Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ. ΠΥΛΑΙΑΣ)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Προϋπολογισμός: ,62 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,38 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:10 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής διακήρυξης στην ΕΕΕΕ: 06/02/2014 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15/04/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...10 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...11 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 12 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...13 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...13 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...14 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου...16 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...17 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...19 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...20 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...21 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...22 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...22 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...44 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...48 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...49 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα ασφάλειας ταυτοποίησης χρηστών»...49 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διαδικτύου».51 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...51 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...52 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...53 Σελίδα 2 από 84

3 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...55 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...55 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...58 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...59 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...60 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...60 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...73 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...75 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...76 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...76 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...77 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...78 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...79 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...80 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...80 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...81 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...81 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...81 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...83 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...83 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...84 Σελίδα 3 από 84

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο αφορά στην επέκταση ενός υπάρχοντος ιστοτόπου του δήµου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού (web) Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) στο ήµο Θέρµης και στο ήµο Πυλαίας- Χορτιάτη και ενός αριθµού συναφών εφαρµογών, µε στόχο την παροχή πλήρως ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους µελετητές, τις επιχειρήσεις, άλλους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, προς τις υπηρεσίες (Τεχνικές και άλλες) των συνεργαζόµενων φορέων. Το έργο αποσκοπεί πρώτα απ' όλα στη δηµιουργία ενός διαδηµοτικού κόµβου (portal) στο διαδίκτυο, πλήρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις, τους µελετητές και κυρίως τη ηµόσια ιοίκηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην διάθεση µέσω του διαδικτύου χωρικής πληροφορίας, προσβάσιµης µέσω κοινών φυλλοµετρητών ιστοσελίδων (web browsers), από όλες τις προαναφερόµενες κατηγορίες χρηστών. Αποσκοπεί, επίσης, στην παροχή όλης ή µέρους της πηγαίας χωρικής πληροφορίας σε «ταυτοποιηµένους» και εξουσιοδοτηµένους µελετητές και φορείς της δηµόσιας ιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να χρησιµοποιείται στον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασµό τους, όπως και σε κάθε µελέτη που προϋποθέτει χωρική και εξαρτηµένη από αυτήν πληροφορία (κατανοµές, πυκνότητες, συχνότητες κλπ.). Βασικός στόχος του έργου είναι η αναδιοργάνωση, εντός του υφισταµένου νοµικού και κανονιστικού πλαισίου, του τρόπου λειτουργίας των (Τεχνικών και άλλων) Υπηρεσιών των δύο δήµων-φορέων της πρότασης και ωφελούµενων από το έργο. Η θεαµατική αύξηση της ευκολίας τους προσπέλασης και ανάκτησης της υπάρχουσας πληροφορίας, µε τη χρήση κοινών υπολογιστικών εργαλείων (web browsers). Η παροχή πρόσβασης σε µελετητές και άλλους φορείς της διοίκησης, µέσω διαδικτύου και κατάλληλου λογισµικού GIS, απευθείας στα χωρικά δεδοµένα που βρίσκονται αποθηκευµένα στη Γεω-χωρική Βάση εδοµένων. Η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες, σε επιχειρήσεις, σε µελετητές και µελετητικές εταιρείες αλλά και προς άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Η αυτόµατη ανάκτηση όλης της αποθηκευµένης πληροφορίας και η απαλλαγή των συναλλασσοµένων µε τη διοίκηση από την υποχρέωση να αναζητούν οι ίδιοι πληροφορίες που ήδη έχουν περιέλθει σ' αυτήν. Η ψηφιοποίηση των απαραίτητων αναλογικών µελετών και λοιπών πληροφοριών (όσων απαιτούνται για να είναι πλήρως λειτουργικό το σύστηµα) και η περισυλλογή όσων υπάρχουν σε ψηφιακή µορφή και η ενσωµάτωσή τους στην ενιαία Βάση Γεωγραφικών δεδοµένων που θα δηµιουργηθεί (για αναλυτική περιγραφή της υφιστάµενης πληροφορίας, µελετών κλπ. βλ. Παράρτηµα Ι) Η προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού (hardware) και λογισµικού (software) για την υλοποίηση και εύρυθµη λειτουργία του έργου. Σελίδα 4 από 84

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα o Ο Ε Οµάδα ιοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o HL7 Health Level 7 o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o ΓΣΠ Γεωγραφικό(ά) Σύστηµα(τα) Πληροφοριών o GIS Geographic Information System(s) o ΣΒ Σχεσιακή Βάση εδοµένων o ΓΒ Γεω-χωρική Βάση εδοµένων o GDB Geo-DataBase o RDBMS Relational DataBase Management System o MS Microsoft o SQL Structured Query Language o OTP One Time Password o ΓΥΣ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού o ΟΚΧΕ Οργανισµός Κτηµατογράφησης και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας o ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης o ΟΕΥ Οργανισµός Εσωτερικών Υπηρεσιών o ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας o ΟΡΘ Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης o ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής o ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης o ODF Open Data Format o ΕΓΣΑ 87 Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 o ΤΜ3 Transverse Mercator 3 (προβολικό Σύστηµα του ΥΠΕΧΩ Ε: Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή 3 ) o IPS Intrusion Prevention Software Σελίδα 5 από 84

6 o PDF Portable Document Format (Adobe Inc.) o CAL Client Access License o ΜΜ Μονάδα Μέτρησης o MB Megabyte o GB Gigabyte o TB Terabyte o NAS Network Attached Storage o ΚΟΣΕ Κοµβικό Σηµείο Ελέγχου o Τ ΠΠ Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης Σελίδα 6 από 84

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Φορείς της πρότασης (και άµεσα ωφελούµενοι από το έργο) είναι: Ο ήµος Θέρµης, ο οποίος είναι και ο φορέας υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή ΑΑ). Αποτελείται από τους πρώην δήµους Θέρµης (έδρα), Βασιλικών και Μίκρας (τώρα δηµοτικές Ενότητες του δ. Θέρµης). Ο ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη. Αποτελείται από τους πρώην δήµους Πανορά- µατος (έδρα), Πυλαίας και Χορτιάτη (τώρα δηµ. Ενότητες του δ. Πυλαίας- Χορτιάτη) Εµπλεκόµενος επίσης στο έργο είναι και ο φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΥ, ΨΣ (http://www.infosoc.gr/), ο οποίος και χρηµατοδοτεί το έργο. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο ήµος Θέρµης βρίσκεται στην Ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέχει 15 χλµ. από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Περιλαµβάνει πέντε οικισµούς: τη Θέρµη και το Τριάδι που ήταν οικισµός του παλαιού δήµου και συνεχίζει να είναι η έδρα του δήµου, και τα ηµοτικά ιαµερίσµατα Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων. Η Θέρµη αναγνωρίστηκε ως δήµος το 1994, ενώ το 1998 στο πλαίσιο της εφαρµογής του σχεδίου «Καποδίστριας» συνενώθηκε µε τα σηµερινά δηµοτικά διαµερίσµατα. Πλέον, σύµφωνα µε το νέο Ν. 3852/ 2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»), ο ήµος Θέρµης συνενώθηκε µε τους ήµους Μίκρας και Βασιλικών, µε την έδρα του νέου ήµου να είναι η Θέρµη. Ο ήµος Θέρµης καλύπτει µια έκταση στρ. Ο συνολικός πληθυσµός του ήµου, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, είναι κάτοικοι. Στην περιοχή βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ-ΚΓΕΜΘ), Τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ, Σχολή Καλών Τεχνών), το Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόµιο «Μακεδονία» καθώς και ένας σηµαντικός αριθµός ιδιωτικών σχολείων. Η περιοχή αν και ιδιαίτερα εύφορη, ουσιαστικά έχει χαρακτηριστικά περιαστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει αυξανόµενες οικιστικές τάσεις, ενώ συγκεντρώνει µεγάλες µονάδες του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τοµέα. Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα παρουσιάζεται έντονα στην περιοχή της ηµοτικής ενότητας Θέρµης λόγω της ύπαρξης ΕΜΟ και ΒΙΠΑ ηπιότερα στην ηµοτική Ενότητα Μίκρας και ελάχιστα στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών. Ο τριτογενής τοµέας υπερτοπικού χαρακτήρα παρουσιάζεται αυξηµένος ιδιαίτερα στην περιοχή της ηµοτικής Ενότητας Θέρµης, ηπιότερα στην Μίκρα ενώ στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών είναι ανύπαρκτη. Το γενικό οργανόγραµµα του δήµου Θέρµης προσδιορίζεται από τον εγκεκριµένο Ο.Ε.Υ. του, όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2544/τ. Β/ και τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 3135/τ. Β/ (Βλ. Παράρτηµα ΙΙ). Ο ήµος Θέρµης στοχεύει στην αυτοµατοποίηση, όπως αυτή περιγράφεται στα Σελίδα 7 από 84

8 οικεία τµήµατα του παρόντος τεύχους, πολλών υπηρεσιών του προς πολίτες, επιχειρήσεις και µελετητές, αλλά και προς το εσωτερικό του (δεδοµένα και «υπηρεσίες» που ανταλλάσσονται µεταξύ διαφορετικών διευθύνσεών του και τµηµάτων ή/και υπαλλήλων του) και προς άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Ο δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο τµήµα Α Έχει αναπτύξει ήδη έναν ιστότοπο παροχής γεωγραφικών πληροφοριών για τα όρια του παλιού (προ «Καλλικράτη») δήµου Πυλαίας (http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home) και διαθέτει τις αντίστοιχες απαραίτητες άδειες χρήσης για το λογισµικό GIS, µε το οποίο επεξεργάζεται τα δεδοµένα που εµφανίζονται στον ιστότοπο, και για το λογισµικό που παρέχει τα δεδοµένα αυτά στο διαδίκτυο, χωρίς την χρήση ειδικού λογισµικού από τον επισκέπτη/χρήστη, πλην των κοινών φυλλοµετρητών ιστοσελίδων (web browsers). ιαθέτει, επίσης, και τα ψηφιακά γεωγραφικά και χαρτογραφικά δεδοµένα ως περιεχόµενο στον ιστότοπό του. Τα δεδοµένα είναι δοµηµένα, µέχρι σήµερα, σε µια Personal Geodatabase (MS Access), χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες διαχείρισης χρηστών και απόδοσης/προδιαγραφής ρόλων σ αυτούς, ή δυνατοτήτων ασφάλειας των περιεχοµένων. Οι υπάρχουσες άδειες χρήσης όλων των λογισµικών GIS µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο, αφού αναβαθµιστούν και επεκταθούν (όπως περιγράφεται στα οικεία τµήµατα του παρόντος διαγωνισµού), εφ όσον προσφέρει το ίδιο λογισµικό. Η υφιστάµενη λειτουργικότητα του ιστοτόπου διατηρείται και στο παρόν έργο και αναβαθµίζεται και εµπλουτίζεται µε όλες τις νέες υπηρεσίες και την λειτουργικότητα του παρόντος έργου. Ο δ. Πυλαίας-Χορτιάτη εκπροσωπείται στο σχήµα διοίκησης του έργου εξίσου µε τον δ. Θέρµης. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο ήµος Θέρµης εκτελεί το σύνολο των λειτουργιών και αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο περί αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, οι ήµοι, πέραν των αρµοδιοτήτων που σήµερα ασκούν, αναλαµβάνουν την άσκηση στο πλαίσιο του Καλλικράτη, των αρµοδιοτήτων εκείνων που προσιδιάζουν στον Β Βαθµό Αυτοδιοίκησης, ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και βεβαίως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πολεοδοµικές αρµοδιότητες, έκδοση αδειών δόµησης, ο έλεγχος φακέλλων, αλλά και κάθε συναφούς χαρακτήρα αρµοδιότητες και πράξεις εφαρµογής. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται και από το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών ήµων και Κοινοτήτων, που καταργούνται και το προσωπικό τους µεταφέρεται στους ήµους. Υπηρεσίες και πολιτικές για την Πρόνοια, η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας, η χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η καταβολή επιδοµάτων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. Τοµέας Υγείας και ηµόσιας Υγιεινής, αναλαµβάνουν τις σχετικές αρµοδιότητες, εποπτικές και άλλες, όπως τη διοργάνωση διενέργειας εµβολιασµών, την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 8 από 84

9 Τοµέας Παιδείας, οι ήµοι αναλαµβάνουν αρµοδιότητες για ανέγερση σχολείων και την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης. Εντός των διοικητικών τους ορίων, µπορούν να αποφασίζουν την διακοπή µαθηµάτων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αποκτούν επίσης αρµοδιότητες στον τοµέα της δια βίου µάθησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου µάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης. Τοµέας Εµπορίου, αναλαµβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πολιτών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών, την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων και άλλα. Τοµέας Τοπικής Ανάπτυξης, οι ήµοι αποκτούν τη δυνατότητα για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, κτηνοτροφία και αλιεία, και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία. Αναλαµβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων. Τοµέας Μεταφορών, αναλαµβάνουν όσες αρµοδιότητες εµπίπτουν µε τις αστικές τοπικού επιπέδου αρµοδιότητες, όπως παραδείγµατος χάριν τα σχετικά µε τις γραµµές των λεωφορείων. Στους ήµους µεταφέρονται και οι αρµοδιότητες στα ζητήµατα αστικής και δηµοτικής κατάστασης. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Ο ήµος Πυλαίας Χορτιάτη (http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/home) Η δοµή των Υπηρεσιών του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι η ακόλουθη: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1.1 Αυτοτελή γραφεία: ηµάρχου Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων ιαφάνειας ιοικητικής Βοήθειας Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης Πολιτικής Προστασίας 1.2 Αυτοτελές Τµήµα Προµηθειών Αποθήκης 1.3 ιεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας 1.4 ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.1 ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Σελίδα 9 από 84

10 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4.1 ιεύθυνση Πολεοδοµίας 4.2 ιεύθυνση Καθαριότητας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5.1 ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας 5.2 ιεύθυνση Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας και Εθελοντισµού 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 6.1 ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών 6.2 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.3 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 6.4 ιεύθυνση ΚΕΠ Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κατά τον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Είναι αρµόδια για το άνοιγµα των προσφορών των συµµετεχόντων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την παραλαβή και αξιολόγηση των ενστάσεων (και την διαµόρφωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο), την ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών της ΑΑ για την αξιολόγηση και την κατάταξη των συµµετεχόντων σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και την εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τον υποψήφιο ανάδοχο, η προσφορά του οποίου κρίνεται ως η πλέον συµφέρουσα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίξει τον Ανάδοχο µέσω: Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), που θα παρακολουθεί το Έργο σε καθηµερινή βάση και θα συντάσσει εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα παραλαβής, πληρωµών ή αλλαγών στους συµβατικούς όρους. Οµάδων εργασίας έµπειρων χρηστών (power users), στελέχη των ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του. Θέρµης και του. Πυλαίας-Χορτιάτη, οι οποίοι θα αναλάβουν την περιγραφή των απαιτήσεων και την έκφραση γνώµης για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους. Οι οµάδες εργασίας των «έµπειρων χρηστών» παρεµβαίνουν (προς την ΕΠΠΕ) για την αποσαφήνιση και αξιολόγηση τεχνικών ή/και διαδικαστικών ζητηµάτων στο επίπεδο της κάθε ηλεκτρονικής «υπηρεσίας» που αυτοµατοποιείται, ως ε- ξειδικευµένοι γνώστες των καθηµερινών ροών εργασίας και εγγράφων στις υπηρεσίες τους. Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου είναι η ΕΠΠΕ Βασικοί χρήστες του έργου θα είναι τόσο τα στελέχη των ήµων που ε- µπλέκονται στις «φυσικές» διαδικασίες οι οποίες θα παρέχονται (µέσω του έργου) και ηλεκτρονικά, όσο και οι πολίτες, οι µηχανικοί-µελετητές, οι επιχειρήσεις, άλλοι φορείς της διοίκησης που αναζητούν από τους εµπλεκόµενους ήµους τις προαναφερόµενες υπηρεσίες. Σελίδα 10 από 84

11 Η Επιτροπή Στρατηγικής του έργου αποτελείται από τους προϊσταµένους των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο ήµων, τους προϊσταµένους των ιευθύνσεων Πολεοδοµίας των δύο ήµων, τους προϊσταµένους των Γραφείων Προγραµµατισµού των δύο ήµων (ή εκπρόσωπό τους που θα ορίσουν εκείνοι), ανά έναν εκπρόσωπο των ΚΟΣΕ και ανά έναν εκπρόσωπο των επιτροπών ιαβούλευσης των δύο ήµων (µε τον αναπληρωτή τους) και τον ήµαρχο Θέρ- µης ή εκπρόσωπό του. Η Επιτροπή Στρατηγικής µεριµνά για την «σύγκλιση» του έργου προς τους γενικότερους στόχους των εµπλεκόµενων/ «ωφελούµενων» ΟΤΑ, αλλά και προς τις γενικές κατευθύνσεις της αναδιοργάνωσης του κράτους και των νοµοθετικών αλλαγών που επισυµβαίνουν. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Μέχρι σήµερα, ο δ. Πυλαίας (τώρα Πυλαίας-Χορτιάτη) έχει αναπτύξει µια εφαρµογή web GIS, βασισµένη στο λογισµικό ArcGIS server, workgroup ed., εγκατεστηµένη σε server τύπου tower, που βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήµου, στον οποίον υπάρχει επίσης εγκατεστηµένο λογισµικό Windows Server 2008 και IIS server. Η Database που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των δεδοµένων είναι η Microsoft Access 2003 και ο τύπος της δηµιουργηθείσας Βάσης εδοµένων είναι Personal Geodatabase, µε ε- λάχιστες δυνατότητες ασφάλειας και ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών σ αυτήν. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα δεν περιλαµβάνει µονάδα UPS, πράγµα που τον καθιστά εξαρτηµένο από τις εξωτερικές συνθήκες τροφοδοσίας µε ηλεκτρικό ρεύµα, καθώς και ευάλωτο σε απειλές απώλειας δεδοµένων, σοβαρής και µόνιµης διαταραχής της λειτουργίας των εφαρµογών κλπ. Η διαµόρφωση του εξοπλισµού σε σχέση µε τις απαιτήσεις λειτουργίας των εφαρµογών και του φόρτου χρηστών και υπηρεσιών που πρέπει να υποστηρίξει είναι οριακή, για τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας του και ανεπαρκέστατη για την σχεδιαζόµενη επέκτασή τους, τόσο οριζόντια (σε περισσότερους «καλλικρατικούς» δήµους) όσο και «κάθετα» (περισσότερα δεδοµένα, αλλά και µεγαλύτερος αριθµός παρεχόµενων υπηρεσιών και περισσότεροι εν δυνάµει χρήστες). Την ίδια στιγµή απουσιάζουν βασικές συνιστώσες εξοπλισµού και λογισµικού, απαραίτητες για την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα, προσβασιµότητα και ασφάλεια των δεδοµένων και των υπηρεσιών: δεν υ- πάρχει δικτυακή συσκευή αποθήκευσης (Network Accessible Storage - NAS) των δεδοµένων (η οποία γίνεται στον ίδιον τον server), δεν υπάρχει εφεδρικός server, για την περίπτωση εµφάνισης οποιουδήποτε σφάλµατος ή βλάβης στον µοναδικό υπάρχοντα, δεν υπάρχει λογισµικό και εξοπλισµός λήψης αντιγράφων ασφαλείας των εφαρµογών και των δεδοµένων. Το «επίπεδο» της άδειας χρήσης του ArcGIS server δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση, µέσω διαδικτύου, αποµακρυσµένων (και εξουσιοδοτηµένων) χρηστών στα πηγαία δεδοµένα (στην Geodatabase). Τέλος, όλοι οι φορείς της πρότασης διαθέτουν ήδη από µία άδεια χρήσης Desktop GIS λογισµικού (Arc Map v. 8.3) της ESRI, της ίδιας εταιρείας που διανέµει το λογισµικό ArcGIS server, µε το οποίο µπορούν να συνδεθούν Σελίδα 11 από 84

12 απευθείας στα πηγαία δεδοµένα και να τα επεξεργαστούν (σε τοπικό Η/Υ ή µε αποµακρυσµένη πρόσβαση), στο ίδιο format µε αυτό, στο οποίο αποθηκεύει (και διαθέτει) ο server τα δεδοµένα του portal. Ο δ. Πυλαίας- Χορτιάτη διαθέτει µία άδεια χρήσης επιπέδου ArcEditor, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ανά µια άδεια επιπέδου ArcView. Αναλυτική περιγραφή των (διανυσµατικών και άλλων) δεδοµένων που υπάρχουν ήδη στο portal του δ. Πυλαίας, καθώς και αυτών που σχεδιάζεται να εισαχθούν στην Geodatabase, προκειµένου να επεκταθεί το υπάρχον σύστηµα για να εξυπηρετήσει όλους τους φορείς της πρότασης και τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται, παρατίθεται σε Παράρτηµα στο τέλος του Τεύχους Προκήρυξης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του υπάρχοντος portal είναι : Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η ιεύθυνση Πολεοδοµίας του. Θέρµης περιλαµβάνει το Αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης και τρία (3) τµήµατα, το τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών, το τµήµα ελέγχου κατασκευών & εγκαταστάσεων και το τµήµα πολεοδοµικών εφαρµογών & σχεδίου πόλης. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του. Θέρµης περιλαµβάνει δύο (2) αυτοτελή γραφεία και τέσσερα (4) τµήµατα. Το αυτοτελές Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης και ιεκπεραίωσης που περιλαµβάνει το τµήµα κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων και το τµήµα ηλεκτροµηχανολογικών έργων, έργων σηµατοδότησης & εγκαταστάσεων καθώς και το αυτοτελές γραφείο απαλλοτριώσεων & δηµοτικής περιουσίας που περιλαµβάνει το τµήµα συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και το τµήµα συντήρησης και αυτεπιστασίας. Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του. Θέρµης περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα, το τµήµα εσόδων & περιουσίας, το τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου & προµηθειών που περιλαµβάνει τρία (3) γραφεία, το γραφείο προϋπολογισµού & οικονοµικής πληροφόρησης, το γραφείο λογιστηρίου & αποθηκών και το γραφείο προµηθειών, και το τµήµα ταµείου που περιλαµβάνει δύο (2) γραφεία, το γραφείο οικονοµικών θεµάτων στα Βασιλικά και στο Τρίλοφο. Η ιεύθυνση Πολεοδοµίας του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους. Συγχρόνως είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγονται τα κατωτέρω τµήµατα: Αρµοδιότητες Τµήµατος Οδοποιίας - Υδραυλικών Έργων Σελίδα 12 από 84

13 Αρµοδιότητες Τµήµατος κτιριακών και υπαίθριων χώρων Τµήµα Συγκοινωνιών - Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων - Σηµατοδότησης Τµήµα Απαλλοτριώσεων Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του. Πυλαίας-Χορτιάτη είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ήµου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Περιλαµβάνει τρία (3) τµήµατα: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Οικονοµικής Πληροφόρησης Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η οργανωτική δοµή και η στελέχωση του φορέα υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή: ΑΑ) περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται, αντιστοιχούν εποµένως, στις ανάλογες θέσεις εργασίας. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το έργο στοχεύει στην αυτοµατοποίηση της εισαγωγής δεδοµένων των µελετών που περιέχουν ή ρυθµίζουν γεωχωρικά δεδοµένα στα γεωγραφικά όρια της περιοχής ευθύνης των εµπλεκοµένων δήµων Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι υπηρεσίες που µηχανογραφούνται είναι η υποβολή Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, Πολεοδοµικής Μελέτης (και των συναφών/συνοδών µελετών), Μελέτης Πράξης Εφαρµογής, εισφοράς σε χρήµα, µη-οφειλής ΤΑΠ, έκδοσης έγκρισης και άδειας δόµησης κ.ά. (βλ. Α1.7.) Η βασική προσέγγιση στο έργο είναι η παροχή σε όλους τους χρήστες (υπηρεσίες αλλά και πολίτες, επιχειρήσεις, µελετητές, διοίκηση κλπ) και των γεω-χωρικών δεδοµένων αλλά και των συναρτηµένων µ αυτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω εφαρµογών διαδικτύου (web browsers) και όχι (όπως είναι η συνήθης προσέγγιση) µέσω λογισµικού GIS. Η παροχή µέσω διαδικτύου καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα δεδοµένα από µεγάλο αριθµό (ταυτόχρονων) χρηστών, χωρίς ειδικές γνώσεις ΓΣΠ, και απαλλάσσει τους ήµους από υπερβολικές δαπάνες εξοπλισµού, λογισµικού αλλά και εξειδικευµένου προσωπικού, που απαιτείται για να διαχειριστεί γεωχωρική πληροφορία εντός του περιβάλλοντος των ΓΣΠ. Σελίδα 13 από 84

14 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο ήµος Θέρµης διαθέτει τις παρακάτω υποδοµές σε συστήµατα πληροφορικής και δίκτυα δεδοµένων. Το σύνολο των υπαλλήλων διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές εφαρµογές του ήµου και πρόσβαση στο Internet. Οι servers βρίσκονται κυρίως στον χώρο του ηµαρχείου Θέρµης, ενώ υπάρχουν από ένας στο ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου και Βασιλικών. Όλα τα κτίρια του ήµου είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ (είτε µε άµεσες συνδέσεις, είτε µέσω VPN ADSL 24Mbps). Στην πόλη της Θέρµης ο ήµος έχει αναπτύξει δηµόσιο ασύρµατο δίκτυο. Πιο αναλυτικά οι υποδοµές ΤΠΕ του ήµου αποτελούνται: 1. Κέντρο Συστηµάτων: Υπάρχει ανεξάρτητος χώρος στον 1 ο όροφο του ηµαρχείου στην Θέρµη και συγκεντρώνει το σύνολο των κεντρικών servers του ήµου και είναι κεντρικός κόµβος της δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου, του δηµόσιου ασύρµατου δικτύου και του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ(4Mbps). Είναι εγκαταστηµένα σε αυτόν 3 rack (το πρώτο για την δοµηµένη καλωδίωση, το δεύτερο για τους servers και σύστηµα backup και το τρίτο φιλοξενεί τον εξοπλισµό ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Ο χώρος διαθέτει πίνακα τροφοδοσίας και κλιµατιστικό για την ψύξη του. Ο χώρος αυτός θα φιλοξενήσει και τον υπό προµήθεια εξοπλισµό 2. Συστήµατα Πληροφορικής: Στο Κέντρο Συστηµάτων υπάρχει εξοπλισµός που αποτελείται από servers που φιλοξενούν τις λειτουργικές εφαρµογές (back office) του ήµου και βρίσκονται σε όπως την Οικονοµική ιαχείριση, Μισθοδοσία, ιαχείριση Προσωπικού, Ληξιαρχείο, ηµοτολόγια- Μητρώα Αρρένων, Παρακολούθηση ΤΑΠ, Κοιµητήρια, Αποφάσεις.Σ., Πρωτόκολλο, βάσεις δεδοµένων MS SQL και Mysql καθώς και εφαρµογές για την υποστήριξη των συστηµάτων και των χρηστών όπως Active Directory και web εφαρµογή help Desk. Επίσης σε κάθε από τα ηµοτικά Καταστήµατα Τριλόφου και Βασιλικών υπάρχει ένας server που υποστηρίζει τοπικές εφαρµογές πρωτοκόλλου και οικονοµικής διαχείρισης της ηµοτικής Επιχείρησης ΚΕΚΟΠΡΟ (Τρίλοφος). Πιο ειδικά ο διαθέσιµος εξοπλισµός servers και τα λειτουργικά τους συστήµατα είναι: Ένας HP BL460c Gen8 Blade server σε enclosure HP BLc3000 και windows server ύο HP Proliant DL380, Windows server 2003 ένα HP HP Proliant ML350, windows server 2003 δύο Quest servers, RedHat enterprise ύο Unibrain network backup servers, 1,3ΤΒ, window backup server 2003 Ο παραπάνω εξοπλισµός των servers καλύπτει µεν τις τρέχουσες ανάγκες του ήµου, λειτουργούν όµως οριακά. Ο ήµος Θέρµης βρίσκεται σε διαδικασία Σελίδα 14 από 84

15 αντικατάστασης του εξοπλισµού των servers στο Κέντρο Συστηµάτων του σε τεχνολογία blade και για τον λόγο αυτό στην παρούσα διακήρυξη ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει αντίστοιχο εξοπλισµό. 3. Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Όλοι οι υπάλληλοι του ήµου, εκτός των οδηγών και των υπαλλήλων καθαριότητας διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή για χρήση των τοπικών εφαρµογών, των κεντρικών εφαρµογών του ήµου, των web εφαρµογών του ήµου και της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και για πρόσβαση στο Internet. Τα διαθέσιµα λειτουργικά είναι τα Microsoft Windows XP και Windows Ασύρµατο ίκτυο: Το ηµόσιο ασύρµατο δίκτυο Wi Fi αναπτύχθηκε στον ήµο µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΚτΠ του Γ ΚΠΣ. Υπάρχουν εγκατεστηµένα hotspots στα ηµοτικά ιαµερίσµατα Ταγαράδων, Ραιδεστού, Τριαδίου και Θέρµης. Στον ήµο Θέρµης τα σηµεία hotspot βρίσκονται εγκατεστηµένα στους χώρους : ηµαρχείο, Πλατεία Θέρµης, Τεχνικές Υπηρεσίες, τέλος της οδού Ταβάκη, Πολιτιστικό κέντρο και Γυµνάσιο Θέρµης Η απεικόνιση του ασύρµατου δικτύου WiFi του ήµου φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Συστηµάτων του ήµου Θέρµης και θα συνδέεται µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση των Υπηρεσιών των ήµων Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά και µε το Internet (µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και το ηµόσιο Ασύρµατο ίκτυο για πρόσβαση των ενδιαφερόµενων Επιχειρήσεων, Επαγγελµατιών και ηµοτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου Σελίδα 15 από 84

16 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Η ηµοτική Ενότητα Πυλαίας (πρώην ήµος Πυλαίας) του ήµου Πυλαίας- Χορτιάτη έχει ήδη υλοποιήσει ένα παρόµοιο έργο, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. ιαθέτει µία (1) άδεια χρήσης από την έκδοση 8.3 του ArcGIS Server της ESRI, µία (1) άδεια χρήσης του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, επιπέδου ArcEditor της ESRI και πληθώρα µελετών σε ψηφιακή µορφή, σε προβολικό Σύστηµα ΕΓΣΑ 87, εισηγµένων ήδη στην Personal GeoDataBase που υποστηρίζει την υπάρχουσα µορφή του διαδικτυακού κόµβου. Οι υπόλοιπες ηµοτικές Ενότητες του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη (πρώην δήµοι: Χορτιάτη και Πανοράµατος) διαθέτουν επίσης ανά µία άδεια, επιπέδου ArcView, του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, και πλήθος ψηφιακών µελετών, σε διάφορα format (κυρίως dwg, dxf και shp). Ο δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη διαθέτει επίσης έναν προσωπικό Η/Υ ανά θέση εργασίας, δοµηµένη καλωδίωση, λογαριασµό για κάθε υπάλληλο. Η ηµοτική Ενότητα Θέρµης του ήµου Θέρµης διαθέτει επίσης µία άδεια, επιπέδου ArcView, του Desktop ArcGIS ArcMap 8.3, και πλήθος ψηφιακών µελετών, σε διάφορα format (κυρίως dwg, dxf και shp). Σελίδα 16 από 84

17 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού κόµβου (portal) παροχής γεωγραφικής πληροφόρησης αλλά και υπηρεσιών πλήρους (στον µέγιστο εφικτό και επιτρεπτό βαθµό) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), για διάφορες κατηγορίες χρηστών. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας των Τεχνικών (κυρίως) Υπηρεσιών των συνεργαζοµένων / ωφελουµένων ΟΤΑ α βαθµού, αλλά και στην παροχή (µέσω διαδικτύου) διοικητικής πληροφόρησης σε άλλες Υπηρεσίες τους, καθώς και σε άλλους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης. Με τον παρόντα διαγωνισµό ζητούνται: Η συγκέντρωση, ψηφιοποίηση (εφ' όσον απαιτείται), µετασχηµατισµός προβολικού συστήµατος σε ΕΓΣΑ '87 (όπου απαιτείται) και εγκατάσταση στον Database server του έργου όλων των απαιτούµενων χαρτογραφικών και άλλων δεδοµένων (βλ. Παράρτηµα Ια και Ιβ), ώστε να δηµιουργηθεί µια πλήρης Βάση Γεωδεδοµένων (Geodatabase), ικανή να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες του portal. Η προµήθεια και εγκατάσταση τριών (3) blade Servers, οι οποίοι θα ενσωµατωθούν στο ήδη υπάρχον chassis, κατάλληλους για το HP BLc3000 που αναφέρεται στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάσης εξοπλισµού και λογισµικού (Α.1.4). Συγκεκριµένα ένας Database Server, ένας για Web και Mail Server και ένας web gis application server (για ArcGIS server ή άλλο ισοδύναµο λογισµικό). Οι Servers πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας απόλυτα συµβατοί µε το υπάρχον chassis και πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήµατα, κατάλληλα για τις εφαρµογές που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Rack: 42U. Η προµήθεια ή δηµιουργία µιας διαδικτυακής εφαρµογής, η οποία θα απεικονίζει τα χαρτογραφικά και περιγραφικά δεδοµένα στο διαδίκτυο, σε κοινούς χρήστες, χωρίς ειδικό λογισµικό, οι οποίοι χρησιµοποιούν τους συνήθεις φυλλοµετρητές ιστοσελίδων (web browsers). Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Opera. Η ίδια εφαρµογή θα επιτρέπει την «ταυτοποίηση» χρηστών (µε username και password), την ασφαλή είσοδό τους στο portal και την χρήση των πηγαίων δεδοµένων (χαρτογραφικών, πινάκων της Βάσης εδοµένων και εικόνων, ψηφιδωτών κλπ.), µέσω λογισµικού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Προγράµµατος, στον τοπικό τους υπολογιστή, ως υποβάθρων. Στους ίδιους χρήστες πρέπει να επιτρέπεται το «ανέβασµα» (upload) δικών τους σχεδιαστικών ή χαρτογραφικών αρχείων, µελετών κλπ. Ορισµένοι από τους «ταυτοποιηµένους» χρήστες, στελέχη και υπάλληλοι υπηρεσιών των συνεργαζοµένων ΟΤΑ, πρέπει να έχουν δικαίωµα αλλαγής, εγγραφής, διαγραφής, προσθήκης κλπ. των περιεχοµένων της Βάσης Γεωδεδοµένων: ένας (1) ανά ΟΤΑ πρέπει να διαθέτει λογισµικό και δικαιώµατα αλλαγής στα σχεδιαστικά δεδοµένα (διανυσµατικά αρχεία) µέσα στα διοικητικά όρια του φορέα του, και δύο έως τρεις (2-3) ανά ΟΤΑ πρέπει να έχουν µια «φιλική» (user friendly) επιφάνεια διεπαφής (interface) µε τους πίνακες της Βάσης εδοµένων και δικαιώµατα αλλαγής, προσθήκης, διαγραφής Σελίδα 17 από 84

18 κλπ. µόνο στους αντίστοιχους πίνακες και εγγραφές που αφορούν στην διοικητική τους οντότητα. Και αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα «υποβολής», µε την ίδια επί πλέον ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και «ταυτοποίησης» χρηστών από απόσταση, χωρίς φυσική προσέλευση και παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο (διαδικασία αντίστοιχη µε του taxis), για φορείς και υπαλλήλους της ηµόσιας ιοίκησης. Η σύνδεση τέτοιων χρηστών θα πρέπει να πραγµατοποιείται (και να ελέγχεται) µέσω του δικτύου «Σύζευξις». Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει δικό της, «εσωτερικό» σύστηµα ειδοποιήσεων/ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ των «ταυτοποιηµένων» χρηστών (υπαλλήλων των ωφελούµενων ΟΤΑ), καθώς και µεταξύ του συστήµατος (administrator) και των χρηστών αυτών, όπως και, αντίστροφα, αποστολής µηνυµάτων/ειδοποιήσεων από το σύστηµα ή τους χρήστες του προς τους «εξωτερικούς» χρήστες (πολίτες, µελετητές, επιχειρήσεις, δηµόσια διοίκηση). Ζητείται η δηµιουργία µιας υπηρεσίας διάθεσης των βασικών χαρτογραφικών υποβάθρων ως «αποµακρυσµένων» υποβάθρων, εφ όσον κάποιος αποµακρυσµένος χρήστης (ιδιώτης, µελετητής, επιχείρηση κλπ.) διαθέτει κατάλληλο (κοινό, εµπορικό) λογισµικό που του παρέχει τέτοιες δυνατότητες (πχ. ArcMap). Ζητείται, επίσης, η ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλ. ηλεκτρονικής «διανοµής» και επεξεργασίας του αιτήµατος όλων των κατηγοριών χρηστών, η ηλεκτρονική προετοιµασία του αντίστοιχου εγγράφου (πιστοποιητικού, άδειας, βεβαίωσης κλπ.) και η εκτύπωσή του στον κάθε φορά κατάλληλο εκτυπωτή, ώστε να θεωρηθεί / υπογραφεί από την αρµόδια αρχή / υπηρεσία / υπάλληλο και να είναι έτοιµο προς αποστολή / παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο. Ζητείται η αναβάθµιση µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ArcView του δ. Θέρµης σε ArcEditor, concurrent licence, ώστε να είναι απολύτως συµβατό µε τον ArcGIS Server, που θα βρίσκεται εγκατεστηµένος στον κεντρικό εξυπηρετητή (server) του Συστήµατος. Ζητείται η αναβάθµιση µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ArcEditor του δ. Πυλαίας σε ArcInfo, concurrent licence. Ζητείται η προµήθεια µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού προβολής µεταδεδο- µένων (ArcGis server geoportal extension ή ισοδύναµο λογισµικό) για την παροχή των διαθέσιµων µεταδεδοµένων (κατά ISO 19115:2005) στους τελικούς χρήστες και την «συµµόρφωση», εποµένως, του έργου (portal) και µε την οδηγία INSPIRE της Ε.Ε. Ζητείται η προµήθεια µίας (1) άδειας χρήσης λογισµικού ανάλυσης δικτύων (ArcGis Server network extension ή ισοδύναµο λογισµικό). Η προµήθεια όσων αδειών χρήσης του λογισµικού της Βάσης εδοµένων απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η απευθείας πρόσβαση των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων των συνεργαζοµένων ΟΤΑ στα (µη-χωρικά) περιεχόµενά της. Η προµήθεια ενός δικτυακού αποθηκευτικού µέσου (Network Attached Storage - NAS), στο οποίο θα τηρείται αντίγραφο των περιεχοµένων της Βάσης Γεω-δεδοµένων αλλά και του συνολικού περιεχοµένου της, ονοµαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον εικοσιένα (21) ΤΒ Η προµήθεια λογισµικού anti-virus για όλους τους εξυπηρετητές. Η προµήθεια λογισµικού (ή συσκευής) «τείχους προστασίας» (firewall) για το Σελίδα 18 από 84

19 όλο σύστηµα, µεγάλης ταχύτητας και επαρκούς χωρητικότητας ταυτόχρονων συνδέσεων. Η προµήθεια εξοπλισµού ή/και υπηρεσιών ύπαρξης αποµακρυσµένου (remote) αντιγράφου ασφαλείας (backup) του συνολικού περιεχοµένου της Βάσης εδοµένων, για επιπλέον διασφάλιση του συστήµατος ακόµη και από φυσική καταστροφή. Ο συγχρονισµός των δύο σηµείων (Βάση εδοµένων / α- ποµακρυσµένο αντίγραφο ασφαλείας) πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον 1 φορά ανά 24ωρο. Η προµήθεια µονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) µε ισχύ τουλάχιστον 5 KVA και αυτονοµία τουλάχιστον 15 λεπτών για το όλο σύστηµα (τον εξοπλισµό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη). Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο αποσκοπεί στην Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτηµάτων πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της διοίκησης, καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύκολη ανάκτηση της ήδη υπάρχουσας πληροφορίας. Αύξηση της παραγωγικότητας της δηµόσιας διοίκησης. Αναδιοργάνωση και «τυποποίηση» αριθµού εσωτερικών διαδικασιών της διοίκησης και αυτοµατοποίησή τους. Το οµοιογενές ψηφιακό περιβάλλον των εφαρµογών που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών θα συντελέσει στη µείωση του χρόνου καταχώρησης και επεξεργασίας της πληροφορίας, στην αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας, στη βελτιστοποίηση και συνεπώς στην εξοικονόµηση χρόνου και πόρων. Επικοινωνία µεταξύ φορέων ηµόσιας ιοίκησης. Μέσα από τις διεπαφές του πληροφοριακού συστήµατος θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία και άµεση ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Υπηρεσιών της ηµόσιας ιοίκησης (Κ.Ε.Π., Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α., Υπουργεία κλπ.) και των Υπηρεσιών των συνεργαζόµενων ήµων. Το πληροφοριακό σύστηµα θα καλύψει και τα τέσσερα επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιλαµβάνοντας λειτουργίες ενηµέρωσης και δηµοσίευσης πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και συναλλαγών µε πολλαπλούς φορείς και κρίσιµους τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης. Από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου αναµένεται να ωφεληθούν: Οι πολίτες, καθώς θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις συναλλαγές τους µε το τµήµα της διοίκησης που συµµετέχει στο παρόν έργο, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν (στο πλαίσιο του υφισταµένου νοµικού πλαισίου) την προσέλευση σε υπηρεσίες και την απώλεια χρόνου λόγω γραφειοκρατίας. Οι µελετητές, καθώς θα µπορούν να χρησιµοποιούν (εφ' όσον διαθέτουν κατάλληλο λογισµικό) όση (από την υπάρχουσα) πληροφορία απαιτείται για την εκπόνηση των µελετών που τους ανατίθενται από τη διοίκηση ή άλλους φορείς του δηµοσίου, αλλά και για την εκπόνηση µελετών για λογαριασµό του ιδιωτικού τοµέα. Θα υποβάλλουν, επίσης, ηλεκτρονικά τις µελέτες, επιταχύνοντας και τις διαδικασίες παραλαβής τους. Οι επιχειρήσεις, καθώς θα µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήµατά τους προς την διοίκηση, να παρακολουθούν την εξέλιξη της Σελίδα 19 από 84

20 επεξεργασίας τους από αυτήν και να ενηµερώνονται επίσης ηλεκτρονικά για ζητήµατα που θα αφορούν (µελλοντικά) το θεσµικό και λειτουργικό καθεστώς τους. Όλες οι υπηρεσίες που χρειάζονται πληροφορίες µε χωρική αναφορά, καθώς θα έχουν πρόσβαση στο portal που θα δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια κοινών φυλλοµετρητών σελίδων, χωρίς την ανάγκη εξειδικευµένου λογισµικού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και προσωπικού επαρκώς εξειδικευµένου στη χρήση τους Οι Τεχνικές και Οικονοµικές Υπηρεσίες των συνεργαζοµένων φορέων, οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο έτοιµων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όλους όσους συναλλάσσονται µε αυτές. Άλλοι φορείς της δηµόσιας διοίκησης, καθώς θα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς τη χρήση ειδικού λογισµικού, σε όλη την πληροφορία και στις υπηρεσίες του portal. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Ο συνολικός πληθυσµός που θα εξυπηρετείται από το έργο ανέρχεται σε κατοίκους (απο 2011 προσωρινά : δήµος Θέρµης κάτ. + δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη κάτ.). Ο αναµενόµενος ωφελούµενος πληθυσµός θα είναι πολλαπλάσιος, καθώς από το έργο αναµένε έχουν ιδιοκτησίες ακινήτων στα γεωγραφικά όρια των δύο δήµων, Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη, ριοποιούνται ήδη επί ακινήτων εντός των ορίων της διοικητικής ευθύνης τους αλλά και, µέσω τ υπόλοιπη ηµόσια ιοίκηση, όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν εντός των δύο δήµων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η κατάργηση της αναλογικής (συµβατικής) διαδικασίας εκπόνηση παραχώρησης αδειών και έκδοσης βεβαιώσεων αρµοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών των δ Χορτιάτη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η δυνατότητα των µελετητών, αλλά και των υποβάλλουν απευθείας µέσω του portal, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στα οικεία σηµεί στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης των δύο δήµων. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια εκτίµηση ποσοτικοποίησης των στόχων του έργου: Μετρήσιµος Στόχος Τιµή Αριθµός χρηστών που χρησιµοποιούν την υπηρεσία βασικής διαδικτυακής πύλης, µετά >300 την ολοκλήρωση του έργου Αριθµός µελετών / επιπέδων πληροφορίας που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσι- >30 µα Αριθµός καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας βασικής διαδικτυακής πύλης που είναι 2 Σελίδα 20 από 84

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ O Δήμος Αθηναίων στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ - ΕΠ ΚτΠ) και στην Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ - ΕΠ ΨΣ) Σύστημα Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα