ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ"

Transcript

1 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé ÊáëëéêñÜôç! Óåë.14-20

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Σωτήρης Μεθενίτης κρατά τις υποσχέσεις του απέναντι στο Πόρτο-Ράφτη Ο νέος ήµαρχος Μαρκοπούλου µαζί µε την οµάδα του, δείχνει να ετοιµάζεται πυρετωδώς προκειµένου να φανεί αντάξιος της εµπιστοσύνης που του έδειξαν οι πολίτες στις πρόσφατες εκλογές Όταν ο Κωνσταντίνος Καβάφης φιλοξένησε τον Γιώργο ουατζή 9 12 Αξίζει άραγε µια εικόνα χίλιες λέξεις; Η Γιορτή της Ελιάς 36 Την Κυριακή 28 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η γιορτή της ελιάς. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κορωπίου(ύστερα από την πολύ καλή συνεργασία που είχαν στην Γιορτή του Κρασιού,τον Σεπτέµβρη). 32 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ ΚΟΣ 80 ΛΑΥΡΙΟ 82 παρ. (74-74 κ.α.) Τσάµπα ήττα στην παράταση εκέµβριος 2010 Παραίτηση του Νίκου Σουρµπάτη; Ο επικεφαλής του συνδυασµού «ανθρώπινη πόλη-λύσεις ζωής» έπειτα από δύο συνεχόµενες αποτυχηµένες προσπάθειες να εκλεγεί ήµαρχος Μαρκοπούλου, αποφάσισε όπως πληροφοηθήκαµε να παραιτηθεί. Γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι επανεκλέγεται δηµοτικός σύµβουλος ο πρώτος επιλαχών και Νο 8 στην εκλογική σειρά µε 291 σταυρούς ο Σταµάτης Μάρας. Όµως όπως πληροφορούµαστε έγκειται παραίτηση και του Σταµάτη Μάρα προς τιµή του, ώστε να εκλεγεί τελικά ο Νο 9 στην εκλογική σειρά µε 287 σταυρούς ο αρχιτέκτων Λεωνίδας Μπέης! Επίσης προσωρινός επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης µέχρι να ολοκληρωθούν και οι επίση- µες διεργασίες της διαδοχής του Νίκου Σουρ- µπάτη ορίσθηκε ο Νο 2 στην εκλογική σειρά µε 533 σταυρούς, γραµµατέας της Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιδήµαρχος επί δηµαρχίας του Νίκου Κατσίκη ο Γιάννης Πολίτης. Απ ότι φαίνεται η πρόσφατη αποτυχία στην εκλογική αναµέτρηση της 14ης Νοεµβρίου έφερε ραγδαίες εξελίξεις στην συγκεκριµένη δηµοτική παράταξη. Αποµένει µε µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε ποιος θα είναι ο διάδοχος του Νίκου Σουρµπάτη, ο οποίος θα µπορέσει να ανασυντάξει τις δυνάµεις της παράταξης, ώστε να την οδηγήσει έπειτα από 3 ½ χρόνια µε ιδιαίτερες αξιώσεις στην διεκδίκηση του ήµου Μαρκοπούλου.

3

4 4 EDITORIAL c r a s h t e s t εκέµβριος 2010 É ÄÉÏ ÊÔÇ ÔÇÓ-ÅÊ ÄÏ ÔÇÓ ÓÔÅÑ ÃÉÏÓ-ÄÇ ÌÇ ÔÑÇÓ ÊÏ ÐÔÅ ÑÉ ÄÇÓ Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά! Οι πέντε Καλλικράτιοι ήµοι θα είναι από το 2011 καθηµερινά στο µικροσκόπιο της ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ώστε να αποδειχθεί και στην πράξη ότι οι νεοεκλεγµένοι δήµαρχοι και οι συνεργάτες τους θα εφαρµόσουν τα προγράµµατά τους και τις προεκλογικές τους υποσχέσεις Öß ëåò êáé öß ëïé, Τ ï Üã ïò êáé ç ðß å óç ôùí ôï ðé êþí áõ ôï äéïé êç ôé êþí å êëï ãþí Ý åé áñ ß óåé íá êï ðü æåé óé ãü óé ãü. Ùò íý á å öç ìå ñß äá åë ðß æù íá êá ôá öý ñá ìå íá á íôá ðï - êñé èïý ìå óôéò ðñïó äï êß åò óáò ôç ñþ íôáò ôéò âá óé êýò áñ Ýò ôçò äç ìï óéï - ãñá öé êþò äå ï íôï ëï ãß áò, êñá ôþ íôáò ß óåò á ðï óôü óåéò êáé äéá ôç ñþ íôáò ôéò é óïñ ñï - ðß åò ìå ü ëïõò ôïõò õ ðï øç öß ïõò êáé ôïõò á íôß óôïé ïõò óõí äõá óìïýò ôïõò. Êáé ãéá íá ìðï ñý óïõ ìå íá ôï ðå ôý ïõ ìå áõ ôü å ðé - ëý îá ìå ôçí ðéï äý óêï ëç êáé ðéï äá ðá íç ñþ ëý - óç á öïý å ðß ôñåéò óõ íå ü ìå íåò åê äü óåéò, ìá æß ìå ôçí êõ ñß ùò å öç ìå ñß äá ìáò, åê äþ óá ìå å ðé - ðëý ïí Ýí èå ôç å öç ìå ñß äá á öéå ñù ìý íç óôéò å - êëï ãýò. Å ðß óçò ìå ôá îý ðñþ ôçò êáé äåý ôå ñçò Êõ ñéá êþò ç 24óÝ ëé äç Ý êôá êôç Ýê äï óç ðïõ á - öï ñïý óå ìü íï ôéò å êëï ãýò Ý ãé íå á íüñ ðá óôç! Áë ëü êáé ç ç ìå ñþ óéá ç ëå êôñï íé êþ ìáò å öç ìå ñß - äá êá ôü ôçí ðñï å êëï ãé êþ ðå ñß ï äï Ý êá íå êá èç ìå ñé íü ñå êüñ å ðé óêå øé ìü - ôç ôáò ìå á ðï êï ñý öù ìá âý âáéá ôéò äý ï Êõ ñéá êýò ôùí å êëï ãþí ðïõ ìå ôá äß äá ìå online ôá á ðï ôå ëý óìá ôá á öïý 13 óõ íåñ ãü ôåò ìáò Þ ôáí óå Ü ìå óç å ðá öþ ìå ü ëá ôï å êëï ãé êü ôìþ ìá ôá êáé ôá å êëï ãé êü êý íôñá ü ëùí ôùí óõí äõá óìþí êáé óôïõò ðý - íôå Êáë ëé êñü ôåéïõò äþ ìïõò, þ óôå íá ìðï ñý óå ôå á îéü ðé óôá íá å íç ìå ñþ íå óôå ðå - ñß ðïõ á íü 10ëå ðôï, ãéá ôá ôñý ï íôá á ðï ôå ëý óìá ôá. ¼ ëç ç ðñï å êëï ãé êþ ðå ñß ï äïò Þ ôáí Ý íá crash test ãéá å ìüò, á öïý ãéá ðñþ ôç öï - ñü á íôé ìå ôù ðß æá ìå ôý ôïéá ðéå óôé êþ êá ôü óôá óç áë ëü êñß íï íôáò á ðü ôçí á íôá ðü êñé - óþ óáò, ìüë ëïí êá ôü Ý íá ìå ãü ëï ðï óï óôü ôá êá ôá öý ñá ìå. Êáé ôþ ñá, á öïý öñï íôß óïõ ìå íá êü íïõ ìå Ý íá óý íôï ìï äéü ëåéì ìá îå êïý ñá óçò, èá óç êþ óïõ ìå ôá ìá íß êéá äéü ôé Ý ïõ ìå ðïë ëþ äïõ ëåéü ìðñï óôü ìáò. Στέργιος- ηµήτρης Κοπτερίδης ÄÉÅÕ ÈÕ ÍÔÇÓ ÃÅ ÙÑ ÃÉÏÓ ÎÁÑ ÁÓ ÁÑ É ÓÕ ÍÔÁ ÊÔÇÓ Á ÓÇ ÌÉÍA ÔÓÅË ËÏÕ ÄÇ ÌÉÏÕÑ ÃÉ ÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÕÐÅÕÈÕÍÏÉ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ ÔÑÕÖÙÍ ÊÏÕÑÍÉÙÔÇÓ ÓÕ ÍÅÑÃÁÔÅÓ ÆÅ ÔÁ ÁÃ ÃÅ ËÁ ÔÏÕ, ΒΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ, ÐÁ ÍÔÅ ËÇÓ ÔÅÑ ËÅ ÌÅÓ, ËÅ ÍÁ ÔÓÉÁ ËÁ ÖÏÕ ÔÁ, ÊÑÕÓÔÁËËÉÁ ÊÏËÉÁ Å ÊÔÕ ÐÙ ÓÇ IRIS Å ÊÔÕ ÐÙ ÓÅÉÓ Á Å ÂÅ ÄÉÅÕ ÈÕÍ ÓÇ: ÍÁÕÁÑ ÏÕ ÍÉ ÊÏ ÔÓÁ ÑÁ & ÂÁ ÓÉ ËÉ ÊÏÕ, ÐÏÑ ÔÏ ÑÁ ÖÔÇ Ô.È. 3213, Ô.Ê ÔÇË.: , ÖÁÎ: êéí.: , åé ñü ãñá öá äç ìï óéåý ìá ôá êáé ìç äåí å ðé óôñý öï íôáé.ôá å íõ ðü ãñá öá Üñ èñá, êåß ìå íá Þ äåë ôß á Ôý ðïõ åê öñü æïõí ôïí õ ðï ãñü öï íôá êáé ü é á - ðá ñáß ôç ôá êáé ôçí Ü ðï øç ôçò å öç ìå ñß äáò. Á ÐÁ ÃÏ ÑÅÕÅ ÔÁÉ ç á íá äç ìï óß åõ óç, ç á íá ðá ñá ãù ãþ, ï ëé êþ, ìå ñé êþ Þ ðá ñá ëç ðôé êþ Þ êá ôü ðá ñü öñá óç Þ äéá óêåõ Þ á ðü äï óçò ôïõ ðå - ñéå ï ìý íïõ ôçò å öç ìå ñß äáò ìå ï ðïéïí äþ ðï ôå ôñü ðï, ìç á íé êü, ç - ëå êôñï íé êü, öù ôï ôõ ðé êü, ç ï ãñü öç óçò Þ Üë ëï, ù ñßò ðñï ç ãïý ìå - íç ãñá ðôþ Ü äåéá ôïõ åê äü ôç. Íü ìïò 2121/1993 êáé êá íü íåò Äéå - èíïýò Äé êáß ïõ ðïõ é ó ý ïõí óôçí Åë ëü äá. ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

5

6 6 ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ εκέµβριος 2010 Åðéìïñöùôéêüò Óýëëïãïò Ðáéáíßáò Ï Åðéìïñöùôéêüò Óýëëïãïò Ðáéáíßáò, èåùñþíôáò üôé ç ÔÝ íç ôçò ÌïõóéêÞò ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï óôç ãåíéêüôåñç åêðáßäåõóç ôùí áíèñþðùí, üôé âïçèüåé óôç äéáìüñöùóç ìéáò ïëïêëçñùìýíçò êáé êáëëéåñãçìýíçò ðñïóùðéêüôçôáò, äéïñãáíþíåé, åäþ êáé 12 ñüíéá, åðéìïñöùôéêü óåìéíüñéá ìïõóéêþò ãéá åíþëéêåò êáé ðáéäéü. Ì Ý óá á ðü ôá óå ìé íü ñéá áõ ôü êáé ðý ñá á ðü ôçí ôõ ðé êþ åê ìü èç óç å íüò ìïõ óé êïý ïñ ãü íïõ, á íá - ðôýó óå ôáé ç êïé íù íé êü ôç ôá ôùí ìá èç ôþí, êáë ëéåñ ãåß ôáé ôï áé óèç ôé êü êñé ôþ ñéï, åí èáñ - ñý íå ôáé ç äç ìéïõñ ãé êü ôç ôá êáé ç êáë ëé ôå - íé êþ Ýê öñá óç. íáò á ðü ôïõò ôï ìåßò ôùí óå ìé íá ñß ùí ôçò ìïõ óé êþò åß íáé ôï ôìþ ìá Êëáó óé êþò Ìïõ óé êþò, ü ðïõ äé äü óêï íôáé 3 üñ ãá íá: ôï âéï ëß, ç êëáó óé êþ êé èü ñá êáé ôï ðéü íï. ÔÌÇ ÌÁ ÊËÁÓ ÓÉ ÊÇÓ ÌÏÕ ÓÉ ÊÇÓ Âéï ëß Ôï âéï ëß åß íáé ôï ìé êñü ôå ñï üñ ãá íï ôçò ïé êï - ãý íåéáò ôùí åã üñ äùí êáé äéá èý ôåé ôïí ôå - ëåéü ôå ñï Þ ï. Óôç óõì öù íé êþ ïñ Þ óôñá èå - ù ñåß ôáé üñ ãá íï ìå ëù äé êü ìå ðñù ôáñ é êü ñü ëï, ãé áõ ôü á ñá êôç ñß æå ôáé «âá óé ëéüò» ôùí ìïõ óé êþí ïñ ãü íùí. Ôá åß äç ìïõ óé êþò, ðïõ õ ðï óôç ñß æåé, êá ëý ðôïõí Ý íá ôå ñü óôéï öü óìá. Ç åê ìü èç óç ôïõ âéï ëéïý á ðï ôå ëåß âü óç ôçò êëáó óé êþò ìïõ óé êþò ðáé äåß áò. Ï Å ðé ìïñ öù ôé êüò Óýë ëï ãïò öý ôïò, ãéá ôý - ôáñ ôç óõ íå Þ ñï íéü, äéïñ ãá íþ íåé ìïõ óé êü óå ìé íü ñéá åê ìü èç óçò êëáó óé êïý âéï ëéïý. Ç äé äá óêá ëß á ãß íå ôáé á ðü ôïí ê. Êùí óôá íôé íß - äç, êá èç ãç ôþ âéï ëéïý ôïõ Å èíé êïý Ù äåß ïõ Á èç íþí. Êëáó óé êþ êé èü ñá Ç êëáó óé êþ êé èü ñá, üñ ãá íï é äéáß ôå ñá á ãá - ðç ôü, Ý åé ìï íá äé êþ ðñï óù ðé êü ôç ôá êáé óç - ìá íôé êþ é óôï ñß á. Ïé åê öñá óôé êýò ôçò äõ íá - ôü ôç ôåò åß íáé ðëïý óéåò óå ìå ëù äß åò, Þ ïõò êáé óõ íáé óèþ ìá ôá. Á ðü ôùí Á ðñß ëéï ôïõ 2004 ï Å ðé ìïñ öù ôé êüò Óýë ëï ãïò Ðáéá íß áò äéïñ ãá íþ íåé óå ìé íü ñéá êëáó óé êþò êé èü ñáò. Ç äé äá óêá ëß á ãß íå ôáé á ðü ôïí ê.ãå ñü íç, ôïí Ôï ðéüíï åßíáé áíáìöéóâþôçôá áðü ôá ðéï óçìáíôéêü ìïõóéêü üñãáíá ê. Ãéáí íü êïõ, êáé ôçí ê. Á äüì, ðôõ - éïý ïõò êá èç ãç ôýò êëáó óé êþò êé èü ñáò ôïõ Å èíé - êïý Ù äåß ïõ Á èç íþí. ÐéÜ íï Ôï ðéü íï åß íáé á íáì öé óâþ ôç ôá á ðü ôá ðéï óç ìá íôé êü ìïõ óé êü üñ ãá íá. Ç ìïõ óé êþ é óôï - ñß á ãñü öå ôáé ðü íù óôá ðëþ êôñá ôïõ ìå á - íá ñßè ìç ôá Ýñ ãá ìå ãü ëùí ìïõ óïõñ ãþí. åé ìå ãü ëåò åê öñá óôé êýò äõ íá ôü ôç ôåò êáé, å êôüò á ðü ôç êëá óé êþ ìïõ óé êþ, õ ðï óôç - ñß æåé êáé Üë ëá åß äç, ü ðùò ôæáæ, ñïê, ðïð, ìðëïõæ ìý ñé êáé ëá ú êü ôñá ãïý äéá. Åß íáé Ý íá é äéáß ôå ñá á ãá ðç ôü üñ ãá íï ìå å ðé âëç ôé êþ ðá ñïõ óß á êáé ìå ìï íá äé êþ óõ íáé óèç ìá ôé êþ Ýê öñá óç. Ç äé äá óêá ëß á ôùí ìá èç ìü ôùí ðéü íïõ ãß íå ôáé á ðü ôçí ê. Ìðïõñ íïý, ðôõ - éïý ï êá èç ãþ ôñéá ôïõ Åë ëç íé êïý Ù äåß ïõ. Ç äé äá óêá ëß á ôùí ðá ñá ðü íù ìïõ óé êþí ïñ - ãü íùí ãß íå ôáé óå ïñ ãá íù ìý íåò, ãéá ôï óêï - ðü áõ ôü, áß èïõ óåò ìå ôïí êá ôüë ëç ëï ç ç ôé - êü å îï ðëé óìü êáé ôá á íü ëï ãá ìïõ óé êü üñ - ãá íá. Ï êý êëïò ôùí óå ìé íá ñß ùí ï ëï êëç ñþ - íå ôáé êü èå ñü íï ìå ìïõ óé êýò óõ íáõ ëß åò ôùí ìá èç ôþí ü ëùí ôùí ìïõ óé êþí ôìç ìü ôùí ôïõ Å ðé ìïñ öù ôé êïý. Óôá óå ìé íü ñéá ìðï - ñïýí íá óõì ìå ôý ïõí å íþ ëé êåò êáé ðáé äéü ç - ëé êß áò 6 å ôþí êáé ðü íù. ÓÞ ìå ñá óôá óå ìé íü ñéá êëáó óé êþò ìïõ óé êþò ôïõ Å ðé ìïñ öù ôé êïý Óõë ëü ãïõ Ðáéá íß áò åê - ðáé äåý ï íôáé óõ íï ëé êü 100 Ü ôï ìá.

7 εκέµβριος 2010 ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7 11ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ 200 χορωδοί στο Αλιβέρι! Με την συµµετοχή της ηµοτικής Χορωδίας Κερατέας! ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Μ ε ευκαιρία τα δεκαπέντε χρόνια Χορωδίας Αλιβερίου διοργανώθηκε το 11ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ στο Αµφιθέατρο του 2ου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε µε τη αιγίδα και συνδιοργάνωση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας. Στην Σύγχρονη αυτή Ελληνική Πολυφωνία Οι φίλοι της µουσικής γέµισαν ασφυκτικά το αµφιθέατρο στο Αλιβέρι για να ακούσουν τις πολυφωνικές χορωδίες που έφθασαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδος συµµετείχαν 200 χορωδοί από το Αλιβέρι, την Κάρυστο, την Κερατέα, και την Νίκαια. Το Σάββατο 4 εκεµβρίου 2010 οι φίλοι της µουσικής γέµισαν ασφυκτικά το αµφιθέατρο στο Αλιβέρι για να ακούσουν τις πολυφωνικές χορωδίες που έφθασαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Όπως είπε και Αριστοτέλης «ύναται ποιόν τι το της ψυχής ήθος η µουσική παρασκευάζειν». Το ιοικητικό Συµβούλιο της Χορωδίας του Αλιβερίου καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και παρουσίασε τις χορωδίες και το πρόγραµµα. Η πρώτη Χορωδία που έκανε την έναρξη του Φεστιβάλ ήταν η Παιδική Χορωδία και Ορχήστρα Χ.Α.Ν. Νίκαιας. Η Χορωδία λειτουργεί από το 2003 από τον Μουσικοπαιδαγωγό Ανδρέα Πριονά και έχει στόχο την καλλιέργεια της µουσικότητας των παιδιών, µέσα από την κοινωνικοποίηση και την αισθητική απόλαυση παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου σε κοινό, µε προγράµ- µατα που συνδυάζουν το παιδικό τραγούδι και παίξιµο απλών µουσικών οργάνων. Ακολούθησε η Χορωδία Καρύστου υπό την διεύθυνση της µαέστρου Εύας Βασιλοπούλου και στο πιάνο ο Μάνος Βασιλόπουλος. Η Χορωδία ιδρύθηκε το 1994 και έχει δώσει ένα έντονο πολιτιστικό παρόν, διοργανώνοντας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συναυλίες και συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις. Η ηµοτική Χορωδία Κερατέας υπό την ιεύθυνση του µαέστρου Τάσου Λαζάρου ιδρύθηκε από τον µαέστρο Ανδρέα Λαζάρου και πραγµατοποίησε περισσότερο από 100 εµφανίσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έλαβε µέρος σε Φεστιβάλ στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πράγα, και παρουσίασε ένα πρόγραµµα µε τραγούδια Θεοδωράκη, Γιαννίδη, Λοίζο, και Χατζηδάκι. Καταχειροκροτήθηκαν οι σολίστ Σταύρος Έξαρχος και ιδιαίτερα η κα Φλώρα Κατογά-Λαζάρου καταξιωµένη σοπράνο. Τελευταία παρουσίασε το πρόγραµµα της η Χορωδία του Αλιβερίου η οποία ιδρύθηκε το 1995 και αριθµοί πάνω από 200 συναυλίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στο τέλος της εκδήλωσης αφού βραβεύτηκαν όλες οι χορωδίες έγινε ανταλλαγή ανα- µνηστικών δώρων και προσφέρθηκαν λουλούδια. Ακολούθησε δεξίωση και µουσικοχορευτικό πρόγραµµα προς τιµή όλων των συντελεστών σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής.

8 8 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ εκέµβριος 2010 Συζήτηση για τα προβλήµατα λειτουργίας των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο νέο ήµο Σαρωνικού Σ υνάντηση µε εκπροσώπους της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, µε τους ιευθυντές των Γυµνασίων και των Λυκείων του ήµου Σαρωνικού και εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων των σχολείων αυτής της βαθµίδας, είχε τη ευτέρα 6 εκεµβρίου 2010 στο ηµαρχείο Καλυβίων ο ήµαρχος Καλυβίων και νέος ήµαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου, προκειµένου να συζητηθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή και να αναζητηθούν λύσεις για την αντιµετώπισή τους ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία των σχολείων προς όφελος των µαθητών. Στη συζήτηση τέθηκαν θέµατα που αφορούν στην κατάσταση των σχολείων (κτιριακές εγκαταστάσεις, συντήρηση και φύλαξη των σχολικών µονάδων), λειτουργικά θέµατα (ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό, µεταφορά µαθητών) καθώς και η εξασφάλιση επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων µε δεδοµένη την µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συνάντηση, στην οποία έγινε µια πρώτη καταγραφή των προβληµάτων των σχολείων, διεξήχθη σε απόλυτα θετικό κλίµα και έκλεισε µε τη δέσµευση όλων όσων συµµετείχαν σε αυτήν για στενή συνεργασία για την άµεση αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων αυτών. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες, συµφώνησαν ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στο δήµο Σαρωνικού η πολιτική των συγχωνεύσεων των σχολικών µονάδων που αποτελεί βασική κυβερνητική επιλογή στο πλαίσιο του Μνηµονίου, καθώς Στη συζήτηση τέθηκαν θέµατα που αφορούν στην κατάσταση των σχολείων, λειτουργικά θέµατα (ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό, µεταφορά µαθητών) καθώς και η εξασφάλιση επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων µε δεδοµένη την µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της πληθυσµιακής ανάπτυξης στην περιοχή κάθε χρόνο παρατηρείται µεγάλη αύξηση µαθητών στα σχολεία. Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Στέφανος Καπέλλας, η Προ σταµένη του 3ου Γραφείου.Ε. Ανατολικής Αττικής κα Αθηνά Πέτρου, η Προ στα- µένη Εκπαιδευτικών Θεµάτων της /νσης ευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Άννα Μπαράτση, ο ιευθυντής του 1ου Γυµνασίου Καλυβίων κ. Τάσος Οικονοµόπουλος, η /ντρια του 2ου Γυµνασίου Καλυβίων (Λαγονήσι) κα Σοφία Γαλιατσάτου, ο /ντης του 1ου Λυκείου Καλυβίων κ. Γιάννης Ασηµακόπουλος, η /ντρια του 2ου Λυκείου Καλυβίων (Λαγονήσι) κα Μαρία Μπούρικα, η /ντρια του Γυµνασίου Αναβύσσου κα Σοφία Χανιώτη, ο /ντης του Λυκείου Αναβύσσου κ. Γιάννης Σπέντζος, η /ντρια του Γυµνασίου Σαρωνίδας κα Πολυξένη Μαλλιαρού και η /ντρια του Γυµνασίου Κουβαρά κα Πηνελόπη Γεωργίου. Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των σχολείων εκπροσώπησαν στη συνάντηση: το 1ο Γυµνάσιο Καλυβίων η κα Ελένη έδε, το 2ο Γυµνάσιο Καλυβίων (Λαγονήσι) ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βαγγέλης Κουκούλης, η ταµίας κα Μιχέλα Τέκου, τα µέλη του.σ. κα Ελένη Αλεξανδροπούλου και κα Βάσια Κατσάµπα, το 2ο Λύκειο Καλυβίων (Λαγονήσι) ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ηµήτρης Ρεκλίτης και το Γυµνάσιο Σαρωνίδας η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Ιωάννα Μικρού και η Αντιπρόεδρος κα Λουίζα Τσεριώτη.

9 εκέµβριος 2010 ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 9 Η Γιορτή της Ελιάς Την Κυριακή 28 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε η γιορτή της ελιάς. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κορωπίου(ύστερα από την πολύ καλή συνεργασία που είχαν στην Γιορτή του Κρασιού,τον Σεπτέµβρη). Ñå ðïñ ôüæ ÂÜ ëéá Ìé á Þë Η Βάσω Κιούση καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού και αναφέρθηκε στις νέες δραστηριότητες του ΕΚΤ&Π οι οποίες έχουν σκοπό την σύνδεση του Πολιτισµού µε το Περιβάλλον. Τελευταία έχουν δηµιουργηθεί Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για Παιδιά µε θέµα την Κηπουρική και την Κατασκευή (την τεχνική) Αυτοσχέδιων Μουσικών Οργάνων. Επίσης έχουν σχεδιαστεί Πολιτιστικές Περιηγήσεις στα Μεσόγεια ώστε να προβληθούν αρχαιολογικοί, πολιτιστικοί χώροι, µουσεία,σπήλαια και µουσεία της φύσης που έχουν ενδιαφέρον για τους επισκέπτες αλλά και για εµάς που ζούµε στην περιοχή και επιπροσθέτως να παρουσιαστούν αξιόλογα µνηµεία των Μεσογείων εκτός από την ρετσίνα που όλη γνωρίζουν. Στη συνέχεια η κα Κιούση είπε: «Η σηµερινή γιορτή είναι µια αρχή για να καθιερωθεί κάθε χρόνο µε την συµµετοχή βέβαια των ελαιοπαραγωγών και των ελαιοτριβείων γιατί η ελιά υπήρξε το δέντρο που επηρέασε την εξέλιξη του πολιτισµού και συνδέθηκε µε τη διατροφή και τη λατρεία. Σήµερα δεν υπάρχει πια µεγάλη παραγωγή, παρ όλα αυτά θα µπορούσαµε να προβάλουµε την ελιά ως στοιχείο πολιτισµικής κληρονοµιάς της περιοχής µας, να δηµιουργήσουµε πολιτιστικό τουρισµό αλλά και οικολογικό θέµα γιατί δεν παύει να είναι ένα φυσικό, χρήσιµο και σηµαντικό προ όν. Κατόπιν προβλήθηκε ένα βίντεο µε την ιστορία της ελιάς και στη συνέχεια η κα Ευαγγελία Μάγου, γεωπόνος βιοτεχνολόγος M.Sc αναφέρθηκε στην καλλιέργεια και τα προ όντα της ελιάς. Η κα Κρυσταλλία Κόλια, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος αναφέρθηκε στην σηµασία που έχει η ελιά και το ελαιόλαδο στην υγεία µας. Τέλος ο κος Σταµάτης Γεωργάκης, πρόεδρος του ΑΣΚ παρουσίασε τις αρχαιότερες ελιές που υπάρχουν στην περιοχή µας και οι οποίες αποτελούν φυσικά µνη- µεία του τόπου µας. Στον χώρο υπήρχε έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας της Βάλιας Μιχαήλ. Μέσα από αυτή παρουσιάστηκαν ελαιόδεντρα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και της Κύπρου, παλαιά ελαιοτριβεία, ο πολιτισµός και η ελιά κατά την Μινωική Περίοδο, η καλλιέργεια της ελιάς, αλλά και περίτεχνοι κορµοί ελιάς µοναδικά γλυπτά που µόνο η φύση µπορεί να δηµιουργήσει. Όλοι δοκίµασαν Η Αγγελική Τσεβά Εικαστικός Καλλιτέχνης σχολίασε την ζωγραφική της Βάλιας Μιχαήλ Η ηδονή της ψυχής είναι η τέχνη Πλάτωνας Η Τέχνη είναι συναίσθηµα δεν είναι αντιγραφή της φύσης. Π.χ. στην ζωγραφική µελετάς το θέµα που θέλεις να ασχοληθείς και ζωγραφίζεις όχι αυτό καθ αυτό αλλά την ψυχή του. Ο δηµιουργός πρέπει να ξέρει ότι η τέχνη κάνει το αόρατο ορατό. Ο ζωγράφος µε το έργο του πρέπει να µοιράζει συναίσθηµα και όχι φωτογραφία. Αυτό πέτυχε µε τα σχέδια της η Βάλια Μιχαήλ. Είπε συγκεκριµένα στην κα Μιχαήλ... «Βάλια ο παλµός της γραµ- µής σου στον πανάρχαιο κορµό της ελιάς που ζωγράφισες µου µετέδωσε συναισθήµατα µιας εποχής που πέρασε αλλά και αυτής που θα έρθει.» Με λίγα λόγια έκανες διάλογο δίχως λέξεις µόνο µε την ενέργεια που εκπέµπανε οι ελιές που ζωγράφισες. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κορωπίου Μέσα από την έκθεση ζωγραφικής αρουσιάστηκαν ελαιόδεντρα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και της Κύπρου, παλαιά ελαιοτριβεία, ο πολιτισµός και η ελιά κατά την Μινωική Περίοδο, η καλλιέργεια της ελιάς, αλλά και περίτεχνοι κορµοί ελιάς µοναδικά γλυπτά που µόνο η φύση µπορεί να δηµιουργήσει και όλοι δοκίµασαν ελιές και Μεσογείτικο κρασί προσφορά του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κορωπίου ελιές και Μεσογείτικο κρασί προσφορά του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κορωπίου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν: ο κ. ηµ. Κιούσης ο νέος ήµαρχος Κορωπίου, ο κ. Γιάννης ηµόπουλος περιφερειακός σύµβουλος,o κ. Νίκος Γιαννής καθηγητής Ευρωπα κής Πολιτικής, ο κ. Σπ. Νανόπουλος δηµοτικός σύµβουλος Παιανίας, η κα Πόπη Λίγκου δηµοτική σύµβουλος Σπάτων, ο κ. Γιώργος Πρόφης γραµµατέας Τ. Ο. Πασοκ, η κα Ματίνα Πανταζή πρόεδρος Συλλόγου Θεσσαλών Μεσογείων, ο κ. Γ. Σουλιώτης πρόεδρος Κρητών Μεσογείων, ο κ. Κόλλιας λυκειάρχης, πρόεδρος του Ιδρύµατος Σωτηρίου, η κα Νίκη Κόλλια λυκειάρχης,πρόεδρος εθελοντών αιµοδοσίας Μαρκοπούλου, η κα Αγγ. Τσεβά,εικαστικός καλλιτέχνης, ο κ. Νίκος Καλλιωράκης, µέλος περιφερειακής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπίνος πρόεδρος του Συλλόγου Αµπελώνα Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, εκπρόσωποι από τον Τοπικό Τύπο Επίκαιρα, Σούνιο, Παρέµβαση,Εξ Ανατολής και πολύς κόσµος από Κορωπί, Αγ. Μαρίνα Κορωπίου, Παιανία, Σπάτα, Αρτέµιδα, Αθήνα.

10 10 ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Πρωτοβουλία του δηµάρχου Καλυβίων Πέτρου Φιλίππου Συνάντηση γνωριµίας Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τα προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν οι νέοι δήµαρχοι µετά την ανάληψη των καθηκόντων τους των νεοεκλεγέντων δηµάρχων Ανατολικής Αττικής Μία πρώτη συνάντηση γνωριµίας και ανταλλαγής απόψεων είχαν οι νεοεκλεγέντες δήµαρχοι της Ανατολικής Αττικής την Πέµπτη 2 εκεµβρίου 2010 στις 7.00 µ.µ. στο ηµαρχιακό Μέγαρο Καλυβίων, µετά από πρωτοβουλία του ηµάρχου Καλυβίων και νέου ηµάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου. εκέµβριος 2010 Ó ôç óõ íü íôç óç óõ æç ôþ èç êáí èý ìá ôá ðïõ á öï ñïýí óôçí ðå ñéï Þ ôçò Á íá ôï ëé êþò Áô ôé êþò, ôá ðñï âëþ ìá ôá ðïõ êá ëïý íôáé íá å ðé ëý óïõí ïé íý ïé äþ ìáñ ïé ìå ôü ôçí á íü ëç øç ôùí êá èç êü íôùí ôïõò êá èþò êáé ï ôñü ðïò ðïõ èá á íôé ìå ôù ðß óïõí ïé íý åò äç ìï ôé êýò áñ Ýò ôá äå äï ìý - íá ðïõ Ý ïõí ðñï êý øåé á ðü ôç äéïé êç ôé êþ ìå ôáñ ñýè ìé - óç «ÊÁË ËÉ ÊÑÁ ÔÇÓ» óôçí Ôï ðé êþ Áõ ôï äéïß êç óç. Ðá ñüë ëç ëá, å îå ôü óôç êå ç äõ íá ôü ôç ôá óõ íåñ ãá óß áò êáé ôùí äþ ìùí ôçò Á íá ôï ëé êþò Áô ôé êþò ìå ôç óý óôá óç å íüò Ü ôõ ðïõ öï ñý á - ïñ ãü íïõ ðïõ èá á íá äåé êíý åé ôá óç ìá íôé êü ôå ñá èý - ìá ôá ðïõ á ðá ó ï ëïýí ôçí Á íá ôï ëé êþ Áô ôé êþ, èá ìå ñé ìíü ãéá ôçí á íôé ìå ôþ ðé óç êáé å ðß ëõ óç ôùí êïé íþí ðñï âëç ìü ôùí ôçò ðå ñéï Þò êáé èá äéåê äé êþ óåé á ðü ôï êñü ôïò å ðáñ êþ ñç ìá ôï - äü ôç óç ãéá ôçí åý ñõè ìç ëåé ôïõñ ãß á ôùí 13 íý ùí äþ ìùí. Óõ - ãêå êñé ìý íá, ôá æç ôþ ìá ôá ðïõ ñþ æïõí Ü ìå óçò å ðß ëõ óçò êáé åß íáé êïé íü ãéá ôïõò ðå ñéó óü ôå ñïõò á ðü ôïõò 13 íý ïõò äþ - ìïõò åß íáé ôá ó Ý äéá ðü ëçò, ôï á ðï å ôåõ ôé êü, ôï á íôé ðëçì ìõ - ñé êü, ç äéá åß ñé óç á ðïñ ñéì ìü ôùí, ç ï äï ðïé ß á ê.á., ôá ï ðïß á ü - ëïé óõì öþ íç óáí ü ôé ìðï ñïýí íá á íôé ìå ôù ðé óèïýí á ðï ôå ëå - óìá ôé êü ôå ñá ìý óá á ðü ôçí á íü ðôõ îç óõë ëï ãé êþò äñü óçò. Óôç óõ íü íôç óç óõì ìå ôåß áí ïé ÄÞ ìáñ ïé: Ù ñù ðïý ê. Éù Üí - íçò Ïé êï íï ìü êïò, Ñá öþ íáò Ðé êåñ ìß ïõ ê. Ãå þñ ãéïò ñé óôü - ðïõ ëïò, Êñù ðß áò ê. Äç ìþ ôñéïò Êéïý óçò, Ìáñ êï ðïý ëïõ Ìå - óï ãáß áò ê. Óù ôþ ñéïò Ìå èå íß ôçò, å íþ ôï ÄÞ ìáñ ùí ÓðÜ ôùí Áñ ôý ìé äïò ê. ñþ óôï ÌÜñ êïõ åê ðñï óþ ðç óå ï äç ìï ôé êüò óýì âïõ ëïò ê. Ãéþñ ãïò Ãêé íï óü ôçò. Ôç Íï ìáñ ß á Á íá ôï ëé êþò Áô ôé êþò åê ðñï óþ ðç óáí ï Á íôé íï ìüñ çò ê. Ü ñçò Äá ìü óêïò êáé ï íï ìáñ éá êüò óýì âïõ ëïò ê. Èá íü óçò Áõ ãå ñé íüò. Ðá - ñïý óá óôç óõ íü íôç óç Þ ôáí êáé ç íå ï å êëå ãåß óá ìå ôçí ðá ñü - ôá îç ôïõ ê. Óãïõ ñïý Ðå ñé öå ñåéá êþ Óýì âïõ ëïò ÄÝ óðïé íá Á - öå íôïý ëç.

11

12 12 ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ εκέµβριος 2010 Ο Σωτήρης Μεθενίτης κρατά τις υποσχέσεις του απέναντι στο Πόρτο-Ράφτη Ο νέος ήµαρχος Μαρκοπούλου µαζί µε την οµάδα του, δείχνει να ετοιµάζεται πυρετωδώς προκειµένου να φανεί αντάξιος της εµπιστοσύνης που του έδειξαν οι πολίτες στις πρόσφατες εκλογές Από τη Ζέτα Αγγελάτου Έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διατήρηση επικοινωνίας µαζί τους και τη βελτίωση της καθηµερινότητας, δεσµεύεται µετεκλογικά για µία σειρά από θετικές ενέργειες που προµηνύουν ένα αισιόδοξο µέλλον για τον τόπο. ηλώνει αποκλειστικά πως o νέος αντιδήµαρχος Μαρκοπούλου υπεύθυνος για τα θέµατα του Πόρτο Ράφτη θα είναι ο κ. Σπύρος Γέγος, ο οποίος θα βρίσκεται καθη- µερινά στο δηµοτικό υποκατάστηµα που βρίσκεται στην διασταύρωση στο λιµάνι. Εκεί οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν για καθηµερινά θέµατα, όπως η πληρωµή λογαριασµών ύδρευσης, δίχως να ταλαιπωρούνται. Στα σχέδια Ο νέος Αντιδήµαρχος κος Σπύρος Γέγος Ενηµερωτική ανακοίνωση του ηµοτικού Συνδυασµού Πάµε Μπροστά Αγαπητοί Συµπολίτες! Εν όψει της ανάληψης των καθηκόντων µας ως ηµοτική Αρχή, από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, για τις εξής ενέργειες και αποφάσεις µας: 1) Ήδη έχουν εκλεγεί µε τις σχετικές εσωπαραταξιακές ψηφοφορίες, οι Σύµβουλοι που σύµφωνα µε τον Νόµο, είτε θα προταθούν προς περαιτέρω εκλογή απ το ηµοτικό Συµβούλιο (Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου), είτε θα οριστούν απ τον ήµαρχο ως Αντιδήµαρχοι, για να ασκήσουν τα καθήκοντα, που θα τους ανατεθούν. 2)Οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι, όπως είχαµε δεσµευτεί και προεκλογικά, θα βρίσκονται καθηµερινά, από την ευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 και από τις 7:30 π.µ. έως και τις 2:30 µ.µ. στις θέσεις τους, για να ασχολούνται µε το αντικείµενό τους και να προετοιµάζουν τις λύσεις, στα εκατοντάδες προβλήµατα των συµπολιτών µας. Ειδικά γι αυτόν τον σκοπό, δίπλα σε κάθε Αντιδήµαρχο, θα λειτουργήσει η αναγκαία οµάδα στήριξης του έργου του, αποτελούµενη από εκλεγµένους και µη, Συµβούλους της Παράταξής µας. Επίσης ο Αντιδήµαρχος που στα καθήκοντά του, προβλέπεται και η ενασχόλησή του, µε τα προβλήµατα της καθη- µερινότητας των συµπολιτών µας στο Πόρτο Ράφτη, για την δική τους εξυπηρέτηση και άµεση πρόσβασή τους, θα βρίσκεται στο Γραφείο του του κ. Μεθενίτη συµπεριλαµβάνεται και η διεξαγωγή ανοιχτού δηµοτικού συµβουλίου στο Πόρτο-Ράφτη, όπου ο κάθε πολίτης θα µπορεί να εκφράσει δηµόσια τη γνώµη και τις ανησυχίες του. Σωτήρης Μεθεντίτης: «Óôá ðëáß óéá ôùí èý óå ùí ðïõ åß á ìå åê - öñü óåé êá ôü ôçí ðñï å êëï ãé êþ ðå ñß ï äï, èý ëïõ ìå íá ãíù óôï ðïé Þ - óïõ ìå óôïõò óõ ìðï ëß ôåò ìáò óôï Ðüñ ôï-ñü öôç ôá å îþò: Ðñþ - ôïí, Ý åé Þ äç ï ñé óôåß Ü ôõ ðá á íôé äþ ìáñ ïò, óôï óý íï ëï ôùí áñ - ìï äéï ôþ ôùí ôïõ ï ðïß ïõ å ìðå ñéý å ôáé êáé ç åõ èý íç êáé öñï íôß äá ãéá ôï Ðüñ ôï-ñü öôç. Öõ óé êü, èá ï ñé óôåß êáé ôõ ðé êü ìå ôü ôçí 1/1/2011. Ï á íôé äþ ìáñ ïò áõ ôüò ðñü êåé ôáé íá åß íáé ï ê. Óðý ñïò ÃÝ ãïò, ìá èç ìá ôé êüò. Ï ß äéïò èá âñß óêå ôáé êá èç ìå ñé íü ìå ï ìü äá óôþ ñé îçò óõ íåñ ãá ôþí óõì âïý ëùí ôïõ óõí äõá óìïý êáé ãñáì - ìá ôåéá êþ õ ðï óôþ ñé îç á ðü ôéò 8:30 ìý ñé êáé ôéò 14:30 óôï þ ñï ðïõ õ ðüñ åé ôï õ ðï êá ôü óôç ìá ôïõ äþ ìïõ óôï Ðüñ ôï-ñü öôç. Ç ïñ ãá íù ìý íç áõ ôþ ï ìü äá èá ðñï óðá èþ óåé ü óï åß íáé äõ íá ôü, íá å îõ ðç ñå ôåß êá èç ìå ñé íü ôïõò äç ìü ôåò ôïõ Ðüñ ôï-ñü öôç óõ ãêå - íôñþ íï íôáò ôáõ ôü ñï íá êáé õ ðüñ ï íôá áé ôþ ìá ôá ðñïò å ðß ëõ óç. Ôá èý ìá ôá áõ ôü èá óõ ìðå ñé ëáì âü íïõí á ðü ôá ðéï á ðëü, ü ðùò ãéá ðá ñü äåéã ìá êá èá ñéü ôç ôá, ý äñåõ óç, öù ôé óìüò, ìý ñé êáé ôá ðéï óýí èå ôá. Óôü ïò ìáò åß íáé å ðß óçò ìý óá óôï ðñþ ôï åí íéü ìç íï, äç ëá äþ ìý - ñé ôçí 1ç Ï êôù âñß ïõ, íá Ý ïõ ìå äþ óåé ôç äõ íá ôü ôç ôá ôçò ðëç - ñù ìþò ü ëùí ôùí ëï ãá ñéá óìþí ý äñåõ óçò á ðü ôï õ ðï êá ôü óôç ìá ôïõ Ðüñ ôï-ñü öôç, ðñï êåé ìý íïõ íá ìçí ôá ëáé ðù ñåß ôáé ï êü óìïò. Èá ðñï óðá èþ óïõ ìå á êü ìç ìý óá óôï ß äéï äéü óôç ìá íá Ý ïõ ìå ôå ëåéþ óåé êáé ôç ó å ôé êþ õ ëé êï ôå íé êþ ðñï å ôïé ìá óß á, þ óôå êáé ü - Έχει ήδη οριστεί άτυπα ο αντιδήµαρχος στου οποίου εµπεριέχεται και η ευθύνη και η φροντίδα για το Πόρτο-Ράφτη. Πρόκειται για τον κ. Σπύρο Γέγο, µαθηµατικό στο Πόρτο - Ράφτη, καθηµερινά από την ευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 και από τις 8:30 π.µ. έως και τις 2:30 µ.µ., συνεπικουρούµενος στο έργο του, από εθελοντές συναδέλφους, µέλη του Συνδυασµού µας. Νωρίτερα, 7:30 π.µ. έως 8:30 π.µ., θα έχει προηγηθεί συνάντηση και συνεργασία του, µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ήµου Μαρκοπούλου και τον ήµαρχο. Ακόµα, στα µέσα έως τέλη Φεβρουαρίου 2011, θα γίνει ειδική συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου στο Πόρτο Ράφτη, µε µοναδικό θέµα, τα ειδικότερα προβλήµατα της περιοχής και τις προτεινόµενες λύσεις τους. Σ αυτήν την συνεδρίαση, θα κληθούν να συµµετάσχουν όλοι οι φορείς και οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι της περιοχής. 3)Όλοι οι Αντιδήµαρχοι, έχουν ήδη ξεκινήσει την ενη- µέρωσή τους από τα στελέχη της σηµερινής ηµοτικής Αρχής, για τα θέµατα του τοµέα αρµοδιότητάς τους. 4)Όλα τα θέµατα που θα εισηγούµαστε στο ηµοτικό Συµβούλιο, θα προετοιµάζονται από τους Αντιδηµάρχους και τις οµάδες στήριξης του έργου τους και θα ολοκληρώνονται σε επίπεδο εισήγησης στα Προσυµβούλια, στα οποία θα συµµετέχουν µε δικαίωµα λόγου και παρέµβασης, όλα τα µέλη του Συνδυασµού µας και µε δικαίωµα λόγου και ψήφου, οι εκλεγµένοι ηµοτικοί Σύµβουλοι. 5)Με δική µας πρωτοβουλία, µοιράστηκε στην απερχόµενη ηµοτική Αρχή και σε όλες τις ηµοτικές Παρατάξεις, ο ëá ôá ðé óôï ðïé ç ôé êü ðïõ á öï ñïýí ôï äþ ìï Ìáñ êï ðïý ëïõ, Þ ôïõ - ëü é óôïí ôï ìå ãá ëý ôå ñï ìý ñïò áõ ôþí ôùí ðé óôï ðïé ç ôé êþí, íá åê - äß äå ôáé ìå ôü á ðü áß ôç óç ôùí åí äéá öå ñü ìå íùí êá ôïß êùí ôïõ Ðüñ - ôï-ñü öôç óôï õ ðï êá ôü óôç ìá ôïõ äþ ìïõ Ìáñ êï ðïý ëïõ óôï Ðüñ ôï-ñü öôç. Êëåß íï íôáò, ìý ñé ôï ôý ëïò ôïõ Öëå âü ñç, êá èþò èá ñåéá óôåß íá ðñáã ìá ôï ðïé ç èïýí ðñéí êü ðïéá äç ìï ôé êü óõì âïý ëéá ãéá ôï óôþ - óé ìï ôùí äï ìþí ôïõ Êáë ëé êñü ôç êáé ãéá ôç óõ ãêñü ôç óþ ìáò ùò óþ ìá, èá ðñáã ìá ôï ðïé Þ - óïõ ìå Ý íá á íïé ôü äç ìï ôé - êü óõì âïý ëéï óôï Ðüñ ôï- ÑÜ öôç êáé åé äé êü ôå ñá óôï þ ñï ôçò áß èïõ óáò ðïë ëá - ðëþí ñþ óå ùí ôïõ ãõ ìíá - óß ïõ ôïõ Ðüñ ôï-ñü öôç. Å - êåß èá óõ íå äñéü óåé ü ëï ôï äç ìï ôé êü óõì âïý ëéï ìå ìï - íá äé êü èý ìá ôç óõ æþ ôç óç ôùí ðñï âëç ìü ôùí ðïõ á öï ñïýí ôçí êá èç ìå ñé íü ôç ôá óôï Ðüñ ôï- ÑÜ öôç. Öõ óé êü, èá êá ëý óïõ ìå ü - ëïõò ôïõò öï ñåßò, ôïõò óõë ëü - ãïõò êáé ôïõò äç ìü ôåò ôïõ Ðüñ ôï-ñü öôç ãéá íá åê öñü - óïõí ôçí Ü ðï øþ ôïõò». Οδικός Χάρτης Άµεσων Ενεργειών, µέχρι την 31η Μαρτίου 2011, µια έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει πάνω από είκοσι (20) ενέργειες προετοιµασίας εφαρµογής του Καλλικράτη, µέχρι την 10η Ιανουαρίου 2011 και περισσότερες από εβδοµήντα (70) αντίστοιχες, µέχρι την 31η Μαρτίου 2011! Ήδη, ειδική επιτροπή του Συνδυασµού µας, µελετά και προετοιµάζεται και πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 6) Μετά την εφαρµογή του Καλλικράτη, το όποιο δηµοτικό αυτοκίνητο επρόκειτο να δοθεί στο ήµαρχο, θα διατεθεί αµέσως µαζί µε τον οδηγό του, αποκλειστικά και µόνο, στην Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου µας και θα έχει σαν στόχο µέσα από ένα συγκεκριµένο προγραµµατισµό, να λειτουργήσει καθηµερινά ως µέσο µεταφοράς και εξυπηρέτησης πασχόντων και οικονοµικά δοκιµαζόµενων συνανθρώπων µας, οι οποίοι ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο - Ράφτη και χρειάζονται τουλάχιστον εβδοµαδιαία πρόσβαση σε γιατρούς, φαρ- µακοποιούς και στο Κέντρο Υγείας της πόλης µας. 7)Η Τελετή Ορκοµωσίας της νέας ηµοτικής Αρχής, εφ όσον έχει γίνει η δικαστική ανακήρυξη των Συνδυασµών και των επιτυχόντων Συµβούλων, θα γίνει την Τετάρτη, 15 εκεµβρίου 2010 και ώρα 7 µ.µ., στο χώρο συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, στον ήµο Μαρκοπούλου. Με ιδιαίτερη τιµή, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

13

14 14 ΤΟ ΘΕΜΑ εκέµβριος ΗΜΑΡΧΟΙ έτοιµοι για όλα ενόψει Καλλικράτη Οι θριαµβευτές των πρόσφατων εκλογών τα είπαν σαν πέντε καλοί φίλοι από τη Ζέτα Αγγελάτου Σ ε µία προσπάθεια να ξεφύγουµε από µία συνηθισµένη, «τυπική» συνέντευξη και να ελαφρύνουµε το βαρύ προεκλογικό κλίµα, καλέσαµε το περασµένο ηλιόλουστο µεσηµέρι της Κυριακής τους πέντε νεοεκλεγµένους τοπικούς άρχοντες της περιοχής στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη. Οι ήµαρχοι ανταποκρίθηκαν ολοπρόθυµα στην πρωτοβουλία της εφηµερίδας δείχνοντας µάλιστα µία µικρή έκπληξη στο πρωτότυπο αυτό σενάριο. Λαυρεωτική, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Παιανία και Σαρωνικός ή αλλιώς Λεβαντής, Μεθενίτης, Κιούσης, άβαρης, Φιλίππου: µία ενωµένη γροθιά έτοιµη να παλέψει προκειµένου να υλοποιήσει τους προεκλογικούς στόχους και προσδοκίες. Ο Λεβαντής επανέρχεται δριµύτερος µετά από ένα στάδιο ξεκούρασης και ανασυγκρότησης. Ο Φιλίππου είναι θα λέγαµε ο «γκουρού» της δηµαρχίας..! Ο Μεθενίτης και ο Κιούσης αποτελούν τους «πρωτάρηδες» της υπόθεσης που προπονούνται για το µαραθώνιό τους. Όσο για το άβαρη, αφού εξολόθρευσε και τους έξι ανθυποψηφίους του, συνεχίζει ακάθεκτος το αποτελεσµατικό του έργο! Το ραντεβού δόθηκε σε µία ταβέρνα στο Πόρτο-Ράφτη, καθώς ο καιρός επέβαλε µία βόλτα στη θάλασσα. Πρώτος και συνεπέστατος στη συνάντησή µας, καταφθάνει ο κ. άβαρης, ενώ ακολουθεί η «Τρόικα» κάνοντας µία θεαµατική είσοδο αποτελούµενη από τον κ. Μεθενίτη, τον κ. Φιλίππου και τον κ. Κιούση. ε βλέπει κανείς και κάθε µέρα τρεις ηµάρχους να περπατούν δίπλα δίπλα για να γευµατίσουν σε µία ταβέρνα! Την όµορφη αυτή παρέα ολοκληρώνει ο νέος δήµαρχος Λαυρίου, κ. Λεβαντής, επιτρέποντάς µας έτσι να ξεκινήσουµε το φαγητό..! Το γεύµα, αν και λίγο λιτό µιας και διασχίζου- µε περίοδο οικονοµικής στενότητας, ήταν άκρως απολαυστικό. Το κλίµα ζεστό και φιλικό από την πρώτη στιγµή, έδινε την εντύπωση πως οι πέντε αυτοί άνθρωποι δεν είναι απλώς γνωστοί, µα και καλοί φίλοι. Έτσι είναι. ε θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. Σε µία κοινωνία όπου πρυτανεύει ακόµη το ανθρώπινο στοιχείο και έχουµε την πολυτέλεια να γνωρίζουµε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, είναι λογικό οι τοπικοί αντιπρόσωποι των πολιτών να προβάλλουν την ενότητα και τη συνεργασία των δήµων, ως το αποτελεσµατικότερο µέσο για την επίλυση των προβληµάτων. Εξάλλου, τα µεγάλα έργα είναι διαδηµοτικά και ο κοινός σκοπός της πραγµατοποίησής τους αποτελεί τον ενωτικό κρίκο ανάµεσα στους δήµους. Στα πλαίσια λοιπόν ενός προφανέστατα φιλικού κλίµατος, οι ήµαρχοι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για τον προεκλογικό απόηχο και τα µελλοντικά σχέδιά τους. Απόλυτα ειλικρινείς, άνοιξαν τα χαρτιά τους και µοιράστηκαν µαζί µας τους προβληµατισµούς, τις προσδοκίες και τα οράµατά τους. Η πρωτότυπη συνέντευξη που έλαβε χώρα εξελίχθηκε σε µία εποικοδοµητική συζήτηση που µας επέτρεψε να γνωρίσουµε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους που εµπιστευτήκαµε και ψηφίσαµε στις πρόσφατες εκλογές, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα µία άλλη διάσταση των δηµάρχων πιο προσιτή πιο ρεαλιστική θα λέγαµε.

15

16 16 ΤΟ ΘΕΜΑ Αρχική µας ερώτηση δε θα µπορούσε να είναι άλλη από την αναζήτηση της συνταγής της επιτυχίας στις εκλογές. Ο κ. Λεβαντής προθυµοποιείται να απαντήσει πρώτος, αποδίδοντας την επιτυχία του στην αναγνώριση του έργου που είχε διατελέσει και ως δήµαρχος την οκταετία , αλλά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης το Ο κ. άβαρης συµφώνησε µε τον κ. Λεβαντή, προσθέτοντας όµως και την καθαρή σχέση που είχε µε τον κόσµο. Ο κ. Κιούσης συµπληρώνει πως όντως η ειλικρινής σχέση µε τους δηµότες και η εµβάθυνση στα τοπικά προβλήµατα είναι τα στοιχεία που αναγνωρίστηκαν από τον κόσµο, ενώ δεν υπήρξε η επιθυµία προβολής του προεκλογικού αγώνα που έκανε µε τους συνεργάτες του. Ο κ. Μεθεντίτης απέδωσε σε τρεις παράγοντες τη συνταγή της επιτυχίας στο Μαρκόπουλο: στην αντιπολίτευση που ασκήθηκε την προηγούµενη τετραετία, στον καθαρό προγραµµατικό λόγο και στο υψηλό πολιτικό ήθος που επέδειξε ο συνδυασµός του καθ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, σε αντίθεση µε τους αντιπάλους του. Ο κ. Φιλίππου από την άλλη πλευρά, θεωρεί πως στη δική του περίπτωση εκτιµήθηκε το γεγονός ότι από την αρχή ήταν οι µοναδικοί ως συνδυασµός που είχαν πιστέψει σε αυτό το κοµµάτι του Καλλικράτη έτσι όπως διαµορφώθηκε. Πάνω απ όλα όµως, εκτιµήθηκε η σοβαρότητα και η εµπειρία του συνδυασµού, µαζί µε τις προτάσεις του για µία ήπια ανάπτυξη στην περιοχή. Πρώτος προσήλθε ο ήµαρχος Παιανίας, Μίµης άβαρης Στη συνέχεια, ρωτήσαµε τους δηµάρχους ποια πρόκειται να είναι η πρώτη ενέργεια την πρώτη µέρα που θα µπουν στο δηµαρχείο αναλαµβάνοντας χρέη ηµάρχου. Ο κ. Κιούσης µας δηλώνει ότι πρώτα απ όλα, θέλει να προβάλει την πραγµατική εικόνα του δήµου και της οικονοµικής του κατάστασης ζητώντας τη συστράτευση τόσο των υπαλλήλων, όσο και των δηµοτικών παρατάξεων για να µπορέσει να βγει ο δήµος από το αδιέξοδο. Ο κ. Μεθενίτης µας εξοµολογείται πως η πρώτη ενέργεια που θα κάνει ως νέα δηµοτική αρχή στο δήµο Μαρκοπούλου, θα είναι ύστερα από µία καταθλιπτική κυριαρχία παναθηνα κών δηµάρχων τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, να βάλει σε µια γωνία του γραφείου του τη σηµαία του ολυµπιακού..! «ικός µας άνθρωπος!», συµπληρώνει ο κ. άβαρης γελώντας. Όσο για τη δική του πρωταρχική ενέργεια, είναι να βρει 30 αρνιά για να οργανώσει την αµέσως επόµενη εβδοµάδα µια µεγάλη γιορτή στη µέση των δύο πόλεων για την ένωση των τοπικών κοινωνιών. «Φέτος, η πρώτη µου ενέργεια θα είναι να σπάσω πέντε ρόδια αντί για ένα», δηλώνει ο κ. Φιλίππου. Τέλος, ο κ. Λεβαντής απαντά πως καταρχάς θα υπακούσει σε αυτό που προτάσσει ο Καλλικράτης σχετικά µε την έδρα της Λαυρεωτικής που είναι στο Λαύριο. Πρώτη µέρα λοιπόν θα πάει στο δηµαρχείο στο Λαύριο που βρίσκεται ακριβώς στο λιµάνι και θα απαριθµήσει αυτά που δεσµεύτηκε προεκλογικά. Με λίγα λόγια, θα φτιάξει τα θέµατα του πρώτου δηµοτικού συµβουλίου. «Πως θα χαρακτηρίζατε πολύ σύντοµα τους ανθυποψηφίους σας µε τους οποίους ανα- µετρηθήκατε µαζί στις εκλογές;» Ρωτήσαµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέργεια τους δηµάρχους. Ο κ. Φιλίππου λαµβάνει πρώτος το λόγο, χαρακτηρίζοντας την κ. Χριστοφάκη πάρα πολύ εριστική, αλαζών και αµετροεπή, στοιχεία που φάνηκαν από τον ίδιο της το χαρακτήρα, ενώ προέβαλε τη δουλειά άλλων προκειµένου να κρατηθεί και να δείξει µία δική της οντότητα. «Οι υπόλοιποι συνδυασµοί ήταν αυστηρά κοµµατικοί. Ο κ. Γκίνης είχε τη στήριξη της Νέας ηµοκρατίας, ενώ ο κ. Μπιθυµήτρης τη στήριξη του Κ.Κ.Ε.. Πρόκειται λοιπόν για δύο κοµ- µατικούς συνδυασµούς και κατά τη γνώµη µου όχι αυτοδιοικητικούς. Ο δε κ. Βολάκος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη απήχηση στην τοπική κοινωνία, απλώς εξέφραζε το πνεύµα µιας µικρής µειοψηφίας στο Λαγονήσι», συµπληρώνει ο κ. Φιλίππου για τους ανθυποψηφίους του. Ο κ. Κιούσης επίσης χαρακτήρισε τους ανθυποψηφίους του εκτός αυτοδιοικητικού πνεύµατος και προσέθεσε ότι µε τον τρόπο που θα διοργανωθούν τα δηµοτικά συµβούλια θα υπάρξουν επαναλαµβανόµενα µηνύµατα που αφορούν τοποθετήσεις έξω από την αυτοδιοίκηση. «Στο Μαρκόπουλο ο καλός µου φίλος, ο Νίκος Σουρµπάτης, δυστυχώς ήταν εξαιρετικά επιθετικός και εριστικός κατά την προεκλογική περίοδο. Ανάµεσα δε στις δύο τελευταίες εβδοµάδες ήταν και συκοφαντικός, κάτι που µε στεναχώρησε ιδιαίτερα. Με τους άλλους δύο ανθυποψηφίους µου, τον κ. Συλλελόγλου και τον κ. Αδάµο, είχαµε γενικά µία ήπια και πολιτισµένη αντιπαράθεση, η οποία πιστεύω ότι έτσι και αλλιώς θα συνεχιστεί και στο δηµοτικό συµβούλιο», υποστηρίζει ο κ. Μεθενίτης. Υπερβολικά υπερόπτη ονοµάζει τον ανθυποψήφιό του κ. Λουκά, ο νέος δήµαρχος Λαυρεωτικής, κ. Λεβαντής, που θεωρούσε ότι είχε διασφαλίσει την εκλογή του. Οι πολίτες ωστόσο είχαν διαφορετική άποψη και το απέδειξαν στις εκλογές. Όσο για τους υπόλοιπους ανθυποψηφίους του, θεωρεί την αντιπαράθεση που έλαβε χώρα µέσα στα λογικά πλαίσια. Ο κ. άβαρης έµεινε για το τέλος καθώς είχε άλλους έξι ανθυποψηφίους..! Σε αυτήν την οµάδα, όπως µας είπε, υπήρχαν οι φιλόδοξοι και οι γρηγορο-φιλόδοξοι. Οι γρηγορο-φιλόδοξοι είναι αυτοί που την «πατάνε» άµεσα, καθώς βιάζονται. «Πρέπει να ξέρετε ότι στην Παιανία υπάρχει µια κατάρα των πρώτων. Όσοι πρώτοι δηµοτικοί σύµβουλοι κατέβηκαν για δήµαρχοι, δεν τα κατάφεραν. Γενικά όµως θεωρώ πως όλοι οι ανθυποψήφιοί µου ήταν αξιοπρεπείς και τα χτυπήµατα κάτω από τη µέση ήταν πολύ λίγα», συµπλήρωσε. 2 εκέµβριος 2010 Και όµως δεν είναι η τρόικα είναι οι ήµαρχοί µας! ηµήτρης Κιούσης (Κορωπίου), Σωτήρης Μεθενίτης (Μαρκοπούλου) και Πέτρος Φιλίππου (Σαρωνικού) Η απαρτία συµπληρώνεται µε την έλευση του ηµάρχου Λαυρεωτικής, Κώστα Λεβαντή Ο κ. Κοπτερίδης (εκδότης) εξηγεί στους ηµάρχους το πρωτότυπο κόνσεπτ της συνέντευξης 4 Η µεγάλη αποχή στις πρόσφατες εκλογές είναι γεγονός. Ρωτήσαµε λοιπόν τους δηµάρχους µε ποιον τρόπο σκέφτονται να πείσουν αυτόν τον κόσµο να ψηφίσει στις επόµενες και να συµµετάσχει στα κοινά. Ο νέος δήµαρχος Κορωπίου, κ. Κιούσης, απαντά πως έχει απτά παραδείγµατα ανθρώπων που στήριζαν το συνδυασµό του αλλά και τον ίδιο προσωπικά, τους οποίους και παρακαλούσε να ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή και δεν το έκαναν επειδή θεωρούσαν από πολιτική άποψη ότι δεν πρέπει να συµµετάσχουν στις Περιφερειακές κοµµατικές εκλογές. Τη δεύτερη Κυριακή έκανε µεγάλη προσπάθεια να πείσει τον κόσµο ότι συνεχίζονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς όποιος συνδυασµός και να έβγαινε, την αποχή θα τη χρέωνε στο συνδυασµό που νίκησε. Εάν δεν είχε κάνει αυτή την προσπάθεια, υποστηρίζει πως η αποχή θα ήταν πολύ µεγαλύτερη. Ένα κίνητρο προκειµένου να ασχοληθεί ο δηµότης µε τα κοινά, είναι η ενεργοποίησή του µέσα από την εθελοντική συµµετοχή σε διάφορες δράσεις του 1 3 δήµου, κάτι που θα προσπαθήσει να κάνει αυτά τα χρόνια. Το λόγο παίρνει ο κ. Μεθενίτης ενηµερώνοντας τους υπόλοιπους πως η αποχή στο Μαρκόπουλο ήταν µόλις 24% την πρώτη Κυριακή και 35% τη δεύτερη. «Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουµε µέσα από την παρουσία και τη δράση µας στο δήµο, να πείσουµε τους δηµότες ότι από εδώ και πέρα αξίζει να συµµετέχουν στα κοινά καθώς η φωνή τους θα ακούγεται και θα λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι το στοίχηµά µας.» δηλώνει γεµάτος όρεξη για δουλειά ο κ. Μεθενίτης. Εν συνεχεία, ο κ. Λεβαντής απέδωσε τα µεγάλο ποσοστό αποχής στις πρόσφατες εκλογές στα πραγµατικά καθηµερινά προβλήµατα που έχει ο πολίτης. Παρ όλα αυτά, θεωρεί ότι οι δικές µας τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ταυτίσει το δήµο µε την πολιτική. Γι αυτό και η αποχή κυµάνθηκε στα πλαίσια που ίσχυαν και τα προηγούµενα χρόνια της τάξεως του 30%. «Η αποχή ήταν µεγάλη και πρωτόγνωρη», τοποθετείται ο κ. άβαρης. «Στην Παιανία την πρώτη Κυριακή ήταν 27% και δυστυχώς τη δεύτερη 43%. Το γεγονός αυτό συνέβη επειδή παρασυρθήκαµε από το γενικότερο πολιτικό κλίµα που είναι απαξιωµένο. Είναι δυστύχηµα το ότι κυρίως οι νέοι ήταν αυτοί που δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Είναι οι πρώτοι που απαξιώνουν το σύστηµα», συµπεραίνει εκφράζοντας κάποια απογοήτευση. Ωστόσο, θα προσπαθήσει να δώσει κίνητρα ειδικά στους νέους προκειµένου να έχουν µια πιο αξιοπρεπή και µαζική παρουσία στις κάλπες τις επόµενες εκλογές. Ο κ. Φιλίππου µας ενηµέρωσε ότι στο δήµο Σαρωνικού σηµειώθηκε η µικρότερη αποχή σε όλη την Αττική, καθώς ψήφισε περίπου το 80% των δηµοτών. «Ο κόσµος συσπειρώθηκε πάρα πολύ για δύο λόγους: από τη µία εξέφρασε την αντίδρασή του προς την κύρια αντίπαλη πλευρά µε µία ψήφο διαµαρτυρίας, και από την άλλη υπήρξε µία συσπείρωση σε µας, ακριβώς γιατί υπήρξε µία πρόταση πειστική, ανθρώπινη και ρεαλιστική. Πραγµατικά, αισθάνοµαι πολύ µεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσµο που συσπειρώθηκε γύρω µας και σε καµία περίπτωση δε θέλω να τον απογοητεύσω», κλείνει ο κ. Φιλίππου.

17 εκέµβριος 2010 «Κύριοι δήµαρχοι, υπάρχει µία απορία από την πλευρά των πολιτών. Ο κόσµος ρωτά εάν είστε προληπτικοί. Είχατε κάποιο αντικείµενο που πιστεύετε ότι σας βοήθησε στην προεκλογική σας εκστρατεία;» ρωτήσαµε µε µία δόση χιούµορ..! Ο κ. Μεθενίτης µας εξοµολογείται µε απόλυτη σοβαρό- 5τητα και ειλικρίνεια πως και τις δύο Κυριακές το πρωί στις 06:00 η ώρα πέρασε από την Παναγία του Βαραµπά. Η Παναγία του Βαραµπά ήταν το φυλαχτό του. Ο κ. Λεβαντής δηλώνει πως δεν είναι προληπτικός γενικότερα. Ο κ. άβαρης µας λέει πως δεν είναι καθόλου προληπτικός, αλλά επειδή πιστεύει, έχει έναν προστάτη, τον Άγιο Λουκά, τον οποίο και υποδέχθηκαν παραµονές των εκλογών στην Παιανία. «Νοµίζω ότι πραγµατικά µε βοήθησε!» υποστηρίζει ο δήµαρχος Παιανίας. Ο κ. Φιλίππου συµφώνησε µε τους προλαλήσαντες πως σε καµία περίπτωση δεν είναι προληπτικός. Ωστόσο έκανε δύο παρατηρήσεις. Πάρα πολλοί τον ρωτούσαν προεκλογικά την ηµεροµηνία, την ηµέρα, ακόµα και την ώρα της γεννήσεώς του..! εύτερον, µας εκµυστηρεύτηκε πως έγιναν πάρα πολλά exit poll στην περιοχή και όλα βγήκαν θετικά. Λέγοντας exit poll, εννοούσε τις καφετζούδες!! Ο κ. Κιούσης προτίµησε να µην κάνει κάποιο σχόλιο. Ο Καλλικράτης είναι µονόδροµος και για τους πέντε! Στιγµές χαλάρωσης πριν την έναρξη της συνέντευξης Εν συνεχεία, ρωτήσαµε τους ηµάρχους να µας απαντήσουν µε απόλυτη ειλικρίνεια εάν από τις υποσχέσεις που έδωσαν προεκλογικά, έχουν µετανιώσει για κάποιοα που βλέπουν µετεκλογικά ότι δε µπορεί να εφαρµοστεί. Όπως µας είπε ο κ. Λεβαντής, είχε δεσµευθεί προεκλογικά σε κάποια οικονοµικά ζητήµατα. «Με µια πρώτη µατιά στην υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση, είναι γεγονός ότι τα πράγµατα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, δεσµευτήκαµε και αυτά θα υλοποιηθούν µέσα στο πρώτο τρίµηνο του Σε καµία περίπτωση δεν έχω µετανιώσει για κάτι που είχα πει προεκλογικά», προσθέτει αποπνέοντας έναν τόνο αισιοδοξίας. «Ούτε και εγώ έχω µετανιώσει για κάτι», επεµβαίνει ο κ. άβαρης. «Αυτά που είπα είναι λίγα, αλλά σηµαντικά και έχουµε τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουµε». Ο κ. Κιούσης τοποθετείται υποστηρίζοντας πως όλες οι προεκλογικές δεσµεύσεις και προγραµµατικές εξαγγελίες ήταν µέσα στα πλαίσια του εφικτού και εάν υπάρξει 6κάποια απόκλιση θα είναι πολύ µικρή. Ο κ. Φιλίππου θεώρησε πως είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Η ζωή θέλει αγώνα και προσπάθεια. Τα πάντα είναι σχετικά ανάλογα µε το πώς θα αναδείξεις τα προβλήµατα που έχεις. Τέλος, το λόγο λαµβάνει ο κ. Μεθενίτης δηλώνοντας ότι προς το παρόν δεν έχει µετανιώσει για όσα ειπώθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία. «Πιστεύουµε ότι θα υλοποιήσουµε το σηµαντικά µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατός µας και εύχοµαι να µην το µετανιώσουν οι δηµότες που µας ψήφισαν. Αυτό είναι το σηµαντικότερο.» 7Οι πέντε ήµαρχοι έτοιµοι να κολυµπήσουν στα βαθιά νερά του Καλλικράτη! Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί, υπάρχει διαφθορά και κακοδιαχείριση σε µεγάλο βαθµό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ρωτήσα- µε τους ηµάρχους µε ποιον τρόπο σκέφτονται να τις αντιµετωπίσουν. Ο κ. άβαρης έσπευσε να χαρακτηρίσει ως µύθο την αντίληψη αυτή. «Πρόκειται για ένα µύθο που βγάζουν οι διοικούντες πάνω από εµάς, προκει- µένου να καλύψουν τις δικές τους ποµπές. Εµείς κάθε φορά πουλάµε και ένα οικόπεδο και έχουµε πρόβληµα επιβίωσης, διότι δε µας δίνουν θέσεις εργασίας και αναγκαζόµαστε να πληρώνουµε πολλές φορές από την τσέπη µας. Εξάλλου, δεν έχω δει κανένα δήµαρχο να πλουτίζει, όσον αφορά τουλάχιστον τη δική µας κλίµακα και περιοχή.» δήλωσε λίγο ενοχληµένος ο κ. άβαρης. Μαζί του συµφώνησε και ο κ. Φιλίππου, θεωρώντας όλες τις φήµες περί διαφθοράς, µία συγκεκριµένη πολιτική σκοπιµότητα η οποία προτάσσεται για την τοπική αυτοδιοίκηση προκειµένου να καλυφθούν άλλα πράγµατα του κεντρικού κράτους. «ιαχειριζόµαστε µόλις το 2,7 του κρατικού προ πολογισµού. Που είναι το υπόλοιπο 97,3 που µας κατατάσσει πρωταθλητές της διαφθοράς;;» διερωτάται ο κ. Φιλίππου. «Επιπλέον, σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον µοναδικό δηµόσιο φορέα που ελέγχεται από τρεις διαφορετικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς. Μόνο µία µικρή σηµείωση από τον κάθε µηχανισµό προκειµένου να δικαιολογήσει την ύπαρξή του, φθάνει για να σε κατατάξει όχι απλά πρωταθλητή, αλλά για να πας στο φεγγάρι και να γυρίσεις..!» ολοκληρώνει ο κ. Φιλίππου. Ο κ. Κιούσης µας λέει πως όλα τα χρόνια ενασχόλησής του µε τα κοινά, έχει µόνο χάσει και υποστεί ζηµιά. Η 8 Ο Πέντε ήµαρχοι µια αγκαλιά µε φόντο το γραφικό Πόρτο-Ράφτη «Άραγε, εάν ερχόταν µία νεράιδα µε ένα µαγικό ραβδάκι και σας έκανε µία µόνο χάρη για το δήµο που εκπροσωπείτε, ποια θα ήταν;» ρωτήσαµε τους πέντε ηµάρχους. ΤΟ ΘΕΜΑ 17 αντίληψη περί διαφθοράς ισχύει για τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. «Ο κανόνας είναι ότι ο κάθε δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατα της καθηµερινότητας µε τον πιο σύντοµο τρόπο. Εάν υπάρχει µια παράτυπη διαδικασία για να διευκολυνθεί ο δηµότης και θεωρείται αυτό διαφθορά, είναι κάτι που προσωπικά δεν το καταλαβαίνω.» υποστήριξε ο δήµαρχος Κορωπίου. Ο κ. Μεθενίτης συµφώνησε µε τους συναδέλφους του και χαριτολογώντας προσέθεσε µε χιούµορ πως η µόνη διαφθορά στην οποία ενδεχοµένως κάποιοι από εκείνους θα ήταν πρόθυµοι να υποκύψουν είναι αυτή που θα είχε τη µορφή µιας έξυπνης και γοητευτικής γυναίκας! Ο κ. Λεβαντής πήρε το λόγο δηλώνοντας κοφτά ότι από το 1990 που ασχολείται µε την τοπική αυτοδιοίκηση και ως επικεφαλής του συνδυασµού, έχει πουλήσει έξι αγροκτήµατα, άρτια και οικοδοµήσιµα, και ένα σπίτι της γυναίκας του στα Χανιά! Τα στοιχεία αυτά φαίνονται µάλιστα και στο υποθηκοφυλακείο Κερατέας για όποιον θέλει να το διαπιστώσει και ιδίοις όµασι, προσέθεσε. κ. Μεθενίτης δίχως δεύτερη σκέψη απαντά πως θα της ζητούσε να πραγµατοποιήσει γρήγορα την αποχέτευση σε Πόρτο-Ράφτη και Μαρκόπουλο. Αυτό είναι το υπ αριθµόν ένα πρόβληµα. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Λεβαντής θα ζητούσε, εάν είχε τη δυνατότητα, να γίνει αυτός ο ξεχωριστός τόπος µε µία ιστορία χιλιάδων ετών επισκέψιµος. Επειδή όµως αυτό δε µπορεί να πραγ- µατοποιηθεί µε ένα µαγικό ραβδάκι, πρέπει να δηµιουργηθούν όλες αυτές οι προ ποθέσεις για να µετατραπεί σε επισκέψιµος αυτός ο δήµος. Ο κ. άβαρης συµφώνησε µε τον κ. Μεθενίτη περί αποχετεύσεως, αλλά πάνω απ όλα θα έβαζε τη νεράιδα να µετατρέψει το νέο δήµο Παιανίας σε µία ανθρώπινη πόλη. Μία πόλη µε όλες τις δυνατότητες να κάνει τους ανθρώπους της να ευηµερούν και να είναι ευτυχισµένοι. «Θα ήθελα µία πόλη µε ζωή!» δήλωσε ο κ. άβαρης. Ο κ. Φιλίππου θα ήθελε να εξαλειφθεί µε ένα µαγικό ραβδάκι η ανεργία των νέων, αλλά και γενικότερα στην περιοχή που είναι τεράστια. Και ο κ. Κιούσης συµφώνησε µε τον κ. Φιλίππου, καθώς είναι χιλιάδες οι άνεργοι και χιλιάδες τα βιογραφικά πάνω στο γραφείο του.

18 18 ΤΟ ΘΕΜΑ εκέµβριος 2010 Έπειτα, αναφερθήκαµε στο Μνηµόνιο, ρωτώντας τους ηµάρχους εάν πιστεύουν πως ήταν η µόνη λύση προκειµένου να βγει η Ελλάδα από την οικονοµική κρίση. Εάν όχι, τους ζητήσαµε να µας πουν ποια άλλη λύση θα πρότειναν. Επιπλέον, θελήσαµε να µάθουµε την άποψή τους για τις περικοπές της κρατικής επιχορήγησης που εφαρµόζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πως θα αντιµετωπίσουν τη δύσκολη αυτή συγκυρία; Θα αυξήσουν για παράδειγµα τα δηµοτικά τέλη; Θα ανανεώσουν τις συµβάσεις; Το λόγο έλαβε αρχικά ο κ. Φιλίππου. «εν ξέρω να σας πω εάν το Μνηµόνιο ήταν η µόνη λύση. Ωστόσο, οι περικοπές που γίνονται στην αυτοδιοίκηση, την έχουν φέρει κυριολεκτικά στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Από τον Τύπο διαβάζουµε ότι την επό- µενη τριετία στόχος είναι να προσφέρει η αυτοδιοίκηση στο Μνηµόνιο µε ευρώ, ή αλλιώς η τοπική αυτοδιοίκηση θα παίρνει λιγότερα στο σύνολό της. Φέτος, είχαµε µία µείωση των εσόδων και των κρατικών επιχορηγήσεων της τάξεως του 40% σε σχέση µε πέρυσι που µας έχει φέρει σε ένα πλήρες αδιέξοδο και πραγ- µατικά δεν ξέρουµε πώς θα λειτουργήσου- µε. Σκεφθείτε επίσης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα διαχειρίζεται το 2,7% του ΑΕΠ, όπως προανέφερα, τη στιγµή που ο µέσος ευρωπα κός όρος επιχορήγησης προς την αυτοδιοίκηση είναι 12,7. Τα στοιχεία αυτά είναι επίσηµα.» Αµέσως µετά, ο κ. Κιούσης απαντά πως τα περί Μνηµονίου αποτελούν θέµα της κεντρικής διοίκησης. Ως αυτοδιοικητικός δεν είναι αρµόδιος να απαντήσει καθώς δε γνωρίζει τα πραγµατικά µεγέθη που αφορούν την κρατική οικονοµία. Συµφώνησε απόλυτα µε τον κ. Φιλίππου κρίνοντας ανεπαρκείς τους πόρους που προβλέπονται για το δήµο. Ευελπιστεί όµως στη διαχείριση των κοινοτικών χρηµάτων που θα γίνεται από τους φορείς αυτοδιοίκησης και όσον αφορά τις επιλέξιµες ενέργειες προς χρηµατοδότηση τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και σε δεύτερο βαθµό. «Το Μνηµόνιο θα το δούµε πως θα λειτουργήσει µετά από µία διετία στα πράγµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης», προσέθεσε. «Έχοντας παρακολουθήσει την πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων έξι µηνών», απαντά ο κ. Μεθενίτης «η άποψή µου είναι πλέον σαφής. Είναι δεδοµένο ότι κάποιου είδους Μνηµόνιο θα ήµασταν υποχρεωµένοι να υπογράψουµε στη κατάσταση που βρισκόταν η ελληνική οικονοµία. Το ερώτηµα αφορά για µένα, εάν πράγµατι διαπραγµατευτήκαµε σκληρά τους όρους του Μνηµονίου στο βαθµό που µας επέτρεπε και η θέση µας, και δεύτερον, εάν αυτοί οι όροι αποδεικνύονται τελικά ανελαστικοί ή όχι. Οι συνέπειες βέβαια του Μνηµονίου στην αυτοδιοίκηση θα είναι σαφέστατα αρνητικές.» Ο κ. Λεβαντής στην εν λόγω ερώτηση προτίµησε να µην τοποθετηθεί, καθώς έχει µπερδευτεί όπως µας είπε τόσο πολύ, που δεν µπορεί να απαντήσει σχετικά µε το Μνηµόνιο. Ωστόσο, δήλωσε πως τα όποια προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν σχέση µε το Μνηµόνιο, δε θα αφήσει να περάσουν στους πολίτες. Με λίγα λόγια δε θα προχωρήσει σε καµία αύξηση των δηµοτικών τελών στα επόµενα 4 χρόνια. Αναγκαίο κακό χαρακτήρισε το Μνηµόνιο ο κ. άβαρης. «Αυτό που γνωρίζουµε εµείς οι αυτοδιοικητικοί είναι ότι βρισκόµαστε σε πολύ άσχηµη κατάσταση ως κράτος, οπότε το Μνηµόνιο θα έµπαινε µε κάποια µορφή ούτως ή άλλως. Το να δανείζεσαι για να πληρώσεις τα δανεικά, σίγουρα δεν είναι καλό. ε νοµίζω όµως ότι θα µπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.» συµπλήρωσε ο κ. άβαρης. Ο κ. Κιούσης στη συνέχεια πήρε το λόγο δηλώνοντας πως ως συνδυασµός ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή των δηµοτών. Πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια της δηµοτικής οικογένειας και να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας προς όλες τις κοινωνικές οµάδες. «Επίµαχο θέµα στις προγραµµατικές µας δηλώσεις ήταν η κοινωνική προστασία. Όλοι γνωρίζουµε ότι επικρατεί µεγάλο πρόβληµα στην τοπική οικονοµία της περιοχής µας που παρουσιάζει ύφεση, ενώ η ανεργία έχει ενταθεί. Χρειάζονται παράλληλες ενέργειες για να βελτιωθεί το θέµα της απασχόλησης. Επιπλέον, µας απασχολούν και οι συµβασιούχοι. Όσον αφορά τους εργάτες καθαριότητας και ύδρευσης, ο δήµος δεν έχει µόνιµες θέσεις, αλλά τις καλύπτει µε συµβασιούχους. Επειδή από τις µετατάξεις δε θα προκύψει εργατοτεχνικό προσωπικό που θα αφορά αυτούς τους δύο τοµείς, προκειµένου να έχουµε τη στοιχειώδη παροχή καθαριότητας και υπηρεσιών ύδρευσης, πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουµε τη δυνατότητα πρόσληψης συµβασιούχων για έναν ακόµη χρόνο, όπως προβλέπεται, µέχρι να συµπληρώσουµε τους οργανισµούς και να στελεχώσουµε αυτές τις οργανικές θέσεις µε το απαραίτητο προσωπικό. Σχετικά µε τα δηµοτικά τέλη, δε βλέπουµε ακόµη να έχουµε κάποια αύξηση», ολοκλήρωσε ο κ. Κιούσης. Ο κ. Μεθενίτης υποστήριξε σχετικά µε τους συµβασιούχους, όπως είχε δηλώσει και κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν και από πολιτικής και από νοµικής άποψης ώστε να κρατηθούν και να συνεχίσουν να απασχολούνται στο δήµο Μαρκοπούλου. Σχετικά µε τα δηµοτικά τέλη, όπως έχει ήδη δηλώσει, θα λάβουν σοβαρά υπόψη ως δηµοτική αρχή, τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία των δηµοτών. Εάν υπάρξει αύξηση των δηµοτικών τελών, θα κυµανθεί αποκλειστικά και µόνο στα όρια του πληθωρισµού. Ο κ. άβαρης επίσης συµπλήρωσε σχετικά µε τις περικοπές: «Καταρχάς, ο Κακλαµάνης την τελευταία φορά που βρεθήκαµε, είπε πως λυπάται τους δηµάρχους που θα αναλάβουν από 1/1/2011. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία έχουµε ευρώ περικοπές µέχρι την υπογραφή του Μνηµονίου και ευρώ µε την υπογραφή του για την τοπική αυτοδιοίκηση πανελληνίως. Πέφτουµε στα βαθιά νερά, όπως καταλαβαίνετε. Η δική µου διέξοδος είναι να προσπαθήσω να αναπτύξω επιχειρηµατικά αυτές τις πηγές που έχω στην Παιανία, δηλαδή το Σπήλαιο και τα δύο µεγάλα στάδια. Έχω ξεκινήσει επίσης έναν αδυσώπητο αγώνα µε το αεροδρόµιο που δεν πληρώνει τα ανταποδοτικά τέλη, διεκδικώντας ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό. Εάν τα καταφέρω, θα παγιώσω 5 7 εκατοµµύρια το χρόνο έσοδα από το αεροδρόµιο. Άρα, η προσπάθειά µου θα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.» Σχετικά µε τα δηµοτικά τέλη, ο κ. άβαρης δήλωσε πως δεν πρόκειται να προβεί σε καµία αύξηση, σε µία προσπάθεια να προστατεύσει τον πολίτη από την οικονοµική κρίση. Ο κ. Φιλίππου όσον αφορά τα δηµοτικά τέλη δήλωσε πως είναι τελείως ανταποδοτικά. Εφόσον προσφέρεις κάποιες υπηρεσίες, έχεις και την ευθύνη να συνεκτιµήσεις πόσο θα πρέπει να τις χρεώσεις. Προσέθεσε µάλιστα πως όλα τα χρόνια που είναι δήµαρχος έκανε κάθε χρόνο αυξήσεις. εν ήταν λοιπόν σε καµία περίπτωση κριτήριο για την εκλογή του. Το πρόβληµα που εντοπίζεται ωστόσο, είναι η εξοµοίωση των ανταποδοτικών τελών µε τους άλλους δήµους και κοινότητες που έγινε η ένωση, διότι υπάρχουν πολύ µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Γι αυτό σκέφτεται να προτείνει στο Υπουργείο το ενδεχόµενο για την ύπαρξη και εφαρµογή κάποιων ζωνών στα δηµοτικά τέλη. Αυτό όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή την ύδρευση, την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισµό. Για τα υπόλοιπα τέλη, υποστηρίζει ο κ. Φιλίππου, ότι πρέπει να διεκδικήσουν, κόντρα στις περικοπές, στο Μνηµόνιο και σε όλους αυτούς που θέλουν να βάλουν την αυτοδιοίκηση στην άκρη. Τέλος, ο κ. Λεβαντής δήλωσε πως λέγεται από πολλούς, ότι ένας από τους λόγους που εφαρµόστηκε ο Καλλικράτης είναι για να περάσει αυτός ο εισπρακτικός µηχανισµός της Πολιτείας στους δήµους. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει στο δήµο Λαυρεωτικής. Θα κοιτάξουµε µε άλλους τρόπους να δώσουµε λύσεις, όπως αναβαθµίζοντας το λιµάνι ή δίνοντας κίνητρα σε βιοτέχνες και επενδυτές να έρθουν στο βιοτεχνικό πάρκο Κερατέας και να φέρουν τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα όσον αφορά τα δηµοτικά τέλη, όπως προείπαν και οι συνάδελφοι. Η διαφορά ανάµεσα στους δήµους είναι τεράστια. Για παράδειγµα, τα καταστήµατα στο Λαύριο πληρώνουν 5 ευρώ το τετραγωνικό και η Κερατέα 2,65 ευρώ για δηµοτικά τέλη. Έχουµε δεσµευθεί λοιπόν ότι θα φέρουµε στα µέτρα της Κερατέας και τα δηµοτικά τέλη του Λαυρίου µέσα στο πρώτο τρίµηνο του Θα έχουµε λοιπόν µείωση 100% των δηµοτικών τελών των καταστηµάτων του Λαυρίου. 9 H συνέντευξη συνεχίστηκε την επόµενη µέρα στο δηµαρχείο Καλυβίων

19 εκέµβριος 2010 ΤΟ ΘΕΜΑ 19 Τι µήνυµα στέλνουν οι δήµαρχοι στους δηµότες ενόψει της θητείας τους 11 Ρωτήσαµε τους ηµάρχους κατά πόσο είναι εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. Άραγε έχουν facebook ή κάποιο προσωπικό mail όπου µπορούν να τους βρουν και να επικοινωνήσουν µαζί τους οι δηµότες ή στηρίζουν τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας; Το σκορ είναι 3/5, καθώς ο κ. Φιλίππου, ο κ. Κιούσης και ο κ. Μεθενίτης διατηρούν λογαριασµό στο facebook προσπαθώντας να ακολουθήσουν το ρεύµα της τεχνολογίας..! Ο κ. Λεβαντής προτιµά τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας. Όπως µας δήλωσε, οκτώ χρόνια που ήταν ήµαρχος έκανε γραφείο από τις 7:30 µέχρι τις 15:00 και δύο φορές την εβδοµάδα έκανε και τα απογεύµατα. Το ίδιο σκοπεύει να κάνει και τώρα µας είπε, στο νέο δήµο Λαυρεωτικής. Στο ίδιο πεδίο τάχθηκε και ο κ. άβαρης, αλλά επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας τρέχει σαν ποτάµι πρέπει και εκείνος να ακολουθήσει, µας δηλώνει. Ωστόσο, αρνείται να φτιάξει λογαριασµό στο facebook ή να στέλνει απρόσωπα µηνύµατα, αποτελώντας υπέρµαχο της προσωπικής επαφής. Όσον αφορά την τεχνολογία, έχει συνεργάτες που είναι απόλυτα εξοικειωµένοι µαζί της και µπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κοµµάτι. Ο κ. Φιλίππου υποστηρίζει πως όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το χώρο της αυτοδιοίκησης. «Πραγµατικά, η ανθρώπινη σχέση είναι ό,τι καλύτερο», δηλώνει ο κ. Κιούσης. «ε µπορούµε όµως να αρνηθούµε την τεχνολογία. Σαν παλιός προγραµµατιστής που τα πρώτα επαγγελµατικά προγράµµατα τα έφτιαχνα µόνος µου και ενώ στις περασµένες εκλογές είχα site και mail, αυτή τη φορά προτίµησα το facebook γιατί έχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα. Είναι πιο άµεση η προσέγγιση στην απρόσωπη επικοινωνία του σήµερα που κάποιος δεν έχει το θάρρος και την τόλµη να σε συναντήσει και να µιλήσει προσωπικά. Πρόκειται για έναν τρόπο επικοινωνίας αρκεί να 10 Ευχάριστο κλίµα επικρατούσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υπάρχει µέτρο και σοβαρότητα.» Ο κ. Μεθενίτης µας αποκαλύπτει πως έχει λογαριασµό στο facebook και προσωπικό mail. Ωστόσο, πιστεύει και εκείνος ότι τίποτα από τα δύο δε θα αντικαταστήσει τη ζεστασιά και την ουσιαστική λειτουργία µιας ανθρώπινης επαφής. Όσο περισσότερο βρισκόµαστε και συζητάµε πρόσωπο µε πρόσωπο, τόσο πιο ουσιαστική και χρήσιµη είναι η συζήτηση που γίνεται είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε στις σχέσεις ανάµεσα στο δηµότη και στη δηµοτική αρχή. Πλησιάζοντας προς το τέλος της ενδιαφέρουσας και πρωτότυπης αυτής συζήτησης, ζητήσαµε από τους ηµάρχους να µας πουν το µήνυµα που θέλουν να στείλουν στους δηµότες τους εν όψει της θητείας τους. Ο κ. άβαρης απάντησε αµέσως: αλληλεγγύη και σεβασµό ο ένας στον άλλο. Ο κ. Φιλίππου δήλωσε ότι θα προσπαθήσει το χαµόγελο που υποσχέθηκε προεκλογικά στους δηµότες, να το έχει και τα τέσσερα χρόνια, ενώ ευχήθηκε στον κόσµο υποµονή και όνειρα. Ο κ. Κιούσης υποστήριξε πως θέλει να είναι κοντά στο δηµότη µε την άµεση επαφή και την τακτική ενηµέρωση. Αυτό που χρειάζεται ο δηµότης είναι η αληθινή ενηµέρωση. «Από κει και πέρα θα επιδιώξουµε στα πλαίσια του εφικτού να ανταποκριθούµε υπεύθυνα σε όσα πρέπει να απολαύσει σαν κάτοικος της περιοχής, αλλά και σε όσα µας εµπιστεύθηκε µε το µεγάλο ποσοστό που µας χάρισε στις εκλογές.», συµπλήρωσε. Ο κ. Μεθενίτης τόνισε πως το µήνυµα που θέλει να περάσει στους δηµότες είναι απλό: Να κρίνει αυτόν και την οµάδα του αυστηρά αλλά δίκαια. Επίσης ζητά από τους πολίτες να είναι ενεργοί και διαθέσιµοι για τα ζητήµατα που αξίζει να αγωνιστούν, να κατέβουν όλοι µαζί στο δρόµο και όπου χρειαστεί να συγκρουστούν για να πετύχουν τις λύσεις που χρειάζονται από την κεντρική εξουσία. «Θέλουµε έναν ενεργό, ενηµερωµένο και µάχι- µο δηµότη, και όχι ένα δηµότη του καναπέ που κάνει αφ υψηλού κριτική και συγχρόνως να απέχει από τα δηµοτικά δρώµενα.» συµπλήρωσε. Ο κ. Λεβαντής συµφώνησε µε τον κ. Μεθενίτη για την ανάγκη συµµετοχής στα κοινά, αλλά εστίασε κυρίως στους υπαλλήλους του δήµου από το πρόσωπο των οποίων έχει χαθεί το χαµόγελο. Έχει δηµιουργηθεί ένα άκρως καταθλιπτικό κλίµα µέσα στους δήµους, το οποίο και θα προσπαθήσει να αλλάξει επαναφέροντας το χαµόγελο σε αυτούς, αλλά και στους πολίτες.

20 20 ΤΟ ΘΕΜΑ εκέµβριος 2010 Λίγο πριν τη φωτογράφηση Μίµης άβαρης (Παιανία) Πέτρος Φιλίππου (Σαρωνικός) ηµήτρης Κιούσης (Κορωπί) Κώστας Λεβαντής (Λαυρεωτική) Σωτήρης Μεθενίτης (Μαρκόπουλο) δηλώνουν έτοιµοι να τα δώσουν όλα! 12 Τέλος, ζητήσαµε από τους ηµάρχους να µας αναφέρουν κάποιο ευτράπελο από τις εκλογές που τους έκανε εντύπωση! Ο κ. Φιλίππου έσπευσε να µοιραστεί µαζί µας ένα ευτράπελο που συνέβη στον Κουβαρά, όταν καθόταν ένα πρωινό της Κυριακής µετά την εκκλησία για καφέ και τον ρωτά ένας Κουβαριώτης: «εµείς εδώ στον Κουβαρά πως θα καταλάβουµε ότι είµαστε παραθαλάσσιος δήµος; απαντά ο κ. Φιλίππου πως αν όντως γίνει ήµαρχος, θα φέρει το Γραφείο του λιµεναρχείου στον Κουβαρά! Ο κ. άβαρης µας ανέφερε ένα περιστατικό στα Γλυκά Νερά, όπου οι περισσότεροι δεν τον γνώριζαν φυσιογνωµικά. Οπότε, ενώ µια µέρα µοίραζε φυλλάδια, τον ρωτά µια κυρία από ποιο συνδυασµό είναι. Απαντά φυσικά από το άβαρη. Και επειδή στο συνδυασµό υπήρχε και ένας ηθοποιός, ο κ. Νίκος Χύτας (ο οποίος και εκλέχθηκε), ρωτά η κυρία: Α ναι! Εσύ δεν είσαι ο ηθοποιός; Ο κ. Κιούσης ανέφερε ένα παράδοξο, καθώς την ηµέρα των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου, ενώ έψαχναν επί 15 µέρες να βρουν µία µέρα που να µη βρέχει, έπιασε καταρρακτώδης βροχή. Ο κόσµος έµεινε παρά τη βροχή να παρακολουθήσει προσηλωµένος την οµιλία των εγκαινίων. Ενώ µάλιστα του έφερναν µία οµπρέλα από πάνω του για να µη βρέχεται, εκείνος αρνήθηκε καθώς η υποµονή του κόσµου ήταν συγκινητική. Ο κ. Μεθενίτης ανέφερε ένα αστείο περιστατικό, όταν ένας συµπατριώτης επέµενε ότι θα ψηφίσει φανατικά το συνδυασµό του, λέγοντας ότι θα ψηφίσει το Σπύρο Γέγο και την Κατερίνα Χασιώτη, η οποία παρεµπιπτόντως ήταν υποψήφια στο συνδυασµό του κ. Σουρµπάτη..! Τέλος, ο κ. Λεβαντής µας ανέφερε ένα ευτράπελο του Καλλικράτη, όταν κάποιοι από το Λαύριο διαδίδουν ότι το σιντριβάνι που είναι στην κεντρική πλατεία, ο νέος δήµαρχος που είναι Κερατιώτης θα το κάνει πατητήρι..! Αυτοί ήταν οι πέντε νεοεκλεγ- µένοι τοπικοί άρχοντες! Οι άνθρωποι που κέρδισαν την εµπιστοσύνη σας και δηλώνουν πανέτοιµοι να παλέψουν σκληρά προκειµένου να διεκδικήσουν ένα όσο το δυνατό πιο ευοίωνο και αισιόδοξο µέλλον. Έχουν ήδη ανασηκώσει τα µανίκια και είναι πανέτοιµοι για δράση! Προσπαθήσαµε να τους παρουσιάσουµε µέσα από µία άλλη πιο εναλλακτική µατιά. Ελπίζουµε να τα καταφέραµε. Το µήνυµα συνεργασίας και ενότητας είναι διάχυτο. Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο. Είτε παλιοί είτε νέοι, και οι πέντε τους στέκουν αρχάριοι µπροστά στο εγχείρηµα του Καλλικράτη! Εµείς τους ευχόµαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στη δύσκολη δοκιµασία που τους περιµένει, υποµονή, επιµονή και πάνω απ όλα να γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφηµερίδες µόνο για τα θετικά τους αποτελέσµατα που θα αφορούν την ανάπτυξη στους αντίστοιχους Καλλικράτειους ήµους που θα διοικήσουν από 01/01/2011

21 Ευχαριστήρια Επιστολή Αγαπητοί Συµπολίτες! Ένα µεγάλο και θερµό ευχαριστώ, από βάθους καρδιάς για όλες τις φίλες και όλους τους φίλους, που για άλλη µια φορά µε τίµησαν µε την ψήφο τους. Η εµπιστοσύνη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια στο πρόσωπό µου, είναι για µένα η καλύτερη ανταµοιβή για την προσπάθειά µου. Πέρα και πάνω απ όλα είναι µια τιµή που συνεπάγεται µεγαλύτερη ευθύνη για µένα. Ευθύνη για να σταθώ στο ύψος αυτής της συγκλονιστικής υποστήριξής σας. Με τη δύναµη αυτή, µου δίνετε την ευκαιρία να αγωνιστώ για τον τόπο µας και για τα παιδιά µας µε δύναµη ψυχής, µε όρεξη για δουλειά και αισιοδοξία, ότι παρά τις µεγάλες δυσκολίες, ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. Με ευθύνη, ευαισθησία, τόλµη και αποφασιστικότητα ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ για ένα καλύτερο αύριο του τόπου µας. Με όλους τους δηµότες σύµµαχους και συµµαχητές, αυτόν τον αγώνα ΘΑ ΤΟΝ ΚΕΡ ΙΣΟΥΜΕ. ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ Ι ΕΛΠΙ ΑΣ. Τις θερµότερες ευχαριστίες µου Με ιδιαίτερη τιµή, Κώστας. Αλλαγιάννης Ένα µεγάλο Ευχαριστώ! Φίλες και Φίλοι, Ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την τιµή που µου κάνατε εκλέγοντάς µε δηµοτικό σύµβουλο του δήµου Μαρκοπούλου. Θα προσπαθήσω µε όλες µου τις δυνάµεις να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας, µε γνώµονα όπως πάντα το κοινό καλό όλων των κατοίκων του δήµου µας. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί για µένα το επιστέγασµα της εµπιστοσύνης σας προς το πρόσωπό µου, εµπιστοσύνη όπου έχω ηθικό καθήκον να υπηρετήσω επάξια καθ όλη τη διάρκεια της θητείας µου αντλώντας πίστη και δύναµη από εσάς. Αγαπητοί συµπολίτες, Σας ευχαριστώ θερµά Με ιδιαίτερη αγάπη και εκτίµηση Παναγιώτης Ιωαν. Σουλιώτης που µε τιµήσατε µε την ψήφο σας στις πρόσφατες ηµοτικές εκλογές και δηλώνω πως θα παραµείνω στην πρώτη γραµµή της προσπάθειας για ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του ήµου µας,συµµετέχοντας ανελλειπώς στα ηµοτικά Συµβούλια, προωθώντας πρωτοβουλίες προβληµατισµού για τα θέµατα που µας απασχολούν,αλλά και στηρίζοντας εµπράκτως κάθε θετική πρόταση από όπου και αν αυτή προέρχεται. Με τις θερµές µου ευχαριστίες Τάσος Κούρτης ικηγόρος Υπ. ηµ. Σύµβουλος του συνδυασµού ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Συµπολίτισσα, Συµπολίτη Στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου στηρίξατε αποφασιστικά την υποψηφιότητά µου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την εµπιστοσύνη σας. Η βοήθειά σας µε ανέδειξε πρώτο µε 530 σταυρούς, από το συνδυασµό «Παιανία Σύγχρονη Πόλη» του Γ. Σιώκου, ο οποίος ήρθε 3ος στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου για το νέο δήµο Παιανίας. Λόγω του ποσοστού που λάβαµε και της κατανοµής των εδρών, δεν εκλέγοµαι δηµοτικός σύµβουλος. Όµως η φωνή όσων πιστεύουν στη νέα γενιά και στις δηµιουργικές δυνάµεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πλέον πιο ισχυρή. Στηρίζω το εγχείρηµα του «Καλλικράτη» το οποίο θεωρώ ως τη µεγαλύτερη τοµή στη δοµή του κράτους µας. Μένω πιστός στις αρχές και τις αξίες που υπηρέτησα την τετραετία που πέρασε, χάρη στις οποίες θεωρώ πως είχα αυτή τη σηµαντική αναγνώριση της δουλειάς µου. Η συµµετοχική δηµοκρατία, η παιδεία, ο αθλητισµός, ο πολιτισµός, η καινοτοµία και οι δραστικές αλλαγές στην καθηµερινότητα, αποτελούν για εµένα προτεραιότητες που υπηρετώ πρώτα απ όλα σαν απλός πολίτης. Η επόµενη µέρα µε βρίσκει εκτός δηµοτικού συµβουλίου, αλλά µέσα στην τοπική κοινωνία. Στις γειτονιές, δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους, µε γόνιµες και εποικοδοµητικές προτάσεις, αλλά και ουσιαστικό έλεγχο απέναντι στη νέα δηµοτική αρχή. Προσκαλώ, όσους βρεθήκαµε µαζί σε αυτό τον αγώνα και ακόµη περισσότερους, µέσα από ενιαία δράση και δυναµισµό, να συνεχίσουµε την πορεία µας για µια πόλη µε ταυτότητα. Μια πόλη που θα τη σχεδιάσουµε µαζί µε τους νέους, για όλους τους δηµότες! Βαγγέλης Αλµπάνης Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. ηµοτικός Σύµβουλος Γλυκών Νερών

22

23

24 εκέµβριος 2010 Τ.33 s p o r t s ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Football League 2 Κεραυνός Κερατέας 1 ΑΟ Χανίων 2 ΕΘΝΙΚΗ Άρης Αµφιάλης 0 Κορωπί 1 Προοδευτική 1 Ολυµπιακός Λαυρίου 0 Α ΕΠΣΑΝΑ ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 3 ΑΕ Πόρτο Ράφτη 0 ΑΟ Κουβαρά 0 ΑΟ Κρυονερίου 0 ΓΣ Μαρκό 1 ΑΠΟ Παµπαιανικός 2 ΑΟ Γλυκών Νερών 2 ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 3 Β ΕΠΣΑΝΑ ΑΠΕ Λαυρεωτική 3 ΑΟ Συκάµινου 0 ΑΕ όξα Κορωπίου 4 ΑΟ Αρτεµις 0 ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός 0 ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 4 ΑΟ Ατλαντίς 0 ΑΠΣ Πρ. Παλ. Φωκαίας 0 Μ. Αετός Πολυδενδρίου 2 ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου 1 ΑΠΟ Νικηφόρος 3 Απόλλωνας Αναβύσσου 2 ΜΠΑΣΚΕΤ Α2 ΑΝ ΡΩΝ Πανερυθρα κός 82 Λαύριο 80 Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παιανία 69 Αρκάδι 47 Α ΕΣΚΑ ΑΣΑΛ 75 Κορωπί 70 Μαρκόπουλο 72 Αναγ. Πετραλώνων 63 Β ΕΣΚΑ Κερατέα 53 Βριλήσσια 56 Μαρκό 1 Παµπαιανικός 2 Στο 89 έκλεψε τη νίκη Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τον Παµπαιανικό, που αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να επικρατήσει επί της Μαρκό! ΒΟΛΛΕ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ανατόλια 0 Μαρκόπουλο 3 ΑΕΚ 3 Κερατέα 1

25 εκέµβριος 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 25 Ο Τερµατοφύλακας των φιλοξενούµενων πραγµατοποιεί σωτήρια απόκρουση διατηρώντας το ο-ο ÊÅÑÁÕÍÏÓ ÊÅÑÁÔÅÁÓ 1 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ 2 Το... τίναξε στον αέρα ο Σόβολος! Óáí Üë ëïò... ìðïõñ ëï ôéý ñçò ï ËÜ êù íáò äéáé ôç ôþò Áí äñý áò Óü âï ëïò ôß íá îå óôïí á Ý ñá ìå ôéò á ðï öü óåéò ôïõ, ôï ðáé íß äé ôïõ Êå ñáõ íïý ìå ôïí Á Ï á íß ùí, ìå óõ - íý ðåéá ç ï ìü äá ôçò Êå ñá ôý áò íá ãíù ñß - óåé á êü ìá ìß á êá ôá äé êá óôé êþ Þô ôá ìå 2-1, áë ëü êáé ìå ôá ü óá Ý ëá âáí þ ñá ìå ôü ôï ôý ëïò ôïõ ìáô ò íá êéí äõ íåý åé ìå âá ñéü ôé - ìù ñß á! Ïé Ìå óï ãåß ôåò õ ðï óôç ñß æïõí ü ôé á äé êþ èç - êáí êá ôü öù ñá á ðü ôç äéáé ôç óß á ôïõ Óü âï - ëïõ êáé ôùí âï ç èþí ôïõ, ÌÞ ôñç êáé Êïõ - ôóï âá óß ëç, á öïý èå ù ñïýí ü ôé ç é óï öü ñé óç ôùí á íß ùí ðñï Þë èå á ðü á íý ðáñ êôï ðý íáë - ôé, ôï ãêïë ìå ôï ï ðïß ï ïé öé ëï îå íïý ìå íïé ðþ ñáí ôç íß êç, óç ìåéþ èç êå á ðü åì öá íþ èý - óç ïö óü é íô, êá èþò êáé ü ôé äåí Ý ðñå ðå íá á - ðï âëç èåß ï Íôá ú öþ ôçò óôç öü óç ôïõ 63 (õ ðï óôç ñß æïõí ü ôé Ý ðñå ðå íá á ðï âëç èåß ðáß êôçò ôùí á íß ùí ï ï ðïß ïò å ðé ôý èç êå óôïí Ôñéá íôá öýë ëïõ, áë ëü ôçí Ü ãïõ óá ãéá ôá á ðï äõ ôþ ñéá ðþ ñå ï Íôá ú öþ ôçò). Ìå ôï ôå ëåõ ôáß ï óöý ñéã ìá ôçò ëþ îçò, ðå ñß - ðïõ 100 ï ðá äïß ôïõ Êå ñáõ íïý, ìðþ êáí óôïí á ãù íé óôé êü þ ñï, êõ íþ ãç óáí ôï äéáé - ôç ôé êü ôñß ï êáé ôïõò å ðé ôý èç êáí öñá óôé êü. Ìå ôçí ðá ñýì âá óç ôùí øõ ñáé ìü ôå ñùí, ï Óü âï ëïò êáé ïé óõ íåñ ãü ôåò ôïõ ãëß ôù óáí ôá åé ñü ôå ñá êáé êá ôü öå ñáí íá ìðïõí óôá á - ðï äõ ôþ ñéá ìé óþ þ ñá áñ ãü ôå ñá, ôá ï ðïß á åß - áí á ðï êëåß óåé ïé ïñ ãé óìý íïé ï ðá äïß ôïõ Êå ñáõ íïý. Ï á ðï ëï ãé óìüò åß å êáé ìå ñé êü óðá óìý íá ôæü ìéá óôá á ðï äõ ôþ ñéá ü ðïõ âñß óêï íôáí ïé ðáß êôåò ôùí á íß ùí, ìå ôçí á ðï óôï ëþ ôçò Êñç ôé êþò ï ìü äáò ù óôü óï íá ìçí Ý åé ðá ñü - ðï íá á ðü ôçí öé ëï îå íß á ôùí ãç ðå äïý ùí. Ï Áí äñý áò Óü âï ëïò êáé ïé õ ðü ëïé ðïé äéáé ôç - ôýò, ðå ñß ìå íáí íá ðå ñü óïõí äõü ìé óé þ ñåò ãéá íá öý ãïõí á ðü ôï ãþ ðå äï ìå ôç óõ íï - äåß á á óôõ íï ìé êþò äý íá ìçò, å íþ Ý îù á ðü áõ ôü ðá ñý ìå íáí ðå ñß ðïõ 40 Ü ôï ìá, ù ñßò íá ãß íåé ôï ðá ñá ìé êñü. Ï äéáé ôç ôþò Ý åé êá ôá ãñü øåé ôá ðü íôá óôï öýë ëï á ãþ íá, ìå óõ íý ðåéá ï Êå ñáõ íüò íá êéí äõ íåý åé ìå âá ñéü êá ìðü íá! Áð' ôçí Üë ëç, ï ðñü å äñïò ôçò Êå ñá ôý áò, Íß êïò Ëéïý ìçò Ý ëå ãå èåò âñü äõ åí âñá óìþ øõ Þò, ðùò èá ðü ñåé ôçí ï ìü äá êáé èá á ðï ù ñþ óåé á ðü ôï ðñù ôü èëç ìá! Ï óïí á öï ñü ôï á ãù íé óôé êü êïì ìü ôé, ãéá ôß õ - ðþñ îå êáé ôý ôïéï, óôï ðñþ ôï ç ìß ñï íï ï Êå - ñáõ íüò Êå ñá ôý áò åß å ôçí õ ðå ñï Þ, å íþ óôçí å ðá íü ëç øç ôçí ðñù ôï âïõ ëß á ôùí êé íþ - óå ùí á íý ëá âáí ïé öé ëï îå íïý ìå íïé ïé ï ðïß ïé åê ìå ôáë ëåý ôç êáí ôï ãå ãï íüò ü ôé á ãù íß æï - íôáí ìå ðáß êôç ðá ñá ðü íù, ìå ôü ôçí á ðï âï - ëþ ôïõ Íôá ú öþ ôç óôï 63. Ôï óêïñ Ü íïé îå ï Êå ñáõ íüò óôï 5, ìå êå öá - ëéü ôïõ Á ìá íá ôß äç ìý óá óå Ý îáë ëïõò ðá íç - ãõ ñé óìïýò. Óôï 51 ï Ãù íéù ôü êçò é óï öü ñé - óå óå 1-1 ìå ðý íáë ôé, ôï ï ðïß ï êýñ äé óå ï Áí - äñå Ü äçò, ï ï ðïß ïò óðñþ ôç êå á ðü ôïí Ãå - ùñ ãá êü ðïõ ëï. Ôï ôå ëé êü 1-2, äéá ìüñ öù óå ï ÔóÜ ôóïò óôï 84 ìå êå öá ëéü. Äéáé ôç ôþò: Óü âï ëïò (Ëá êù íß áò) Óêü ñåñ: 5' Á ìá íá ôß äçò - 51' Ãù íéù ôü êçò, 84' ÔóÜ ôóïò Êüê êé íç: 63' Íôá ú öþ ôçò Êå ñáõ íüò Êå ñá ôý áò: Ðá ëéã ãß íçò, ÌðÜ - ôóïò, Ãå ùñ ãá êü ðïõ ëïò, Ôñéá íôá öýë ëïõ, Á - íá ãíþ óôïõ, Íôá ú öþ ôçò, Ìáñ ôß íïò (67' Ëá - æïý ñáò), Ëõ êïý äçò (79' Áí äñß êïò), Á ìá íá ôß - äçò, Á ëå îéü äçò (88' Ëéïý ìçò), Ãêå ìß óçò. Á Ï á íß ùí: Êá ëï ãå ñü êçò, Ðá ðá êá óôñß - óéïò, Ìðï þ íçò, Ìðïõñ ìðü êçò, Ôóå óìå - ëþò, Áí äñå Ü äçò (90' Ôóé ôëá êß äçò), ÔóÜ ôóïò (88' Éá óù íß äçò), Á íôù íü ðïõ ëïò, Á íõ öá íôü - êçò, Âïõñ âá Ü êçò (67' Äñá êü êçò), Ãù íéù - ôü êçò. Ôá áðïôåëýóìáôá ΠΑΟ Ρουφ-Ρόδος 0-2 Κεραυνός Κερατέας -ΑΟ Χανίων 1-2 Παναχα κή-αγία Παρασκευή 0-0 Βύζας--Πανηλειακός 2-0 Kόρινθος -Απόλλων Σµύρνης 1-1 Ασπρόπυργος -Παναιγιάλειος 1-0 Ηρακλής Ψαχνών -Ολ.Χερσονήσου 2-0 Πλατανιάς - Αίας Σαλαµίνας 2-0 ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 1. Ρόδος Παναχα κή Παναιγιάλειος Ηρακλής Ψαχνών Κόρινθος Βύζας Πλατανιάς Απόλλων ΠΑΟ Ρουφ Αίας Σαλαµίνας ΑΟ Χανίων Ασπρόπυργος Αγία Παρασκευή Πανηλειακός Χερσόνησος Κεραυνός Κερατέας 6 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ Αίας Σαλαµίνας-Ασπρόπυργος Απόλλων Σµύρνης-Παναχα κή Ολυµπιακός Χερσονήσου-Κόρινθος Παναιγιάλειος-Βύζας Μεγάρων Πανηλειακός-Κεραυνός Κερατέας Πλατανιάς-Ηρ. ΨαχνώνΡόδος-ΑΟ Χανίων Νίκος Λιούµης: Θέλουν να µας ρίξουν κατηγορία µε το ζόρι " ñü æïõí" óôçí Êå ñá ôý á, ìå á - öïñ ìþ ôçí äéáé ôç óß á ôïõ ËÜ - êù íá ñý öå ñé Óü âï ëïõ, ï ï ðïß - ïò ü é ìü íï... êá ôá êñå ïýñ ãç óå ôçí ï ìü äá ôïõ Êå ñáõ íïý, õ ðï ñå þ íï íôüò ôçí óå Þô - ôá ìå 1-2 á ðü ôá á íéü, å îïñ ãß æï íôáò ôïí êü óìï ðïõ ìðþ êå ìý óá êáé á íôý äñá óå å - íá íôß ïí ôùí äéáé ôç ôþí, áë ëü ôçí "êáß åé" êéü ëáò ìå ü óá Ý åé êá ôá ãñü øåé óôï öýë - ëï á ãþ íïò, ðïõ âü æïõí óå ìå ãü ëïõò ìðå - ëü äåò ôçí ï ìü äá ôùí Ìå óï ãåß ùí, á öïý êéí äõ íåý åé ìå á öáß ñå óç âáè ìþí. Ï ðñü å äñïò ôùí "êõá íü ëåõ êùí", Íß êïò Ëéïý ìçò ìå äç ëþ óåéò ôïõ ñý ù óå ôá ü óá Ý ãé íáí óôïí åí ëü ãù ñý öå ñé, ôï íß æï íôáò ðùò õ ðüñ åé âß íôå ï ðïõ á ðï äåé êíý åé ôçí á èù ü ôç ôá ôçò ï ìü äáò. Ðá ñüë ëç ëá, å ðé âå âáß ù óå ü ôé õ ðüñ åé óêý øç á êü ìç êáé ãéá á ðï þ ñç óç ôïõ Êå - ñáõ íïý á ðü ôï ðñù ôü èëç ìá ôçò Football League 2, óå Ýí äåé îç äéá ìáñ ôõ ñß áò, áë ëü áõ ôü åß íáé êü ôé ðïõ èá á ðï öá óé óôåß óôçí Ãå íé êþ Óõ íý ëåõ óç ôïõ óõë ëü ãïõ ôçí Ðá - ñá óêåõ Þ. Ìü ëéò ðñï ç ãç èþ êá ìå, Üñ é óáí ôá ìõ óôþ ñéá óöõ ñßã ìá ôá «Å ìåßò á êü ìá æïý ìå êáé åë ðß æïõ ìå ü ôé èá å ðé âéþ óïõ ìå. Ôï ôå ëåõ ôáß ï ðïõ ìðï ñïý óå íá êü íåé ï äéáé ôç ôþò Þ ôáí íá ìáò ôõ ëß îåé óå ìéá êüë ëá áñ ôß. Å ìåßò Ý ïõ ìå ôï âß íôå - ï ôïõ á ãþ íá ðïõ äåß íåé ü ëç ôçí á ëþ èåéá êáé ôï Ý ïõ ìå óôåß ëåé ðñïò ü ëïõò ôïõò õ - ðåõ èý íïõò. Äåß íåé ôçí á ðï âï ëþ ôïõ Íôá - ú öþ ôç ðïõ âñé óêü ôáí å êôüò öü óçò. Å íáò ðï äï óöáé ñé óôþò ôùí á íß ùí ôý ðç - óå ôïí Ôñéá íôá öýë ëïõ êáé ï äéáé ôç ôþò ôïõ á ãþ íá á íôß íá äþ óåé êüê êé íç êüñ ôá óôïí ðáß êôç ôùí á íß ùí á ðý âá ëå ôïí Íôá ú öþ ôç ðïõ âñé óêü ôáí óôï... êý íôñï ôïõ ãç ðý - äïõ, óöõ ñß æï íôáò á íý ðáñ êôï ðý íáë ôé. Õ ðüñ åé ü ìùò êáé ðå íôá êü èá ñï ïö óü é íô óå Üë ëç öü óç ðïõ ôá á íéü âü æïõí ôï äåý ôå ñï ãêïë. Ï Üí èñù ðïò Þ ôáí ðñï êá ôåé ëçì ìý íïò. Óôï ðñþ ôï ç ìß ñï íï ðñï ç ãç èþ êá ìå êáé á ìý óùò ìå ôü Üñ é óáí ôá ìõ óôþ ñéá óöõ - ñßã ìá ôá. Óôçí á íü ðáõ ëá ìðþ êá óôá á ðï äõ ôþ ñéá êáé ôïõ åß ðá: «Óáò ðá ñá êá ëþ, ðáßî ôå ìáò Äåí èý ëù íá ðáß îå ôå Ý äñá». Ôü ôå ãý ñé óå ìå ý öïò êáé ìïõ á ðü íôç óå: «Å ãþ óöõ ñß æù ãéá ôï êý öé ìïõ».» Ãéá ôéò öü óåéò ðïõ äéá ìáñ ôý ñå ôáé ï Êå - ñáõ íüò: «Öù íü æïõ ìå ãéá ôï ðý íáë ôé, ãéá ôçí á ðï âï ëþ ôïõ Íôá ú öþ ôç ðïõ âñé óêü - ôáí óå Üë ëï óç ìåß ï ôïõ ãç ðý äïõ êáé ãéá ôï 1-2 ðïõ ï ðï äï óöáé ñé óôþò ôùí á íß ùí Þ ôáí äõï ìý ôñá ïö óü é íô. Á ðü å êåß êáé ðý ñá Ý ïõ ìå óõ íôü îåé ìéá å ðé óôï - ëþ ç ï ðïß á èá óôá ëåß óå ü ëåò ôéò å - öç ìå ñß äåò êáé óôïí ê. Ðé ëü âéï, ãéá íá ìü èïõí ü ëïé ôé á êñé âþò óõ íý âç óôçí Êå ñá ôý á. Áí èý ëïõí íá ìáò ñß îïõí êá ôç ãï ñß á ìå ôï æü ñé, áò ôï êü íïõí. ÈÝ ëù íá ðù ü ôé äåí êü íá ìå ôß ðï ôá. Åß ìáé Ý íáò ðï ëý ôå êíïò å ðáã ãåë ìá ôß áò êáé Ý ù ðü ñåé äý ï äü íåéá ãéá ôçí ï ìü äá. Åß - íáé á ðá ñü äå êôï íá Ýñ å ôáé ï ê. Óü âï ëïò êáé íá êü íåé áõ ôþ ôç äéáé ôç óß á. ÈÝ ëù íá âãåé ï ôý ôáñ ôïò äéáé ôç ôþò êáé íá ìáò ðåé ðïéïò ôïí óõ íü äåõ óå ìý ñé ôá á - ðï äõ ôþ ñéá ãéá íá ìçí ðü èåé ôß ðï ôá. ù á óôõ íï ìé êïýò ðïõ åß íáé ìüñ ôõ ñåò ãéá áõ - ôü. Ôïõò åß ðá íá êü íïõí êëïéü ãéá íá ðñï - óôá ôåõ ôåß ï ôý ôáñ ôïò äéáé ôç ôþò. Ôï ìü íï ðïõ åß ðá óôïí å ðü ðôç Þ ôáí: «Íôñï ðþ óïõ ãéá áõ ôü ðïõ Ý êá íåò. Öý ãå ìç óïõ...» êáé óôç óõ íý åéá Ý êá íá ôçí êß - íç óç ü ôé... êáé êá ëü èá ôïõ ñß îù êëï ôóéü, áë ëü äåí ôïí Üã ãé îá êá èü ëïõ. Å êåß íïé ü ìùò ãñü öïõí óôï öýë ëï á ãþ íá ü ôé ôïõò ãñïí èï êü ðç óá êáé áõ ôþ ôçí óôéã - ìþ Ý ù öý ãåé á ðü ôá ðáé äéü ìïõ êáé ôï óðß ôé ìïõ óôçí Êå ñá ôý á ãéá íá á ðï öý ãù ôï áõ ôü öù ñï ãéá Ü ñç ôïõ ê. Óü âï ëïõ. Áõ ôüò ï Üí èñù ðïò íôñï ðéü æåé ôçí äéáé ôç óß á Áõ ôüò ï Üí èñù ðïò íôñï ðéü æåé ôçí åë ëç íé - êþ äéáé ôç óß á. ãñá øå å ðß óçò ü ôé ìðþ êáí óôïí á ãù íé óôé êü þ ñï 150 Ü ôï ìá. Ðþò ãß - íå ôáé áõ ôü á öïý å ãþ Ý êï øá ìü ëéò 42 åé óé - ôþ ñéá; Äåí ìðþ êáí ìý óá ðü íù á ðü åß êï óé Ü ôï ìá. Ç á ëþ èåéá åß íáé ü ôé êü ðïéïé Ý óðá - óáí ôçí ðüñ ôá êáé ìðþ êáí ìý óá, áë ëü ü - ëá áõ ôü åß íáé ìéá å óêåì ìý íç óêåõù ñß á åéò âü ñïò ôçò Êå ñá ôý áò. Ôá ðñüã ìá ôá äåí Ý ãé íáí ü ðùò ôá ðå ñé - ãñü öåé ôï öýë ëï á ãþ íá ãéá áõ ôü êáé ôï õ - ðï ãñü øá ìå ìå å ðé öý ëá îç. åé å íç ìå ñù - èåß ï äé êç ãü ñïò ìáò, Ý ïõ ìå óôåß ëåé öáî ìå êåß ìå íï äéá ìáñ ôõ ñß áò ðñïò ôçí Å ÐÁ Å êáé ôçí Å ÐÏ. ïõ ìå êáé ôï âß íôå ï Ý ôïé ìï ãéá ü ðïéïí ôï æç ôþ óåé êáé ðå ñé ìý íïõ ìå íá ìáò êñß íåé ç äé êáéï óý íç». Ãéá ôçí óêý øç íá á ðï ù ñþ óåé ç Êå ñá ôý á á ðü ôï ðñù ôü èëç ìá: «Âå âáß ùò êáé óêå - öôü ìá óôå ôçí á ðï þ ñç óç á ðü ôï ðñù ôü - èëç ìá. Åß íáé äé êþ ìïõ ðñü ôá óç ðïõ Ý ãé íå á ðï äå êôþ á ðü ôï Ä.Ó, áë ëü ôçí Ðá ñá - óêåõ Þ èá ãß íåé Ãå íé êþ Óõ íý ëåõ óç ãéá íá á - ðï öá óß óïõ ìå. íá ôý ôïéï ðñù ôü èëç ìá ôïõò ôï á ñß æïõ ìå».

26 26 ΑΘΛΗΤΙΚΑ εκέµβριος 2010 Φάση από την αναµέτρηση της Προοδευτικής µε τον Ολυµπιακό Λαυρίου ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 1 ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ËÁÕÑÉÏÕ 0 Λύγισε µε δέκα παίκτες στον Κορυδαλλό Ôï íé êç öü ñï óå ñß ôùí ðý íôå óõ íå ü ìå íùí á ãþ íùí Ý - ëá âå ôý ëïò ãéá ôïí Ï ëõ ìðéá êü Ëáõ ñß ïõ óôïí Êï ñõ äáë - ëü. Ïé "å ñõ èñü ëåõ êïé" çô ôþ èç êáí ìå 1-0 á ðü ôçí ðñù - ôï ðü ñï Ðñï ï äåõ ôé êþ, ðáß æï íôáò, ù óôü óï ãéá ìé óþ þ - ñá ìå ðáß êôç ëé ãü ôå ñï. Ç ï ìü äá ôçò Íß êáéáò á ðï óðü óôç êå ðý íôå âáè ìïýò óôçí êï ñõ öþ á ðü ôï äåý ôå ñï Êå ñá ôóß íé êáé Ý åé êáé Ý - íá ðáé íß äé ëé ãü ôå ñï á ðï äåé êíý ï íôáò ðùò åß íáé Ý ôïé ìç íá ãõ ñß óåé óôéò å ðáã ãåë ìá ôé êýò êá ôç ãï ñß åò ìå ôü á ðü ñü íéá. Ï óï ãéá ôï óõ ãêñü ôç ìá ôçò Ëáõ ñå ù ôé êþò Ý äåé îå ãéá Üë ëç ìéá á ãù íé óôé êþ ðï ëý êá ëü óôïé åß á êáé ðá ñá ìý íåé óôçí ðñþ ôç å îü äá ôïõ âáè ìï ëï ãé êïý ðß íá êá. ñõ óüò óêü ñåñ ãéá ôçí Ðñï ï äåõ ôé êþ Þ ôáí ï Áã ãå ëïò üñ ôóáò, ï ï ðïß ïò ðý ôõ å Ý íá åê ðëç êôé êü ãêïë ìå ãõ - ñé óôü óïõô óôéò êá èõ óôå ñþ óåéò ôïõ ðñþ ôïõ ç ìé ñü - íïõ! Ï Âá ëå íôß íïò Ãéá Ü åö åß äå äåý ôå ñç êß ôñé íç êüñ ôá óôï 65' á öþ íï íôáò ôïí Ï ëõ ìðéá êü Ëáõ ñß ïõ ìå ðáß êôç ëé ãü - ôå ñï ãéá ôç óõ íý åéá ôçò á íá ìý ôñç óçò. Ðá ñü ëá áõ ôü, ïé öé ëï îå íïý ìå íïé ðß å óáí óôï ôå ëåõ ôáß - ï ìé óü ù ñï ãéá ôçí é óï öü ñé óç, ü ìùò äåí ôá êá ôü öå ñáí êáé Ý öõ ãáí çô ôç ìý íïé á ðü ôï ãþ ðå äï ìå ôü á ðü ðý íôå óõ íå ü ìå íåò íß êåò. Óêü ñåñ: 45 Á. üñ ôóáò Á ðï âï ëýò: 65 Ãéá Ü åö Â. (2ç ê.) Äéáé ôç ôþò: Á ÂÜ ôóéïò (Ä. Áô ôé êþò). ÐÑÏ Ï ÄÅÕ ÔÉ ÊÇ: Ìç ëéþ íçò, áë êéüò (70' Êá ëáé ôæß äçò), Ôóéá íôïý ëçò, Ä. üñ ôóáò, Ìðéñ ìðß ëçò, Ïõ óôá ìðá óß - äçò (75' Á ëå îß ïõ, 82' Ëá íá ñüò), Ôóïõ ëü êïò, Æß æç ëáò, ËÝê êáò, Ãñß âáò, Á. üñ ôóáò. Ï ËÕ ÌÐÉÁ ÊÏÓ ËÁÕ ÑÉÏÕ: Ìðü ôïò, Ãêï ëü óé (85' Ìá êá - ñþ íçò), Ôæï ìðá íü êçò, Ôóß êëïò, Ìðå ñéü íçò, Á. Ãéá Ü - åö, Äéá ìá íôþò, Äï ìü æïò (80' Ôæé ãá ñß äáò), Æïõ ìüò (70' Ìïýñ ãïò), Âå ëå ôü êïò, Â. Ãéá Ü. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 0 ΚΟΡΩΠΙ 1 Λύτρωση στις καθυστερήσεις! Ìå Ý íá ãêïë ðïõ óç ìåß ù óå ï Íôá íôü ìçò óôï ôñß ôï ëå - ðôü ôùí êá èõ óôå ñþ óå ùí, ôï Êï ñù ðß Ý öõ ãå ìå ôïõò ôñåéò âáè ìïýò ôçò íß êçò á ðü ôçí Ý äñá ôïõ Á ñç Áì öéü - ëçò, å ðé êñá ôþ íôáò ìå 1-0. Ç ï ìü äá ôùí Ìå óï ãåß ùí êõ íþ ãç óå ôç íß - êç ìý ñé ôï ôå ëåõ ôáß ï óöý ñéã ìá ôçò ëþ îçò êáé äé êáéþ èç êå óôéò êá èõ óôå - ñþ óåéò êåñ äß æï íôáò ôñåéò ðï ëý ôé - ìïõò âáè ìïýò óôçí ðñï óðü èåéá ðïõ êü íåé íá âñß óêå ôáé øç ëü óôçí âáè ìï ëï ãß á. Ãå íé êü Þ ôáí Ý íá ìáô ò ãéá ãå ñü íåý ñá, ìå ðïë ëýò ìï íï ìá ß åò êáé ëé ãï óôýò öü óåéò ìðñï óôü á ðü ôéò äý ï å óôß åò. Ôï Êï ñù - ðß äé êáéþ èç êå ãéá ôçí å ðé ìï íþ ôïõ êáé ðþ ñå óôï öé íü ëå ôç íß êç. Óêü ñåñ: 93 Íôá íôü ìçò Äéáé ôç ôþò: Ìá ëïý ïò (Áñ ãï ëß äáò). Ο Νταντάµης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, πέτυχε το γκολ της νίκης Á ÑÇÓ ÁÌ ÖÉÁ ËÇÓ: Óá íôá ìïý ñçò, Âïýë ãá ñçò, Ôïý ôóïõ - ëçò (89' Ðï ëéüò), Ëá ðá ôüò, Âé äü ëçò, ÌÝ îçò, Ðá íá ãü - ðïõ ëïò (53' Ãå ùñ ãá ëü êçò), Íé öá äü ðïõ ëïò, Ãå ñï âá óß - ëçò, Ôñß ìðïò (82' Á èá íá óéü äçò), Äñü óïò. ÊÏ ÑÙ ÐÉ: Ìõ ëù íüò, Ìá íá óþò, Âñïý ôóçò, Êï ëß íôæáò (87' ÄÞ ìáò), Óá ëü êïõ, Á ëå îß ïõ Ó., Á ëå îß ïõ Á. (86' Ôü - ëéáò), Êïê êß íçò, Óù ðéü äçò (75' Óýñ ñïò), Ñå íôþò, Íôá - íôü ìçò. Ôá áðïôåëýóìáôá 11η ΑΕ Περάµατος-Αχαρνα κός 0-2 Τριγλία Ραφήνας-Σαρ. Αίγινας 4-0 Προοδευτική-Ολ. Λαυρίου 1-0 Αρης Αµφιάλης-Κορωπί 0-1 Ωρωπός-Αήττητος Σπάτων 1-3 Μύκονος-Ανω Σύρος 2-1 Ατρόµητος Πειραιά-Κερατσίνι 3-0 Ανταγόρας Κω-Μοσχάτο 0-3 ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 1. Προοδευτική Κερατσίνι Αχαρνα κός Κορωπί Μύκονος Ολυµπιακός Λαυρίου Τριγλία Ραφήνας Ατρόµητος Πειραιά Αήττητος Σπάτων Μοσχάτο Ανω Σύρος Ωρωπός ΑΕ Περάµατος Σαρωνικός Αίγινας Αρης Αµφιάλης Ανταγόρας Κω 3 * Προοδευτική, Μύκονος, Τριγλία Ραφήνας, Ατρόµητος Πειραιά, Ανω Σύρος, Σαρωνικός Αίγινας έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ 12η Σαρωνικός Αίγινας-Μύκονος Κερατσίνι-Τριγλία Ραφήνας Μοσχάτο-Ωρωπός Αχαρνα κός-ατρόµητος Πειραιά Αήττητος Σπάτων-Αρης Αµφιάλης Κορωπί-Προοδευτική Ανταγόρας Κω-ΑΕ Περάµατος Ανω Σύρος-Ολυµπιακός Λαυρίου

27 εκέµβριος 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 27 Στο δεύτερο ηµίχρονο οι δύο οµάδες µοιράστηκαν ευκαιρίες και εντυπώσεις αφού προσπάθησαν υπό ίσοις όρους να πάρουν τη νίκη ΜΑΡΚΟ 1 ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 2 Στο 89 έκλεψε τη νίκη! Óðïõ äáß á å êôüò Ý äñáò íß êç ãéá ôïí Ðá ìðáéá - íé êü, ðïõ áí êáé âñý èç êå ðß óù óôï óêïñ, å - ðé êñü ôç óå 2-1 ôçò Ìáñ êü. Ïé ãç ðå äïý ïé Þ - ôáí áõ ôïß ðïõ ðþ ñáí ôá ç íß á ôïõ á ãþ íá êáé Ý - äåé îáí ü ôé Þ èå ëáí ðéü ðï ëý ôç íß êç, Ý ôóé ìå ôü á ðü áñ êå ôýò á ìý íåò åõ êáé ñß åò, åõ ôý ç óáí íá ðñï ç ãç èïýí óôï óêïñ ìå ôïí Äñü óï óôï 20 ìå ôü á ðü ù ñáß ï óõí äõá óìü. Ôï ãêïë áõ - ôü åß å óáí á ðï ôý ëå óìá íá îõ ðíþ óåé ôïõò öé - ëï îå íïý ìå íïõò êáé íá ðå ñü óïõí óôçí á íôå ðß - èå óç. Óå ìß á á ðü ôéò å ðé èý óåéò ôùí öé ëï îå íïý - ìå íùí êáé óõ ãêå êñé ìý íá óôï 41 Ý öå ñáí ôï ìáô ò óôá ß óéá, é óï öá ñß æï íôáò ìå ôïí Óôáõ ñü - ðïõ ëï óå 1-1, ôï ï ðïß ï Þ ôáí êáé ôï óêïñ ç ìé - ñü íïõ. Óôï äåý ôå ñï ç ìß ñï íï ïé äý ï ï ìü äåò ìïé ñü óôç êáí åõ êáé ñß åò êáé å íôõ ðþ óåéò á öïý ðñï óðü èç óáí õ ðü ß óïõò ü ñïõò íá ðü ñïõí ôç íß êç. Å íþ ü ëá öáé íü ôáí ü ôé ïé äý ï á íôß ðá - ëïé èá åß áí óáí óõ ãêï ìé äþ ôï âáè ìü ôçò é óï - ðá ëß áò, ç ôý ç á ìï ãý ëá óå óôïõò öé ëï îå íïý - ìå íïõò êáé ðþ ñáí ôç íß êç óôï 89 ìå ôïí Óôá - ìü ôç äéá ìïñ öþ íï íôáò ôï ôå ëé êü 2-1. Ç íß êç áõ ôþ öýñ íåé ôçí Ðáéá íß á óôçí ß äéá âáè - ìï ëï ãé êþ èý óç ìå ôçí Ìáñ êü äß íï íôáò ôçí âáè ìï ëï ãé êþ á íü óá, á íôß èå ôá ïé Ìáñ êï ðïõ - ëéþ ôåò äåí êá ôü öå ñáí íá é êá íï ðïé Þ óïõí ôïõò áñ êå ôïýò öé ëü èëïõò ðïõ êá ôá êëý æïõí ôéò å îý äñåò ôïõ ãç ðý äïõ. Ìáñ êü: Ðáð ðüò, Äéá ìá íôü êïò, Óé äý ñçò, Êá - ñá ãéüí íçò, Êï íôæéüò, Äç ìï ãéüí íçò, ËÜð ðáò (81 Êüê êêá ëçò), Ôóþ íçò, Êï íôï ãéáí íü ðïõ ëïò (75 á ôæé ñü é), Äñü óïò, Êá ëá íéþ ôçò Ðá ìðáéá íé êüò: Ðá ðá äü ðïõ ëïò, Êñç ôé êüò, Ëéá ôóé êïý ñáò Á., Óþ ôá, Ôïý íôáò, Óôáõ ñü - ðïõ ëïò Í., Á ðï óôü ëïõ (65 Êïõ óéþ ñçò), ÊÜë - ëçò, Óôá ìü ôçò (89 Ðá ðá êù óôá íôß íïõ ), Ï óìå - ñüë íô (88 Êïõ ëï Ý ñçò), Ìïõ óá ñáß. ΚΟΥΒΑΡΑΣ 0 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 0 Στείρα ισοπαλία! É óü ðá ëïé ù ñßò ãêïë á íá äåß èç êáí Êïõ âá - ñüò êáé Êñõï íý ñé ôï ÓÜâ âá ôï 4 Äå êåì âñß ïõ óå ìáô ò ðïõ Ý ãé íå ãéá ôçí 10ç á ãù íé óôé êþ ôçò Á ÅÐ ÓÁ ÍÁ. É óïñ ñï ðç ìý íï ôï ðñþ ôï ìý ñïò ìå ôïí Êïõ âá ñü íá Ý åé ôçí êá ôï Þ ôçò ìðü - ëáò êáé íá ãß íå ôáé á ðåé ëç ôé êüò ìå ôïõò äñá - óôþ ñéïõò Êï íôï ãéüí íç êáé Ìïõ ôóü êá. Óôçí å - ðá íü ëç øç ïé öé ëï îå íïý ìå íïé Ý äù óáí þ ñï óôïõò ãç ðå äïý ïõò êáé ðñï óðü èç óáí íá ôõ ðþ óïõí ôï ìáô ò ìå á íôå ðé èý óåéò, ù ñßò ü - ìùò ôï å ðé ôåõ èåß ôï å ðé èõ ìç ôü á ðï ôý ëå óìá êáé ôï.. óôåß ñï 0-0 íá á ñá êôç ñß æå ôáé äß êáéï. ù ñßò êü ôé ôï á îéü ëï ãï.. êý ëç óå ôï ðñþ ôï ìý - ñïò, ìå ôïí Êïõ âá ñü íá îå êé íü ðéï äõ íá ôü êáé íá ðñï óðá èåß íá åê ìå ôáë ëåõ ôåß ôçí äå îéü ôïõ ðëåõ ñü ìå ôïõò Êï íôï ãéüí íç êáé Ìïõ - ôóü êá ðïõ âñý èç êáí óå êá ëþ ìý - ñá. Ïé äý ï ï ìü äåò åß áí á ðü Ý - íá äï êü ñé. Ïé öé ëï îå íïý ìå íïé ìå ôïí Ìé Ý ëç óôï 25 êáé ïé ãç ðå äïý ïé ìå ôïí Êï íôï - ãéüí íç óôï 35. Ïé öé ëï îå íïý - ìå íïé ðïõ ðá ñá ôü èç êáí ìå å ðé èå ôé êï ãå íýò ó Þ ìá, äåí ìðü ñå óáí íá å ðé âëç èïýí å íôüò á ãù íé óôé êïý þ ñïõ, ìå å îáß ñå óç ôçí öü óç ôïõ 25 ðïõ ç ìðü ëá óôá ìü ôç - óå óôï äï êü ñé.. Ï Êïõ âá ñüò ðïõ äåí óõì âé - âá æü ôáí ìå ôçí é óï ðá ëß á, Ý ñé íå ôï âü ñïò óôçí å ðé èå ôé êþ ôïõ ãñáì ìþ «öïñ ôþ íï íôáò» ôçí ìå ðå ñéó óü ôå ñïõò ðï äï óöáé ñé óôýò, ü - ìùò áõ ôü Ý äé íå ôï äé êáß ù ìá óôï Êñõï íý ñé íá á ðåé ëåß ìå ãñþ ãï ñåò á íôå ðé èý óåéò. Ïé ðñï - óðü èåéåò ôùí ðï äï óöáé ñé óôþí ôùí äý ï ï ìü - äùí äåí á ðý öå ñáí.. êáñ ðïýò êáé ìå ôï ôå ëé êü óöý ñéã ìá ôïõ äéáé ôç ôþ âñþ êå Êïõ âá ñü êáé Êñõï íý ñé é óü ðá ëïõò ìå ôï.. óôåß ñï 0-0. Êïõ âá ñüò: Êüê êé íïò (80 êá ñá ãéüí íçò), á - ôæþò (70 Ðñß öôçò), êá ôóß êçò, Ðáð ðüò, Ãêß íçò, Âß ëá, ÈÜ íïò, ÐëÜ êá, Ìïõ ôæü êáò, Êï íôï ãéüí - íçò, Êñõå ìü äçò (87 ËéÜð ðçò). Êñõï íý ñé: Ìá íïõ óü êçò, Äå óßë ëáò Ä., Ìå ß - ëç, Å ëïý íá, Ìß áò, Äå óßë ëáò Ó., Äç ìç ôñß ïõ (68 Ñß æïò), Êï óêß íáò, Ôóá ëá ðá ôü íçò (87 ñõ - óé êü ðïõ ëïò), ëá öïý ñáò, á ëß ëé (68 Á íß íïò). ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 2 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3 εν κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή! Äåí êá ôü öå ñáí íá êñá ôç èïýí óôçí êï ñõ öþ ôá Ãëõ êü Íå ñü, á öïý ç ÌÜ ç Ìá ñá èþ íá Þ - ôáí ç íé êþ ôñéá óôï íôýñ ìðé êï ñõ öþò ôçò Á ÅÐ ÓÁ ÍÁ, êá èþò å ðé êñü ôç óå ìå óêïñ 3-2 å êôüò Ý äñáò ôùí Ãëõ êþí Íå ñþí. Ï Êïý ëéáò óôï 22 Ý âá ëå ìðñï óôü ôïõò öé ëï - îå íïý ìå íïõò, áë ëü ïé ãç ðå äïý ïé á íôý äñá - óáí á ìý óùò ìå á ðï ôý ëå óìá öý ñïõí ôï ìáô ò óôá ß óéá ìå ôïí Á íôéüñ óôï 30. Ïé ãç ðå äïý ïé ìå ôü ôçí é óï öü ñé óç óõ íý é óáí íá ðéý æïõí, êáé ç ðß å óç áõ ôþ óôý öèç êå ìå å ðé - ôõ ß á á öïý ìå ãêïë ôïõ Á èá íá óü ðïõ ëïõ óôï 42 ìðþ êáí ìðñï óôü óôï óêïñ ìå 2-1. Ðñéí êá ëü êá ëü ïé ãç ðå äïý ïé á ñïýí ãéá ôï ðñï âü äé óìá êáé ëß ãï ðñéí ï äéáé ôç ôþò óôåß - ëåé ôéò äõï ï ìü äåò óôá á ðï äõ ôþ ñéá, ïé öé ëï - îå íïý ìå íïé óç ìåß ù óáí êáé äåý ôå ñï ôýñ ìá óôï 45 ìå ôïí Ðá ðá äü ðïõ ëï îá íá öýñ íï íôáò ôï ìáô ò óôá ß óéá. Ôï 2-2 Þ ôáí ôï óêïñ ôïõ ç - ìé ñü íïõ. Óôçí å ðá íü ëç øç ïé äý ï ï ìü äåò ðü - ëå øáí ìå ü ëåò ôéò äõ íü ìåéò ðïõ åß áí ãéá ôç íß êç ðïõ èá ôïõò êñá ôïý óå óôçí êï ñõ öþ, áë - ëü ôï Üã ïò êáé ç ðß å óç åß å óáí á ðï ôý ëå óìá íá ìçí ìðï ñïýí íá ðå ôý ïõí ôï ðï èç ôü Ο Κουβαράς έριχνε το βάρος στην επιθετική του γραµµή ãêïë. Å êåß ðïõ ü ëá Ý äåé íáí ü ôé ôï ìáô ò èá ëþ îåé ù ñßò íé êç ôþ, ôü ôå ï ß äéïò ðáß êôçò ðïõ óç ìåß ù óå ôï äåý ôå ñï ãêïë, îá íá ôý ðç óå êáé ðü ëé óôï 90 äéá ìïñ öþ íï íôáò ôï ôå ëé êü 3-2 ãéá ôïõò öé ëï îå íïý ìå íïõò. Ôá Ãëõ êü Íå ñü á ãù íß æï íôáí á ðü ôï 21 ìå ðáß êôç ëé ãü ôå ñï, ëü ãù ôçò á ðï âï ëþò ôïõ Ìá íïõ óü êç, å íþ ïé öé ëï îå íïý ìå íïé åß - áí äý ï êá ëýò åõ êáé ñß åò íá óç - ìåéþ óïõí êáé Üë ëï ôýñ ìá, áë ëü ôü óï ç ðñï óðü èåéá ôïõ Ðá ðá - äü ðïõ ëïõ óôï ðñþ ôï ëå ðôü, ü óï êáé ôïõ Êá ôóïý ãêñç óôï 60 óôá ìü ôç óáí óôï äï êü ñé ôïõ Áñ ãõ ñü ðïõ ëïõ. Ãëõ êü Íå ñü: Añãõ ñü ðïõ ëïò, Êá ñá ìü íçò (79 ÃÜ óðá ñçò), ËÜ - âäáò, Ìá íïõ óü êçò, Ðá ðá èü íïò, Á íôéüñ, Ìåñ ôü é, Åõá ãå ëé íüò, Êï âü íçò (89 Íé êï ëá ú äçò), Á èá íá óü ðïõ ëïò, Ðá ðü æï - ãëïõ (51 Ðá óðá ëéü ñçò) ÌÜ ç Ìá ñá èþ íá: Ðß êíçò, ÔóÝ ëáò, á ìü ìçò (77 Êá ñá ëþò), Êïý ëéáò, Íôá Þò, á âäïý ëáò Ãñß âáò(79 Óôá ìïý ëçò),êá ôóïý ãêñçò, ÌÜ - ôæçò, Ìå æß íé, Ðá ðá äü ðïõ ëïò. ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 3 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 0 Παραπατά το Πόρτο Ράφτη! ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΞΑΡΧΑ Óå ñõè ìïýò "ôáí ãêü" óõ íý é óå ç Èý åë ëá Ñá - öþ íáò,. Ìå ãêïë ôùí á ôæç ëéü, á ñá êôß äç êáé Èï äù ñü êïõ ç Èý åë ëá Ñá öþ íáò å ðé êñü ôç óå ìå 3-0 ôïõ Ðüñ ôï ÑÜ öôç ðïõ öý ôïò ðá ñá ðá - ôü óôï ðñù ôü èëç ìá ôçò Á ÅÐ ÓÁ ÍÁ. Ç Èý åë ëá Ñá öþ íáò ðß å óå á ðü ôçí áñ Þ êáé óôï 30 ï á ôæç ëéüò ìå ù ñáß ï ðëá óý Ü íïé îå ôï óêïñ ãéá ôçí ï ìü äá ôïõ. ÄÝ êá ëå ðôü áñ ãü ôå - ñá êáé óõ ãêå êñé ìý íá óôï 40 ïé ãç ðå äïý ïé äé - ðëá óß á óáí ôá ôýñ ìá ôá ôïõò ìå ôïí á ñá êôß - äç. Ïé äý ï ï ìü äåò á ðï óýñ èç êáí óôá á ðï äõ - ôþ ñéá ìå óêïñ 2-0. Ìå äý ï áë ëá ãýò (Äç ìç ôñá êü ðïõ ëï á íôß Íôïý íç êáé Óé äç ñü á íôß Êï íôïý ëç) Üñ é óå ôçí å ðá íü ëç øç ôï Ðüñ ôï ÑÜ öôç, áë ëü êáé ðü ëé ïé ãç ðå äïý ïé åß áí ôçí õ ðå ñï Þ êáé ôéò åõ êáé ñß - åò ãéá íá äéåõ ñý íïõí ôï ðñï âü äé óìá ôïõò, ü - ðïõ ìß á á ðü áõ ôýò ìå ôá ôñü ðç êå óå ãêïë ìå ôïí Èï äù ñü êï óôï 55 äéá ìïñ öþ íï íôáò ôï ôå ëé êü óêïñ 3-0. Ôï Ðüñ ôï ÑÜ öôç ãéá Üë ëï Ý íáí á ãþ íá á ðï - ãï Þ ôåõ óå á öïý äåí á ðåß ëç óå óå êá íý íá óç - ìåß ï ôïõ á ãþ íá ôïõò ãç ðå äïý ïõò. Ìå ôçí Þô ôá ôïõò áõ ôþ ïé öé ëï îå íïý ìå íïé ðá ñá ìý - íïõí óôçí ôå ëåõ ôáß á èý óç ôçò âáè ìï ëï ãß áò ìå óõ ãêï ìé äþ ìü ëéò å íüò âáè ìïý êáé äý óêï - ëá ðëý ïí èá á ðï öý ãåé ôï ìïé ñáß ï. O á äý íá ìïò êñß êïò Ç á ìõ íôé êþ ãñáì ìþ ôïõ Ðüñ ôï ÑÜ öôç ðïõ ðý - ñá óå äý óêï ëåò þ ñåò óôïí á ãþ íá ôçò «Ñá öþ - íáò». Ïé ãç ðå äïý ïé äåí åß áí ðñü âëç ìá óôç äç ìéïõñ ãß á öü óå ùí êáé áí Þ ôáí ðéï åý óôï ïé ôï óêïñ èá Þ ôáí ðéï ìå ãü ëï. Óõí ôïéò Üë ëïéò ïé öé ëï îå íïý ìå íïé äåí ðá ôïý óáí åý êï ëá óôçí á íôß ðá ëç ðå ñéï Þ. Èý åë ëá Ñá öþ íáò: Êá ôý ïò, Âé âé êß äçò, Ôóá - íá êôóþò (70 ÊëÜ øçò), Êï ôñï æß íçò, âá óé ëåß ïõ, Èï äù ñü êïò (55 Ïé êï íü ìïõ), á ñá êôß äçò, ÔóÝ ëéïä ò, Áñ óå íü ðïõ ëïò, á ôæç ëéüò (60 ËÜ - ìðñïõ), Íé êï ëý áò. Ðüñ ôï ÑÜ öôç: Á ðï óôï ëß äçò, Ìá ëá ôü íïò, ÄÞ - ìáò, Êá ñüò, Ìïõ óôü ãéáí íçò, Ôæá íþò, Äç ìï - ãéüí íçò (75 Ðå ôñï ãéþñ ãïò), Íôïý íçò (50 Äç - ìç ôñá êü ðïõ ëïò), Á ãêôæü, á ìðý ñçò, Êï íôïý - ëçò 965 Óé äç ñüò). Ó ü ëéá: «Ìå ôçí öå ôé íþ åì öü íé óç îá íá âñß óêåé ôçí á ìý íç á îéï ðé óôß á ôïõ ôï Ðüñ ôï ÑÜ öôç» äþ - ëù óå óå êü ðïéá óôéã ìþ ï Ðñü å äñïò Óôáý - ñïò ñõ óü öçò; ÌÞ ðùò Ý åé áë ëü îåé ï ü ñïò á îéï ðé óôß á êáé äåí ôï îý ñïõ ìå! Η αµυντική γραµµή του Πόρτο Ράφτη που πέρασε δύσκολες ώρες στον αγώνα της «Ραφήνας» Ôá áðïôåëýóìáôá 10η Θύελλα Ραφήνας-Πόρτο Ράφτη 3-0 Μαρκό-Παµπαιανικός 1-2 Ανοιξη-Παλληνιακός 0-3 Κυανούς Αστήρ Βάρης-Αρ. Βούλας 2-0 Νικολακάκης-Ολ. Αγ. Στεφάνου 3-0 Εθνικός Ν. Μάκρης-Πανσταυρα κός 1-1 Κουβαράς-Κρυονέρι 0-0 Γλυκά Νερά-Μάχη Μαραθώνα 2-3 Âáèìïëïãßá 1. Κυανούς Αστήρ Βάρης Μάχη Μαραθώνα Γλυκά Νερά Παλληνιακός Θύελλα Ραφήνας Νικολακάκης Κουβαράς Αρης Βούλας Κρυονέρι Ολυµπιακός Αγ. Στεφάνου Παµπαιανικός Μαρκό Εθνικός Ν. Μάκρης Πανσταυρα κός Ανοιξη Πόρτο Ράφτη 1 Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ 11η Μάχη Μαραθώνα-Κυανούς Αστήρ Βάρης Αρης Βούλας-Μαρκό Πανσταυρα κός-γλυκά Νερά Παµπαιανικός-Κουβαράς Ολ. Αγ. Στεφάνου-Εθνικός Ν. Μάκρης Κρυονέρι-Θύελλα Ραφήνας Παλληνιακός-Νικολακάκης Πόρτο Ράφτη-Ανοιξη

28 28 ΑΘΛΗΤΙΚΑ εκέµβριος 2010 ΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 ΑΡΤΕΜΙΣ 0 Έχει κόψει ταρίφα! Εύκολο απόγευµα είχε η όξα Κορωπίου αφού σε ρυθµό ρελαντί επιβλήθηκε στην έδρα της επί της Αρτέµιδος µε σκορ 4-0 για την 10η αγωνιστική της Β ΕΠΣΑΝΑ. Η όξα παίζοντας µε σβησµένες τις µηχανές και κρατώντας δυνάµεις για τη συνέχεια του πρωταθλήµατος, άνοιξε το σκορ στο 40 µε τον Νικόλ, και έτσι µε το φτωχό 1-0 έκλεισε το πρώτο ηµίχρονο. Το πρώτο ηµίχρονο κύλησε µε τους γηπεδούχους να έχουν τον πλήρη έλεγχο και τους φιλοξενούµενους να έχουν τυπική παρουσία στο γήπεδο, αφού σε κανένα σηµείο του αγώνα δεν κατάφεραν να απειλήσουν τους Κορωπιώτες. Με την έναρξη του δευτέρου µέρους,οι γηπεδούχοι θέλοντας να κλειδώσουν τη νίκη ανέπτυξαν ταχύτητα και µε ευκολία σηµείωσαν το δεύτερο γκολ στο 50 µε τον Κιούση. Μετά τα δύο τέρµατα ήρθε και η σειρά του Καστρινάκη για να χριστεί και αυτός σκόρερ που µε ωραία κεφαλιά στο 60 προλαβαίνει την έξοδο του τερµατοφύλακα και πετυχαίνει το τρίτο γκολ της οµάδας του. Το κερασάκι στην τούρτα βάζει ο διακριθέντας Κιούσης, αφού µε δεύτερο προσωπικό γκολ διαµορφώνει το τελικό σκορ του Η σειρά του Καστρινάκη για να χριστεί και αυτός σκόρερ, πετυχαίνονται ωραία κεφαλιά στο 60 αγώνα, ανεβάζοντας το κοντέρ σε 4-0. Η νίκη αυτή διατηρεί τη όξα Κορωπίου στην κορυφή της βαθµολογίας της Β ΕΣΚΑ συγκατοικώντας µε τον Νικηφόρο. Η µέχρι στιγµής πορεία των γηπεδούχων δίνει ελπίδες και υποσχέσεις στους ανθρώπους του Κορωπίου για άνοδο στα σαλόνια της Α ΕΠΣΑΝΑ. Αρνητικό γεγονός του αγώνα ήταν η κόκκινη κάρτα του Κιούση στο 89 έπειτα από έντονο διαξιφισµό µε αντίπαλο. όξα Κορωπίου: Παπαθεοδώρου, Καβίτης, Ρίζος, Θέµης (70 κοφός), Φουστέρης, Ροµπέρτο, Μηλούκα ( 75 Θεοχάρης), Καστρινάκης (80 Ξεφτέρης), Κιούσης, Κορδεράς, Νικόλ. ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 2 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 Άπλωσε τα φτερά του και σκέπασε την Ανάβυσσο! Óå Ý íá é äéáß ôå ñçò âáè - ìï ëï ãé êþò óç ìá óß áò ìáô ò ï Ìáý ñïò Á å ôüò Ý ðåé ôá á ðü Ý íá óõ íáñ - ðá óôé êü ðáé íß äé óôü èç êå ðéï ôõ å ñüò êáé êá ôü öå ñå íá å ðé êñá ôþ óåé ôïõ Óá ñù íé êïý Á íá âýó óïõ ìå 2-1. Áõ ôü ôï á ðï ôý ëå óìá ôïõ äß íåé öôå ñü á öïý îå öåý ãåé Ý óôù êáé ðñï - óù ñé íü á ðü ôéò å ðé êßí äõ íåò èý óåéò ôïõ õ ðï - âé âá óìïý á öïý á íáñ ñé Þ èç êå óôçí 11ç èý - óç. Ï 14ïò Óá ñù íé êüò Á íá âýó óïõ ðïõ õ ðï äý - å ôáé ôçí å ðü ìå íç á ãù íé óôé êþ ìý óá óôçí Ý - äñá ôïõ ôïí Íé êç öü ñï èá ðñý ðåé ï ðùó äþ - ðï ôå íá êåñ äß óåé þ óôå íá ìðï ñåß íá åë ðß æåé ìåë ëï íôé êü ãéá ìß á óß ãïõ ñç óù ôç ñß á. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2 Με τον αέρα του πρώτου! Ï Íé êç öü ñïò ôá âñþ êå óêïý ñá ìå á - íôß ðá ëï ôçí á îéü ìá ç ï ìü äá ôïõ Á ðüë - ëù íá Á íá âýó óïõ á öïý áí êáé 13ïò óôçí âáè ìï ëï ãß á êïß ôá îå ôïí Íé êç öü ñï óôá ìü ôéá!êá ôü ãå íé êþ ï ìï ëï ãß á Ý ãé íå Ý íá ðü - ñá ðï ëý êá ëü ðáé íß äé êáé ðáñ ü ëç ôçí äéá öï ñü ðïõ þ ñé æå ôéò äý ï ï ìü äåò óôçí âáè ìï ëï ãß á ìý óá óôïí á ãù íé óôé êü þ ñï Þ ôáí íôýñ ìðé. Óôçí å ðü ìå íç á ãù íé óôé êþ ï Á ðüë ëù íáò Ý ðåé ôá á ðü ôý ôïéá á ðü äï óç êá ôå âáß íåé å íôüò Ý äñáò ðëý ïí ìå á íå âá - óìý íç ôçí øõ ï ëï ãß á ìå á íôß ðá ëï ôïí ôå - ëåõ ôáß ï Ðáë ëáõ ñå ù ôé êü ðñï êåé ìý íïõ íá å îá óöá ëß óïõí ôï õ ðåñ ðï ëý ôé ìï ôñß ðï íôï ðïõ èá ôïõò âï ç èþ óåé óç ìá íôé êü óôçí óõ íý åéá ôïõ ðñù ôá èëþ ìá ôïò ôçò Â ÅÐ - ÓÁ ÍÁ. ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 0 ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙ 4 Βαριά ήττα µέσα στο σπίτι του! Ôçí Ý êôç ôïõ íß êç ðý ôõ å ôï Êá ðáí äñß ôé êåñ äß æï íôáò ôïí Ðáë ëáõ ñå ù ôé êü ìý - óá óôçí Ý äñá ôïõ ìå ôï âá ñý óêïñ 0-4. Ïé ãç ðå äïý ïé, ãéá á êü ìç ìéá öï ñü á ðï ãï Þ ôåõ óáí ìå ôçí ðá - ñïõ óß á ôïõò, êáé ðá ñá ìý íïõí óôçí ôå ëåõ ôáß á èý óç ôçò Â ÅÐ ÓÁ - ÍÁ âü æï íôáò óå êßí äõ íï ôçí ðá ñá - ìï íþ ôçò óôçí êá ôç ãï ñß á.ïé öé ëï îå - íïý ìå íïé Þ ôáí óá öþò á íþ ôå ñïé. Óôï ðñþ ôï ç ìß ñï íï óêü ñá ñáí óôï 25, å íþ Ý á óáí ðý íáë ôé Ü ñç óôçí á ðü êñïõ óç ôïõ Ðá ðá êþ óôá. Óôï äåý ôå ñï ìý ñïò ôïõ ðáé íé äéïý, ç ï ìü äá ôïõ Ëáõ ñß ïõ ëý ãé óå êáé öü íç êå ç äéá öï ñü ôùí ï ìü äùí. Ôï Êá ðáí äñß ôé ìå ôñß á ãêïë ðïõ ðý ôõ å óôï 55, 65 êáé 82 ç íß êç ôïõ ðþ ñå äéá óôü - óåéò èñéüì âïõ. Ðáë ëáõ ñå ù ôé êüò: Ðá ðá êþ óôáò, Ìðá ãéü - óôïò(68 Ðé ôóé êü ëçò ÅõÜã.), Êá ôóß ðçò, Ðé - ôóé êü ëçò Í.(52 Êïõ ôñïõ ìü íïò), Ï ìýñ êï, ÍôÜ ëáò, Êá ìðý ñçò, Êõ ñéá êß äçò, Óïõ ëéþ - ôçò, Êù óôü êé, Ìáñ ãá ñß ôçò(68 Êá ëïõ ôóß - äçò). ΑΤΛΑΝΤΙΣ 0 ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 0 Πολύτιµη ισοπαλία! Ìïé ñá óìý íá ôá ðü íôá ü ëá, óôï ìáô ò ðïõ äéå îþ èç ãéá ôçí 10ç á ãù íé óôé êþ ôçò Â ÅÐ ÓÁ ÍÁ, ìå ôá îý ôçò Á ôëá íôß äïò êáé ôïõ Ðñù ôý á, ôå ëåéþ íï íôáò ù ñßò ôýñ ìá ôá êáé ìå ôç óõ ãêï ìé äþ ôïõ å íüò âáè ìïý ãéá êü - èå ï ìü äá. Ï Ðñù ôý áò åß å ôçí õ ðå ñï Þ óå ü ëï ôï äéü óôç ìá ôïõ á ãþ íá, áë ëü ïé åõ êáé ñß åò ðïõ äç ìéïýñ ãç óå ðý ñá óáí á íåê ìå ôüë - ëåõ ôåò, ìå á ðï ôý ëå óìá íá ìçí êá ôá öý ñåé íá êü íåé ôçí ðü ñåé ôçí ðï ëõ ðü èç ôç íß êç. Á íôß èå ôá åõ á ñé óôç ìý íïé öáß íï íôáé íá åß - íáé ïé ãç ðå äïý ïé á ðü ôï é óü ðá ëï á ðï ôý - ëå óìá, ìéáò êáé ï Ðñù ôý áò Þ ôáí á íþ ôå - ñïò óå ü ëï ôï äéü óôç ìá êáé á äé êåß ôáé á ðü ôï é óü ðá ëï á ðï ôý ëå óìá. Ìå ôï é óü ðá ëï á ðï ôý ëå óìá ïé ãç ðå äïý - ïé áí êáé âñß óêï íôáé óôçí ðñï ôå ëåõ ôáß á èý óç ôçò âáè ìï ëï ãß áò Ý äåé îáí ü ôé ôïõò á äé êåß ç èý óç áõ ôþ êáé ôïõò äß íåé äý íá ìç ãéá Ý íá íý ï îå êß íç ìá. Á ôëá íôßò: Ìç íüò, ÊÜ ðá ç, Á æü êáò (73 Ðá - ðá ðý ôñïõ),âïõ íç óý áò, Îá ãï ñü ñçò,êá - ñá ãëü íçò, Óôáõ ñü ðïõ ëïò, ïõ ôñß äçò, Êáñ êïý ëéáò (46 Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ), Êéë ìé ôæß - äçò Ôá., Êéë ìé ôæëé äçò Ì. (80 Ëý ãêïò). Ðñù ôý áò Ð. Öþ êáéáò: Êá ñá ëþò, Êá ôæïý - ëáò, Ìáõ ñï äç ìþ ôñçò, Äå óß ëáò, Êá âü - óçò, Ìá êñõ ðß äçò (15 Óá ìðü íé), Äá âþò (80 Ðá äß ôçò), Êï æõ ñü êçò, Êïõ ìá ñüò, ÑÝë ëçò, Êá ëá ìü ñáò.

29

30 30 ΑΘΛΗΤΙΚΑ εκέµβριος 2010 êý óôç êáí óôï 2-0 áë ëü èý ëï íôáò íá êëåé äþ óïõí ôç íß êç ðß å óáí êáé êá ôü öå - ñáí óôï 89 ìå ôïí Ìá êñþ íá äéá ìïñ öþ - íåé ôï 3-0, ìå ôü á ðü ù ñáß ï óõí äõá óìü ìå ôïí Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ. Ïé ãç ðå äïý ïé, ïé ï ðïß ïé åß áí êá èï ëé êþ õ ðå ñï Þ óå ü ëï ôïí á ãþ íá èá ìðï ñïý - óáí íá åß áí ðå ôý åé êáé Üë ëá ãêïë êá óõ ãêå êñé ìý íá óôï 25 áí ôï äï êü ñé äåí óôá ìá ôïý óå ôçí ìðü ëá óå óïõô ôïõ Ðá - ðá ãå ùñ ãß ïõ. Ìå ôç íß êç áõ ôþ ç Ëáõ ñå ù - ôé êþ á íå âáß íåé óôçí 6ç èý óç ôïõ âáè ìï - ëï ãé êïý ðß íá êá ôçò  ÅÐ ÓÁ ÍÁ. Ëáõ ñå ù ôé êþ: Êá ñá ìï ëý ãêïò, ñþ óôïõ (40 Âëá íôþò), Âé óãéù ôß äçò, ÐÜ íïõ, Ìáñ ãþ - íçò, á óéþ ôçò, Êá ëïõ ôóß äçò Ìá êñþò, Ðá - ðá ãå ùñ ãß ïõ, Äñïý ãêáò (45 ÊëéÜ öáò), Ôæþ - ñáò (65 Ìá íß äçò). Âáèìïëïãßá 1. όξα Κορωπίου Νικηφόρος Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών Σταµάτα Καπανδρίτι Λαυρεωτική Νίκη ροσιάς Συκάµινο Αυλώνας Αρτεµις Μαύρος Αετός Ατλαντίδα Απόλλων Αναβύσσου Σαρωνικός Αναβύσσου Πρωτέας Π. Φώκαιας Παλλαυρεωτικός 5 Ωραία προσπάθεια του Τζώρα ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 3 ΣΥΚΑΜΙΝΟ 0 Τους έπνιξε στο λιµάνι! Óôéò êá ëýò åì öá íß óåéò å ðá íýñ å ôáé ç Ο Μακρής διαµορφώνει το 3-0 Ëáõ ñå ù ôé êþ, ç ï ðïß á ðáß æï íôáò ù ñáß ï ðï äü óöáé ñï á íá êôü óé ãü óé ãü ôçí èý - óç ðïõ äé êáéïý ôáé óôï ðñù ôü èëç ìá ôçò  ÅÐ ÓÁ ÍÁ. Ç á íï äé êþ ðï ñåß á ôùí ãç ðå äïý ùí óôéò ôå ëåõ ôáß åò á ãù íé óôé êýò, åß å óáí á ðï ôý - ëå óìá íá öé ëï äù ñþ óåé ìå 3 ôýñ ìá ôá ôç Óõ êü ìé íï êáé íá ðü ñåé ìéá åý êï ëç íß êç. Ìå ôï îå êß íç ìá ôïõ á ãþ íá ïé ãç ðå äïý - ïé êá ôá óêþ íù óáí óôçí ìé êñþ ðå ñéï Þ ôùí á íôé ðü ëùí, óöõ ñï êï ðþ íôáò ôçí á - íôß ðá ëç å óôß á. Ç ðß å óç áõ ôþ åß å óáí á ðï ôý ëå óìá óôï 6 óå óïõô ôïõ Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ íá âñåé óå Ý ñé á íôé ðü ëïõ êáé ï äéáé ôç ôþò ï ï - ðïß ïò Þ ôáí êï íôü óôç öü óç, Ý äù óå ôçí å ó Ü ôç ôùí ðïé íþí. Ôï ðý íáë ôé á íü ëá âå íá å êôå ëý óåé ìå å ðé ôõ ß á ï ÐÜ íïõ ãñü - öï íôáò ôï 1-0. Ç Ëáõ ñå þ ôåò èý ëï íôáò íá å îá óöá ëß - óïõí ãñþ ãï ñá ôç íß êç äé ðëá óß á óáí ôá ôýñ ìá ôá ôïõò ìå ôïí Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ óôï 35 ìå ù ñáß ï øç ëï êñå ìá óôü óïõô. Ïé äý ï ï ìü äåò ðþ ãáí óôá á ðï äõ ôþ ñéá ìå óêïñ 2-0. Óôçí å ðá íü ëç øç ïé ãç ðå äïý ïé äåí áñ - Ôá áðïôåëýóìáôá10η Λαυρεωτική-Συκάµινο 3-0 Αυλώνας-Σταµάτα 0-1 Ατλαντίδα-Πρωτέας Π. Φώκαιας 0-0 Νίκη ροσιάς-αχ. Κάτω Αχαρνών 1-0 Μαύρος Αετός-Σαρ. Αναβύσσου 2-1 Νικηφόρος-Απόλλων Αναβύσσου 3-2 όξα Κορωπίου-Αρτεµις 4-0 Παλλαυρεωτικός-Καπανδρίτι 0-4 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ 11η Καπανδρίτι-Νίκη ροσιάς Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών-Αυλώνας Απόλλων Αναβύσσου-Παλλαυρεωτικός Σταµάτα- όξα Κορωπίου Σαρωνικός Αναβύσσου-Νικηφόρος Αρτεµις-Λαυρεωτική Πρωτέας Π. Φώκαιας-Μαύρος Αετός Συκάµινο-Ατλαντίδα Ανακοινώνεται ότι: ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÁÑ ÉÁÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ÍÏÌÁÑ ÉÁÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÐÑÏÅÄÑÏÓ 1.Με την υπ αρ. 1180/ Απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εργοστασίου κατασκευής ξύλινων επίπλων & άλλων ξύλινων προ όντων της Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση Πάτηµα στα Καλύβια. 2.Αρµόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέµα είναι η /νση Περιβάλλοντος της ΝΑΑΑ. 3.Η ως άνω απόφαση και η σχετική µελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου, στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου µπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων. ÐáëëÞíç, 19/11/2010 Ç Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ó. ÌÁÑÉÁ ÊÁÔÓÉÌÉ Á

31

32 32 ΑΘΛΗΤΙΚΑ εκέµβριος 2010 Για άλλο ένα παιχνίδι εξαιρετική παρουσία είχε ο Γιαννακόπουλος µε 28 πόντους ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ ΚΟΣ 82 ΛΑΥΡΙΟ 80 παρ. (74-74 κ.α.) Τσάµπα ήττα στην παράταση Á ðü Ý íá êá ëü èé å íüò ðáß êôç ðïõ óêü ñá ñå ãéá ðñþ ôç öï ñü óôï ìáô ò, ôï Ëáý ñéï ãíþ ñé - óå ôçí Þô ôá ìå óôçí ðá ñü ôá óç á ðü ôïí Ðá íå ñõ èñá ú êü ãéá ôçí ðý ìðôç á ãù íé óôé - êþ ôçò Á2. Ç ï ìü äá ôïõ ñþ óôïõ Óå ñý ëç åß å êá ëþ ðá - ñïõ óß á óôï êëåé óôü ôçò ÍÝ áò Å ñõ èñáß áò, ù óôü óï óôï ôý ëïò äåí êá ôü öå ñå íá ðü ñåé ôç íß êç. Ôï ðáé íß äé ï äç ãþ èç êå óôçí ðá ñü - ôá óç êáé å êåß ï Êï íôïý äçò ìå ôï ìï íá äé êü êá ëü èé ðïõ ðý ôõ å óôçí á íá ìý ôñç óç Ü ñé - óå ôç íß êç óôïõò ãç ðå äïý ïõò. Ãéá Üë ëï Ý íá ðáé íß äé å îáé ñå ôé êþ ðá ñïõ óß á åß å ï Ãéáí íá êü ðïõ ëïò ìå 28 ðü íôïõò, ðïõ ìü ëé óôá âñß óêå ôáé êáé óôçí êï ñõ öþ ôùí óêü ñåñ ôçò Á2 ìå óõ íï ëé êü 95 ðü íôïõò. Á êï ëïý èç óå ï Êá êéïý æçò ìå 16 êáé ï Øç ëý - áò ìå 14. Ãéá ôïí Ðá íå ñõ èñá ú êü ðñþ ôï âéï - ëß óôï óêï ñü ñé óìá Þ ôáí ï Óé æü ðïõ ëïò ìå 23 ðü íôïõò, ìå ôïí Êï íôïý äç íá ãß íå ôáé óôï öé - íü ëå ï Þ ñù áò ôïõ á ãþ íá. Äõ íá ôü îå êß íç óå ôï ðáé íß äé ôï Ëáý ñéï ðáßñ - íï íôáò ôï ðñï âü äé óìá ìå óôï ðñþ ôï äå êü ëå ðôï. Ôï óõ ãêñü ôç ìá ôïõ ñþ óôïõ Óå ñý ëç óõ íý é óå óôï ß äéï ìï ôß âï êáé Ý êëåé óå ôï ç ìß ñï íï óôï +6 (37-43). Ï Ðá íå ñõ èñá ú êüò á íý âá óå ôçí á ðü äï óþ ôïõ óôï äåý ôå ñï ç ìß ñï íï êáé ìå ôïí Óé æü - ðïõ ëï íá ðå ôõ áß íåé óõ íå ü ìå íá ôñß ðï íôá ðþ ñå ôï ðñï âü äé óìá ìå óôçí ôñß ôç ðå ñß ï äï. Óôçí ôý ôáñ ôç ôï ìáô ò Þ ôáí íôýñ ìðé ìå ôïí Ãéáí íá êü ðïõ ëï óôï öé íü ëå íá ðå ôõ áß íåé êñß óé ìï äß ðï íôï é óï öá ñß æï íôáò êáé óôýë íï íôáò ôï ìáô ò óôçí ðá ñü ôá óç. Óôçí ðá ñü ôá óç ôï ðáé íß äé ðþ ãáé íå ðü íôïðü íôï ìå ôïí Êï íôïý äç íá ãñü öåé óôï öé íü - ëå ìå ôï êá ëü èé ðïõ óç ìåß ù óå ôï ôå ëé êü á ñß æï íôáò ôç íß êç óôïí Ðá íå ñõ èñá ú êü. Äéáé ôç ôýò: Èå ï íüò - Ìá ëáí äñþò - ÍôÜ âá - ñçò. Ôá äå êü ëå ðôá: 16-23, 37-43, 56-54, (ê.á.), ÐÁ ÍÅ ÑÕ ÈÑÁÉ ÊÏÓ ( ïõ ïõ ëþò): Êï íôïý - äçò 2, Óôñá ãá íéþ ôçò 12 (2), Êáë ëéá íéþ ôçò 10 (2), ËÜê êáò, Ìá íôæéþ ñçò 4, Óé æü ðïõ ëïò 23 (4), Ðñß ôóïò 12 (2), Êï ôß äçò, á ñá ëá ìðü - êçò, Óôá ìü ôçò, ËÜê óá 15, Êïýñ ôçò 4 (1). ËÁÕ ÑÉÏ (Óå ñý ëçò): Á èá íá óü ðïõ ëïò, Êáñ - âïý íçò 1, ÌðÜ êáò 2, Êïý óïõ ëáò 10 (1), Êá - êéïý æçò 16, Ãéáí íá êü ðïõ ëïò 28 (1), Æá êõí èé - íüò, Ðåñ ñü êçò, Ëõ êï ãéüí íçò 7, Øç ëý áò 14. Ôá áðïôåëýóìáôá ΚΑΟ - Ίκαροι Σερρών Πανερυθρα κός - Λαύριο (74-74 κ.α.) Αρκαδικός - Νήαρ Ηστ Ρέθυµνο - Κόροιβος Απόλλων Π. - Παγκράτι Πιερικός Αρχ. - Αµύντας (56-56 κ.α.) Ερµής Λαγκαδά - Πανελευσινιακός ΑΕΚ Άργους - Ολυµπιάδα Π ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 1. Ρέθυµνο 9 2. ΚΑΟ 9 3. Ερµής Λαγκαδά 4. Παγκράτι 8 5. Ικαροι Σερρών 8 6. Πιερικός 8 7. Πανελευσινιακός 8 8. Λαύριο 8 9. Αρκαδικός Πανερυθρα κός Ολυµπιάδα Πατρών Αµύντας Απόλλων Πάτρας Νήαρ Ηστ Κόροιβος ΑΕΚ Αργους 6 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ Νήαρ Ηστ-Πανερυθρα κός Κόροιβος-Αρκαδικός Ίκαροι Σερρών-Ρέθυµνο Παγκράτι-ΚΑΟ Αµύντας-Απόλλων Πατρών Πιερικός Αρχέλαος-Ερµής Λαγκαδά Λαύριο - ΑΕΚ Άργους Ολυµπιάδα Πατρών-Πανελευσινιακός

33 εκέµβριος 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 33 Οι παίκτες που επιστρατεύτηκαν για να αντιµετωπίσουν τον ρακόπουλο δεν είχαν και την καλύτερη αγωνιστική παρουσία Á ÅÓÊÁ ΑΣΑΛ 75 ΚΟΡΩΠΙ 70 Έχασε στις λεπτοµέρειες! Αµφίρροπη και άκρως ενδιαφέρουσα εξελίχθηκε η αναµέτρηση µεταξύ του ΑΣΑΛ και του Κορωπίου στο κλειστό της Ζωφριάς, όπου επιβλήθηκαν στο τέλος οι γηπεδούχοι µε σκορ Το µατς ήταν για γερά νεύρα διότι από το πρώτο λεπτό µέχρι και το τέλος οι δύο οµάδες πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ, χωρίς καµία από τις δύο να πάρει κάποια σηµαντική διαφορά, και αυτό προκύπτει και από τα αποτελέσµατα των δεκαλέπτων. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν απόλυτα µοιρασµένο, αφού οι δύο οµάδες πάλευαν για τον ίδιο στόχο, που δεν ήταν άλλος από τη νίκη, το τέλος του δεκαλέπτου αυτού, τους βρήκε ισόπαλους µε Κάπως έτσι εξελίχτηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο, µε τη µόνη διαφορά ότι η αστοχία των φιλοξενούµενων έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να πάνε στα αποδυτήρια προηγούµενοι µε βραχεία κεφαλή Με την έναρξη του δεύτερου µέρους του αγώνα η προσπάθεια των αθλητών του Κορωπίου ήταν αξιέπαινη διότι είχαν να αντιµετωπίσουν και την εµπαθή διαιτησία απέναντι στο πρώτο βιολί των φιλοξενούµενων τον ρακόπουλο, όπου οι παίκτες που επιστρατεύτηκαν για να τον αντιµετωπίσουν δεν είχαν και την καλύτερη αγωνιστική παρουσία, παρά το αντιαθλητικό τους παίξι- µο είχαν την ανοχή των διαιτητών, χαρακτηριστικό είναι ότι ο ρακόπουλος εκτέλεσε µόνο δύο βολές. Ενώ ο αγώνας ήταν αµφίρροπος σε όλη τη διάρκεια του, χρειάστηκε να φτάσουν στο 39ο λεπτό του αγώνα και ενώ το Κορωπί προηγείτο µε 66-67, µε δύο τρίποντα οι γηπεδούχοι πέρασαν µπροστά και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη µε Οι φιλοξενούµενοι έχουν παράπονα από τη διαιτησία όσον αφορά την συµπεριφορά τους απέναντι στον ρακόπουλο, αλλά παρά την ήττα τους παραµένουν στην µέση της βαθµολογίας. Κορωπί (Αποστολάκης): Μουρτζούκος, ρακόπουλος 12 (4), Λαούδης 7(1), Καυκής 7, Κουκουζέλης 10 (2),Ρωµαίος 4, Καραγιώργος, Παπαδόπουλος M.2, Βλάχος 11, Μαυροειδάκος 15, Βλίτσιος 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 72 ΑΝΑΓ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 63 Βρίσκει το δρόµο του! Τα κακό ξεκίνηµα στο πρωτάθληµα φάνηκε ήταν µια κακή παρένθεση για το Μαρκόπουλο, καθώς η οµάδα του Νίκου Χασιώτη επανήλθε στις καλές εµφανίσεις και στην τρίτη συνεχόµενη νίκη, επικρατώντας µε της Αναγ. Πετραλώνων για την 11η η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Α ΕΣΚΑ.. Οι Μαρκοπουλιώτες ξεκίνησαν καλά το µατς µε αποτέλεσµα να πάρουν µια σηµαντική διαφορά τελειώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο µε Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για τους γηπεδούχους, διότι δεν µπόρεσαν να προσαρµοστούν στην ζώνη του αντιπάλου, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε την αστοχία του Μαρκοπούλου και µε όπλο τον αιφνιδιασµό γύρισε το παιχνίδι. Το πρώτο ηµίχρονο βρήκε την Αναγέννηση να προηγείται µε Η ζώνη των φιλοξενούµενων καλά κρατούσε.. αφού έβλεπαν ότι το Μαρκόπουλο δυσκολευόταν να την σπάσει, συνέχισαν στο ίδιο τέµπο. Η ζώνη αυτή τους έδωσε τη δυνατότητα να πάρουν οριακό προβάδισµα κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο µε Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι και πήραν απόλυτα δίκαια το πέµπτο τους ροζ φύλλο αγώνα σε έντεκα αγωνιστικές. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σούρλας ο οποίος 2 λεπτά πριν τη λήξη µε δικό του τρίποντο έβαλε τα θεµέλια για τη νίκη φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι µε 15 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Παπαγιαννάκος µε 14 και Πετράκης µε 13. Για τους φιλοξενούµενους ξεχώρισαν οι Τασιόπουλος µε 11 πόντους και ο Πετριανίδης µε 21 πόντους. ιαιτητές: Μπούκας - Μανουσόπουλος Μαρκόπουλο (Χασιώτης): Τρικαλιώτης 9 (1), Τσίρος 7 (1), Σπίγγος Α, Σπίγγος Σ 5, Στεφάτος 3, Παπαγιαννάκος 14 (1), Σούρλας 15 (3), Στεφάνου 6, Πετρακάκης 13, Καλφαγιάννης, Ζιάκας, Φράγγος. Αναγ. Πετραλώνων ( ροµπούκης): Γραµ- µατίκας 5 (1), Λαµπρόπουλος 11 (2), Γαλανάκης, Αρβανιταντώνης, Τασιόπουλος 11 (1), Καλεµτζάκης, Ζώτος, Ανδρουλάκης, Πετριανίδης 21 (2), Περγαντής 4, Μπλάζος 8, Γιαννακαράς 3. Ôá áðïôåëýóìáôá ΠΑΠΑΓΟΥ/ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ Ν. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ-ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΥΦΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΣΑΛ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Âáèìïëïãßá 1. ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ ΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΟ ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΥΦΩΝ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ/ΤΑΥΡΟΣ ΑΣΑΛ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ ΑΟ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΟΡΩΠΙ-ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΥΦΩΝ ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ-ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Â ÅÓÊÁ Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σούρλας ο οποίος 2 λεπτά πριν τη λήξη µε δικό του τρίποντο έβαλε τα θεµέλια για τη νίκη ÊΕΡΑΤΕΑ 53 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 56 Ή του ύψους, ή του βάθους! Στα σκουπίδια πέταξε την πολύτιµη νίκη της περασµένης αγωνιστικής η οµάδα της Κερατέας επί του πρωτοπόρου Φίλιππα, αφού έχασε στην έδρα της από τα Βριλήσσια τα οποία παλεύουν για τη σωτηρία τους. Με την έναρξη του αγώνα η µόνη οµάδα η οποία µπήκε στον αγωνιστικό χώρο ήταν τα Βριλήσσια, αφού οι Κερατιώτες προτίµησαν να αφήσουν την αγωνιστική τους διάθεση στα αποδυτήρια και να έχουν µόνο τυπική παρουσία στο γήπεδο. Το πρώτο ηµίχρονο κύλισε στον ίδιο ρυθµό φτάνοντας η διαφορά µέχρι και 17 πόντους υπέρ των φιλοξενούµενων, µε αποτέλεσµα οι δύο οµάδες να πάνε στα αποδυτήρια µε σκορ Στο δεύτερο µέρος µετά από τις έντονες οδηγίες του προπονητή Θανάση Κοντού, αποφάσισαν να ξυπνήσουν οι γηπεδούχοι και να κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο µε αγωνιστικές διαθέσεις και µε σκοπό να πάρουν τη νίκη. Με την έναρξη του δευτέρου ηµιχρόνου ξεκίνησε η αντεπίθεση της Κερατέας, µε σκληρή άµυνα και σωστές επιθέσεις κατάφεραν να πλησιάσουν και στο τέλος του τετάρτου δεκαλέπτου, συγκεκριµένα 1 λεπτό πριν τη λήξη µε τρίποντο του Μαρκο- µιχάλη να φέρουν το µατς στα ίσια Το τελευταίο λεπτό χαρακτηρίστηκε από την νευρικότητα και την κούραση των δύο οµάδων αφού χρειάστηκαν 59 για να επιτευχθεί το νικητήριο καλάθι, δυστυχώς όµως για τους γηπεδούχους η οµάδα που το πέτυχε ήταν τα Βριλήσσια, αφού σχεδόν σε νεκρό χρόνο πέτυχαν τρίποντο µε τον Γιάννη Χρυσάγη και έκλεψαν τους 2 βαθµούς της νίκης. Κερατέα Βριλήσσια (20-33) Κερατέα (Κοντός):Σκλέπας, Μαρκοµιχάλης 8 (2), Κατσαπρακάκης, Γιαλελής 4, Κατσίκης 5, Πλαγιαννάκος 15(2), Νικολόπουλος, Κοροβέσης 12, Αµπλιανίτης, Πολίτης 9. Βριλήσσια (Σπηλιωτόπουλος): Κίτσιος 4, Τριανταφύλλης 10(1), Χρυσάγης Ι. 16(2), Νταούντ 11(3), Χρυσάγης Γ. 8, Γεωργούσης, Τσαρδούλιας 5, Σακελλαριάδης 2. Με την έναρξη του δευτέρου ηµιχρόνου ξεκίνησε η αντεπίθεση της Κερατέας Ôá áðïôåëýóìáôá ΑΟΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙ-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ-ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΑΟ ΚΑΡΕΑ ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ ΕΣΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ-. ΑΦΝΙΟΥ ΕΦΟΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ-ΧΑΛΑΝ ΡΙ Âáèìïëïãßá 1. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΟ ΚΑΡΕΑ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΓΣ ΑΦΝΗ ΑΦΝΙΟΥ ΑΟΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ ΕΣΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 9 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ ΧΑΛΑΝ ΡΙ-ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΕΣΚ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ-ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ ΑΦΝΗ ΑΦΝΙΟΥ-ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΟ ΚΑΡΕΑ-ΕΦΟΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ

34 34 ΑΘΛΗΤΙΚΑ εκέµβριος 2010 Με τον ίδιο ρυθµό συνέχισαν τα κορίτσια της Παιανίας και στο δεύτερο µέρος του αγώνα µε αποτέλεσµα να πάρουν µία εύκολη νίκη και τους 2 πολύτιµους βαθµούς ΠΑΙΑΝΙΑ 69 ΑΡΚΑ Ι 47 Μόνο για 10 λεπτά συνάντησε αντίσταση! Το Áñ êü äé ðñï óðü èç óå ìü ôáéá íá ðü ñåé êü - ðïéï êá ëü á ðï ôý ëå óìá êü íôñá óôçí ôï ðé êþ ï - ìü äá, áë ëü ç å ìðåé ñß á êáé ç á ãù íé óôé êþ äéü - èå óç ôùí ãç ðå äïý ùí Ý ðáé îå óç ìá íôé êü ñü - ëï þ óôå íá öôü óïõí ôå ëé êü óå ìéá Ü íå ôç íß êç ìå Ïé Ðáéá íéþ ôéó óåò åß áí ôïí Ý ëåã ï óôï ìå ãá - ëý ôå ñï äéü óôç ìá ôïõ á ãþ íá êáé óõ íü íôç óáí á íôß óôá óç ìü íï óôï îå êß íç ìá ôïõ á ãþ íá êáé óå ü ëï ôï ðñþ ôï äå êü ëå ðôï ôï ï ðïß ï Ý ëç îå ìå ìé êñü ðñï âü äé óìá ôçò Ðáéá íß áò ìå Ìå ôçí Ý íáñ îç ôïõ äåõ ôý ñïõ äå êá ëý ðôïõ ðþ - ñáí å ìðñüò ãå ñü ïé ìç á íýò ôùí ãç ðå äïý - ùí êáé Üñ é óáí íá êôß æïõí äéá öï ñü á óöá ëåß - áò óôï óêïñ, ôå ëåéþ íï íôáò ôï ç ìß ñï íï Ìå ôïí ß äéï ñõè ìü óõ íý é óáí ôá êï ñß ôóéá ôçò Ðáéá íß áò êáé óôï äåý ôå ñï ìý ñïò ôïõ á ãþ íá ìå á ðï ôý ëå óìá íá ðü ñïõí ìß á åý êï ëç íß êç êáé ôïõò 2 ðï ëý ôé ìïõò âáè ìïýò. á ñá êôç ñé óôé êü ãå ãï íüò ãéá ôçí Ðáéá íß á åß íáé ç ðï ëõ öù íß á ôçò ï ìü äáò, ðïõ äåß íåé ôçí Ü - ñé óôç ï ìá äé êþ äïõ ëåéü ðïõ Ý åé êü íåé ôï ðñï - ðï íç ôé êü ôéì, á öïý á ðü ôéò 12 á èëþ ôñéåò óêü - ñá ñáí ïé 10. Ìå ôç íß êç áõ ôþ ç Ðáéá íß á âñß óêå ôáé óôçí 5ç èý óç ôïõ âáè ìï ëï ãé êïý ðß íá êá ôçò Á2 ôïõ Íü ôéïõ ï ìß ëïõ ìå 5 âáè ìïýò. Äéáé ôç ôýò: Ñß æïò - ÓôñÝ ìðáò. Ôá äå êü ëå ðôá: 16-14, 32-26, 57-36, Ðáéá íß á: (Óéá ìá íôïý ñá-êü ôóé öá): Êï íôá ëþ 12, Ôóéì ôóé ëþ 4, Á ëå îáí äñþ 2, Êáë ëéþ ñá 8 (2), Ðï ôá ìéü íïõ, Êåë ëü ñç 8 (2), Ðå ôõ Ü êç Ó. 2, ÌÝì ôóá, Ðå ôõ Ü êç. 9, Ôóé ñé ôæþ 10 (2), ¼ñ - ëï âéô ò 8, Êá ôóá ñü 6. Áñ êü äé: (Äá ìá íü êçò-ôóá ãêá ñü êçò): ëéá ïõ - ôü êç 3, Êïý ãéá 3, Ëå íôæü êç, Ëá ìðé èéá íü êç 2, Óáñ ôæå ôü êç 4, Êá ëõ âéá íü êç, Öï âü êç 10, Ãá - ëç ôóéü íïõ 11(1), Á êñß âïõ 4, Ðï ëï ðå ôñü êç 10. Ôá áðïôåëýóìáôá 6η ΠΑΙΑΝΙΑ- ΟΚΑ ΑΡΚΑ Ι ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡ. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ -ΤΕΡ. ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ - ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 1. ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 3 2. ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3. ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 3 4. ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 3 5. ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 3 6. ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 7. ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ 3 8. ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3 9. ΟΚΑ ΑΡΚΑ Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 3 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ 7η ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΕΡ.ΓΛΥΦΑ ΑΣ-ΚΡ. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΡΚΑ Ι ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΑΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

35 εκέµβριος 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 35 Τα κορίτσια της Κερατέας πανηγύρισαν µόνο µία φορά, στο τρίτο σετ, του αγώνα µε την ΑΕΚ ΑΕΚ 3 ΚΕΡΑΤΕΑ 1 Υπέκυψε στην πρωτοπόρο Ôçí Þô ôá ìå 3-1 óåô ãíþ ñé óå ç Êå ñá ôý á óôçí Ý äñá ôçò ðñù ôï ðü ñïõ Á ÅÊ ãéá ôçí 6ç á ãù íé óôé êþ ôçò Á1 ãõ íáé êþí. Ôá êï ñß ôóéá ôïõ Èá íü óç Íôæá öý ñç äåí ìðü ñå óáí íá á êï ëïõ èþ óïõí ôï öñå íþ ñç ñõè ìü ôùí ãç ðå äïý ùí, ðïõ åß áí óå ìå - ãü ëç ìý ñá ôçí Êéò êáé ôçí Ìðï ñï âß íôóåê, áë ëü êáé Ý íá Ýí èåñ ìï êïé íü óôçí êåñ êß äá. Å ôóé, ç Å íù óç äéåý ñõ íå ôï á Þô ôç ôï óå ñß ôçò êáé óõ íå ß æåé ìü íç ðñþ ôç ìå 18 âáè - ìïýò, å íþ ç Êå ñá ôý á Ý ðå óå óôçí 6ç èý óç ìå 9 âáè ìïýò. Á ðü ôçí Üë ëç, ãéá ôçí Êå ñá ôý á äåí «ôñü - âç îå» ôï ðñþ ôï âéï ëß ôçò ï ìü äáò, á öïý ç Ìé ëý íá ÍÝ óéô ò ðå ñéï ñß óôç êå ìü ëéò óôïõò 12 ðü íôïõò ìå á ìç ëü ðï óï óôü. ôóé, ç ðñï óðü èåéá ðïõ êá ôý âá ëå ç ÍéÝ âá (15 ðü íôïõò) äåí âñþ êå óõ ìðá ñü óôá óç. Óôï ðñþ ôï óåô ôï ðáé íß äé Þ ôáí íôýñ ìðé ìå ôçí Á ÅÊ Ý ï íôáò êáé ôç âï Þ èåéá ôïõ êü óìïõ ôçò íá ôï êá ôá êôü ìå Ç Êå ñá ôý á "ðëç ãþ èç êå" ðïõ Ý á óå ôï ðñþ ôï óåô êáé ðá ñïõ óéü óôç êå á ãíþ ñé óôç óôï äåý ôå ñï, ôï ï ðïß ï êáé Ý á óå ìå êü ôù ôá Ý ñéá (25-10). Ç ï ìü äá ôïõ Èá íü óç Íôæá öý ñç å ðá íþë - èå óôï ìáô ò ðáßñ íï íôáò ôï ôñß ôï óåô ìå 17-25, ìåéþ íï íôáò óå 2-1, áë ëü ü ðùò öü - íç êå áõ ôü Þ ôáí á íá ëá ìðþ, êá èþò Ý á óå ôï ôý ôáñ ôï ìå êáé ìá æß ôï ìáô ò á ðü ôçí Á ÅÊ. Ôá óåô: 25-23, 25-10, 17-25, Á ÅÊ (Ãéþñ ãïò Óá ìá ñüò): Êïõ ôïõ îß äïõ 4 (3 Ü óïé, 1/2 åð.), Êéò 18 (17/37 åð., 1 ìðëïê), Ìðï ñï âß íôóåê 8 (1 Ü óïò, 6/15 åð., 1 ìðëïê), Ðá ðá ãå ùñ ãß ïõ 10 (1 Ü óïò, 5/18 åð., 67% õð., 4 ìðëïê), Ëá ìðñé íß äïõ 11 (5 Ü óïé, 3/5 åð., 3 ìðëïê), Êá ëá ú íôæß å - âá 13 (1 Ü óïò, 12/29 åð., 64% õð.), ÓÜê - êïõ ëá (ë, 67% õð.), Êïõ íü äç, Ðáõ ëï ðïý - ëïõ, Ãêéïõ æý ëç. Êå ñá ôý á (Èá íü óçò Íôæá öý ñçò): É ôéü ñç 9 (3 Ü óïé, 3/6 åð., 3 ìðëïê), Öå ñý é ñá 7 (1 Ü óïò, 4/4 åð., 2 ìðëïê), ÍéÝ âá 15 (13/31 åð., 55% õð., 2 ìðëïê), ÍÝ óéô ò 12 (3 Ü óïé, 7/29 åð., 2 ìðëïê), Êá ôå ñß íç 10 (1 Ü óïò, 9/25 åð., 53% õð.), Ãå ùñ ãéü äç 5 (3/10 åð., 2 ìðëïê), ÌÜñ êïõ (ë, 71% õð.), Êá ëï ãñé - äü êç, ÓôÜ èç. ΑΝΑΤΟΛΙΑ 0 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 3 Επιστροφή στις νίκες Ìå ôü á ðü äý ï óõ íå ü ìå íåò Þô ôåò á ðü ôçí Á ÅÊ êáé ôïí Ï ëõ ìðéá êü, ôï Ìáñ êü - ðïõ ëï å ðý óôñå øå óôéò å ðé ôõ ß åò êåñ äß æï - íôáò ìå 3-0 óåô ôï Á íá ôü ëéá óôç Èåó óá - ëï íß êç, á íå âáß íï íôáò óôçí 3ç èý óç ôïõ âáè ìï ëï ãé êïý ðß íá êá ôçò Á1 ãõ íáé êþí. Ôï ðü óï óç ìá íôé êþ Þ ôáí ç íß êç ãéá ôçí ï - ìü äá ôùí Ìå óï ãåß ùí öáß íå ôáé á ðü ôï ãå - ãï íüò ü ôé ïé ãç ðå äïý åò ðñï Ýñ ï íôáí á - ðü Ý íá óå ñß ôñéþí íé êþí êü íôñá óå Ðá íá - èç íá ú êü, Ç ñá êëþ Êç öé óéüò êáé Ðåé ñá ìá ôé - êü. Ù óôü óï, á ðý íá íôé óôá êï ñß ôóéá ôïõ Ãéþñ - ãïõ Ëõ êïý äç, äåí åß áí êá ìß á ôý ç, ìå ôï Ìáñ êü ðïõ ëï íá öåý ãåé ìå ôïõò âáè - ìï èõò ôçò íß êçò á ðü ôçí Èåó óá ëï íß êç. Êï ñõ öáß åò ãéá ôéò íé êþ ôñéåò Þ ôáí ç Ôóß ìá ìå 19 ðü íôïõò, ç Êï óìü ìå 14 êáé ç Íôá Óßë âá ìå 12, å íþ á ðü ôï Á íá ôü ëéá îå þ ñé - óå ç ÃéÜ íå âá ìå 10 ðü íôïõò. Ôï ðñþ ôï óåô Þ ôáí ìéá ðñáã ìá ôé êþ ìü ç êáé êñß èç êå óôéò ëå ðôï ìý ñåéåò, ìå ôï Ìáñ êü ðïõ ëï íá ôï êá ôá êôü ìå Óôç óõ íý åéá êáé Ý ï íôáò ôçí øõ ï ëï ãß á ìå ôï ìý ñïò ôïõò, ôá êï ñß ôóéá ôïõ Ëõ êïý äç Ý öôá óáí åý êï ëá óôç íß êç êåñ äß æï íôáò ìå ôï äåý ôå ñï êáé ìå ôï ôñß ôï óåô. Ôá óåô: 24-26, 18-25, Aíá ôü ëéá (Åõ óôñá ôß á Êïê êß íïõ): Ðá ñá - óêåõï ðïý ëïõ 4 (1 Ü óïò, 3/17 åð., 61% õð.), Ãå ùñ ãá êï ðïý ëïõ 8 (2 Ü óïé, 6/9 åð.), Âïõ ôóü 3 (2 Ü óïé, 1 ìðëïê), Ôé êôá ðá íß äïõ 6 (1 Ü óïò, 5/17 åð., 47% õð., 1 ìðëïê), ÃéÜ íå âá 13 (1 Ü óïò, 11/19 åð., 1 ìðëïê), Êéü óç 10 (9/33 åð., 1 ìðëïê), ÂëÜ ïõ (ë, 67% õð.), ß íôá, Öïõ íôæþ ëá 4 (3/10 åð., 57% õð., 1 ìðëïê). Ìáñ êü ðïõ ëï (Ãéþñ ãïò Ëõ êïý äçò): Êï - óìü 14 (2 Ü óïé, 10/24 åð., 60% õð., 2 ìðëïê), Óá ðá ñýö óêá 3 (2/7 åð., 1 ìðëïê), Íôá Óßë âá 12 (11/28 åð., 1 ìðëïê), Óé ìüí - êï âá 1 (1 ìðëïê), Ôóß ìá 19 (1 Ü óïò, 17/30 åð., 61% õð., 1 ìðëïê), Ìáñ êï ðïý ëïõ 5 (1 Ü óïò, 3/5 åð., 1 ìðëïê), Êï íü ìç (ë, 57% õð.), Êïõ ôóé âß ôç. Ôá áðïôåëýóìáôá 6η Ολυµπιακός - Ηρακλής Θεσ. 3-1 (25-15, 21-25, 25-09, 25-14) Ανατόλια - Μαρκόπουλο 0-3 (24-26, 18-25, 19-25) Ηρακλής Κηφ. - Πειραµατικό 3-1 (25-29, 24-26, 25-10, 25-22) ΑΕΚ - Κερατέα 3-1 (25-23, 25-10, 17-25, 25-22) Πανιώνιος - ΕΑ Λάρισας 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) Παναθηνα κός - Πανελλήνιος 3-2 (24-26, 20-25, 25-12, 25-21, 15-13) Âáèìïëïãßá 1. ΑΕΚ Ολυµπιακός Μαρκόπουλο Παναθηνα κός Ηρακλής Θεσ Κερατέα 9 7. Ηρακλής Κηφ Ανατόλια 8 9. Πανελλήνιος Πανιώνιος Πειραµατικό ΕΑ Λάρισας 0 Ç åðüìåíç áãùíéóôéêþ 7η Κερατέα - Ολυµπιακός Ηρακλής Θεσ. - Ανατόλια Μαρκόπουλο - Ηρακλής Κηφ. ΕΑ Λάρισας - ΑΕΚ Πανελλήνιος - Πανιώνιος Πειραµατικό - Παναθηνα κός Οι κοπέλες του Μαρκόπουλου πανηγυρίζουν τη νίκη µέσα στη Θεσσαλονίκη

36 36 ΒΙΒΛΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καπόν», το βιβλίο «Φωτοποιήµατα» µε φωτογραφίες και στίχους του δηµοσιογράφου Γιώργου ουατζή και κείµενα της ιστορικού τέχνης Λαµπρινής Μπενάτση εκέµβριος 2010 O κ. ουατζής υπέγραψε τα βιβλία που αγόρασαν οι θαυµαστές του «Φωτοποιήµατα», ένα εικαστικό και λογοτεχνικό ταξίδι Για τα δύο αυτά έργα µίλησαν, ο πρύτανης του Α.Π.Θ. Γιάννης Μυλόπουλος, ο κριτικός και φιλόλογος Κώστας Γεωργουσόπουλος, η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Θάνος Χρήστου. Η παρουσίαση επιµελήθηκε από την εκδότρια Ραχήλ Καπόν Όταν ο Κωνσταντίνος Καβάφης φιλοξένησε τον Γιώργο ουατζή Αξίζει άραγε µια εικόνα χίλιες λέξεις; Το ερώτηµα παραµένει αναπάντητο και ενισχύ εται ακόµα περισσότερο µέσα από το έργο «Φωτοποιήµατα» του δηµοσιογράφου, ποιητή, συ γγραφέα και πλέον φωτογράφου, Γιώργου ου ατζή. Μέσα από την καινού ρια του δου λειά, ο Γιώργος ου ατζής, επιτυ γχάνει το συ νδυ α- σµό ποίησης και φωτογραφίας. ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σιλβή Βο κολάρη, Ρεγγίνα Γκάρρο, ηµήτρης Κοπτερίδης, Σοφία Λάνη Πλήθος κόσµου ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Γιώργου ουατζή Ο ι εικόνες που βλέπουµε στα «Φωτοποιήµατα», δεν είναι τραβηγµένες από έναν επαγγελµατία φωτογράφο, αλλά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Είναι εικόνες καθη- µερινότητας και αποκτούν άλλη διάσταση µέσα από τη µατιά του ποιητή. Ο συνδυασµός των φωτογραφιών και του λογοτεχνικού υλικού έγινε από την ιστορικό τέχνης Λαµπρινή Μπενάτση. Η παρουσίαση των βιβλίων «Φωτοποιή- µατα» και «Πατρίδα των καιρών» που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καπόν, πραγµατοποιήθηκε στις 2/12 ώρα στην «Τεχνόπολις» ήµου Αθηναίων στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καβάφης». Παρευρέθηκαν 600 άτοµα, µεταξύ των οποίων άνθρωποι της τέχνης και των γραµµάτων, φοιτητές, δηµοσιογράφοι αλλά και άλλοι ενδιαφερόµενοι. Για τα δύο αυτά έργα µίλησαν, ο πρύτανης του Α.Π.Θ. Γιάννης Μυλόπουλος, ο κριτικός και φιλόλογος Κώστας Γεωργουσόπουλος, η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Θάνος Χρήστου. Η παρουσίαση επιµελήθηκε από την εκδότρια Ραχήλ Καπόν. Ο κ. Μυλόπουλος, αναφέρθηκε χαριτολογώντας σε ένα πρωτόγνωρο περιστατικό που δεν το θεώρησε καθόλου τυχαίο. Όταν ο Γιώργος ουατζής του έστειλε ταχυδροµικώς το βιβλίο του, οι αστυνοµικές αρχές το θεώρησαν ύποπτο. Το αποτέλεσµα ήταν να πραγµατοποιήσουν ελεγχόµενη έκρηξη. Παρόλα αυτά, το βιβλίο επέζησε, αποδεικνύοντας ότι µία βόµβα δεν αρκεί για να πλήξει ένα έργο σαν τα «Φωτοποιή- µατα» που όπως ανέφερε ο κ. Μυλόπουλος «είναι από µόνο του µια βόµβα». Ο κ. Γεωργουσόπουλος, ο οποίος υπήρξε καθηγητής του Γ. ουατζή, χαρακτήρισε τον πρώην µαθητή του σαν έναν θυµωµένο έφηβο όπου «περιγράφει, τη σήψη του κοινωνικού, πνευ- µατικού και πολιτικού καθεστώτος». Την εκδήλωση έντυσαν µε µουσική οι Νέλλη Βαβάση και Σάκης Βαργεµτζίδης, όπου µεταξύ άλλων παρουσίασαν σε πρώτη εκτέλεση το τραγούδι «Κόκκινα Παπούτσια» σε στίχους του Γ. ουατζή. Ακολούθησε προβολή ενός βίντεο παρουσίασης για τα «Φωτοποιήµατα» σε επιµέλεια του σκηνοθέτη Πάνου Αγγελόπουλου. Εµείς, αναζητήσαµε τους πρωταγωνιστές της βραδιάς κλέβοντάς τους δηλώσεις! Ο κ. ουατζής παρακολουθεί συγκινηµένος την εκδήλωση Την εκδήλωση έντυσαν µε µουσική οι Νέλλη Βαβάση και Σάκης Βαργεµτζίδης

37 εκέµβριος ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Γιώργος ουατζής και Λαµπρινή Μπενάτση: Η συνεργασία τους είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των «Φωτοποιηµάτων» Ο κ. ουατζής, πάντα λακωνικός και απόλυτα σαφής, απάντησε µε προθυ- µία στα ερωτήµατά µας. Πόσο χρόνο σας πήρε να ολοκληρώσετε τα «Φωτοποιήµατα»; Γιώργος ουατζής: «Οι φωτογραφίες είναι δουλειά τεσσάρων µε πέντε χρόνων. Οι στίχοι υπήρχανε και έγινε µια επιλογή». Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από δικά σας ταξίδια; Γιώργος ουατζής: «Κυρίως η ενότητα µε τις «Κούκλες», που οι περισσότερες είναι από πρωτεύουσες διαφόρων χωρών». Μετά την οµιλία του κ. Γεωργουσόπουλου, παρανέβει ο κ ουατζής δηλώνοντας ευγνώµων απέναντί του και τον ευχαρίστησε για όσα του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια Στο τέλος της εκδήλωσης στις ευχαριστίες σας αναφέρατε µεταξύ άλλων και τους νέους. Τι σηµασία έχουν οι νέοι για εσάς; Γιώργος ουατζής: «Το να αγκαλιάζουν τη δουλειά µου νέοι άνθρωποι, είναι η δικαιολογία ύπαρξης για µένα. Είναι ό,τι σπουδαιότερο µπορώ να έχω». Από τις δουλειές που έχετε κάνει µέχρι στιγµής, η σηµαντικότερη για εσάς, εκείνη που σας προκάλεσε βαθύτερα συναισθήµατα ποια είναι; Γιώργος ουατζής: «Η πατρίδα των καιρών». Η συ µφωνία των ονείρων ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ Åêäüóåéò: Μεταίχµιο óåë. 312 ¼ íåé ñá... ü íåé ñá ðïõ ìé ëïýí ãéá å ðß - ãåéåò êáé å ðïõ ñü íéåò å îïõ óß åò êáé ìáò óôïé åéþ íïõí, ìáò êá èï äç - ãïýí, ìáò ðá ñá óý ñïõí. ¼ íåé ñá ôïõ ý ðíïõ êáé ôïõ îý ðíéïõ, óôïí á - íôß ðï äá ôçò ðñáã ìá ôé êü ôç ôáò êáé ôïõ ðþò áõ ôþ îå ôõ ëé ãü ôáí á íþ ìðï - ñá íá âï ç èþ óïõí ôï êñü ôç ìá ôùí äå óìþí ìéáò ïé êï ãý íåéáò áë ëü êáé ôùí áí èñþ ðùí ôçò, êá èþò óðá ñüó óï íôáí êáé Ü íï íôáí ìå ôïí Ý íá Þ ôïí Üë ëï ôñü ðï. º óùò å ðåé äþ ôï Ý öåñ íáí ïé ðå ñé óôü óåéò áë ëü êáé å ðåé äþ ïé ß äéïé ôéò Ý öôéá íáí ìå ôá ìõá ëü ðïõ êïõ âá ëïý óáí. Äéá äñï ìýò æù Þò óôç Ìå ôá ðï - ëå ìé êþ Åë ëü äá ãéá ôçí á íá æþ ôç óç ôçò ëý ôñù óçò, ôçò äé - êáß ù óçò êáé ôçò äé êáéï óý íçò ìý ñé ôá Ü êñá ôùí á íôï þí ôçò êïé íù íß áò. ÔÝó óå ñéò åê äï Ýò ï íåß ñùí... Η Λαµπρινή Μπενάτση, το άτοµο που πάντρεψε τα ποιήµατα του κ. ουατζή µε τις εικόνες, µας αποκάλυψε Πως προέκυψε η συνεργασία σας µε τον κ. ουατζή; Λαµπρινή Μπενάτση: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο ουατζή τον γνώριζα πολύ καιρό, αλλά τον ήξερα µόνο ως ποιητή και δηµοσιογράφο. Όταν στο σπίτι του κάποια στιγµή είδα δικές του φωτογραφίες και βλέποντας µετά µία ατο- µική έκθεση που είχε κάνει σε µια γκαλερί στην Αθήνα, σκέφτηκα ότι ήταν ενδιαφέρον να δω πως ένας ποιητής και δηµοσιογράφος κάνει εικαστικές καταγραφές, το οποίο είναι και η ειδικότητά µου. Τι εντυπώσεις σας άφησε η συνεργασία αυτή; Λαµπρινή Μπενάτση: «Η συνεργασία µας ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια ο κύριος ουατζής επειδή ο ίδιος πιστεύει ότι δεν είναι φωτογράφος, πάντα είχε µια ανασφάλεια για το αποτέλεσµα του εικαστικού κοµµατιού, αλλά πιστεύω πως αυτά που µου είπε για τις φωτογραφίες σε συνδυασµό µε τη δική µου εικαστική µατιά µε βοήθησαν πολύ στο να δώσω αυτό το εικαστικό αποτέλεσµα.» Κατά τη γνώµη σας, µπορεί να «χωρέσει» σε µια ειδικότητα ο κ. ουατζής; Επιτυχηµένος δηµοσιογράφος, διακεκριµένος ποιητής, και τώρα φωτογράφος! Λαµπρινή Μπενάτση: «Όχι, δεν µπορεί να χωρέσει σε µία ειδικότητα και αυτό το αντιλαµβανόµαστε εάν κοιτάξου- µε τα «Φωτοποιήµατα». Είναι από µόνος του µια κατηγορία!». Ο κ. Θάνος Χρήστου, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τόνισε ότι ο κ. ουατζής δεν έχει να ζηλέψει κάτι από έναν επαγγελµατία φωτογράφο, καθώς «αν δεχτούµε ότι η τέχνη είναι κάτι που πηγάζει από τη ψυχή του καθενός, ό,τι µπορεί να χάνει σε τεχνική το κερδίζει σε συναίσθηµα, σε έκφραση, σε περιεχόµενο και σε µορφές που δίνει µέσα στα έργα του.» Ο Απόστολος Μπενάτσης, πατέρας της Λ. Μπενάτση και Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων όπου διδάσκει Θεωρία της Λογοτεχνίας και Ανάλυση Κει- µένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µας δήλωσε: Πως γνωριστήκατε µε τον κ. ουατζή; Απόστολος Μπενάτσης: «Έκανα τότε την διδακτορική µου διατριβή πάνω στο έργο του Τάσου Λειβαδίτη ο οποίος ήταν στα τελευταία του. Όταν την τέλειωσα πήγα να τον επισκεφτώ και συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αγκαλιά τον Λειβαδίτη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Γιώργος ουατζής! Από τότε η φιλία µας είναι συνεχής και αδιάλυτη.» Ποια η άποψή σας για το έργο του; Απόστολος Μπενάτσης: «Θεωρώ ότι ο ουατζής µας γυρίζει πίσω σε µια πολιτική ποίηση που είχε σταµατήσει µετά τη µεταπολίτευση. Όµως ταυτόχρονα, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πίσω από την πολιτική, µια βαθύτατη ερωτική σχέση, και αυτή η ερωτική σχέση είναι διάχυτη σε όλη την ποίησή του. Στην ποίηση του ουατζή, είναι αφοµοιωµένος ο λόγος του Λειβαδίτη, αλλά και ολόκληρη η ποιητική παράδοση της Ελλάδας. Και αυτό είναι η προσφορά του! Υπερβαίνει δηλαδή τα καθιερωµένα σχήµατα, «χωνεύει» δηµιουργικά το παρελθόν και ανοίγει καινούργιους δρόµους στο µέλλον.» Μια µεγάλη καρδιά γεµίζει µε ελάχιστ α ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ Åêäüóåéò: Ψυχογιός óåë. 320 O Üí èñù ðïò åß íáé êá ìù ìý íïò á ðü óõ ãêñïý óåéò. Ç áñ ìï íß á ðïõ á ðï - ôå ëåß ðñï û ðü èå óç áë ëü êáé óôü - ï, ç ù ñé ìü ôç ôá, äý óêï ëá ðå ôõ - áß íï íôáé óôçí ðñü îç. Áí ôá á íôß - èå ôá óôï óý ìðáí óôï å îáß óéï ðý - ñá óìá ôçò ìý ñáò óôç íý ôá, ôïõ åé ìþ íá óôï êá ëï êáß ñé, ôçò âñï - Þò óôïí Þ ëéï, ôçò öïõñ ôïý íáò óôç íç íå ìß á, ü ëá ôá äéá öï ñå ôé êü óõ íôáé ñéü æïõí õ ðý ñï åò óõì öù íß åò, óôéò óõ ìðå ñé öï ñýò ìáò êáé óôá óõ íáé óèþ ìá ôü ìáò óõ íå þò ãñïí èï êï ðïý - íôáé. Ï ðü ëå ìïò ìå ôïí ìé óç ôü, ìåéï íå êôé êü å èñü-å áõ ôü å ðé æç ôü á öïñ ìýò íá ìå ôá öý ñåé ôçí ïñ ãþ ôïõ, ôçí ðß êñá ôïõ, ôçí á ðï ãï Þ ôåõ óç ôçò á äõ íá ìß áò ôïõ Ý îù. Ôçí áõ - ôï ôé ìù ñß á ðïõ áé óèü íå ôáé ðùò äé øü ôç ìå ôá ôñý ðåé óå ôé - ìù ñß á êá ôü Üë ëïõ. Ãéá Üë ëç ìéá öï ñü íá ñß îåé ôï öôáß îé - ìï ìá êñéü, óáí á óèý íåéá ìï ëõ óìá ôé êþ, óáí âñü ìé êï ñïý - ï, íá ãëé ôþ óåé áð ôçí áõ ôï ìïì öþ êáé ôç öñé ôþ å íï Þ. Êáé ü óï ðéï á ðëüò êáé á ãá èüò åß íáé ï á ðý íá íôé, ôü óï èá ôïõ èõ ìþ íåé, ü ðùò èõ ìþ íïõ ìå ìå ôïí êá èá ñü êá èñý öôç ìáò ü ôáí ôïí êïé ôü ìå êáé ìáò óôýë íåé ðß óù, ùò åß äù ëï, Ý - íá ôý ñáò. Õ ðüñ ïõí ðëü óìá ôá ôü óï êá èá ñü ðïõ ìáò öôéü íïõí êá èñý öôç, ù ñßò íá ìé ëïýí, ù ñßò íá êü íïõí ôß ðï ôá å îáé ñå ôé êü. Ìü íï ìå ôï âëýì ìá, ìå ôï á ìü ãå ëï, ìå ôç ëüì øç ðïõ Ýñ å ôáé á ðü ìý óá ôïõò. ÊÜ ðïéïé á íá æç - ôïýí íá ðëç óéü óïõí ôý ôïéá ðñü óù ðá, íá êá èñå öôé - óôïýí, êáé êü ðïéïé ôñý ïõí ìá êñéü ôïõò, óõ êï öá íôþ íôáò ôá, ìý óá óôï ìõá ëü ôïõò Ý óôù, ãéá äé êáéï ëï ãß á. Για τους αναγνώστες της Εξ Ανατολής τï âéâëéïðùëåßï ç ÊÁÔÅÑÉÍÁ (Κεντρική Πλατεία Καλυβίων, τηλ ) σας κάνει έκπτωση 12% στα λογοτεχνικά βιβλία

38 38 εκέµβριος 2010 ΒΓΕΣ ΕΞΩ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σινεµά ΜΗΝ ΣΠΡΩΧΝΕΙΣ, ΕΡΧΟΜΑΙ Óêç íï èå óß á: ÔÏ ÍÔ ÖÉ ËÉÐ Ó / Óå íü ñéï: Á ËÁÍ Ñ. ÊÏ ÅÍ, Á ËÁÍ ÖÑÉ ÍÔËÁ ÍÔ, ÔÏ ÍÔ ÖÉ ËÉÐ Ó / Ðáß æïõí: ÔÆÅÉ ÌÉ ÖÏÎ, ÑÏ ÌÐÅÑ Ô ÍÔÁ ÏÕ ÍÉ ÔÆÏÕ ÍÉÏÑ, ÌÉ ÓÅË ÌÏ ÍÁ ÃÊÁÍ, ÆÁ ÃÁ ËÉ ÖÉÁ ÍÁ ÊÇÓ, ÊÑÉ ÓÔÉ ÍÁ Å ÍÔÑÉ / Åß äïò ôáé íß áò: KÙ ÌÙ ÄÉÁ Ï ÍôÜ ïõ íé åí óáñ êþ íåé ôïí Ðß ôåñ Ü é ìáí, Ý íáí Ü íôñá ðïõ ðñü êåé - ôáé íá ãß íåé ðá ôý ñáò ãéá ðñþ ôç öï ñü óå ëß ãåò ç ìý ñåò. Ðñï óðá - èþ íôáò íá ðñï ëü âåé ôçí ðôþ óç ôçò å ðé óôñï öþò á ðü Á ôëü íôá ãéá Ëïò íôæå ëåò, þ óôå íá åß íáé óôï ðëåõ ñü ôçò ãõ íáß êáò ôïõ ôçí þ - ñá ôïõ ôï êå ôïý, ïé êá ëýò ðñï èý - óåéò ôïõ èá å îá íå ìé óôïýí ëü ãù ôïõ å ðß äï îïõ ç èï ðïéïý êáé êá ðå - ôüí-öïõñ ôïý íá º èáí ÔñÝ ìðëåß (Ãá ëé öéá íü êçò). Ç ôõ áß á óõ íü - íôç óþ ôïõò èá Ý åé ùò á ðï ôý ëå - óìá íá ôïõò ðå ôü îïõí Ý îù á ðü ôï á å ñï ðëü íï êáé íá ìðïõí óôç ìáý ñç ëß óôá ôùí å ðé âá ôþí ðïõ á - ðá ãï ñåý å ôáé íá ðå ôü îïõí ôç óôéã ìþ ðïõ ïé á ðï óêåõýò, ôï ðïñ - ôï öü ëé êáé ç ôáõ ôü ôç ôá ôïõ Ðß ôåñ ðå ôïýí êá íï íé êü ãéá Ëïò íôæå - ëåò. Ìç Ý ï íôáò Üë ëç å ðé ëï ãþ, ï Ðß ôåñ èá á íá ãêá óôåß íá ôá îé äý øåé ï äé êþò ìå ôïí º èáí êáé ôïí óêý ëï ôïõ. Ôï ôá îß äé ôïõò èá á ðï äåé èåß ìéá ôå ñü óôéá ðå ñé ðý ôåéá, êá ôü ôçí ï ðïß á èá äéá ó ß óïõí ü ëç ôç þ - ñá, èá êá ôá óôñý øïõí ðïë ëü áõ - ôï êß íç ôá, á ìý ôñç ôåò öé ëß åò êáé êõ ñß ùò ôá íåý ñá ôïõ Ðß ôåñ. Θέατρο FRANGELICO: Ανδρέας Στάµος, Φανή ρακοπούλου, Γιώργος Γιασεµής ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ιασκευή-σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης / Σκηνικά-Κοστούµια: Ράνια Αντύπα / Μουσική: Στέφανος Κόκκαλης / Παίζουν: Μαίρη: Νάνσυ Χρυσικοπούλου Ντίκον: Θανάσης Τσόδουλος Κόλιν: Γιάννης Φιλίππου Μέντλοκ: Αντωνία Μάνδυλα Μαρθα: Μάτα Παπασιδέρη Κρέιβεν: Όθωνας Λαµπρόπουλος Ðñü êåé ôáé ãéá Ý íá á ðü ôá á ñé óôïõñ ãþ ìá ôá ôçò ðá ãêü óìéáò ðáé äé êþò ëï ãï ôå íß áò, åê äï ìý íï óå ðü ñá ðïë ëýò ãëþó óåò. åé ðá ñïõ óéá óôåß óôï ðá ãêü óìéï êïé íü ìå äå êü äåò äéá - óêåõýò ãéá ôï èý á ôñï, ôïí êé íç ìá ôï ãñü öï, ôï ìéïý æé êáë, ôï êé íïý ìå íï ó Ý äéï. ÖÝ ôïò, óáò ôï ðá ñïõ óéü æïõ ìå, óå ìéá ðñù ôü ôõ ðç äéá óêåõ - Þ, ìý óá á ðü ôçí Ðáé äé êþ Óêç íþ ôïõ Èå Ü ôñïõ ìáò. Öôéáã ìý - íï ìå á ôìï óöáé ñé êü óêç íé êü êáé êï óôïý ìéá. Íôõ ìý íï ìå õ - ðý ñï åò ìå ëù äß åò. Ìå Ý îé ç èï ðïéïýò íá åí óáñ êþ íïõí ôïõò Þ ñù åò ôïõ Ýñ ãïõ ìáò. Ðá ñá óôü óåéò ãéá Ó ï ëåß á: Êá èç ìå ñé íü óôéò á ðü ôéò Ý ùò Ðá ñá óôü óåéò ãéá ôï Êïé íü: ÊÜ èå Êõ ñéá êþ óôéò 12.00, á ðü Åß óï äïò 12. ÈÝ á ôñï ÐÅ ÑÉÁ ÊÔÏÉ Êá ñá ï ëþ & Äç ìç ôñß ïõ 5, Ìáñ êü ðïõ ëï Áô ôé êþ, ôçë: Öáî: , εν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Στάµος θα εµφανίζεται στο FRANGELICO αφού είναι ένα από τα αγαπηµένα του νυχτερινά κέντρα όπου έχει εµφανιστεί πολλές σεζόν µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Και η Φανή ρακοπούλου όµως έχει εµφανιστεί και στο παρελθόν στο συγκεκριµένο νυχτερινό κέντρο πριν τέσσερα περίπου χρόνια (όταν είχε κυκλοφορήσει η πρώτη της δισκογραφική δουλειά) στο πλευρό του Ανδρέα Στάµο. Επίσης η Φανή ρακοπούλου έχει συνεργαστεί και µε τον Γιώργο Γιασεµή στο παρελθόν στην Θεσσαλονίκη. Η φοβερή χηµεία των παιδιών τους φέρνει σήµερα σε αυτή την συνεργασία η οποία θα αναστατώσει την νυχτερινή Αθηνα. Ένα φρέσκο, άκρως λα κό και διασκεδαστικό πρόγραµµα έρχεται να αλλάξει την νυχτερινή Αθήνα.. Ποσειδώνος 35, Kαλαµάκι / Ηµέρες λειτουργίας: Τρίτη,Τετάρτη,Πέµπτη,Παρασκευή,Σάββατο Φιάλη σε τραπέζι: 75 Κρασί για 2 άτοµα 140, 160 Special Είσοδος για ποτό στο µπαρ: 10 15

39 εκέµβριος Παρουσίαση Ô ï ðå ñß ðôå ñï ôçò ATELIER DE BEAUTE êá ôá êëý óôç êå á ðü ôïí êü - óìï, ðïõ åß å ôçí åõ êáé ñß á íá ðá ñá - êï ëïõ èþ óåé á ðáé ôç ôé êýò ðá ñïõ óéü óåéò ïé ï - ðïß åò îå öåý ãïõí á ðü ôá óôå íü óõ íç èé óìý íá ü ñéá. Káé ôéò ôñåéò ç ìý ñåò ôïõ óõ íå äñß ïõ ïé óðïõ - äá óôýò êáé ïé åê ðáé äåõ ôé êïß ôçò ATELIER DE BEAUTE ôïõ Ï ìß ëïõ DATA TYPE, ðá ñïõ óß á - óáí óôï å íôõ ðù óéá êü stand ôïõ Ï ìß ëïõ, Ýñ - ãá ôý íçò óå áí èñþ ðé íá êïñ ìéü ìå ôç ìý èï - äï ôïõ body painting, ìå èý ìá ôá GOTHIC, åé ìå ñé íü ôï ðß á, ôïí èç ëõ êü ãéï Âá óß ëç ìå ôï îù ôé êü ôïõ ê.ëð.. Å îüë ëïõ, ï ÃÜë ëïò make up artist Dale Burgess, ðïõ Þë èå, á ðï êëåé óôé êü, óôçí Åë ëü - äá, óôï ðëáß óéï ôçò ìü íé ìçò óõ íåñ ãá óß áò ôçò DATA TYPE ìå ôç äéü óç ìç ó ï ëþ ôïõ Ðá ñé óéïý ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE, ãéá ôç äéå îá ãù ãþ óå ìé íá ñß ùí ìå ôéò íý åò å îå ëéã ìý íåò ôå íé êýò ôçò Åõ ñþ - ðçò, å íôõ ðù óß á óå ôïõò å ðé óêý ðôåò ìå ôá extreme make up ðïõ ðá ñïõ óß á óå ìå ôá ðñï ú ü íôá ôçò ATELIER DE BEAUTE. Á îß æåé íá óç ìåéù èåß ü ôé ôá öç ìé óìý íá óå ìé íü ñéá Το κανάλι STAR επισκέπτεται το περίπτερο της ATELIER DE BEAUTE Ρεσιτάλ δηµιουργικής & καλλιτεχνικής έκφρασης Άλλη µια φορά, ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE ΚΑΙ Η ATELIER DE BEAUTE απέδειξαν την υπεροχή τους στον τοµέα των σπουδών οµορφιάς, στη µεγαλύτερη κλαδική έκθεση της BEAUTY, που πραγµατοποιήθηκε στο M.E.C. Παιανίας από Νοεµβρίου. ôïõ êá ôá îéù ìý íïõ Ï ìß ëïõ, ðïõ ðñáã ìá ôï - ðïéïý íôáé, äý ï (2) öï ñýò å ôç óß ùò, óå óõ íåñ - ãá óß á ìå ôç Ãáë ëé êþ Ó ï ëþ, Ý ãé íáí êáé öý ôïò ìå ìå ãü ëç å ðé ôõ ß á êáé óôá ôýó óå ñá (4) êôß - ñéá ôçò DATA TYPE, äß íï íôáò ôçí åõ êáé ñß á óå ü óïõò ôá ðá ñá êï ëïý èç óáí íá á ðï êôþ - óïõí ôï ÃÁË ËÉ ÊÏ ÄÉ ÐËÙ ÌÁ! Eðß óçò ðñþ ôç öï ñü ïé å ðé óêý ðôåò ôçò Åê èå - óçò åß äáí á ðü êï íôü ôïí ôñü ðï ðïõ ìå ãü ëïé äç ìéïõñ ãïß êá ôá óêåõü æïõí ôïõò Þ ñù Ýò ôïõò ìý óá á ðü ôçí ôý íç ôïõ ìá êé ãéüæ, ìå ôá SPE- CIAL EFFECTS. Å ãêáý ìá ôá, ðëç ãýò, ñüì ìá - ôá, ôñáý ìá ôá, ôñï ìá êôé êü ðñü óù ðá, ü ëá åß - íáé äõ íá ôü, ìý óá á ðü ôéò ãíþ óåéò, ôçí 25å ôþ å ìðåé ñß á êáé ôçí åê ðáß äåõ óç ðïõ ðá ñý åé ç DATA TYPE, ìå ôéò ìï íá äé êýò äéå èíåßò âñá - âåý óåéò ôùí á ðï öïß ôùí ôçò, ðïõ á ðï êôïýí, Ý ôóé, åë êõ óôé êü êáé ðñï óï äï öü ñá å ðáã ãýë - ìá ôá, ðå ñé æþ ôç ôá óôçí á ãï ñü åñ ãá óß áò. Ðá ñüë ëç ëá, ïé êá èç ãþ ôñéåò ôçò Êïì ìù ôé - êþò ôý íçò ôçò ATELIER DE BEAUTE êýñ äé óáí ôï åí äéá öý ñïí ôïõ êïé íïý, ðïõ óõ ãêå íôñþ èç êå óôç ìå ãü ëç áß èïõ óá ðá - ñïõ óéü óå ùí ôçò Ýê èå óçò, ãéá íá ðá ñá êï - ëïõ èþ óåé ôéò íý åò ôü óåéò ôçò ìü äáò óôï Η Πρόεδρος του Οµίλου κ. Ευγενία Μπαρµπαγιάννη µε το Γάλλο συνεργάτη Dale Burgess, παραλαµβάνουν τιµητική πλακέτα Εκπληκτικές δηµιουργίες BODY PAINTING styling ôùí ìáë ëéþí. Ôçí ATELIER DE BEAUTE ôïõ ÅÊ ÐÁÉ ÄÅÕ ÔÉ - ÊÏÕ Ï ÌÉ ËÏÕ DATA TÕ ÑÅ, ãéá Üë ëç ìéá öï - ñü, å ìðé óôåý ôç êáí ïé äéïñ ãá íù ôýò ôçò Ýê èå - óçò ôçò BEAUTY, ãéá ôç ëþ îç ôïõ Óõ íå äñß ïõ, ðñï êåé ìý íïõ íá åõ á ñé óôþ óïõí ôïõò é ëéü - äåò å ðé óêý ðôåò ôïõò. Ôï ìïõ óé êï ï ñåõ ôé êü show, ìå èý ìá «ÓÁÍ ÐÁ ËÉÏ ÓÉ ÍÅ ÌÁ», ðïõ á íý ëá âáí ïé óõ íåñ ãü - ôåò êáé ïé óðïõ äá óôýò ôçò DATA TÕ ÑÅ, êá - ôüñ èù óå íá äéå ãåß ñåé ôéò áé óèþ óåéò êáé ôá óõ - íáé óèþ ìá ôá ðëçì ìõ ñß æï íôáò ôï þ ñï íï - óôáë ãß á. Ìå ñïý á êáé ìá êé ãéüæ ôùí äå êá å - ôéþí , îá íá æù íôü íå øå ç íéü ôç ìáò, ï ñý øá ìå êáé ôñá ãïõ äþ óá ìå ìå ôçí Á ëß êç, ôç Ìå ëß íá, ôç ÑÝ íá, ôç Æù Þ ê.á. å íþ êëåß óôç - êå íý ï ñá íôå âïý ôçí íïé îç, óôçí å ðü ìå íç ìå ãü ëç ãéïñ ôþ ôïõ êëü äïõ ôùí åé äé êï ôþ ôùí ï ìïñ öéüò. Õ ðå ñþ öá íç êáé óõ ãêé íç ìý íç á ðü ôéò å îáé ñå - ôé êýò äç ìéïõñ ãß åò ôùí óõ íåñ ãá ôþí êáé ôùí óðïõ äá óôþí ôçò, ç Ðñü å äñïò ôïõ ÅÊ ÐÁÉ - ÄÅÕ ÔÉ ÊÏÕ Ï ÌÉ ËÏÕ DATA TÕ ÑÅ êáé ôçò ATELIER DE BEAUTE, êá Åõ ãå íß á Ìðáñ ìðá - ãéüí íç, ìáò äþ ëù óå: «Ïé óðïõ äá óôýò ìáò, ãíù ñß æï íôáò ôçí ïõ óéá óôé êþ åê ðáé äåõ ôé êþ äïõ ëåéü ðïõ ãß íå ôáé óôéò ó ï ëýò ìáò, Ý ï - íôáò á ðï êôþ óåé å ìðåé ñß á êáé áõ ôï ðå ðïß èç óç, ìý óá á ðü ôéò á ìý ôñç ôåò åê äç ëþ óåéò, ðïõ Ý - ïõí ôçí åõ êáé ñß á íá óõì ìå ôý ïõí, åß íáé Ý ôïé - ìïé íá ðü ñïõí ôç æù Þ óôá Ý ñéá ôïõò êáé íá äéá ðñý øïõí». Äß êáéá, å ðï ìý íùò, ç DATA TÕ ÑÅ êá ôý åé ðëý - ïí ôùí åß êï óé å ôþí ôï âü èñï ôïõ íé êç ôþ óôïí ôï ìý á ôçò åê ðáß äåõ óçò êáé ôùí äéå èíþí âñá - âåß ùí ôùí á ðï öïß ôùí ôçò. Áõ ôþ, Üë ëù óôå åß - íáé êáé ç åé äï ðïéüò äéá öï ñü, ðïõ ôçí îå ù ñß - æåé óôï þ ñï ôùí óðïõ äþí å ðáã ãåë ìü ôùí ï - ìïñ öéüò. Ôß ðï ôá äåí åß íáé ôõ áß ï. Οι εγγραφές συνεχίζονται στις ειδικότητες: ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ- ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ, ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-NAIL ART, ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ-SHIATSU-REIKI, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-SPA MASSAGE, TATTOO- HENNA, ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΡΩΠΙ: Λεωφ. Βασ. Κων/νου 99(στάση άγαλµα), Τηλ.: INTERNET: Για τους αναγνώστες της Εξ Ανατολής ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

40 40 ΖΩ ΙΑ áðü ôç ÓôÝëëá Ëáæáñßäïõ, ôçë , êéí εκέµβριος 2010 ÊÑÉÏÓ Ç íý á Óå ëþ íç óôï öé ëé êü óáò Ôï îü ôç, åß íáé é äá íé êþ ãéá êáé - íïýñ ãéá îå êé íþ ìá ôá óôç äïõ - ëåéü êáé íá èý óå ôå íý ïõò óôü - ïõò. Ù óôï óï,á íá ìå íï íôáé êá èõ óôå ñþ óåéò óôçí åñ ãá óß á êáé ðñï âëþ ìá ôá å ðé êïé íù íß - áò ìå ôïõò óõ íåñ ãü ôåò óáò å îáé ôß áò ôïõ á íü äñï ìïõ Åñ - ìþ óôïí Áé ãü êå ñù á ðü ôéò 11/12. Á íôß óôïé á, ï ñçò á - ðü ôï ß äéï æþ äéï óáò âï Þ èá íá á íôé ìå ôù ðß óå ôå ôéò äõ óêï - ëß åò ìå äõ íá ìé óìü äß ùò íá á ðï èáñ ñý íå óôå. Ðñï óý å ôå ôéò êé íþ óåéò óáò åí þ ñá åñ - ãá óß áò äéü ôé êá ñá äï êïýí ìé - êñï á ôõ Þ ìá ôá! Ç Ý êëåé øç Óå ëþ íçò óôéò 21/12 óôïõò Äé - äý ìïõò ðñï êá ëåß å ìðü äéá óôéò ìå ôá êé íþ óåéò óôïõò Êñéïýò ôùí ôå ëåõ ôáß ùí Þ ìå - ñùí. ÔÁÕ ÑÏÓ (21 Á ÐÑÉ ËÉÏÕ-20 ÌÁÉÏÕ) Ç Á öñï äß ôç á ðü ôï Óêïñ ðéü äç ìéïõñ ãåß ôéò êá ôüë ëç ëåò ðñï û ðï èý óåéò óôéò ó Ý óåéò óáò, ôü óï ìå ôïí å ñù ôé êü óý - íôñï öï ü óï êáé ìå ôïõò óõ - íåñ ãü ôåò óáò! Ï ñçò óôïí Áé ãü êå ñù âï ç èü óôçí å ðß - ôåõ îç ôùí óôü ùí óáò. Íï ìé - êýò õ ðï èý óåéò ðïõ åê êñå - ìïý óáí ôïí Äå êýì âñéï «âñß - óêïõí ôïí äñü ìï ôïõò». Ï á - íü äñï ìïò Åñ ìþò á ðü ôéò 11/12 êá èõ óôå ñåß ç ìá ôáéþ - íåé Ý íá ìá êñé íü ôá îß äé äç - ìéïõñ ãþ íôáò óáò äõ óá ñý - óêåéá. Ç Ý êëåé øç ôçò Óå ëþ - íçò óôïõò Äé äý ìïõò åß íáé äõ - óáñ ìï íé êþ á ðý íá íôé óôá ïé - êï íï ìé êü óáò. Á ðï öý ãå ôå ðá íôüò åß äïõò á ãï ñá ðù ëç - óß åò. ÄÉ ÄÕ ÌÏÉ Ç íý á Óå ëþ íç óôï Ôï îü ôç óôéò 5/12 óõ íå ðþò êáé ç Ý - êëåé øç ôçò ðïõ ðñáã ìá ôï - ðïéåß ôáé óôï æþ äéï óáò óôéò 21/12, èá óç ìü íïõí ìå ãü ëåò áë ëá ãýò óôç ðñï óù ðé êþ óáò æù Þ! Áñ êå ôïß èá íéþ óå ôå é êá - íï ðïé ç ìý íïé á ðü ôç ó Ý óç óáò êáé èá á ðï öá óß óå ôå íá êü íå ôå ôï å ðü ìå íï âþ ìá, å íþ Üë ëïé Äß äõ ìïé åí äý å ôáé íá ðü ñå ôå ôçí á ðü öá óç å íüò ï - ñé óôé êïý ù ñé óìïý! Ï á íü - äñï ìïò Åñ ìþò êõ âåñ íþ ôçò ôïõ æþ äéïõ óáò á ðü ôéò 11/12 óôïí Áé ãü êå ñù, äç ìéïõñ ãåß ðñï âëþ ìá ôá êáé êá èõ óôå ñþ - óåéò óôá ïé êï íï ìé êü óáò ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôñß ôåò ðç ãýò ü ðùò äü íåéá, êëç ñï íï ìé êü ê.ë.ð. ÊÁÑ ÊÉ ÍÏÓ Ï ôï ìý áò ôçò åñ ãá óß áò óáò á ðï êôü ìå ãá ëý ôå ñï åí äéá öý - ñïí ôï Äå êýì âñéï. ÃñÞ ãï ñïé êáé á ðï äï ôé êïß åê öñü æå óôå ìå Ü íå óç óôï þ ñï ôçò äïõ - ëåéüò. Ç íý á Óå ëþ íç óôï Ôï - îü ôç óôéò 5/12 ðé èá íüí íá öý - ñåé ìéá êáé íïýñ ãéá å ðáã ãåë - ìá ôé êþ ðñü ôá óç. Ù óôü óï, ï á íü äñï ìïò Åñ - ìþò á ðü ôïí Áé ãü êå ñù êáé ï ñçò êëï íß æïõí ôéò ó Ý óåéò óáò ìå ôïõò Üë ëïõò. å ôå ôçí áß óèç óç ü ôé äå óáò êá ôá - ëá âáß íïõí, ãå ãï íüò ðïõ ðñï êá ëåß áñ êå ôýò ðá ñå îç ãþ - óåéò ìå ôá îý óáò. Ç Ý êëåé øç Óå ëþ íçò óôéò 21/12 óôïõò Äé - äý ìïõò á ðï äõ íá ìþ íåé ôç øõ ï ëï ãß á óáò, êñß íï íôáò á - ðá ñáß ôç ôï íá á ðï ìï íù èåß ôå êáé á íá óõ ãêñï ôþ óå ôå ôéò äõ - íü ìåéò óáò. ËÅ ÙÍ Ï ñçò óôïí Áé ãü êå ñù óå óõí äõá óìü ìå ôïí á íü äñï ìï Åñ ìþ óôéò 11/12, á íá óôá ôþ - íïõí ôç êá èç ìå ñé íü ôç ôá óáò é äß ùò óôïí åñ ãá óéá êü óáò þ ñï. Ïé õ ðï ñå þ óåéò êá èþò êáé ïé åõ èý íåò ðïõ Ý å ôå á íá ëü âåé åß íáé ðïë ëýò, Ý ï íôáò ùò á - ðï ôý ëå óìá íá å ðé âá ñõí èåß ç õ ãåß á óáò á ðü ôï óôñåò ç ôçí õ ðåñ êü ðù óç. Ìå ôçí Á öñï - äß ôç óôï Óêïñ ðéü ðñü óù ðá á ðü ôï óõã ãå íé êü ðå ñé âüë - ëïí, óáò äåß íïõí ôçí á ãü ðç êáé ôç óõ ìðá ñü óôá óç ôïõò. Ç Ý êëåé øç Óå ëþ íçò óôéò 21/12 «ãåí íü» áì öé âï ëß åò ãéá Ý íá öé ëé êü Ü ôï ìï óôïõò ËÝ ï - íôåò ôùí ôå ëåõ ôáß ùí ç ìå ñþí. ÐÁÑ ÈÅ ÍÏÓ Ìå ôïí Åñ ìþ á íü äñï ìï ìå ôü ôéò 11/12 ðëþô ôï íôáé ïé ïé êï - ãå íåéá êýò óáò ó Ý óåéò. Ïé ðá ñå îç ãþ óåéò «äß íïõí êáé ðáßñ íïõí» ìå á ðï ôý ëå óìá íá íéþ èå ôå ìü íïé ëï ãù Ýë ëåé øçò êá ôá íü ç óçò ìå ôïõò äé êïýò óáò. Âï ç èç ôé êüò åß íáé ï - ñçò á ðü ôïí Áé ãü êå ñù ï ï - ðïß ïò óáò ù èåß íá âãåß ôå á ðü ôï óðß ôé, íá óõ íá íôþ óå ôå öß - ëïõò. Ìå ôçí Á öñï äß ôç óôï Óêïñ ðéü åí äý å ôáé íá á íá íå - ù èåß ï êý êëïò ôùí ãíù ñé ìéþí óáò, ç êá èç ìå ñé íü ôç ôá á ðï - êôü åí äéá öý ñïí ìå áñ êå ôýò ìå ôá êé íþ óåéò, óõ æç ôþ óåéò. Ç Ý êëåé øç ôçò Óå ëþ íçò óôéò 21/12 óôïõò Äé äý ìïõò öýñ - íåé ìéá áë ëá ãþ- óôñï öþ óôï ôï ìý á ôçò êá ñéý ñáò óáò.. ÆÕ ÃÏÓ Ç Á öñï äß ôç óôï Óêïñ ðéü óáò ù èåß óôéò õ ëé êýò á ðï ëáý óåéò Ý ï íôáò ùò óõ íý ðåéá íá õ - ðüñ îåé ï êßí äõ íïò íá âãåß ôå Ý êôïò ðñï û ðï ëï ãé óìïý. Ç íý á Óå ëþ íç óôéò 5/12 óôïí Ôï îü ôç åß íáé é äá íé êþ ãéá íá èý óå ôå êáé íïýñ ãéïõò óôü - ïõò óôá å ðáã ãåë ìá ôé êü óáò. Ï ñçò á ðü ôïí Áé ãü êå - ñù ìå ôá ôñý ðåé ôï þ ñï ôïõ óðé ôéïý óå ðå äß ï ìü çò. Ç ñþ îç á íü ìå óá óå å óüò êáé ôïõò ïé êåß ïõò óáò åß íáé á íá ðü öåõ êôç, áí êé íç èåß ôå ðá ñïñ - ìç ôé êü! Ôü óï ï á íü - äñï ìïò Åñ ìþò ü óï êé ç Ý êëåé øç Óå ëþ - íçò óôéò 21/12 å ìðï äß æïõí Ý - íá åí äå ü ìå íï ôá îß äé óáò. Õ - ðï ëï ãß óôå ðñï óå êôé êü ôéò á - ðá ñáß ôç ôåò ðá ñá ìý ôñïõò ðïõ ñåéü æï íôáé. ÓÊÏÑ ÐÉÏÓ Ìå ôçí Á öñï äß ôç óôï æþ äéï óáò åß óôå á êá ôá ìü ç ôïé êáé á íáì öé óâþ ôç ôá å ñù ôåõ óé ìïé, ðñï óåã ãß æï íôáò ôá âëýì ìá - ôá ôùí Üë ëùí ðü íù óáò! Ï Äå êýì âñéïò åß íáé é äá íé êüò ãéá íý åò ãíù ñé ìß åò. ¼ óïé åß óôå ìü íïé ìçí á öþ óå - ôå ôéò åõ êáé ñß åò ðïõ èá óáò ðá ñïõ óéá óôïýí á íåê ìå ôüë - ëåõ ôåò. Ï á íü äñï ìïò Åñ ìþò á ðü ôéò 11/12 óôïí Áé ãü êå ñù óå óõí äõá óìü ìå ôçí Ý êëåé - øç Óå ëþ íçò óôéò 21/12, óáò ôá ëáé ðù ñïýí óôïí ïé êï íï ìé - êü ôï ìý á êáé ðñï âëç ìá ôß æå - óôå ãéá ôá å ìðü äéá ðïõ ðñï - êý ðôïõí óôá Ý óï äá óáò. Öá - íåß ôå óõ íå ôïß óôç äéá åß ñé óç ôùí ïé êï íï ìé êþí óáò êáé ðñï óý å ôå ôéò ðé èá íýò «äéáñ - ñï Ýò» óôï ðïñ ôï öü ëé óáò! ÔÏ ÎÏ ÔÇÓ Ï Äå êýì âñéïò åß íáé ï ìþ íáò ôùí ãå íå èëß ùí óáò êáé óá - öþò ï ðéï ôõ å ñüò ìý óá óå áõ ôþ ôç ñï íéü! Âñß óêå óôå óôï å ðß êå íôñï ôçò ðñï óï - Þò! Óôéò 5/12 ç íý á Óå ëþ íç óôï æþ äéï óáò åß íáé êá ôüë ëç - ëç ãéá íý á îå êé íþ ìá ôá êá èþò êáé ãéá ôçí õ ëï ðïß ç óç ôùí óôü ùí óáò. Ï Åñ ìþò á íü - äñï ìïò óôïí Áé ãü êå ñù á ðü ôéò 5/12, ìá æß ìå ôïí ñç (óôï ß äéï æþ äéï) óáò ðñï âëç ìá ôß - æïõí óôá ïé êï íï ìé êü ôü óï ãéá êá èõ óôå ñþ óåéò ñç ìü ôùí, ü - óï êáé ãéá ôá õ ðåñ âï ëé êü Ý - îï äá óáò. Ìå ôçí Ý êëåé øç Óå - ëþ íçò óôéò 21/12 óôïõò Äé äý - ìïõò å óôéü æå ôáé ç ðñï óï Þ óáò óå ó Ý óåéò êáé óõ íåñ ãá - óß åò. ÁÉ ÃÏ ÊÅ ÑÙÓ Ç Á öñï äß ôç óôï Óêïñ ðéü á - íá íå þ íåé ôéò ó Ý óåéò óáò. Åß - íáé ðé èá íü å íôüò ôïõ Äå êåì - âñß ïõ íá á íá êá ëý øå ôå ôï Ý - ôå ñïí óáò Þ ìé óõ ìý óá á ðü ôï öé ëé êü óáò ðå ñé âüë ëïí! Ï á íü äñï ìïò Åñ ìþò óôï æþ äéï óáò á ðü ôéò 11/12 å ìðï äß æåé ðñï óù ñé íü ôá ó Ý äéá óáò. Á - ðï öý ãå ôå ôþ ñá ôéò óç ìá íôé - êýò á ðï öü óåéò, ìðï ñåß ôå êüë ëé óôá íá ôéò ðñï ãñáì ìá - ôß óå ôå ôïí å ðü ìå íï ìþ íá. Ï ñçò, ü óï êé ï Êñü íïò óôï Æõ ãü, äåí á öþ íïõí ðïë ëü ðå ñé èþ ñéá íá á ðï ëáõ óå ôå ôïí å ëåý èå ñï ñü íï óáò. - å ôå áñ êå ôýò åõ èý íåò êáé õ - ðï ñå þ óåéò óôç äïõ ëåéü. Ðñï óý å ôå ôçí õ ãåß á óáò á - ðü éþ óåéò êáé êñõï ëï ãþ ìá ôá êï íôü óôçí Ý êëåé øç óôéò 21/12. Õ ÄÑÏ Ï ÏÓ Ç Åß óï äïò ôçò Á öñï äß ôçò óôï Óêïñ ðéü óáò âï Þ èá íá á - íôá ðï êñé èåß ôå óôá å îá íôëç ôé - êü ù ñü ñéá ôçò äïõ ëåéüò. Ïé ó Ý óåéò ìå ôïõò óõ íåñ ãü ôåò óáò åß íáé èå ôé êýò êá èþò ç áë - ëç ëï êá ôá íü ç óç äå èá ëåß øåé. Ç íý á Óå ëþ íç óôéò 5/12 óôï Ôï îü ôç åõ íï åß ôéò å ðá öýò ìå öß ëïõò, á íá íå þ íåé ôç êïé íù - íé êþ óáò æù Þ. Ï ìþ íáò åß íáé èå ôé êüò óôçí á - íá èå þ ñç óç óôü ùí óáò. ¼ - ìùò, ìå ôïí Åñ ìþ á íü äñï ìï, êá ëåß óôå íá öñï íôß óå ôå ôçí õ ãåß á êáé êõ ñß ùò ôç öõ óé êþ óáò êá ôü óôá óç. Ï ñçò á ðü ôïí Áé ãü êå ñù å ðá íá öý ñåé öï âß åò óáò ðïõ ó å ôß æï íôáé ìå ôï ðá ñåë èüí. Ç Ý êëåé - øç Óå ëþ íçò óôéò 21/12 á öï ñü Ý íá å ñù ôé êü óáò èý ìá. Scarlett Johansson 22 εκεµβρίου 1984 É ÈÅÉÓ Ç íý á Óå ëþ íç óôï Ôï îü ôç óôéò 5/12 åß íáé èå ôé êþ óå å - ðáã ãåë ìá ôé êýò ðñï ôü óåéò, ç ðñï á ãù ãþ óôç êá ñéý ñá óáò. Ìå ôçí Á öñï äß ôç á ðü ôï Óêüñ ðéï åõ íï åß óôå óå èý ìá - ôá óðïõ äþí, äéá äé êá óôé êþí õ ðï èý óå ùí, ù óôü óï óáò ðá - ñý å ôáé ç äõ íá ôü ôç ôá íá ôá - îé äý øå ôå óôï å îù ôå ñé êü. Ï á íü äñï ìïò Åñ ìþò óôïí Áé - ãü êå ñù á ðü ôéò 11/12 ß óùò öý ñåé óôç æù Þ óáò öß ëïõò á - ðü ôï ðá ñåë èüí, ç Ü ôï ìá ðïõ åß á ôå áñ êå ôü êáé ñü íá óõ íá íôþ óå ôå. ¼ ìùò, ìå ôçí äéý ëåõ óç ôïõ ñç á ðü ôïí Áé ãü êå ñù êéí äõ - íåý å ôå íá ðá ñå îç ãç èåß ôå å - îáé ôß áò «á íïé ôþí ëï ãá ñéá - óìþí». Ç Ý êëåé øç óôéò 21/12 óáò öýñ íåé á íôé ìý ôù ðïõò ìå ôïõò ïé êåß ïõò óáò. ΤΟΞΟΤΕΣ: Αγαπάνε πολύ την ελευθερία τους και προσπαθούν να είναι πάντα ειλικρινείς. Είναι καλοί φίλοι και µπορείς να τους εµπιστευτείς τα πάντα. Εκτός από ένα: τα χρήµατά σου. Το χρήµα και οι Τοξότες έχουν πάρει εδώ και αιώνες διαζύγιο.

41

42 42 GOOD NEWS Εύκολο παρκάρισµα ύο ρεπλίκες τύπου Τζάγκουαρ και Πόρσε είναι ό,τι πρέπει για να µετακινείται κανείς σε µια πολυσύχναστη πόλη και να παρκάρει γρήγορα και εύκολα παντού Áõ ôï êß íç ôá ìé íéá ôïý ñåò, ðïõ ü - ìùò ìðï ñåß êá íåßò íá ôá ï äç - ãþ óåé êá íï íé êü äç ìéïýñ ãç óå ç å ôáé ñåß á Pocket Classics. Ôï á ðï ôý - ëå óìá åß íáé å íôõ ðù óéá êü. Ôá ìé êñï óêï ðé êü áõ ôï êß íç ôá á îß áò ëé ñþí ìðï ñïýí íá öôü óïõí ìý - ãé óôç ôá ý ôç ôá ôá 74 é ëéü ìå ôñá, å íþ ü óï êáé å Üí óáò öáß íå ôáé ðå ñß åñ ãï ù ñü ôå íá ôï ï äç ãþ óå ôå. ÌÜ ëé óôá, ìý ñé íá ôå ëåéï ðïé ç èïýí ñåéü óôç êáí 450 åñ ãá ôï þ ñåò, å íþ ç å ôáé ñåß á Pocket Classics Ý åé á ðï äþ - óåé öü ñï ôé ìþò êáé óå Üë ëá èñõ ëé êü ìï íôý ëá ü ðùò åß íáé ç Ìðïõ ãêü ôé. Ìéá êá íï íé êïý ìå ãý èïõò Ìðïõ ãêü ôé èá êü óôé æå ðå ñß ðïõ 1,5 å êáô ëß ñåò å íþ ìéá ìé íéá ôïý ñá ìå ôá îý êáé ëé ñþí. Óýì öù íá ìå ôïõò êá ôá óêåõá óôýò ôá åí ëü ãù áõ ôï êé íç ôü êéá åß íáé ôá êá ëý - ôå ñá ðáé íß äéá óôï êü óìï êáé Ý íáò å - íþ ëé êáò ù ñü åé óå áõ ôü ìéá á ñü. Óç - ìåéþ íå ôáé ü ôé åß íáé ðëþ ñùò å îï ðëé óìý - íá ìå êüñ íá, öþ ôá êáé ü ëá ôá ó å ôé êü, å íþ æõ ãß æïõí ìý ñé êáé 200 êé ëü. Ôá åí ëü ãù ìé êñï óêï ðé êü ìï íôý ëá äåí ìðï ñïýí íá êõ êëï öï ñþ óïõí íü ìé ìá óôï äñü ìï ðá ñü ìü íï óå é äéï ôé êþ é äéï - êôç óß á, å íþ ï õ ðï øþ öéïò á ãï ñá óôþò ìðï ñåß íá æç ôþ óåé ü ðïéåò áë ëá ãýò èý - ëåé ó å ôé êü ìå ôï ñþ ìá.

43

44 44 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 74 τ.µ., β ορόφου.τιµή ΝΕΟ ΜΗΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ Π. ΡΑΦΤΗ Äéá ìå ñß óìá ôá õ øç ëþí ðñï äéá ãñá - öþí ìå á ðå ñéü ñé óôç èý á èü ëáó óá, 105 ô.ì. êáé 110 ô.ì. 2υ/δ, ìå äþ ìá, 3ïõ ï ñü öïõ, ôæü êé, å ãêá ôü óôá óç óõ - íá ãåñ ìïý, êëé ìá ôé óôé êü êå íôñé êü, äï - ñõ öï ñé êþ êå ñáß á, êëåé óôü parking, á - ðï èþ êç. Ôé ìþ: êáé á íôß óôïé á 71 τ.µ. β ορόφου, 2 υ/δ, τζάκιαποθήκη-parking, καταπληκτική θέα θάλασσα, αυτόνοµη θέρµανση, δορυφορική. Τιµή τ.µ., 2υ/δ, νεόδµητο, τζάκι αποθήκη parking, 210 µέτρα από τη θάλασσα µε φανταστική θέα. Τιµή Υπερυψωµένο ισόγειο, 72 τ.µ., νεόδµητο σε ωραία περιοχή, τζάκι, parking, αποθήκη, 2 υ/δ. Τιµή τ.µ. α ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι-parking-αποθήκη, καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή τ.µ., β ορόφου, 2υ/δ, parkingαποθήκη, σε καταπληκτική περιοχή µε θέα θάλασσα.τιµή τ.µ. γ ορόφου, υψηλών προδιαγραφών, 80 τ.µ. ταράτσα, καταπληκτική θέα θάλασσα, 2υ/δ, τζάκι, αποθήκη, κλειστό parking. Τιµή τ.µ., γ ορόφου, 2 υ/δ, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, δορυφορική, parking, αποθήκη µε καταπληκτική θέα µόνο 40µ από τη θάλασσα. 106 τ.µ.(σε δύο επίπεδα), ισόγειο και α όροφος, 2υ/δ, τζάκι, parking, αποθήκη µε θέα στη θάλασσα, νεόδµητο. Τιµή τ.µ., β ορόφου, 2υ/δ, τζάκι, αποθήκη, parking. Νεόδµητο 40 µ. από τη θάλασσα µε καταπληκτική θέα. 70 τ.µ. και 85 τ.µ., υψηλών προδιαγραφών σε νεόδµητο τριώροφο, β και γ ορόφου 2υ/δ, σε ωραία περιοχή, µε υπέροχη θέα τη θάλασσα, διαµφωµένος κήπος, bbq, κλειστό πάρκινγκ. ÐÏÑ ÔÏ ÑÁ ÖÔÇ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Mεζονέτα 240 τ.µ., 3 επιπέδων, Καγκέλια, εντός οικοπέδου 350 τµ., 4 υ/δ, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 1 wc, αυτονοµία ανά όροφο, συναγερµός, µεγάλες σκεπαστές βεράντες µε εκπληκτική θέα θάλασσα, 2 θέσεις πάρκινγκ, διαµορφωµένος κήπος, bbq, 2 αποθήκες. Τιµή Μεζονέτα 200 ô.ì., θέση Πρασιαί, ôñéþí å ðé ðý äùí, á íå îüñ ôç ôç, óå ïé êü ðå äï 300 ô.ì., áñ é ôå êôï íé êþ å ðß âëå øç, ðï ëõ ôå - ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 4 õ/ä, wc, ìå ãü ëåò âå ñü íôåò, óõ íá ãåñ ìüò (ðëþ ñç å ãêá ôü - óôá óç), äï ñõ öï ñé êþ, á ðï èþ êåò, ãêá - ñüæ, ðýñ ãï ëåò, bbq, ï ëï êëç ñù ìý íïò êþ ðïò ìå áõ ôü ìá ôï ðü ôé óìá, 70 ìý ôñá á ðü èü ëáó óá, , ù ñßò å ðé ðëý - ïí å ðé âá ñýí óåéò. Ìå æï íý ôá 150 ô.ì., 3 å ðé ðý äùí, ìå á - ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ óáí óýñ, óôï êý íôñï ôïõ Ðüñ ôï ÑÜ öôç, Þ óõ ç ãåé ôï íéü ìå èý á. Ôé ìþ åõ êáé ñß áò: Ìå æï íý ôá 165 ô.ì., 3 å ðé ðý äùí ìå äõ íá - ôü ôç ôá åê ìå ôüë ëåõ óçò å ðáã ãåë ìá ôé êïý þ ñïõ ôï é óü ãåéï, óå êá ëü óç ìåß ï. Ôé ìþ: Ìå æï íý ôá 200 τ.µ., ç ìé ôå ëþò, 3 å ðé ðý - äùí, ìå ðé óß íá, óå ïé êü ðå äï 250 ô.ì., 3õ/ä, 3 ìðü íéá, ôæü êé, á ðå ñéü ñé óôç èý á. Ôé ìþ: Ìå æï íý ôá 210 ô.ì., Ü ñé óôç êá ôá óêåõ Þ á ðü é äéþ ôç, 3 å ðé ðý äùí, 3õ/ä, ôï Ý íá å - ðß ðå äï åß íáé áõ ôü íï ìï äéá ìý ñé óìá 70 ô.ì. ìå ôæü êé, êïõ æß íá, 2 õ/ä, óá ëï ôñá ðå - æá ñß á, á ðå ñéü ñé óôç èý á. Ôé ìþ: Ìå æï íý ôá 100 ô.ì. é óü ãåéï + 1ïõ ï ñü - öïõ ðï ëõ êá ôïé êß áò, ìå äé êü ôçò êþ ðï, 2 õ/ä, ôæü êé-óõ íá ãåñ ìü, äï ñõ öï ñé êþ, êëåé óôü parking, á ðï èþ êç, 70 ì. á ðü ôç èü ëáó óá, ù ñáß á èý á. Ôé ìþ: Μεζονέτες 195 τ.µ., κατασκευή , σε τρία επίπεδα και ταράτσα, µε 3 υ/δ, 3 µπάνια, 2 τζάκια, ασανσέρ (από υπόγειο µέχρι ταράτσα), αποθήκη και ξεχωριστό οικόπεδο µε κήπο για την καθεµία. Πρόβλεψη για κουζίνα στην ταράτσα και στο Playroom. Ξεχωριστή είσοδος πεζών και ξεχωριστή είσοδος αυτοκινήτου για την καθεµία. Τιµή: από Μεζονέτες τ.µ., âå ñü íôåò ìå á ðå ñéü ñé óôç èý á, á íåë êõ óôþ ñá, åí äï äá ðý äéá èýñ ìáí óç, ôæü êé, êáé ïé äý ï ìðñï óôé íýò äéá èý ôïõí ðé óß íá. Ôï óõ ãêñü ôç ìá êá ôïé êéþí «ÔÅÑ ØÉ - ÈÅ Á» Ý åé äç ìï óéåõ èåß óôï äéå èíýò óõ íý äñéï âéï êëé ìá ôé êïý ó å äéá óìïý ìå ôß ôëï TERPSITHEA Sustainable housing project in Porto Rafti, Greece. Ïé êá ôïé êß åò åß íáé âéï êëé ìá ôé êýò êáé ç êá ôá óêåõ Þ ôïõò óôï åý åé óôçí ìåß ù óç ôùí åê ðå - ìðü ìå íùí ñý ðùí CO2. Ï âéï êëé ìá ôé êüò ó å äéá óìüò áõ ôþí ôùí êá - ôïé êéþí, óôï åý åé óôïí ðå ñéï ñé óìü ôùí å íåñ ãåéá êþí á ðáé ôþ óå ùí ôïõ êôç ñß ïõ ãéá øý îç, èýñ ìáí óç êáé ôå íç ôü öù ôé óìü. Τιµή: Μεζονέτα 258 τ.µ. σε µια από τις ωραιότερες περιοχές, καταπληκτική θέα θάλασσα, 3 επιπέδων, άριστη κατασκευή, 3υ/δ, αυτονοµία ορόφων, ασανσέρ. Τιµή: Ìå æï íý ôá 220 ô.ì. Ðñá óéáß, á íå îüñ ôç - ôç, å íôüò ïé êï ðý äïõ 250 ô.ì., ôñéþí å - ðé ðý äùí, õ ðåñ ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ - Þò, õ øç ëþò ìï íôýñ íáò áñ é ôå êôï íé - êþò, 5 õ/ä, playroom, ôæü êé, ôå ñü óôéåò âå ñü íôåò ìå åê ðëç êôé êþ èý á èü ëáó óá, wc, äõï ëïõ ôñü, ðüñ êéí ãê, á ðï èþ êç, óõ íá ãåñ ìü, 100% íï ìé ìï ðïé ç - ìý íç. Ôé ìþ ðñï óöï ñüò Μεζονέτες 147 τ.µ. και 159 τ.µ., Πανόραµα, προνοµιακή τοποθεσία µε θέα, 3 λεπτά από τη θάλασσα, 3 υ/δ, µε κήπο και πισίνα. Τιµή: ΤΗΛ ΚΙΝ ΚΙΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ Ìå æï íý ôá 200 τ.µ. êá ôá óêåõ Þò 2007, óå óõ ãêñü ôç ìá 4 ìå æï íå ôþí, ìå ãü ëç ðé - óß íá, äéá ìïñ öù ìý íïò êþ ðïò, ðïë ëü Ýî - ôñá (êëé ìá ôé óôé êü, ç ëå êôñé êýò óõ óêåõýòóõ íá ãåñ ìüò, äï ñõ öï ñé êþ ôç ëå ü ñá óç). ¹ óõ ç ðå ñéï Þ. Êá ôá ðëç êôé êþ ôé ìþ. Ìå æï íý ôá 275 ô.ì., 3 å ðé ðý äùí óå ïé êü - ðå äï 304 ì. ìå äéá ìïñ öù ìý íï ðå ñé âüë - ëï íôá þ ñï, bbq, 3õ/ä, äþ ìá, áõ ôï íï ìß - á èýñ ìáí óçò, êëåé óôü êáé á íïé ôü ðüñ - êéí ãê, íï ìé ìï ðïé ç ìý íïé ü ëïé ïé ç ìé õ ðáß - èñéïé þ ñïé, ðï ëý êï íôü óôç èü ëáó óá. Ôé ìþ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ Μονοκατοικία Βίλα 150 τ.µ. σε άριστη κατάσταση, 2 επιπέδων, 3υ/δ, 2 µπάνια, κουζίνα αυτόνοµη, µεγάλες βεράντες, εντός οικοπέδου µ., 150 µ. από τη θάλασσα, σε κεντρικό σηµείο. ύο καταστήµατα 60 και 65 τµ µε αντίστοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου, ιδανικά για φροντιστήριο ή βιβλιοπωλείο, 600 έκαστο. ύο µαγαζιά 42 τ.µ. έκαστο, Σε κεντρικό εµπορικό κέντρο, µε WC. Τιµή: 560 ÐÏÑ ÔÏ ÑÁ ÖÔÇ Å ÐÁà ÃÅË ÌÁ ÔÉ ÊÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ-ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ ΑΞΙΖΕΙ Επαγγελµατικός χώρος µε κατοικία σε κεντρικό σηµείο νεόκτιστο κτίριο που αποτελείται από 100 τµ ισόγειο κατάστηµα µεγάλης προβολής και 100 τµ 1ου ορόφου κατοικία υπερπολυτελούς κατασκευής µε 2υ/δ, µπάνιο, wc, µεγάλες βεράντες, πάρκινγκ κλειστό 7 θέσεων. Τιµή Ι óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò þ ñïò 64 ô.ì. óå êå íôñé êü ôá ôï óç ìåß ï, ìå ãü ëçò ðñï âï ëþò, Ι óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò þ ñïò 56 ô.ì. µε αντίστοιχο υπόγειο, µεγάλης προβολής επί της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη Ισόγειο επαγγελµατικός χώρος 45 τ.µ. σε κεντρικότατο σηµείο ιδιαίτερα µεγάληςπροβολής, ελεύθερο από µίσθωση Επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. α εκέµβριος 2010 ιαµέρισµα 72 τ.µ. Καλός Γυαλός, 1ου ορόφου, πολυτελούς κατασκευής, 2 υ/δ, άνετοι χώροι, χωριστή κουζίνα, τζάκι, συναγερµός, δορυφορική, µεγάλες βεράντες, κλειστό γκαράζ, αποθήκη, 70 µ. από την παραλία, κοινόχρηστη πισίνα σε τ.µ. κήπο, Μονοκατοικία 210 τ.µ. Καγκέλια, κατασκευής 1989, πολυτελούς κατασκευής, µε δυο οικίες, 6υ/δ, 2 µπάνια, 2 wc, µεγάλες βεράντες, αποθήκες, πάρκινγκ, οικόπεδο 800 τ.µ. µε γεώτρηση, τιµή ορόφου,δυο WC, δυνατότητα χωρισµού, µε 385 τ.µ. βεράντες, µε ανεξάρτητη είσοδο. Τιµή ενοικίου: 1.500, Τιµή πώλησης: ύο επαγγελµατικοί χώροι 42 τ.µ. έκαστο, σε κεντρικό εµπορικό κέντρο, µε WC. Τιµή: ΚΕΡΑΤΕΑ Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ Å ÐÁà ÃÅË ÌÁ ÔÉ ÊÙÍ ΧΩΡΩΝ ύο καταστήµατα 60 και 65 τµ µε αντίστοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου, ιδανικά για φροντιστήριο ή βιβλιοπωλείο, 600 έκαστο. ÐÁÉÁ ÍÉÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ Ηµιτελές τριώροφο κτίριο αποτελούµενο από 6 διαµερίσµατα µε επιπλέον ενιαίο υπόγειο χώρο 200 τ.µ., συνολικού εµβαδού 680 τ.µ., πλησίον κεντρικής πλατείας Παιανίας, ÐÁÉÁ ÍÉÁ Á ÊÉ ÍÇ ÔÁ Å ÍÏÉ ÊÉÁ ÓÅÉÓ ÐÁÉÁ ÍÉÁ, é óü ãåéïò å ðáã ãåë ìá ôé êüò þ - ñïò 70 ô.ì. óå ðï ëý êå íôñé êü óç ìåß ï (ðëç óß ïí Å èíé êþò ÔñÜ ðå æáò) êá ôüë ëç - ëïò ãéá ãñá öåß á Þ éá ôñåß ï ìå êëåé óôü ãêá ñüæ, 1000 ÐÁÉÁ ÍÉÁ, äéá ìý ñé óìá-studio 40 ô.ì,.1ïõ ï ñü öïõ, ðëç óß ïí êå íôñé êþò ðëá ôåß áò, ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 500 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ÏÉ ÊÏ ÐÅ ÄÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ Προνοµιούχο οικόπεδο, 400 τ.µ. Λόφος Καπεταναίων, εντός σχεδίου µε δόµηση 125 µ., µε εκπληκτική ανεµπόδιστη θέα θάλασσα, εύκολη πρόσβαση, 100 µ. από θάλασσα, /τµ. Οικόπεδο 220 µ., αµφιθεατρικό, περιοχή Κάστρου. Τιµή: Οικόπεδο 370 µ. περιοχή Αµφιθέα. Τιµή ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ ÏÉ ÊÏ ÐÅ ÄÁ ÐÙ ËÇ ÓÅÉÓ ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ, Ý êôá óç 20 óôñåì ìü ôùí ìå ïé êï äï ìç óé ìü ôç ôá (êôß æåé 200 ô.ì.) êáé áñ ôß äá óáñ åß ïõ óå ðñï íï ìéïý ï èý - óç. Μü íï óï âá ñýò ðñï ôü óåéò. ÊÏÕ ÂÁ ÑÁÓ Ý êôá óç 11 óôñåì ìü ôùí ìå ïé êï äï ìç óé ìü ôç ôá êáé áñ ôß äá óáñ åß - ïõ óå ðï ëý êá ëü óç ìåß ï.τιµή:

45

46 46 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΚΙΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ (ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ) Äéá ìý ñé óìá 57 ô.ì., Êá ëüò Ãõá ëüò 3ïõ ï ñü öïõ, å ðé ðëù ìý íï, õ - ðåñ ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, 1 õ/ä, ìðü íéï, ìå ãü ëåò âå ñü íôåò ìå åê ðëç êôé êþ èý á èü ëáó óá, óõ íá ãåñ ìüò, äï ñõ öï ñé êþ, a/c, á ðï èþ - êç, êëåé óôü ãêá ñüæ, êïé íü ñç óôïò êþ ðïò äõï óôñåì ìü ôùí, ìå 25 ì. ðé óß íá, ìü ëéò 70 ì. á ðü ðá ñá ëß á. Ôé ìþ: Äéá ìå ñß óìá ôá 130 ô.ì., Áõ ëü êé, 30ì. á ðü ðá ñá ëß á, íå ü êôé óôá, äõï å ðé ðý - äùí õ ðåñ ðï ëõ ôå ëïýò êá ôá óêåõ Þò, õ øç ëþò ìï íôýñ íáò áñ é ôå êôï íé êþò, 3 õ/ä, bbq, ôæü êé, äõï ëïõ ôñü, âå ñü íôåò ìå èý á èü ëáó óá, êþ ðï é äéù ôé êü, á ðï èþ êç, ðüñ êéí ãê, óõ íá ãåñ ìü, 100% íï ìé ìï ðïé ç ìý íá. Ôé ìþ: Ðá íü ñá ìá, íå ü êôé óôï äéá - ìý ñé óìá-ìå æï íý ôá, 77 ô.ì., 1ïõ & 2ïõ ï ñü öïõ, 2 õ/ä, Ü íå ôïé þ ñïé, ìï íôýñ íá å - íôïé é óìý íç êïõ æß íá, wc, ìå ãü ëåò âå ñü íôåò ìå ðá íï - ñá ìé êþ èý á èü ëáó óá, Þ óõ - ï óç ìåß ï, ΑΛΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Καθηγητής φυσικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα φυσικής και χηµείας (Γυµνασίου Λυκείου) και µαθηµατικά (Γυµνασίου) Λογικές τιµές τηλ Καθηγήτρια Μαθη- µατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά ηµοτικού σε όλα τα µαθήµατα και µαθηµατικά σε παιδιά Γυµνασίου Λυκείου.Τιµές λογικές τηλ Καθηγήτρια χηµικός µε master και εµπειρία στη Β/θµια και Γ/θµια εκπαίδευση παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα χηµείας στην περιοχή του Λαυρίου. Τιµές λογικές. Τηλ Καθηγήτρια Ιταλικών µε πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα όλων των επιπέδων. Λογικές τιµές. Περιοχή: Πόρτο Ράφτη, τηλ: Χηµικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου Χηµεία- Φυσική-Μαθηµατικά. Μεγάλη πείρα. Καλές τιµές. τηλ

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους

να έχουν... πιάσει πάτο! ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ www.exanatolis.gr Οι δήµοι παλεύουν για την επιβίωση µε τα οικονοµικά τους ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 42 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις µάρκες των αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1ο χλµ. Κορωπίου-Βάρης Κορωπί

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 34 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Αίµα... Βία... για το ΧΥΤΑστην Κερατέα Η µόλυνση τελικά στο περιβάλλον θα είναι αναπόφευκτη εάν δεν αλλάξει

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών

Τιμή πώλησης: 130,00 + 5,00 έξοδα αποστολής. Τηλ.: παραγγελιών Παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε Συνέδριο Θεραπευτικής με Laser, το νέο Επιστημονικό βιβλίο που πραγματεύεται τη Θεραπεία με Laser σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σίγουρα σας ενδιαφέρει! Οι 400 και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

www.exanatolis.gr ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΕ 58 ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑ ΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 38 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Παντελής Ασπραδάκης Γιώργος Βλάχος ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Νίκος Καντερές Βασίλης Οικονόµου4 ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ

Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ó ÏËÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ ÔÏÌÇ Ç Ó Ï ËÉ ÊÇ Å ÃÊÕ ÊËÏ ÐÁÉ ÄÅÉÁ ÔÏ ÌÇ åß íáé ìéá å îå ëéã ìý íç ðá íß ó õ ñç ç ëå êôñï íé êþ å ãêõ êëï ðáß äåéá, ðïõ êá ëý ðôåé ôï óý íï ëï ôùí å ðé óôç ìþí óå å ðß ðå äï ðï

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, Η Ελληνική (επιστημονική) Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλλει την πραγματοποίηση του 18ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

óô óô åîü ìç åîü íï ìç

óô óô åîü ìç åîü íï ìç óô åîü ìç íï óô ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 6 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ ÕÐÏ ÑÅ Ù ÔÉ ÊÁ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç

management 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο Õ πηρεσιών Υγείας 11-12 Οκτωβρίου 2013 Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια Νοσοκοµεία Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ΟñãÜíùóç ΟñãÜíùóç ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò 15 O Ðανελλήνιο Συνέδριο management Õ πηρεσιών Υγείας Αριστεία ΚΑΙ ιαφάνεια ΣΤΑ ηµόσια Νοσοκοµεία Πρόγραµµα 11-12 Οκτωβρίου 2013 Επίσηµος Χορηγός Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου.

Μια νέα σελίδα της συνέπειας, της διαφάνειας, της αισιοδοξίας, του αποτελέσματος, του ήθους, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και του χαμόγελου. Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ απόψε στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα και σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1978 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1978. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Μάρτιος 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENORMOUS CROCODILE Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πελώριος Κροκόδειλος ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο

Ξεκινά άµεσα και ο διαγωνισµός για το Θριάσιο www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2724 Τρίτη 26 Μα ου 2015 ôïò 21ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 57χρονου για λαθρεµπόριο τσιγάρων στο Ζεφύρι Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10.698 πακέτα τσιγάρα

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 37 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πέµπτη, 29 εκεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 37 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο.

Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Πρακτικά 29 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. Παρόντες 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Τσολάκη Ευανθία - Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Πασχαλιά και Πασχαλίτσα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώργος Σγουρός ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ã ã åîü ìç åîü íï ìç

ã ã åîü ìç åîü íï ìç ã åîü ìç íï ã ÔìÞ ìá Íï óç ëåõ ôé êþò ÅÎÁ ÌÇ ÍÏ 3 ï ÌÁ ÈÇ ÌÁ ÔÁ ñåò äé äá óêá ëßáò ñåò äé äá óêá ëßáò åâäï ìü äáò åîá ìþ íïõ Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Èå ùñ. ÁóêÞ óåéò Óý íï ëï Öñïíô. Åñã. Êëéí. Öñïíô. Åñã. Êëéí.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ. Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 08:00-15:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΙΑΣ - ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ Ðñù é íþ Óõ íå äñß á óç 1ï ÌÝ ñïò Συντονιστές: Βαμβακάρης Μ., Κεραμίδας Β., Μαλλιαρόπουλος Ν., Χρυσάγη Μ. 09:00-09:15 Νικηφόρος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στο προηγούμενο φύλλο της

Στο προηγούμενο φύλλο της KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 30ος AΠΡΙΛΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010

Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008. Roald Dahl Nominee Ltd., 1990 Εικονογράφησης: Quentin Blake, 1990. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Ιούνιος 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ESIO TROT Από τις Εκδόσεις Puffin Books, Λονδίνο 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άνω Λεχ ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Roald Dahl ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Quentin Blake ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04

ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. α/α: KOΡ 04 ΑΣΣΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ α/α: KOΡ 04 Τοποθεσία Ακινήτου Το ακίνητο με εμβαδόν 4985 μ. βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου - Πατρών 6 χιλ. μετά την Κόρινθο, δεξιά, και 9 χιλ. πριν το Κιάτο. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή δύο ιστοριών

Συγγραφή δύο ιστοριών Συγγραφή δύο ιστοριών ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Τα παρακάτω βήματα 1 έως 4 αφορούν το 1ο στάδιο και υλοποιήθηκαν με την εργασία και υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Αγάπης Βράντση και Κυριάκου Πεντερίδη, ενώ τα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 269/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού έναρξης (Απογραφή) Δήμου Σαρωνικού της 1/1/2011 Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο»

Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο» Υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Παράταξης «Σαρωνικός αύριο» Αδάμης Μιχάλης (Καλύβια) Οινοποιός Tέως Αντιδήμαρχος Σαρωνικού και Καλυβίων Πρόεδρος αναγκαστικού συνεταιρισμού Καλυβίων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2015 Easter Bazaar ΑΛΜΑ Ο Σύλλογος ΑΛΜΑ πραγματοποίησε από 28 έως 29 Μαρτίου 2015 στη Μαρίνα Φλοίσβου Πασχαλινό bazaar με σκοπό την πώληση Πασχαλινών αντικείμενων, καθώς και την ενημέρωση των επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου νέου ηµοτικού Συµβουλίου. Στην Ιερισσό,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν.

Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίζουµε τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, κύριο Γιοχάνες Χαν. Όπως όλοι ξέρουµε ο κύριος Χαν, ως Προϊστάµενος στη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδοµικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Φίλε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Πάφου, Αγαπητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Αγαπητοί ήµαρχοι, Σας καλωσορίζω σήµερα στην Περιφέρεια Αττικής. Γνωρίζετε όλοι πως κάθε έργο για να υλοποιηθεί περνά από πολλές φάσεις: µελέτες, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων,

Διαβάστε περισσότερα

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 21ï AÐÑÉËÉÏÓ 2011 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις 21-9-2011 Θέµα α.α. αποφ. Περίληψη Αποφάσεων ΕΗ 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 21/03/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 21/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 21/03/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 11/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη με αριθμό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα