ΑΔΑ: Β49ΨΟΞ7Μ-ΩΑΠ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ. Αθήνα, 02/05/2012. Απ. Ππωη.: οικ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β49ΨΟΞ7Μ-ΩΑΠ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ. Αθήνα, 02/05/2012. Απ. Ππωη.: οικ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Β. Κοςπάθαλορ Σηλ.: Fax: Σασ. Γ/νζη: Κηθιζίαρ 39, Μαπούζι Αθήνα, 02/05/2012 Απ. Ππωη.: οικ Ππορ: 1. Μονάδερ Τγείαρ ΔΟΠΤΤ 2. Γιοικήζειρ Τγειονομικών Πεπιθεπειών (ΓΤΠΔ) Δ..Τ. 3. Πανελλήνιορ Ιαηπικόρ ύλλογορ Πλοςηάπσος 3, Αθήνα 4. Πανελλήνιορ Φαπμακεςηικόρ ύλλογορ, Πειπαιώρ 134 & Αγαθημέπος, Αθήνα ΘΔΜΑ: «Γηάζεζε Φαξκάθσλ Τςεινύ θόζηνπο από Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ». Θέηνπκε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο δηάζεζεο θαξκάθσλ πςεινύ θόζηνπο από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ: Α) Σα θαξκαθεία ΔΟΠΤΤ διαθέηοςν πλέον επάπκεια ηων θαπμάκων πνπ, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζκ. ΓΤ3Γ(α)/νηθ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΦΔΚ 1003/Β / ) θα ππέπει να διαηίθενηαι από ηα Φαπμακεία ΔΟΠΤΤ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ηζρύεη πιένλ ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ΔΟΠΤΤ, πνπ όξηδε όηη απαηηείηαη έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηνλ εθνδηαζκό κε ηα λέα δεζκεπκέλα θάξκαθα. Β) ηα πιαίζηα εθαξκνγή ηνπ Ν.4052, άξζξν 13, παξ. 12 θαη θαηόπηλ ηεο ππ αξηζκ. 206 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ (32 ε ζπλεδξίαζε, ) θαζηεξώλεηαη νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ αξρηθά ζηελ Αηηηθή ηηο εκέξεο Γεπηέξα, Σξίηε, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή κέρξη κ.κ. Οη δηεπζύλζεηο ησλ Φαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ λνκνύ Αηηηθήο, θαζώο θαη ν θαηάινγνο κε ηα θάξκαθα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε θαξκαθείν, παξαηίζεληαη θαησηέξσ. Γ) Δπηπιένλ νη ηαηξνί έρνπλ ηελ επζύλε λα ελεκεξώλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο όηη ε πξνκήζεηα θαξκάθσλ από ηα θαξκαθεία ΔΟΠΤΤ έρνπλ κεδεληθή ζπκκεηνρή. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γξ. Πξνέδξνπ 2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε 3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. νπιηώηε 4. ΗΓΙΚΑ Λ. πγγξνύ 101 & Λαγνπκηηδή 40, Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ηεο Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο) 5. Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, Αγ. Κσλζηαληίλνπ 16, Αζήλα. 6. Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, Αι. Παλαγνύιε 91, Ν. Ισλία. 7. Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, Μπνπκπνπιίλαο 7-13, Πεηξαηάο. 8. Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, Πεηξαηώο 167, Ρέληεο. 9. Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, Αζσπίνπ 4 & Παξάζρνπ, Γθύδε.

3 ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΥΑΡΜΑΚΕΙΟ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, AFINITOR 1 EVEROLIMUS ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, ALTERMON FOLLICLE STIMULATING HORMONE, HUMAN (FSH) ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ ANZEMET DOLASETRON MESILATE ANTIEMETIKA ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, AVONEX INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Ομονοίασ, Κ.Υ Ν. Ιωνίασ, BARACLUDE ENTECAVIR ΑΝΣΙΙΙKA ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΟΡΗΓΗΗ Ομονοίασ, Κ.Υ BERINERT-P C1 ESTERASE INHIBITOR ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ BETAFERON INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ BINOCRIT EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, BONDRONAT IBANDRONIC AXID ΔΙΥΩΥΟΝΙΚΑ BOTOX CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ BRAMITOB TOBRAMYCIN ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ Ομονοίασ,,, Ρέντη BRAVELLE UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ CAYSTON AZTREONAM LYSINE ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ Ομονοίασ,,, Ρέντη CELLCEPT MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, CERTICAN EVEROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, CIMZIA CERTOLIZUMAB PEGOL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ COPAXONE GLATIRAMER ACETATE ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,

4 COPEGUS RIBAVIRIN ΑΝΣΙΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΟΡΗΓΗΗ Ομονοίασ, DESFERAL DEFEROXAMINE MESILATE ΦΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΙΔΗΡΟΤ DUODOPA CARΒIDOPA+LEVODOPA ΑΝΣΙΠΑΡΚΙΝΟΝΙΚΑ DYSPORT CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ ELONVA CORIFOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ ENBREL ETANERCEPT ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ, EPORATIO EPOETIN ΣΗΕΣΑ ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, EPREX EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, EXJADE DEFERASIROX ΦΗΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΙΔΗΡΩΗ EXTAVIA INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, FERRIPROX DEFERIPRONE ΦΗΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΙΔΗΡΩΗ FIRAZYR ICATIBANT ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ FLUDARA FLUDARABINE PHOSPHATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ FLUDARABINE/EBEWE FLUDARABINE PHOSPHATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ FORSTEO TERIPARATIDE ΥΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ GAMMAGARD SD HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN Ομονοίασ,,, (Μπουμπουλίνασ) Κ.Υ Ν. Ιωνίασ ΑΝΟΟΥΑΙΡΙΝΕ

5 GILENYA FINGOLIMOD ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, GLIOLAN 5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ GLIVEC IMATINIB ΜΕSILATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, GONAL-F FOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ GRANOCYTE LENOGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ GRANULOKINE FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL ΑΝΣΙΙΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ Ομονοίασ,,, (Μπουμπουλίνασ) HUMIRA ADALIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, N. Ιωνίασ,, (Μπουμπουλίνασ) ILARIS CANAKINUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ ILOMEDIN ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ IMUKIN INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ INOVELON RUFINAMIDE ΑΝΣΙΕΠΙΛΗΠΣΙΚΑ Ν. Ιωνίασ,, Ρέντη (Πειραιώσ 167) INTRONA INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, IRESSA 2 GEFITINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, KINERET ANAKINRA ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ

6 LUVERIS LUTROPIN ALPHA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ LYSODREN MITOTANE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ MENOGON MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MENOPUR MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MERIONAL MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MIMPARA 5 CINACALCET ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, MYCOFEN/NEXUS MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, MYCOFENOLATE MOFETIL/ACCORD MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, MYCOFENOLATE MOFETIL/ACTAVIS MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, MYFENAX MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, MYFETIL MYCOFENOLATE MOFETIL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, MYFORTIC MYCOPHENOLATE ACID ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,

7 NEORECORMON EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, NEULASTA PEGFILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ NEXAVAR 3 SORAFENIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, NIVESTIM FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ NOXAFIL POSACONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΗΚΤΣΙΑΙΚΑ Ομονοίασ,,, NPLATE ROMIPLOSTIN ΑΝΣΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ OCTAGAM HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΟΥΑΙΡΙΝΕ ORGARAN DANAPAROID SODIUM ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ PANRETIN GEL ALITRETINOINE ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ PEGASYS PEGINTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, (Μπουμπουλίνασ) PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA-2Β ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ Ομονοίασ,, (Μπουμπουλίνασ) PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ PEYONA CAFFEINE CITRATE ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΞΑΝΘΙΝΗ PREOTACT PARATΗΤROID HORMONE ΥΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Μετά από έγκριςη επιτροπήσ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ PROLEUKIN ALDESLEUKIN ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ

8 PULMOZYME DORNASE ALFA ΒΛΕΝNΟΛΛΤΣΙΚΑ PUREGON FOLLITROPIN BETA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ RAPAMUNE SIROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, REBETOL RIBAVIRIN ΑΝΣΙΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ Ομονοίασ, REBIF INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, REMICADE INFLIXIMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,, Ν. Ιωνίασ,, RENVELA 5 SEVELAMER ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΥΩΥΑΣΑΙΜΙΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ RETACRIT EPOETIN ZETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, REVOLADE ELTROMBOPAG ΑΛΛΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ REVLIMID LENOLAMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, RIBAVIRIN/TEVA RIBAVIRIN ΑΝΣΙΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ Ομονοίασ, RILUTEK RILUZOLE ΥΑΡΜΑΚΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, ROFERON-A INTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, SANDOGLOBULIN HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN ΑΝΟΟΥΑΙΡΙΝΕ SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

9 SEBIVO TELBIVUDINE ΑΝΣΙΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΟΡΗΓΗΗ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασσ,, Ρέντη SIKLOS HYDROXYCARBAMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων, SIMDAX LEVOSIMENDAN ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ SIMPONI GOLIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ SOLUPRICK ΗΙSTAMINE DI HCL ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΠΟΤ ΟΥΕΙΛΟΝΣΑΙ ΣΟ IgE SOMATULINE LANREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ SOMATULINE AUTO GEL LANREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ SOMAVERT PEGVISOMANT ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ SPRYCEL DASATINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Μετά από έγκριςη επιτροπήσ Ομονοίασ,, STELARA USTEKINUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ Ομονοίασ,,, Ν. Ιωνίασ SUTENT 3 SUNITINIB MALATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, SYNAGIS PALIVIZUMAB ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΟΟΥΑΙΡΙΝΕ ΓΙΑ ΝΟΟ ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΟΝ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟ ΤΓΚΤΣΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) Mετά από έγκριςη επιτροπήσ Ομονοίασ,, TALINAC TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ TARCEVA 3 ERLOTINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, TARGOCID TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

10 TARGRETIN BEXAROTENE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ Ομονοίασ, TASIGNA NILOTINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Mετά από έγκριςη επιτροπήσ Ομονοίασ,, ΣΕVAGRASTIM FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ THALIDOMIDE CELGENE THALIDOMIDE ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΟ THELIN SITAXENTAN SODIUM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ THYROGEN THYROTROPIN ALFA ΕΛΕΓΦΟ ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TOBI TOBRAMYCIN ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ TRACLEER BOSENTAN ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, Ρέντη (Πειραιώσ 167) TYVERB 4 LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, UFT TEGAFUR+URACILE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ VALCYTE VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ VENBIG HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95% WITH ANTIHEPATITIS B ANTIBODIES ΑΝΟΟΥΑΙΡΙΝΕ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ, VENTAVIS ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, Ρέντη (Πειραιώσ 167) VFEND VORICONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, Ρέντη (Πειραιώσ 167) VISUDYNE VERTEPORFIN ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ

11 VOLIBRIS AMBRISERTAN ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, VOTRIENT PAZAPANIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ Ομονοίασ, Αμπελοκήπων,, WELLVONE ATOVAQUONE ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ XAGRID ANAGRELIDE ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΤ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ XELODA CAPECITABINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ XOLAIR OMALIZUMAB ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΕΤΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ZARZIO FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ ZAVEDOS IDARUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ ZAVESCA MIGLUSTAT ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Mετά από έγκριςη επιτροπήσ Ομονοίασ,, ZYVOXID LINEZOLID ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ Ομονοίασ, Ν. Ιωνίασ,, : Κ. ΔΤΓ3Α/ΟΙΚ (ΥΕΚ 1003/ ) 1 Η διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ AFINITOR απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ ό εναλλακτικϊ πορύςματοσ αξονικόσ ό μαγνητικόσ τομογραφύασ) & γνωμϊτευςησ γιατρού ειδικότητασ που να τεκμηριώνει ότι η νόςοσ ϋχει εξελιχθεύ υπό ό μετϊ από θεραπεύα με VEGF-ςτοχευόμενη θεραπεύα (sorafenib ό sunitinib). 2 Η διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ IRESSA απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ) & προςκόμιςη αντιγρϊφου εξϋταςησ που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλϊξεων ςτο γονύδιο που κωδικοποιεύ για τον Υποδοχϋα Επιδερμικού Αυξητικού Παρϊγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). 3 H διϊθεςη των φαρμακευτικών ιδιοςκευαςμϊτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ). 4 H διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ TYVERB απαιτεύ την προςκόμιςη αντιγρϊφου εξϋταςησ που αποδεικνύει την υπερϋκφραςη του ErbB2 (HER 2).

12 5 Σν θάξκαθν Mimpara ρνξεγείηαη από ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ κόλν γηα ηελ έλδεημε πξσηνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο ζε αζζελείο πνπ αληελδεηθλπηαη ε παξαζπξενεηδεθηνκή, ελώ ην θάξκαθν renvela ρνξεγείηαη κε ηελ έλδεημε ππεξθσζθαηαηκία ζε αζζελείοκε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα κε ππνβαιιόκελνπο ζε θάζαξζε κε θώζθνξν νξνύ > 1.78 mmmol/ l. Γηα ηηο ππόινηπεο εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ρνξεγνύληαη από ηα θαξκαθεία. Όλα τα ιδιοςκευάςματα με την ίδια δραςτική και τισ ίδιεσ θεραπευτικέσ ενδείξεισ με εκείνα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον ανωτέρω κατάλογο και που ενδεχομένωσ να κυκλοφορήςουν ςτο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίςτοιχα φαρμακεία του Ιδρύματοσ. Σο ίδιο ιςχύει και για βιο-ομοειδή προΰόντα.