Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 05.9/.08 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τον Όµιλο Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Προσδιορισµός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Οµίλου) οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ανειακές Υποχρεώσεις Μερίσµατα ιακοπτόµενες δραστηριότητες Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Προβλέψεις Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης Αγορά Ιδίων Μετοχών Κέρδη ανά µετοχή Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Παροχές στη ιοίκηση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Κεφαλαιουχικές δαπάνες Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Αναταξινοµήσεις

3 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Σηµείωση 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Πωλήσεις , , , , , Κόστος Πωληθέντων (656,232) (533,152) (217,782) (177,635) - (826) - (102) Μικτό Κέρδος 77, ,090 25,774 29, , Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 29,871 32,059 14,648 14,955 13,354 21,501 2,130 5,042 Έξοδα διάθεσης (5,644) (8,657) (1,919) (1,853) (80) (521) (30) (454) Έξοδα διοίκησης (32,339) (32,657) (11,089) (14,223) (12,207) (13,208) (3,710) (4,378) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης - (499) - (490) - (39) - (40) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (16,298) (16,971) (9,508) (5,472) (250) (1,203) (75) (98) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 53, ,365 17,906 22, ,267 (1,636) 138 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 2,166 12, , Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (21,583) (14,815) (8,412) (4,250) (12,318) (10,079) (4,439) (1,876) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 13, ,830 (7,037) 164,653 67, ,235 (1,809) 166,474 Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (4,219) (3,059) (2,516) (151) Κέρδη προ φόρων 42, , ,661 56, ,350 (7,884) 164,736 Φόρος εισοδήµατος (16,673) (66,930) (7,050) (44,988) 1,689 (48,029) 806 (43,227) Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 26, ,654 (6,442) 138,673 58, ,321 (7,078) 121,509 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 7.9 (1,359) (3,678) - (1,603) Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 24, ,976 (6,442) 137,070 58, ,321 (7,078) 121,509 Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής 15, ,747 (8,885) 133,655 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,591 13,229 2,443 3,415 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (0.0807) (0.0643) Αποµειωµένα Κέρδη ανά Μετοχή Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Εγκύκλιος αρ. 34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων (A) 70, ,466 23,670 28,037 1,274 8,588 (1,537) 241 (B) 79, ,466 53, ,365 17,906 22, ,267 (1,636) 138 Κέρδη Προ φόρων 42, , ,661 56, ,350 (7,884) 164,736 Κέρδη µετά από Φόρους 26, ,654 (6,442) 138,673 58, ,321 (7,078) 121,509 (Α) Προσδιορισµός Kονδυλίου: Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Εγκύκλιος αρ. 34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Κέρδη Προ φόρων 42,881 Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (4,169) Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσµατα 14,535 Πλέον: Αποσβέσεις 17,216 Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 70,463 (B) Προσδιορισµός Kονδυλίου: Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) Κέρδη Προ φόρων 42,881 Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (4,169) Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσµατα 14,535 Πλέον: Αποσβέσεις 17,216 Μερικό Σύνολο 70,463 (*) Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα (Ι) (1,602) (*) Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα (ΙΙ) 10,730 Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) 79,591 (*) Στα Λοιπά Λειτουργικά Αποτελέσµατα ο Όµιλος κατά τον προσδιορισµό του κονδυλίου ''EBITDA Οµίλο'' περιλαµβάνει τα εξής: I) Το µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA συνδεδεµένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του. Το ανωτέρω ποσό των 1.6εκ αφορά στο µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA της συγγενούς Endesa Hellas η οποία δραστηριοποιείται στον Τοµέα της Ενέργειας II) Το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συνδεδεµένων εταιρειών κατά το ποσοστό του Οµίλου σε αυτές όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας Οµίλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω του ποσοστού του Οµίλου στις αποσβέσεις της συγγενούς Το ανωτέρω ποσό των 10.7εκ αφορά στο κέρδος κατασκευής του σταθµού του Αγ. Νικολάου για λογαριασµό της συγγενούς Endesa Hellas Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 3

4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 395, ,654 10,946 11,136 Υπεραξία Επιχείρησης 155, , Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 6,380 9, Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις , ,048 Επενδύσεις Σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 215, , , ,452 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 22,432 23, Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Παραγώγων ,099 19, Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 3,536 1, , , , ,432 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα 169, , Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 276, ,985 17,054 7,824 Λοιπές Απαιτήσεις 51,519 59,613 8,706 59,994 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 2,906 5, ,751 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,998 6,702 1,249 2,903 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ,045 17, Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,374 84,933 2,928 4, , ,974 29,967 76,576 Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση , ,638 Σύνολο Ενεργητικού 1,606,612 1,649, , ,008 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 115, , , ,143 Υπερ Το Άρτιο 202, ,993 53,558 75,312 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 55,762 35, Λοιπά αποθεµατικά 148, ,524 94,497 94,237 Αποθεµατικά Μετατροπής Ισολογισµού (30,739) (35,317) - - Αποτελέσµατα Εις Νέον 213, , , ,455 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 704, , , ,147 ικαιώµατα Μειοψηφίας 50,270 56, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 755, , , ,147 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,588 56, ,199 12,550 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 74,981 78,187 46,767 48,356 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 43,258 40, Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 34,588 24, Προβλέψεις ,038 18,890 1,268 1,268 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 430, , ,878 62,772 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 120, , Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 35,606 59,961 3,161 13,067 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , ,637 45, ,646 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ,035 34,865 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24,699 30,325 5,212 11,218 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις , Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 343, ,094 73, ,089 Σύνολο Υποχρεώσεων 774, , , ,861 Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη κυκλοφορούντα Στοιχεία 7.9 Ενεργητικού κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση 77,121 60,149 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 1,606,612 1,649, , , Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 4

5 3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Αποθ. ικ. Προαιρ. Αγοράς Μετοχών Λοιπά αποθέµατικα Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ -βάσει δηµοσίευσης- 24, , ,482 (9,844) 220, , , ,137 Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 74, , ,478 (276,478) - Αναπροσαρµοσµένα Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω εφαρµογής του ΛΠ 8 98, , ,482 (9,844) 220, ,868 52, ,137 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2007 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού (4,541) - (4,541) (144) (4,686) Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση (4,958) - - (4,958) - (4,958) ιανοµή Μερισµάτων (22,976) (22,976) (32,193) (55,169) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,377 - (56,337) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - (16,500) (16,500) - (16,500) Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης Αντισταθµίσεις Ταµιακών Ροών Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,425-23,425 Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης , ,155-19,155 Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,080-51,419 (4,541) (79,312) (6,355) (32,337) (38,693) Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών (1,123) (70,584) (71,707) (51,109) (122,816) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής Μείωση ικαιωµάτων µειοψηφίας από ακύρωση ιδίων µετοχών θυγατρικών Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 24,945 (81,720) (17,518) (74,294) 74,294 - ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής (4,859) (4,859) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδίου θυγατρικής ,654 5,654 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ , ,747 13, ,976 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 23,821 (152,304) 26,080-51,419 (4,541) 95,916 40,390 4,871 45,262 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , ,478 27, ,900 (14,385) 316, ,259 57, ,399 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ -βάσει δηµοσίευσης- 119, ,993 35, ,364 (35,317) 288, ,992 56, ,853 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2008 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού ,579-4, ,981 Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση ιανοµή Μερισµάτων (56,789) (56,789) (11,893) (68,682) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,413 - (37,413) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,118-30,118 Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης - - (10,079) (10,079) - (10,079) - Αντισταθµίσεις Ταµιακών Ροών Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,039-37,413 4,579 (94,202) (32,172) (11,491) (43,662) Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών 7.17 (3,175) (21,754) (24,929) - (24,929) Προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών (Stock Option Plan) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής (1,191) (1,191) (2,388) (3,579) Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής ( ΑΠΕ) ,601 4,601 (2,300) 2,300 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ ,258 15,258 9,591 24,849 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου (3,175) (21,754) 20, ,413 4,579 (75,534) (38,172) (6,589) (44,761) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , ,239 55, ,776 (30,739) 213, ,820 50, ,092 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 5

6 4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Υπέρ Το Άρτιο Σύνολο Σηµείωση Υπόλοιπα κατά την 01/01/2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24, ,503 4,592 53, ,882 Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρµογής της µεθόδου Συνένωσης Συµφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της 74,080 (1,349) 62, , ,944 Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 Υπόλοιπα κατά την 01/01/2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 98, ,154 66, , ,826 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/07 Αγορά Ιδίων Μετοχών (7,117) (70,584) - - (77,701) Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρµογής της µεθόδου Συνένωσης Συµφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της (3,915) Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 31,670 (3,337) (31,670) (578) Aποθεµατικό Απόσχισης Κλάδου - - (10,818) - (10,818) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,871 (44,871) - ιανοµή Μερισµάτων - - (203) (70,638) (70,841) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1-30/9/ , ,321 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 24,553 (73,921) 2,180 58,234 11,046 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/9/ , ,233 68, , ,872 Υπόλοιπα κατά την 01/01/2008 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 119,143 75,312 94, , ,147 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/08 Αγορά Ιδίων Μετοχών 7.17 (3,175) (21,754) - - (24,929) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων από πώληση συµµετοχής Εύλογη αξία Stock Options Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανοµή Μερισµάτων (56,789) (56,789) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου /1-30/9/ ,569 58,569 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου (3,175) (21,754) 260 1,780 (22,889) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/9/ ,968 53,558 94, , ,258 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 6

7 5. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµείωση 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,701 98,293 22,427 83,844 Καταβληθέντες τόκοι (16,911) (15,114) (7,996) (10,164) Καταβεβληµένοι φόροι (42,203) (36,653) (9,685) (28,858) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (4,413) 46,526 4,746 44,822 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 7.9 (1,583) (4,746) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (5,996) 41,780 4,746 44,822 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων 7.23 (13,777) (52,735) (88) (195) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.23 (1,851) (1,933) (32) (97) Πωλήσεις ενσώµατων παγίων Μερίσµατα εισπραχθέντα ,023 35,840 άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη - 1, Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - (3) - (3) Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Αγορά συγγενών επιχειρήσεων Αγορά /Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) (19,547) (18,142) (19,120) 35,260 Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - 53, Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 1, (11) Τόκοι που εισπράχθηκαν 2, ,926 Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών - 12, Εισπράξεις Επιχορηγήσεων Λοιπά (43) (49) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες (31,012) (2,030) 15,283 82,804 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες 7.9 (2,319) (2,393) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (33,331) (4,423) 15,283 82,804 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών - (1,400) - - Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών 7.17 (24,327) (77,701) (24,327) (77,701) Πληρωµή φόρου συγκεντρωσης Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής στους Μετόχους της Μειοψηφίας (70,794) Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (69,177) (56,705) (57,288) - άνεια αναληφθέντα 247,606 35, ,500 20,454 Αποπληρωµή δανεισµού (5,117) (8,234) (5,000) (25,884) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (107) (53) - - Λοιπά Καθαρές Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 148,878 (108,341) 160,885 (153,925) Καθαρές Ταµειακές ροές από διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 7.9 3,581 4, Καθαρές Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 152,459 (103,704) 160,885 (153,925) Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 113,132 (66,347) 180,914 (26,299) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (210,704) (167,111) (224,542) (118,104) Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (876) (24,212) Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1, Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου (95,459) (208,621) (42,679) (144,202) Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασµών Τραπεζών (161,926) (267,688) (45,607) (148,310) Υπόλοιπο ιαθεσίµων 28,374 59,067 2,928 4,108 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες ,093 - Ταµειακά ιαθέσιµα Και Ισοδύναµα ιαθεσίµων (95,459) (208,621) (42,679) (144,202) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 7

8 6. Πληροφορίες για τον Όµιλο Η Εταιρεία Μυτιληναίος είναι ανώνυµη εταιρεία και αποτελεί τη µητρική εταιρεία του Οµίλου. Ιδρύθηκε το 1908 στην Αθήνα και σήµερα η τρίτη γενεά της οικογένειας Μυτιληναίος διοικεί, µε την συµµετοχή οµάδας επαγγελµατιών διεθνούς εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους παραδοσιακούς τοµείς του διεθνούς εµπορίου µετάλλων - µεταλλευµάτων και τη µεταλλουργία στους τοµείς των κατασκευών και της ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών µεταξύ των τριών διαφορετικών τοµέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων. Η έδρα του Οµίλου, βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ ). Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2008 (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. To νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της Μητρικής του Οµίλου) και όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου

9 Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 7.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφισταµένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων Προτύπων και ιερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Τροποποιηµένο Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Γίνεται εισαγωγή µια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µέτοχους θα εµφανίζονται µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ο Όµιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρµογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Το ΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών "όροι εξάσκησης και ακυρώσεις" Τροποποιηµένο Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Το ΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Το ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος (παράλληλη εισαγωγή µετοχών). Το ΠΧΠ 3 και το ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης 9

10 λογαριασµού αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριµένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, µεταβολές στην αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και εξοφλήσεις συµβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση στο ΠΧΠ 3 και στο ΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς Το ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση) Στην τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου ΛΠ 32 και ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο ( puttable µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα puttable µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του

11 ΛΠ 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση: Κατάλληλα Μέσα Αντιστάθµισης (τροποποίηση Ιούλιος 2008) Η τροποποίηση στο ΛΠ 39, επιτρέπει σε µία οντότητα να προσδιορίσει ως µέσο αντιστάθµισης ένα τµήµα της µεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύµανσης της ταµιακής ροής. Μία οντότητα µπορεί να προσδιορίσει τις µεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταµιακές ροές ως µέσο αντιστάθµισης, σε µία αποτελεσµατική σχέση αντιστάθµισης. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι η τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 39 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του ΛΠ 39 και ΠΧΠ 7 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση & Επιµέτρηση και Γνωστοποιήσεις: Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων (τροποποίηση Οκτώβριος 2008) Η τροποποίηση επιτρέπει σε µία οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων, σε ιδιαίτερες µόνο περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, ταξινοµηµένου ως διαθέσιµο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισµό των δανείων και των απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµο για πώληση), από την κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να διατηρήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές µέλλον ή µέχρι τη λήξη. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 39 και ΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του Ε ΠΧΠ 11 ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου Η Ε ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η ιερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η Ε ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι 11

12 υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. Η ερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Ε ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών Η Ε ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Η εφαρµογή της Ε ΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου Ε ΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους. Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η ιερµηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 15, Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας Αυτή η ιερµηνεία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά και έχει αναδροµική εφαρµογή. Η ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του ΛΠ 18 «Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 16, Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό Αυτή η ιερµηνεία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Οκτωβρίου 2008 και µπορεί να έχει αναδροµική ή µελλοντική εφαρµογή. Η ιερµηνεία 16 ξεκαθαρίζει τρία κυρίως θέµατα, δηλαδή: α) Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική εταιρεία µπορεί να 12

13 προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. β) Οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης. γ) Παρότι το ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία τις εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7.3 Προσδιορισµός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Οµίλου) Τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) δεν ορίζουν το περιεχόµενο εταιρικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (proforma figures), όπως τα EBITDA, και συνεπώς ο Όµιλος ορίζει τα µεγέθη αυτά µε τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λειτουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους επιχειρηµατικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όµιλος ορίζει το µέγεθος «EBITDA Οµίλου» ως τα αποτελέσµατα προ φόρων προσαρµοσµένα για χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τα «EBITDA Οµίλου», προσαρµοσµένα για ειδικούς παράγοντες, ως ένα εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των EBITDA του Οµίλου Μυτιληναίου είναι οι εξής: α) Το µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA συνδεδεµένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του και β) Το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συνδεδεµένων εταιρειών κατά το ποσοστό του Οµίλου σε αυτές όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του. Σηµειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου, όπως αυτή καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΛΠ 1 και σύµφωνα µε το ΛΠ 28: α) περιλαµβάνεται το µερίδιο του Οµίλου στα καθαρά αποτελέσµατα των συγγενών εταιρειών ενώ, 13

14 β) το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συγγενών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας του διαγράφεται κατά την ενοποίηση κατά το ποσοστό συµµετοχής του στις εταιρείες αυτές. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας Οµίλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω ανάλογων θετικών προσαρµογών κατά το ποσοστό του Οµίλου στις αποσβέσεις της συγγενούς εταιρείας. Ο Όµιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει τα EBITDA µπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο υπολογισµός αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες / οµίλους, τηρείται ωστόσο µε συνέπεια σε όλες τις Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει, αλλά και σε κάθε άλλη χρηµατοοικονοµική ανάλυση δηµοσιοποιεί. Συγκεκριµένα, στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται µόνο χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν: κέρδη/ζηµιές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία, µερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες και κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως η διάθεση θυγατρικών ή/και συνδεδεµένων εταιρειών. Τέλος, σηµειώνεται ότι το κονδύλι «EBITDA Οµίλου» δεν θα πρέπει να συγχέεται µε το κονδύλι «Κέρδη(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων» που υπολογίζεται για τους σκοπούς της Απόφασης 6/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει της σχετικής Εγκυκλίου αρ. 34 καθώς ο σκοπός του τελευταίου δεν είναι να ορίσει µεγέθη όπως τα EBITDA παρά την ονοµατολογική του προσέγγιση. 14

15 7.4 οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: Χώρα που δραστηριοποιέιται % Συµµετοχής Μητρικής Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών Μέθοδος Ενοποίησης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 54.20% Ολική Ενοποίηση Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. Ελλάδα 21.68% Ολική Ενοποίηση RODAX A.T.E.E. Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 45.27% Ολική Ενοποίηση BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 33.95% Ολική Ενοποίηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑ Ε Α.Ε.) Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' Ελλάδα 43.00% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'' Ελλάδα 35.00% Καθαρή Θέση ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή ιοίκηση Ολική Ενοποίηση ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 20.00% Καθαρή Θέση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε. Ελλάδα 47.29% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 47.54% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε. Ελλάδα 20.00% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 28.12% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ. Ελλάδα 15.75% Καθαρή Θέση Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.) Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.) Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 24.50% Καθαρή Θέση ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 5.00% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY Α.Ε. Ελλάδα 12.46% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 49.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ENDESA Hellas S.A. Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 39.99% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ Ι Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση GREENENERGY A.E. Ελλάδα 39.99% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Ελλάδα 24.50% Καθαρή Θέση ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1) Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (1) Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 45.27% Ολική Ενοποίηση STANMED TRADING LTD Κύπρος 99.97% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεµβούργο 99.97% Ολική Ενοποίηση RDA TRADING Νήσοι Guernsey 99.97% Ολική Ενοποίηση MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ..Μ % Ολική Ενοποίηση ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουµανία 54.21% Ολική Ενοποίηση SOMETRA S.A. Ρουµανία 92.79% Ολική Ενοποίηση DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουµανία 95.01% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 99.97% Ολική Ενοποίηση (1) Ιδρυθείσες εταιρείες την περιόδο

16 Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προέβη σε αγορές µεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες. Τα σχετικά ποσοστά καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε από τις συναλλαγές έχει ως εξής: METKA Purchase Sale Through ASE Through ASE Acquisition Cost (A) Sale Value (Β) Fair Value of Net Assets Share of Group in Fair Value of Net Assets (C) Total No of Shares 30/09/08 % purchases/(sal es) Sale profit (parent level) Goodwill on acquisition (Α-C) Sale profit (Group level) (Β-C) Negative Goodwill on acquisition (C-Α) 19,120, ,382,909 3,580,339 28,162, % - 15,539, ,120, ,382,909 3,580,339 28,162, ,539, Την η µητρική Εταιρεία, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της συµφωνίας µε την ENDESA Europa, µεταβίβασε τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονταν από την 100% θυγατρική της εταιρεία «ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην «ENDESA Hellas», µέσω απορρόφησης τους από την τελευταία (ΕΜ-13795/08 απόφαση Νοµαρχίας Αθηνών Ανατολικός Τοµέας). Σηµειώνεται ότι η «ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» είναι η µητρική εταιρεία των παρακάτω ενεργειακών εταιρειών: Ισοδύναµο % Μητρικής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 40.00% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 94.59% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 95,10% ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αµφίκλεια Φθιώτιδας 90.00% Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.25% ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 31.50% Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 90.00% MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 49.00% ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 10.00% BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 24.92% BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ 24.50% Από τη συναλλαγή αυτή η µητρική εταιρεία κατέγραψε κεφαλαιακά κέρδη ποσού 36,55 εκατ. στην ατοµική της κατάσταση αποτελεσµάτων και κεφαλαιακά κέρδη ποσού 10,32 εκατ. σε επίπεδο Οµίλου ως εξής: 16

17 Μεταβιβαζόµενες Συµµετοχές Αξία Κτήσης ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ( ΑΠΕ) 80 Συνολική αξία µεταβιβαζόµενων συµµετοχών (α) 80 Αξία αποκτώµενου µεριδίου σε ENDESA (β) 36,634 Κεφαλαιακά κέρδη µητρικής (β-α) 36,554 Προσαρµογές σε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (-) Μείον Αξία άυλων περιουσιακών στοιχείων που είχαν αναγνωριστεί 35,798 Αναγνωρισµένη υπεραξία 1,614 Μετοχικό Κεφάλαιο 60 Σύνολο µειωτικών προσαρµογών (γ) 37,472 (+) Πλέον Αξία συµµετοχής στον Ενοποιηµένο 11,234 Σύνολο προσθετικών προσαρµογών (δ) 11,234 Συνολικά κεφαλαιακά κέρδη ενοποιηµένου (β-α-γ+δ) 10,316 Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά έχουν προκύψει βάσει της οριστικής αποτίµησης των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, ο Όµιλος Μυτιληναίος στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού στρατηγικού στόχου µε την εταιρεία ENDESA Hellas, για δυναµική επέκταση στον τοµέα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ανακοίνωσε στις την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της εταιρείας «DONG Energy A.S.» στην Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από τις εταιρείες «Ενεργειακή Ε2 Αιολική Α.Ε.» και «Ενεργειακή Ε2 Αιολικά Πάρκα Καρυστίας Ε.Π.Ε.». Συνυπολογίζοντας την καθαρή δανειακή θέση των εταιρειών, όπως αυτή διαµορφώθηκε την , το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί για την ανωτέρω εξαγορά ανέρχεται σε περίπου 27 εκατ.. Μέχρι την ο Όµιλος δεν είχε τον έλεγχο των παραπάνω εταιρειών διότι για την ολοκλήρωση της εξαγοράς εκκρεµεί η γνωµοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό οι εξαγορασθείσες εταιρείες δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου. 7.5 Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες: Συµµετοχές σε διαγωνισµούς και έργα Στις η Endesa Hellas (συνδεµένη εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος κατά 49,99%) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης για τα σταθµό παραγωγής ενέργειας στο Βόλο µε καύσιµο φυσικό αέριο. Ο σταθµός θα είναι ισχύος 440 MW και θα κατασκευαστεί στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου. Αποφάσισε επίσης να κατασκευάσει δύο ακόµα σταθµούς φυσικού αερίου παρόµοιας ισχύος την επόµενη πενταετία και 17

18 αναζητά κατάλληλα σηµεία και προετοιµάζει σχετικές προτάσεις. Στις η Endesa Hellas επίσης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις προετοιµασίες για την έναρξη κατασκευής της νέας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος συνδυασµένου κύκλου στο Βόλο. Η κοινοπραξία της θυγατρικής του Οµίλου ΜΕΤΚΑ-GENERAL ELECTRIC αναδείχτηκε µειοδότης στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η εταιρεία µε την PETROM S.A., θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού OMV-Αυστρίας, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος 850Mw στο Petrobrazi Ρουµανίας και η σχετική σύµβαση υπεγράφη στις Με την υπογραφή της σύµβασης αυτής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων του Οµίλου ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά 210 εκατ. Επιπλέον, στις η κοινοπραξία ANSALDO/ METKA έλαβε επιστολή ανάθεσης σύµβασης από την Αραβική ηµοκρατία της Συρίας για το έργο της µελέτης προµήθειας κατασκευής και θέσης σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ ελάχιστον 700 MW. Με την ανάθεση της σύµβασης αυτής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά 650 εκατ. φθάνοντας στο συνολικό ύψος των 1,3 δις. Στις η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Ανάπτυξης η γνωµοδότηση και η σχετική θετική εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για την ένταξη της Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας στο ηλεκτρικό Σύστηµα της χώρας. Με την απόφαση υπ αριθµόν 764/08 που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2008, το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση περιβαλλοντικής οργάνωσης για τη διακοπή των εργασιών και επιτρέπει τη συνέχιση της κατασκευής του Σταθµού παραγωγής Συνδυασµένου Κύκλου 430MW της ENDESA Hellas στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Υπεγράφη την 30 Ιουλίου 2008 σύµβαση µεταξύ της ελβετικής Glencore και της Αλουµίνιον Α.Ε., 100% θυγατρικής βιοµηχανίας του Οµίλου Μυτιληναίος για την πώληση άνυδρης αλουµίνας παραγωγής της Αλουµίνιον προς την Glencore για τα προσεχή 10 χρόνια. H αξία της σύµβασης αναµένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2 δισ. δολαρίων και οι ποσότητες τα 5 εκατ. τόνους. Τον Αύγουστο 2008, το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτηµα των εταιρειών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS και DAMCO ENERGY A.E., του Οµίλου Κοπελούζου, για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτέλεσης των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης που αφορούσαν την τροποποίηση των αδειών παραγωγής της θυγατρικής ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Β.Ε.Α.Ε. για τη µονάδα συµπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και τη µεταβίβαση αυτών στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών το από Σχέδιο Σύµβασης ιάσπασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια 18

19 απορρόφησης των περιουσιακών της στοιχείων από τις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ και ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός µεταξύ των 100% θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αποτελεί υλοποίηση της τελευταίας φάσης της στρατηγικής συµφωνίας µε την ισπανική ενεργειακή εταιρεία ΕΝDESA για την εισφορά των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και την ανάλογη καταβολή µετρητών από τον Όµιλο ENDESA στην ανωτέρω κοινών συµφερόντων εταιρεία. Συνεπεία του ως άνω εταιρικού µετασχηµατισµού, µε τον οποίο εισφέρεται ο Σταθµός Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) στην ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ., όλες οι από πράξεις, οι συναλλαγές και έννοµες σχέσεις που αφορούν στον σταθµό ΣΗΘ πραγµατοποιούνται υπέρ και για λογαριασµό της ENDESA HELLAS Α.Ε.. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός αναµένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους. Περίληψη του Σχεδίου ιάσπασης είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Οµίλου. 7.6 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 ιαθέσιµα στο ταµείο Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 15,758 78,504 2,914 4,090 Repos 12,500 6, Σύνολο 28,374 84,933 2,928 4,104 Κατά την , χρηµατικά διαθέσιµα ποσού χιλ. µεταφέρθηκαν στην Κατάσταση Ισολογισµού ιακοπτόµενης ραστηριότητας, στα πλαίσια του σχεδίου διάσπασης της Αλουµίνιο Α.Ε. (σηµείωση 7.9). 19

20 7.7 ανειακές Υποχρεώσεις 30/09/ /12/ /09/ /12/2007 Μακροπρόθεσµος δανεισµός Τραπεζικός δανεισµός - 43, Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Οµολογίες 261,199 12, ,199 12,550 Λοιπά Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 261,588 56, ,199 12,550 Βραχυπρόθεσµα δάνεια Τραπεζικές υπεραναλήψεις 144, ,043 45, ,923 Τραπεζικός δανεισµός 17,121 58, Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 161, ,637 45, ,646 Σύνολο δανείων 423, , , ,196 Η Εταιρεία προέβη κατά την στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και µέχρι του ποσού των Ευρώ , διάρκειας πέντε ετών και µε επιτόκιο κυµαινόµενο υπολογιζόµενου επί τη βάσει EURIBOR προσαυξηµένο µε περιθώριο 0,85% ετησίως. Η Εταιρεία, αποφάσισε την έκδοση του εν λόγω ανείου µε σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων τραπεζικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδιασµού αλλά και την αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων. Η έκδοση του ανείου επιτρέπει τη σηµαντική µείωση του ετήσιου χρηµατοοικονοµικού κόστους διασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασµού, µε την συµµετοχή των κυριότερων Ελληνικών και Ξένων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Τραπεζική αγορά. Κατά την , τραπεζικά δάνεια ποσού χιλ. µεταφέρθηκαν στην Κατάσταση Ισολογισµού ιακοπτόµενης ραστηριότητας, στα πλαίσια του σχεδίου διάσπασης της Αλουµίνιο Α.Ε. (σηµείωση 7.9). 7.8 Μερίσµατα Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωµές µερισµάτων ποσού χιλ. (2007: 0,51 /µετοχή, 2006: 0,25 /µετοχή) 7.9 ιακοπτόµενες δραστηριότητες Με βάση τη σύναψη της στρατηγικής συµφωνίας του Οµίλου µε την ENDESA Europa η οποία προβλέπει τη µεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στη νέα εταιρεία όπου ο Όµιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο, η διοίκηση, 20

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα