ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1 ο ΜΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ- Τούκας ηµήτρης Msc, Ph.D, ΚΕΠΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. Λογοθετίδη Μαίρη, Ph.D, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση του προσωπικού των µικροβιολογικών εργαστηρίων στους βιολογικούς παράγοντες αντιπροσωπεύονται κυρίως από τους κινδύνους που οφείλονται στην χρήση αιχµηρών αντικειµένων και από τους κινδύνους που σχετίζονται µε την δηµιουργία µολυσµατικών αερολυµάτων κατά τις εργαστηριακές πρακτικές. Η στρατηγική ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας των αιχµηρών αντικειµένων και των µολυσµατικών αερολυµάτων βασίζεται στην έννοια του «περιορισµού» (containment) των βιολογικών παραγόντων (πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος περιορισµός) και απαιτεί την λήψη µέτρων ασφάλειας, ιεραρχικά ταξινοµηµένων, τα οποία αυξάνονται κατά περίπτωση ανάλογα µε την επικινδυνότητα του βιολογικού παράγοντα Εισαγωγή Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες των εργαζοµένων σε διαγνωστικά και ερευνητικά µικροβιολογικά εργαστήρια, οι επιπτώσεις που µπορούν να προκύψουν (λοιµώξεις, ασθένειες) καθώς και τα προτεινόµενα/εφαρµοζόµενα µέτρα ασφάλειας (βιοασφάλεια) για τον περιορισµό και έλεγχο των κινδύνων αποτελούν έναν τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ο οποίος αφορά έναν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων διαφόρων ειδικοτήτων [1]. Ας σηµειωθεί ότι ο χαρακτηρισµός εργαζόµενοι σε διαγνωστικά και ερευνητικά µικροβιολογικά εργαστήρια αναφέρεται στο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό µιας κατηγορίας εργαστηρίων των οποίων το κύριο αντικείµενο είναι η ιατρική διάγνωση ή/και η έρευνα όπως π.χ. εργαστήρια νοσοκοµείων ή διαγνωστικών κέντρων (βιοχηµικά, αιµατολογικά, κυτταρολογικά, παθολογοανατοµικά κ.τ.λ.) καθώς και εργαστηρίων πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων ή βιοµηχανιών των οποίων το αντικείµενο σχετίζεται µε τον χειρισµό βιολογικών παραγόντων (εργαστήρια βιοτεχνολογίας, γενετικής, µοριακής βιολογίας κ.τ.λ.) Σε ένα εργαστήριο η ασφάλεια των εργαζοµένων είναι ευθέως ανάλογη των πηγών κινδύνου που υπάρχουν σε κάθε θέση εργασίας και της επικινδυνότητας που χαρακτηρίζει την κάθε πηγή κινδύνου. Στα µικροβιολογικά εργαστήρια οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε µία σειρά κινδύνων όπως οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, τα µολυσµατικά απόβλητα, οι εύφλεκτες/τοξικές χηµικές ουσίες, οι διαφόρων τύπου ακτινοβολίες, οι µηχανικοί και ηλεκτρικοί κίνδυνοι. Ο κύριος όµως κίνδυνος για τους εργαζόµενους, στον οποίο και θα εστιαστεί η παρούσα εργασία, αποτελεί ο βιολογικός κίνδυνος, ο κίνδυνος δηλ. που οφείλεται σε παθογόνους µικροοργανισµούς που µπορεί να υπάρχουν σε υπό εξέταση δείγµατα βιολογικού υλικού (αίµα και παράγωγά του, ούρα, ιστοί, βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα, κ.τ.λ.) καθώς και στις καλλιέργειές τους. Νοσήµατα όπως η ηπατίτιδα Β και C, το AIDS, ο τυφοειδής πυρετός, η βρουκέλωση, η

2 φυµατίωση είναι από τα συχνότερα που καταγράφονται σε εργαζόµενους εργαστηρίων. Βιβλιογραφικά στοιχεία επισηµαίνουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των λοιµώξεων σε εργαζόµενους έχει καταγραφεί σε ερευνητικά εργαστήρια (58.8%) ενώ µικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε διαγνωστικά εργαστήρια (17.3%) και εργαστήρια φαρµακοβιοµηχανιών (3.4%) [2]. Σύµφωνα µε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης 90/679/ΕΟΚ (και τις τροποποιήσεις της 93/88/ΕΟΚ, 95/30/ΕΚ, 97/59/ΕΚ, 97/65/ΕΚ) η οποία ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε τα Π.. 186/95, Π.. 174/97 και Π. 15/99 ο όρος «βιολογικός παράγοντας» αναφέρεται σε όλους τους µικροοργανισµούς (συµπεριλαµβανοµένων και των γενετικά τροποποιηµένων µικροοργανισµών), τις κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του ανθρώπου που είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε µόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. Οι βιολογικοί παράγοντες κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες κινδύνου* ανάλογα µε τον βαθµό του κινδύνου µόλυνσης [3]: Οµάδα 1: Περιλαµβάνει τους βιολογικούς παράγοντες (Bacillus subtilis, Naegleria gruberi,..) που είναι απίθανο να προκαλέσουν ασθένεια στον άνθρωπο. (Κανένας κίνδυνος ή µικρός ατοµικός και συλλογικός κίνδυνος) Οµάδα 2: Περιλαµβάνει βιολογικούς παράγοντες (Staphylococcus aureus, Candida albicans,..) που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ασθένεια στον άνθρωπο και να αποτελέσουν κίνδυνο για τους εργαζόµενους χωρίς να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί στο κοινωνικό σύνολο. Για τους βιολογικούς παράγοντες αυτής της οµάδας υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή (µέτριος ατοµικός κίνδυνος, χαµηλός συλλογικός κίνδυνος) Οµάδα 3: Περιλαµβάνει βιολογικούς παράγοντες ( Mycobacterium tuberculosis, Coccidioides immitis,..) που µπορούν να προκαλέσουν ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί στο κοινωνικό σύνολο, αλλά γενικώς υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή (υψηλός ατοµικός κίνδυνος, χαµηλός συλλογικός κίνδυνος). Οµάδα 4: Περιλαµβάνει βιολογικούς παράγοντες (ιός Ebola, ιός Lassa, ) που προκαλούν σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόµενους. Ενδέχεται να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο διάδοσης στο κοινωνικό σύνολο και για τον οποίο συνήθως δεν υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή (υψηλός ατοµικός κίνδυνος, υψηλός συλλογικός κίνδυνος). Αν ένας αξιολογούµενος βιολογικός παράγοντας δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί σαφώς σε µία από τις παραπάνω οµάδες πρέπει να κατατάσσεται στην υψηλότερη εξεταζόµενη οµάδα κινδύνου. * Οι βιολογικοί παράγοντες που αντιστοιχούν στις «οµάδες επικινδυνότητας» 1,2,3 & 4 υπάρχουν ταξινοµηµένοι αλφαβητικά ανά οµάδα στην οδηγία 2000/54 (ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο Π 186/95 (ΦΕΚ 97/Α/ ) της εργατικής νοµοθεσίας όπως τροποποιήθηκε µε τα Π 174/97 και Π.. 15/9 2

3 Πως οι εργαζόµενοι σε διαγνωστικά-ερευνητικά εργαστήρια µπορούν να προσβληθούν από βιολογικούς παράγοντες; Πολυάριθµες επιδηµιολογικές µελέτες έχουν επισηµάνει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ατυχηµάτων που συµβαίνουν σε εργαστήρια οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσοχής των εργαζοµένων ή στην µη σωστή εφαρµογή ορθών πρακτικών εργασίας [3,4,5,6]. Αποτέλεσµα αυτών είναι η έκθεση των εργαζοµένων σε βιολογικούς παράγοντες και η δυνητική εκδήλωση λοιµώξεων των οποίων η βαρύτητα εξαρτάται κυρίως από την παθογονικότητα (ικανότητα να προκαλεί λοίµωξη) του µικροοργανισµού. Στα διαγνωστικά-ερευνητικά εργαστήρια οι εργαζόµενοι µπορούν να προσβληθούν από µικροοργανισµούς (πίνακας 1): Ι) µέσω της αναπνευστικής οδού ΙΙ) µέσω λύσης της συνέχειας του δέρµατος από τρυπήµατα µε βελόνες ή άλλα αιχµηρά αντικείµενα και ΙΙΙ) µέσω των βλεννογόνων [3,4,6]. Ι) Η µετάδοση µέσω της αναπνευστικής οδού (εισπνοή) αποτελεί την κύρια οδό µετάδοσης των µικροοργανισµών που προσβάλλουν το προσωπικό των εργαστηρίων. Εργαστηριακές πρακτικές όπως η οµογενοποίηση, η φυγοκέντρηση, στροβιλοποίηση (vortex) ή υπερήχων, ακόµη και η έντονη ανάδευση βιολογικών υγρών ή διαλυµάτων τους µπορούν να παράγουν εισπνεόµενα αερολύµατα που περιέχουν µικροοργανισµούς (βιοαερολύµατα) οι οποίοι µπορούν να προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστηµα όταν έρθουν σε επαφή µε αυτό και να προκαλέσουν λοιµώξεις. Αερολύµατα µπορούν επίσης να δηµιουργηθούν κατά την ανάµειξη διαλυµάτων µε µικροοργανισµούς, την δηµιουργία εναιωρηµάτων, από ένα απότοµο άνοιγµα δοκιµαστικών σωλήνων ή τρυβλίων Petri ή από την λανθασµένη χρήση των κρικετοφόρων στυλεών κατά τις καλλιέργειες βακτηρίων και µυκήτων σε θρεπτικά υλικά. Ένας κρικετοφόρος στυλεός µε µεγάλο µήκος ή µε µεγάλη διάµετρο του δακτυλίου έχει την τάση να διαχέει στον περιβάλλοντα χώρο µικροοργανισµούς µε την µορφή µικροσταγονιδίων. Στο ίδιο φαινόµενο µπορούν να οδηγήσουν επίσης και η χρήση της φλόγας (λύχνος Bunsen) κατά την αποστείρωση µεταλλικών κρικετοφόρων στυλεών στην διάρκεια των κυτταροκαλλιεργειών ή το εµβάπτισµα των πυρωµένων στυλεών στο θρεπτικό υλικό. ΙΙ) Η µετάδοση µέσω λύσης της συνέχειας του δέρµατος είναι επίσης ένας κοινός τρόπος µε τον οποίο ένας εργαζόµενος µπορεί να προσβληθεί από έναν παθογόνο µικροοργανισµό. Προκαλείται κυρίως από διαδερµικούς µικροτραυµατισµούς από µολυσµένα αιχµηρά αντικείµενα (βελόνες, σύριγγες, νυστέρια, µικροτόµους, σπασµένα γυαλιά κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια εργαστηριακών πρακτικών ή κατά την συλλογή/µεταφορά των απορριµµάτων. ΙΙΙ) Η µετάδοση µέσω των βλεννογόνων γίνεται κυρίως µέσω των οφθαλµών από τυχαία επαφή µε µολυσµατικά µικροσταγονίδια. Λιγότερο συχνή είναι η µόλυνση από ακούσια κατάποση παθογόνων οργανισµών (βρουκέλες, σαλµονέλες) όπως π.χ. από αναρρόφηση µέσω πιπέτας βιολογικών υγρών µε το στόµα (µια πρακτική η οποία πλέον δεν εφαρµόζεται). Ας σηµειωθεί ότι σε σπάνιες περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι µπορούν να προσβληθούν από παθογόνους µικροοργανισµούς, µε την κατάποση τροφίµων. Ο συγκεκριµένος τρόπος µετάδοσης χαρακτηρίζει κυρίως εργαζόµενους σε µικρά διαγνωστικά εργαστήρια και συνδέεται µε την συντήρηση και κατανάλωση τροφίµων ή/και αναψυκτικών τοποθετηµένων σε ψυγεία του εργαστηρίου ή µε την συνήθεια καπνίσµατος στον εργαστηριακό χώρο. 3

4 Οδός µετάδοσης Παράδειγµα Υπεύθυνοι βιολογικοί παράγοντες Μολυσµατικά αερολύµατα παραγόµενα από χειρισµούς όπως το Εισπνοή άνοιγµα συσκευασιών/δοχείων µε Βρουκέλλες, αδενοϊοί, λυοφιλυοποιηµένα κύτταρα, φυγοκέντρηση, ρινοϊοί, µυκοβακτήρια ανάδευση πιπετάρισµα,vortex, χρήση υπερήχων κ.τ.λ. Παρεντερική εισαγωγή Άµεση επαφή µε την επιδερµίδα ή/και βλεννογόνους Κατάποση Επαφή µε πειραµατόζωα Τρυπήµατα από σύριγγες Τραυµατισµοί (εκδορές-κοψίµατα) από αιχµηρά αντικείµενα και σπασµένα γυαλιά (συµπεριλαµβανοµένων και των βιολογικών αποβλήτων) επαφή µολυσµατικών σταγονιδίων µε την βλεννογόνο των οφθαλµών κυρίως κατά την βίαιη εξαγωγή µολυσµατικών εναιωρηµάτων, κατά τον απότοµο διαχωρισµό της βελόνης από την σύριγγα Αναρρόφηση µολυσµατικού υλικού Μεταφορά των µικροοργανισµών στο στόµα µέσω των χεριών Γρατσουνίσµατα, δαγκώµατα, τσιµπήµατα από αρθρόποδα HIV,HBV,HCV, ιός Ebola, Schistosoma spp, Βρουκέλλες, σαλµονέλες, τοχόπλασµα, εντεροϊοί, N. Meningitides Σαλµονέλες, σιγκέλλες, βρουκέλλες, HAV ιός της λύσσας, rickettsie Πίνακας 1: Τρόποι µετάδοσης των λοιµώξεων στο προσωπικό των µικροβιολογικών εργαστήρια. Πως µπορούν οι εργαζόµενοι να προστατευτούν από την έκθεσή τους σε παθογόνους βιολογικούς παράγοντες; Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι µε τους οποίους οι εργαζόµενοι έρχονται αντιµέτωποι σε ένα διαγνωστικό-ερευνητικό µικροβιολογικό εργαστήριο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες: 1) στους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχµηρά µολυσµατικά αντικείµενα µέσω της αιµατογενούς διασποράς του µικροοργανισµού και 2) στους κινδύνους που προέρχονται από την εισπνοή µολυσµατικών αερολυµάτων (µυκοβακτηρίδιο της φυµατίωσης, ρινοϊοί κ.τ.λ.) Με ποιο τρόπο όµως ο υπεύθυνος ασφάλειας του εργαστηρίου πρέπει να δράσει έτσι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό την έκθεση των εργαζοµένων στους βιολογικούς παράγοντες; Υπάρχουν µέθοδοι γενικά αποδεκτές από την διεθνή κοινότητα οι οποίες µπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον επαγγελµατικό κίνδυνο; Για να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά θα αναλυθούν ξεχωριστά οι κίνδυνοι της κάθε οµάδας λόγω της πολυδιάστατης και πολυεπίπεδης φύσης της βιολογικής επικινδυνότητας. Οι κίνδυνοι από τα αιχµηρά µολυσµατικά αντικείµενα θα αποτελέσουν το 1 ο µέρος της εργασίας ενώ οι κίνδυνοι από την εισπνοή µολυσµατικών αερολυµάτων το 2 ο µέρος. Παρόλα αυτά, πρέπει να επισηµανθεί ότι αν και η εκτίµηση της επικινδυνότητας των βιολογικών παραγόντων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή της (όπως η παθογονικότητα, η µολυσµατικότητα και µεταδοτικότητα του µικροοργανισµού, η ποσότητα του υπό εξέταση βιολογικού δείγµατος και η διαθεσιµότητα εµβολίων), στην διαχείριση της βιολογικής επικινδυνότητας εφαρµόζονται οι αρχές που ισχύουν στην γενικότερη διαχείριση της επαγγελµατικής επικινδυνότητας: Όταν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη των κινδύνων αυτοί πρέπει να καταπολεµηθούν στο σηµείο προέλευσής τους. 4

5 Οι επικίνδυνες πρακτικές πρέπει να αντικατασταθούν από πρακτικές που δεν είναι επικίνδυνες ή είναι λιγότερο επικίνδυνες. Για τον περιορισµό των κινδύνων εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα τα συλλογικά µέτρα προστασίας και ενδεχοµένως, αν απαιτείται, εφαρµόζονται τα ατοµικά µέτρα προστασίας. Μείζονος σηµασίας είναι η γνώση από κάθε εργαζόµενο των κινδύνων που εγκυµονούν στην θέση εργασίας του. Αυτό επιτυγχάνεται µε την συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση. Κίνδυνοι που προέρχονται από αιχµηρά µολυσµατικά αντικείµενα Αν και δεν υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία για τραυµατισµούς µε αιχµηρά αντικείµενα αποκλειστικά για διαγνωστικά-ερευνητικά µικροβιολογικά εργαστήρια βιβλιογραφικά δεδοµένα υποδεικνύουν ότι σε ένα µέσο νοσηλευτικό ίδρυµα οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν περίπου 30 τραυµατισµούς µε αιχµηρά αντικείµενα ανά 100 κλίνες σε ετήσια βάση [5]. Βιβλιογραφικές αναφορές υποδηλώνουν επίσης ότι η εµφάνιση τραυµατισµών από αιχµηρά αντικείµενα, σε µεγάλο βαθµό δεν αναφέρεται καν. Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά µε το θέµα δείχνουν ότι µέχρι και το 60% των περιπτώσεων δεν καταγράφονται [7] ενώ από τις καταγεγραµµένες το 67% των ατυχηµάτων αφορά το νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό [8,9]. Είναι σαφές ότι ένα χρησιµοποιηµένο αιχµηρό αντικείµενο είναι σε θέση να µεταδώσει έναν παθογόνο βιολογικό παράγοντα. Κάθε εργαζόµενος που έχει την ατυχία να υποστεί τραυµατισµό από το τρύπηµα µιας βελόνας ή άλλων αιχµηρών αντικειµένων µπορεί κατά συνέπεια να προσβληθεί από έναν παθογόνο µικροοργανισµό, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει λοιµώξεις των οποίων η βαρύτητα εξαρτάται κυρίως από την φύση του βιολογικού παράγοντα και από την ανοσολογική ικανότητα του εργαζοµένου. Οι περισσότερο κοινοί παθογόνοι µικροοργανισµοί οι οποίοι προσβάλουν τους εργαζόµενους των µικροβιολογικών εργαστηρίων είναι οι ιοί Β και C της ηπατίτιδας (HBV,HCV) και ο ιός HIV(AIDS) [10]. Ας επισηµανθεί όµως ότι κάθε φορά που προκύπτουν τέτοιου είδους µικροτραυµατισµοί, το εργαστηριακό προσωπικό δεν µολύνεται απαραίτητα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την έκβαση της λοίµωξης όπως η φύση του µικροοργανισµού, η συγκέντρωση του µικροοργανισµού στο αιχµηρό αντικείµενο και το βάθος του τραύµατος. Ωστόσο ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας [11] οι πιθανότητες εκδήλωσης λοίµωξης µετά από τραυµατισµό µε µολυσµένη βελόνα είναι: 1 στους 3 εργαζόµενους για ηπατίτιδα B 1 στους 30 εργαζόµενους για ηπατίτιδα C 1 στους 300 εργαζόµενους για AIDS Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) δηλ. µεταδίδεται 10 φορές πιο εύκολα από τον ιό HIV (AIDS) και προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο για κανέναν από τους δύο [1,12]. Παρόλα αυτά η µειωµένη ικανότητα ενός βιολογικού παράγοντα να προκαλεί λοιµώξεις σε σχέση µε έναν άλλον δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για την λήψη µειωµένων µέτρων ασφάλειας. Για την πρόληψη των µικροτραυµατισµών που σχετίζονται µε την χρήση αιχµηρών αντικειµένων, τα µέτρα ασφάλειας είναι γενικού χαρακτήρα, και εφαρµόζονται το ίδιο, είτε πρόκειται για µικροοργανισµό χαµηλής είτε υψηλής µολυσµατικότητας. Αυτά τα µέτρα ασφάλειας συγκροτούν ένα σύνολο προληπτικών ενεργειών έναντι των δυνητικών κινδύνων από την χρήση αιχµηρών 5

6 αντικειµένων και αποτελούν τον κύριο άξονα της στρατηγικής περιορισµού της επαγγελµατικής επικινδυνότητας [8,13,14] που περιλαµβάνει: 1.Ασφαλέστερες εργασιακές πρακτικές 2. Χρήση της τεχνολογίας για την προστασία από τα αιχµηρά αντικείµενα 3. Κατάρτιση και εκπαίδευση Ασφαλέστερες εργασιακές πρακτικές: Κάθε διαγνωστικό-ερευνητικό µικροβιολογικό εργαστήριο πρέπει να προσδιορίζει πολιτικές και διαδικασίες [15] για την ελάττωση της επαγγελµατικής επικινδυνότητας όπως : την ενίσχυση των εργασιακών πρακτικών ασφαλείας. την ασφαλή διαχείριση των απορριµµάτων όπως π.χ. την άµεση απόρριψη των χρησιµοποιηµένων αιχµηρών αντικειµένων σε ειδικά σχεδιασµένους κάδους απορριµµάτων Οι κάδοι αυτοί συνήθως είναι κατασκευασµένοι από χαρτόνι µεγάλης ανθεκτικότητας ενώ εσωτερικά είναι επενδυµένοι από ενισχυµένη πλαστική µεµβράνη. Τον εµβολιασµό του προσωπικού καθώς και την επαλήθευση της ανοσοποίησης. Όταν για κάθε βιολογικό παράγοντα τον οποίον χειρίζονται οι εργαζόµενοι υπάρχει αποτελεσµατικό εµβόλιο, ο εργοδότης οφείλει να προσφέρει τον εµβολιασµό στους εργαζόµενους δωρεάν. Ας σηµειωθεί ότι ενώ για την ηπατίτιδα Β υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο δυστυχώς δεν υπάρχει για την ηπατίτιδα C και το AIDS. Στις περιπτώσεις αυτές προκειµένου να προληφθεί η εκδήλωση της ασθένειας εφαρµόζεται η στρατηγική της «προφύλαξης µετά την έκθεση» (postexposure prophylaxis) [11,16] που βασίζεται στην παθητική ανοσοποίηση (HB-IgG) στην περίπτωση της ηπατίτιδας Β και της αντιρετροϊικής θεραπείας στην περίπτωση του AIDS. Τα µέτρα ασφάλειας της εργασίας που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα αφορούν το σύνολο των εργαζοµένων του εργαστηρίου και συνεπώς αποτελούν συλλογικά µέτρα προστασίας και είναι αυτά, τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται κατά προτεραιότητα. Παρότι τα συγκεκριµένα µέτρα ασφάλειας µειώνουν σε σηµαντικό βαθµό την επαγγελµατική επικινδυνότητα, επιβάλλεται, προκειµένου να µειωθούν ακόµη περισσότερο οι πιθανότητες πρόκλησης µικροτραυµατισµών από τα αιχµηρά µολυσµατικά αντικείµενα, η χρήση του ατοµικού εξοπλισµού εργασίας που αντιπροσωπεύεται κυρίως από τα γάντια εργασίας (EN- latex ή EN-νιτριλίου) [17] αν και ο κύριος ρόλος των γαντιών εργασίας στις εργαστηριακές πρακτικές είναι να παρεµποδίζουν την άµεση επαφή του µικροοργανισµού µε τα χέρια του εργαζοµένου παρά να τον προφυλάσσουν από τους διαδερµικούς τραυµατισµούς από αιχµηρά αντικείµενα. Χρήση της τεχνολογίας για την προστασία από τα αιχµηρά αντικείµενα: Η ασφαλής εργαστηριακή πρακτική δεν είναι από µόνη της σε θέση να εξαλείψει τους τραυµατισµούς από τα διάφορα αιχµηρά αντικείµενα. Ωστόσο, υιοθετώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και την πρόοδο της επιστήµης η επαγγελµατική επικινδυνότητα µπορεί να µειωθεί περαιτέρω. Σήµερα υπάρχει ειδική τεχνολογία εργαστηριακών συσκευών προορισµένη για την προστασία του προσωπικού από τυχαίους τραυµατισµούς µε αιχµηρά αντικείµενα. Οι συσκευές αυτές διατίθενται µε πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας και περιλαµβάνουν: Συσκευές µε ενσωµατωµένο σύστηµα προστασίας βελόνας και Συστήµατα ένεσης για ορισµένες εφαρµογές χωρίς την χρήση βελόνας [5] Κατάρτιση και εκπαίδευση: Η αποτελεσµατική κατάρτιση και εκπαίδευση ως προς την ασφάλεια της εργασίας αποτελεί σαφέστατα ένα σηµαντικό όπλο κατά των τραυµατισµών µε αιχµηρά αντικείµενα. Βιβλιογραφικά δεδοµένα επισηµαίνουν ότι το προσωπικό µε προϋπηρεσία από 0-4 έτη παρουσιάζει µεγαλύτερο ποσοστό τραυµατισµών από αιχµηρά αντικείµενα από τους υπόλοιπους εργαζόµενους [18]. 6

7 Εξίσου σηµαντική είναι η διενέργεια τακτικής επαναληπτικής κατάρτισης αφού η συνήθεια µπορεί να αποτελέσει υποβοηθητικό παράγοντα πρόκλησης ατυχηµάτων και στην περίπτωση των έµπειρων εργαζοµένων. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση µε τον ίδιο τον κίνδυνο. Είναι επιτακτικό να εφαρµόζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα που να επισηµαίνουν σαφώς τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε θέση εργασίας καθώς και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων από ενδεχόµενη µόλυνση µε βιολογικό παράγοντα, συσχετίζοντας µάλιστα αναφορές στην δηµοσιευµένη βιβλιογραφία. Επίσης, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να περιέχουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αναφοράς το οποίο να είναι σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο των µικροτραυµατισµών από τα αιχµηρά αντικείµενα και την αποτελεσµατικότητα των προληπτικών µέτρων που έχουν ληφθεί [8]. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1..Wilburns. Susan Q. Needlestick and sharps Injury Prevention Online Journal of Issues in Nursing.Vol.#9 No #3,Manuscript4. Available: 2. Collins CH. Laboratory-acquired infections. Med Lab Sci. 1980;37(3):291-8.London. Butterworth Ed World Health Organization- Laboratory biosafety manual-3 rd edition- Geneva Center for Disease Control and Prevention (CDC. Laboratory security end emergency response guidance for laboratories working with select agents.). 2002; 51(RR-19): Euromed- Πρόληψη τραυµατισµών από αιχµηρά αντικείµενα-έκθεση προτάσεων -10 εκεµβρίου Trim JC, Elliott TS. A review of sharps injuries and preventative strategies. J. Hosp. Infect. 2003;53(4): CDC NIOSH. Alerts on NSI 8. Karim N, Choe CK. Laboratory accidents-a matter of attitude. Malays J Pathol. 2000;22(2): Gershon RR, Sherman M, Mitchell C,Vlahov D, Erwin MJ, Lears MK, Alter MJ. Prevalence and risk factors for blooddorne exposure and infection in correctional healthcare workers. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2007; 28(1): Petrosillo N. Puro V, De Carli G, Ippolito G & SIROH Group. Risk Faced by laboratory workers in the AIDS era. J.Biol Regul Homeost Agent 2001;15: World Health Organization Protection of the Human Environment. Global burden of disease from sharps injuries to health-care workers Environmental Burden of Disease. Series, No. 3.Geneva Shiao j, Guo L, McLaws ML. Estimation of the risk of bloodborne pathogens to health care workers after needlestick injury in Taiwan. Am J Infect Control. 2002;30(1): May D, Brewer S. Sharps injury: prevention and management. Nurs Stand. 2001; 15(32): Watterson L. Sharp thinking..nurs Stand. 2005;20(5): Trim JC. A review of needle-protective devices to prevent sharps injuries. Br. J. Nurs. 2004;13(3):144, Elder A, Paterson C. Sharps injuries in UK health care: a review of injury rates, viral transmission and potential efficacy of safety devices. Occup. Med (Lond) 2006;56(8): ISPESL. Linee Guida per la scelta e l impiego di indumenti per la protezione da agenti biologici, Dipartimemto Igiene del lavoro 18. John M. Dement, Carol Helping, MSPH, Lisa A. Pompeii, Debra L. Hunt. Blood add body fluid exposure risks among health care workers: results from the Duke Health and Safety System American Journal of Industrial Medicine2004;46(6):

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 o ΜΕΡΟΣ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΕ Α ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τούκας ηµήτρης Msc, Ph.D, ΚΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών ΕΚΔΟΣΗ Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Iατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης EDITION Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Medical School Democritus University of

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Βιολογικοί Παράγοντες στο Χώρο Εργασίας ρ. Αθανάσιος Αθανασίου Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Τι είναι ένας Βιολογικός Παράγοντας; Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 31 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Μ. Κουλεντιανού 1, Α. Κατσώρη 2 1 Τμήμα Προσωπικού, 2 Γραφείο Διοικητή, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο

Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο 09 Τριµηνιαία Περιοδική Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 Τεύχος Ένατο Ιδιοκτησία Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας Εκδότης Παπασταµατάκης Γεώργιος ιεύθυνση Περιοδικού Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Ανδριανή Γρηγοράτου Κανονισμός ασφαλούς λειτουργίας του Εργαστηρίου Παλαιότερα, η υγιεινή και ασφάλεια του εργαστηρίου ήταν αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη)

Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη) Ασυάλεια του Ασθενή Μια Διεθνής Πρόκληζη για Αζθαλέζηερη Φρονηίδα Υγείας Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη) Ππώηη Παγκόζμια Ππόκληζη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Σεπτέμβριος 2011 Αρ. 07/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β. 1 N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 Αγαπητοί συνάδελφοι Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: 2103645751, fax. no: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα