ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης."

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την , μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμ. 22 και να εκπροσωπείται νόμιμα από τη ιοικητή και Πρόεδρο του.σ. αυτού κα Γεωργία Κωτίδου του Χαραλάμπους, σύμφωνα με τη με αριθμό Φ10035/31064/2000/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «ιορισμός ιοικητή και Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)», που στη συνέχεια θα καλείται ο Ο.Α.Ε.Ε., αφετέρου δε της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» και με διακριτικό τίτλο «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε» (ΓΕΜΗ , ΑΦΜ ΟΥ Γαλατσίου) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καπ. Λαχανά 80 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ημήτριο Μαναγούδη του Γεωργίου, που στη συνέχεια θα καλείται η ΑΝΑ ΟΧΟΣ, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο Ο.Α.Ε.Ε. με τη με αριθμό 4/2013 ιακήρυξή του, προκήρυξε Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, που θα αναλάβει την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και την αντικατάσταση των υπαρχόντων καυστήρων πετρελαίου με αντίστοιχους καυστήρες φυσικού αερίου στα λεβητοστάσια τριών (3) ιδιόκτητων κτηρίων του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β' της διακήρυξης. Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1. Του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2. Του Π.. 154/2006 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». 3. Του άρθρου 103 του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε της Υπουργικής Απόφασης Φ.Οικ.10035/25147/4888/ Του Π. 38/2007 Αρμοδιότητες του ιοικητή και του ιοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε). 5. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2 6. Του Ν. 2362/95 «Περί ημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (άρθρα 79 85), όπως σήμερα ισχύει. 7. Του Π. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου». 8. Την 5-ΗΛ/Β/οικ.16954/ Κ.Υ.Α. 9. Τον Τεχνικό Κανονισμό 6598/ Την με αριθμό 464/47/ Α Σ & την ΟΙΚ.Φ124/124/ έγκρισης ανάθεσης δαπανών. ιενεργηθέντος του διαγωνισμού την , Ανάδοχος για το ανωτέρω έργο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ της διακήρυξης αναδείχθηκε η ως άνω αντισυμβαλλόμενη. υνάμει της με αριθμό 66/55/ απόφασης του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου και κατακυρώθηκε το ως άνω έργο στην «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε» στην τελική τιμή του ποσού των ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α ,01 ευρώ. Ύστερα από τα παραπάνω, Ο.Α.Ε.Ε., όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα, αναθέτει το ως άνω έργο στην «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα, η οποία και αναλαμβάνει να το εκτελέσει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και στην τιμή των ,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 2.872,01 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 1- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και η αντικατάσταση των υπαρχόντων καυστήρων πετρελαίου με αντίστοιχους καυστήρες φυσικού αερίου στα λεβητοστάσια τριών (3) ιδιόκτητων κτηρίων του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αττική ήτοι επί των οδών Σατωβριάνδου 18, Αγ. Κωνσταντίνου 5 και Λέκκα 22 στην Αθήνα, καθώς και η εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών προς την Ε.Π.Α. Αττικής, προκειμένου τα εν λόγω κτίρια να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' της άνω διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μετά από έγγραφο αίτημα εμπρόθεσμα του Αναδόχου, δύναται με απόφαση του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε. να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού. Επίσης, ο παραπάνω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται με απόφαση του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε. να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία, εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγκαίρως και εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει εγκαίρως τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Η παράταση του συμβατικού χρόνου χορηγείται (εφόσον τούτο αποφασίσει το.σ. του Ο.Α.Ε.Ε.), προκειμένου ο Ανάδοχος να μη κηρυχθεί έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 3-ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το τίμημα της παρούσας σύμβασης καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακόσιων ογδόντα επτά ΕΥΡΩ (12.487,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 2.872,01 ευρώ, το οποίο προσέφερε η ΑΝΑ ΟΧΟΣ με την από προσφορά της προς τον Ο.Α.Ε.Ε. και αυτή έγινε αποδεκτή με τη με αριθμό 66/55/ απόφαση του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε. Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο, δίκαιο, οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή αναπροσαρμογή από καμία αιτία, ούτε από τυχόν αυξομείωση των τιμών των υλικών ή των ημερομισθίων. Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται οι κάθε είδους δαπάνες (έξοδα μεταφοράς, ασφάλιση αστικής ευθύνης, αμοιβές προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, νόμιμες κρατήσεις κλπ.). ΑΡΘΡΟ 4- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η ΑΝΑ ΟΧΟΣ κατέθεσε τη με αριθμό / εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & ανείων συνολικής αξίας 1248,70, που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού

4 συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. και θα παραμείνει στην Υπηρεσία καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγύηση, εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο, που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης (εκτέλεση της σύμβασης). ΑΡΘΡΟ 5- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του τιμήματος στην ΑΝΑ ΟΧΟ θα γίνει εφάπαξ μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις πληρωμές του ημοσίου και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Πρακτικό προσήκουσας εκτέλεσης εργασιών. β) Τιμολόγιο της ΑΝΑ ΟΧΟΥ για το ποσό πληρωμής, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». γ) Εξοφλητική απόδειξη της ΑΝΑ ΟΧΟΥ, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ε) Κάθε άλλο έγγραφο, που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και πληρωμή Υπηρεσία. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν την ΑΝΑ ΟΧΟ ήτοι: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου, δ) Φόρος, που προβλέπεται από τον Ν. 2198/94, δ) Φόρος 0,10%, που προβλέπεται από τον Ν. 4013/11. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Ε.. Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. έτους ΑΡΘΡΟ 6-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη για την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου πιστοποίηση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3728/2013 βεβαίωση του τμ. Επαγγέλματος της Π.Ε. Πειραιά της Γενικής /νσης Ανάπτυξης της περιφέρειας Αττικής, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έχει κατατεθεί στον Ο.Α.Ε.Ε., υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να διαθέτει τα από το νόμο προβλεπόμενα

5 κατάλληλα όργανα, μέσα και το απαραίτητο και προβλεπόμενο από το νόμο προσωπικό, το οποίο και υποχρεούται να ασφαλίζει στους προβλεπόμενους από το νόμο Φ.Κ.Α. Β. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εκτελέσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' της ως άνω διακήρυξης και συγκεκριμένα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αποτελεί η κατασκευή δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, η αντικατάσταση των υπαρχόντων καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις τριών (3) κτιρίων του Ο.Α.Ε.Ε. στην Αθήνα, καθώς και η εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών προς την Ε.Π.Α. Αττικής (εξαιρούμενης της διαδικασίας υπογραφής Συμβάσεων Πώλησης Φυσικού Αερίου για κάθε κτήριο που θα γίνει από την ΕΠΑ και τον ΟΑΕΕ), προκειμένου τα εν λόγω κτίρια να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα κτίρια του Ο.Α.Ε.Ε., στα οποία θα γίνουν οι μετατροπές είναι αυτά επί των οδών: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ ΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 3. ΛΕΚΚΑ 22, ΑΘΗΝΑ 2. ΓΕΝΙΚΑ Η εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό «Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» 6598/2012 (ΦΕΚ 976/Β`/ ) και τους κανόνες πρακτικής της ΕΠΑ. Η εγκατάσταση για κάθε κτίριο, περιλαμβάνει τα εξής : α) ίκτυο σωληνώσεων που θα ξεκινά από τον Μετρητή της Εταιρίας Παροχής Αερίου και θα καταλήγει στο λεβητοστάσιο. Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες όπως, διανοίξεις οπών, διευρύνσεις ανοιγμάτων αερισμού κλπ., καθώς και οι αντίστοιχες αποκαταστάσεις.

6 β) Όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. γ) Καυστήρα φυσικού αερίου με το Multibloc γραμμής αερίου ή Gas Train (εφόσον απαιτείται) συνδεδεμένο προς τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. δ) Την τήρηση των απαιτήσεων αερισμού για Λεβητοστάσιο Αερίου και των απαιτήσεων απαγωγής των καυσαερίων. ε) Την διεξαγωγή των προβλεπόμενων δοκιμών αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων (τοποθέτηση και συστολικού Ταυ για την πραγματοποίηση των δοκιμών). στ) Την έναυση, τις δοκιμές και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του καυστήρα φυσικού αερίου. Στην ΕΠΑ Αττικής θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο φάκελοι με τα εξής στοιχεία για κάθε σύνδεση: o o o o o o o Τεχνική Έκθεση Αερίου Σχέδια Πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εγκατάστασης και ρύθμισης καυστήρα για την τελική τροφοδότηση με φυσικό αέριο και συμπλήρωση του σχετικού Φύλλου Ελέγχου Καύσης. Ελέγχου και ρύθμισης της εγκατάστασης Κεντρικής θέρμανσης. Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης - Οδηγίες Κατασκευαστών. Όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά των υλικών και των συσκευών της εγκατάστασης Η πίεση λειτουργίας του δικτύου μετά την μετρητική διάταξη θα είναι 25 mbarg οπότε η συνολική πτώση πίεσης στο δίκτυο σε λειτουργία λόγω τριβών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mbar. Παράλληλα η μέγιστη ταχύτητα ροής του αερίου εντός των σωληνώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει : -τα 6 m/s στα υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων, -τα 15 m/s στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων.

7 3. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 1. Η εσωτερική εγκατάσταση αερίου είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων μετά το σημείο παράδοσης - παραλαβής μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων του κάθε κτιρίου αρχίζουν από τον αντίστοιχο μετρητή, οδεύουν εκτός εδάφους στην συνέχεια παράλληλα προς τους τοίχους και τις οροφές και καταλήγουν στο λέβητα θέρμανσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα οδεύουν και αυτές παράλληλα στους τοίχους και στις οροφές Η διάταξη του μετρητή, των σωληνώσεων όπως και η διατομή αυτών φαίνονται στο τεύχος υπολογισμών. 2. Οι αγωγοί αερίου δεν στερεώνονται πάνω σε άλλους αγωγούς και φορτία αλλά πάνω σε οικοδομικά στοιχεία επαρκούς δομικής αντοχής μέσω κατάλληλων στηριγμάτων. Οι σωληνώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία μορφής και σύνδεσης και τα όργανα εξοπλισμού καθώς και οι διατάξεις ελέγχου, ρύθμισης, ασφαλείας και μέτρησης πρέπει να είναι στεγανές και να είναι έτσι κατασκευασμένες και συναρμολογημένες, ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται, εφ' όσον και η χρήση τους είναι σύμφωνη με τον ανωτέρω Τεχνικό Κανονισμό. 3. Οι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια συμπεριλαμβανομένης της θερμομόνωσης τους και των λοιπών περιβλημάτων τους δεν πρέπει να εκθέτουν σε κίνδυνο την Πυροπροστασία του κτιρίου και να μην οδηγούν σε έκρηξη σε περίπτωση εξωγενούς επίδρασης πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα τους θεωρούνται ασφαλείς, αν μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασία 650 C για τουλάχιστον 30 λεπτά. 4. Τα δίκτυα στο κτίριο, γενικά θα είναι ορατά. Το δίκτυο θα διαμορφωθεί από ευθύγραμμα τμήματα, παράλληλα προς τα οικοδομικά στοιχεία και θα συνδέονται μεταξύ τους με γωνίες 90 μοιρών, χωρίς να επιτρέπεται η καμπύλωση των σωληνώσεων. Κατά τα άλλα, το δίκτυο θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» 3/Α/οικ. 6598/2012 (ΦΕΚ 976/Β`/ ) 5. Η είσοδος του σωλήνα στο κτίριο ή η διέλευση διαμέσου οροφών πρέπει να γίνεται μέσα από προστατευτικό σωλήνα (χιτώνιο) όπως ορίζεται στον κανονισμό. Το διάκενο

8 μεταξύ αγωγού αερίου και προστατευτικού σωλήνα στεγανοποιείται. Ο προστατευτικός σωλήνας προεξέχει και στις δύο πλευρές του τοίχου τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατός. Ο προστατευτικός σωλήνας θα είναι ανθεκτικός σε διάβρωση ή θα είναι προστατευμένος έναντι διάβρωσης. Ο σωλήνας θα εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη εκτεθεί σε κίνδυνο μηχανικής φθοράς. 6.Η όδευση του αγωγού δεν διέρχεται σε κανένα σημείο της από φρεάτιο ανελκυστήρα, αγωγό αερισμού, αποθήκη στερεών ή υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, ψυκτικούς χώρους, καπνοδόχους και γενικά χώρους στους οποίους μπορούν να υποστούν βλάβη. Η στήριξη των σωλήνων, οι οποίοι οδεύουν παράλληλα με την τοιχοποιία, θα γίνει με την βοήθεια μεταλλικών στηριγμάτων, τα οποία έχουν επικαλυφθεί με Teflon, ώστε να μη προκαλείται τραυματισμός της αντισκωριακής προστασίας των σωληνώσεων. Τα στηρίγματα θα κατασκευαστούν με βάση τον κανονισμό του ΦΕΚ 976/Β`/ Στην αρχή κάθε δικτύου (μετά τον μετρητή) και σε κατάλληλο σημείο πριν την είσοδο στο λεβητοστάσιο, καθώς και σε κάθε σημείο λήψης, θα εγκατασταθούν βαλβίδες. Επίσης εγκαθίσταται ηλεκτροβαλβίδα (NC) με χειροκίνητη επαναφορά η οποία θα ενεργοποιείται από το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου και θα τοποθετηθεί εκτός του Λεβητοστασίου και εντός ερμαρίου εάν ευρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο. Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης της προς το σύστημα ανίχνευσης. Οι τιμές των αντιστάσεων των διακοπτών αυτών, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων (καμπύλες, ταυ κλπ) είναι αυτές που προτείνονται στην Υπ. Απόφαση 3/Α/οικ. 6598/2012 ΦΕΚ 976/Β`/ , φαίνονται στα γενικά στοιχεία της μελέτης και έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των τριβών των διαφόρων κλάδων. 8. Οι σωλήνες παροχής φυσικού αερίου θα απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5 cm και από τα ηλεκτρικά δίκτυα 10 cm. 9. Οι σωλήνες αερίου θα γεφυρώνονται μεταξύ τους και θα συνδέονται τελικά με την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης κοντά στο χώρο των μετρητών αερίου ώστε το δίκτυο και τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου να βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό. Απαγορεύεται οι αγωγοί αερίου να χρησιμοποιούνται ως γειωτές. Ακόμη απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως αγωγοί ή γειωτές σε αντικεραυνικές εγκαταστάσεις.

9 10. Τα υλικά των σωλήνων παροχής φυσικού αερίου, το είδος των συνδέσεων τους και η αντιδιαβρωτική τους προστασία θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη Μελέτη. 11. Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, βαρέως τύπου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απόφαση 3/Α/οικ. 6598/2012 ΦΕΚ 976/Β`/ Οι συνδέσεις των σωλήνων και εξαρτημάτων, στο δίκτυο εκτός εδάφους και εντός κτιρίου θα γίνουν με κοχλιωτές συνδέσεις από χαλύβδινα εξαρτήματα με σπείρωμα κατά ΕΝ και μαλακτικοποιημένο χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τα χαλύβδινα εξαρτήματα για συγκολλητές συνδέσεις θα είναι κατασκευασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και θα παραδίνονται συνοδευόμενα από έκθεση δοκιμής σύμφωνα με την 2.2 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ή να φέρουν σήμανση σε εμφανές σημείο. Οι κοχλίες και τα περικόχλια πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 898, πρέπει να φέρουν ευκρινή σήμανση για την κατηγορία ποιότητας. Η κοχλιωτή σύνδεση πρέπει να γίνεται με κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό εξωτερικό σπείρωμα (Whitworth). Τα σπειρώματα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ Τα στεγανοποιητικά των κοχλιώσεων πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1,-2,-3 (μη σκληρυνόμενα) και να φέρουν Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στεγανοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν έως την ονομαστική διάμετρο DN 50. Υλικά παρεμβυσμάτων (για συνδέσεις φλαντζωτές και λυόμενες κοχλιωτές) πρέπει να ικανοποιούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 549. Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης για τις συσκευές αερίων θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και να είναι πιστοποιημένοι για την πίεση λειτουργίας τους. Για την προστασία έναντι της διάβρωσης των σωληνώσεως εκτός κτιρίου εκτός εδάφους, θα χρησιμοποιηθούν επιψευδαργυρώσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ για τους σωλήνες και κατά DIN για τα εξαρτήματα. Το φίλτρα αερίου πρέπει να ικανοποιούν το DIN 3386 και να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας πυροπροστασίας. Οι αποφρακτικές διατάξεις θα είναι κατάλληλες για το είδος και την πίεση του αερίου,

10 εύκολα προσιτές και να φέρουν το Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι βάνες θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 331 και DIN Οι συσκευές ρύθμισης της πίεσης θα ικανοποιούν το ΕΛΟΤ ΕΝ 334 και να φέρουν το Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13. Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι ελάχιστης πίεσης αερίου πρέπει να ικανοποιούν το DIN 3381 και να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας πυροπροστασίας. 17. Εγκαθίσταται σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου το οποίο θα περιλαμβάνει πίνακα ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης μέχρι τριών (3) αισθητήρων, αισθητήρα ανίχνευσης διαρροής αερίου και φαροσειρήνα (220V,115dB/1m). Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των καλωδιώσεων για την σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης του κτηρίου. 4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - (ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ). Ο καυστήρας φυσικού αερίου θα διαθέτει επαρκή ισχύ ώστε να καλύπτει την θερμική ισχύ του εκάστοτε εγκατεστημένου Λέβητα (Πιν. 1), θα είναι υψηλού βαθμού απόδοσης, καθαρής καύσης, χαμηλού επίπεδου θορύβου και με ευκολία στη συντήρηση, θα είναι προϊόν διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σήμανση "CE" και να είναι κατάλληλος για τη χώρα προορισμού (GR), σύμφωνα και με τον ΕΛΟΤ 437. Πιν.1 ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ ΟΥ 18 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΛΕΚΚΑ 22, 1 x kcal/h 2 x kcal/h 1 x kcal/h Ο καυστήρας θα είναι διβάθμιας λειτουργίας, με σύστημα ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων. Θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 676 και τις Οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC και GAS 90/396/EEC (περί Συσκευών Αερίου), CE 89/392 και απόδοσης 92/42EEC.

11 To Multibloc γραμμής αερίου (ράμπα) θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: Μία (1) ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ON - OFF) σειράς Α Μία (1) ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας (ρύθμιση παροχής και χρόνου ανοίγματος) σειράς Α Ένα (1) πρεσσοστάτη χαμηλής και υψηλής πίεσης αερίου Ένα (1) φίλτρο αερίου Για την τοποθέτηση των συσκευών αερίου, πρέπει να τηρούνται οι γενικοί κανόνες ασφαλείας σε ότι αφορά την θέση τους στο κτίριο, τις αποστάσεις των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής από τα δομικά στοιχεία και τις απαιτήσεις αερισμού και απαγωγής καυσαερίων. Οι υφιστάμενοι καυστήρες πετρελαίου αφού αποξηλωθούν με προσοχή, θα συσκευαστούν πάνω σε ξύλινη παλέτα μέσα σε προστατευτική μεμβράνη προκειμένου να αποσταλούν για αποθήκευση. 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ.Α. Η διαστασιολόγηση του δικτύου γίνεται βάσει της μεγίστης επιτρεπόμενης πτώσης πίεσης. Η μέγιστη ταχύτητα ροής του αερίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει: -τα 6 m/s στα υπέργεια δίκτυα σωληνώσεων, -τα 15 m/s στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων. 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο υπολογισμός των ανοιγμάτων στο λεβητοστάσιο, για τον καλό αερισμό του χώρου, καθώς και για την επαρκή ύπαρξη ατμοσφαιρικού αέρα για τις ανάγκες καύσης των καυστήρων, ακολουθεί τις διατάξεις που αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό «Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» 6598/2012 (ΦΕΚ 976/Β`/ ). Τα ανοίγματα αερισμού θα πρέπει να παραμένουν συνεχώς ανοικτά. Η διατομή του ανοίγματος τροφοδοσίας αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 cm 2. Στην περίπτωση που η προσαγωγή λαμβάνεται από φρεάτιο προσαυξάνεται κατά 50%.

12 Επιτρέπεται να τοποθετηθεί συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα (με άνοιγμα πλέγματος όχι κάτω από 10 mm και πάχος σύρματος όχι κάτω από 0,5 mm), αν διατηρείται η απαιτούμενη ελεύθερη διατομή. 7. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Θα ελεγχθεί η επάρκεια ή μη της διατομής των υπαρχόντων καπναγωγών και καπνοδόχων. Ο έλεγχος για τις καπναγωγούς γίνεται βάσει της παραγράφου 9.4 του Τεχνικού Κανονισμού, ενώ ο έλεγχος για τις καπνοδόχους γίνεται βάσει του Παρατήματος 8 του Τεχνικού Κανονισμού και ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού βοηθητικού διαγράμματος. 8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ α) Η εγκατάσταση θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή της μελέτης εφαρμογής, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού. β) Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων επιβάλλεται ο εσωτερικός καθαρισμός τους από ξένα σώματα, με την χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα 3 bar και κατεύθυνση προς τις μεγαλύτερες διαμέτρους. γ) Οι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Τεχνικό Κανονισμό. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με επίχρισμα ή άλλο σχετικό τελείωμα. Οι δοκιμές μπορούν να γίνουν και τμηματικά. Η δοκιμή αντοχής γίνεται στους αγωγούς χωρίς τα εξαρτήματα και τον μετρητή. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα κλεισθούν στεγανά όλα τα ανοίγματα με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο δεν επιτρέπονται. Η δοκιμή αντοχής μπορεί να γίνει και σε αγωγούς με εξαρτήματα, όταν η βαθμίδα ονομαστικής πίεσης των εξαρτημάτων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής Η δοκιμή αντοχής γίνεται με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα),

13 όχι όμως με οξυγόνο και πίεση δοκιμής 1 bar. Η διάρκεια δοκιμής είναι 10 λεπτά και κατά το διάστημα αυτό δεν πρέπει να πέσει η πίεση. Για την δημιουργία της πίεσης χρησιμοποιείται αντλία εξοπλισμένη με μανόμετρα. Κατά τη συμπίεση ο αέρας θερμαίνεται, οπότε η πίεση πέφτει κατά την ψύξη, μέχρι ο αέρας να αποκτήσει τη θερμοκρασία του σωλήνα. Η διάρκεια της μέτρησης των 10 min αρχίζει μετά την θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, για την οποία απαιτούνται περίπου 10 min.κατά τη διάρκεια της δοκιμής συνιστάται το ελαφρό κτύπημα των σωλήνων με μη μεταλλικό σφυρί, για να αποκολληθούν ρύποι και σκόνες. Η πίεση πρέπει να επιβάλλεται στη στενότερη διατομή, για να αποφευχθεί περίπτωση σφηνώματος πιθανώς ξεχασμένων ξένων σωμάτων μέσα στον αγωγό σε σημεία μείωσης της διατομής. Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, βέβαια χωρίς τις συσκευές αερίου και τις διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 110 mbar. Μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιμής των 10 λεπτών. Το όργανο μέτρησης πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί ακόμη και μια πτώση πίεσης 0,1 mbar. Συνιστάται η χρήση μανομέτρου μορφής U. Για τα αποτελέσματα της δοκιμής αντοχής και της δοκιμής στεγανότητας πρέπει να εκδίδονται αντίστοιχα πιστοποιητικά, υπογραφόμενα από την Εγκαταστάτη και τον Επιβλέποντα Αερίου. Από τις δοκιμές μπορούν να εξαιρεθούν τα ακόλουθα μέρη, όταν αυτά δοκιμάζονται με αέριο υπό την πίεση λειτουργίας με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα κατά DIN 30657, τα σημεία σύνδεσης με την κύρια αποφρακτική διάταξη, με ρυθμιστές της πίεσης αερίου, με μετρητές αερίου, με συσκευές αερίου, με εξαρτήματα σύνδεσης συσκευών, με αγωγούς σύνδεσης συσκευών καθώς και με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο, κλείστρα ανοιγμάτων ελέγχων και δοκιμών. Αυτά θεωρούνται στεγανά όταν δεν εμφανίζεται σχηματισμός φυσαλίδων. 9. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

14 Στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα λαμβάνονται τα μέτρα και θα τοποθετούνται τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο λεβητοστάσιο του κτηρίου της οδού Λέκκα 22 θα γίνει χημικός καθαρισμός της υφιστάμενης δεξαμενής καυσίμου με παράλληλη έκδοση πιστοποιητικού Gas Free, το οποίο θα παραδοθεί μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία. 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Όλα τα υλικά της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και σήμανση CE, τα οποία θα παραδοθούν εντός φακέλου στην υπηρεσία), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Gas Appliance Directive GAD 90/396 και Pressure Equipment Directive PED 97/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι εγκαταστάσεις του αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, καπναγωγοί, καπνοδόχοι) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρμόδια πρόσωπα σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό (τουλάχιστον μία φορά το έτος και σε περιπτώσεις Λεβήτων μεγάλης ισχύος περισσότερες φορές). ΑΡΘΡΟ 7- ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων διατάξεων νόμων, ως και αυτών των Αστυνομικών ή άλλων Αρχών, για την ορθή εγκατάσταση του δικτύου του φυσικού αερίου και τη συντήρηση του, καθώς και για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε ζημιά ή βλάβη, που προκλήθηκε από αυτήν ή από το συνεργείο της στην εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου ή τη συντήρησή του ή σε οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της οικοδομής του Ο.Α.Ε.Ε., υποχρεούται δε να τις αντικαθιστά αμέσως και με δικές του δαπάνες. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ, σε περίπτωση ατυχήματος, που προξενηθεί είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά την εγκατάσταση του φυσικού αερίου ή τη

15 συντήρησή του, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της ίδιας ή των από αυτήν εντεταλμένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτή, υποχρεούται δε να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προκληθείσα βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική). Γενικά θα φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. ΑΡΘΡΟ 8- ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του ιαγωνισμού, εφόσον δεν ανταποκρίνεται στους όρους του συμφωνητικού. 2. Με την απόφαση κήρυξης της Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να της παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος της, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση εργασιών γίνεται δεκτή. 3. Στην Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του.σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί την ενδιαφερόμενη προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β. Ανάθεση του έργου σε βάρος της εκπτώτης Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος της εκπτωτης Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση, που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε

16 στοιχείο, κατά την κρίση του.σ του Ο.Α.Ε.Ε. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε. δ. Καταλογισμός στην Ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των εργασιών, για τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, όταν της δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τις εργασίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 9- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ H σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που η ΑΝΑ ΟΧΟΣ : α. κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. καθυστερήσει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητά της την εκτέλεση του έργου. Ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι αυτόν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση και με αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση κατά την οποία η ΑΝΑ ΟΧΟΣ παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από τον Ο.Α.Ε.Ε.

17 ΑΡΘΡΟ 10- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 11- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται στην ΑΝΑ ΟΧΟ να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 12- ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την ΑΝΑ ΟΧΟ των, εκ της παρούσας συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων της σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμα και η ενεχυρίαση αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 13- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά, που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια ικαστήρια των Αθηνών κατά το Ελληνικό δίκαιο. Αυτά αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) θα λάβει η ΑΝΑ ΟΧΟΣ και δύο (2) ο Ο.Α.Ε.Ε. και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα