ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ: 5578 Σαχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & κορδιλών 24 Σαχ. Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Γεωργαλή Κατερίνα Σηλέφωνο: , Σηλεομοιοτυπία (Fax): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΑΠΟΥΑΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων σε τρεις (3) ομάδες: 1 η Ομάδα: Εξοπλισμός Αρχιτεκτονικού, Εκθεσιακού, Γενικού φωτισμού και φωτισμού Ασφαλείας, 2 η Ομάδα: Ηλεκτρονικές Μονάδες Αυτοματισμού Πλαισίων Αναφοράς (info points), 3 η Ομάδα: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών». Έχοντας υπόψη: 1. Σο άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΥΕΚ Α/19), 2. Σο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΥΕΚ 122 Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 3. Σο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α/45), 4. Σα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΥΕΚ Α/247), 5. Σο άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΥΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΥΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» που αφορούν τους πρόχειρους διαγωνισμούς. 7. Σο άρθρο 38 της με αρ /2008 Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τπουργική Απόφαση υστήματος Διαχείρισης» (ΥΕΚ Β/540), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

2 8. Σην με αρ. Π1/4089/2011 (ΥΕΚ 2498/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) προμήθειας ειδών που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι Σο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΥΕΚ Α/98), 10. Σην με αριθμ /739/ (ΥΕΚ 1291/τ.Β / ) Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Σην με αρ. πρωτ. ΤΠΠΟ/ΔΟΕΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΥΕΚ 180/τ.Β / ) Τπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τπουργείου Πολιτισμού στις περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Τπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Σεχνικών Έργων του ΤΠ.ΠΟ.». 12. Σην αρ.πρωτ.τπποσ/δοεπτ/σοπτν/30044/ (ΥΕΚ 566/τ.Β / ) Τπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 13. Σην.αρ. πρωτ. 2572/ Απόφαση της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο έργου «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών», με κωδικό MIS , στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου του ΕΠΑ. 14. Σις υπ αρ. πρωτ. α) ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ121α/17029/145/ και β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/Φ121α/62783/38709/2345/555/ Αποφάσεις Έγκρισης Μελέτης. 15. Σην αρ. πρωτ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ121α/54336/567/ Απόθαζη Έγκπιζηρ Δκηέλεζηρ Δπγαζιών απολογιζηικά και με αςηεπιζηαζία από ηη 13η ΔΒΑ του έργου «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών». 16. Σην απ.ππωη. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΜΜΠΚ/ΣΜΔΥ/171903/24292/1439/192/ (ΑΓΑ: ΒΛ9Γ-ΜΡΤ) Τποςπγική Απόθαζη. 17. Σην απ.ππωη. 2188/ (ΑΓΑ: ΒΙΗ27ΛΚ-5ΣΚ) Απόθαζη ηηρ Δνδιάμεζηρ Γιασειπιζηικήρ Απσήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ για ηην 1 η Σποποποίηζη ηηρ Ππάξηρ με ηίηλο «Δπανέκθεζη κειμηλίων Δπικοινωνιακού & Μοπθωηικού Ιδπύμαηορ ηηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Κπήηηρ ζηην Αγία Αικαηεπίνη ιναϊηών Ηπακλείος» ζηο Δ.Π. Κπήηηρ & Νήζων Αιγαίος ηος Δ..Π.Α. 18. Σις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου [ΟΠ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΨΔ.ΑΕ0148, ΚΨΔ.ΠΡΑΞΗ Α 2012Δ του Π.Δ.Ε. ]. 19. Tην με αρ. πρωτ. 177/ Απόφαση της 13ης Ε.Β.Α με ΑΔΑ: ΒΙΧΟΓ- Ε3, με θέμα τη «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της 13ης Ε.Β.Α, για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων κατά το έτος 2014», που αφορά την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 20. Σην με αρ. πρωτ 4894/ τεχνική έκθεση των επιβλεπόντων, αναφορικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας ηλεκτρολογικού

3 εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών». 21. Σην υπ αριθμ. 4894/ (ΑΔΑ:6ΡΟ1Γ-ΤΦΦ) Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σε τρεις (3) ομάδες: 1 η Ομάδα: Εξοπλισμός Αρχιτεκτονικού, Εκθεσιακού, Γενικού φωτισμού και φωτισμού Ασφαλείας, 2 η Ομάδα: Ηλεκτρονικές Μονάδες Αυτοματισμού Πλαισίων Αναφοράς (info points), 3 η Ομάδα: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών». 22. Tο υπ αριθμ. 5578/ Ππακηικό Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών. Αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τo υπ αριθμ. 5578/ Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων σε τρεις (3) ομάδες: 1 η Ομάδα: Εξοπλισμός Αρχιτεκτονικού, Εκθεσιακού, Γενικού φωτισμού και φωτισμού Ασφαλείας, 2 η Ομάδα: Ηλεκτρονικές Μονάδες Αυτοματισμού Πλαισίων Αναφοράς (info points), 3 η Ομάδα: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη ιναϊτών». 2. Οι συμμετέχοντες και οι ομάδες για τις οποίες κατέθεσαν προσφορές καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: ςμμεηέσονηερ Ομάδα 1 Δμνπιηζκόο Αξρηηεθηνληθνύ, Δθζεζηαθνύ, Γεληθνύ θσηηζκνύ θαη θσηηζκνύ Αζθαιείαο Ομάδα 2 Ζιεθηξνληθέο Μνλάδεο Απηνκαηηζκνύ Πιαηζίσλ Αλαθνξάο (info points) Ομάδα 3 Ζιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο 1 «ΒΡΔΝΣΕΟ ΗΩΑΝ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» Υ Υ 2 «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E» Υ Υ 3 «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ A.E.B.E.» Υ 4 «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ» Υ Υ Κατά τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες, πλην της εταιρεία «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Ε» που παρουσίαζε ελλείψεις σε υπεύθυνη δηλώση που κατέθεσε, ήταν έγκυροι. Κατά τον έλεγχο των Σεχνικών Προσφορών καμία προσφορά δεν κρίθηκε αποδεκτή (βλ. επισυναπτόμενο υπ αριθμ. 5578/ Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιων Διαγωνισμών), λόγω αποκλίσεων και ελλείψεων στα τεχνικά

4 χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών σε σχέση με τα απαιτούμενα από την υπ αριθμ. 4894/ (ΑΔΑ:6ΡΟ1Γ-ΤΦΦ) Διακήρυξη. Κατά συνέπεια, ο διαγωνισμός αποβαίνει άγονος. H Προϊσταμένη της Τπηρεσίας κ.α.α. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Περιφέρεια Κρήτης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δουκός Μποφώρ 7, Σ.Κ.71202, Ηράκλειο Κρήτης (θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία του έργου) 2. Τ.Δ.Ε. Ηρακλείου Εβανς 44, Ηράκλειο Κρήτης (θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου) 3. (μέσω τηλεομοιοτυπίας) Τποψήφιοι Διαγωνισμού - ΒΡΕΝΣΖΟ ΙΩΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ( - NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E. (FAX ) - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ A.E.B.E. (FAX ) - Β. ΚΑΤΚΑ Α.Ε. (FAX ) Εσωτερική Διανομή : 1. Επιβλέποντες του έργου (Γ. Κατσαλής, Κ.Γεωργαλή, Ε.Λιόλιος,). 2. Τπόλογο έργου κ. Ρουκούνη Ελένη Κανάκη Ελένη Προϊσταμένη Σμήματος Αρχ/κών Φώρων, Μνημείων κ Αρχ/κής Έρευνας

5 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηηρ ςπ απ. 4894/ (ΑΓΑ: 6ΡΟ1Γ-ΤΥΥ) διακήπςξηρ ηηρ 13ηρ ΔΒΑ για 3 ομάδερ: 1η Ομάδα: Δξοπλιζμόρ Απσιηεκηονικού, Δκθεζιακού, Γενικού θωηιζμού και θωηιζμού Αζθαλείαρ, 2η Ομάδα: Ηλεκηπονικέρ Μονάδερ Αςηομαηιζμού Πλαιζίων Αναθοπάρ (info points), 3η Ομάδα: Ηλεκηπολογικόρ εξοπλιζμόρ, για ηην επιλογή αναδόσων, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή (παπ. 4 απ. 2 Π.Γ. 118/2007 και απ. 12 παπ. 1 Π.Γ. 99/1992) για ηην ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού και θωηιζηικών ζωμάηων, ζηα πλαίζια ηος έπγος με ηίηλο «Δπανέκθεζη κειμηλίων Δπικοινωνιακού & Μοπθωηικού Ιδπύμαηορ ηηρ Ι. Απσιεπιζκοπήρ Κπήηηρ ζηην Αγία Αικαηεπίνη ιναϊηών». Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ & δηαδηθαζηώλ δηαπξαγκάηεπζεο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί κε ηελ ππ αξ. 177/ απόθαζε ηεο 13εο Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ θαη απαξηίζζεθε από ηα κέιε: 1) ηεθαλή Γεκήηξην, Μ.Τ. ηνπ θιάδνπ ΠΔ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ κε βαζκό Γ, σο πξόεδξνο, 2) Μακαιάθε Μαξία, ππάιιειν κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, ζηελ εηδηθόηεηα ΣΔ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Σέρλεο, κε βαζκό Γ, σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 3) Μαθξάθε Δηξήλε, Μ.Τ. ηνπ θιάδνπ Γ.Δ. Δξγαηνηερληηώλ κε βαζκό Γ, σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ κε αξ. 1849/ Απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο ππ αξ. 4894/ (ΑΓΑ: 6ΡΟ1Γ-ΤΥΥ) δηαθήξπμεο ηεο 13εο ΔΒΑ γηα 3 νκάδεο: 1ε Οκάδα: Δμνπιηζκόο Αξρηηεθηνληθνύ, Δθζεζηαθνύ, Γεληθνύ θσηηζκνύ θαη θσηηζκνύ Αζθαιείαο, 2ε Οκάδα: Ζιεθηξνληθέο Μνλάδεο Απηνκαηηζκνύ Πιαηζίσλ Αλαθνξάο (info points), 3ε Οκάδα: Ζιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο, γηα ηελ επηινγή αλαδόρσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή (παξ. 4 αξ. 2 Π.Γ. 118/2007 θαη αξ. 12 παξ. 1 Π.Γ. 99/1992) γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δπαλέθζεζε θεηκειίσλ Δπηθνηλσληαθνύ & Μνξθσηηθνύ Ηδξύκαηνο ηεο Η. Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο ζηελ Αγία Αηθαηεξίλε ηλατηώλ», παξέιαβε από ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπο θαθέινπο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα θαη πξνέβε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ έδξα ηεο 13εο ΔΒΑ ζην Ζξάθιεην, ζηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ.. Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, απνζθξάγηζε δεκόζηα ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο θαζώο θαη ηνλ ππνθάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδόκελνπ θαη κνλόγξαςε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αλά θύιιν, ελώ θύιαμε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε αζθαιέο κέξνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό θαηαγξάθνληαη σο εμήο:

6 1. «ΒΡΔΝΣΕΟ ΗΩΑΝ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» 2. «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E» 3. «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Αλώλπκε Δκπνξηθή Βηνκεραληθή Δηαηξεία θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ A.E.B.E.» 4. «Β. ΚΑΤΚΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ» πλνπηηθά νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνληαη αλά νκάδα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ςμμεηέσονηερ Ομάδα 1 Δμνπιηζκόο Αξρηηεθηνληθνύ, Δθζεζηαθνύ, Γεληθνύ θσηηζκνύ θαη θσηηζκνύ Αζθαιείαο Ομάδα 2 Ζιεθηξνληθέο Μνλάδεο Απηνκαηηζκνύ Πιαηζίσλ Αλαθνξάο (info points) Ομάδα 3 Ζιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο 1 «ΒΡΔΝΣΕΟ ΗΩΑΝ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» Υ Υ 2 «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E» Υ Υ 3 «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ A.E.B.E.» Υ 4 «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ» Υ Υ Ζ επηηξνπή θαηόπηλ πξνέβε ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ηελ ίδηα εκέξα, θαζώο θαη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζηηο θαη ζηηο , σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξόηεηα θαη επάξθεηα ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βάζεη ηεο πθηζηάκελεο δηαθήξπμεο. ήκεξα θαη ώξα 11:00 π.κ., ζηελ έδξα ηεο 13εο ΔΒΑ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκώλ & δηαδηθαζηώλ δηαπξαγκάηεπζεο, νινθιεξώλεη ηηο από ζπλεδξηάζεηο ηεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ ςπ απ. 4894/ διακήπςξη ηηρ 13ηρ ΔΒΑ, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ ζύκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηώλνληαη ηα αθόινπζα, ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ νπνίσλ ε εγθπξόηεηα ηνπο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΟΜΑΓΑ 1 - Δξοπλιζμόρ Απσιηεκηονικού, Δκθεζιακού, Γενικού θωηιζμού και θωηιζμού Αζθαλείαρ α/ Δηαγωληδόκελνη Γεληθά Δηθαηνινγεηηθά Σερληθή πξνζθνξά α 1 «ΒΡΔΝΣΕΟ ΗΩΑΝ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» Λόγω ηνπ όηη από ηα θπιιάδηα ηωλ πιηθώλ πξνθύπηεη όηη: ηα πιηθά 1,5,6,7 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ε ηαηλία 3Μ, ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K). ην πιηθό 3 δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable. ην πιηθό 4 δελ αλαγξάθεηαη ην CE. ηα πιηθά 8,9 δελ αλαγξάθεηαη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο θαθνύ θαη ν θαθόο 16. ην πιηθό 9 ππάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηε δηάζηαζε. ην πιηθό 12 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε, ΙΡ, δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ην πιηθό θαη ην CE. ην πιηθό 13 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε, δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ε ηαηλία 3Μ). ην πιηθό 14 δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K, ην CE θαη ην RoHS. ην πιηθό 15 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε Η25mm, γωλία δέζκεο, δελ αλαγξάθεηαη ξπζκηδόκελε γωλία ζπνη θαη ην θάζκα θωηόο warm

7 white 3000 K. ην πιηθό 17 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (Δελ αλαγξάθεη γηα ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ηε ιπρληνιαβή, ηηο επαθέο από θωζθωξνύρν νξείραιθν). ην άξζξν 18 δελ έρεη όια ηα πιηθά (όπωο DMX Splitters, ζεη δηαρωξηζηή 2 ζέζεωλ θαη βξαρπθιωηήξα, βύζκαηα θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεωλ. ην άξζξν 19 δελ αλαγξάθεη ηα δύν έηε εγγύεζε. 2 «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E» Λόγω ηνπ όηη από ηα θπιιάδηα ηωλ πιηθώλ πξνθύπηεη όηη: ηα πιηθά 1,5,6,7 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ε ηαηλία 3Μ, ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K). ην πιηθό 3 δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable. ην πιηθό 4 δελ αλαγξάθεηαη ην CE. ηα πιηθά 8,9 δελ αλαγξάθεηαη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο θαθνύ θαη ν θαθόο 16. ην πιηθό 9 ππάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηε δηάζηαζε. ην πιηθό 12 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε, ΙΡ, δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ην πιηθό θαη ην CE. ην πιηθό 13 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε, δελ αλαγξάθεηαη ην dimmable, ε ηαηλία 3Μ). ην πιηθό 14 δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K, ην CE θαη ην RoHS. ην πιηθό 15 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηάζηαζε Η25mm, γωλία δέζκεο, δελ αλαγξάθεηαη ξπζκηδόκελε γωλία ζπνη θαη ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K. ην πιηθό 17 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (Δελ αλαγξάθεη γηα ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ηε ιπρληνιαβή, ηηο επαθέο από θωζθωξνύρν νξείραιθν). ην άξζξν 18 δελ έρεη όια ηα πιηθά (όπωο DMX Splitters, ζεη δηαρωξηζηή 2 ζέζεωλ θαη βξαρπθιωηήξα, βύζκαηα θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεωλ. ην άξζξν 19 δελ αλαγξάθεη ηα δύν έηε εγγύεζε. 3 «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ» Δηόηη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε δελ έρεη αλαγξαθεί ην εδάθην V. «δελ ηειώ ππό εθθαζάξηζε θαη ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηωλ αλωηέξω λνκνζεηεκάηωλ» Λόγω ηνπ όηη από ηα θπιιάδηα ηωλ πιηθώλ πξνθύπηεη όηη: ηα πιηθά 1,6,7 δελ αλαγξάθεηαη ην RoHS. ην πιηθό 2 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δελ είλαη θωηηζηηθό ηάζεο 12V, δηαζηάζεηο, δελ αλαγξάθεηαη ην κήθνο θαιωδίνπ, ην ρξώκα, ην ΙΡ είλαη 65, δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white K θαη ην RoHS). ην πιηθό 3 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηαζηάζεηο, ηζρύο, ην ΙΡ είλαη 65, δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K). ην πιηθό 4 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (βξαρίνλαο, ην ΙΡ είλαη 65, δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white K θαη ην CE). ην πιηθό 5 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (ηζρύο, δελ αλαγξάθεηαη ην RoHS). ηα πιηθά 8,9 ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ηδηόηεηεο ηωλ πιηθώλ (ηζρύο, δηαζηάζεηο, ΙΡ, δελ αλαγξάθεηαη ην θαιώδην, πιηθό αινπκηλίνπ, ξπζκηδόκελε γωλία, θαθνί 16). ηα πιηθά 10,11 ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ηδηόηεηεο ηωλ πιηθώλ (δηαζηάζεηο, ξπζκηδόκελε γωλία, δελ αλαγξάθεηαη θαιώδην, ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K). ην πιηθό 12 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (dimmable, δηαζηάζεηο, ηζρύ, ΙΡ). ην πιηθό 13 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηαζηάζεηο, δελ αλαγξάθεηαη ην RoHS). ην πιηθό 14 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δελ αλαγξάθεηαη ην θάζκα θωηόο warm white 3000 K θαη ην RoHS). ην πιηθό 15 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (δηαζηάζεηο ε γωλία δέζκεο είλαη 30, δελ αλαγξάθεηαη ην πιηθό, ξπζκηδόκελε γωλία, θαη ην RoHS). ην πιηθό 16 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (ΙΡ, δελ αλαγξάθεηαη ην CE). ην πιηθό 17 ην θπιιάδην είλαη ζηε γαιιηθή γιώζζα ρωξίο απιή κεηάθξαζε. ην 18 δελ ππάξρεη θπιιάδην γηα νξηζκέλα πιηθά. ην πιηθό 19 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (1Χ512, δελ αλαγξάθεηαη ε δηεηήο εγγύεζε θαη ειέγρεη 512 DMX θαλάιηα) ΟΜΑΓΑ 2 - Ηλεκηπονικέρ Μονάδερ Αςηομαηιζμού Πλαιζίων Αναθοπάρ (info points) α/ Δηαγωληδόκελνη Γεληθά Δηθαηνινγεηηθά Σερληθή πξνζθνξά

8 α 1 «ΒΡΔΝΣΕΟ ΗΩΑΝ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ» Λόγω ηνπ όηη γηα ηελ νκάδα απηνκαηηζκνύ ζηελ δηαθήξπμε αλαθέξεηαη όηη «ζα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή πιαθέηα ηεο νπνίαο, όια ηα πιηθά πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη β) κνλάδα ηζρύνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πξνβνιέα ή ηωλ πξνβνιέωλ». Η εηαηξεία θαηέζεζε βεβαίωζε παξάδνζεο απηώλ ηωλ πιηθώλ, ρωξίο όκωο λα ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά - όπωο ηα πιηθά ζύλζεζεο ηεο πιαθέηαο - ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζήκαλζε ηνπο, κε ηε κνξθή πνπ απαηηείηαη βάζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10: «Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από θωηνγξαθία παξάιιεια κε Σερληθό Φπιιάδην ή Έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεη ζαθώο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ όια ηα αλωηέξω, ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε». 2 «NYKTARIS ELECTRONICS A.E.B.E» Λόγω ηνπ όηη γηα ηελ νκάδα απηνκαηηζκνύ ζηελ δηαθήξπμε αλαθέξεηαη όηη «ζα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή πιαθέηα ηεο νπνίαο, όια ηα πιηθά πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη β) κνλάδα ηζρύνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πξνβνιέα ή ηωλ πξνβνιέωλ». Η εηαηξεία θαηέζεζε βεβαίωζε παξάδνζεο απηώλ ηωλ πιηθώλ, ρωξίο όκωο λα ππάξρεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά - όπωο ηα πιηθά ζύλζεζεο ηεο πιαθέηαο - ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζήκαλζε ηνπο, κε ηε κνξθή πνπ απαηηείηαη βάζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10: «Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από θωηνγξαθία παξάιιεια κε Σερληθό Φπιιάδην ή Έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεη ζαθώο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ όια ηα αλωηέξω, ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε». ΟΜΑΓΑ 3 - Ηλεκηπολογικόρ εξοπλιζμόρ α/ Δηαγωληδόκελνη Γεληθά Δηθαηνινγεηηθά Σερληθή πξνζθνξά α 1 «ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΡΖΣΖ A.E.B.E.» Λόγω ηνπ όηη από ηα θπιιάδηα ηωλ πιηθώλ πξνθύπηεη όηη: ην πιηθό 4 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαλαιηνύ, ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δελ αλαγξάθεηαη ακθίπιεπξε ζύλδεζε ζηα πιάγηα). ην πιηθό 5 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο). ην πιηθό 6 ε αληνρή ζε ζεξκνθξαζία δίλεηαη 750 αληί 850 θαη δηαθνξνπνηείηαη ην αληίζηνηρν πξόηππν. ην πιηθό 7 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ). ηα πιηθά 8,9 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο). ην πιηθό 10 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (απηνζβέζηκν, δηαζηάζεηο, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο). ην πιηθό 12 ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ (ζηνηρεία πξίδαο, απηνζβέζηκν, δηαζηάζεηο, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, δελ αλαγξάθεηαη αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία γηα P.C, θ.α). 2 «Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ» Δηόηη ζηελ ππεύζπλε δήιωζε δελ έρεη αλαγξαθεί ην εδάθην V. «δελ ηειώ ππό Λόγω ηνπ όηη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληα (ζύκθωλα κε ηελ παξ. 1 άξζξν 10 ηεο δηαθήξπμεο), θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1 ιείπεη όιν ην δηαγξακκηζκέλν θείκελν. Επίζεο από ηα θπιιάδηα ηωλ πιηθώλ πξνθύπηεη όηη: ηα πιηθά 1,2 ππήξμαλ αζάθεηεο ωο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπο ζε

9 εθθαζάξηζε θαη ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ηωλ αλωηέξω λνκνζεηεκάηωλ» ζρέζε κε ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο. ην πιηθό 3 δελ αλαγξάθεηαη ην CΕ. ην πιηθό 6 δελ αλαγξάθεηαη ην CΕ θαη ε αληνρή ζε ζεξκνθξαζία δίλεηαη 750 αληί 850 πνπ απαηηείηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ. ηα πιηθά 4, 5 δελ αλαγξάθνληαη ην απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, δπλαηόηεηα ακθίπιεπξεο ζύλδεζεο ζηα πιάγηα, πξόηππν ΙΕC ηα πιηθά 7,8,9,10,12 δελ αλαγξάθνληαη ην απηνζβέζηκν, δείθηε πξνζηαζίαο ΙΡ, αληνρή ΙΚ, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ην πιηθό 12 δελ αλαγξάθεη όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο. ην πιηθό 14 ηεο 3εο Οκάδαο: «Ζιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο» δελ ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηε δηαθήξπμε θαη ε επηηξνπή έιεγμε ζύκθσλα κε ηελ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα Β. ην ζεκείν απηό, έιεμε ε ζπλεδξίαζε. Σν παξόλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζε δύν αληίγξαθα. Ο πξόεδξνο Σα κέιε ηεθαλήο Γεκήηξηνο Μακαιάθε Μαξία Μαθξάθε Δηξήλε

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β, ΣΗΜΕΙΟ 6 (04/03/2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα