ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Πτυχίο Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (E M.B.A.) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2005

2 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στην αδερφή μου Χριστίνα

3 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Γεώργιο Αρτίκη, για το ενδιαφέρον και τις τη συμπαράστασή του κατά τη διεξαγωγή της εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, την Καθηγήτρια κ. Π. Αγαλλοπούλου και τον Καθηγητή κ. Ι. Σώρο, για τις αξιόλογες παρατηρήσεις τους.

4 II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Τίτλος Σελίδα 1.1 Εξεταζόμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Έναρξη Ισχύος Βασικές Διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 21 & Ε.Γ.Λ.Σ Βασικές Διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π.22 & Δ.Π.Χ.Π Προσαρμογή του Κόστους Απόκτησης Συγγενούς Επιχείρησης Βασικές Διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π.23 & Ε.Γ.Λ.Σ Βασικές Διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π.24 & Ε.Γ.Λ.Σ Νομισματικά Στοιχεία Ισολογισμού Μη Νομισματικά Στοιχεία Ισολογισμού Αποτέλεσμα Νομισματικής Θέσης Υπολογισμός του Δείκτη P / E Ημερομηνία από την οποία οι Μετοχές Περιλαμβάνονται στο Σταθμισμένο Αριθμό Μετοχών Βασικές Διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 34 & Ε.Γ.Λ.Σ. 157

5 «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» Σοφία Χ. Γιαννοπούλου Περίληψη Αντικειμενικός σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση έντεκα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτά αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν τη βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Στην εργασία αυτή αναλύεται το περιεχόμενο των παρακάτω Προτύπων: Δ.Λ.Π. 21 Δ.Λ.Π. 22 Δ.Λ.Π. 23 Δ.Λ.Π. 24 Δ.Λ.Π. 26 Δ.Λ.Π. 27 Δ.Λ.Π. 28 Δ.Λ.Π. 29 Δ.Λ.Π. 31 Δ.Λ.Π. 33 Δ.Λ.Π. 34 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές του Συναλλάγματος Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων Κόστος Δανεισμού Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών Λογιστική Απεικόνιση και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Αποχωρήσεως Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Οι Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες Κέρδη ανά Μετοχή Ενδιάμεσες Οικονομικές Εκθέσεις Επισημαίνεται ότι η ανάλυση των παραπάνω Προτύπων περιλαμβάνει το πλαίσιο εφαρμογής τους στις ελληνικές επιχειρήσεις και τις προκύπτουσες

6 διαφορές τους με τα Ελληνικά Πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Επιπρόσθετα, ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι υποχρεώσεις τους, οι οποίες προκύπτουν βάσει της ελληνικής εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας. Δεδομένης της ευρείας εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στον ελληνικό χώρο, εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησής τους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εργασία τελειώνει με τη διατύπωση συμπερασματικών σκέψεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αντικειμενικοί Σκοποί Μεθοδολογία Διάρθρωση Εργασίας....3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.. 8

8 2.3. Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις που Υπόκεινται στην Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Πρόσθετες Υποχρεώσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων που Υιοθετούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις..18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 3.1. Δ.Λ.Π. 21 «Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές του Συναλλάγματος» Εισαγωγή Οι Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα Γνωστοποιήσεις Βασικές Διαφορές με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Δ.Π.Χ.Π. 3 «Ενοποίηση Επιχειρήσεων» Δ.Λ.Π. 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων» Εισαγωγή Μορφές Ενοποιήσεων Επιχειρήσεων Η «Εύλογη Αξία» των Αποκτηθέντων Στοιχείων

9 του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων και η Αντιμετώπιση της Υπεραξίας Γνωστοποιήσεις Διαφορές μεταξύ Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 22 και Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις» Εισαγωγή Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Διαδικασίες Ενοποίησης Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» Εισαγωγή Εξαιρέσεις της Ενοποίησης μίας Συγγενούς Επιχείρησης Ενοποιήσεις Συγγενών Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης Ζημίες Συγγενούς Επιχείρησης και Ζημίες Απομείωσης της Επένδυσης σε Συγγενή Επιχείρηση Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 31 «Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες» Εισαγωγή Μορφές Κοινοπραξιών..71

10 Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Μελών της Κοινο- πραξίας Οι Συναλλαγές μεταξύ Μέλους Κοινοπραξίας και Κοινοπραξίας Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» Εισαγωγή Βασική και Επιτρεπόμενη Εναλλακτική Μέθοδος του Κόστους Δανεισμού Έναρξη, Αναστολή και Παύση Κεφαλαιοποίησης του Κόστους Δανεισμού Η Κεφαλαιοποίηση του Κόστους Δανεισμού στο Κόστος του Επιλέξιμου Στοιχείου Ενεργητικού Γνωστοποιήσεις Βασικές Διαφορές με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών» Εισαγωγή Πεδίο Εφαρμογής και Σκοπός των Γνωστοποιήσεων των Συνδεόμενων Μερών Εξαιρέσεις Εφαρμογής του Προτύπου Γνωστοποιήσεις Βασικές Διαφορές με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

11 (Ε.Γ.Λ.Σ.) Δ.Λ.Π. 26 «Λογιστική Απεικόνιση και Παρουσίαση των Προγραμ- μάτων Παροχών Αποχωρήσεως» Εισαγωγή Έκθεση Γνωστοποίησης Προγραμμάτων Καθορισμένων Συνεισφορών Έκθεση Γνωστοποίησης Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 29 «Οι Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες» Εισαγωγή Σημασία και Αρχές Επαναδιατύπωσης των Οικονομικών Καταστάσεων Η Αναπροσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων Ειδικά Θέματα για τις Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 33 «Κέρδη ανά Μετοχή» Εισαγωγή Ορισμός και Σπουδαιότητα των Κερδών ανά Μετοχή Έννοια και Υπολογισμός των Βασικών Κερδών ανά

12 Μετοχή Μεταβολή του Αριθμού των Μετοχών χωρίς Ανάλογη Μεταβολή στους Πόρους της Επιχείρησης Έννοια και Υπολογισμός των Μειωμένων Κερδών ανά Μετοχή Αναδρομική Αναπροσαρμογή των Βασικών και των Μειωμένων Κερδών ανά Μετοχή Γνωστοποιήσεις Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Εκθέσεις» Εισαγωγή Τρόποι Σύνταξης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Εκθέσεων Περιεχόμενο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Εκθέσεων Συγκριτικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις Βασικές Διαφορές με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)..156 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Συμπερασματικές Σκέψεις..159

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλιογραφία ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πίνακας Συντομογραφιών 168

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αντικειμενικοί Σκοποί Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση και ανάλυση έντεκα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Καθένα από τα Πρότυπα αυτά εκδόθηκε σε διαφορετική ημερομηνία και αναθεωρήθηκε μετέπειτα προκειμένου οι επιχειρήσεις να εναρμονιστούν καλύτερα με τα Πρότυπα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που θα εξεταστούν από την ημερομηνία που θεωρητικά αυτά ισχύουν [*], ανεξάρτητα αν εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις από 01/01/2005: Πίνακας 1.1 Εξεταζόμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με Έναρξη Ισχύος ΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Δ.Λ.Π. 21 Δ.Λ.Π. 22 Δ.Λ.Π. 23 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές του Συναλλάγματος 1995 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 1999 Κόστος Δανεισμού 1995 [*] Η έναρξη ισχύος ταυτίζεται με την ημερομηνία που τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν μετά την τελευταία αναθεώρησή τους. 1

15 Δ.Λ.Π. 24 Δ.Λ.Π. 26 Δ.Λ.Π. 27 Δ.Λ.Π. 28 Δ.Λ.Π. 29 Δ.Λ.Π. 31 Δ.Λ.Π. 33 Δ.Λ.Π. 34 Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων 1986 Μερών Λογιστική Απεικόνιση και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Αποχωρήσεως Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Οι Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 1991 Κέρδη ανά Μετοχή 1998 Ενδιάμεσες Οικονομικές Εκθέσεις 1999 Πιο συγκεκριμένα, αντικειμενικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση του περιεχομένου των προαναφερόμενων προτύπων. Γι αυτό το λόγο, όπου κρίνεται σκόπιμο, παρατίθενται σαφή παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές. 2

16 1.2. Μεθοδολογία Η παρούσα εργασία βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες λογιστικές αρχές και παραδοχές που ισχύουν διεθνώς και περιλαμβάνει την εξέταση ορισμένων λογιστικών προτύπων που θα οδηγήσουν σε κάποιες διαπιστώσεις. Αναφορικά με τις διαφορές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με τα Ελληνικά Πρότυπα χρησιμοποιούνται ως βάση διαφοράς οι λογαριασμοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Επιπλέον, γίνεται μνεία στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις και στις γνωστοποιήσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν. Ο λόγος που εξετάζονται τα συγκεκριμένα Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34) είναι επειδή τα προηγούμενα Πρότυπα έχουν ήδη καλυφθεί από προηγούμενη διπλωματική εργασία κατατεθείσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επομένως, η εργασία αυτή θα μπορούσε να παρουσιασθεί ως συνέχεια της προηγούμενης διπλωματικής εργασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι παραλείπεται η ανάλυση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 30 «Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις των Τραπεζών και των Ομοίων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παραπάνω Πρότυπο αναφέρεται αποκλειστικά στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 32 και 39, για τα οποία δεν έχουν δοθεί οριστικές και σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή τους. 3

17 1.3. Διάρθρωση Εργασίας Η εργασία αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια: Το κεφάλαιο 1, στο οποίο αναφέρονται οι αντικειμενικοί σκοποί, η μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και η διάρθρωση της εργασίας. Το κεφάλαιο 2, στο οποίο ορίζονται ποιες ελληνικές επιχειρήσεις υπόκεινται στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπλέον, επισημαίνονται οι πρόσθετες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που τηρούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο υπό εξέταση σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις προϋποθέσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου και στα προβλήματα που τυχόν αναφύονται. Το κεφάλαιο 3, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των προαναφερθέντων έντεκα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται κάθε Πρότυπο ξεχωριστά δίνοντας έμφαση στον σκοπό εφαρμογής. Επίσης, πραγματοποιείται σύγκριση του κάθε Προτύπου τόσο με τα ισχύοντα Ελληνικά Πρότυπα, όπως αυτά εφαρμόζονται βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) όσο και με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τέλος, γίνεται ομαδοποίηση και ένταξη ορισμένων λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στα εξεταζόμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 4

18 Το κεφάλαιο 4, στο οποίο παρατίθενται κάποιες συμπερασματικές σκέψεις. 5

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μια επιλεγμένη σειρά γενικά παραδεγμένων λογιστικών αρχών και μεθόδων. Αποβλέπουν, κυρίως, στην ομοιόμορφη κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων [ ] των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά πρώτο λόγο εταιρειών, ούτως ώστε οι παρεχόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες να είναι ομοιόμορφες και αξιόπιστες σε διεθνές επίπεδο. Αρχικά, η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων [ ] (International Accounting Standards Committee IASC) ήταν αρμόδια για την έκδοση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards IAS) ως τα τέλη [*] Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ο όρος «οικονομικές καταστάσεις» περιλαμβάνει: τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών και το προσάρτημα. Είναι χρήσιμες για έναν ευρύ κύκλο χρηστών στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. [ ] Η Επιτροπή συνολικά έχει εκδόσει 41 Πρότυπα και 33 Διερμηνείες. 6

20 Μαρτίου Εκείνη την περίοδο κρίθηκε αναγκαία η αναδιοργάνωση της μορφής της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, τον Απρίλιο του 2001 συστήθηκε το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB) κατ αντιστοιχία με το Αμερικάνικο Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Financial Accounting Standards Board FASB [*] ). Το εν λόγω Συμβούλιο υιοθέτησε το σύνολο των προτύπων που είχαν ήδη δημιουργηθεί από τον προπομπό του, ενώ συγχρόνως, ξεκίνησε την έκδοση νέων προτύπων με την ονομασία Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards IFRS) προκειμένου να ξεχωρίζουν από τα προγενέστερα. Άμεσο επακόλουθο ήταν και είναι η ύπαρξη δύο κατηγοριών προτύπων με διεθνή ισχύ, τα οποία έχουν την ίδια αρίθμηση αλλά διαφορετικό περιεχόμενο. Ως παράδειγμα αναφέρεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (IAS 1) με τον τίτλο «Πλαίσιο καταρτίσεως και παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων» και το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 (IFRS 1) με την ονομασία «Πρότυπο για την πρώτη εφαρμογή και μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (Κρυσταλλάκος, 2005β, σελ.27). [*] Το Αμερικάνικο Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων είναι αρμόδιο για την έκδοση των Αμερικάνικων Λογιστικών Προτύπων με την ονομασία Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles GAAP). Τα Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται από το πλήθος των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), παρόλο που οι τελευταίες είναι υπέρ της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). 7

21 2.2. Ευρωπαϊκή & Ελληνική Νομοθεσία για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προκειμένου οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων των κρατών μελών να είναι συγκρίσιμες τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, με τον Κανονισμό 1606 / του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) ορίστηκε η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 1725 / υιοθέτησε όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με εξαίρεση τα ακόλουθα : «Χρηματοπιστωτικά Μέσα : Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» (Δ.Λ.Π. 32), «Χρηματοπιστωτικά Μέσα : Καταχώρηση και Αποτίμηση» (Δ.Λ.Π.39). Στην Ελλάδα αναφέρεται ότι ψηφίστηκε ο Νόμος 2992 / περί εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Συγκεκριμένα, βάσει του εν λόγω νόμου, είχε οριστεί η υποχρεωτική τήρηση των Προτύπων από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες εταιρείες και προαιρετικά για τις λοιπές ανώνυμες εταιρείες από (Γρηγοράκος, 2003, σελ.15 επ.). Εντούτοις, 8

22 εξαιτίας ελλείψεων στη νομοθεσία και προβλημάτων στην οργάνωση των επιχειρήσεων, η εφαρμογή των Προτύπων αναβλήθηκε και μετατέθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Σχεδόν ένα έτος αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2004, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3229 / 2004 (Φ.Ε.Κ. 38 / τ Α / ) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις». Στα άρθρα 13, 14, 15 του Κεφαλαίου Β αυτού του Νόμου αναφέρονται οδηγίες για τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων, την πρώτη εφαρμογή των προτύπων καθώς και την αντιμετώπιση των φορολογητέων κερδών ή ζημιών. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν ή ακόμη και να καταργηθούν ορισμένα άρθρα του εν λόγω νόμου. (site, α). Νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επήλθαν με τον Νόμο 3301 / 2004 (Φ.Ε.Κ. 263 / Α / ) Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις που Υπόκεινται στην Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σύμφωνα με τον Νόμο 3301 / ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 9

23 Πρότυπα. Ομοίως, οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Πρότυπα. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι προαιρετική για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις αλλά είναι εκτός οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπεται η τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις (Φορολογική Επιθεώρηση, 2005, σελ. 542 επ.). Ως προς τη μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση ορίζεται ότι δεν υποχρεούται στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις δικές της οικονομικές καταστάσεις. Η επιχείρηση αυτή, όμως, είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στην επενδύουσα επιχείρηση προκειμένου η τελευταία να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς. Άρνηση εκ μέρους της συγγενούς για παροχή των στοιχείων στην επενδύουσα αποτελεί παράβαση του Κ.Ν / Επίσης, αθροίζονται τα υπό του νόμου καθοριζόμενα στοιχεία όλων των ενοποιούμενων μη εισηγμένων θυγατρικών. Με την προϋπόθεση ότι αυτά τα στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων ενοποιημένων μεγεθών του ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, οι θυγατρικές απαλλάσσονται από την εφαρμογή των Διεθνών 10

24 Λογιστικών Προτύπων στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τους. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για σκοπούς ενοποίησης (Σ.ΛΟ.Τ., 2005, σελ.7) Πρόσθετες Υποχρεώσεις των Ελληνικών Επιχειρήσεων που Υιοθετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η επιχείρηση, η οποία καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχει τη δυνατότητα να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες είτε της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας είτε των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Εάν επιλέξει την πρώτη περίπτωση ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν επωμίζεται καμία πρόσθετη υποχρέωση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αντίθετα, όταν τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προκύπτουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες αναλύονται παρακάτω (Φορολογική Ενότητα, 2005, σελ.35 επ.) : (α) Σύνταξη Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) : Στον συγκεκριμένο πίνακα καταχωρούνται σε τρεις χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση : 11

25 i) η αξία, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική Βάση), ii) η αξία, όπως προσδιορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία (Φορολογική Βάση), iii) η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης. Επίσης, ο πίνακας αυτός συντάσσεται εξωλογιστικά και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών. (β) Τήρηση Φορολογικού Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων : Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Στο νέο αυτό μητρώο καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται είτε ως προς την τιμή κτήσης είτε ως προς τις αποσβέσεις, εξαιτίας της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Συγκεκριμένα, καταχωρούνται η φορολογική αξία, οι φορολογικές αποσβέσεις και η φορολογική αναπόσβεστη αξία κάθε παγίου που διαφοροποιείται. Επιπλέον, το μητρώο αυτό είναι αθεώρητο και ενημερώνεται μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού, δηλαδή στον ίδιο χρόνο που ενημερώνεται και το κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (Π.Ο.Λ. 1025, 2005, σελ.2 επ.). 12

26 (γ) Σύνταξη Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεμάτων, Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών : Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται με δεδομένα που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που τηρούνται κατά τη διπλογραφική μέθοδο. Συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού έως την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέγει έναν από τους ακόλουθους τρόπους διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον, όμως, από τους λογαριασμούς που τηρούνται προκύπτουν τα δεδομένα των προαναφερθέντων πινάκων. Οι δύο τρόποι διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης είναι οι εξής : (α) Δύο Αυτοτελή Λογιστικά Συστήματα : Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση τηρεί παράλληλα δύο λογιστικά συστήματα : το κύριο και το βοηθητικό. Στο κύριο λογιστικό σύστημα οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται με βάση τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το παράλληλο σύστημα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 13

27 οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται βάσει των αρχών που ισχύουν στη φορολογική νομοθεσία, χρησιμοποιεί χωριστό Ημερολόγιο και Καθολικό, χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με εκείνο που υπάρχει στο κύριο σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο χαρακτηριστικό του βοηθητικού συστήματος αναφέρεται ότι η διαφορά μεταξύ των υπολοίπων των πρωτοβάθμιων λογαριασμών του ισοζυγίου του κύριου λογιστικού συστήματος και του βοηθητικού λογιστικού συστήματος συνιστά τη διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, η οποία και καταχωρείται στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Επιπρόσθετα, η επιχείρηση μπορεί να συντάσσει μέσω του βοηθητικού συστήματος : Φορολογικό Ισολογισμό, Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Οι παραπάνω πίνακες, εκτός του φορολογικού ισολογισμού, καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 2005, σελ.8 επ.). 14

28 (β) Κύριο και Συμπληρωματικό Λογιστικό Σύστημα : Η επιχείρηση τηρεί το κύριο λογιστικό σύστημα και παράλληλα ένα συμπληρωματικό σύστημα. Στο κύριο σύστημα οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το συμπληρωματικό σύστημα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : οι διαφορές των συναλλαγών λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, χρησιμοποιεί χωριστό Ημερολόγιο και Καθολικό, χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με εκείνο που υπάρχει στο κύριο σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο χαρακτηριστικό του συμπληρωματικού λογιστικού συστήματος αναφέρεται ότι το λογιστικό άθροισμα κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό του ισοζυγίου, που προκύπτει από το κύριο σύστημα, και του ισοζυγίου, που προκύπτει από το συμπληρωματικό σύστημα, παρέχει το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων λογαριασμών σε φορολογική βάση που απαιτείται να υπάρχει στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Τα υπόλοιπα του ισοζυγίου από το κύριο λογιστικό σύστημα εισάγονται στο συμπληρωματικό σύστημα. Έπειτα, συντάσσεται Φορολογικός Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων με 15

29 λογιστικές εγγραφές στο συμπληρωματικό σύστημα (Ε.Λ.Τ.Ε. 117, 2005, σελ.1 επ.). Όσον αφορά την τήρηση του συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου), η απάντηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) συνοψίζεται ως εξής : Η επιχείρηση, που τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τους κανόνες που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί το αυτόνομο σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής που καθορίζεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Βάσει αυτού του συστήματος το λειτουργικό κόστος προσδιορίζεται με λογιστικές εγγραφές. Εφόσον η επιχείρηση δεν τηρήσει το προαναφερθέν σύστημα, θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου τη συμμόρφωσή της με τη φορολογική νομοθεσία. Η επιχείρηση έχει προαιρετικά τη δυνατότητα να τηρεί το αυτόνομο διπλογραφικό σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής και να προσδιορίζει το λειτουργικό κόστος με λογιστικές εγγραφές με βάση τα οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία και τις λογιστικές αρχές του «Πλαισίου Καταρτίσεως και Παρουσιάσεως των Οικονομικών Καταστάσεων» (Δ.Λ.Π. 1) και των «Αποθεμάτων» (Δ.Λ.Π. 2) (Παπαθανασίου, 2005, σελ.7). 16

30 2.5. Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και, ως εκ τούτου, η εξασφάλιση εύρρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, προβλέπεται η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τα Πρότυπα (Πλακούτσης, 2004γ, σελ.8). Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται, ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, η οποία είναι προσπελάσιμη στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Συγχρόνως, εκδίδεται με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.) [*] Έκθεση Επισκόπησης, η οποία δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις (Πλακούτσης, 2005α, σελ.12). [*] Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι νομοθετικά επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, με το έργο της παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των ορκωτών ελεγκτών, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της οικονομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα. 17

31 2.6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τους δίνει τη δυνατότητα να υπερτερούν έναντι των μικρομεσαίων ως προς τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Αν ληφθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο υπάγεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων, γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα δημιουργίας Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Σιμωνετάτος, 2004γ, σελ.15 επ.). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : τις πολύ μικρές: είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών ως 2 εκ. ευρώ, τις μικρές: είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από δέκα (10) ως σαράντα εννέα (49) εργαζομένους και πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών ως 10 εκ. ευρώ, τις μεσαίες: είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα (50) ως διακόσια σαράντα εννέα εργαζομένους (249) και πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών ως 43 εκ. ευρώ. 18

32 Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προσανατολίζεται στην έκδοση ενός σχεδίου Προτύπου για όλα τα εν χρήσει Πρότυπα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άμεσο επακόλουθο είναι η αποφυγή ξεχωριστών εκδόσεων ανά Πρότυπο και η εξασφάλιση της εφαρμογής των Προτύπων κατά τρόπο συνεκτικό και αναμφισβήτητο. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες απαραίτητες διαδικασίες, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής : Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η μικρομεσαία επιχείρηση θα υπάγεται σε αυτά τα Πρότυπα. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους χρειάζεται να προσδιορίσει ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν πρότυπα καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους. Ωστόσο, η διαδικασία ανάπτυξης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνοδεύεται από ορισμένες δυσκολίες. Ο κύριος προβληματισμός επικεντρώνεται στη διαπίστωση ότι οι στόχοι για την κατάρτιση γενικών οικονομικών καταστάσεων διαφέρουν μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτό να καταρτιστούν λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις και κατά πόσο τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που ισχύουν για τις μεγάλες 19

33 επιχειρήσεις, δεν καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κύριος στόχος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που τηρούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί η παροχή πληροφοριών μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Εντούτοις, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μετόχων είναι περιορισμένος και ως εκ τούτου οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά και την πώληση μετοχών δεν έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα για τους συγκεκριμένους χρήστες (Πλακούτσης, 2004β, σελ.3). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Πρότυπα που θα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Τέλος, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν τα εν λόγω Πρότυπα επιλεκτικά, αλλά να ορίζεται η εφαρμογή των Προτύπων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Περιεχόμενα Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων».

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π.

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π. Η διάθεση των κερδών των επιχειρησέων. Οι αλλαγές βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συµβούλου στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28)

D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση. (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) EL D044554/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IFRS 8 «Επιχειρηματικοί Τομείς» IFRIC 11 «IFRS 2 Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχείρησης του Ίδιου Ομίλου» IFRIC «Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα

IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton International 1 IFRS Newsletter Πληροφορίες για τα ΔΠΧΠ στην Ελλάδα Περιεχόμενα IASB NEWS ΣΛΟΤ Αρ.Πρ.735/28.12.05 Λογιστικός Χειρισμός Ποσών

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων

Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Καθαρη θε ση των επιχειρη σεων Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικων Λογιστικων Προτύ πων Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έλεγχος Μητρική Θυγατρική Όμιλος Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις Μη Ελεγχόμενες Συμμετοχές Μέθοδος της απόκτησης Διαφορά Ενοποίησης Αναγνώριση Αναβαλλόμενων φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

V. Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων

V. Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων V. Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων Σύνοψη Ο βασικός στόχος του κεφαλαίου V είναι η ομαδοποίηση και ανάλυση των προτύπων που ασχολούνται με θέματα ενοποίησης, πληροφόρησης και λογιστικοποίησης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ" 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ''ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ'' Γ.Ε.ΜΗ. 022388950000 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απεικόνιση της Αναπροσαρμογής

Λογιστική Απεικόνιση της Αναπροσαρμογής 1.1 Ενσώματα Πάγια στοιχεία Εάν η οντότητα ακολουθεί αυτή την μέθοδο τότε θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ανά τετραετία) την αξία του, έτσι ώστε αυτή να απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64344 / 70 / Β / 07 / 78... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 2 1Σκοπός Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ.

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ. 1 RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 23 ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΑΜ Α.Ε. 11836/72/Β/86/11, Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα.

I.F.R.S. Newsletter. Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. 1 I.F.R.S. Newsletter Περιεχόμενα IASB News Πληροφορίες για τα Δ.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα. Η Grant Thornton International είναι διεθνής οργανισμός Ορκωτών Ελεγκτών, Φορολογικών Συμβούλων και Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 000351601000 ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, ΑΘΗΝΑ 104 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 30/06/2016...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα