Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 23/05/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µe τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταµειακών ροών Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα ιακοπτόµενες δραστηριότητες Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Φόροι εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Παροχές στη ιοίκηση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ( ΛΠ 24)

3 1. Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/ /12/ /03/ /12/2006 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Σηµείωση Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 409,946, ,960,295 11,376,513 11,445,768 Υπεραξία Επιχείρησης 126,732, ,257, Άύλα περιουσιακά στοιχεία 55,825,692 57,786,478 62,994 47,381 Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 (0) 372,309, ,810,620 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27,982,085 30,247,173 15,920,830 15,920,830 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17,041,091 26,069,199 4,579,894 4,623,678 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ,310,847 70,317,907 39,384 39,384 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 3,306,051 3,100, , , ,145, ,739, ,390, ,994,752 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα 202,986, ,057,887 0 (0) Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 242,964, ,395, ,379 10,707,436 Λοιπές Απαιτήσεις 63,212,976 95,379,341 39,126,271 56,332,185 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6,789,470 10,502,793 10,627,341 85,019 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 7,674,770 7,736,578 3,028,178 3,024,669 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15,942,971 15,373,860 2,493,529 2,301, ,571, ,445,616 55,446,698 72,450,681 Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση ,724,935 Σύνολο Ενεργητικού 1,416,441,238 1,366,184, ,837, ,445,432 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 23,159,293 24,162,132 23,159,293 24,162,132 Υπερ Το Άρτιο 126,049, ,117, ,435, ,503,432 Αποθεµατικά εύλογης αξίας (15,038,378) 990, Λοιπά αποθεµατικά 33,482,617 33,481,850 4,591,987 4,591,987 Αποθεµατικά Μετατροπής Ισολογισµού (4,927,758) (9,843,629) 0 0 Αποτελέσµατα Εις Νέον 243,087, ,481,924 72,003,653 53,624,538 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 405,812, ,390, ,190, ,882,088 ικαιώµατα Μειοψηφίας 337,869, ,747, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 743,681, ,137, ,190, ,882,088 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 21,495,050 37,421,006 21,406,090 21,328,695 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 5,857,360 6,811,204 4,932,820 5,345,713 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 47,664,846 48,494,888 14,152,581 13,949,573 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 35,059,493 34,647, , ,123 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 13,703,641 38,231, Προβλέψεις 17,673,907 19,771, Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 141,454, ,378,351 41,141,614 41,274,104 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 130,886, ,438, Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 57,033,630 57,935,003 11,753,802 12,462,072 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 166,984, ,004, ,810,237 98,331,867 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 16,956,022 17,564,120 16,956,022 17,564,120 Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ,925,744 39,138,463 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 28,363,179 38,043, , ,731 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 42,882,501 28,430,821 7,513,228 1,245,987 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 644, , Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 443,750, ,668, ,505, ,289,240 Σύνολο Υποχρεώσεων 585,204, ,047, ,647, ,563,344 Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση ,554,867 Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1,416,441,238 1,366,184, ,837, ,445,432 3

4 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Πωλήσεις 225,390, ,468,380 41,343 40,566,970 Κόστος Πωληθέντων (181,796,994) (152,470,206) 0 (35,698,576) Μικτό Κέρδος 43,593,150 49,998,174 41,343 4,868,394 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 10,301,051 4,879,214 12,821,314 1,892,356 Έξοδα διάθεσης (1,651,241) (4,507,770) (904) (1,451,919) Έξοδα διοίκησης (8,443,139) (4,943,025) (3,566,516) (1,701,917) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (8,450,337) (6,999,925) (1,032,223) (4,484,342) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (8,535) 0 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 35,340,949 38,426,669 8,263,014 (877,428) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 10,110, ,293 10,040, Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2,310,284) (1,338,615) (1,576,701) (1,015,906) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 2,061,500 30,347,198 2,693,716 36,445,488 Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 0 19,162, Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (1,568,235) (292,422) 0 0 Κέρδη προ φόρων 43,634,317 86,662,736 19,420,851 34,552,793 Φόρος εισοδήµατος (10,291,942) (15,326,022) (1,041,737) (1,974,335) Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 33,342,375 71,336,714 18,379,114 32,578,458 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (1,006,558) 145,849 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 32,335,816 71,482,562 Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής 22,621,831 59,314,211 18,379,114 32,578,458 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,713,986 12,168, Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 41,013,942 43,461,332 8,351,504 (796,693) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 35,340,949 38,426,669 8,263,014 (877,428) Κέρδη Προ φόρων 43,634,317 86,662,736 19,420,851 34,552,793 Κέρδη µετά από Φόρους 32,335,816 71,482,562 18,379,114 32,578,458 4

5 3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Ποσά σε Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24,312, ,520,764 15,167,654 18,894 (3,266,881) 165,687, ,439, ,394, ,833,872 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/2006 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού -165, (165,967) -67 (166,034) - ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια 4,187, ,187,097 4,346,485 8,533,582 Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης (2,691,085) (2,691,085) (3,322,455) (6,013,540) Αποθεµατικό Αντιστάθµισης στην εύλογη αξία µετά φορών (2,125,899) (2,125,899) (2,410,613) (4,536,512) Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια , , (795,854) -1,386, (2,182,504) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής -39,203,278 (39,203,278) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδιδίου θυγατρικής 24,695,886 24,695,886 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ , ,942,966 59,314,210 12,168,352 71,482,562 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0.00 (629,887) 371, , ,942,966 58,518,356 (3,725,690) 54,792,666 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,312, ,520,764 14,537, ,138 (3,432,848) 224,630, ,958, ,668, ,626,537 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24,162, ,117, ,700 33,481,849 (9,843,629) 220,481, ,390, ,747, ,137,712 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/2007 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού 4,916,055 4,916, , ,332,840 Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση ,430 (15,846) -1, (17,382) - ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια (16,500,484) (16,500,484) (16,500,484) Αποθεµατικό Αντιστάθµισης στην εύλογη αξία µετά φορών 471, , , ,277 Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,029, ,915,871-16,430-11,128, ,120-10,188,749 Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών -1,002,839-55,068,238 (56,071,077) (56,071,077) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής 0-2,448,872 (2,448,872) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδιδίου θυγατρικής 0 917, ,136 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ ,621,831 22,621,831 9,713,986 32,335,816 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -1,002,839-55,068,238-16,029, ,915,871 22,605,400-44,578,115 9,122,370-35,455,746 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,159, ,049,031 (15,038,378) 33,482,617 (4,927,758) 243,087, ,812, ,869, ,681,966 Σύνολο 5

6 4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 24,312, ,689, ,427 27,246, ,031,821 37,217, ,217,045 24,312, ,906, ,427 27,246, ,248,866 01/01-31/03/06 Πληρωµή µερισµάτων 0 0 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 0 32,578,458 32,578,458 01/01-31/03/06 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 0 32,578,458 32,578,458 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου ,312, ,906, ,427 59,824, ,827,324 Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/07 Αγορά Ιδίων Μετοχών ιάθεση αποτελεσµάτων χρήσης 2006 Πληρωµή µερισµάτων Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/07 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 24,162, ,906,926 4,591,987 27,246, ,907,353 (6,403,494) 0 26,378,229 19,974,735 24,162, ,503,432 4,591,987 53,624, ,882,089 (1,002,839) (55,068,238) (56,071,077) 0.00 (0.23) (0) ,379, ,379,114 (1,002,839) (55,068,238) 0 18,379, (37,691,963) 31 Μαρτίου ,159, ,435,194 4,591,987 72,003, ,190,126 6

7 5. Κατάσταση ταµειακών ροών Σηµειώσεις Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,080,491 (6,427,225) 21,271,046 (33,606,281) Καταβληθέντες τόκοι (2,730,501) (686,468) (1,576,701) (273,434) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (5,030,621) (3,201,691) (1,944,350) 0 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 36,319,369 (10,315,384) 17,749,995 (33,879,714) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων (23,023,600) (25,496,670) (15,647) (36,670) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (613,893) (542,845) (20,209) 0 Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 892,787 33,383 20,004 2,353 Μερίσµατα εισπραχθέντα 4, άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη (50,848) 57, ,400 Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 (3,062,983) 0 0 (56,247) (2,525,349) (56,247) 0 ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Αγορά συγγενών επιχειρήσεων Αγορά Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (4,101,366) (26,024,194) 6,239,742 (26,024,194) 109,860 5,792, , ,196, ,274,851 Τόκοι που εισπράχθηκαν 10,339, ,132 10,040, Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 75, Λοιπά (18,768) 34, Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (16,442,477) 4,801,134 16,317,450 14,274,379 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών (62,064,662) 0 (56,071,077) 0 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής στους Μετόχους της Μειοψηφίας Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (155,587) (233,461) (5,122) 0 άνεια αναληφθέντα 53,026,732 53,451, ,450,590 Αποπληρωµή δανεισµού (40,342,323) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (21,093) (3,677) 0 0 Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (49,556,932) 53,214,761 (56,076,199) 39,450,590 Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (29,680,040) 47,700,511 (22,008,754) 19,845,255 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (132,286,126) (12,678,967) (113,594,617) (54,578,805) Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 525, ,454 0 (161,440,382) 35,021,544 (135,272,917) (34,733,551) Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασµών Τραπεζών (179,615,036) (35,411,090) (137,766,446) (35,411,090) Υπόλοιπο ιαθεσίµων 18,174,654 70,432,633 2,493, ,539 Ταµειακά ιαθέσιµα Και Ισοδύναµα ιαθεσίµων (161,440,382) 35,021,544 (135,272,917) (34,733,550) 7

8 6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους επιχειρηµατικούς κλάδους: Μεταλλουργία, Κατασκευές και Ενέργεια. Σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της στρατηγικής συµφωνίας του Οµίλου µε την «ENDESA Europa», ο Όµιλος θα εισφέρει όλα τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του, θερµικά και ανανεώσιµα, καθώς και τις διαθέσιµες άδειες στο νέο εταιρικό σχήµα. Κατά συνέπεια ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις» εµφανίζει χωριστά τόσο τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που θα µεταβιβασθούν στο νέο εταιρικό σχήµα όσο και τα αποτελέσµατά τους για την παρουσιαζόµενη περίοδο και για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. (βλ. Σηµείωση 7.5). Τα αντίστοιχα ποσά για τα προαναφερόµενα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία αποτελεσµάτων είναι αυτά που εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες κάτω από τον τοµέα παραγωγής και εµπορίας ενέργειας και µεταφέρονται στη στήλη Ε «ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση». Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα αναλύονται ως εξής: 01/01-31/03/07 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση Α Β Γ Ε (Α+Β+Γ+ -Ε) Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 305,412,468 68,824,041 2,706,267 41,343 2,706, ,277,853 ιεταιρικές Πωλήσεις (125,188,704) (125,188,704) ιατοµεακές πωλήσεις 0 (23,699,004) 0 0 (23,699,004) Καθαρές πωλήσεις 180,223,764 45,125,037 2,706,267 41,343 2,706, ,390,144 Λειτουργικά κέρδη 21,017,080 6,065,224 (152,387) 8,258,645 (152,387) 35,340,949 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (330,747) (305,689) (465,900) 10,498,039 (465,900) 9,861,603 Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων (103,124) (1,568,235) (103,124) (1,568,235) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας Κέρδη προ φόρων 20,686,333 5,759,535 (721,411) 17,188,449 (721,411) 43,634,317 Φόρος εισοδήµατος (7,229,962) (2,020,243) (285,147) (1,041,737) (285,147) (10,291,942) Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 13,456,371 3,739,292 (1,006,558) 16,146,712 33,342,375 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (1,006,558) Καθαρό κέρδοςω από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες 13,456,371 3,739,292 (1,006,558) 16,146, ,335,817 Αποσβέσεις τοµέα 4,169,812 1,414, ,894 88, ,894 5,672,993 EBITDA 25,186,892 7,479,915 78,507 8,347,135 78,507 41,013,942 Σύνολο 8

9 01/01-31/03/06 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση Σύνολο Α Β Γ Ε (Α+Β+Γ+ -Ε) Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 203,524,796 63,232, , , ,316,799 ιεταιρικές Πωλήσεις (35,894,691) 0 0 (35,894,691) Εσωτερικές πωλήσεις (27,953,728) 0 0 (27,953,728) Καθαρές πωλήσεις 167,630,104 35,278, , , ,468,380 Λειτουργικά κέρδη 34,158,208 4,292, ,956 (3,916) 244,571 38,426,669 Χρηµατοοικονοµικά Αποτέλεσµα 30,243,564 (840,782) (93,820) (32,743) (89,656) 29,365,876 Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων (292,422) 0 (292,422) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας ,162,612 19,162,612 Κέρδη προ φόρων 64,401,772 3,452, ,136 18,833, ,915 86,662,736 Φόρος εισοδήµατος (12,463,150) (2,868,202) (1,880) (1,856) (9,066) (15,326,022) Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 51,938, , ,256 18,831, ,849 71,336,713 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσας δραστηριότητες 145,849 Καθαρό κέρδοςω από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες 51,938, , ,256 18,831, ,849 71,482,562 Αποσβέσεις τοµέα 3,849,059 1,198, , ,707 5,034,663 EBITDA 38,007,266 5,491, ,463 (3,916) 367,278 43,461,332 Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς αναλύεται ως εξής: 31/03/2007 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τοµέα 933,211, ,938, ,724,935 25,565,719 1,416,441,238 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού 0 Ενοποιηµένο Ενεργητικό 1,416,441,238 Υποχρεώσεις Τοµέα 436,512, ,919,214 87,554,867 3,772, ,759,271 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 672,759,271 31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τοµέα 1,049,167, ,476,832 97,556,248 13,693,838 1,346,894,408 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού ,290,414 Ενοποιηµένο Ενεργητικό 1,049,167, ,476,832 97,556,248 13,693,838 1,366,184,823 Υποχρεώσεις Τοµέα 413,476,481 86,597,795 73,005,756-16,946, ,133,781 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων 30,913,330 Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 587,047,111 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 9

10 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Ελλάδα 105,165,943 85,241,193 Ευρωζώνη 49,739,460 61,162,703 Άλλες χώρες 70,484,741 56,064,484 Πωλήσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 225,390, ,468,380 Σύνολο 225,390, ,468,380 Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Πωλήσεις εµπορευµάτων 80,167,256 72,667,284 Πωλήσεις προϊόντων 96,990,859 92,647,249 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 3,417, ,488 Έσοδα από υπηρεσίες 1,688,404 2,558,102 Υπεργολαβίες 0 0 Έσοδα πώλησης Οικοδοµών 851, ,382 Κατασκευαστικά συµβόλαια 42,130,451 33,761,501 Λοιπά 144,934 38,374 Σύνολο 225,390, ,468, Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μυτιληναίος Α.Ε. του α τριµήνου του 2007 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του της χρήσης 2006 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 10

11 7.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία Θα εφαρµοστούν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: - ΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Λόγω της έκδοσης του ΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΛΠ 1 προκειµένου µια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο όµιλος θα εφαρµόσει της τροποποιήσεις του ΛΠ 1 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Το ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους.tο ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρία θα εφαρµόσουν το ΠΧΠ 7 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τοµείς Το ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του Ε ΠΧΠ 11 ΠΧΠ 2- Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου 11

12 Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου Η Ε ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Ε ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η Ε ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. 7.3 οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 12

13 Μέθοδος Ποσοστά Ενοποίσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής - Μητρική Μητρική ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'', N.Hράκλειο Ατιικής 53.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒ ΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL), Βόλος 53.19% Ολική Ενοποίηση Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., ήµος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη 21.28% Ολική Ενοποίηση RODAX Α.Τ.Ε.Ε., Ν.Ηράκλειο Αττικής 53.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.,Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.42% Ολική Ενοποίηση DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 44.42% Ολική Ενοποίηση BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E,Μαρούσι Αττικής 33.32% Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε % Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'', Θεσσαλονίκη 43.00% Καθαρή Θέση SOMETRA S.A., SIBIU Ρουµανίας 92.79% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεµβούργο 99.97% Ολική Ενοποίηση STANMED TRADING LTD, Κύπρος 99.97% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 99.97% Ολική Ενοποίηση MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ..Μ % Ολική Ενοποίηση RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 99.97% Ολική Ενοποίηση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'', Χαλάνδρι Αττικής 35.00% Καθαρή Θέση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής Κοινή ιοίκηση Ολική Ενοποίηση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.00% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ Ι Α.Ε., Μαρούσι Ατιικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 25.26% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 59.72% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 60.05% Ολική Ενοποίηση DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουµανίας 59.98% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Καλλιθέα Αττικής 12.63% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αµφίκλεια Φθιώτιδας 56.83% Ολική Ενοποίηση Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 35.52% Ολική Ενοποίηση ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 19.89% Καθαρή Θέση Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑ Ε Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 30.94% Καθαρή Θέση ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 6.31% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 15.73% Καθαρή Θέση ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση 13

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 Αρ. Μ. ΓΕΜΗ 8006101000 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008 (Με βάση το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα