ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 17/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6993 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.: , Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ : Fax : ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού ,99. Με την αριθµ. 191/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου εγκρίθηκε η διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Με την αριθµ. 427/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης, και β) η από 14/12/2015 µελέτη της ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας και οι σχετικοί όροι του διαγωνισµού. Με την υπ αριθµ. πρωτ /2541/ Απόφαση ηµάρχου προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 20055) µε καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 25/01/2016 και ώρα 15:00µµ και µε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 29/01/2016 και ώρα 10:30πµ. Τη Παρασκευή 29/01/2016, συνήλθε στο ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού (Ε...) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) για την ανάδειξη αναδόχου. Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές οι εξής εταιρίες: Α/Α Προµηθευτής α/α ς 1 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής 26354/ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 26634/ /

2 Α/Α Προµηθευτής α/α ς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής 3 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε / / Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 9/02/2016 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πµ, στo ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ. αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ αριθ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ αριθ. Πρωτ /2541/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 2. Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ., παρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η και ώρα 15:00 µ.µ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η και ώρα 10:30 π.µ. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (6075_10 και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί τρεις(3) προσφορές. Προµηθευτής 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ηµ/νία & ώρα Υποβολής ς & α/α ηλεκτρ. ς :07:22 2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ :46:52 2

3 Προµηθευτής ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ηµ/νία & ώρα Υποβολής ς & α/α ηλεκτρ. ς 3 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :28:50 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 6), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της ς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: Προµηθευτής α/α ς 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής / ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ / ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή, όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 3

4 α/α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤ ΑΣ 5 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) /ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Υ. ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 9 Υ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10 Υ.. ΜΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 11 Υ.. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 12 Υ.. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 13 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝ Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών της ς, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική» του διαγωνιζόµενου και αποφασίζει για το αν πρέπει να αποκλεισθεί ή να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική 4

5 αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµική» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 6 της υπ αριθ. πρωτ /2541/ διακήρυξης. Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον υποφάκελο «ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική», διαπίστωσε ότι το σύνολο των ανωτέρω εταιρειών υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της υπ αριθµ. πρωτ /2541/ διακήρυξης και συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί δύο εργάσιµες ηµέρες µετά τη κοινοποίηση του παρόντος στους συµµετέχοντες και ώρα 10:00πµ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις κατά αυτού. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ στους συµµετέχοντες στις 10/02/2016 και ώρα 13:20:43 και δεν υποβλήθηκε ένσταση. Στις 19/02/2016, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το Πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: «Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου σήµερα , ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.30:00π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε τις υπ. αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου, ύστερα από την ηλεκτρονική πρόσκληση προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 2541/36066/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 2. Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης κάνει δεκτό το σύνολο των προσφορών που υπεβλήθησαν και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 5

6 Προµηθευτής 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α/α Αρ. Πρωτ. ς Έντυπης συστήµατος Υποβολής / ΕΜΠΡΟΘΕΣΜ Η ΝΑΙ 2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΝΑΙ 3 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΝΑΙ Στις ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. η επιτροπή αξιολόγησης συνδέθηκε στο σύστηµα και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική των ανωτέρω προµηθευτών. Από την αξιολόγηση της υποβληθείσας οικονοµικής ς και τον έλεγχο αυτής από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού καταγράφει τις ακόλουθες τιµές, χωρίς ΦΠΑ 23%: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑ Α Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 6

7 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 50g ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Α.3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 7

8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΟΜΑ Α Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ Β.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr ,00 ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α & Β ΟΨΗ) 2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙ Α (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) 4.560, , ,00 150,00 294,00 6,00 0,01 1,00 0, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 0,03 3,00 0, ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ 0,02 2,00 0,0002 ΣΥΝΟΛΟ Γ 4.710, , ,0006 Ως εκ τούτου, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση ως ακολούθως στις εταιρίες : 1. Για την οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης» στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.», µε ΑΦΜ , αντί του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 7.089,06 ήτοι συνολικά , Για την οµάδας Γ «Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής Αλληλογραφίας» στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ»,ΑΦΜ , αντί του ποσού των 4.710,06 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 1.083,31 ήτοι συνολικά 5.793,37. Για την οµάδα Α «Προπληρωµένο τέλος» δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Η Επιτροπή κρίνει τον διαγωνισµό ως προς την οµάδα Α ως άγονο. 8

9 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» Με την 191/2012 Πράξη του Κλιµ. Τµ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ. είναι δυνατή η συνέχιση ανοικτού διαγωνισµού µε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό προκειµένου για την ανάδειξη µειοδότη για τα είδη για τα οποία δεν αναδείχθηκε προµηθευτής στον ανοικτό διαγωνισµό. Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 1. Η έγκριση των Πρακτικών Νο1/ , & Νο2/ της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 2. Τη κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακόλουθος: Ι) η οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης» στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.», µε ΑΦΜ , αντί του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 7.089,06 ήτοι συνολικά ,06. ΙΙ) η οµάδα Γ «Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής Αλληλογραφίας» στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», ΑΦΜ , αντί του ποσού των 4.710,06 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 1.083,31 ήτοι συνολικά 5.793,37 3. Τη κήρυξη της οµάδας Α «Προπληρωµένο τέλος» ως άγονη και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε το σκεπτικό της 191/2012 Πράξης του Κλιµ. Τµ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ. 4. Την έγκριση των επισυναπτόµενων όρων του Πρόχειρου διαγωνισµού για την οµάδα Α «Προπληρωµένο τέλος» Συν. 1. Τα Πρακτικά Νο1/ , & Νο2/ του εν λόγω διαγωνισµού, 2. Οι σχετικοί όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγιος Στέφανος ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ. Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πµ, στo ηµαρχείο του ήµου ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε τις υπ. αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ αριθ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ αριθ. Πρωτ /2541/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 2. Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. διακήρυξη του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ., παρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η και ώρα 15:00 µ.µ. η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε η και ώρα 10:30 π.µ. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (6075_10 και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι αφενός ο 10

11 διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί τρεις(3) προσφορές. Προµηθευτής 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ηµ/νία & ώρα Υποβολής ς & α/α ηλεκτρ. ς :07:22 2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ :46:52 3 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :28:50 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «ικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, (άρθρο 6), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της ς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: Προµηθευτής 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α/α ς Αρ. Πρωτ. Έντυπης συστήµατος Υποβολής / ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ /

12 Προµηθευτής ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ α/α ς συστήµατος Αρ. Πρωτ. Έντυπης Υποβολής 3 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της διακήρυξης και τον έλεγχο αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή, όσο και σε έντυπη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 12

13 α/α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Σ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤ ΑΣ 5 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) /ΦΕΚ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Υ. ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 9 Υ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10 Υ.. ΜΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 11 Υ.. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 12 Υ.. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΙΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 13 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών της ς, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική» του 13

14 διαγωνιζόµενου και αποφασίζει για το αν πρέπει να αποκλεισθεί ή να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµική» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 6 της υπ αριθ. πρωτ /2541/ διακήρυξης. Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στους παραπάνω πίνακες η επιτροπή αξιολογώντας τον υποφάκελο «ικαιολογητικά συµµετοχής / Τεχνική», διαπίστωσε ότι το σύνολο των ανωτέρω εταιρειών υπέβαλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της υπ αριθµ. πρωτ /2541/ διακήρυξης και συνεχίζουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Η αποσφράγιση της Οικονοµικής Προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί δύο εργάσιµες ηµέρες µετά τη κοινοποίηση του παρόντος στους συµµετέχοντες και ώρα 10:00πµ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις κατά αυτού. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Κατσουρός Βασίλειος Ο Πρόεδρος Αργυρόπουλος Παναγιώτης Τα Μέλη Χρυσαφογεώργη Μαρία Για την ακρίβεια των υπογραφών, Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2 ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ) (Αρ. Απόφασης ηµάρχου 2541/36066/ ) Στο ηµαρχείο του ήµου ιονύσου σήµερα , ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.30:00π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε τις υπ. αριθ. 84/2015 & 169/2015 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου, ύστερα από την ηλεκτρονική πρόσκληση προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθµ ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. αριθµ. 2541/36066/ διακήρυξης του ήµου ιονύσου, για τη «Προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)»,προϋπολογισµού ,99 συµπ. ΦΠΑ. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: Α/Α Ι ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Πρόεδρος Κατσουρός Βασίλειος 2. Μέλος Αργυρόπουλος Παναγιώτης 3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό Σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης κάνει δεκτό το σύνολο των προσφορών που υπεβλήθησαν και παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 15

16 Προµηθευτής 1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α/α ς Αρ. Πρωτ. Έντυπης ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ συστήµατος Υποβολής / ΝΑΙ 2 ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΝΑΙ 3 ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ / ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στις ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. η επιτροπή αξιολόγησης συνδέθηκε στο σύστηµα και αποσφράγισε την ηλεκτρονική οικονοµική των ανωτέρω προµηθευτών. Από την αξιολόγηση της υποβληθείσας οικονοµικής ς και τον έλεγχο αυτής από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή διαγωνισµού καταγράφει τις ακόλουθες τιµές, χωρίς ΦΠΑ 23%: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑ Α Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Α.1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 16

17 ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 50g ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Α.3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΜΑ Α Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Υ ΡΕΥΣΗΣ Β.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr ,00 ΟΜΑ Α Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ.1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α & Β ΟΨΗ) 4.560, , ,00 2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙ Α 150,00 294,00 6,00 17

18 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) 0,01 1,00 0, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 0,03 3,00 0, ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ 0,02 2,00 0,0002 ΣΥΝΟΛΟ Γ 4.710, , ,0006 Ως εκ τούτου, προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή ακολούθως στις εταιρίες : την κατακύρωση ως 5. Για την οµάδα B «Λογαριασµοί Ύδρευσης» στην εταιρεία «ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.», µε ΑΦΜ , αντί του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 7.089,06 ήτοι συνολικά , Για την οµάδας Γ «Υπηρεσία Εκτύπωσης Λογαριασµών Ύδρευσης & Λοιπής Αλληλογραφίας» στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ»,ΑΦΜ , αντί του ποσού των 4.710,06 πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 1.083,31 ήτοι συνολικά 5.793,37. Για την οµάδα Α «Προπληρωµένο τέλος» δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Η Επιτροπή κρίνει τον διαγωνισµό ως προς την οµάδα Α ως άγονο. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. Κατσουρός Βασίλειος Ο Πρόεδρος Αργυρόπουλος Παναγιώτης Τα Μέλη Χρυσαφογεώργη Μαρία Για την ακρίβεια των υπογραφών, 18

19 Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ιαχείρισης Στέλλα Σοφία Μαγγίνα Επωνυµία Προµηθευτή: ACS ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: 36066/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed_signed.p df ΟΧΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed_signed.pdf ΟΧΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 14/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΙ NAI ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΙ NAI ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Α/Α Γραµ. ΕΙ ΟΣ Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που M.M. Τεµάχι ο Τεµάχι ο ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ , , , , , ,40 ( ) 19

20 Α/Α Α/Α Γραµ. ΕΙ ΟΣ αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές M.M. Τεµάχι ο Τεµάχι ο Τεµάχι ο Τεµάχι ο ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ , ,38 7, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , , ,84 ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ. 20

21 Επωνυµία Προµηθευτή: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: 36066/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΜΟΛΟΓΙΟ.pdf ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.pdf ΟΧΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 14/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος ΝΑΙ O οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) θα υποβάλλει ηλεκτρονική για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας 3, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 14/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος ΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΙ Α/Α Α/Α Γραµ Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΦΠΑ ( ) ΠΟΣ Ο Τεµάχιο , ,8 0 ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 5.608,80 Τεµάχιο , ,50 184,50 Τεµάχιο , ,00 0,01 21

22 Α/Α Α/Α Γραµ Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΦΠΑ ( ) ΠΟΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Τεµάχιο , ,01 0,04 Τεµάχιο , ,00 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.710, ,3 1 ( ) 5.793,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 4.710,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 22

23 Επωνυµία Προµηθευτή: ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Α/Α Συστήµατος: Τίτλος - Αριθµός ιακήρυξης: 36066/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Προσφοράς: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Supplier_Offer_Value_ pdf ΟΧΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 14/2015 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΛΕΠΕ ΑΡΧΕΙΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ" ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΛΕΠΕ ΑΡΧΕΙΟ "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" Α/Α Α/Α Γραµ Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Τεµάχιο , , ,60 Τεµάχιο , ,62 361,62 ( ) 23

24 Α/Α Α/Α Γραµ Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές Ταχυδροµικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές ΕΙ ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Τεµάχιο 1 1 1, ,23 1,23 Τεµάχιο 3 1 3, ,69 3,69 Τεµάχιο 2 1 2, ,46 2,46 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.920, , ,60 ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 4.920,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ. 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Προμήθεια αντικείμενων και Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη ταχυδρομικών υπηρεσιών Τηλέφωνο: έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης Αριθ. Fax: και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Ενδεικτικό τιμολόγιο 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, Τηλέφωνο: εµφακέλωσης και αποστολής Αριθ. Fax: ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΟΜΑΔΑ Α & B: Επιστολικού ταχυδρομείου για τις ανάγκες αποστολής ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης, ατομικών ειδοποιήσεων ΤΑΠ, κοιμητηρίων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, κλήσεων ΚΟΚ, καθώς και για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου από τον ΚΑ των προϋπολογισμών του Δήμου, οικονομικών ετών 2015 και 2016, ως εξής: ΚΑ ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) , ,94 ΣΥΝΟΛΟ: 99111,43 ΟΜΑΔΑ Γ: Υβριδικού ταχυδρομείου για τις ανάγκες έκδοσης και εμφακέλωσης ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, η οποία ανήκει στις συνήθεις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου από τον ΚΑ του Δήμου, οικονομικών ετών 2015 και 2016, ως εξής: ΚΑ ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) , ,16 ΣΥΝΟΛΟ: 14848,56 1. Αντικείμενο έργου 26

27 Το αντικείμενο του έργου δεν είναι διαιρετό, ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και για τις τρεις ομάδες Α, Β & Γ. ΟΜΑΔΑ Α & Β: Παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου στο Δήμο Διονύσου στο Εσωτερικό Οι όροι παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Δήμο καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και αφορά την αποστολή (παράδοση) ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου στους παραλήπτες αυτών. ΟΜΑΔΑ Γ: Παροχή υπηρεσιών υβριδικού ταχυδρομείου (εφεξής για συντομία ΥΤ) Η παραγωγή φυσικής επιστολής και η εμφακέλωση, μόνο με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος από το Δήμο στον πάροχο (προμηθευτή) της υπηρεσίας για τη μαζική παραγωγή εντύπων προς χρήση. Εν προκειμένω τα έντυπα είναι τα ειδοποιητήρια ύδρευσης όπου ενσωματώνουν έντυπο ταχυπληρωμής του λογαριασμού ύδρευσης, ενώ είναι δυνατή και η χρήση της υπηρεσίας για την παροχή πληροφόρησης των παραληπτών με την εκτύπωση πρόσθετης σελίδας (ένθετο). Οι όροι παροχής των υπηρεσιών ΥΤ στο Δήμο καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Περιγραφή εργασιών Ομάδας Γ 1. Παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων μορφής txt ή MS Excel από τον Ανάδοχο. 2. Δημιουργία εκτυπωτικού αρχείου ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών 3. Εκτύπωση ειδοποιητηρίων με μαύρο μελάνι στην Α και στη Β όψη, σε προεκτυπωμένα φύλλα με δύο (2) συν ένα (1) χρώματα εμπρός και ένα (1) χρώμα πίσω. 4. Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων με μαύρο μελάνι σε μία όψη λευκού φύλλου (εάν ζητηθεί από το Δήμο). 5. Εμφακέλωση των εκτυπωμένων ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών βάσει του ηλεκτρονικού αρχείου και των εκτυπωμένων πληροφοριακών εντύπων (δεύτερο φύλλο), εάν ζητηθεί από το Δήμο. 6. Παράδοση προώθηση των ταχυδρομικών αντικειμένων προς αποστολή (επιστολικό ταχυδρομείο) στους παραλήπτες τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την προμήθεια επαρκούς αριθμού υλικού ήτοι: Φακέλων DL διαστάσεων 110 Χ 230 mm με παράθυρο και εκτύπωση σε ένα χρώμα των στοιχείων του Δήμου. Φύλλων ειδοποιητηρίων / ταχυπληρωμών με δύο (2) συν ένα (1) χρώματα εμπρός και ένα (1) χρώμα πίσω, μεγέθους Α4. Λευκών φύλλων μεγέθους Α4 για επιπλέον εκτύπωση πληροφοριακών επιστολών. Στο σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών του ΥΔ περιλαμβάνονται επίσης και οι κάτωθι εργασίες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το αντικείμενο, ήτοι: 1. Εργασίες αρχικοποίησης και προετοιμασίας εκτυπώσεων (με την πρώτη αποστολή αρχείων προς εκτύπωση). 2. Διαμόρφωση αρχείου, όταν απαιτείται. 3. Διαμόρφωση γραφικών / μακέτας, όταν απαιτείται. Όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μεριμνούν για την έγκαιρη βεβαίωση των χρεώσεων ύδρευσης και τη διαμόρφωση ηλεκτρονικού αρχείου προς αποστολή στον Ανάδοχο, ομοίως ο Ανάδοχος υπηρεσιών ΥΤ μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση εμφακέλωση και παράδοση προς αποστολή των ταχυδρομικών αντικειμένων σε χρόνο ο 27

28 οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, περιλαμβανομένων όλων των συνήθων επικουρικών και πρόσθετων εργασιών που περιλαμβάνονται στο ΥΤ. Ο χρόνος αυτός νοείται από την ημέρα αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου από το Δήμο και έως την ημέρα παράδοσης των αντικειμένων προς αποστολή από τον Ανάδοχο, όπου του έχει υποδείξει ο Δήμος. 2. Κατάθεση και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων Ο ανάδοχος υποχρεούται να προωθήσει και να παραδώσει τα ταχυδρομικά αντικείμενα, περιλαμβανομένων αυτών που δημιουργήθηκαν μέσω της υπηρεσίας ΥΤ, καθ υπόδειξη του Δήμου από το σημείο εκτύπωσης και εμφακέλωσής τους και να μεριμνά για την παράδοσή τους ανά την επικράτεια της χώρας στη Διεύθυνση Παραλήπτη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. 3. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ΕΝΑΡΞΗ: Από την ημερομηνία Υπογραφή της ΛΗΞΗ: Ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως της εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 4. Όροι διακίνησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν. α. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα (ειδοποιητήρια ύδρευσης που δημιουργήθηκαν μέσω υπηρεσίας ΥΤ ή άλλα) του Δήμου θα παραλαμβάνονται μέσα σε κλειστό φάκελο. β. Στην επιγραφή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας ή Αρχής, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος αποστολέα. Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας ή Αρχής, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. γ. Τα όρια βάρους εκάστου ταχυδρομικού αντικειμένου του Δήμου περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα ποσοτήτων, βαρών, τύπου διαχείρισης της παρούσας μελέτης. δ. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα του Δήμου θα διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα ποσοτήτων, βαρών, τύπου διαχείρισης της παρούσας μελέτης. ε. Η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται βάσει καταστάσεων, εις διπλούν, όπου θα υπογράφει αρμόδιος υπάλληλος του Αναδόχου και θα αναφέρονται το σύνολο των προς αποστολή αντικειμένων και η ημερομηνία παραλαβής. Η κατάσταση θα συνυπογράφεται και από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. 28

29 Ο υπάλληλος του καταστήματος του Αναδόχου, θα συμπληρώνει την εν λόγω κατάσταση και αφού την υπογράψει, θα επιστρέφει την μία εξ αυτών στον εν λόγω υπάλληλο του Δήμου. Η εν λόγω κατάσταση προσυπογραμμένη και από τα δύο μέρη θα υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. 5. Διαστάσεις ταχυδρομικών αντικειμένων Οι διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι περιγραφόμενες ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιμήσεων απαιτούμενης διακίνησης σύμφωνα με το βάρος, μέγεθος και ειδική διαχείριση. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο, οι οποίες δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με την προϋπόθεση να μη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 6. Τιμολόγηση ταχυδρομικών υπηρεσιών Η τιμολόγηση των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων του Δήμου θα γίνεται, ανά αποστολή συγκεντρωτικά. 7. Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις (Απόφαση Αρ /816/ Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του περιεχομένου ή καθυστέρηση στην παράδοση της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές βάσει των Γενικών Υποχρεώσεων Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής ή Γενικής Άδειας κατά την ΕΕΤΤ. Συγκεκριμένα, στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της (καταβολή αποζημίωσης, επιστροφή των τελών κ.λπ.) προς τον χρήστη/ καταναλωτή, για κάθε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Ορίζονται οι περιπτώσεις που η ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο χρήστη/ καταναλωτή και δημοσιοποιείται για κάθε μία από αυτές και για κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης, ο αποκλειστικός χρόνος καταβολής της καθώς και ο τρόπος καταβολής. Τέλος, αναλύεται η πολιτική επιστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λεπτομερειών της διαδικασίας επιστροφής. 8. Εμπιστευτικότητα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) 29

30 που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το Δήμο ως εμπιστευτικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του Δήμου. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία του Δήμου ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Δήμου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο Δήμος κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ οιονδήποτε τρόπο μετ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος και ο Δήμος αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ οιονδήποτε τρόπο μετ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο Δήμος θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών. Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου. 30

31 Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την υπηρεσία, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τρίτο. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών ( ,56 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων Φ.Π.Α. και επιμερίζεται ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α & Β Επιστολικό Ταχυδρομείο Ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (90.920,00 ) ΟΜΑΔΑ Γ Υβριδικό Ταχυδρομείο Δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (14.848,56 ). Άγιος Στέφανος,14/12/2015 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Δ/ντής Εσόδων & Περιουσίας 31

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Κανλή Ειρήνη Τηλέφωνο: Αριθ. Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ: Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι: ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 5 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 50g Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1620, , , , , , , , ,10 105,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ,4 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ , ,00 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 2440, ,00 32

33 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Α.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 44578,4 ΦΠΑ 23% 23% 10253,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 54831,43 Β.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr 60000, ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΦΠΑ 23% 23% 8280 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α & Β ΟΨΗ) , ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) 60000, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) ,00 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Γ ,00 33

34 ΦΠΑ 23% 2776,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 14848,56 ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ 92650,4 ΦΠΑ 23% 21309,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ ,99 Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών ( ,56 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων Φ.Π.Α. Επί της καθαρής αξίας της υπηρεσίας επιβάλλονται κρατήσεις 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι περιγραφόμενες ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιμήσεων απαιτούμενης διακίνησης. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο, οι οποίες δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω με την προϋπόθεση να μη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Άγιος Στέφανος,14/12/2015 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Δ/ντής Εσόδων & Περιουσίας 34

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη) ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Α.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 400 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 23*32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 50 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 50g ΣΥΝΟΛΟ Α.1 0 Α.2 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.2 0 Α.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.3 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 0 35

36 ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ΦΑΚΕΛΟΣ 11,4*22,9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 20gr ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 0 ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΤ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ Α & Β ΟΨΗ) 2 ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΕΛΙΔΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α ΟΨΗΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΕΦ ΆΠΑΞ) 1 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3 5 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ /ΜΑΚΕΤΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α- Γ 0 Άγιος Στέφανος, 14/12/2015 Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Δ/ντής Εσόδων & Περιουσίας 36

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 31103 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 6/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8107 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15008 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 10/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14633 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υβριδικού ταχυδρομείου Πληροφορίες: Νίκος Ζολοταριώφ. (εκτύπωση και εμφακέλωση για αποστολή Τηλέφωνο: 2132030652

Υπηρεσίες υβριδικού ταχυδρομείου Πληροφορίες: Νίκος Ζολοταριώφ. (εκτύπωση και εμφακέλωση για αποστολή Τηλέφωνο: 2132030652 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, 3-2-2015 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου ΕΡΓΑΣΙΑ, κατά το ΠΔ 28/1980: Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άγιος Στέφανος, 7-6-2013 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 13/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 37182 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 9/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 36764 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 14995 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 4/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 41916 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10118 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13240 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14651 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 8/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 8629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 11203/21-3-18 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,21/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6394 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12445 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38553 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 03/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13238 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 15007 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 14/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 19024 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 19/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 10959 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 5629 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/07/207 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22428 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 45 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 38868 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 07/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16652 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑΤΑ : α)έγκριση του Πρακτικού Νο.2 του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 28/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 33326/29-11-16 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 26/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 11771. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 16/06/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 18165.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 3/2/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥ τηλ: 213 20 30 638 theodosiadou@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 4/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 12964 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 01/04/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 14358 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 31/1/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3835 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18587 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 25/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27123 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου»

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..3 η / ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2017.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-2-2017 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..31/2017.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 14/24-05-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:23042/27.05.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.05.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 24/03/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 8277 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 130/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 18 / 2016 συνεδρίασης ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101 / 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 18 / 2016 συνεδρίασης ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101 / 2016 Τ AGENCY eeest e s t Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 31-03-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. - 9510 - ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγού του ήµου και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». ΑΓΓΕΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..27 η /2018.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 7 ης -8-2018 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..345/2018.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 12/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 35395.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έτους 2015-2016» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 64100000-7 Αρ.Μελέτης: 53/19-3-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 17/09/2015 Αρ. Πρωτ : 49712 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 30/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 35423/1-11-17 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού. Αριθµός απόφασης: 404/2015 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 ης /24-11-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 404/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:128274 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 18 /01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 2520. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 6/06/206 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6850 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 45 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 11/4/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 10291 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµός πρωτ. προκήρυξης: 40355 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών επιστολών και δεµάτων από και προς τον ήµο. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης /ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Πληρ.: Θ. Μαραϊδώνης Τηλ.: 210 6470370 (εσωτ,. 164) FAX: 210-6470375 E-mail: t.mar@gedd.gr Αθήνα, 26.7.2013 Αριθ. Πρωτ. 15706

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13752 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 12/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 3919 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου ΤΗΛ : 213 2030623 Fax : 2132030630 ΠΡΟΣ Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /24-10-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Αριθμός απόφασης: 221/2015 ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 3230 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9166/03.03.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02.03.2017 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:2010 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:

Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36 /09-12-2014 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός απόφασης: 798/2014 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση ϖρακτικών του ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

- ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 32599 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 09/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17042 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βορριά Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα

Από τα πρακτικά της 19 / 2016 συνεδρίασης. Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ημέρα INFORMATICS DEVELOPMEN TAGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 016.04.05 09:5:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω ΒΞ9Ω 6Υ-ΚΝ Ι Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 31/1/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 6295 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προµηθειών ΤΗΛ. 2132025902-7 Νέα Σµύρνη: 10-6-2014 Αριθ.Πρωτ. : 28598 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2015 της νέας Δημοτικής Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:24/2/2015 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 9255 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 74/2019

Αριθ. Απόφασης: 74/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/02-09-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στον ίδιο φάκελο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στον ίδιο φάκελο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κως, 28/03/208 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9883/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ. Αντωντζίκη : 210-82.00.859

Διαβάστε περισσότερα