Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ. ΠΥΛΑΙΑΣ)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Προϋπολογισμός: ,62 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,38 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:10 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής διακήρυξης στην ΕΕΕΕ: 06/02/2014 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/04/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...10 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...11 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 12 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...13 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...13 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...14 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...16 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...17 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...19 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...20 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...21 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...22 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...22 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...44 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...48 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...49 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα ασφάλειας ταυτοποίησης χρηστών»...49 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διαδικτύου».51 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...51 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...52 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...53 Σελίδα 2 από 84

3 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...55 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...55 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...58 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...59 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...60 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...60 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...73 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...75 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...76 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...76 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...77 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...78 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...79 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...80 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...80 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...81 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...81 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...81 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...83 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...83 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...84 Σελίδα 3 από 84

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο αφορά στην επέκταση ενός υπάρχοντος ιστοτόπου του δήµου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού (web) Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) στο ήµο Θέρµης και στο ήµο Πυλαίας- Χορτιάτη και ενός αριθµού συναφών εφαρµογών, µε στόχο την παροχή πλήρως ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους µελετητές, τις επιχειρήσεις, άλλους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, προς τις υπηρεσίες (Τεχνικές και άλλες) των συνεργαζόµενων φορέων. Το έργο αποσκοπεί πρώτα απ' όλα στη δηµιουργία ενός διαδηµοτικού κόµβου (portal) στο διαδίκτυο, πλήρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις, τους µελετητές και κυρίως τη ηµόσια ιοίκηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην διάθεση µέσω του διαδικτύου χωρικής πληροφορίας, προσβάσιµης µέσω κοινών φυλλοµετρητών ιστοσελίδων (web browsers), από όλες τις προαναφερόµενες κατηγορίες χρηστών. Αποσκοπεί, επίσης, στην παροχή όλης ή µέρους της πηγαίας χωρικής πληροφορίας σε «ταυτοποιηµένους» και εξουσιοδοτηµένους µελετητές και φορείς της δηµόσιας ιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να χρησιµοποιείται στον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό τους, όπως και σε κάθε µελέτη που προϋποθέτει χωρική και εξαρτηµένη από αυτήν πληροφορία (κατανοµές, πυκνότητες, συχνότητες κλπ.). Βασικός στόχος του έργου είναι η αναδιοργάνωση, εντός του υφισταµένου νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, του τρόπου λειτουργίας των (Τεχνικών και άλλων) Υπηρεσιών των δύο δήµων-φορέων της πρότασης και ωφελούµενων από το έργο. Η θεαµατική αύξηση της ευκολίας τους προσπέλασης και ανάκτησης της υπάρχουσας πληροφορίας, µε τη χρήση κοινών υπολογιστικών εργαλείων (web browsers). Η παροχή πρόσβασης σε µελετητές και άλλους φορείς της διοίκησης, µέσω διαδικτύου και κατάλληλου λογισµικού GIS, απευθείας στα χωρικά δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στη Γεω-χωρική Βάση εδοµένων. Η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες, σε επιχειρήσεις, σε µελετητές και µελετητικές εταιρείες αλλά και προς άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Η αυτόµατη ανάκτηση όλης της αποθηκευµένης πληροφορίας και η απαλλαγή των συναλλασσοµένων µε τη διοίκηση από την υποχρέωση να αναζητούν οι ίδιοι πληροφορίες που ήδη έχουν περιέλθει σ' αυτήν. Η ψηφιοποίηση των απαραίτητων αναλογικών µελετών και λοιπών πληροφοριών (όσων απαιτούνται για να είναι πλήρως λειτουργικό το σύστηµα) και η περισυλλογή όσων υπάρχουν σε ψηφιακή µορφή και η ενσωµάτωσή τους στην ενιαία Βάση Γεωγραφικών δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί (για αναλυτική περιγραφή της υφιστάµενης πληροφορίας, µελετών κλπ. βλ. Παράρτηµα Ι) Η προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού (hardware) και λογισµικού (software) για την υλοποίηση και εύρυθµη λειτουργία του έργου. Σελίδα 4 από 84

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα o Ο Ε Οµάδα ιοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o HL7 Health Level 7 o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o ΓΣΠ Γεωγραφικό(ά) Σύστηµα(τα) Πληροφοριών o GIS Geographic Information System(s) o ΣΒ Σχεσιακή Βάση εδοµένων o ΓΒ Γεω-χωρική Βάση εδοµένων o GDB Geo-DataBase o RDBMS Relational DataBase Management System o MS Microsoft o SQL Structured Query Language o OTP One Time Password o ΓΥΣ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού o ΟΚΧΕ Οργανισµός Κτηµατογράφησης και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας o ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης o ΟΕΥ Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών o ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας o ΟΡΘ Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης o ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής o ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης o ODF Open Data Format o ΕΓΣΑ 87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 o ΤΜ3 Transverse Mercator 3 (προβολικό Σύστηµα του ΥΠΕΧΩ Ε: Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή 3 ) o IPS Intrusion Prevention Software Σελίδα 5 από 84

6 o PDF Portable Document Format (Adobe Inc.) o CAL Client Access License o ΜΜ Μονάδα Μέτρησης o MB Megabyte o GB Gigabyte o TB Terabyte o NAS Network Attached Storage o ΚΟΣΕ Κοµβικό Σηµείο Ελέγχου o Τ ΠΠ Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης Σελίδα 6 από 84

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Φορείς της πρότασης (και άµεσα ωφελούµενοι από το έργο) είναι: Ο ήµος Θέρµης, ο οποίος είναι και ο φορέας υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή ΑΑ). Αποτελείται από τους πρώην δήµους Θέρµης (έδρα), Βασιλικών και Μίκρας (τώρα δηµοτικές Ενότητες του δ. Θέρµης). Ο ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη. Αποτελείται από τους πρώην δήµους Πανορά- µατος (έδρα), Πυλαίας και Χορτιάτη (τώρα δηµ. Ενότητες του δ. Πυλαίας- Χορτιάτη) Εµπλεκόµενος επίσης στο έργο είναι και ο φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΥ, ΨΣ (http://www.infosoc.gr/), ο οποίος και χρηµατοδοτεί το έργο. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο ήµος Θέρµης βρίσκεται στην Ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέχει 15 χλµ. από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνει πέντε οικισµούς: τη Θέρµη και το Τριάδι που ήταν οικισµός του παλαιού δήµου και συνεχίζει να είναι η έδρα του δήµου, και τα ηµοτικά ιαµερίσµατα Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων. Η Θέρµη αναγνωρίστηκε ως δήµος το 1994, ενώ το 1998 στο πλαίσιο της εφαρµογής του σχεδίου «Καποδίστριας» συνενώθηκε µε τα σηµερινά δηµοτικά διαµερίσµατα. Πλέον, σύµφωνα µε το νέο Ν. 3852/ 2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»), ο ήµος Θέρµης συνενώθηκε µε τους ήµους Μίκρας και Βασιλικών, µε την έδρα του νέου ήµου να είναι η Θέρµη. Ο ήµος Θέρµης καλύπτει µια έκταση στρ. Ο συνολικός πληθυσµός του ήµου, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, είναι κάτοικοι. Στην περιοχή βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ-ΚΓΕΜΘ), Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ, Σχολή Καλών Τεχνών), το Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόµιο «Μακεδονία» καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός ιδιωτικών σχολείων. Η περιοχή αν και ιδιαίτερα εύφορη, ουσιαστικά έχει χαρακτηριστικά περιαστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξανόµενες οικιστικές τάσεις, ενώ συγκεντρώνει µεγάλες µονάδες του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τοµέα. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα παρουσιάζεται έντονα στην περιοχή της ηµοτικής ενότητας Θέρµης λόγω της ύπαρξης ΕΜΟ και ΒΙΠΑ ηπιότερα στην ηµοτική Ενότητα Μίκρας και ελάχιστα στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών. Ο τριτογενής τοµέας υπερτοπικού χαρακτήρα παρουσιάζεται αυξηµένος ιδιαίτερα στην περιοχή της ηµοτικής Ενότητας Θέρµης, ηπιότερα στην Μίκρα ενώ στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών είναι ανύπαρκτη. Το γενικό οργανόγραµµα του δήµου Θέρµης προσδιορίζεται από τον εγκεκριµένο Ο.Ε.Υ. του, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2544/τ. Β/ και τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 3135/τ. Β/ (Βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Ο ήµος Θέρµης στοχεύει στην αυτοµατοποίηση, όπως αυτή περιγράφεται στα Σελίδα 7 από 84

8 οικεία τµήµατα του παρόντος τεύχους, πολλών υπηρεσιών του προς πολίτες, επιχειρήσεις και µελετητές, αλλά και προς το εσωτερικό του (δεδοµένα και «υπηρεσίες» που ανταλλάσσονται µεταξύ διαφορετικών διευθύνσεών του και τµηµάτων ή/και υπαλλήλων του) και προς άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Ο δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο τµήµα Α Έχει αναπτύξει ήδη έναν ιστότοπο παροχής γεωγραφικών πληροφοριών για τα όρια του παλιού (προ «Καλλικράτη») δήµου Πυλαίας (http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home) και διαθέτει τις αντίστοιχες απαραίτητες άδειες χρήσης για το λογισµικό GIS, µε το οποίο επεξεργάζεται τα δεδοµένα που εµφανίζονται στον ιστότοπο, και για το λογισµικό που παρέχει τα δεδοµένα αυτά στο διαδίκτυο, χωρίς την χρήση ειδικού λογισµικού από τον επισκέπτη/χρήστη, πλην των κοινών φυλλοµετρητών ιστοσελίδων (web browsers). ιαθέτει, επίσης, και τα ψηφιακά γεωγραφικά και χαρτογραφικά δεδοµένα ως περιεχόµενο στον ιστότοπό του. Τα δεδοµένα είναι δοµηµένα, µέχρι σήµερα, σε µια Personal Geodatabase (MS Access), χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και απόδοσης/προδιαγραφής ρόλων σ αυτούς, ή δυνατοτήτων ασφάλειας των περιεχοµένων. Οι υπάρχουσες άδειες χρήσης όλων των λογισµικών GIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο, αφού αναβαθµιστούν και επεκταθούν (όπως περιγράφεται στα οικεία τµήµατα του παρόντος διαγωνισµού), εφ όσον προσφέρει το ίδιο λογισµικό. Η υφιστάµενη λειτουργικότητα του ιστοτόπου διατηρείται και στο παρόν έργο και αναβαθµίζεται και εµπλουτίζεται µε όλες τις νέες υπηρεσίες και την λειτουργικότητα του παρόντος έργου. Ο δ. Πυλαίας-Χορτιάτη εκπροσωπείται στο σχήµα διοίκησης του έργου εξίσου µε τον δ. Θέρµης. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο ήµος Θέρµης εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών και αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο περί αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, οι ήµοι, πέραν των αρµοδιοτήτων που σήµερα ασκούν, αναλαµβάνουν την άσκηση στο πλαίσιο του Καλλικράτη, των αρµοδιοτήτων εκείνων που προσιδιάζουν στον Β Βαθµό Αυτοδιοίκησης, ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πολεοδοµικές αρµοδιότητες, έκδοση αδειών δόµησης, ο έλεγχος φακέλλων, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρµοδιότητες και πράξεις εφαρµογής. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται και από το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών ήµων και Κοινοτήτων, που καταργούνται και το προσωπικό τους µεταφέρεται στους ήµους. Υπηρεσίες και πολιτικές για την Πρόνοια, η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας, η χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η καταβολή επιδοµάτων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. Τοµέας Υγείας και ηµόσιας Υγιεινής, αναλαµβάνουν τις σχετικές αρµοδιότητες, εποπτικές και άλλες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εµβολιασµών, την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 8 από 84

9 Τοµέας Παιδείας, οι ήµοι αναλαµβάνουν αρµοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης. Εντός των διοικητικών τους ορίων, µπορούν να αποφασίζουν την διακοπή µαθηµάτων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αποκτούν επίσης αρµοδιότητες στον τοµέα της δια βίου µάθησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου µάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης. Τοµέας Εµπορίου, αναλαµβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πολιτών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών, την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων και άλλα. Τοµέας Τοπικής Ανάπτυξης, οι ήµοι αποκτούν τη δυνατότητα για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία. Αναλαµβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων. Τοµέας Μεταφορών, αναλαµβάνουν όσες αρµοδιότητες εµπίπτουν µε τις αστικές τοπικού επιπέδου αρµοδιότητες, όπως παραδείγµατος χάριν τα σχετικά µε τις γραµµές των λεωφορείων. Στους ήµους µεταφέρονται και οι αρµοδιότητες στα ζητήµατα αστικής και δηµοτικής κατάστασης. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Ο ήµος Πυλαίας Χορτιάτη (http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home) Η δοµή των Υπηρεσιών του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι η ακόλουθη: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1.1 Αυτοτελή γραφεία: ηµάρχου Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων ιαφάνειας ιοικητικής Βοήθειας Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης Πολιτικής Προστασίας 1.2 Αυτοτελές Τµήµα Προµηθειών Αποθήκης 1.3 ιεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας 1.4 ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.1 ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Σελίδα 9 από 84

10 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4.1 ιεύθυνση Πολεοδοµίας 4.2 ιεύθυνση Καθαριότητας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5.1 ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας 5.2 ιεύθυνση Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας και Εθελοντισµού 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 6.1 ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών 6.2 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.3 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 6.4 ιεύθυνση ΚΕΠ Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κατά τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Είναι αρµόδια για το άνοιγµα των προσφορών των συµµετεχόντων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την παραλαβή και αξιολόγηση των ενστάσεων (και την διαµόρφωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο), την ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών της ΑΑ για την αξιολόγηση και την κατάταξη των συµµετεχόντων σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και την εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τον υποψήφιο ανάδοχο, η προσφορά του οποίου κρίνεται ως η πλέον συµφέρουσα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίξει τον Ανάδοχο µέσω: Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), που θα παρακολουθεί το Έργο σε καθηµερινή βάση και θα συντάσσει εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα παραλαβής, πληρωµών ή αλλαγών στους συµβατικούς όρους. Οµάδων εργασίας έµπειρων χρηστών (power users), στελέχη των ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του. Θέρµης και του. Πυλαίας-Χορτιάτη, οι οποίοι θα αναλάβουν την περιγραφή των απαιτήσεων και την έκφραση γνώµης για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους. Οι οµάδες εργασίας των «έµπειρων χρηστών» παρεµβαίνουν (προς την ΕΠΠΕ) για την αποσαφήνιση και αξιολόγηση τεχνικών ή/και διαδικαστικών ζητηµάτων στο επίπεδο της κάθε ηλεκτρονικής «υπηρεσίας» που αυτοµατοποιείται, ως ε- ξειδικευµένοι γνώστες των καθηµερινών ροών εργασίας και εγγράφων στις υπηρεσίες τους. Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου είναι η ΕΠΠΕ Βασικοί χρήστες του έργου θα είναι τόσο τα στελέχη των ήµων που ε- µπλέκονται στις «φυσικές» διαδικασίες οι οποίες θα παρέχονται (µέσω του έργου) και ηλεκτρονικά, όσο και οι πολίτες, οι µηχανικοί-µελετητές, οι επιχειρήσεις, άλλοι φορείς της διοίκησης που αναζητούν από τους εµπλεκόµενους ήµους τις προαναφερόµενες υπηρεσίες. Σελίδα 10 από 84

11 Η Επιτροπή Στρατηγικής του έργου αποτελείται από τους προϊσταµένους των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο ήµων, τους προϊσταµένους των ιευθύνσεων Πολεοδοµίας των δύο ήµων, τους προϊσταµένους των Γραφείων Προγραµµατισµού των δύο ήµων (ή εκπρόσωπό τους που θα ορίσουν εκείνοι), ανά έναν εκπρόσωπο των ΚΟΣΕ και ανά έναν εκπρόσωπο των επιτροπών ιαβούλευσης των δύο ήµων (µε τον αναπληρωτή τους) και τον ήµαρχο Θέρ- µης ή εκπρόσωπό του. Η Επιτροπή Στρατηγικής µεριµνά για την «σύγκλιση» του έργου προς τους γενικότερους στόχους των εµπλεκόµενων/ «ωφελούµενων» ΟΤΑ, αλλά και προς τις γενικές κατευθύνσεις της αναδιοργάνωσης του κράτους και των νοµοθετικών αλλαγών που επισυµβαίνουν. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Μέχρι σήµερα, ο δ. Πυλαίας (τώρα Πυλαίας-Χορτιάτη) έχει αναπτύξει µια εφαρµογή web GIS, βασισµένη στο λογισµικό ArcGIS server, workgroup ed., εγκατεστηµένη σε server τύπου tower, που βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήµου, στον οποίον υπάρχει επίσης εγκατεστηµένο λογισµικό Windows Server 2008 και IIS server. Η Database που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των δεδοµένων είναι η Microsoft Access 2003 και ο τύπος της δηµιουργηθείσας Βάσης εδοµένων είναι Personal Geodatabase, µε ε- λάχιστες δυνατότητες ασφάλειας και ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών σ αυτήν. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα δεν περιλαµβάνει µονάδα UPS, πράγµα που τον καθιστά εξαρτηµένο από τις εξωτερικές συνθήκες τροφοδοσίας µε ηλεκτρικό ρεύµα, καθώς και ευάλωτο σε απειλές απώλειας δεδοµένων, σοβαρής και µόνιµης διαταραχής της λειτουργίας των εφαρµογών κλπ. Η διαµόρφωση του εξοπλισµού σε σχέση µε τις απαιτήσεις λειτουργίας των εφαρµογών και του φόρτου χρηστών και υπηρεσιών που πρέπει να υποστηρίξει είναι οριακή, για τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας του και ανεπαρκέστατη για την σχεδιαζόµενη επέκτασή τους, τόσο οριζόντια (σε περισσότερους «καλλικρατικούς» δήµους) όσο και «κάθετα» (περισσότερα δεδοµένα, αλλά και µεγαλύτερος αριθµός παρεχόµενων υπηρεσιών και περισσότεροι εν δυνάµει χρήστες). Την ίδια στιγµή απουσιάζουν βασικές συνιστώσες εξοπλισµού και λογισµικού, απαραίτητες για την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα, προσβασιµότητα και ασφάλεια των δεδοµένων και των υπηρεσιών: δεν υ- πάρχει δικτυακή συσκευή αποθήκευσης (Network Accessible Storage - NAS) των δεδοµένων (η οποία γίνεται στον ίδιον τον server), δεν υπάρχει εφεδρικός server, για την περίπτωση εµφάνισης οποιουδήποτε σφάλµατος ή βλάβης στον µοναδικό υπάρχοντα, δεν υπάρχει λογισµικό και εξοπλισµός λήψης αντιγράφων ασφαλείας των εφαρµογών και των δεδοµένων. Το «επίπεδο» της άδειας χρήσης του ArcGIS server δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση, µέσω διαδικτύου, αποµακρυσµένων (και εξουσιοδοτηµένων) χρηστών στα πηγαία δεδοµένα (στην Geodatabase). Τέλος, όλοι οι φορείς της πρότασης διαθέτουν ήδη από µία άδεια χρήσης Desktop GIS λογισµικού (Arc Map v. 8.3) της ESRI, της ίδιας εταιρείας που διανέµει το λογισµικό ArcGIS server, µε το οποίο µπορούν να συνδεθούν Σελίδα 11 από 84

12 απευθείας στα πηγαία δεδοµένα και να τα επεξεργαστούν (σε τοπικό Η/Υ ή µε αποµακρυσµένη πρόσβαση), στο ίδιο format µε αυτό, στο οποίο αποθηκεύει (και διαθέτει) ο server τα δεδοµένα του portal. Ο δ. Πυλαίας- Χορτιάτη διαθέτει µία άδεια χρήσης επιπέδου ArcEditor, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ανά µια άδεια επιπέδου ArcView. Αναλυτική περιγραφή των (διανυσµατικών και άλλων) δεδοµένων που υπάρχουν ήδη στο portal του δ. Πυλαίας, καθώς και αυτών που σχεδιάζεται να εισαχθούν στην Geodatabase, προκειµένου να επεκταθεί το υπάρχον σύστηµα για να εξυπηρετήσει όλους τους φορείς της πρότασης και τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται, παρατίθεται σε Παράρτηµα στο τέλος του Τεύχους Προκήρυξης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπάρχοντος portal είναι : Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η ιεύθυνση Πολεοδοµίας του. Θέρµης περιλαµβάνει το Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης και τρία (3) τµήµατα, το τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών, το τµήµα ελέγχου κατασκευών & εγκαταστάσεων και το τµήµα πολεοδοµικών εφαρµογών & σχεδίου πόλης. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του. Θέρµης περιλαµβάνει δύο (2) αυτοτελή γραφεία και τέσσερα (4) τµήµατα. Το αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης και ιεκπεραίωσης που περιλαµβάνει το τµήµα κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων και το τµήµα ηλεκτροµηχανολογικών έργων, έργων σηµατοδότησης & εγκαταστάσεων καθώς και το αυτοτελές γραφείο απαλλοτριώσεων & δηµοτικής περιουσίας που περιλαµβάνει το τµήµα συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και το τµήµα συντήρησης και αυτεπιστασίας. Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του. Θέρµης περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα, το τµήµα εσόδων & περιουσίας, το τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου & προµηθειών που περιλαµβάνει τρία (3) γραφεία, το γραφείο προϋπολογισµού & οικονοµικής πληροφόρησης, το γραφείο λογιστηρίου & αποθηκών και το γραφείο προµηθειών, και το τµήµα ταµείου που περιλαµβάνει δύο (2) γραφεία, το γραφείο οικονοµικών θεµάτων στα Βασιλικά και στο Τρίλοφο. Η ιεύθυνση Πολεοδοµίας του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους. Συγχρόνως είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγονται τα κατωτέρω τµήµατα: Αρµοδιότητες Τµήµατος Οδοποιίας - Υδραυλικών Έργων Σελίδα 12 από 84

13 Αρµοδιότητες Τµήµατος κτιριακών και υπαίθριων χώρων Τµήµα Συγκοινωνιών - Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων - Σηµατοδότησης Τµήµα Απαλλοτριώσεων Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ήµου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Οικονοµικής Πληροφόρησης Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η οργανωτική δοµή και η στελέχωση του φορέα υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή: ΑΑ) περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται, αντιστοιχούν εποµένως, στις ανάλογες θέσεις εργασίας. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το έργο στοχεύει στην αυτοµατοποίηση της εισαγωγής δεδοµένων των µελετών που περιέχουν ή ρυθµίζουν γεωχωρικά δεδοµένα στα γεωγραφικά όρια της περιοχής ευθύνης των εµπλεκοµένων δήµων Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι υπηρεσίες που µηχανογραφούνται είναι η υποβολή Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, Πολεοδοµικής Μελέτης (και των συναφών/συνοδών µελετών), Μελέτης Πράξης Εφαρµογής, εισφοράς σε χρήµα, µη-οφειλής ΤΑΠ, έκδοσης έγκρισης και άδειας δόµησης κ.ά. (βλ. Α1.7.) Η βασική προσέγγιση στο έργο είναι η παροχή σε όλους τους χρήστες (υπηρεσίες αλλά και πολίτες, επιχειρήσεις, µελετητές, διοίκηση κλπ) και των γεω-χωρικών δεδοµένων αλλά και των συναρτηµένων µ αυτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω εφαρµογών διαδικτύου (web browsers) και όχι (όπως είναι η συνήθης προσέγγιση) µέσω λογισµικού GIS. Η παροχή µέσω διαδικτύου καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα δεδοµένα από µεγάλο αριθµό (ταυτόχρονων) χρηστών, χωρίς ειδικές γνώσεις ΓΣΠ, και απαλλάσσει τους ήµους από υπερβολικές δαπάνες εξοπλισµού, λογισµικού αλλά και εξειδικευµένου προσωπικού, που απαιτείται για να διαχειριστεί γεωχωρική πληροφορία εντός του περιβάλλοντος των ΓΣΠ. Σελίδα 13 από 84

14 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο ήµος Θέρµης διαθέτει τις παρακάτω υποδοµές σε συστήµατα πληροφορικής και δίκτυα δεδοµένων. Το σύνολο των υπαλλήλων διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές εφαρµογές του ήµου και πρόσβαση στο Internet. Οι servers βρίσκονται κυρίως στον χώρο του ηµαρχείου Θέρµης, ενώ υπάρχουν από ένας στο ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου και Βασιλικών. Όλα τα κτίρια του ήµου είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ (είτε µε άµεσες συνδέσεις, είτε µέσω VPN ADSL 24Mbps). Στην πόλη της Θέρµης ο ήµος έχει αναπτύξει δηµόσιο ασύρµατο δίκτυο. Πιο αναλυτικά οι υποδοµές ΤΠΕ του ήµου αποτελούνται: 1. Κέντρο Συστηµάτων: Υπάρχει ανεξάρτητος χώρος στον 1 ο όροφο του ηµαρχείου στην Θέρµη και συγκεντρώνει το σύνολο των κεντρικών servers του ήµου και είναι κεντρικός κόµβος της δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου, του δηµόσιου ασύρµατου δικτύου και του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ(4Mbps). Είναι εγκαταστηµένα σε αυτόν 3 rack (το πρώτο για την δοµηµένη καλωδίωση, το δεύτερο για τους servers και σύστηµα backup και το τρίτο φιλοξενεί τον εξοπλισµό ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Ο χώρος διαθέτει πίνακα τροφοδοσίας και κλιµατιστικό για την ψύξη του. Ο χώρος αυτός θα φιλοξενήσει και τον υπό προµήθεια εξοπλισµό 2. Συστήµατα Πληροφορικής: Στο Κέντρο Συστηµάτων υπάρχει εξοπλισµός που αποτελείται από servers που φιλοξενούν τις λειτουργικές εφαρµογές (back office) του ήµου και βρίσκονται σε όπως την Οικονοµική ιαχείριση, Μισθοδοσία, ιαχείριση Προσωπικού, Ληξιαρχείο, ηµοτολόγια- Μητρώα Αρρένων, Παρακολούθηση ΤΑΠ, Κοιµητήρια, Αποφάσεις.Σ., Πρωτόκολλο, βάσεις δεδοµένων MS SQL και Mysql καθώς και εφαρµογές για την υποστήριξη των συστηµάτων και των χρηστών όπως Active Directory και web εφαρµογή help Desk. Επίσης σε κάθε από τα ηµοτικά Καταστήµατα Τριλόφου και Βασιλικών υπάρχει ένας server που υποστηρίζει τοπικές εφαρµογές πρωτοκόλλου και οικονοµικής διαχείρισης της ηµοτικής Επιχείρησης ΚΕΚΟΠΡΟ (Τρίλοφος). Πιο ειδικά ο διαθέσιµος εξοπλισµός servers και τα λειτουργικά τους συστήµατα είναι: Ένας HP BL460c Gen8 Blade server σε enclosure HP BLc3000 και windows server ύο HP Proliant DL380, Windows server 2003 ένα HP HP Proliant ML350, windows server 2003 δύο Quest servers, RedHat enterprise ύο Unibrain network backup servers, 1,3ΤΒ, window backup server 2003 Ο παραπάνω εξοπλισµός των servers καλύπτει µεν τις τρέχουσες ανάγκες του ήµου, λειτουργούν όµως οριακά. Ο ήµος Θέρµης βρίσκεται σε διαδικασία Σελίδα 14 από 84

15 αντικατάστασης του εξοπλισµού των servers στο Κέντρο Συστηµάτων του σε τεχνολογία blade και για τον λόγο αυτό στην παρούσα διακήρυξη ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει αντίστοιχο εξοπλισµό. 3. Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Όλοι οι υπάλληλοι του ήµου, εκτός των οδηγών και των υπαλλήλων καθαριότητας διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή για χρήση των τοπικών εφαρµογών, των κεντρικών εφαρµογών του ήµου, των web εφαρµογών του ήµου και της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και για πρόσβαση στο Internet. Τα διαθέσιµα λειτουργικά είναι τα Microsoft Windows XP και Windows Ασύρµατο ίκτυο: Το ηµόσιο ασύρµατο δίκτυο Wi Fi αναπτύχθηκε στον ήµο µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΚτΠ του Γ ΚΠΣ. Υπάρχουν εγκατεστηµένα hotspots στα ηµοτικά ιαµερίσµατα Ταγαράδων, Ραιδεστού, Τριαδίου και Θέρµης. Στον ήµο Θέρµης τα σηµεία hotspot βρίσκονται εγκατεστηµένα στους χώρους : ηµαρχείο, Πλατεία Θέρµης, Τεχνικές Υπηρεσίες, τέλος της οδού Ταβάκη, Πολιτιστικό κέντρο και Γυµνάσιο Θέρµης Η απεικόνιση του ασύρµατου δικτύου WiFi του ήµου φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Συστηµάτων του ήµου Θέρµης και θα συνδέεται µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση των Υπηρεσιών των ήµων Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά και µε το Internet (µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και το ηµόσιο Ασύρµατο ίκτυο για πρόσβαση των ενδιαφερόµενων Επιχειρήσεων, Επαγγελµατιών και ηµοτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου Σελίδα 15 από 84

16 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Η ηµοτική Ενότητα Πυλαίας (πρώην ήµος Πυλαίας) του ήµου Πυλαίας- Χορτιάτη έχει ήδη υλοποιήσει ένα παρόµοιο έργο, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. ιαθέτει µία (1) άδεια χρήσης από την έκδοση 8.3 του ArcGIS Server της ESRI, µία (1) άδεια χρήσης του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, επιπέδου ArcEditor της ESRI και πληθώρα µελετών σε ψηφιακή µορφή, σε προβολικό Σύστηµα ΕΓΣΑ 87, εισηγµένων ήδη στην Personal GeoDataBase που υποστηρίζει την υπάρχουσα µορφή του διαδικτυακού κόµβου. Οι υπόλοιπες ηµοτικές Ενότητες του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη (πρώην δήµοι: Χορτιάτη και Πανοράµατος) διαθέτουν επίσης ανά µία άδεια, επιπέδου ArcView, του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, και πλήθος ψηφιακών µελετών, σε διάφορα format (κυρίως dwg, dxf και shp). Ο δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη διαθέτει επίσης έναν προσωπικό Η/Υ ανά θέση εργασίας, δοµηµένη καλωδίωση, λογαριασµό για κάθε υπάλληλο. Η ηµοτική Ενότητα Θέρµης του ήµου Θέρµης διαθέτει επίσης µία άδεια, επιπέδου ArcView, του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, και πλήθος ψηφιακών µελετών, σε διάφορα format (κυρίως dwg, dxf και shp). Σελίδα 16 από 84

17 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού κόµβου (portal) παροχής γεωγραφικής πληροφόρησης αλλά και υπηρεσιών πλήρους (στον µέγιστο εφικτό και επιτρεπτό βαθµό) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), για διάφορες κατηγορίες χρηστών. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας των Τεχνικών (κυρίως) Υπηρεσιών των συνεργαζοµένων / ωφελουµένων ΟΤΑ α βαθµού, αλλά και στην παροχή (µέσω διαδικτύου) διοικητικής πληροφόρησης σε άλλες Υπηρεσίες τους, καθώς και σε άλλους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης. Με τον παρόντα διαγωνισµό ζητούνται: Η συγκέντρωση, ψηφιοποίηση (εφ' όσον απαιτείται), µετασχηµατισµός προβολικού συστήµατος σε ΕΓΣΑ '87 (όπου απαιτείται) και εγκατάσταση στον Database server του έργου όλων των απαιτούµενων χαρτογραφικών και άλλων δεδοµένων (βλ. Παράρτηµα Ια και Ιβ), ώστε να δηµιουργηθεί µια πλήρης Βάση Γεωδεδοµένων (Geodatabase), ικανή να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες του portal. Η προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) blade Servers, οι οποίοι θα ενσωµατωθούν στο ήδη υπάρχον chassis, κατάλληλους για το HP BLc3000 που αναφέρεται στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάσης εξοπλισµού και λογισµικού (Α.1.4). Συγκεκριµένα ένας Database Server, ένας για Web και Mail Server και ένας web gis application server (για ArcGIS server ή άλλο ισοδύναµο λογισµικό). Οι Servers πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας απόλυτα συµβατοί µε το υπάρχον chassis και πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήµατα, κατάλληλα για τις εφαρµογές που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Rack: 42U. Η προµήθεια ή δηµιουργία µιας διαδικτυακής εφαρµογής, η οποία θα απεικονίζει τα χαρτογραφικά και περιγραφικά δεδοµένα στο διαδίκτυο, σε κοινούς χρήστες, χωρίς ειδικό λογισµικό, οι οποίοι χρησιµοποιούν τους συνήθεις φυλλοµετρητές ιστοσελίδων (web browsers). Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Opera. Η ίδια εφαρµογή θα επιτρέπει την «ταυτοποίηση» χρηστών (µε username και password), την ασφαλή είσοδό τους στο portal και την χρήση των πηγαίων δεδοµένων (χαρτογραφικών, πινάκων της Βάσης εδοµένων και εικόνων, ψηφιδωτών κλπ.), µέσω λογισµικού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Προγράµµατος, στον τοπικό τους υπολογιστή, ως υποβάθρων. Στους ίδιους χρήστες πρέπει να επιτρέπεται το «ανέβασµα» (upload) δικών τους σχεδιαστικών ή χαρτογραφικών αρχείων, µελετών κλπ. Ορισµένοι από τους «ταυτοποιηµένους» χρήστες, στελέχη και υπάλληλοι υπηρεσιών των συνεργαζοµένων ΟΤΑ, πρέπει να έχουν δικαίωµα αλλαγής, εγγραφής, διαγραφής, προσθήκης κλπ. των περιεχοµένων της Βάσης Γεωδεδοµένων: ένας (1) ανά ΟΤΑ πρέπει να διαθέτει λογισµικό και δικαιώµατα αλλαγής στα σχεδιαστικά δεδοµένα (διανυσµατικά αρχεία) µέσα στα διοικητικά όρια του φορέα του, και δύο έως τρεις (2-3) ανά ΟΤΑ πρέπει να έχουν µια «φιλική» (user friendly) επιφάνεια διεπαφής (interface) µε τους πίνακες της Βάσης εδοµένων και δικαιώµατα αλλαγής, προσθήκης, διαγραφής Σελίδα 17 από 84

18 κλπ. µόνο στους αντίστοιχους πίνακες και εγγραφές που αφορούν στην διοικητική τους οντότητα. Και αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα «υποβολής», µε την ίδια επί πλέον ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και «ταυτοποίησης» χρηστών από απόσταση, χωρίς φυσική προσέλευση και παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο (διαδικασία αντίστοιχη µε του taxis), για φορείς και υπαλλήλους της ηµόσιας ιοίκησης. Η σύνδεση τέτοιων χρηστών θα πρέπει να πραγµατοποιείται (και να ελέγχεται) µέσω του δικτύου «Σύζευξις». Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει δικό της, «εσωτερικό» σύστηµα ειδοποιήσεων/ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ των «ταυτοποιηµένων» χρηστών (υπαλλήλων των ωφελούµενων ΟΤΑ), καθώς και µεταξύ του συστήµατος (administrator) και των χρηστών αυτών, όπως και, αντίστροφα, αποστολής µηνυµάτων/ειδοποιήσεων από το σύστηµα ή τους χρήστες του προς τους «εξωτερικούς» χρήστες (πολίτες, µελετητές, επιχειρήσεις, δηµόσια διοίκηση). Ζητείται η δηµιουργία µιας υπηρεσίας διάθεσης των βασικών χαρτογραφικών υποβάθρων ως «αποµακρυσµένων» υποβάθρων, εφ όσον κάποιος αποµακρυσµένος χρήστης (ιδιώτης, µελετητής, επιχείρηση κλπ.) διαθέτει κατάλληλο (κοινό, εµπορικό) λογισµικό που του παρέχει τέτοιες δυνατότητες (πχ. ArcMap). Ζητείται, επίσης, η ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλ. ηλεκτρονικής «διανοµής» και επεξεργασίας του αιτήµατος όλων των κατηγοριών χρηστών, η ηλεκτρονική προετοιµασία του αντίστοιχου εγγράφου (πιστοποιητικού, άδειας, βεβαίωσης κλπ.) και η εκτύπωσή του στον κάθε φορά κατάλληλο εκτυπωτή, ώστε να θεωρηθεί / υπογραφεί από την αρµόδια αρχή / υπηρεσία / υπάλληλο και να είναι έτοιµο προς αποστολή / παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο. Ζητείται η αναβάθµιση µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ArcView του δ. Θέρµης σε ArcEditor, concurrent licence, ώστε να είναι απολύτως συµβατό µε τον ArcGIS Server, που θα βρίσκεται εγκατεστηµένος στον κεντρικό εξυπηρετητή (server) του Συστήµατος. Ζητείται η αναβάθµιση µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ArcEditor του δ. Πυλαίας σε ArcInfo, concurrent licence. Ζητείται η προµήθεια µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού προβολής µεταδεδο- µένων (ArcGis server geoportal extension ή ισοδύναµο λογισµικό) για την παροχή των διαθέσιµων µεταδεδοµένων (κατά ISO 19115:2005) στους τελικούς χρήστες και την «συµµόρφωση», εποµένως, του έργου (portal) και µε την οδηγία INSPIRE της Ε.Ε. Ζητείται η προµήθεια µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού ανάλυσης δικτύων (ArcGis Server network extension ή ισοδύναµο λογισµικό). Η προµήθεια όσων αδειών χρήσης του λογισµικού της Βάσης εδοµένων απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η απευθείας πρόσβαση των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων των συνεργαζοµένων ΟΤΑ στα (µη-χωρικά) περιεχόµενά της. Η προµήθεια ενός δικτυακού αποθηκευτικού µέσου (Network Attached Storage - NAS), στο οποίο θα τηρείται αντίγραφο των περιεχοµένων της Βάσης Γεω-δεδοµένων αλλά και του συνολικού περιεχοµένου της, ονοµαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον εικοσιένα (21) ΤΒ Η προµήθεια λογισµικού anti-virus για όλους τους εξυπηρετητές. Η προµήθεια λογισµικού (ή συσκευής) «τείχους προστασίας» (firewall) για το Σελίδα 18 από 84

19 όλο σύστηµα, µεγάλης ταχύτητας και επαρκούς χωρητικότητας ταυτόχρονων συνδέσεων. Η προµήθεια εξοπλισµού ή/και υπηρεσιών ύπαρξης αποµακρυσµένου (remote) αντιγράφου ασφαλείας (backup) του συνολικού περιεχοµένου της Βάσης εδοµένων, για επιπλέον διασφάλιση του συστήµατος ακόµη και από φυσική καταστροφή. Ο συγχρονισµός των δύο σηµείων (Βάση εδοµένων / α- ποµακρυσµένο αντίγραφο ασφαλείας) πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 1 φορά ανά 24ωρο. Η προµήθεια µονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) µε ισχύ τουλάχιστον 5 KVA και αυτονοµία τουλάχιστον 15 λεπτών για το όλο σύστηµα (τον εξοπλισµό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη). Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο αποσκοπεί στην Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτηµάτων πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της διοίκησης, καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύκολη ανάκτηση της ήδη υπάρχουσας πληροφορίας. Αύξηση της παραγωγικότητας της δηµόσιας διοίκησης. Αναδιοργάνωση και «τυποποίηση» αριθµού εσωτερικών διαδικασιών της διοίκησης και αυτοµατοποίησή τους. Το οµοιογενές ψηφιακό περιβάλλον των εφαρµογών που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών θα συντελέσει στη µείωση του χρόνου καταχώρησης και επεξεργασίας της πληροφορίας, στην αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας, στη βελτιστοποίηση και συνεπώς στην εξοικονόµηση χρόνου και πόρων. Επικοινωνία µεταξύ φορέων ηµόσιας ιοίκησης. Μέσα από τις διεπαφές του πληροφοριακού συστήµατος θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία και άµεση ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Υπηρεσιών της ηµόσιας ιοίκησης (Κ.Ε.Π., Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α., Υπουργεία κλπ.) και των Υπηρεσιών των συνεργαζόµενων ήµων. Το πληροφοριακό σύστηµα θα καλύψει και τα τέσσερα επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιλαµβάνοντας λειτουργίες ενηµέρωσης και δηµοσίευσης πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και συναλλαγών µε πολλαπλούς φορείς και κρίσιµους τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης. Από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου αναµένεται να ωφεληθούν: Οι πολίτες, καθώς θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις συναλλαγές τους µε το τµήµα της διοίκησης που συµµετέχει στο παρόν έργο, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν (στο πλαίσιο του υφισταµένου νοµικού πλαισίου) την προσέλευση σε υπηρεσίες και την απώλεια χρόνου λόγω γραφειοκρατίας. Οι µελετητές, καθώς θα µπορούν να χρησιµοποιούν (εφ' όσον διαθέτουν κατάλληλο λογισµικό) όση (από την υπάρχουσα) πληροφορία απαιτείται για την εκπόνηση των µελετών που τους ανατίθενται από τη διοίκηση ή άλλους φορείς του δηµοσίου, αλλά και για την εκπόνηση µελετών για λογαριασµό του ιδιωτικού τοµέα. Θα υποβάλλουν, επίσης, ηλεκτρονικά τις µελέτες, επιταχύνοντας και τις διαδικασίες παραλαβής τους. Οι επιχειρήσεις, καθώς θα µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατά τους προς την διοίκηση, να παρακολουθούν την εξέλιξη της Σελίδα 19 από 84

20 επεξεργασίας τους από αυτήν και να ενηµερώνονται επίσης ηλεκτρονικά για ζητήµατα που θα αφορούν (µελλοντικά) το θεσµικό και λειτουργικό καθεστώς τους. Όλες οι υπηρεσίες που χρειάζονται πληροφορίες µε χωρική αναφορά, καθώς θα έχουν πρόσβαση στο portal που θα δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια κοινών φυλλοµετρητών σελίδων, χωρίς την ανάγκη εξειδικευµένου λογισµικού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και προσωπικού επαρκώς εξειδικευµένου στη χρήση τους Οι Τεχνικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες των συνεργαζοµένων φορέων, οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο έτοιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όλους όσους συναλλάσσονται µε αυτές. Άλλοι φορείς της δηµόσιας διοίκησης, καθώς θα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς τη χρήση ειδικού λογισµικού, σε όλη την πληροφορία και στις υπηρεσίες του portal. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Ο συνολικός πληθυσµός που θα εξυπηρετείται από το έργο ανέρχεται σε κατοίκους (απο 2011 προσωρινά : δήµος Θέρµης κάτ. + δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη κάτ.). Ο αναµενόµενος ωφελούµενος πληθυσµός θα είναι πολλαπλάσιος, καθώς από το έργο αναµένε έχουν ιδιοκτησίες ακινήτων στα γεωγραφικά όρια των δύο δήµων, Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη, ριοποιούνται ήδη επί ακινήτων εντός των ορίων της διοικητικής ευθύνης τους αλλά και, µέσω τ υπόλοιπη ηµόσια ιοίκηση, όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν εντός των δύο δήµων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατάργηση της αναλογικής (συµβατικής) διαδικασίας εκπόνηση παραχώρησης αδειών και έκδοσης βεβαιώσεων αρµοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των δ Χορτιάτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η δυνατότητα των µελετητών, αλλά και των υποβάλλουν απευθείας µέσω του portal, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στα οικεία σηµεί στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης των δύο δήµων. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια εκτίµηση ποσοτικοποίησης των στόχων του έργου: Μετρήσιµος Στόχος Τιµή Αριθµός χρηστών που χρησιµοποιούν την υπηρεσία βασικής διαδικτυακής πύλης, µετά >300 την ολοκλήρωση του έργου Αριθµός µελετών / επιπέδων πληροφορίας που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσι- >30 µα Αριθµός καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας βασικής διαδικτυακής πύλης που είναι 2 Σελίδα 20 από 84

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα