Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης"

Transcript

1 Hlapanis G. & Dimitracopoulou A. (2005). Continuous Education of Teachers through Internet: The creation and the monitoring of a Community of Learning. In (Editor). Α.Lionarakis, Proceedings of the 3 rd Hellenic Congress with International Participation for the Open and Distance Learning, Vol. A. pp Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης Teacher Training via the Internet: The Creation of a School-Teacher s Learning Community and the role of E-Moderation Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης*, Αγγελική Δημητρακοπούλου** *Καθ. Πληροφορικής, Υπ. Διδάκτορας, **Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησιωτικό νομό Δωδεκανήσου υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, υποστηριζόμενο από τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, που ονομάστηκε Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ), στο οποίο συμμετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης, αναφορικά με την ένταξη εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδακτική πρακτική των συμμετεχόντων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων και σε θεωρίες μάθησης προερχόμενες από τις σύγχρονες κοινωνικό-γνωστικές θεωρήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα για το θεωρητικό πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος είχε η Θεωρία Δραστηριοτήτων. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη διαδικασία της δημιουργίας και της εξέλιξης της Κοινότητας αυτής, η οποία τεκμηριώνεται μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών Συντονισμού της, και της παρουσίασης αποτελεσμάτων της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. ABSTRACT In-service primary and secondary education teachers from the Dodecanease Islands participated at a Distance Learning Educational program that was implemented in Greece. The program was named School-Teacher s Learning Community and could be described as a learning environment based upon Adult Collaborative Learning and Learning Community principles. Within this e-learning Community, the participants were educated, via the internet, on aspects mainly concerning the use of Information and Communication Technologies (ICT). The ultimate goal of the project was the improvement of the educational use of ICT by those who participated. Within this paper, the procedure of the creation and evolution of the Community of Learners is presented by analyzing the involved e-moderation as well as analyzing communication parameters of the Community. Finally, some conclusions, which were derived by the research that was concurrently implemented, are also presented. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νησιωτικό νομό Δωδεκανήσου υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, υποστηριζόμενο από τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας, που ονομάστηκε Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) στο οποίο συμμετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2004). Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ήταν η δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης, αναφορικά με τις δυνατότητες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στη διδακτική πρακτική των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων και σε θεωρίες μάθησης προερχόμενες από τις σύγχρονες κοινωνικόγνωστικές θεωρήσεις (Jonassen & Land 2000, Pea 1995, Salomon 1995). Ιδιαίτερη βαρύτητα για το θεωρητικό πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος είχε η Θεωρία Δραστηριοτήτων (Activity theory, Engestrom, 1987, Kuutti, 1996). Στην έρευνα τύπου μελέτης περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε, γενική μονάδα ανάλυσης αποτέλεσε η ανθρώπινη «Δραστηριότητα» (Activity), σύμφωνα με τη θεωρία αυτή. Ερευνήθηκε το βασικό ερώτημα της «Μελέτης και ανάλυσης των γεγονότων (Δραστηριοτήτων) που συνθέτουν τον κύκλο ζωής μιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ». Οι επιμέρους Δραστηριότητες που μελετήθηκαν λεπτομερώς, προκειμένου για την εξέταση του παραπάνω βασικού ερευνητικού ερωτήματος, ήταν αυτές της: (α) Οργάνωσης της Κοινότητας, (β) Πραγματοποίησης των Μαθημάτων Επιμόρφωσης και (γ) Δημιουργίας της «Κοινότητας» της Μάθησης. Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, αφορούν: (i) «στον ορισμό της επιτυχούς διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος που πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον όπως της ΚΜΕ, ως ένα μέγεθος που εξαρτάται από επιμέρους παράγοντες», (ii) «στον εντοπισμό παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός μαθήματος υποστηριζόμενου ηλεκτρονικά», (iii) «στον βαθμό που το

2 εξ αρχής καθορισμένο πρότυπο της διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος της ΚΜΕ επέφερε θετικά αποτελέσματα», (iv) «στον προσδιορισμό της επίδρασης μιας αρχικής φάσης πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης στην επιτυχία μιας Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ», κλπ. Σύμφωνα με τους Barab και Schatz (Barab & Schatz, 2001) η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης ορίζεται ως «ένα επίμονο, συνεχές κοινωνικό δίκτυο ατόμων που μοιράζονται και αναπτύσσουν μια βάση γνώσεων, ένα σύνολο πεποιθήσεων, αξιών, ιστορίας και εμπειρίας που στρέφονται σε μια κοινή πρακτική ή/και έναν αμοιβαίο στόχο». Επίσης τα μέλη της έχουν: (1) κοινές γνώσεις, αξίες, και πεποιθήσεις, (2) επικαλυπτόμενο μεταξύ τους ιστορικό, (3) αμοιβαία αλληλεξάρτηση, (4) μηχανισμούς για αναπαραγωγή, (5) μια κοινή πρακτική ή/και έναν αμοιβαίο στόχο, (6) ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις και συμμετοχή, (7) σχέσεις μεταξύ τους και (8) σεβασμό των διαφορετικών ή μειονοτικών απόψεων. Βασικοί λόγοι που συνηγορούν σε μια προσπάθεια εφαρμογής επιμορφώσεων εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης είναι καταρχήν τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα αρκετών περιπτώσεων (Wenger 1998, Palloff & Pratt 1999), που εξηγούνται αλλά και προβλέπονται από σύγχρονες κοινωνικό-γνωστικές θεωρήσεις (κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις), αλλά και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε περιπτώσεις περιοχών με άνιση κατανομή του πληθυσμού, με μεγάλες αποστάσεις και δύσκολες συνθήκες μετακίνησης, ακριβώς όπως συμβαίνει με τις περισσότερες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία της ανάλυσης της (γ) Δραστηριότητας, αυτής της Δημιουργίας της Κοινότητας της Μάθησης. Αρχικά περιγράφονται οι διάφορες συνιστώσες που αποτελούν τη συγκεκριμένη Δραστηριότητα, σύμφωνα με τη Θεωρία Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος του συντονισμού στη διεξαγωγή της επιμόρφωσης και ο τρόπος που πραγματοποιούνταν στην ΚΜΕ. Ακόμη παρουσιάζονται στοιχεία της ανάλυσης της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), λόγω του ειδικού βάρους που είχε το τεχνούργημα αυτό στην εφαρμογή της Πολιτικής Συντονισμού της Κοινότητας. Για την ανάλυση της επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος Δημιουργίας και Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης, όπως προκύπτει από την ανάλυση της επικοινωνίας και ορισμένα συμπληρωματικά ερευνητικά δεδομένα και εξάγονται ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Στην Εικόνα 1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία της Δραστηριότητας Δημιουργίας της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ και οι μεταξύ τους συσχετίσεις, σύμφωνα με τη Θεωρία Δραστηριοτήτων. Κάθε ανθρώπινη Δραστηριότητα υποκινείται από συγκεκριμένα κίνητρα. Το βασικό Κίνητρο ύπαρξης της συγκεκριμένης Δραστηριότητας, ήταν η δημιουργία ενός εναλλακτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος επιμόρφωσης προκειμένου για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, και της υιοθέτησης πρακτικών συνεργασίας από τους συμμετέχοντες στην καθημερινή τους εργασία. Τα Υποκείμενα της Δραστηριότητας ήταν καταρχήν οι 2 συντονιστές-ερευνητές που συντόνιζαν την όλη διαδικασία και είχαν στόχο τη δημιουργία της Κοινότητας και της διατήρησης της συνοχής της. Υποκείμενα ήταν ακόμη οι 23 εισηγητές της ΚΜΕ που είχαν το ρόλο της υλοποίησης 18 συγκεκριμένων μαθημάτων (για διάφορες ειδικότητες) στο πλαίσιο της πραγματοποιθείσας επιμόρφωσης. Οι βασικοί υπεύθυνοι πάντως για την ύπαρξη της Κοινότητας ήταν οι 59 εκπαιδευόμενοι, συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από το Νομό Δωδεκανήσου, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων δε θα δημιουργούνταν η Κοινότητα Μάθησης. Η ευρύτερη Κοινωνία της Δραστηριότητας περιλαμβάνει, εκτός από τα Υποκείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, και όλους όσους άμεσα ή έμμεσα ενεπλάκησαν με τις διαδικασίες της ΚΜΕ. Το Αντικείμενο της Δραστηριότητας ήταν: (α) για τους συντονιστές: η δημιουργία και η διατήρηση της Κοινότητας της Μάθησης, (β) για τους εισηγητές: η υλοποίηση των στόχων του μαθήματος ευθύνης τους, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, εκμεταλλευόμενοι την ύπαρξη της Κοινότητας της Μάθησης, (γ) για τους εκπαιδευόμενους: η συμμετοχή και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, σε ένα περιβάλλον αυτού του είδους. Κατά τη δημιουργία της Κοινότητας υπήρχε συγκεκριμένη Διαμοίραση Εργασίας, καθώς τα υποκείμενα είχαν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Προκειμένου για την υλοποίηση της Δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα τεχνουργήματα, ειδικά εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας όπως η πλατφόρμα λογισμικού της ΚΜΕ, υπηρεσίες παροχής διαφορετικών μορφών επικοινωνίας κυρίως μέσω του διαδικτύου ( , forum, chat), ακόμη και ο λεπτομερής εκ των προτέρων σχεδιασμός του τρόπου υλοποίησης των μαθημάτων, μέσω του καθορισμού ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος, βασισμένου στη συνεργατική μάθηση ενηλίκων. Τέλος, είχαν καθοριστεί από την αρχή συγκεκριμένοι Κανόνες που αφορούσαν συμπεριφορές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ το όλο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινότητας βασιζόταν σε συγκεκριμένες αρχές. 2

3 Χρήση διαφορετικών υπηρεσιών, προτύπων συνεργασίας και τεχνουργημάτων: υπηρεσίες και εργαλεία συνεργασίας, η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, υπηρεσίες και εργαλεία επικοινωνίας, λογισμικό και υλικό, κλπ. Οι συμμετέχοντες εκπ/κοί, οι υπεύθυνοι των μαθημάτων και οι συντονιστές/ερευνητές. Τεχνουργήματα Η δημιουργία των συνθηκών για πραγματική συνεργασία σε πολλά επίπεδα μεταξύ των συμμετεχόντων στην ΚΜΕ, η πρακτική εφαρμογή του περιβάλλοντος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης Η αλλαγή απόψεων, συνηθειών και συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της συνεργασίας και της εμπειρίας από τη συμμετοχή στην Κοινότητα, η βελτίωση των αποτελεσμάτων, η μεταφορά στην καθημερινή πρακτική και στο σχολείο των εμπειριών που αποκτήθηκαν κλπ Υποκείμενο Αντικείμενο ΚΙΝΗΤΡΑ Αποτέλεσμα Κανόνες Κοινωνία Διαμοίραση Εργασίας Η Δημιουργία της Κοινότητας στην ΚΜΕ βασίζεται σε σαφείς και προκαθορισμένους κανόνες και αρχές που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τον τρόπο συνεργασίας, κλπ. Ολόκληρη η Κοινότητα της ΚΜΕ, όλοι οι συμμετέχοντες είτε ως εισηγητές ή ως εκπαιδευόμενοι, οι συντονιστές και διαχειριστές του συστήματος, αλλά ακόμη άτομα που εμπλέκονταν άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της Κοινότητας πχ. μαθητές σχολείου, άλλοι εκπαιδευτικοί, κλπ. Οι συντονιστές έχουν το βασικό ρόλο της δημιουργίας της, οι εισηγητές έχουν το ρόλο της υλοποίησης των μαθημάτων εκμεταλλευόμενοι την Κοινότητα, τα μέλη αποτελούν τον κορμό της Κοινότητας και η συμμετοχή τους την υλοποιεί. Εικόνα 1. Περιγραφή της Δραστηριότητας Δημιουργίας της Κοινότητας Μάθησης, σύμφωνα με τη Θεωρία Δραστηριοτήτων Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κατά τη Διαμοίραση της Εργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κοινότητας, ορισμένα Υποκείμενα αναλαμβάνουν τον ειδικό ρόλο του καθορισμού των Κανόνων της λειτουργίας της Κοινότητας, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων αυτών από όλους, δηλαδή από όλα τα Υποκείμενα ή και από όλη την Κοινωνία που σχετίζεται με την Κοινότητα αυτή. Τα Υποκείμενα που είχαν αυτό το ρόλο στην ΚΜΕ ήταν οι δύο συντονιστές, ενώ ο τρόπος που έλεγχαν και φρόντιζαν για την εφαρμογή των Κανόνων της λειτουργίας της Κοινότητας, ήταν μέσω της εφαρμογής της κατάλληλης πολιτικής συντονισμού. Οι κυριότερες πολιτικές συντονισμού που εφαρμόζονται συνήθως σε ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης είναι δύο, η πολιτική χαμηλού και η πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισμού (Vlachopoulos & McAleese, 2004). Η περίπτωση του χαμηλού επιπέδου συντονισμού (Low e-moderation), είναι αυτή κατά την οποία γίνεται κυρίως προσπάθεια παρότρυνσης και έμμεσης συμμετοχής στα δρώμενα της Κοινότητας, και συνίσταται σε επικοινωνία με σύντομα και απλά μηνύματα με κυριότερο στόχο την πρόκληση πιο έντονης αλληλεπίδρασης, την ενθάρρυνση, την επίλυση απλών προβλημάτων. Η περίπτωση του υψηλού επιπέδου συντονισμού (High e- moderation), είναι εκείνη κατά την οποία η συμμετοχή του συντονιστή είναι άμεση και καταλυτική. Ο συντονιστής καθορίζει το θέμα των συζητήσεων, τις «οδηγεί» προς την επιθυμητή κατεύθυνση (αν αυτές ξεφύγουν από το θέμα), καθορίζει στόχους, παίρνει αποφάσεις, δίνει οδηγίες, επεμβαίνει πιο άμεσα σε προβλήματα, κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται και οι δύο τύποι συντονισμού, σε διαφορετικό βαθμό καθένας. Στην ΚΜΕ η πολιτική του συντονισμού και των δύο επιπέδων, εφαρμοζόταν μέσω της χρήσης τεχνουργημάτων, και ειδικότερα της υπηρεσίας. Το τεχνούργημα αυτό επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο, αφενός γιατί ήταν δεδομένη η αποστολή των μηνυμάτων της υπηρεσίας στον προορισμό τους, αλλά αφετέρου και γιατί η υπηρεσία είναι η μόνη η οποία παρείχε σχετικά ασφαλή πληροφορία για το αν διαβάστηκαν από τους αποδέκτες ή όχι τα μηνύματα (με την κατάλληλη επιλογή της ενημέρωσης για την ανάγνωση του κειμένου). Κάθε άλλο μέσο, όπως για παράδειγμα μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Κοινότητας ή μια δημοσίευση στο forum ή η συμμετοχή και παρέμβαση σε κάποιο chat, θα είχε μερική μόνο απήχηση και δεν εξασφάλιζε την επιβεβαιωμένη ανάγνωση του μηνύματος από όλα τα Υποκείμενα. Τα υπόλοιπα τεχνουργήματα χρησιμοποιούνταν από τους συντονιστές επικουρικά, όσον αφορά στην εφαρμογή της πολιτικής συντονισμού. Η τακτική που ακολουθούνταν από τους συντονιστές ήταν να εφαρμόζεται συνεχώς η πολιτική συντονισμού χαμηλού επιπέδου, αλλά να υπάρχει και πολιτική συντονισμού υψηλού επιπέδου σε μια σταθερή βάση. Θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνεται κατάχρηση των μηνυμάτων, ειδικά αυτών του υψηλού συντονισμού, γιατί αυτό ίσως προκαλούσε τον εθισμό των συμμετεχόντων στα μηνύματα και μοιραία την αδιαφορία. Ο κύριος λόγος που εφαρμόστηκε ο συντονισμός υψηλού επιπέδου ήταν προκειμένου να δημιουργηθεί καταρχάς η Κοινότητα Μάθησης. Μέσω του συντονισμού υψηλού επιπέδου, με μηνύματα, επιχειρούνταν συνήθως 3

4 ο απολογισμός της πορείας, ο καθορισμός νέων στόχων και η λήψη αποφάσεων. Επιχειρούνταν ακόμη συχνά ο καθορισμός ενός θέματος συζήτησης και η πρόκληση νέων συζητήσεων προκειμένου να αυξηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ: η υπηρεσία του Η βαρύτητα της επικοινωνίας μέσω του για την εφαρμογή της πολιτικής συντονισμού και η καθολική χρήση του τεχνουργήματος για την επικοινωνία, επέβαλε τη λεπτομερή ανάλυση αυτού για τις ανάγκες της έρευνας. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω του υπολογισμού παραμέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού Δικτύου (Martinez et al., 2003, Reffay & Chanier 2003, Nurmela et al. 2003). Παράμετροι της ανάλυσης που υπολογίζονταν ήταν η πυκνότητα και η συγκέντρωση του κοινωνικού δικτύου (της Κοινότητας). Ακόμη, σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης ήταν η απεικόνιση του γράφου επικοινωνίας που παρουσίαζε όλη την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που συντελούνταν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Κοινότητας. Στο γράφο της επικοινωνίας (π.χ. Εικόνα 2), τα Υποκείμενα εμφανίζονται ως κόμβοι του γράφου και οι ενώσεις των κόμβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των Υποκειμένων (κόμβων). Όσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση τόσο πιο «κοντά» εμφανίζονται οι κόμβοι στο γράφημα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δημοσιεύονταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος, με σκοπό να τεκμηριώνονται οι αναφορές και τα μηνύματα συντονισμού και να προκαλείται αυτό-ρύθμιση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας, οι μετρήσεις της ανάλυσης δημοσιεύονταν κωδικοποιημένες στην ΚΜΕ, καθώς για τα μέλη που συμμετείχαν αντιστοιχούσε ένας κωδικός αριθμός. Η αντιστοιχία αυτού του κωδικού και του μέλους ήταν κρυφή. Μονοδιάστατη η επικοινωνία Απομονωμένες ομάδες Εικόνα 2 Γράφος της επικοινωνίας της Κοινότητας την 1 η εβδομάδα Στις Eικόνες 2 και 3 εμφανίζονται δύο δείγματα γράφων που παρουσίαζαν την πραγματοποιηθείσα επικοινωνία, αντίστοιχα την 1 η και την 6 η εβδομάδα υλοποίησης των μαθημάτων. Τα μαθήματα της ΚΜΕ πραγματοποιήθηκαν σε (συνολικά) 14 εβδομάδες και η 6 η εβδομάδα ανήκει στην περίοδο της «ωρίμανσης» της Κοινότητας, όπως εξηγείται παρακάτω. Στην απεικόνιση αυτών των γράφων επικοινωνίας, οι κόμβοι που αντιστοιχούν στους εκπαιδευόμενους της Κοινότητας εμφανίζονται κωδικοποιημένοι και είναι χρώματος άσπρου-γκρι. Οι κόμβοι των συντονιστών εμφανίζονται με πράσινο χρώμα και των εισηγητών (των υπευθύνων των μαθημάτων) εμφανίζονται με γαλάζιο χρώμα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, είχε ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα και σε αυτήν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές: καταγράφηκαν ατομικά στοιχεία που αφορούσαν το δείγμα, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις προκειμένου για τον καθορισμό των επιλογών και των απόψεων των Υποκειμένων, καταγράφηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα και συζητήσεις, και αντλήθηκαν αντικειμενικά δεδομένα από αρχεία καταγραφής των τεχνουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών). Ειδικό βάρος δόθηκε στην ανάλυση των γράφων που παρουσίαζαν την επικοινωνία της Κοινότητας, ανά εβδομάδα λειτουργίας της. Συγκρίνοντας εδώ τα δύο χαρακτηριστικά δείγματα των γράφων των Eικόνων 2 και 3, είναι φανερό ότι στην Eικόνα 3, που αντιστοιχεί στο γράφο της επικοινωνίας της 6 ης εβδομάδας της λειτουργίας της ΚΜΕ, η επικοινωνία είναι εμφανώς πιο πυκνή και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών σαφώς μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη από ό,τι στο γράφο της επικοινωνίας της 1 η εβδομάδας. Επιπλέον είναι φανερό ότι την 6 η εβδομάδα λειτουργίας της ΚΜΕ έχουν δημιουργηθεί επιμέρους πυρήνες επικοινωνίας μεταξύ των μελών ή μεταξύ μελών και εισηγητών (ορισμένοι πυρήνες εμφανίζονται σε κύκλο στην εικόνα 3). Επιπλέον, παρόλο που τα Υποκείμενα (μέλη της ΚΜΕ) που συμμετέχουν στο γράφο είναι σαφώς πολύ περισσότερα την 6 η εβδομάδα, ο γράφος είναι συνεκτικός, κάτι που δεν ισχύει για τον γράφο της 1 ης εβδομάδας (όπως φαίνεται από τις απομονωμένες ομάδες της εικόνας 2). Η εικόνα του γράφου της 6 η 4

5 εβδομάδας είναι ενδεικτική της επικοινωνίας που πραγματοποιείται μεταξύ ανθρώπων που αποτελούν μέλη μιας Κοινότητας. Υπάρχουν πολλοί πυρήνες επικοινωνίας Δεν υπάρχουν απομονωμένες ομάδες η Εικόνα 3 Γράφος της επικοινωνίας της Κοινότητας την 6 εβδομάδα Κατά την ποιοτική ανάλυση των μηνυμάτων συντονισμού έγινε έλεγχος της επίδρασης στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που προκλήθηκε από ορισμένα μηνύματα υψηλού επιπέδου συντονισμού. «Θεαματικές» επιδράσεις στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, λόγω συγκεκριμένων μηνυμάτων, που εστάλησαν από τους συντονιστές προκειμένου για την ενεργοποίηση των Υποκειμένων, επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής του συντονισμού που ακολουθήθηκε. Στην έρευνα, κατά την ανάλυση της Δραστηριότητας δημιουργίας της Κοινότητας, εξετάστηκε ακόμη ο βαθμός που τα Υποκείμενα (εκπαιδευόμενοι και εισηγητές) θεωρούσαν ότι πράγματι δημιουργήθηκε η Κοινότητα αυτή. Αυτό έγινε μέσω της ανάλυσης των κατάλληλων ερωτηματολογίων και ειδικότερα ερωτήσεων όπως η παρακάτω: Ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα μέλη της ΚΜΕ συμπεριφέρονταν συνολικά ως μέλη μιας ομάδας, ως μέλη μιας Κοινότητας με κοινούς στόχους και προσδοκίες. Δυνατές απαντήσεις: ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ: Δεν υπήρχε κανενός είδους συμπεριφορά της ομάδας των μελών του μαθήματος ως Κοινότητα με κοινούς στόχους και προσδοκίες. (1) ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: Δεν υπήρχε σε σημαντικό βαθμό συμπεριφορά της ομάδας των μελών του μαθήματος ως Κοινότητα με κοινούς στόχους και προσδοκίες. Υπήρχαν ίσως κάποια συνδετικά στοιχεία μεταξύ των εκπαιδευομένων. (2) ΙΣΩΣ: Δεν είμαι σίγουρος-η, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να απαντηθεί το ερώτημα (3) ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: Υπήρχε σε σημαντικό βαθμό συμπεριφορά Κοινότητας από τα μέλη του μαθήματος (από πολλούς, για μεγάλο χρονικό διάστημα) (4) ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ: Υπήρχε σε πολύ σημαντικό βαθμό συμπεριφορά Κοινότητας από τα μέλη του μαθήματος (από τους περισσότερους, για όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του μαθήματος) (5) Συχνότητα ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,41 Mean = 2,7 N = 18,00 Εικόνα 4 Γράφημα περιγραφής των απαντήσεων των εισηγητών στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι τα μέλη της ΚΜΕ συμπεριφέρονταν συνολικά ως μέλη μιας ομάδας, ως μέλη μιας Κοινότητας με κοινούς στόχους και προσδοκίες;» N 18 Missing 5 Mean 2,7222 Median 3,0000 Mode 1,00 Std. Deviation 1,40610 Skewness,128 Std. Error of Skewness,536 Kurtosis -1,268 Std. Error of Kurtosis 1,038 5

6 Συχνότητα ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Std. Dev = 1,81 Mean = 3,1 N = 97,00 Εικόνα 5 Γράφημα περιγραφής των απαντήσεων των εκπαιδευομένων στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι τα μέλη της ΚΜΕ συμπεριφέρονταν συνολικά ως μέλη μιας ομάδας, ως μέλη μιας Κοινότητας με κοινούς στόχους και προσδοκίες;» N 97 Missing 21 Mean 3,09 Median 3,00 Mode 1 Std. Deviation 1,809 Skewness -,141 Std. Error of Skewness,245 Kurtosis -1,812 Std. Error of Kurtosis,485 Η παραπάνω ενδεικτική ερώτηση απαντήθηκε από 18 εισηγητές (από το σύνολο των 23) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 4. Η ίδια ερώτηση δόθηκε προς απάντηση στους 59 εκπαιδευόμενους 2 φορές, στη μέση και στο τέλος της λειτουργίας της ΚΜΕ. Οι συνολικές απαντήσεις παρουσιάζονται στην Εικόνα 5. Στην ανάλυση, η γνώμη των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών για το βαθμό δημιουργίας της Κοινότητας αποτελούσε εξαρτημένη μεταβλητή και εξετάστηκε η σχέση της με διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές, που αφορούσαν καταγεγραμμένα αντικειμενικά δεδομένα ή επιλογές των εισηγητών. Οι επιλογές των εισηγητών είχαν να κάνουν με την εφαρμογή του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος της ΚΜΕ, όπως είχε καθοριστεί από τους συντονιστές. Ορισμένα συμπληρωματικά συμπεράσματα, που προέκυψαν από τη συνολική ανάλυση της Δραστηριότητας της Δημιουργίας της Κοινότητας, είναι τα ακόλουθα: (α) Δημιουργήθηκε η Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ, κάτι που συμπεραίνεται από την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που αφορούσαν στην επικοινωνία, τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων. Πέρα από την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή, ικανοποιούνταν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις δημιουργίας της Κοινότητας, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη αμοιβαίου στόχου που είχε καθοριστεί από την αρχή και η ανάπτυξη κοινών πρακτικών που προέκυψε μέσα από τη διαδικασία της επιμόρφωσης. (β) Επιβεβαιώθηκε ότι ο συντονισμός και τα μηνύματα των συντονιστών είχαν σε μεγάλο βαθμό τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. (γ) Επιβεβαιώθηκε ότι ο ρόλος της επικοινωνίας ήταν πολύ σημαντικός για τη δημιουργία της Κοινότητας. Παρατηρήθηκε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε πολύ σημαντική σχέση (r = 0,742, df = 16, p < 0,001) μεταξύ του βαθμού της χρήσης της υπηρεσίας του στην επικοινωνία του μαθήματος, ως επιλογή των εισηγητών, και του βαθμού που τα μέλη του μαθήματος θεωρούσαν ότι οι εισηγητές, μέσω των επιλογών τους και των πολιτικών διαχείρισης που εφάρμοζαν, φρόντιζαν να αισθάνονται οι εκπαιδευόμενοι ότι ανήκουν σε μία Κοινότητα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τη χρήση ορισμένων ακόμη μέσων επικοινωνίας, όπως αυτό του chat. (δ) Όσον αφορά στην εφαρμογή του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος της ΚΜΕ από τους εισηγητές, επιβεβαιώθηκε, μέσω ορισμένων παρατηρήσεων, η σχέση του με τη δημιουργία της Κοινότητας. Παρατηρήθηκε για παράδειγμα ότι υπήρχε σημαντική σχέση (r =,602, df = 14, p = 0,014 < 0,05) μεταξύ του βαθμού συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του μαθήματος ως επιλογή των εισηγητών, και του βαθμού που τα μέλη του μαθήματος πίστευαν ότι συμπεριφέρονταν συνολικά ως μέλη μιας ομάδας, ως μέλη μιας Κοινότητας με κοινούς στόχους και προσδοκίες. (ε) Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική σχέση ανάμεσα στην άποψη των εκπαιδευόμενων για το βαθμό της δημιουργίας της Κοινότητας και κάποιο από τα καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά του δείγματος. Επίσης δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική σχέση ανάμεσα στην άποψη τους για το βαθμό της δημιουργίας της Κοινότητας και τα ατομικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας τους. Τα γεγονότα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι εκπαιδευόμενοι ήταν σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τις επιλογές των εισηγητών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της Κοινότητας της Μάθησης, και η κρίση τους δεν εξαρτιόταν (τουλάχιστον όχι σημαντικά) από το βαθμό στον οποίο συμμετείχαν ή από κάποιο καταγεγραμμένο χαρακτηριστικό. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η σύνθεση της εικόνας της δημιουργίας της Κοινότητας της ΚΜΕ προκύπτει από τη συνολική μελέτη των παραγόντων που συνέβαλαν στη δημιουργία της Κοινότητας, όπως: ο βαθμός της επικοινωνίας μέσω της χρήσης διαφορετικών διαθέσιμων Τεχνουργημάτων (υπηρεσιών επικοινωνίας), το είδος και ο τρόπος της εφαρμογής των Κανόνων λειτουργίας της Κοινότητας (μέσω του συντονισμού που εφαρμοζόταν από τους δύο συντονιστές), τις διάφορες χρονικές περιόδους και τις διάφορες συγκυρίες όπως τα τεχνικά προβλήματα που 6

7 επηρέασαν την επικοινωνία ή οι διακοπές των Χριστουγέννων. Εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση των γράφων και των άλλων παραμέτρων της επικοινωνίας (πυκνότητα και συγκέντρωση του Κοινωνικού δικτύου, αντικειμενικά δεδομένα) και λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική συντονισμού που ακολουθήθηκε, καθώς και στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης (ανάλυση διαλόγων, σύγχρονων και ασύγχρονων συζητήσεων), προκύπτουν έξι διακριτές περίοδοι της δημιουργίας και της εξέλιξης της Κοινότητας, οι εξής: (α) Περίοδος «Προετοιμασίας» της δημιουργίας της Κοινότητας. Διάρκεια 3 εβδομάδες. Η περίοδος αυτή είχε στόχο την επίλυση των αρχικών προβλημάτων (τεχνικής ή άλλης φύσης) και πραγματοποιήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο σεμινάρια. Μέσω της αλληλεπίδρασης των Υποκειμένων και της συμμετοχής τους στα σεμινάρια, οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους και δημιουργήθηκε η δυναμική για τη μελλοντική δημιουργία της Κοινότητας. Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων ενθαρρύνονταν και οι συντονιστές φρόντιζαν, κυρίως μέσω πολιτικής συντονισμού χαμηλού επιπέδου, ώστε να υπάρχει ένα σταθερό και υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης. (β) «Πρώιμη» περίοδος δημιουργίας της Κοινότητας. Διάρκεια 2 εβδομάδες. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της «Δημιουργίας» της Κοινότητας. Η «Κοινότητα» άρχισε να σχηματίζεται αλλά απαιτούνταν συνεχής ενθάρρυνση και πολλά μηνύματα συντονισμού. Οι συντονιστές επιχειρούσαν την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων μέσω των ανακοινώσεων για την ανάλυση της επικοινωνίας και μέσω της δημοσίευσης των γράφων επικοινωνίας. (γ) Η περίοδος της «κάμψης της επικοινωνίας» εντός της Κοινότητας, λόγω εξωτερικών παραγόντων. Διάρκεια 2 εβδομάδες. Η διακριτή αυτή περίοδος της κάμψης της επικοινωνίας της δημιουργηθείσας Κοινότητας, ξεκίνησε λόγω ενός σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προκάλεσε την απώλεια της λειτουργίας της πλατφόρμας υποστήριξης της ΚΜΕ για λίγες μέρες. Ήταν αναμενόμενη μια κάμψη της επικοινωνίας εντός της νεοσχηματισθείσας Κοινότητας λόγω της περιόδου των διακοπών, αλλά λόγω της συγκυρίας του τεχνικού προβλήματος η κάμψη ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς από το αναμενόμενο. Οι συντονιστές προσπάθησαν με πολλά μηνύματα να διατηρήσουν κατά το δυνατόν την «ταυτότητα» της Κοινότητας που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη περίοδο. Την πρώτη εβδομάδα των διακοπών παρατηρήθηκε μια αύξηση των μηνυμάτων που οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις ευχές που αντάλλασσαν οι εκπαιδευόμενοι για τις γιορτινές μέρες. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένδειξη ύπαρξης της Κοινότητας. (δ) Η περίοδος της «ωρίμανσης» της Κοινότητας. Διάρκεια 4 εβδομάδες. Καθώς τα τεχνικά προβλήματα είχαν ξεπεραστεί και σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι και οι εισηγητές είχαν ξεκουραστεί μετά την περίοδο των διακοπών, και λόγω της έναρξης νέων μαθημάτων, ξεκίνησε μια περίοδος στην οποία η ήδη σχηματισμένη Κοινότητα ωρίμασε. Χρησιμοποιούνταν κατά κόρον όλα τα διαθέσιμα τεχνουργήματα, τα μέλη της Κοινότητας αντιδρούσαν με θετικό τρόπο στις προτροπές και τα μηνύματα ενεργοποίησης των συντονιστών και από ένα σημείο και μετά η Κοινότητα λειτουργούσε σε ικανοποιητικό βαθμό με ελάχιστη ή μικρή καθοδήγηση από τους συντονιστές. Προς το τέλος της περιόδου και ενώ η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, οι συντονιστές έστελναν μόνο τα εντελώς απαραίτητα (και προγραμματισμένα) εβδομαδιαία μηνύματα απολογισμού και ενημέρωσης για τις μετρήσεις της επικοινωνίας. (ε) Η περίοδος της «συντήρησης και της σταδιακής συρρίκνωσης» της Κοινότητας. Διάρκεια 5 εβδομάδες. Λόγω της ολοκλήρωσης αρκετών μαθημάτων και της φυσιολογικής μείωσης των «ενεργών» μελών υπήρξε μια σταδιακή μείωση της συμμετοχής στα δρώμενα της Κοινότητας και κατά συνέπεια μια σταδιακή συρρίκνωση αυτής. Η συρρίκνωση αυτή ενισχύθηκε λόγω της φυσιολογικής κόπωσης ορισμένων μελών που είχαν ήδη παρακολουθήσει με συνέπεια τα δρώμενα της Κοινότητας για παραπάνω από δύο μήνες, ή λόγω αποχωρήσεων. (στ) Η περίοδος της «διάλυσης» της Κοινότητας. Διάρκεια 4 εβδομάδες. Η περίοδος αυτή αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» της Κοινότητας της ΚΜΕ. Ήδη από το τέλος της προηγούμενης περιόδου και καθώς τα μαθήματα ολοκληρώνονταν, η Κοινότητα είχε αρχίσει να αποσυντίθεται με την έννοια ότι τα μέλη της ενδιαφέρονταν και συμμετείχαν στα δρώμενα της όλο και λιγότερο καθώς συμμετείχαν κυρίως (ή αποκλειστικά) σε δραστηριότητες που αφορούσαν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά στη δημιουργία της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ, εξάγονται τρία σημαντικά συμπεράσματα, τα εξής: 1. Δημιουργήθηκε η Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ. 2. Η δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης, όπως αυτή της ΚΜΕ, δεν πραγματοποιείται αυτόματα, ούτε ξαφνικά, και είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών και προσπαθειών των Υποκειμένων (συντονιστών και εκπαιδευομένων). Στοιχείο κλειδί της δημιουργίας της Κοινότητας είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική συντονισμού εκ μέρους των συντονιστών. Η σταδιακή δημιουργία και η εξέλιξη της Κοινότητας αποκωδικοποιήθηκε μέσα από την ανάλυση της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε, και εντοπίστηκαν 6 διακριτές φάσεις της δημιουργίας και εξέλιξης της, οι εξής: 7

8 (α) Η περίοδος «Προετοιμασίας» της δημιουργίας της Κοινότητας. (β) Η «πρώιμη» περίοδος δημιουργίας. (γ) Η περίοδος της «κάμψης της επικοινωνίας» (λόγω εξωτερικών παραγόντων) (δ) Η περίοδος της «ωρίμανσης». (ε) Η περίοδος της «συντήρησης και της σταδιακής συρρίκνωσης». (στ) Η περίοδος «διάλυσης» της Κοινότητας. 3. Από την ανάλυση της επικοινωνίας και την ποιοτική ανάλυση ορισμένων σημαντικών μηνυμάτων υψηλού επιπέδου συντονισμού, επιβεβαιώθηκε ότι ο συντονισμός και τα μηνύματα των συντονιστών είχαν σε μεγάλο βαθμό τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η θετική επίδραση της πολιτικής υψηλού συντονισμού στη δημιουργία και διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας της μάθησης πιστοποιείται από την παρατηρηθείσα αύξηση του συνολικού βαθμού της επικοινωνίας στην ΚΜΕ. Ειδικά όσον αφορά στο συντονισμό της Κοινότητας, συμπεραίνεται από την ανάλυση ότι λόγοι για τους οποίους είχε τα θετικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν, ήταν: (α) Εφαρμόστηκαν και τα δύο είδη της πολιτικής συντονισμού. Η εφαρμογή τους πραγματοποιούνταν με τη χρήση πολλών διαφορετικών μέσων επικοινωνίας. Κυρίαρχο μέσο συντονισμού ήταν το . (β) Ο συντονισμός χαμηλού επιπέδου εφαρμοζόταν συνεχώς μέσω της συχνής αποστολής μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της Κοινότητας. (γ) Η πολιτική συντονισμού υψηλού επιπέδου πραγματοποιούνταν μέσω της αποστολής μακροσκελών μηνυμάτων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ, αν και πιο αραιά από την πολιτική συντονισμού χαμηλού επιπέδου. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση, πέρα από ορισμένα θετικά αποτελέσματα της λειτουργίας της ΚΜΕ (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2004), είναι ότι φάνηκε πως η Δημιουργία ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στην εκπαίδευση είναι εφικτή και αποδοτική, ακόμη και όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Ακόμη προσδιορίστηκαν μέθοδοι, διαδικασίες, τρόποι συντονισμού καθώς και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη Δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης. Διεθνώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα και έχει μελετηθεί η χρήση Κοινοτήτων Μάθησης σε διάφορους επιστημονικούς χώρους. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΚΜΕ παρουσιάζει την προοπτική της εφαρμογής των Κοινοτήτων Μάθησης στην εκπαίδευση και στις ειδικές συνθήκες του Ελλαδικού χώρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barab, S. A. and Schatz, S. (2001). Using Activity Theory to Conceptualize Online Community and Using Online Community to Conceptualize Activity Theory, Mind Culture and Activity, Retrieved on 15 January, 2005 from Engestrom, Y. (1987) Learning by expanding: An activity theoretical approach to developmental research, Helsinki, Finland, Orienta Konsultit Oy. Jonassen, D. and Land, S. (2000) Theoretical foundations of Learning Environments, LEA, NJ. Kuutti, K., (1996). Activity Theory as a Potential Framework for Human-Computer Interaction Research, in Nardi, B.A., (ed). Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction, MIT, Massachusetts, USA. Martinez, A., Dimitriadis, Y., Tardajos, J., Velloso, O. and Villacorta, M. (2003). Integration of SNA in a mixed evaluation approach for the study of participatory aspects of collaboration, in Kuutti, K. and Karsten, E. (eds). ECSCW 03. Proceedings of the 8th European Conference of Computer-supported Cooperative Work. Helsinki, September Nurmela, K., Palonen, T., Lehtinen, E. and Hakkarainen, K. (2003). Developing Tools for analyzing CSCL process, in Wassson, B. and Hoppe, U. (eds). Designing for Change in Networked Learning Environments. Proceedings of the Computer Support for Collaborative Learning, 2003., Bergen, June 2003, Kluwer Academic Publisher, pp Palloff, R.M. and Pratt, K. (1999) Building Learning Communities in Cyberspace: Effective strategies for the online classroom, Jossey-Bass Publishers, San Francisco. Pea, R. D. (1993). Practices of distributed intelligence and designs for education, in Salomon, G. (ed.). Distributed cognitions. New York: Cambridge University Press. Reffay, C. and Chanier, T., (2003). How Social Network Analysis can help to measure cohesion in Collaborative Distance Learning, in Wassson, B. and Hoppe, U. (eds). Designing for Change in Networked Learning Environments. Proceedings of the Computer Support for Collaborative Learning, 2003., Bergen, June 2003, Kluwer Academic Publisher, pp Salomon, G. (1995). Distributed Cognitions: Psychological and educational considerations. Cambridge Un. P. Vlachopoulos, P. and McAleese, R. (2004). E-moderating in On-line Problem Solving: a new role for teachers?, in Γρηγοριάδου, Μ. (ed.). Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29 Σεπτέμβρη -3 Οκτώβρη 2004, τόμος Α σελ Wenger, E. (1998), Communities of practice, Learning, meaning and identity, Cambridge University Press. Χλαπάνης Γ. και Δημητρακοπούλου Α., (2004). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, in Γρηγοριάδου, Μ. (ed.). Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ε.Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29 Σεπτέμβρη -3 Οκτώβρη 2004, τόμος Α σελ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του. Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης*, Αγγελική Δημητρακοπούλου** *Καθ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω ιαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας. Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω ιαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας. Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω ιαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης*, Αγγελική ηµητρακοπούλου** *Καθ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Αξιοποίηση του Μoodle στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Μ. Σκιαδέλλη Καθηγήτρια Πληροφορικής Βθμιας Εκπαίδευσης skiadelli@gmail.com Περίληψη Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χλαπάνης Γεώργιος Ερρίκος Καθηγητής Πληροφορικής, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7),

Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7), Καραγιώργη, Γ. (2008) Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού και Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, 4 (7), 18-20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience

Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience Ε.Πατεράκη Νηπιαγωγός Med, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations Papakonstantinou Paraskevi 1st Gymnasium of Artemis Eastern Attica parkpap@gmail.com Abstract The present research paper

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Το Εκπαιδευτικό Υλικό 1 στη σχέση Διδακτικής Μαθηματικών και Μαθηματικής Εκπαίδευσης Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr Η προσπάθεια περιγραφής και αξιολόγησης της σχέσης της Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Στέλλα Βοσνιάδου, Μαρία Γρηγοριάδου, Νίκος Αβούρης & Β. Κόλλιας, Α. Γώγουλου, Γ. Φεσάκης, Θ. Μπράτιτσης

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Στέλλα Βοσνιάδου, Μαρία Γρηγοριάδου, Νίκος Αβούρης & Β. Κόλλιας, Α. Γώγουλου, Γ. Φεσάκης, Θ. Μπράτιτσης Το πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων προς υποστήριξη της Αυτορύθμισης των Συμμετεχόντων σε τεχνολογικές μαθησιακές δραστηριότητες: Παρούσα κατάσταση, διαστάσεις και προοπτικές Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι Όχι Ναι αλλά όχι μόνο x www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΤΕΥΧΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Η περιγραφή δηµιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραµµα LiRe: CARDET Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα από τη Συμμετοχή Φοιτητών σε Ασύγχρονη Συζήτηση Μέσω του eclass

Αποτελέσματα από τη Συμμετοχή Φοιτητών σε Ασύγχρονη Συζήτηση Μέσω του eclass Αποτελέσματα από τη Συμμετοχή Φοιτητών σε Ασύγχρονη Συζήτηση Μέσω του eclass Ι. Βεκύρη 1, Θ. Νάτσινας, 2 Δ. Δημητριάδου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Mediterranean College,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS

Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS Αϊδινοπούλου Βασιλική, Κεραμά Ειρήνη, Κρητσωτάκη Καλλιόπη, Χασομέρη Ευθυμία a.valia@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας Natalija Žalec Slovenian Institute for Adult Education (SIAE)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα