ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη /Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη. 62559/Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: Μαξνύζη Ιζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: ηαζόπνπινο Ν. (e.e. 44) Σειέθωλν: ΚΟΙΝ.: Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ ΠΡΟ : Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη /Γ2 Όπως ο Πίνακας Αποδεκηών ΚΟΙΝ.: Δ.Ο.Π.Π. 1. Γξαθείν Πξνέδξνπ 2. ΟΓΔ Ιζνηηκηώλ & Δπαγγεικαηηθώλ Γηθαηωκάηωλ Τπννκάδα Δπαγγ. Γηθαηωκάηωλ Λεωθ. Δζληθήο Αληηζηάζεωο Ν. ΙΩΝΙΑ ΘΕΜΑ: Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ απνθνίηωλ ΔΠΑ.Λ.-ΔΠΑ.. αο απνζηέιινπκε ηελ κε αξηζ. 8/ Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ (Δ.Ο.Π.Π.) κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε αληηζηνίρηζε εηδηθνηήηωλ ΔΠΑ.Λ.- ΔΠΑ.. κε εηδηθόηεηεο ΣΔΔ Α & Β θύθινπ ζπνπδώλ, ΣΔΛ θαη ΣΔ θαη ε κεηαθνξά ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ Σ.Δ.Δ. Α & Β θύθινπ, ΣΔΛ θαη ΣΔ ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηεο ΔΠΑ.Λ.- ΔΠΑ.. Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκόδηεο πεξηθέξεηεο. σν.: 08 θύιια Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ Εζωηερική Διανομή: 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 4. Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 5. Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ. - Σκήκα Γ 1

2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1) Τπ. Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Αληαγωληζηηθόηεηαο Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο Γεληθή Γ/λζε ηήξημεο Βηνκεραλίαο Γ/λζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληώλ Σκήκα Γ Σερληθώλ Δπαγγεικάηωλ Μεζνγείωλ ΑΘΗΝΑ 2) Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Πεηξαηώο ΑΘΗΝΑ 3) Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Γεληθή Γ/λζε Γηνηθ. Τπνζηήξημεο Τπεξεζηώλ Γ/λζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Ακαιηάδνο ΑΘΗΝΑ 4) Τπνπξγείν Θαιαζζίωλ Τπνζέζεωλ, Νήζωλ & Αιηείαο Γ/λζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθώλ Αθηή Βαζηιεηάδε (Δληόο Ληκέλα) Πύιε Δ ΠΔΙΡΑΙΑ 5) Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ, Απνθ/ζεο & Ηιεθηξ/θήο Γηαθπβ/ζεο Γελ. Γξακκαηεία Γεκ. Γηνίθεζεο & Ηιεθηξ/θήο Γηαθπβ/ζεο Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, Σκ. Οξγάλωζεο, Απινύζη. Γηαδ/ζηώλ & Πξνγξα/κνύ ηαδίνπ ΑΘΗΝΑ 6α) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ Γ/λζε Γηνηθ/θώλ Τπεξεζηώλ Σκ. Γηνηθ. Τπνζη/μεο Αλαζηάζεωο 2 & Σζηγάληε ΠΑΠΑΓΟΤ 6β) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ Γ/λζε Σερλνινγίαο Ορεκάηωλ Αλαζηάζεωο 2 & Σζηγάληε ΠΑΠΑΓΟΤ 7α) Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγύεο Γ/λζε Οξγάλωζεο, Απινύζη. Γηαδ/ζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σκ. Οξγάλωζεο Αξηζηνηέινπο ΑΘΗΝΑ 2

3 7β) Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγύεο Γελ. Γ/λζε Τπ/ζηώλ Τγείαο Γ/λζε Δπ/ηωλ Τγείαο & Πξόλνηαο, Σκήκα Β Αξηζηνηέινπο ΑΘΗΝΑ 8α) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ Γελ. Γ/λζε Γηνηθ. Τπνζη/μεο Γ/λζε Οξγάλωζεο & Απινύζη. Γηαδ/ζηώλ Αραξλώλ ΑΘΗΝΑ 8β) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ Γελ. Γ/λζε Γεωξγ. Δθ/γώλ Αραξλώλ ΑΘΗΝΑ 9) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Σνπξηζκνύ Γελ. Γ/λζε Γηνηθ. Τπνζη/μεο Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Μπνπκπνπιίλαο ΑΘΗΝΑ 10) Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξ. Γηθ/ηωλ Γελ. Γ/λζε Γηνηθ. Τπνζη/μεο Γ/λζε Οξγ/ζεο & Πιεξνθ/θήο Μεζνγείωλ ΑΘΗΝΑ 11) Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γξαθείν Σύπνπ & Γεκ. ρέζεωλ Παλ. Καλειιόπνπινπ ΑΘΗΝΑ 12) Τπνπξγείν Δζλ. Άκπλαο Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ Μεζνγείωλ 229, ΥΟΛΑΡΓΟ 13) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Γ/λζε Γηνηθ. Τπεξεζηώλ Μεηξνπόιεωο ΑΘΗΝΑ 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (Ε.Ο.Π.Π.) ΑΠΟΦΑΗ Δ.. ΜΕ ΑΡ. 8/ ΘΕΜΑ 4 0 : «Αντιςτοίχιςη ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.. με ΣΕΕ Α και Β κφκλου, ΣΕΛ και ΣΕ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΣΕΕ Α και Β κφκλου των ΣΕΛ και ΣΕ ςτα ΕΠΑ-ΕΠΑΛ» Σο Διοικητικό υμβοφλιο του Ε.Ο.Π.Π. ζχοντασ υπ οψιν : 1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 11 του Ν. 3879/ 2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α / ) με τίτλο «Ανάπτυξη τησ Διά Βίου Μάθηςησ και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Σην υπϋ αρ /Η/ (ΦΕΚ 1956/τ. Β / ) απόφαςη τησ Αναπληρϊτριασ Τπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με τίτλο «Ρφθμιςη θεμάτων λειτουργίασ του Εθνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίηςησ Προςόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 3. Σην υπϋ αρ /Η/ (ΦΕΚ 405/ τ. Τ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαςη τησ Τπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με τίτλο «υγκρότηςη του Διοικητικοφ υμβουλίου του Εθνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίηςησ Προςόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 4. Σην υπϋ αρ. Γ.Π./425/ Πράξη Προζδρου: «υγκρότηςη Επιτροπήσ για την εξζταςη Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων». 5. Σην ανάγκη ρφθμιςησ θεμάτων επαγγελματικϊν δικαιωμάτων αρμοδιότητασ Ε.Ο.Π.Π. 6. Σα υπ αρ. 1/ , 2/ και 3/ πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ τησ Ε.Ε.Δ. τα οποία φυλάςςονται ςτην Τποομάδα Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων(3.2) 7. Σα Ωρολόγια και αναλυτικά Προγράμματα: 1)Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β : «ΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (Τ.Α. Γ2/2682/ (ΦΕΚ 1020 Βϋ) & 38453/ (ΦΕΚ 530 Βϋ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» ( ΚΤΑ 88504/Δ5 213/ , ΦΕΚ 2725 Βϋ) 4

5 2)Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β : «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ» (Τ.Α. Γ2/4219-α/ , ΦΕΚ 2320 Βϋ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ : «ΣΔΥΝΙΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (ΚΤΑ 88503/Δ5 212/ , ΦΕΚ 2738 Βϋ) 3)Σων ειδικοτήτων των ΣΕΕ Α και ΣΕΕ Β αντίςτοιχα: α) «ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» ( Τ.Α. Γ2/4219-α/ , ΦΕΚ 2320 Βϋ1999) Γ2/4219-α/20- β) «ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», Τ.Α (ΦΕΚ 2320 Βϋ) & Γ2/2683/ (ΦΕΚ 1017 Βϋ) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ α) «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ» (ΟΑΕΔ), (ΚΤΑ 88503/Δ5 212/ , ΦΕΚ 2738 Βϋ) β) «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ» (ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ), Τ.Α /Γ2/ (ΦΕΚ 2091 Βϋ) & 75014/Γ2/ (ΦΕΚ 1206 Βϋ) 4) Σων ειδικοτήτων των ΣΕΕ Α και ΣΕΕ Β αντίςτοιχα: α)«θερμικων & ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ», (Τ.Α.Γ2/4219/ , ΦΕΚ 2319 Βϋ) β) «ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ» (Τ.Α.Γ2/4219/ ΦΕΚ 2319 Βϋ) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ: α) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ» β) (ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ),Τ.Α /Γ2/ (ΦΕΚ 2081 Βϋ) & 75029/Γ2/ (ΦΕΚ 1274 Βϋ) «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» (ΟΑΕΔ), ΚΤΑ 88503/Δ5 212/ (ΦΕΚ 2738 Βϋ) 5) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β : «ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ» (Τ.Α. Γ2/4219-ςτ/ , ΦΕΚ 2325 Βϋ) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ: α) ΟΑΕΔ «ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΙΑ» ( ΚΤΑ 88504/Γ5 213/ , ΦΔΚ 2725 Β ) β) ΤΠ. ΤΓΔΙΑ «ΒΟΗΘΟ ΝΟΗΛΔΤΣΗ» (ΚΤΑ Τ7β/ΓΠ27794/ (ΦΔΚ 427 Β ) & Τ7β/ΓΠ65473/09/ (ΦΔΚ 61 Β ) 6) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β : «ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ» (Τ.Α. Γ2/2682/ , ΦΕΚ 1020 Β & 38453/Γ2/ , ΦΕΚ 530 Βϋ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΨΤΚΣΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ΚΤΑ 88504/Δ5 213/ , ΦΕΚ 2725 Βϋ) 7) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β : «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» (Τπ αριθ. Τ.Α. Γ2/5157/ ,ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/ , ΦΕΚ 252 Β ) και τησ ειδικότητασ ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» (Τπ αριθ /Δ5 212/ Κ.Τ.Α., ΦΕΚ 2738 Β ) 8)Σησ ειδικότητασ «ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ» (Τπ αριθ. Τ.Α. Γ2/4219-γ/ , ΦΕΚ 2322 Β & Γ2/2686/ , ΦΕΚ 1022 Β & Γ2/5157/ , ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/ , ΦΕΚ 252 Β &38435/Γ2/

6 2003, ΦΕΚ 531 Β ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ «ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ» (Τπ αριθ /Δ5 213/ Κ.Τ.Α., ΦΕΚ 2725 Β ) 9) Σησ ειδικότητασ «ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» των ΣΕΕ Β (Τπ αριθ. Τ.Α. Γ2/4219-γ/ , ΦΕΚ 2322 Β & Γ2/5157/ ΦΕΚ 1667 Β & 19306/Γ2/ , ΦΕΚ 252 Β ) και τησ ειδικότητασ «ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ» των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ ( Τπ αριθ /Δ5 213/ Κ.Τ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β ) 10) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β κφκλου «ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ» (Τπ αριθ. Τ.Α. 9921/Γ2/ , ΦΕΚ 225 Β ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ «ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ» ( Τπ αριθ /Δ5 213/ Κ.Τ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β ) 11) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β «ΧΕΔΙΑΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ Η/Τ» (Τπ αριθ. Τ.Α. Γ2/4219- γ/ , ΦΕΚ 2322 Β ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ «ΧΕΔΙΑΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ Η/Τ» ( Τπ αριθ /Δ5 213/ Κ.Τ.Α.,ΦΕΚ 2725 Β ) 12)Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Α «ΑΜΑΞΩΜΑΣΩΝ» (Τ.Α. Γ2/2682/ , ΦΕΚ 1020 Βϋ) & τησ ειδικότητασ «ΑΜΑΞΩΜΑΣΩΝ» των ΕΠΑ.. Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (Τ.Α /Γ2/ , ΦΕΚ 2077 Βϋ- Τ.Α /Γ2/ , ΦΕΚ 1271 Βϋ) & τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΣΩΝ» (Κ.Τ.Α /Γ5 212/ , ΦΔΚ 2738 Β ) 13)Σησ ειδικότητασ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ» των ΕΠΑ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., (Τ.Α /Γ2/ ,ΦΕΚ 48 Βϋ/ & Τ.Α /Γ2/ , ΦΕΚ 1208 Βϋ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΔΥΝΙΣΩΝ ΑΔΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ» (Κ.Τ.Α /Γ5 213/ ΦΔΚ 2725 Β ) 14) Σησ ειδικότητασ «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» ηωλ ΣΔΔ Β θύθινπ (Τ.Α. Γ2/2682/ ΦΔΚ 6

7 1020 Β, Τ.Α / ΦΔΚ 530 Β ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑΛ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1294 Β ) 15) Σησ ειδικότητασ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» των ΣΕΛ [Π.Γ. 217/1985 (ΦΔΚ 79 Α ), Π.Γ. 135/1996 (ΦΔΚ 106 Α ), (Πξάμε 19/ , Θέκα 3 ν, ηνπ Π.Ι.] και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑΛ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ» [Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1277 Β )] 16) Σησ ειδικότητασ «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» ηωλ ΣΔΔ Β [Τ.Α. Γ2/4219-ε/ (ΦΔΚ 2324 Β ), Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1078 Β )] και τησ ειδικότητασ «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» των ΕΠΑΛ [Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1493 Β )] 17) Σησ ειδικότητασ «ΚΗΠΟΣΕΧΝΙΑ» των ΣΕΕ Β [Τ.Α. Γ2/4219-ε/ (ΦΔΚ 2324 Β ) & Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1078 Β )] και τησ ειδικότητασ «ΕΡΓΩΝ ΣΟΠΙΟΤ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» των ΕΠΑΛ [Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1253 Β )] 18) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β «ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Τ.Α /Γ2/ ,ΦΔΚ 533 Β ) και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑΛ «ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» [Τ.Α /Γ2/ (ΦΔΚ 1257 Β )] 19) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Β κφκλου «ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC» *Τ.Α. Γ2/4219/ (ΦΕΚ 2319 Βϋ), Τ.Α / (ΦΕΚ 530 Βϋ), ΤΑ 38451/Γ2/ (ΦΕΚ 533 Β )+ και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ» [Τ.Α /Δ5 212/ (ΦΕΚ 2738 Βϋ)+ 20) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Α «ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ» [Τ.Α. Γ2/3914/ (ΦΔΚ 1717 Β ), ΤΑ 38451/Γ2/ (ΦΔΚ 533 Β )] και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ» *Τ.Α /Γ5 212/ (ΦΔΚ 2738 Β )]. 21) Σησ ειδικότητασ των ΣΕΕ Α «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» *Τ.Α. Γ2/3914/ (ΦΕΚ 1717 Β)+ και τησ ειδικότητασ των ΕΠΑ ΟΑΕΔ «ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» * Τ.Α /Δ5 212/ (ΦΕΚ 2738 Β )+ 7

8 Αποφασίζουμε Α. Σην ζγκριςη τησ αντιςτοίχιςησ ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑ με ΣΕΕ Α και Β κφκλου, ΣΕΛ και ΣΕ και μεταφορά Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων των ΣΕΕ Α και Β κφκλου των ΣΕΛ και ΣΕ ςτα ΕΠΑ-ΕΠΑΛ ωσ εξήσ: 1. Η ειδικότητα Θερμοχδραυλικών Εγκαταςτάςεων και υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΕΠΑ ΤΠΔΒΜΘ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΣΕΕ Β και την ειδικότητα Θερμικών και Τδραυλικών Εγκαταςτάςεων των ΣΕΕ Α. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Θερμοχδραυλικών Εγκαταςτάςεων και υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΕΠΑ ΤΠΔΒΜΘ τα επαγγελματικά δικαιώματα α) τησ ειδικότητασ Θερμικών και Τδραυλικών Εγκαταςτάςεων των ΣΕΕ Α κφκλου β) τησ ειδικότητασ υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΣΕΕ Β κφκλου. 2. Η ειδικότητα Σεχνιτών Θερμικών & Τδραυλικών Εγκαταςτάςεων των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Θερμοχδραυλικών Εγκαταςτάςεων και υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΕΠΑ ΤΠΔΒΜΘ. υνεπώσ λαμβάνει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα: α) τησ ειδικότητασ Θερμικών και Τδραυλικών Εγκαταςτάςεων των ΣΕΕ Α κφκλου β) τησ ειδικότητασ υντηρητών Κεντρικήσ Θζρμανςησ των ΣΕΕ Β κφκλου. 3. Η ειδικότητα Βοηθών Νοςηλευτών των ΕΠΑ Τπ. Τγείασ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Βοηθών Νοςηλευτών των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Βοηθών Νοςηλευτών των ΕΠΑ Τπ. Τγείασ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Βοηθών Νοςηλευτών των ΣΕΕ Β κφκλου. 4. Η ειδικότητα Βοηθών Γενικήσ Νοςηλείασ των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Βοηθών Νοςηλευτών των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Βοηθών Γενικήσ Νοςηλείασ των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Βοηθών Νοςηλευτών των ΣΕΕ Β κφκλου. 5. Η ειδικότητα Εγκαταςτατών Ψυκτικών & Κλιματιςτικών Ζργων των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταςτάςεων και Κλιματιςμοφ των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Εγκαταςτατών Ψυκτικών & Κλιματιςτικών Ζργων των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Ψυκτικών Εγκαταςτάςεων και Κλιματιςμοφ των ΣΕΕ Β κφκλου. 6. Η ειδικότητα των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ Σεχνιτών Μηχανών & υςτημάτων Αυτοκινήτου είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Μηχανών & υςτημάτων Αυτοκινήτου των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Μηχανών & υςτημάτων Αυτοκινήτου των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Μηχανών & υςτημάτων Αυτοκινήτου των ΣΕΕ Β κφκλου. 7. Η ειδικότητα των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών υςτημάτων Αυτοκινήτου είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Ηλεκτρομηχανικών υςτημάτων & Αυτοματιςμοφ Αυτοκινήτου των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών υςτημάτων Αυτοκινήτου των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Ηλεκτρομηχανικών υςτημάτων & Αυτοματιςμοφ Αυτοκινήτου των ΣΕΕ Β κφκλου. 8

9 8. Η ειδικότητα των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργαςιών αντιςτοιχείται με την ειδικότητα Εγκαταςτάςεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργαςιών των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Εγκαταςτάςεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων των ΣΕΕ Β κφκλου. 9. Η ειδικότητα Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργαςιών των ΕΠΑ Τπ. Παιδείασ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα Εγκαταςτάςεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργαςιών των ΕΠΑ Τπ. Παιδείασ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Εγκαταςτάςεων Κτιρίων & Βιομηχανικών χώρων των ΣΕΕ Β κφκλου. 10. Η ειδικότητα 'Σεχνολογίασ και Ελζγχου Σροφίμων' των ΕΠΑΛ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Σεχνολογίασ και Ελζγχου Σροφίμων' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 11. Η ειδικότητα 'φγχρονησ Επιχειρηματικήσ Γεωργίασ' των ΕΠΑΛ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Φυτικήσ Παραγωγήσ' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 12. Η ειδικότητα 'Ζργων Σοπίου και Περιβάλλοντοσ' των ΕΠΑΛ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Κηποτεχνία' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 13. Η ειδικότητα 'Μηχανολογικών Εγκαταςτάςεων και Καταςκευών' των ΕΠΑΛ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Βιομηχανικών Εγκαταςτάςεων και Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ' των ΣΕΛ. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Μηχανολογικών Εγκαταςτάςεων και Καταςκευών' των ΕΠΑΛ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Βιομηχανικών Εγκαταςτάςεων και Βιομηχανικήσ Παραγωγήσ' των ΣΕΛ. 14. Η ειδικότητα 'Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών υςτημάτων Αυτοκινήτου' των ΕΠΑΛ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Μηχανών και υςτημάτων Αυτοκινήτου' των ΣΕΕ Β' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών υςτημάτων Αυτοκινήτου' των ΕΠΑΛ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Μηχανών και υςτημάτων Αυτοκινήτου' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 15. Η ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΕΠΑ Τπ. Παιδείασ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΣΕΕ Α' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Αμαξωμάτων' των ΕΠΑ Τπ. Παιδείασ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Αμαξωμάτων' των ΣΕΕ Α' κφκλου. 16. Η ειδικότητα 'Σεχνιτών Αμαξωμάτων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Αμαξωμάτων' των ΣΕΕ Α' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Σεχνιτών Αμαξωμάτων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Αμαξωμάτων' των ΣΕΕ Α' κφκλου. 17. Η ειδικότητα 'Βοηθών Γενικήσ Βρεφονηπιοκομίασ' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων' των ΣΕΕ Β' κφκλου.υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Βοηθών Γενικήσ Βρεφονηπιοκομίασ' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 18. Η ειδικότητα 'χεδιαςτών Σεχνικών Εφαρμογών με χρήςη Η/Τ' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'χεδιαςτών Σεχνικών Ζργων με χρήςη Η/Τ' των ΣΕΕ Β' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'χεδιαςτών Σεχνικών Εφαρμογών με χρήςη Η/Τ' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'χεδιαςτών Σεχνικών Ζργων με χρήςη Η/Τ' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 19. Η ειδικότητα 'Τπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Τπαλλήλων Οικονομικών Τπηρεςιών' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 9

10 υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Τπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Τπαλλήλων Οικονομικών Τπηρεςιών' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 20. Η ειδικότητα 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήςεων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήςεων' των ΣΕΕ Β' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήςεων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Ξενοδοχειακών Επιχειρήςεων' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 21. Η ειδικότητα 'Τπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ αντιςτοιχείται με την ειδικότητα 'Τπαλλήλων Διοίκηςησ' των ΣΕΕ Β' κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ αποφοίτουσ τησ ειδικότητασ 'Τπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων' των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ 'Τπαλλήλων Διοίκηςησ' των ΣΕΕ Β' κφκλου. 22. Η ειδικότητα 'Σεχνιτών Αερίων Καυςίμων (Φυςικοφ Αερίου) των ΕΠΑ Τπ. Παιδείασ και των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ ανήκει ςτην ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΕΠΑ και ωσ εκ τοφτου μπορεί να ζχει πρόςβαςη ςτισ προβλεπόμενεσ από το Π.Δ.362 άδειεσ εφόςον αυτό προβλζπεται και για την ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΣΕ. 23. Η ειδικότητα Σεχνιτών Εργαλειομηχανών των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Εργαλειομηχανών CNC των ΣΕΕ Β κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Εργαλειομηχανών των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Εργαλειομηχανών CNC των ΣΕΕ Β κφκλου. 24. Η ειδικότητα Σεχνιτών Μεταλλικών Καταςκευών των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Μεταλλικών Καταςκευών των ΣΕΕ Α κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Μεταλλικών Καταςκευών των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Μεταλλικών Καταςκευών των ΣΕΕ Α κφκλου. 25. Η ειδικότητα Σεχνιτών Ηλεκτρονικών υςκευών Εγκαταςτάςεων και Τπολογιςτικών Μονάδων των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ είναι αντίςτοιχη με την ειδικότητα Ηλεκτρονικών υςκευών και Εγκαταςτάςεων των ΣΕΕ Α κφκλου. υνεπώσ, μεταφζρονται ςτουσ απόφοιτουσ τησ ειδικότητασ Σεχνιτών Ηλεκτρονικών υςκευών Εγκαταςτάςεων και Τπολογιςτικών Μονάδων των ΕΠΑ Μαθητείασ ΟΑΕΔ τα επαγγελματικά δικαιώματα τησ ειδικότητασ Ηλεκτρονικών υςκευών και Εγκαταςτάςεων των ΣΕΕ Α κφκλου. Για το Δ.. του Ε.Ο.Π.Π., Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΛΣΑ 10

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡ. 8/

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡ. 8/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ (Ε.Ο.Π.Π.) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΑΡ. 8/06.04.2011 ΘΕΜΑ 4 0 : «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Francis Bacon «Η γνώση είναι δύναμη»

Francis Bacon «Η γνώση είναι δύναμη» Εκπαιδευτικές Επιλογές μετά το Γυμνάσιο Πύργος, Οκτώβριος 2012 Το θέμα των εκπαιδευτικών - επαγγελματικών επιλογών των μαθητών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών.

Κάτοχοι πτυχίου Α κύκλου Τ.Ε.Ε. Εγγράφονται σε : Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου Γ ΕΠΑ.Λ. Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών. Κατασκευών. Η αντιστοιχία των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α κύκλου ΤΕΕ των λοιπών υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ με αυτές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ»

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Λύνεται το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα στη δομή, την οργάνωση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

αρ. πρ. 123 / Αθήνα, 10-1-2013, 10-1-2013 σελ.1/5 Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον ΔΗΜΟ Φρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Α.Η.Π.: 200623/10-06-2015 ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα. 27210 95476, kesmes@sch.gr σελ. 1 από 8 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Οι σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 3.2.204 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απιθμ. Ππωη.: 8834/52884 & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 0 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθ. Πποηεπαιόηηηαρ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑ Η Ο ΤΥΤ Π ΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑ Η Ο ΤΥΤ Π ΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑ Η Ο ΤΥΤ Π ΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑ Η Ο ΤΥΤ Π ΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 27 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης Οι νέοι άνθρωποι, με τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, τον ενθουσιασμό και την ανάγκη για δράση που τους διακρίνει, αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σει: 2103291444 Αζήλα, 04.12.2015 E-mail: prosopiko@central.tee.gr Αξηζ. πξση.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σει: 2103291444 Αζήλα, 04.12.2015 E-mail: prosopiko@central.tee.gr Αξηζ. πξση. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) Β ΚΥΚΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) Β ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) Β ΚΥΚΛΟΥ Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙ ΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: α. το «Δευτεροβάθμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ειδικότητες. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας. Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: ΕΠΑΛ Ειδικότητες Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς, Ειδικότητες, Μαθήματα ειδικότητας Με βάση το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1053 05-06- 2015 ισχύουν τα παρακάτω: Τα τμήματα των ΕΠΑΛ είναι χωρισμένα έξι (6) Ομάδες Προσανατολισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 19-9-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 11024

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 206/2016

6 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 206/2016 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 29 ης /25-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους κωδικούς Meursing»

ΘΕΜΑ : «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους κωδικούς Meursing» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5000974 ΕΞ 2015 Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ9-Θ0Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΜ9-Θ0Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ - - - - Γ/ΝΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΓΙΔΞ.ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ A - - - - Σαχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 T.K. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Αθήνα, 19/08/ 2015 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α.Π. 85948/ΔΟΔ 4011 ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Π.Δ.Ε. Σαχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Σ.Κ.: 10180 Πληροφορίες:. Δημάκης Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Υορολογικής και Σελωνειακής Ακαδημίας>>.

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Υορολογικής και Σελωνειακής Ακαδημίας>>. 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Τ.Ε.Σ.) Ειδικότητες www.eoppep.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός

Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.: κα Γκίνη Καλλιόπη, Φιλόλογος ΠΕ02 Εισηγητής: κ. Φελέκης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός ΠΕ17.04 Δ/ντής: κ. Πανούσης Δημήτριος, Πληροφορικός ΠΕ19 15 ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το σχολείο των επιτυχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1 Δευ 23/1/17 Σρίτη 24/1/2017 Σετ 25/1/17 Πεμ 26/1/17 Παρ 2 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -.Σ.Ε.Φ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα