ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ Στοχοθεσία Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού Παρακολούθηση εκτέλεσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 147, 155Α, 157,172, 173, 175, 175Α του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). 2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή σεις και Οργανισμοί» (Α 314). 3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). 4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 116). 5. Την αριθ. Υ29/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β 2168). 6. Την αριθ. 2/72624/0020/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών, περί κατανομής των πιστώσεων από τον αρμόδιο διατάκτη (Β 1790). 7. Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονο μικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της εκτέ λεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/ Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκε ντρωμένες Διοικήσεις και οι Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον απολογισμό ισολο γισμό της, για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του Ν. 4270/ Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ: περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν νομική προσωπικότη τα, εφόσον οι ανωτέρω φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ο υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΚΑ (Ασφαλι στικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), κατά τους ορισμούς του άρθρου 14 του Ν. 4270/ Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: τα Ασφα λιστικά Ταμεία, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΥΥ, τα Νοσοκομεία Φο ρείς της Γενικής Κυβέρνησης (νοσοκομεία ΕΣΥ, Αρεταί ειο Νοσοκομείο, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού ΝΙΜΤΣ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου) και οι Υγειο νομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). 4. Όριο προϋπολογισμού: το όριο προϋπολογισμού άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4270/2014. Το όριο προϋπολογισμού υπολογίζεται: α) για τα ΝΠΔΔ: είτε στο ύψος των συνολικών εσόδων, είτε στο ύψος των συνολικών εξόδων του προϋπολογι σμού του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματο οικονομικών εσόδων ή εξόδων, β) για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν.3429, και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ): είτε στο ύψος των εσόδων, είτε στο ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, σύμφωνα με τον πίνακα 7 του Παραρτήματος. 5. Μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού: περιλαμβάνει τους μηνιαίους στόχους για την εκτέλε ση του προϋπολογισμού των φορέων και καταρτίζεται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος. 6. Τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: τα τρι μηνιαία ανώτατα όρια δαπανών και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κάθε φορέα, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προ ϋπολογισμού τους.

2 35326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Για τα νομικά πρόσωπα: το δημοσιονομικό αποτέ λεσμα του τριμήνου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Οι στόχοι παρακολουθούνται σε σωρευτική βάση ανά τρίμηνο. 7. Ετήσιος δημοσιονομικός στόχος: το σωρευτικό άθροισμα των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων δι αμορφώνει τον ετήσιο δημοσιονομικό στόχο. 8. Έσοδα, Έξοδα, Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν στοιχείο εσό δων του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων ιδι ωτικού και δημοσίου δικαίου. Για το σκοπό του υπολογισμού των δημοσιονομικών στόχων και του δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους όρους έσοδα και έξοδα ισχύουν τα κάτωθι: α) Για τα ΝΠΔΔ: Έσοδα είναι αυτά τα οποία εισπράττονται στη διάρ κεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, αφαιρουμένων των χρη ματοοικονομικών εσόδων. Έξοδα είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο ανα φέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η σχετική υποχρέωση, αφαιρου μένων των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης των απλήρω των υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενι κής Κυβέρνησης), σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. β) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429, και τις ΔΕΚΟ: Έσοδα είναι αυτά τα οποία λογιστικοποιούνται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα εισπραχθούν, μη συμπεριλαμβανομέ νων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εισροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος. Έξοδα είναι αυτά που λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξό φλησης τους, μη συμπεριλαμβανομένων των χρημα τοοικονομικών στοιχείων (εκροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά εσόδων και εξόδων (ισοζύγιο), σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν λογιστικοποιηθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται, δεν περιλαμβάνονται στις δα πάνες του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του επόμενου έτους. 9. Αρνητική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στό χους: α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: η υπέρ βαση των ανώτατων στόχων δαπανών, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσε ων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. β) Για τα ΝΠΔΔ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος (χαμηλότερο δημοσιο νομικό αποτέλεσμα έναντι του στόχου), λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσε ων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης). γ) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κε φαλαίου Α του Ν.3429, και τις ΔΕΚΟ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος. 10. Οριστικό ισοζύγιο εκτέλεσης ετήσιου προϋπολογι σμού: τα δημοσιονομικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του τελευταίου τριμήνου του έτους, σε σωρευτική βάση. Β. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (άρθρα 70 και 172 του Ν. 4270/2014) 1. Με ευθύνη των προϊσταμένων των Γενικών Διευ θύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καταρτίζουν μηνιαίο πρό γραμμα εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενι κής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι, ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά ανά φορέα. Τα μηνιαία προ γράμματα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 και στις απο φάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του Ν. 4270/ Μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συ μπεριλαμβανομένων και των συμφωνημένων με το ΓΛΚ τριμηνιαίων στόχων. 4. Οι τριμηνιαίοι στόχοι του φορέα δεν τροποποιού νται παρά μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα ανώτατα όρια δαπανών του φορέα στο πλαίσιο Συ μπληρωματικού Προϋπολογισμού ή επικαιροποίησης του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). 5. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του προϋ πολογισμού του φορέα (ανά ειδικό φορέα και συγκε ντρωτικά), συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31η Δε κεμβρίου του προηγούμενου έτους, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 6. Η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους προσ διορίζεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο φορέα και αξιο λογείται από τη ΔΠΓΚ. Ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαί ους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτι κές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. 7. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής, στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης και την αποστέλλει στη ΔΠΓΚ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου. 8. Σε περίπτωση απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους και εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμό ζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4270/2014. Εξαιρούνται τυχόν αποκλίσεις που οφείλονται σε: α) εγγραφή πίστωσης (σε ύψος) από ειδικά έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, β) μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε φορέα, γ) ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του κρα τικού προϋπολογισμού και δ) αύξηση του ποσοστού διάθεσης πιστώσεων. 9. Η Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό της, θέτει οίκοθεν τους μηνιαίους στόχους εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίηση αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Γ. Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ (άρθρα 147, 173 και 175 του Ν. 4270/2014) Γ.1. Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού Το όριο του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του επο πτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ. Γ.2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋ πολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ 1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπε ριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, καταρτίζουν, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) τους, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, και υπο βάλλουν, μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αρχών, στον προϊ στάμενο ΓΔΟΥ του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ο εποπτεύον Υπουργός τους. Οι μηνιαίοι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων καταρτί ζονται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ανά φορέα. 2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης τίθενται τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι συνεπείς με τα σχέδια των προϋπολογισμών που έχουν υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του Ν. 4270/ Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύο ντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρ νησης, συνάπτονται υποχρεωτικά τα μνημόνια συνερ γασίας του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω τριμηνιαίων στόχων, καθώς και συγκεκριμένων διορ θωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους. Στις διορθωτικές παρεμβάσεις δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο παρεμβάσεις αύξησης εσόδων, όσο και μείωσης δαπανών, όπως η αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας αφορά σε πραγματοποίηση δαπανών ελαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά δαπανών υπερωριών, μετακινήσεων, προμηθειών). 4. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι για την εκτέ λεση του προϋπολογισμού των φορέων διαβιβάζονται αναλυτικά ανά φορέα και συγκεντρωτικά, με ευθύνη των προϊσταμένων των οικείων ΓΔΟΥ, στη ΔΠΓΚ, όχι αργότερα από την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. 5. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοική σεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 6. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋ πολογισμού των φορέων αποστέλλονται από τους προ ϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους στην οικεία ΓΔΟΥ και στη συνέχεια, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, αμέσως μετά τη λήξη του τριμήνου, ο προϊ στάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο προϊστάμενος της οι κείας ΓΔΟΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης του προϊσταμένου οικονο μικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθω τικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή: α) των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του Ν.4270/2014 και β) προκειμένου για ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των κυρώσεων της παρα γράφου 2 του άρθρου 175 του ίδιου νόμου, περί μείωσης του εγκεκριμένου ποσού δανεισμού, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη καλυφθεί το συνολικό εγκεκριμένο όριο δανεισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, στην εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περιλαμ βάνεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014. Για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 173 περί ανα στολής της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) των φορέων, υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ. 8. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του επόμενου τριμήνου και βάσει των απολογιστικών στοιχείων αυτού,

4 35328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στην ΔΠΓΚ σχετικά με την τυχόν εξισορρόπηση των αποκλίσεων και την άρση των κυρώσεων της παρα γράφου 4 του άρθρου 173 ή/και της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν.4270/ Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα δι απιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης του προ ϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρ μογή των κυρώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί ορισμού Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που και το οριστικό ισοζύγιο της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, αποκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τους δημοσιονομι κούς στόχους, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υπο βάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί παύσης των μελών των ΔΣ των φορέ ων. Εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της ετήσιας απόκλισης, παύονται όλα τα μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΔΔ και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΙΔ, με την προβλεπόμε νη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία. Το εποπτεύον Υπουργείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ που παύονται. Γ.3. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ 1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπε ριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, των οποίων ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από το ποσό του ενός (1) εκατ. ευρώ ως του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, καθώς και όλοι οι φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κάτω του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, ακολουθούν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 του Μέρους Γ.2. της παρούσας. 2. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να συνάπτονται τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του Ν.4270/2014, στα οποία συμπεριλαμβά νονται οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πε ρίπτωση 3 του Μέρους Γ.2. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 3. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προ ϋπολογισμού του φορέα αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακο λουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ. 4. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋ πολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους, λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της απόκλι σης ή, προκειμένου για τους φορείς που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, ενεργοποιεί τις διορθωτικές πα ρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνερ γασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις. 5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της από κλισης αυτής στην οποία αναλύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Στη συ νέχεια, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά τη ΔΠΓΚ και μεριμνά για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου, το ελά χιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των τρι μηνιαίων στόχων και των διορθωτικών παρεμβάσεων για τη διόρθωση της απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο μέρος Γ.2. της παρούσης. Γ.4. Φορείς Κοινωνικού Προϋπολογισμού Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα για τους Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως ορίου προ ϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Υποβάλλουν, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικεί ας ΓΔΟΥ, στο ΓΛΚ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών, αναλυ τικά ανά Φορέα: (α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και οι τριμηνιαίοι στόχοι και (β) Τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους 2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ διαβιβάζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα συνημ μένα υποδείγματα πινάκων: α) τα στοιχεία του μηνιαί ου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και β) τα στοιχεία της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπο λογισμού των φορέων σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ στην ΔΠΓΚ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Τα εν λόγω υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν, σε συγκε ντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Ειδικότερα, το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης, οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστι κών ταμείων που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, διαβιβάζονται και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Τα μεγέθη βάσει των οποίων καταρτίζεται το μηνι αίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τρι μηνιαίοι στόχοι, σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Κρατικών Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να είναι συνεπή με εκείνα των προϋπολογισμών τους και εκείνα που καταγράφονται στο σχετικό πίνακα του Κοινωνικού Προϋπολογισμού της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ. Φορείς του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 εκτός Γε νικής Κυβέρνησης (άρθρα 155Α και 175Α του Ν.4270/2014) Οι φορείς του Κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005 που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνη σης και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ύψος των δέκα (10) εκατ. ευρώ, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας ανάλογα με αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 147 με το εποπτεύον Υπουργείο τους. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: α) το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα, β) το ύψος των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών τους, γ) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δ) τυχόν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογι σμό ή το ΠΔΕ, ε) τυχόν εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια. Για τους φορείς αυτούς, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173 και της παραγρά φου 1 του άρθρου 175 του Ν. 4270/2014 και εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του Μέρους Γ.2. της παρούσας. Ε. Πίνακες προς συμπλήρωση Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέ λεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώ νουν τους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: πίνακες 1Α (Στόχοι) και 1B (Πραγματοποιήσεις), βάσει του πίνακα 1Γ (αντι στοίχιση ΚΑΕ), 2. ΝΠΔΔ: πίνακες 2Α (Στόχοι) και 2Β (Πραγματοποι ήσεις), 3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού α) Ασφαλιστικά Ταμεία: πίνακας 3Α (Στόχοι) και 3Β (Πραγματοποιήσεις), β) ΟΑΕΔ: πίνακας 4Α (Στόχοι) και4β (Πραγματοποι ήσεις), γ) ΕΟΠΥΥ: πίνακας 5Α (Στόχοι) και 5Β (Πραγματοποι ήσεις) και δ) Νοσοκομεία και ΥΠΕ ΠΕΔΥ: πίνακας 6Α (Στόχοι) και 6Β (Πραγματοποιήσεις). 4. ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005: πίνακες 4Α (Στόχοι), 4Β (Πραγματο ποιήσεις) και 4Γ (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Προϋπολογισμού). Η παρούσα ισχύει για τη στοχοθεσία, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης προϋπολογισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους και των επόμενων ετών. Για την παρα κολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2015 εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 2/91674/ ΔΠΓΚ/ (Β 3409) και 2/43504/ΔΠΓΚ/ (Β 1465) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο νομικών και η αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/ (Β 607) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

6 35330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.A - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών ΕΤΟΣ. ΕΤΟΣ. Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ. Μαιος Ιούν. Σύνολο Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Σύνολο Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. Σύνολο Προϋπολογισμός Α. Διαμόρφωση ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' τριμ ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' εξαμ. ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... εννεαμήνου ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ μηνου = = = = Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) Κεντρικής διοίκησης Μισθοί (περιλαμβάνονται αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ) - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ - Συντάξεις - Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και αυτές των καταργ. ειδ. Λογαριασμών) - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 0 0 -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 3 Νέες Προσλήψεις Β ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ( ) Δαπάνες περίθαλψης 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0 0 -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α. -Ε.Ο.Π.Υ.Υ -Ν.Α.Τ. - Ο.Α.Ε.Ε -ΤΑΠ-ΟΤΕ -Ο.Α.Ε.Δ. -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) -Κοινωνική χρηματοδότηση -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 6 Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ 7 Koινωνική προστασία Επιδόματα πολυτέκνων -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών -Επίδομα Θέρμανσης -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις -Κοινωνικό Μερίσμα -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) Επιχορηγήσεις Φορέων Συγκοινωνιακοί Φορείς -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς -Λοιπές Επιχορηγήσεις -Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 9 Καταναλωτικές Δαπάνες Μετακινήσεις - Λειτουργικές -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Προμήθειες -Διάφορες άλλες δαπάνες 10 Αντικριζόμενες Δαπάνες Αποδόσεις στην ΕΕ - Επιδοτήσεις γεωργίας 11 Υπό Κατανομή Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες - Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού - Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών - Δαπάνες εκλογών Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Τόκοι 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 14 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΙΙ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (I ) 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους /1 2. Π.Δ.Ε. (Ποσά σε εκατ..) Ι Δαπάνες ΠΔΕ (1+2) Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/1 /1 Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους του π/υ, θα μπεί στη στήλη Προύπολογισμός

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β - Πραγματοποιήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών ΕΤΟΣ. ΕΤΟΣ. Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ. Μαιος Ιούν. Σύνολο Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Σύνολο Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. Σύνολο Προϋπολογισμός Α. Διαμόρφωση ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' τριμ ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... α' εξαμ. ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... εννεαμήνου ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ... ΕΤΟΥΣ μηνου = = = = Α ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) Κεντρικής διοίκησης Μισθοί (περιλαμβάνονται αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ) - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ - Συντάξεις - Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και αυτές των καταργ. ειδ. Λογαριασμών) - Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 0 0 -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 3 Νέες Προσλήψεις Β ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ( ) Δαπάνες περίθαλψης 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 0 0 -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α. -Ε.Ο.Π.Υ.Υ -Ν.Α.Τ. - Ο.Α.Ε.Ε -ΤΑΠ-ΟΤΕ -Ο.Α.Ε.Δ. -Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) -Κοινωνική χρηματοδότηση -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία -Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 6 Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ 7 Koινωνική προστασία Επιδόματα πολυτέκνων -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών -Επίδομα Θέρμανσης -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις -Κοινωνικό Μερίσμα -Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) Επιχορηγήσεις Φορέων Συγκοινωνιακοί Φορείς -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς -Λοιπές Επιχορηγήσεις -Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 9 Καταναλωτικές Δαπάνες Μετακινήσεις - Λειτουργικές -Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Προμήθειες -Διάφορες άλλες δαπάνες 10 Αντικριζόμενες Δαπάνες Αποδόσεις στην ΕΕ - Επιδοτήσεις γεωργίας 11 Υπό Κατανομή Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες - Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού - Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών - Δαπάνες εκλογών Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 0 I ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) Τόκοι 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 14 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΙΙ ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (I ) 0 0 Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/ Π.Δ.Ε. (Ποσά σε εκατ..) Ι Δαπάνες ΠΔΕ (1+2) Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 2 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους Πληροφοριακά στοιχεία Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους/1 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους/1 /1 Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους του π/υ, θα μπεί στη στήλη Προϋπολογισμός

8 35332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Γ - Αντιστοίχιση ΚΑΕ Α/Α Κατηγορία δαπανών ΚΑΕ Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 1 Κεντρικής διοίκησης - Μισθοί (15/210/0200,15/210/0300)-(15/260/0200,15/260/0300) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ Συντάξεις 0600-(0621, 0622, 0623) - Λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 0500-(0517,0518,0540,0550,0562)-(15/210/0511,15/210/0512, 15/210/9511,15/210/9512)-(15/260/0511,15/260/0512, 15/260/9511, 15/260/9512) Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθων και συντάξεων Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ - Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 15/210/ /210/ /210/ /210/0293 +(15/260/ /260/0300)-15/260/ /260/ Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /210/ /210/ /210/ /210/ /260/ /260/ /260/ /260/ Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 2800-(2811, 2812, 2813, 2814) 3 Νέες/υποχρεωτικές προσλήψεις, μετατάξεις κλπ. 5113, 5114 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ( ) 4 Δαπάνες περίθαλψης Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων -Ο.Γ.Α Ι.Κ.Α Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ν.Α.Τ Ο.Α.Ε.Ε ΤΑΠ-ΟΤΕ Ο.Α.Ε.Δ Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) Κοινωνική χρηματοδότηση Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Koινωνική προστασία -Επιδόματα πολυτέκνων Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 2471, Επίδομα θέρμανσης Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις (2758)+2760-(2762) Κοινωνικό Μερίσμα Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 2758

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ -Συγκοινωνιακοί Φορείς Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Λοιπές Επιχορηγήσεις (2211,2221,2282,2283,2298,2313,2315,2323,2325,2326,2327,2328,2350,2360,2371,2471,2472,2542,2580) Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Μετακινήσεις Λειτουργικές ( )+( ) Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Προμήθειες Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες ΝΑΤΟ (5111,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5147,5211,5214,5244,5260,5291,5295,5320,5384,5387, 5420, 5500, 7293,7310) (9921,9923,9924)+9930-(29/110/9931) ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -Αποδόσεις στην ΕΕ Επιδοτήσεις γεωργίας (29/110/9931) 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες Δαπάνες Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας-Ανακατανομής προσωπικού Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών Δαπάνες εκλογών Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ εκ των οποίων σε: 3210, 3220, 6813,( ), 3250, 3100, 3230, 3270, 3280, 3290 Ε Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 12 Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) (6311, 6314, 6316) 13 Προμήθειες Τραπεζών και Λοιπές Δαπάνες 6311,6314, Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 6921+(EΦ 990 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ)+(ΕΦ 079 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ) + (ΕΦ 189+ΕΦ239 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ)+ΕΦ 43/690 ΙΙ. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (I )

10 35334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΝΠΔΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α - ΣΤΟΧΟΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο : Επωνυμία Φορέα : Έτος : Α.Φ.Μ.: Μήνας Αναφοράς : ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 3MHNO 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 0 0

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 3ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Χρεολύσια 6110 Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 3ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 6ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 9ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης(1) εκ των οποίων ληξιπρόθεμες οφειλέςπρος τρίτους (1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 (1) Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου θα μπεί για πληροφοριακούς λόγους μόνο στη στήλη Προύπολογισμός

12 35336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο : Επωνυμία Φορέα : Έτος : Α.Φ.Μ.: Μήνας Αναφοράς : ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3MHNO 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 0 0 ( )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΜΗΝΟ 6ΜΗΝΟ 9ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ) 0 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) 0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΥΣ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 3ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 6ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 9ΜΗΝΟ Π/Υ Π/Υ Π/Υ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ τρίτων Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) Συνολικό ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης(1) εκ των οποίων ληξιπρόθεμες οφειλέςπρος τρίτους (1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 (1) Το συνολικό ύψος όπως διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου θα μπεί για πληροφοριακούς λόγους μόνο στη στήλη Προύπολογισμός Στο τέλος κάθε μήνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα καταχωρείται το διαμορφούμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης.

14 35338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 OKA: Aσφαλιστικά Ταμεία ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 0

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Βοηθήματα Εφάπαξ 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0672 Φαρμακευτική δαπάνη 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0691 ΕΚΑΣ 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ TH ΣΤΗΛH ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ). ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΕΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* 0 * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850 Πληροφοριακό στοιχείο Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (δεν συμπληρώνεται ποσό στο πεδίο του προϋπολογισμού του έτους ) Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (εκτίμηση) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους*/μήνα 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους/μήνα 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0

16 35340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΟΧΟΙ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) Social Budget template ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα 0 ΚΑΕ 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0 IKA ETAM OΓΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ ΕΤΕΑ Λοιπά Ταμεία KAE Ρύθμιση οφειλών 0 ΚΑΕ 0214 Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 0 ΚΑΕ 1000 Κοινωνικοί πόροι 0 ΚΑΕ Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 0 ΚΑΕ 1199 (μόνο για απόδοση ΕΤΑ Αντικρυζόμενα έσοδα ΚΑΕ Απόδοση περιουσίας 0 ΚΑΕ 3394 o/ww OPAP DEH 0 ΚΑΕ 5200 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 0 ΚΑΕ 5248 Εισπράξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 5252 Εισπράξεις υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 KAE Λοιπά έσοδα ΚΑΕ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση απλήρωτων υποχρεώσεων 0 Έξοδα 0 Συντάξεις 0 ΚΑΕ 0610 Κύριας ασφάλισης 0 ΚΑΕ 0620 Επικουρικής ασφάλισης 0 Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΜΤΠΥ Λοιπές παροχές ασθένειας 0 KAE 680 in cash 0 KAE 670 in kind 0 Προνοιακές παροχές(εφάπαξ & ΕΚΑΣ) 0 ΚΑΕ 0631 Βοηθήματα εφάπαξ 0 ΚΑΕ 0691 ΕΚΑΣ 0 ΚΑΕ Λοιπές προνοιακές παροχές 0 KAE 2000 Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 KAE 3300 Απόδοση εισπράξεων τρίτων 0 ΚΑΕ 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 0 KAE Λοιπές δαπάνες (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) KAE Δαπάνες προσωπικού 0 KAE 4000 Διοικητικές δαπάνες 0 Μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Ταμεία Πρόνοιας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους* 0 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 0 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 0

18 35342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Βοηθήματα Εφάπαξ 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0672 Φαρμακευτική δαπάνη 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0691 ΕΚΑΣ 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9850 Αγορά Αξιών. Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 9900 Λοιπές επενδύσεις. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ TH ΣΤΗΛH ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ). 0 0 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ( ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* 0 * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850 Πληροφοριακό στοιχείο Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (εκτίμηση) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του προηγούμενου έτους*/μήνα 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους/μήνα 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα) Social Budget template ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έσοδα 0 ΚΑΕ 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0 IKA ETAM OΓΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ ΕΤΕΑ Λοιπά Ταμεία KAE Ρύθμιση οφειλών 0 ΚΑΕ 0214 Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ 0 ΚΑΕ 1000 Κοινωνικοί πόροι 0 ΚΑΕ Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό 0 ΚΑΕ 1199 (μόνο για απόδοση ΕΤΑ Αντικρυζόμενα έσοδα ΚΑΕ Απόδοση περιουσίας 0 ΚΑΕ 3394 o/ww OPAP DEH 0 ΚΑΕ 5200 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 0 ΚΑΕ 5248 Εισπράξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 5252 Εισπράξεις υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 KAE Λοιπά έσοδα ΚΑΕ 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση απλήρωτων υποχρεώσεων 0 Έξοδα 0 Συντάξεις 0 ΚΑΕ 0610 Κύριας ασφάλισης 0 ΚΑΕ 0620 Επικουρικής ασφάλισης 0 Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΜΤΠΥ Λοιπές παροχές ασθένειας 0 KAE 680 in cash 0 KAE 670 in kind 0 Προνοιακές παροχές(εφάπαξ & ΕΚΑΣ) 0 ΚΑΕ 0631 Βοηθήματα εφάπαξ 0 ΚΑΕ 0691 ΕΚΑΣ 0 ΚΑΕ Λοιπές προνοιακές παροχές 0 KAE 2000 Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 KAE 3300 Απόδοση εισπράξεων τρίτων 0 ΚΑΕ 3348 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 ΚΑΕ 3352 Απόδοση εισπράξεων υπέρ ΟΑΕΔ 0 ΚΑΕ Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων 0 KAE Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Π/Υ KAE Δαπάνες προσωπικού 0 KAE 4000 Διοικητικές δαπάνες 0 Μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία Eκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Ταμεία Πρόνοιας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 0 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους* 0 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 0 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0

20 35344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΟΚΑ: ΟΑΕΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α - ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΚΑ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12ΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από ΑΚΑΓΕ 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 3394 Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3520 Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/ Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ( ) 0

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 6 ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 507 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑϊΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕNNΙAMΗΝΟΥ 2013 Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠ Σ (σε εκατ. ) Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Ι. Έσοδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 03-08 - 2016 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αριθµ. Πρωτ.: 2707/88724 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη 0 υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 10Π0ΙΑΔΗΠ0ΤΈ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11 - 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2828/130052 /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΝ-ΒΝΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Εγκύκλιος : 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 11 Μαρτίου 2014. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΝ-ΒΝΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Εγκύκλιος : 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 11 Μαρτίου 2014. Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με e-mail και fax ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα 30 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16993. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα 30 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16993. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζει την έγκρισή τους και την υποβολή τους στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α.

Αποφασίζει την έγκρισή τους και την υποβολή τους στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 11ης Συνεδρίας της 15/12/2009 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χ.Πάσσαμ, Μέλος 2. Ελ. Πανοπούλου,Μέλος 3. Π. Χατζόπουλος, Μέλος 4. Π. Σολδάτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός 2014 2015 2016 2017 2018. Έσοδα 5.496 5.190 5.291 5.342 5.394

Προϋπολογισμός 2014 2015 2016 2017 2018. Έσοδα 5.496 5.190 5.291 5.342 5.394 Οικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμός Τα προϋπολογιστικά μεγέθη του ΕΟΠΥΥ αποτελούν υποσύνολο του κοινωνικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου επηρεάζονται από τα διαρθρωτικά μέτρα και τις δράσεις οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα