ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ. Σελ ηειεπηαία επίζεο Πέκπηε ηνπ κελόο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε θαη αλά δεύηεξν κήλα, ζπδήηεζε πεξηζηαηηθώλ κε ηδηαίηεξν θιηληθό θαη δηαγλσζηηθό ελδηαθέξνλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ είλαη αδύλαηνλ ηα καζήκαηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ην κεζεκέξη, γίλνληαη ην απόγεπκα 19:00. ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ Πέμπτη Παζήζεηο λεθξώλ, νπξεηήξσλ, νπξνδόρνπ, θύζηεσο, πξνζηάηνπ θαη όξρεσλ. Φ. ΜΠΗΑΡΑΣ Πέμπτη πδήηεζε πεξηζηαηηθώλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ν.ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ Κ. ΑΥΜΠΑΕΗΓΖ Πέμπτη Δλδνθνηιηαθά απνζηήκαηα: Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ρεηξνπξγηθή ηαθηηθή. Ο. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ Πέμπτη Καθώζεηο νπξνπνηεηηθνύ. πληεξεηηθή θαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Γ. ΠΗΣΔΡΟ - Λ. ΦΑΡΑ Πέμπτη Α. ΠΖΛΑΒΑ Γ. ΑΛΛΗΟ

2 ΟΚΣΩΒΡΗΟ Πέμπτη Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο θαη παζήζεηο ινηπώλ αξηεξηώλ Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Η. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Πέμπτη Κηξζνί θάησ άθξσλ: πληεξεηηθή θαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. Κ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ - Ο. ΚΧΣΌΠΟΤΛΟ Πέμπτη Καινήζεηο θαη θαθνήζεηο παζήζεηο ηνπ καζηνύ. Υεηξνπξγηθή θαη ινηπή ζεξαπεία θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Δ. ΦΧΣΗΟΤ - Υ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΊΑ. Πέμπτη Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Journal Club Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ ΝΟΔΜΒΡΗΟ Πέμπτη Φιεβηθή ζξόκβσζε, πλεπκνληθή εκβνιή, αληηπεθηηθή αγσγή. Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ - Υ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΊΑ Πέμπτη Κνηιηνθήιε, βνπβσλνθήιε, κεξνθήιε θαη άιιεο ζπαληόηεξεο θήιεο. Αληηκεηώπηζε θαη πεξηγξαθή παιαηώλ θαη ζύγρξνλσλ ηερληθώλ. Πέμπτη Σξάρεινο: Αλαηνκία, δηνγθώζεηο ηξαρήινπ, βξαγρηαθή θύζηεο, θύζηε ζπξενγισζζηθνύ πόξνπ, ζηεινγόλνη αδέλεο. Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ - Ο. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ

3 Πέμπτη Γ. ΠΗΣΔΡΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ Πέμπτη Δλδνθξηλείο αδέλεο: Φπζηνινγία, παζήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Πέμπτη Ηζηνξία θαη ζηαζκνί ηεο ρεηξνπξγηθήο. Γ. ΣΑΥΣΗΓΖ Πέμπτη Καθνήζεηο όγθνη καζηνύ από παζνινγναλαηνκηθήο απόςεσο. Δ. ΜΑΥΑΗΡΑ Πέμπτη Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ - Γ. ΠΗΣΔΡΟ Α. ΠΖΛΑΒΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ Πέμπτη Σξόπνη ζπξξαθήο ηξαπκάησλ, είδε ξακκάησλ, είδε αλαζηνκώζεσλ θαη πσο πξαγκαηνπνηνύληαη. Γ. ΣΑΥΣΗΓΖ - ΔΛ. ΦΧΣΗΟΤ Πέμπτη Δηζαγσγή ζηελ Λαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή. Ηζηνξηθή αλαθνξά, ηερληθόο εμνπιηζκόο, ελδείμεηο, αληελδείμεηο, επηπινθέο πλεπκνπεξηηνλαίνπ. Η.Α. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ - EΛ ΦΧΣΗΟΤ

4 Πέμπτη Αληηβηνηηθά, ρεκεηνπξνθύιαμε, ρεηξνπξγηθέο ινηκώμεηο. Κ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ Πέμπτη Γεληθή θαη πεξηνρηθή αλαηζζεζία. Βαζηθέο αξρέο θαη ζύγρξνλεο δπλαηόηεηεο εθαξκνγώλ ζηελ Γελ, Υεηξνπξγηθή. Α. ΟΦΗΑΝΟΤ Πέμπτη πδήηεζε πεξηζηαηηθώλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Δ. ΥΑΣΕΑΚΖ Πέμπτη Ν.ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ Πέμπτη Λαπαξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε δηαθξαγκαηνθήιεο θαη γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο. Πξνβνιή video. ΜΑΡΣΗΟ Πέμπτη Καθώζεηο ζπκπαγώλ ελδνθνηιηαθώλ νξγάλσλ. Α. ΠΖΛΑΒΑ - Ο. ΚΧΣΌΠΟΤΛΟ Πέμπτη Καθώζεηο θνίισλ ζπιάρλσλ. Δ. ΦΧΣΗΟΤ Κ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ

5 Πέμπτη Καινήζεηο θαη θαθνήζεηο παζήζεηο ζηνκάρνπ - 12/ινπ. Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθό έιθνο. Γ. ΣΑΥΣΗΓΖ Πέμπτη πδήηεζε πεξηζηαηηθώλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ - Γ. ΠΗΣΔΡΟ Α. ΠΖΛΑΒΑ Πέμπτη Καινήζεηο παζήζεηο παρένο εληέξνπ.(διθώδεο θνιίηηο, λόζνο ηνπ Crohn, εθθνιπσκαηίηηο, πνιππνδίαζε). Καξθίλνο θόινπ-νξζνύ ΑΠΡΗΛΗΟ Πέμπτη Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ-Γ. ΑΛΛΗΟ Πέμπτη Αηκνξξαγίεο αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ πεπηηθνύ. Γηάγλσζε θαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία. Η.Α. ΠΑΡΑΚΔΤΌΠΟΤΛΟ ΜΑΪΟ Πέμπτη Υεηξνπξγηθέο παζήζεηο ήπαηνο ρνιεθόξσλ παγθξέαηνο. Ππιαία ππέξηαζε.

6 Πέμπτη Ίθηεξνη: Δίδε ηθηέξσλ, παζνινγηθή θπζηνινγία. Απνθξαθηηθόο ίθηεξνο ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Αλνηθηή ιαπαξνζθνπηθή δηεξεύλεζε ΥΠ ή ERCP Πέμπτη Ομεία παγθξεαηίηηο: Αηηηνινγία, παζνγέλεηα, θιηληθέο εθδειώζεηο. Γ. ΣΑΥΣΗΓΖ Πέμπτη Γαζηξνζθόπεζε θαη θνινλνζθόπεζε: Γηαγλσζηηθέο θαη επεκβαηηθέο ηερληθέο. Η.Α. ΠΑΡΑΚΔΤΌΠΟΤΛΟ ΗΟΤΝΗΟ Πέμπτη Αηκνξξνΐδεο, πεξηεδξηθά ζπξίγγηα, πξόπησζε νξζνύ, θύζηε θόθθπγνο. Ο. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ Πέμπτη Θπξενεηδήο θαη παξαζπξενεηδείο αδέλεο: Υεηξνπξγηθή θαη ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ θαινήζσλ θαη θαθνήζσλ παζήζεώλ ηνπο.. Πέμπτη Αληηβηνηηθά, ρεκεηνπξνθύιαμε, ρεηξνπξγηθέο ινηκώμεηο. Κ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ Πέμπτη Σξαύκα, είδε θαθώζεσλ, δηαδηθαζία επνύισζεο ηξαύκαηνο. Πέμπτη Γ. ΠΗΣΔΡΟ Ν. ΚΟΤΕΑΝΗΓΖ

7 ΔΚΣΟ ΚΑΝΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΟΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΗΑΛΔΞΔΗ: Καθνήζεηο όγθνη ζπξενεηδνύο αδέλα από παζνινγναλαηνκηθήο απόςεσο. E. MAΥΑΗΡΑ Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία άλσ θαη θάησ θνηιίαο: Δλδείμεηο θαη δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο. Γ. ΜΑΣΕΗΚΟΠΟΤΛΟ Αμνληθή ηνκνγξαθία άλσ θαη θάησ θνηιίαο: Δλδείμεηο θαη δηαγλσζηηθέο δπλαηόηεηεο ζηηο θιεηζηέο θαη αλνηθηέο θαθώζεηο θνηιίαο. Κ. ΚΟΚΚΗΝΖ ηξεπηνθνθθηθέο θαη ζηαθπινθνθθηθέο ινηκώμεηο καιαθώλ κνξίσλ. Κ. ΠΔΣΡΑΚΟΓΗΑΝΝΖ Δπηπινθέο κεηαγγίζεσλ, αληηπεθηηθή αγσγή θαη πξνβιήκαηα απηήο. Η. ΠΖΛΗΟΣΟΠΟΤΛΟΤ Αληηκεηώπηζε εγθαπκάησλ Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ Ο ξόινο ηεο ΜΔΘ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία Η. ΑΛΑΜΑΝΟ Δλδαγγεηαθέο ηερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε αλεπξπζκάησλ Νεώηεξα δεδνκέλα Υ. ΜΑΛΣΔΕΟ Αληηκεηώπηζε ηξαπκαηηθώλ θαθώζεσλ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Λ. ΦΑΡΑ Ο ξόινο ηνπ επεκβαηηθνύ αθηηλνιόγνπ ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ελδνθνηιηαθώλ απνζηεκάησλ Κ. ΚΟΚΚΗΝΖ Κξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο : θιηληθή εηθόλα, δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε & ζεξαπεία Ζ. ΟΤΡΣΕΖ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα