Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων"

Transcript

1 Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν τις ΠΔΣ και έχουν εκπονηθεί για την κατηγορία προϊόντων «αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού». Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση σχετικά με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και τα κριτήρια για τις ΠΔΣ παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι της επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Παρουσιάζονται δύο ομάδες κριτηρίων για τις ΠΔΣ: Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια εξακρίβωσης ή αύξηση του κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια απευθύνονται στους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετη προσπάθεια εξακρίβωσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δημόσιες προμήθειες εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, στον οποίο περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχωρητηρίου, οι λεκάνες αποχωρητηρίου και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου, καθώς και εξοπλισμού ουρητηρίων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα συστήματα ουρητηρίου, τα ουρητήρια, τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 1. Εν προκειμένω, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «εξοπλισμός αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα αποχωρητηρίου, λεκάνη αποχωρητηρίου ή σύστημα έκπλυσης αποχωρητηρίου «σύστημα αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα έκπλυσης και μια λεκάνη για την υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα «λεκάνη αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής για την υποδοχή και την έκπλυση ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα 1 Ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 1 αναφέρεται γενικά στην αγορά της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 2 αναφέρεται γενικά στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την απαιτούμενη κλάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο. 1

2 «εξοπλισμός ουρητηρίων»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο, ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου «εξοπλισμός ουρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου «σύστημα ουρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα καταιονισμού νερού και ένα ουρητήριο για την υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους σε αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο δαπέδου»: είδος υγιεινής με ή χωρίς σύστημα καταιονισμού αποτελούμενο από έναν αγωγό δαπέδου και μια πλάκα ή ένα πλαίσιο που στερεώνεται στον τοίχο για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί χωρίς νερό «σύστημα έκπλυσης»: τόσο για τα αποχωρητήρια όσο και για τα ουρητήρια με καταιονισμό νερού, είτε δεξαμενή καταιονισμού νερού με ενσωματωμένο αγωγό υπερχείλισης είτε διάταξη που θεωρείται τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική και διάταξη εισόδου/εξόδου είτε βαλβίδα έκπλυσης με πίεση «μηχανισμός εξοικονόμησης νερού»: μηχανισμός καταιονισμού νερού που καθιστά δυνατή την απελευθέρωση ενός μέρους του πλήρους όγκου έκπλυσης, είτε με τη μορφή διπλών μηχανισμών (με δυνατότητα διακοπής) είτε με τη μορφή μηχανισμών διπλού ελέγχου (διπλό σύστημα έκπλυσης) «πλήρης όγκος έκπλυσης»: ο συνολικός όγκος του νερού που απελευθερώνει το σύστημα καταιονισμού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου έκπλυσης «μειωμένος όγκος έκπλυσης»: μέρος του πλήρους όγκου του νερού που απελευθερώνει μηχανισμός εξοικονόμησης νερού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου έκπλυσης, το οποίο δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα του πλήρους όγκου έκπλυσης «μέσος όγκος έκπλυσης»: ο αριθμητικός μέσος όρος ενός πλήρους όγκου και τριών μειωμένων όγκων έκπλυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ) «έλεγχος έκπλυσης κατ αίτημα»: μηχανισμός καταιονισμού νερού είδους υγιεινής, που είτε ενεργοποιεί ο χρήστης χειροκίνητα μέσω μιας λαβής, ενός μοχλού, κομβίου, ποδομοχλού ή οποιουδήποτε ισοδύναμου διακόπτη ενεργοποίησης του καταιονισμού νερού είτε λειτουργεί μέσω αισθητήρα που αντιλαμβάνεται τη χρήση του είδους υγιεινής «μηχανισμός ρύθμισης»: μηχανισμός που καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του πλήρους και, κατά περίπτωση, του μειωμένου όγκου έκπλυσης ενός συστήματος έκπλυσης. Τα κριτήρια ανάθεσης ΠΔΣ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού δεν καλύπτουν τα ακόλουθα: 2

3 καθίσματα και καλύμματα αποχωρητηρίων, μόνον όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων ή ουρητηρίων με καταιονισμό νερού (π.χ. όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως μεμονωμένα αντικείμενα), εξοπλισμό αποχωρητηρίων που δεν χρησιμοποιεί νερό αλλά χημικές ουσίες και νερό για καταιονισμό και αποχωρητήρια που χρειάζονται ενέργεια για την υποβοήθηση του συστήματος καταιονισμού. 3

4 2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατά τα φαινόμενα, η σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση των «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» είναι η κατανάλωση νερού κατά το στάδιο της χρήσης τους. Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από την εξόρυξη και τη χρήση πρώτων υλών για την παραγωγή «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» και, συνεπώς, η αύξηση της ανθεκτικότητας/διάρκειας ζωής των εν λόγω προϊόντων θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατανάλωση νερού Κατανάλωση ενέργειας (λόγω της παραγωγής και διανομής του νερού και της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων) Εξόρυξη υλικών / Εξάντληση πόρων Προσέγγιση ΠΔΣ Μείωση της κατανάλωσης νερού Αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 4

5 3. Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των ΠΔΣ Βάσει των στοιχείων και των πληροφοριών της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης, προτείνονται οι ακόλουθες ομάδες κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ: α) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια (3.1), β) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια (3.2). 3.1 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια της ΕΕ για εξοπλισμό αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των ΠΔΣ Στοιχειώδη κριτήρια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Αναλυτικά κριτήρια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. 5

6 Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αποδοτική χρήση του νερού 1. Αποδοτική χρήση του νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. 6

7 Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού εξοικονόμησης νερού ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού εξοικονόμησης νερού ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Για εξοπλισμό με αισθητήρες: Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. 7

8 Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 1.4 Μέσος όγκος έκπλυσης Ο μέσος όγκος έκπλυσης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, υπολογιζόμενος με βάση τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ), δεν υπερβαίνει τα 3,5 λίτρα/έκπλυση. Τα συστήματα αποχωρητηρίων με πλήρη όγκο έκπλυσης έως και 4,0 λίτρων εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή. 2. Επιδόσεις του προϊόντος 2. Επιδόσεις του προϊόντος Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται ο υπολογιζόμενος μέσος όγκος έκπλυσης (σε λίτρα/έκπλυση) του προϊόντος, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ) ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 8

9 προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου Αριθμός Τίτλος προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου Αριθμός Τίτλος EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου και των λεκανών αποχωρητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 9

10 καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με 10

11 τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη και τον μειωμένο όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη, τον μειωμένο και τον μέσο όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,5 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μέση έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,1 λίτρα του μέσου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο

12 Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 2. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του μειωμένου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.2. Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 3. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 12

13 3.2 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια για εξοπλισμό ουρητηρίων στο πλαίσιο των ΠΔΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στοιχειώδη κριτήρια Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για νέα και ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναλυτικά κριτήρια Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για νέα και ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκπονήθηκαν πρόσφατα (ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα των έργων καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13

14 1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων με καταιονισμό νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, δεν υπερβαίνει τα 2,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων με καταιονισμό νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, δεν υπερβαίνει το 1,0 λίτρο/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Για ουρητήρια με αισθητήρες: Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση 14

15 πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα/έκπλυση. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Στην περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος, ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση της έκπλυσης μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο/έκπλυση. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 2 Επιδόσεις του προϊόντος 2 Επιδόσεις του προϊόντος 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 15

16 Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 2, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου Αριθμός Τίτλος Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον Πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ονομαστικού όγκου έκπλυσης που ορίζονται στα σχετικά πρότυπα EN στον Πίνακα 2 εξαιρούνται από το εν λόγω κριτήριο. Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου Αριθμός Τίτλος EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN

17 Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ή ισοδύναμου προτύπου. 2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ). Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ή ισοδύναμου προτύπου. 2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ). Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Βιοαποδομησιμότητα των υγρών και συντήρηση των 4. Βιοαποδομησιμότητα του υγρού και συντήρηση των 17

18 ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας) 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας) 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/ Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: - οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 5. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: - οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 2 Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του εγγράφου καθοδήγησης (έκδοση 3.0, Νοέμβριος 2012) διατίθεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: 18

19 πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο - συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού - πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση - συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. - πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο - συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού - πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση - συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. - πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 19

20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 20

21 4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κατά την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν χωριστές συμβάσεις (που καλύπτουν, για παράδειγμα, τον σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση) με διαφορετικούς αναδόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως, υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης των διαφόρων κριτηρίων ενδέχεται να είναι διαφορετικοί ανάδοχοι. Διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες για τους χρήστες θα διαβιβάζονται στο κατάλληλο άτομο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης (μαζί με σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή). Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού απαιτείται η δέουσα συντήρηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να απολέσουν τις απαιτούμενες ιδιότητες τους, π.χ. οι στεγανώσεις δεν θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία από διαρροές και μπορεί να είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους. Συνεπώς, ο έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού και η αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων πρέπει να εκτελείται βάσει χρονικού προγραμματισμού. Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας σε περίπτωση χρήσης των αναλυτικών κριτηρίων είναι ο μέσος όγκος έκπλυσης που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές 1.4» (οι απαιτήσεις που αφορούν τον ονομαστικό πλήρη και μειωμένο όγκο έκπλυσης και καθορίζονται στα σημεία 1.1 και 1.2, αντίστοιχα, θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλιστικές δικλείδες). Σε περίπτωση χρήσης των στοιχειωδών κριτηρίων, τα κριτήρια ανάθεσης σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 1») και με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 2») μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω εξοικονόμηση νερού. Όσον αφορά τον εξοπλισμό ουρητηρίων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας είναι ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές 1.1.», είτε χρησιμοποιούνται τα στοιχειώδη είτε τα αναλυτικά κριτήρια. Τα κριτήρια ανάθεσης σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 1») μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω εξοικονόμηση νερού. Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε κριτηρίου ανάθεσης, πρέπει να ελέγχεται καταρχάς η εθνική/τοπική νομοθεσία για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων μεταξύ των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των προτεινόμενων κριτηρίων ανάθεσης. Σε κτίρια όπου ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι αγοραστές θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, για λόγους υγιεινής, απαιτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση της έκπλυσης για την αποφυγή στάσιμων υδάτων, δηλ. την έκπλυση του μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ημερησίως, εβδομαδιαίως). 21

22 5. Κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) Το κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος του προϊόντος καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προγραμματισμού, σχεδιασμού, αγοράς και υποστήριξης και κάθε άλλου κόστους που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην κυριότητα ή τη χρήση του προϊόντος. Σε μη οικιστικά κτίρια, η χρήση νερού για αποχωρητήρια με διπλό σύστημα έκπλυσης 6/4 λίτρων συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 80% στο συνολικό ΚΚΖ. Συνάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις περί δημόσιων συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση νερού από το προϊόν έχουν τα πλέον ευνοϊκά από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη αποτελέσματα. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται σειρά συστημάτων έκπλυσης με αύξοντα βαθμό αποδοτικής χρήσης του νερού για σύστημα αποχωρητηρίου σε μη οικιστικό κτίριο, ως παράδειγμα που καταδεικνύει τον αντίκτυπο της χρήσης νερού στο ΚΚΖ. 22

23 5.000 Συνολικό κόστος ανά αποχωρητήριο (ευρώ) % 88% 86% 82% 79% 78% 77% 75% 70% Κόστος νερού Κόστος καθαρισμού Έξοδα επισκευής & συντήρησης Κόστος εγκατάστασης Τιμή προϊόντος 0 9 λίτρα 7 λίτρα 6 λίτρα 6/4 λίτρα 6/3 λίτρα 5/3 λίτρα 4,5/3 λίτρα 4/2,6 λίτρα 3,5/2 λίτρα Σχήμα 1: ΚΚΖ για διαφορετικά συστήματα αποχωρητηρίου (σε ευρώ το 2011) Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το σχήμα 1, το συνολικό ΚΚΖ συστήματος αποχωρητηρίου σε μη οικιστικό κτίριο μειώνεται σημαντικά με τη μετάβαση από αποχωρητήριο με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων στο αποδοτικότερο αποχωρητήριο με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων, η δε μείωση του κόστους προέρχεται αποκλειστικά από τη χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Για παράδειγμα, το συνολικό ΚΚΖ ενός αποχωρητηρίου με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων (περίπου ευρώ σε τιμές του 2011) αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο μικρότερο από το 50% του συνολικού ΚΚΖ ενός αποχωρητηρίου με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων (άνω των ευρώ). Στο ανωτέρω παράδειγμα, το μερίδιο του κόστους του νερού στο συνολικό ΚΚΖ μειώνεται από 86% (αποχωρητήριο 6 λίτρων) σε 70% (αποχωρητήριο 3,5/2 λίτρων). 23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Νοεμβρίου 2013 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Νοεμβρίου 2013 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε L 299/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Νοεμβρίου 2013 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 780/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 780/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 780/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Σκοπός Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Συντήρησης για τους Παιδικούς Σταθµούς (Υδραυλικά Υλικά και Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η (CPV 24955000-3) Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο της παρούσης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας Κανονισμός (ΕΕ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Σειρά 2 Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Προκλήσεις και έξοδα για τη φροντίδα εγκαταστάσεων Οι προκλήσεις σας: Διαχείριση και ασφάλεια προσωπικού Διατήρηση της απόδοσης καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές απαιτήσεις και προδιαγραφές προκήρυξης έργων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακης Απόδοσης (ΣΕΑ)

Βασικές απαιτήσεις και προδιαγραφές προκήρυξης έργων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακης Απόδοσης (ΣΕΑ) 7 Μαρτίου 2019, Αθήνα 2 nd National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Greece Βασικές απαιτήσεις και προδιαγραφές προκήρυξης έργων μέσω Συμβάσεων Ενεργειακης Απόδοσης (ΣΕΑ) Γιακουμή Αργυρώ ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/3 7.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 278/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Απριλίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική L 36/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 107/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επαλήθευση της συμμόρφωσης της διαχειριστικής αρχής με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) όσον αφορά την

ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επαλήθευση της συμμόρφωσης της διαχειριστικής αρχής με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) όσον αφορά την ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Επαλήθευση της συμμόρφωσης της διαχειριστικής αρχής με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) όσον αφορά την Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 19/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή Θεσσαλονίκης 04/04/2019 Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Εξοχή, Θεσσαλονίκη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Συντήρηση εγκαταστάσεων CHP. Μηχανικές υπηρεσίες Βιολογικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Συντήρηση εγκαταστάσεων CHP. Μηχανικές υπηρεσίες Βιολογικές Υπηρεσίες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Συντήρηση εγκαταστάσεων CHP Μηχανικές υπηρεσίες Βιολογικές Υπηρεσίες Έλεγχος εγκαταστάσεων Διαχείριση Επιθεώρησης και Αποδοχής Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Οι μεταβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

,

, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 02/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν111 Ν112 Ν113 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Λαρυγγική µάσκα Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΑ: 30 *Λαρυγγική µάσκα Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Δ.Μπομπίτσης Τηλέφωνο : 2310672659 Fax : 2310672674 Σταυρούπολη 4-3-2014 Αρ. Mελέτης.: 51 Εργασία για «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/7 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ EN ISO 9001:000 ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ - ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,5 ΕΩΣ 5 BAR ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 5 MBAR) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2017 ΚΑ : 20.7131.0010 ΚΑ : 35.6699.0015 ΠΟΣΟ : 6.572,00 ευρώ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Ιανουαρίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μελέτη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδιος: Χαράλαμπος Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο. Ερμούπολη, Λουΐζα Παπαμικρούλη

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο. Ερμούπολη, Λουΐζα Παπαμικρούλη Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο Ερμούπολη,10.04.2013 Λουΐζα Παπαμικρούλη Νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Κύριος στρατηγικός στόχος -> Μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 20%

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη της ΕΕ για ΠΔΠ. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Εργαλειοθήκη της ΕΕ για ΠΔΠ. Μυρτώ Θεοφιλίδη Εργαλειοθήκη της ΕΕ για ΠΔΠ Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ΠΔΠ Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις Πράσινες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι Με σεβασμό στο περιβάλλον Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ. 210-8034036, 210-8101536, Fax: 210-8033940 e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή τροφίμων. Πεδίο εφαρμογής. Εμφιαλωμένα νερά. Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια:

Υγιεινή τροφίμων. Πεδίο εφαρμογής. Εμφιαλωμένα νερά. Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια: Υγιεινή τροφίμων Εμφιαλωμένα νερά Πεδίο εφαρμογής Κανόνες Υγιεινής και ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα παρακάτω στάδια: Συλλογή Επεξεργασία Συσκευασία Αποθήκευση Μεταφορά Διανομή Πώληση 1 Είδη Εμφιαλωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

02013R1352 EL

02013R1352 EL 02013R1352 EL 15.05.2018 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2017 ΚΑ 35.7131.0010 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.680,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Green Public Procurement. Διαμαντοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Green Public Procurement. Διαμαντοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Green Public Procurement Διαμαντοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εισαγωγή Κάθε χρόνο οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες δαπανούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.10.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0770/2004, του Frantisek Brychta, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με διαρροή υπονόμου στο Moravské Budějovice

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0391/119/αναθ. Τροπολογία 119/αναθ. Markus Pieper εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0391/119/αναθ. Τροπολογία 119/αναθ. Markus Pieper εξ ονόματος της Ομάδας PPE 10.1.2018 A8-0391/119/αναθ. Τροπολογία 119/αναθ. Markus Pieper εξ ονόματος της Ομάδας PPE Έκθεση Miroslav Poche Ενεργειακή απόδοση COM(2016)0761 C8-0498/2016 2016/0376(COD) A8-0391/2017 Πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα,

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, 22-3-2017 Αναστασία Ζαχαροπούλου Δρ. Χημικός Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδ/φών για την Προμήθεια Αγαθών Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2018 C(2018) 8459 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού (ΕΕ) 2017/1153 ώστε να αποσαφηνιστούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Αρ.Πρωτ.: 1400 Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Αρ.Πρωτ.: 1400 Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 30.01.2018 Αρ.Πρωτ.: 1400

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Εσωτερικού χώρου LED γιρλάνδες

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Εσωτερικού χώρου LED γιρλάνδες ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Εσωτερικού χώρου LED γιρλάνδες ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Εξωτερικοί χώροι Διακοσμητικός οικιακός φωτισμός ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Έτοιμο για εγκατάσταση Αποδοτική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/333. Τροπολογία. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/333. Τροπολογία. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 29.3.2017 A8-0048/333 333 Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) (20α) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλα τα δεδομένα που απορρέουν από τις δοκιμές έγκρισης τύπου σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (καθαρισμού απολύμανσης κάδων απορ/των)» I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IV. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 2874 final ANNEXES 5-10.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 2874 final ANNEXES 5-10. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2015 (OR. en) 8558/15 ADD 2 ENER 136 ENV 261 DELACT 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19.

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η Μίσθωση χημικών τουαλετών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5679/17 ENV 70 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus GPP AWARDS 2017

Cyprus GPP AWARDS 2017 Cyprus GPP AWARDS 2017 Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017 (για Δημόσιο) Βραβεία Πράσινων Προμηθειών 2017 (για Ιδιώτες) Βραβείο Ολοκληρωμένης Πολιτικής (GPP) και Βραβείο Εφαρμογής ΠΔΣ ανά Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA ή ΑΚΖ)

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA ή ΑΚΖ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA ή ΑΚΖ) είναι ένα εργαλείο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, μια διεργασία ή μια δραστηριότητα.

Διαβάστε περισσότερα