξόθιεζε: ηνπνζέηεζε ηα 10 εκθπηεύκαηα ζην ηαηξείν ζνπ θαη κεδέληζε ην θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κέξδηζε από ηελ επηεκθπηεπκαηηθή πξνζζεηηθή. ΓΩΡΔΑΝ βηβιία, εξγαζίεο & ζεκεηώζεηο. ΓΩΡΔΑΝ εθπαίδεπζε ζην Matrix CGF - CD34 ην πην απιό θαη εμειηγκέλν ζύζηεκα ζπιινγήο & ρξήζεο ζπκππθλσκέλσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ θαζώο θαη βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αζζελνύο, ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία & ζηηο Οδνληηαηξηθέο Αλαγελλεηηθέο Σερληθέο. πκκεηνρή ζε δσληαλά ρεηξνπξγεία & πξαθηηθή ζηελ θιηληθή πξάμε ζε αζζελείο ηνπ ηλζηηηνύηνπ. Γπλαηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηθνύο ηνπο αζζελείο.

4 Γηδάζθνπλ: Κνξπθαίνη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ από Διιάδα, ΗΠΑ & Δπξώπε θαζώο θαη αλαγλσξηζκέλνη θιηληθνί νδνληίαηξνη από UK, Διιάδα, Ιηαιία & Ιζπαλία. Δπηθεθαιήο ν Prof. Francesko Martelli ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 (ελδεηθηηθέο εκεξνκελίεο) 1* Module 25,26 Ηαλνπαξίνπ 2013 Αζήλα 2* Module 01,02 Μαξηίνπ 2013 Αζήλα 3* Module 21,22 Μαξηίνπ 2013 Φισξεληία 4 Module 11,12 Μαΐνπ 2013 Αζήλα 5 Module 28,29 Ηνπλίνπ 2013 Αζήλα 6 Module 04,05 Οθησβξίνπ 2013 Αζήλα 7 Module 22,23 Ννεκβξίνπ 2013 Αζήλα 8 Αηνκηθέο & νκαδηθέο εξγαζίεο & παξνπζηάζεηο 9 Δπηζηεκνληθή εξγαζία 10 Δθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηύνπ 11 Δπηπιένλ πνιιέο ώξεο θιηληθήο εθπαίδεπζεο *Αθνξνύλ & ην Livello A ΚΟΣΟ: Combine Program ΦΠΑ + Κόζηνο πηζηνπνίεζεο γηα ην Advanced Δκθπηεπκαηνινγία Livello A ε Β ΦΠΑ, ΓΙΑΡΚΔΙΑ: Advanced Diploma in Implantology, EDEXCEL, UK Γηάξθεηα 12 κήλεο Master certificate in Implantology Γηάξθεηα 18 κήλεο Δκθπηεπκαηνινγία Livello A ε Β Γηάξθεηα 3 κήλεο

5 Δκθπηεπκαηνινγία Livello A (ρεηξνπξγηθό) ε Β (πξνζζεηηθό ) Κιηληθό Πξόγξακκα ζηελ Υεηξνπξγηθή ε Πξνζζεηηθή Δκθπηεπκαηνινγία δηάξθεηαο έθαζην 3 κελώλ, 2 Module ζηελ Αζήλα θαη 1 Module ζηελ Φισξεληία, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηαηξείνπ. Σνπνζέηεζε από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο εκθπηεπκάησλ ζε αζζελείο. Δπίζεο δπλαηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηθνύο ηνπο αζζελείο. ΓΩΡΔΑΝ πιήξεο θαζεηίλα εκθπηεπκάησλ ΒΣΚ (ρεηξνπξγηθή & πξνζζεηηθή) & 5 εκθπηεύκαηα ΒΣΚ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα Κιηληθή Δθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηαηξείνπ Laser, Μηθξνζθόπην ζηελ εκθπηεπκαηνινγηα, Τςειή Σερλνινγία, Καηλνηνκίεο, Αηξαπκαηηθή ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ, IPG Technique, Βιαζηνθύηηαξα CD34 θαη πκππθλσκέλνη Απμεηηθνί Παξάγνληεο CGF Ννκηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο αζζελνύο βάζεη ΔΟΚ Μάξθεηηλγθ ζηελ Οδνληηαηξηθή από θαζεγεηέο ηνπ ΟΠΑ - ΑΟΔΔ Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο: Dr. Γεσξγαθόπνπινο Ισάλλεο University of Seattle in Athens, Greece Οδνληηαηξηθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ζπνπδέο DDS, Ηαηξηθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο ζπνπδέο MD & Ph.D, University of Michigan- Ann Arbor- USA Certificate in Oral Biology, Master certificate in Implantology COISCO-Italy, Advanced Diploma in Implantology EDEXCEL, Tel Aviv University Advanced Surgical Implant Procedures, Temple University Certificate Implantology Curriculum Level II, University of Vienna Master degree in Laser applications, Diploma SOLA Laser Academy, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΑΟΔΔ Executive MBA, Γηαηέιεζε επί 2εηηα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο HESOLA, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο IRF in Microdentistry θαη ηκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, Γηεπζπληήο Οδνληηαηξηθνύ Σκήκαηνο Λεπθνύ ηαπξνύ, Μέινο: Association for Dental Education in Europe - Dublin Dental School and Hospital, ITI International Team for Implantology, German Society of Oral Implantology, DGOI, ICOI International Congress of Oral Implantologist, Sola Laser Academy.

6 Πιεξνθνξίεο: Σει , ,

7 Dentist Education Institute Application Form for Master & Diploma in Implantology Year Salutation (Mr., Mrs.) Academic title First name Surname Date of birth (dd.mm.yyyy) Place of birth Street / Number Postal zip code / City Country of residence Phone Office Phone Home Phone Mobile Phone Fax Nationality Please Complete or mark where appropriate Dentist Oral Surgeon Maxillofacial Surgeon Other specialty Graduated from (Name of University) Academic Degree / Year Year Of License to practice Dentistry / Country Spoken Language Experience with Implantology Yes No Inserting implants since Previous dental Implantology courses/ Certificate and dates Number of Implants inserted I am familiar with the following implant systems Other / Further learning Your expectations Agreement (Signature) After filling out the application send it to:

8 Διδάζκονηαι: Όιεο νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εκθπηεπκαηνινγίαο, πςειή ηερλνινγία, θαηλνηνκίεο, αηξαπκαηηθή εκθπηεπκαηνινγηα, βιαζηνθπηηάξα CD34+ & Matrix CGF, αλαγελλεηηθέο ηερληθέο, επηεκθπηεπκαηηθή πξνζζεηηθή, Laser ζηε εκθπηεπκαηνινγία, Βηνελεξγή κεκβξάλε εκθπηεπκάησλ, Βηνινγηθή κεκβξάλε ηζηηθήο αλαγέλλεζεο, Laser, Μηθξνζθόπην, CAD/CAM, Μάξθεηηλγθ, Ννκηθέο πιεξνθνξίεο, θιπ. Πξαθηηθή ζηελ θιηληθή πξάμε, έηζη ώζηε ν νδνληίαηξνο λα απνθηήζεη εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ, απηνπεπνίζεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ζεξαπείαο θαη έρνληαο ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο λα θαηαζηεί ηθαλόο λα ηνπνζεηεί εκθπηεύκαηα ζην ηαηξείν ηνπ. ΓΩΡΔΑΝ εθπαίδεπζε ζηελ θαηλνηόκν IPG Technique Σερληθή ηνπνζέηεζεο εκθπηεπκάησλ αηξαπκαηηθά ζην ηγκόξεην κε ηελ ρξήζε βιαζηνθπηηάξσλ CD34+. πκκεηνρή ζε δσληαλά ρεηξνπξγεία & πξαθηηθή ζηελ θιηληθή πξάμε ζε αζζελείο ηνπ ηλζηηηνύηνπ. Γπλαηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηθνύο ηνπο αζζελείο. Σνπνζέηεζε Δκθπηεπκάησλ κε γεληθή αλαηζζεζία Σνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ αηξαπκαηηθά κε ε ρσξίο ηελ ρξήζε Οδνληηαηξηθνύ Μηθξνζθνπίνπ. Σνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ εκβαπηηζκέλσλ ζε πγξή κνξθή CGF - CD34 / Βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αζζελνύο γηα δεκηνπξγία βηνελεξγήο κεκβξάλεο. Υξήζε Laser πξηλ & κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζεξαπεπηηθνύ θαη ρεηξνπξγηθνύ Laser ζηελ εκθπηεπκαηνινγία.

9 Εσληαλή ιήςε & δηαρείξηζε πκππθλσκέλσλ Απμεηηθώλ Παξαγόλησλ CGF & LPGF αιιά γηα πξώηε θνξά θαη βιαζηνθπηηάξσλ CD34+ ζην νδνληηαηξείν, από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή πξηλ ηελ επέκβαζε & πξαθηηθή εμάζθεζε, (πνιύ εύθνιε ηερληθή γηα ηνλ νδνληίαηξν θαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηζηνκαηηθήο πεξηνρήο). Marketing ζηελ Οδνληηαηξηθή, από εμεηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ, ΑΟΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Μάξθεηηλγθ κε ζθνπό ηελ δηαηήξεζε & αύμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ θάζε νδνληίαηξνπ. Κνηλσληθέο εθδειώζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή νδνληηάηξσλ από ρώξεο ηεο Δπξώπεο Πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλα γηα ηνπο ζπλνδνύο ησλ Διιήλσλ Οδνληηάηξσλ, ζηελ Φισξεληία Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αμηνιόγεζε ζπκκεηερόλησλ & θαζεγεηώλ ζε δηάθνξα ζηάδηα. Αλαηνκία & Φπζηνινγία νζηνύ, Οζηενελζσκάησζε, Σύπνη εκθπηεπκάησλ, Απαηηήζεηο. Οζηηθά κνζρεύκαηα & Οζηηθή αλάπιαζε, GBR,GTR. Κιηληθή εμέηαζε αζζελνύο. Δλδείμεηο-Αληελδείμεηο. Αμηνιόγεζε ππνδνκώλ ηαηξείνπ, ρεηξνπξγηθέο δπλαηόηεηεο- Δμνπιηζκόο, Υεηξνπξγηθό πξσηόθνιιν. Κιηληθέο παξάκεηξνη, Πξαθηηθό εξγαζηήξην ηνπνζέηεζεο εκθπηεπκάησλ. Αθηηλνδηαγλσζηηθή, Παλνξακηθή αθηηλνγξαθία, Αμνληθή ηνκνγξαθία. Νσδή- κνλήξε-πνιιαπιή απνθαηάζηαζε, Hands On ρεηξνπξγηθό & πξνζζεηηθό. πκκεηνρή ζε δσληαλά ρεηξνπξγεία, ζην ηαηξείν κε βνεζό - ζε θιηληθή κε γεληθή αλαηζζεζία θαη κηθξά κπζηηθά γηα ηδαληθή ηνπνζέηεζε εκθπηεπκαησλ.

10 Οδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο- πγηεηλή, πξνεηνηκαζία ηαηξείνπαζζελνύο, Κξηηήξηα επηηπρίαο- απνηπρίαο, Ννκηθέο πιεξνθνξίεο. Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθώλ Live surgery. Γηαρείξηζε καιαθώλ ηζηώλ- πιηθά απνθαηάζηαζεο,, Βηνινγηθό εύξνο. Σύπνη θαη ζρέδηα ζηεξηγκάησλ. Δξγαιεία & Τιηθά ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία. Αηξαπκαηηθε ρεηξνπξγηθή- Δπεκβάζεηο ρσξίο θξεκλό & ρσξίο ηνκή. Απμεηηθνί Παξάγνληεο Μνξηαθή Βηνινγία & ε κεγάιε ζεκαζία ηεο ζηελ ζύγρξνλε νδνληηαηξηθή. Εσληαλή ιήςε θαη πξνεηνηκαζία Απμεηηθώλ Παξαγόλησλ CGF, PRP, PRF, LPGF, Βηνινγηθή κεκβξάλε θαη Βηνελεξγή κεκβξάλε εκθπηεπκάησλ IPG DentistEdu Technique. Βαζηθέο ρεηξνπξγηθέο ηνκέο & ζπξξαθέο. Απνθάιπςε εκθπηεπκάησλ κε & ρσξίο Laser. Δπηεκθπηεπκαηηθή Πξνζζεηηθή, Γηαγλσζηηθό ζρέδην ζεξαπείαο, Νάξζεθεο. Σερληθέο απνηύπσζεο & Τιηθά απνηύπσζεο. πγθνινύκελεο- Κνριηνύκελεο απνθαηαζηάζεηο. Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ επηεκθπηεπκαηηθώλ απνθαηαζηάζεσλ. Απιέο & ύλζεηεο επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο. Απνθαηαζηάζεηο νιηθήο λσδόηεηαο Μηθηέο πεξηπηώζεηο δνληηώλεκθπηεπκάησλ. πλεξγαζία δηαθνξεηηθώλ νδνληηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ, πλεξγαζία & ζπλελλόεζε νδνληηάηξνπ- νδνληνηερλίηε, Υεηξνπξγηθνί Νάξζεθεο. Καζνδεγνύκελε επέκβαζε, Digital Dentistry CAD/CAM, Ρνκπνηηθή Οδνληηαηξηθή, ROC technic. Δπηινγή ζηεξηγκάησλ, Πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε, Δπηπινθέο & ιύζεηο.

11 Κιηληθνί παξάκεηξνη, θειεηνί & θνινβώκαηα δηξθνληαοηηηαλίνπ. Κιηληθά πεξηζηαηηθά επηεκθπηεπκαηηθεο πξνζζεηηθήο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, Πεξηνδνληίηηδα & Πεξηεκθπηεπκαηηηηδα αληηκεηώπηζε κε & ρσξίο Laser. Μνξηαθή Γηάγλσζε test DNA Πεξηνδνληίηηδαο- Πεξηεκθπηεπκαηηηηδαο θαη όιεο νη ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηόλ. Βηνινγηθή ζεξαπεία Πεξηνδνληίηηδαο ρέζε Πεξηνδνληίηηδαο- Πεξηεκθπηεπκαηηηηδαο, Θεξαπεία θαη νηθνζύζηεκα. Αληηκεηώπηζε κεηεμαθηηθνύ θαηλίνπ- αλάπιαζε θαη επηηπρήο δηαηήξεζε ηνπ νζηνύ κεηά ηελ εμαγσγή. Άκεζε Φόξηηζε, πκκεηνρή ζε δσληαλά ρεηξνπξγεία, Κιεηζηή & Αλνηθηή Αλύςσζε Ηγκόξεηνπ, Αηξαπκαηηθε Αλύςσζε Ηγκόξεηνπ. Πξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε απνηπρηώλ ζηελ εκθπηεπκαηνινγία. Υξήζε Οδνληηαηξηθνύ Μηθξνζθνπίνπ ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Μπζηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο βνεζνύο καο. Απνηπρίεο, πξνβιήκαηα ζηελ εκθπηεπκαηνινγία θαη αληηκεηώπηζε Υξήζε Laser ζηελ Δκθπηεπκαηνινγία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε. Marketing ζηελ Οδνληηαηξηθή. Παξνπζίαζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο δηθώλ ηνπο πεξηζηαηηθώλ. Αηνκηθέο εξγαζίεο. Οκαδηθέο εξγαζίεο. Δξγαζία δεκνζίεπζεο. Δμεηάζεηο ζε 3 ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο.

12 Κόζηος Προγραμμάηων Εμφυτευματολογίας Κόζηνο ζπκκεηνρήο νδνληίαηξνπ ** MS certificate in Implantology Κλινικό Πρόγραμμα AD in Implant. EDEXEL * Κλινικό Πρόγραμμα Combine Program Εμθσηεσμαηολογία Livello A η Β * ** * * Γηάξθεηα 12 κήλεο 18 κήλεο 18 κήλεο 3 κήλεο + θόζηνο πηζηνπνίεζεο + θόζηνο πηζηνπνίεζεο + θόζηνο πηζηνπνίεζεο ΠΡΟΟΥΗ: * Οη ηηκέο επηβαξύλνληαη κε ΦΠΑ ** Οη ηηκέο επηβαξύλνληαη κε θόζηνο πηζηνπνίεζεο. ** Οη πιεξσκέο γίλνληαη κέζσ ηξαπέδεο. Σν DentistEdu δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ εκεξνκεληώλ δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

13 Dentist Education Institute Μηθξά γθξνππ εθπαηδεπνκέλσλ Κιηληθή εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Focus ζε θάζε έλαλ μερσξηζηά Τςειή ηερλνινγία, Βηνηερλνινγία & Καηλνηνκίεο Βάδηζε καδί καο ζηελ ιεσθόξν ηεο ζύγρξνλεο νδνληηαηξηθήο γλώζεο θαη δώζε καο ηελ επθαηξία λα αλαδείμνπκε θαη λα βειηηώζνπκε ηηο επαγγεικαηηθέο ζνπ ηθαλόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο Πιεξνθνξίεο: ηει ,

14 ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο Σώξα ηα Διιεληθά Άιινκνζρεύκαηα ηνπ Γεκόθξηηνπ γηα Οδνληηαηξηθή θαη γηα Γλαζνρεηξνπξγηθή ρξήζε αο θαινύκε λα ππνζηεξίμεηε ηα πςειόηαηνπ επηπέδνπ θαη ζύκθσλα κε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο Διιεληθά απηά κνζρεύκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζε αζπλαγώληζηεο ηηκέο από ην Dentist Education Institute Σει , Σξίκκαηα πνγγώδνπο Οζηνύ, 1 mm ή 1-2 mm, 0.5 cc 60 επξώ +13% θπα Σξίκκαηα πνγγώδνπο Οζηνύ, 1 mm ή 1-2 mm, 1 cc 90 επξώ» ύληνκα θαη ζε θύβνπο πνγγώδνπο Οζηνύ, 1 cc

15 Ora vi amiamo di più Τώρα ςασ αγαπάμε περιςςότερο ΓΩΡΔΑΝ 10 Δκθύηεπκα EVO DL ΒΣΚ καδί κε ηελ θαηλνηόκν θαζεηίλα btk, θιηληθή εθπαίδεπζε & ζπλερή θιηληθή ππνζηήξημε Πιεξνθνξίεο: , Δ. Βνπιγάξεσο 18 Αζήλα

16

17

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική!

Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! Dentist Education Institute www.dentistedu.com Tώρα μπορείς και εσυ να αποκτήσεις εξειδίκευση στην Οδοντιατρική! 3ετή Αγγλικά Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master σε όλες τις εξειδικεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα