Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MANAGEMENT ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τι είναι το ϖρόγραµµα Management Μονάδων Υγείας; Είναι ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα του γαλλικού δηµόσιου πανεπιστηµίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγµατοποιείται µε επιτυχία στη Γαλλία και αφορά την διαχείριση και την διοίκηση των οργανισµών υγείας. Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αποκλειστικός συνεργάτης του CNAM στην Ελλάδα, το προσάρµοσε στα ελληνικά δεδοµένα και το προσφέρει σε µορφή συµβατή µε το ωράριο των εργαζοµένων. Το πρόγραµµα διδάσκεται εξολοκλήρου στα Ελληνικά. Ποιος είναι ο τίτλος σϖουδών; Όσοι ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις και τις εργασίες των έξι αυτοτελών ενοτήτων, αποκτούν τον µεταπτυχιακό τίτλο: Magister Gestion des Établissements de Santé Ο τίτλος σπουδών απονέµεται από το πανεπιστήµιο CNAM Paris και είναι ο ίδιος µε αυτόν που απονέµεται στους γάλλους αποφοίτους. Σε τι ανάγκες αϖαντά το ϖρόγραµµα; Οι µονάδες υγείας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστηµονικές, κοινωνικές, οικονοµικές αλλαγές, αλλά και το µεταβαλλόµενο ρυθµιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρµογές. Παράλληλα ο ανταγωνισµός των ιδιωτικών µονάδων αλλά και οι περιορισµένοι πόροι του δηµοσίου καθιστούν την αποτελεσµατικότητα επιτακτική. Οι πρωταγωνιστές του συστήµατος της υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονοµία και η διοίκηση αποτελούν πλέον το καθηµερινό τους περιβάλλον. Το πρόγραµµα προετοιµάζει τα στελέχη για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισµών και να διακριθούν στον δυναµικό και ανερχόµενο κλάδο της υγείας. Ποιοι είναι οι φοιτητές µας; Το πρόγραµµα απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 3 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία ή σε άτοµα µε 5 χρόνια σπουδών και µικρότερη εµπειρία. Απόφοιτοι ιατρικής, οικονοµίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής και άλλων σχολών που ζητούν τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις µονάδων υγείας και στελέχη από άλλους χώρους που φιλοδοξούν να σταδιοδροµήσουν στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

2 Ποιοι είναι οι καθηγητές µας; Το πρόγραµµα διδάσκεται από καταξιωµένα διευθυντικά στελέχη του χώρου της υγείας µε µεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτική εµπειρία. Άνθρωποι µε κέφι και µεράκι να µεταδώσουν τη θεωρητική αλλά και την επαγγελµατική τους γνώση στους αυριανούς τους συναδέλφους. ιάρκεια: Τα µαθήµατα διαρκούν 380 ώρες και πραγµατοποιούνται κάθε 15 µέρες, Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο πρωί. Κριτήρια εϖιλογής: Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µε βάση: Τον προσωπικό φάκελο του υποψηφίου, που πρέπει να περιλαµβάνει τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας. την προσωπική συνέντευξη και την σύνθεση του τµήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από πλευράς σπουδών και επαγγελµατικής εµπειρίας. ίδακτρα: Τα δίδακτρα ανέρχονται σε για σταδιακή πληρωµή και σε για εφάπαξ πληρωµή. Τα δίδακτρα καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών περιλαµβανοµένου και του εκπαιδευτικού υλικού. Εϖιδότηση: Σε περίπτωση εργαζοµένων το πρόγραµµα είναι δυνατόν να επιδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕ, µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ (0,45%).

3 Περιγραφή ενοτήτων ϖρογράµµατος 1η Ενότητα Οργάνωση του υγειονοµικού τοµέα και οικονοµική ϖολιτική της υγείας I Στην πρώτη ενότητα µελετώνται η οργάνωση και ο προγραµµατισµός των υπηρεσιών υγείας και αξιολογούνται οι πολιτικές που εφαρµόζονται. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς, η διαµάχη Υγείας-Ιατρικής, η περίπτωση της οικονοµίας του φαρµάκου και της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Παρουσιάζεται το πλέγµα παροχών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος. Εξετάζεται η οικονοµική διάσταση της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, η διαχείριση των ιατρικόασφαλιστικών πληροφοριών, τα δίκτυα παροχής εξωνοσοκοµειακής φροντίδας και ο ρόλος του ιατρικού σώµατος στην ανάπτυξη των συστηµάτων παροχής περίθαλψης. 2η Ενότητα Οργάνωση του υγειονοµικού τοµέα και οικονοµική ϖολιτική της υγείας II Γίνεται µια σφαιρική ανάλυση του ελληνικού συστήµατος υγείας, της δοµής και οργάνωσης της νοσοκοµειακής περίθαλψης, των µοντέλων οργάνωσης και των συστηµάτων χρηµατοδότησης των επενδύσεων και διαχείρισης των προµηθειών, καθώς και της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των δηµόσιων µονάδων υγείας. Παρουσιάζεται µια συγκριτική ανάλυση των σηµαντικότερων διεθνών συστηµάτων υγείας µε ειδική αναφορά στα σύγχρονα συστήµατα οργανωµένης περίθαλψης (managed care). Τέλος αναλύεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει το χώρο της υγείας: αδειοδοτήσεις φορέων, ιατρική ευθύνη, ιατρικό απόρρητο και ενηµέρωση του ασθενούς, ο ιατρικός φάκελος, εταιρείες, συµβάςεις κλπ. 3η Ενότητα Εργαλεία διοίκησης µονάδων υγείας I Η ενότητα επικεντρώνεται στην απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται για την διοίκηση ενός οργανισµού, αλλά και στην εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες της διοίκησης µιας µονάδας υγείας. Στο πρώτο µέρος µελετάται η ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µονάδων Υγείας (TQM): αρχές ολικής ποιότητας, ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι µέτρησης ποιότητας, εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας, διαπίστευση µονάδων υγείας κλπ. Στο δεύτερο µέρος προσεγγίζονται διεξοδικά τα θέµατα των εργασιακών σχέσεων στους οργανισµούς υγείας: εργατική νοµοθεσία, µισθωτοί και συµβασιούχοι, συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, οργάνωση επιχειρήσεων, αµοιβές και παροχές, εκπαίδευση και ανάπτυξη. Στο τρίτο µέρος, οι συµµετέχοντες εξετάζουν τις αρχές του Human Resources Management (ηγεσία, team building, λήψη αποφάσεων κλπ.)

4 4η Ενότητα Εργαλεία διοίκησης µονάδων υγείας II Οι συµµετέχοντες προσεγγίζουν την Γενική Λογιστική: αρχές λειτουργίας λογιστικού συστήµατος, οικονοµικές συναλλαγές µιας επιχείρησης υγείας, περιουσιακά στοιχεία, παθητικό, έσοδα έξοδα, αποτελέσµατα µιας επιχείρησης. Οι συµµετέχοντες εµβαθύνουν επίσης στον οικονοµικό σχεδιασµό: µέθοδοι χρηµατοδότησης (πόροι, κεφάλαια, αριθµοδείκτες), κοστολόγηση (κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη, ανά τµήµα, σηµείο ισορροπίας), προϋπολογισµοί (προϋπολογισµοί εσόδων εξόδων, ταµειακών ροών, πίνακες παρακολούθησης αποτελεσµάτων). 5η Ενότητα Ειδικά Θέµατα Συµϖληρωµατικά Εργαλεία ιοίκησης Μελετώνται 5 τοµείς βαρύνουσας σηµασίας στη λειτουργία µιας µονάδας υγείας: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της υγείας (πρότυπα, πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης νοσοκοµείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος κλπ.), ιαχείριση επικινδυνότητας στους οργανισµούς υγείας (µοντέλα risk management, CPI scoring, µήτρα επικινδυνότητας, στρατηγικές Risk Management και επικοινωνιακή πολιτική, κλπ.), Hospital Logistics (διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, προµήθειες, αποθέµατα και αποθήκευση, τάσεις στην αγορά και προβλέψεις κλπ.), Marketing και τεχνικές προώθησης υπηρεσιών υγείας (ανάλυση της αγοράς, δηµόσιες σχέσεις, δηµιουργία νέου προϊόντος, χρήση νέων τεχνολογιών κλπ.), Οργάνωση και ιοίκηση Μονάδων Χειρουργείων Ηµέρας (ορισµός, λειτουργίες κορµού ΧΜΗ, υποδοµές και στελέχωση, θέµατα τιµολόγησης κλπ.) 6η Ενότητα Στρατηγική Μονάδων Υγείας Το πρώτο µέρος της ενότητας αφιερώνεται στις αρχές σχεδιασµού του healthcare management µε βάση τις αρχές επιδηµιολογίας, τα εργαλεία περιγραφής των ιατρικών δραστηριοτήτων, τις µεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς και της ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών και την ποιότητα ζωής. Η ανακεφαλαίωση, συστηµατοποίηση και εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στις προηγούµενες ενότητες και η πρακτική εφαρµογή τους οδηγούν τους συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασµού ώστε να αναπτύξουν σχέδια δράσης, να προχωρήσουν σε συγκριτική αξιολόγηση µονάδων και τέλος, να καταρτίσουν και να παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια σε τοµείς του ενδιαφέροντός τους.

5 CNAM CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Το CNAM στην Ελλάδα: Εκπροσωπείται από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αποκλειστικό συνεργάτη του CNAM, και στεγάζεται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στην οδό Σίνα 31, τον ιστορικό χώρο της ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας. ιαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, πιστοποιηµένους καθηγητές και τηρεί όλες τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που επιβάλλονται από το CNAM Paris. Οι φοιτητές µας απολαµβάνουν παράλληλα τα προνόµια των εγκαταστάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου: το φιλόξενο Bistrot, την πλούσια βιβλιοθήκη και το άρτια εξοπλισµένο αµφιθέατρο και έχουν τη ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πολυάριθµες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το CNAM στη Γαλλία: Το CNAM είναι ένα από τα µεγαλύτερα και εγκυρότερα δηµόσια πανεπιστήµια της Γαλλίας, µε πάνω από 200 χρόνια εµπειρία. Πάνω από 400 παγκοσµίως αναγνωρισµένοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών φοιτητές, συνεργασία µε 40 χώρες. H φιλοσοφία CNAM: Η δια βίου εκπαίδευση. Η στενή επαφή µε την αγορά εργασίας. Η γνώση που γίνεται εργαλείο. Άµεσα. Τι ϖροσφέρει το CNAM: Πιο ανταγωνιστικό βιογραφικό. Παγκοσµίως αναγνωρισµένα ϖτυχία. Eυέλικτα προγράµµατα, full time και part time, προσαρµοσµένα στο χρόνο και τις απαιτήσεις του καθενός.

6 Οι ενότητες των µαθηµάτων είναι εξειδικευµένες και αυτοτελείς, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης µίας ενότητας, χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του προγράµµατος. Εκϖαίδευση στο CNAM: Η εκπαιδευτική εµπειρία και η τεχνογνωσία των ερευνητικών εργαστηρίων του CNAM ενσωµατώνονται στα προγράµµατά του και διαχέονται σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα. Το CNAM εκπαιδεύει εργαζόµενους και στελέχη επιχειρήσεων, σε οποιαδήποτε περίοδο της επαγγελµατικής τους ζωής. Προσφέρει επιστηµονική και επαγγελµατική εξειδίκευση σε περισσότερα από 350 επαγγέλµατα. Προφίλ φοιτητών: µέσος όρος ηλικίας 32 ετών, το 66% έχει ήδη 2 χρόνια σπουδών και το 80% είναι εργαζόµενοι. Έρευνα σε συνδυασµό µε την καινοτοµία: Η έρευνα αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της πρακτικής του CNAM. Ένα ισχυρό δυναµικό επιστηµόνων, µε υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό, αναπτύσσει συνεργασίες µε τη βιοµηχανία, κατοχυρώνει διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, παράγει και δοκιµάζει καινοτοµίες σε προϊόντα και υπηρεσίες, µεταφέρει τεχνογνωσία και επωάζει νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. ιάδοση της γνώσης: Το CNAM προσφέρει σε όλους πρόσβαση στην επιστηµονική και τεχνική γνώση, µε σηµαντικά αρχεία, µουσειακά εκθέµατα και επιστηµονικές εκδηλώσεις. Το Μουσείο Τεχνών και Επαγγελµάτων είναι αφιερωµένο στην πορεία 250 ετών τεχνολογικής εξέλιξης. Η Βιβλιοθήκη του CNAM διαθέτει χιλιάδες τόµους, επιστηµονικές εργασίες, on line βάσεις δεδοµένων και εγκυκλοπαίδειες.

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο. Π. Α. Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο των εκδόσεων Rosili. Οι επιστημονικές μας εκδόσεις καλύπτουν τις κατηγορίες: Μάρκετινγκ ιοίκηση Οικονομικά Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Γενικά Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα