Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"

Transcript

1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Βασικές Έννοιες, Κόστος Κτήσεως, Προσθήκες & Βελτιώσεις και Μέθοδοι Απόσβεσης (ΔΛΠ 16) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος

2 Εισαγωγή Τα ενσώματα πάγια είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» (Property, Plant and Equipment). ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» (Investment Property). Τα ενσώματα πάγια είναι επίσης αντικείμενο στο: ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη» (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» (Leases).

3 ΔΛΠ 37 «Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις» (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets). Εισαγωγή Τα ενσώματα πάγια είναι επίσης αντικείμενο στο: ΔΛΠ 20 «Λογιστική για Κρατικές Επιχορηγήσεις και Γνωστοποίηση Κρατικής Υποστήριξης» (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance). ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (Borrowing Costs). ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» (Impairment of Assets).

4 Εισαγωγή Τα ενσώματα πάγια είναι επίσης αντικείμενο στο: Διερμηνεία 1 «Μεταβολές στις υπάρχουσες υποχρεώσεις για αποσυναρμολόγηση,απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου, οι οποίες έχουν επιβαρύνει το κόστος κτήσεως των ενσώματων παγίων» (Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities). ΔΠΧΑ 5: «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Προορίζονται για Πώληση και Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις» (Non Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations).

5 Ορισμός ΔΛΠ 16: τα ενσώματα πάγια είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία κρατούνται από την επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή, για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για ενοικίαση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία περιόδους.

6 Ορισμός Έδαφος (γήπεδα οικόπεδα). Οικόπεδα και κτίρια. Όταν υπάρχει κτίριο, συνήθως υπάρχει και οικόπεδο. Μηχανολογικός εξοπλισμός. Πλοία. Αεροσκάφη. Οχήματα. Εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων. Εξοπλισμός γραφείου.

7 Ορισμός Ενσώματα πάγια δεν θεωρούνται τα δάση και οι παρόμοιοι φυσικοί πόροι που μπορεί να αναγεννιούνται (φυτείες) τα οποία αντιμετωπίζονται από το ΔΛΠ 41. Ενσώματα πάγια δεν θεωρούνται τα δικαιώματα ορυχείων μεταλλείων τα οποία αντιμετωπίζονται από το ΔΠΧΑ 6. Ενσώματα πάγια δεν θεωρούνται αυτά που κατέχονται προς πώληση τα οποία αντιμετωπίζονται από το ΔΠΧΑ 5.

8 Ορισμός Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντηρήσεως καταχωρούνται συνήθως στα αποθέματα και βαρύνουν τα έξοδα όταν αναλώνονται. Όμως, μεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισμός χαρακτηρίζονται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις, όταν η επιχείρηση αναμένει να τα χρησιμοποιήσει για περισσότερες της μιας χρήσεως. Ομοίως, εάν τα ανταλλακτικά και τα είδη συντηρήσεως μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων και η χρήση τους αναμένεται να είναι ακανόνιστη, λoγιστικoπoιoύνται ως ενσώματα πάγια και αποσβένονται σε μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την ωφέλιμη ζωή του αντίστοιχου παγίου στοιχείου.

9 Επενδύσεις σε ακίνητα (ΔΛΠ 40). γή ή κτίριο ή μέρος ενός κτιρίου ή κτίριο με οικόπεδο, τα οποία είτε είναι ιδιόκτητα, είτε κατέχονται από ένα μισθωτή με χρηματοδοτική μίσθωση (ΔΛΠ 17), με σκοπό είτε να ενοικιάζονται είτε για κεφαλαιακή ενίσχυση, είτε και για τα δύο και όχι για:χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, διοικητικούς σκοπούς ή για πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Διάκριση Τα ΔΛΠ, μέσω των ΔΛΠ 16 και 40, διαχωρίζουν τα ενσώματα πάγια σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16): χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της.

10 Αξίες Παγίων Κόστος κτήσεως είναι το ποσό των μετρητών ή της ισοδύναμης αξίας των μετρητών που πληρώθηκε ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί το ενσώματο πάγιο κατά τον χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του. Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο αυτό εμφανίζεται στα βιβλία, μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και των σωρευμένων ζημιών από την απομείωση της αξίας του (η αναπόσβεστη αξία).

11 Εύλογη Aξία Εύλογη αξία: είναι η αξία για την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μία υποχρέωση να διακανονισθεί, μεταξύ δύο συμβαλλόμενων που ενεργούν με επίγνωση, γνωρίζουν το αντικείμενο της συναλλαγής και η συναλλαγή είναι αντικειμενική και ουδέτερη, δηλ. γίνεται με όρους αγοράς. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από ειδικούς εκτιμητές οι οποίοι εκτιμούν τα στοιχεία της αγοράς, την τοποθεσία των ακινήτων, την παλαιότητα αυτών κλπ. Η καλύτερη απόδειξη πάντως της εύλογης αξίας, είναι η περίπτωση της ύπαρξης μιας ενεργούς αγοράς, στην οποία δημοσιεύονται τιμές για όμοιο ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και συνθήκες.

12 Αρχική Αναγνώριση ΔΛΠ 16: ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων πρέπει να καταχωρείται στο ενεργητικό: πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση μπορεί να εκτιμήσει με επαρκή βεβαιότητα ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το άνω περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση όταν συγχρόνως έχει παραλάβει και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου. η αξία κτήσεως αυτού του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα.

13 Κόστος Κτήσεως Τιμή αγοράς (μειωμένη κατά τις εκπτώσεις και αυξημένη κατά τους εισαγωγικούς δασμούς και μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς). Κόστος προετοιμασίας της τοποθεσίας του περιουσιακού στοιχείου. Μεταφορικό κόστος. Κόστος εγκατάστασης. Κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης όποιων προϊόντων παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Επαγγελματικές αμοιβές όπως αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του περιουσιακού στοιχείου καθώς και της αποκατάστασης του χώρου, κατά την έκταση που αυτά αναγνωρίζονται ως πρόβλεψη (ΔΛΠ 37).

14 Κόστος Κτήσεως Περιλαμβάνονται τα έξοδα κτήσεως ακινήτων (φόρος μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά, κ.λ.π.). Περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου. Αντιθέτως, βάσει του ΕΓΛΣ τα έξοδα αυτά δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως του ακινήτου, αλλά καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

15 Κόστος Κτήσεως Σύμφωνα με το αναθεωρημένο τον Μάρτιο του 2007, ΔΛΠ 23, στα πλαίσια της σύγκλισης των ΔΠΧΠ με τα US GAAP, το κόστος ενός ιδιοκατασκευαζόμενου ενσωμάτου περιουσιακού στοιχείου, επιβαρύνεται κατά την κατασκευαστική περίοδο με κόστος δανεισμού. Για την επιβάρυνση των ιδιοκατασκευαζόμενων ενσώματων παγίων με τόκους, δεν είναι απαραίτητο οι υποχρεώσεις που δημιουργούν τους τόκους, να προέκυψαν αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα ενσώματα πάγια. Η οικονομική μονάδα μπορεί να έχει ένα γενικό δανεισμό από τον οποίο χρηματοδοτεί κάθε δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζεται ένα μέσο επιτόκιο επιβάρυνσης με το οποίο και επιβαρύνονται με τόκους οι δαπάνες κατασκευής.

16 Κόστος Κτήσεως Όταν ένα ενσώματο πάγιο αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, αναγνωρίζεται με την μικρότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας αυτού, και παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων. Για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, ως προεξοφλητικό επιτόκιο, λαμβάνεται το επιτόκιο της μίσθωσης Στην συντριπτική πλειοψηφία των χρηματοδοτικών μισθώσεων και μάλιστα στην χώρα μας, η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ταυτίζεται με την παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων, αφού οι χρηματοδοτικές μισθώσεις στην ουσία είναι χρηματοδοτήσεις της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται.

17 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Έστω, απόκτηση οικοπέδου με τιμή αγοράς Η αγορά επιβαρύνθηκε με μη ανακτώμενο φόρο 150. Η λογιστική εγγραφή θα είναι: Οικόπεδο Διαθέσιμα Έστω, αγορά μηχανήματος κόστους (ισοδύναμη αξία μετρητοίς) με πίστωση 1,5 έτους και καταβλητέο τίμημα στο τέλος του 1,5 έτους, Η αξία επιβαρύνθηκε με εισαγωγικούς δασμούς 50 που καταβλήθηκαν μετρητοίς. Η εγγραφή θα είναι: Μηχανήματα Προμηθευτές Διαθέσιμα 50

18 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α ανταλλάσσει φορτηγό όχημα λογιστικής αξίας με μηχάνημα που κατέχει η εταιρεία Β. Η εύλογη αξία του μηχανήματος είναι Στην περίπτωση αυτή η ανταλλαγή θεωρείται πώληση και η εγγραφή από την Α θα είναι: Μηχανήματα Οχήματα Κέρδος 2.000

19 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α ανταλλάσσει με την Β ένα μηχάνημα λογιστικής αξίας (αξία κτήσεως μείον σωρευμένες αποσβέσεις ), για ένα νεότερο, εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής , καταβάλλοντας επιπλέον το ποσό των σε μετρητά. Η εγγραφή στην περίπτωση αυτή για την Α θα είναι: Μηχάνημα (νέο) Αποσβεσθέν μηχάνημα (παλαιό) Ζημία Μηχάνημα (παλαιό) Διαθέσιμα

20 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α αγόρασε ένα ακίνητο αντί (γήπεδο και κτίριο ). Για την αγορά αυτή, επίσης κατέβαλε για έξοδα αποκτήσεως ακινήτου (συμβολαιογραφικά, φόρος μεταβιβάσεως, δικηγορικά, μεσιτικά). Στην αξία των παγίων πρέπει να προστεθούν αναλογικά τα διάφορα έξοδα μεταβιβάσεως: Για το γήπεδο: * (20.000/ ) = Για το κτίριο: * (80.000/ ) = Η εγγραφή θα είναι: Γήπεδα Κτίρια Διαθέσιμα

21 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα. Η επιχείρηση Α αγόρασε μετρητοίς ένα μηχάνημα αξίας με έκπτωση 1%. Επίσης, κατέβαλε μετρητοίς: α) τα μεταφορικά του άνω μηχανήματος από την αποθήκη του προμηθευτή στις εγκαταστασείς της 4.700, β) τα ασφάλιστρα για τους κινδύνους μεταφοράς 350 και γ) τις εργασίες τοποθέτησης και λειτουργίας του Για την εγκατάσταση του μηχανήματος απαιτήθηκε η κατασκευή ημιορόφου στο κτίριο αξίας που κατεβλήθησαν μετρητοίς. Κατά την διάρκεια των δοκιμών, παράχθησαν αγαθά που έφεραν έσοδα 400 και είχαν κόστος 300. Κατά την εγκατάσταση, δημιουργήθηκε μια ζημία σε παρακείμενο μηχάνημα για την επισκεύη της οποίας δαπανήθηκαν μετρητοίς και χάθηκαν πωλήσεις

22 Κόστος. Κτήσεως - Παραδείγματα Το κόστος του μηχανήματος υπολογίζεται ως εξής: Τιμή Κτήσεως Αξία Αγοράς Έκπτωση 1% (1.350) Ειδικά Έξοδα Αγοράς : Μεταφορικά Ασφάλιστρα 350 Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέρδη Δοκιμαστικής Λειτουργίας (100) Κόστος Κτήσεως Μηχανήματος

23 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α κατασκευάζει ένα κτίριο κατά την διάρκεια χρήσεως 2011 και πραγματοποίει τις ακόλουθες ταμιακές εκροές που σχετίζονται με την κατασκευή: Ημερομηνία Εκροές 1/1/ /7/ /11/ /12/ Σύνολο Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2011 η επιχείρηση Α σύναψε τα ακόλουθα δάνεια: Χαρακτήρας Ποσό Επιτόκιο Δανείου Κατασκευαστικό % Γενικός Δανεισμός % Γενικός Δανεισμός %

24 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Ο σταθμικός μέσος όρος δαπανών είναι : * 12/ * 6/ * 36/ * 0/12 = = Το μέσο επιτόκιο γενικού δανεισμού είναι: ( * 15% * 12%)/( ) = 13,33%. Από τις σταθμικές μέσες δαπάνες ύψους το χρηματοδοτείται με το επιτόκιο κατασκευαστικού δανεισμού (10%) και τα υπόλοιπα με το μέσο επιτόκιο γενικού δανεισμού (13,33%). Συνεπώς οι τόκοι είναι: * 10% % 13,33% =

25 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Το άνω ποσό τόκων που προέκυψε θα κεφαλαιοποιηθεί έφοσον δεν υπερβαίνει το σύνολο των τόκων δανεισμού που είναι : * 10% * 15% * 12% = = Συνεπώς το ποσό των θα κεφαλαιοποιηθεί και το υπόλοιπο = θα καταχωρηθεί ως έξοδο της χρήσεως. Η εγγραφή θα είναι: Κτίρια Τόκοι- Έξοδα Διαθέσιμα

26 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α αποκτά την ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο τρέχουσας (εύλογης) αξίας μετρητοίς , με τριετή χρηματοδοτική μίσθωση, από την εταιρεία Β. Τα μισθώματα είναι ετήσια ληξιπρόθεσμα, καταβάλλονται την έκαστου έτους και είναι ισόποσα, αξίας έκαστο. Το επιτόκιο της μίσθωσης είναι 7%. Αφού τα μισθώματα είναι έκαστο και καταβάλλονται στο τέλος των ετών 2010, 2011 και 2013, η παρούσα αξία αυτών, με το επιτόκιο της μίσθωσης 7%, προσδιορίζεται ως εξής: ,07 (1,07) (1,07) 38 = Παρατηρούμε ότι η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων ταυτίζεται με την εύλογη αξία του ενσωμάτου παγίου.

27 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Συνεπώς, η εγγραφή της αρχικής αναγνώρισης του ενσώματου αυτού παγίου θα είναι: Ενσώματο πάγιο Προμηθευτές - Μελλοντικά μισθώματα Μη δουλευμένοι τόκοι (14.315) Στην ουσία, ο Προμηθευτής είναι μία χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετρώμενη στο αποσβέσιμο κόστος της, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39

28 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α την 1/1/2011 αγόρασε μετρητοίς ένα μηχάνημα το κόστος του οποίου ανήλθε σε Η δαπάνη για την μελλοντική απόσυρση του μηχανήματος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό Η ωφέλιμη ζωή του υπολογίσθηκε σε 15 έτη και το ενδεδειγμένο επιτόκιο προεξόφλησης υποχρεώσεων για την επιχείρηση ανέρχεται σε 5,4%.

29 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Το κόστος κτήσεως υπολογίζεται ώς εξής: Κόστος αγοράς Παρούσα αξία μελλοντικού κόστους απόσυρσης ( /(1+0,054)^15) Συνολικό κόστος κτήσης Η εγγραφή είναι: Πάγιο Διαθέσιμα Προβέψεις

30 Η εγγραφή των τόκων θα διενεργείται κάθε χρόνο έτσι ώστε στο τέλος της ωφέλιμης ζωής να έχει "χτιστεί" η πρόβλεψη των που θα απαιτηθεί τότε ως δαπάνη απόσυρσης του παγίου. Έτσι, το τελικό κόστος θα επιβαρύνει τις 15 χρήσεις στις οποίες το πάγιο θα παράγει οφέλη και όχι μόνο την τελευταία χρήση που θα πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη. Η διενέργεια της πρόβλεψης απαιτείται από την αρχή του δουλευμένου (accrual accounting). Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Οι χρεωστικοί τόκοι του έτους είναι: * = Η εγγραφή τόκων είναι: Τόκοι Προβέψεις

31 Κόστος Κτήσεως - Παραδείγματα Χρήση Παρούσα Αξία Ετήσιος Τόκος Σχηματισμός Πρόβλεψης 15 η , , η , ,3 13 η , η , , η , , ,3 10 η , , ,5 9 η , , ,1 8 η , , ,7 7 η , , ,5 6 η , , ,6 5 η , , ,4 4 η , , ,7 3 η , , ,6 2 η , , ,5 1 η , , ,6 Παρατηρήσεις: 1) H παρούσα αξία αναφέρεται στην έναρξη της χρήσεως. 2) Ο ετήσιος τόκος είναι ίσος με το γινόμενο της παρούσας αξίας κατά την έναρξη της χρήσεως και του επιτοκίου (0,054). 3) Η τρίτη στήλη αναφέρεται στο πιστωτικό υπόλοιπο της πρόβλεψης κατά την λήξη της χρήσεως.

32 Κόστη Μετά Την Απόκτηση Παγίων Δαπάνες Προσθηκών και Βελτιώσεων: αυξάνουν το κόστος κτήσεως. Δαπάνες Επισκευών και Συντηρήσεων: καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.

33 Κόστη Μετά Την Απόκτηση Παγίων Η επιχείρηση Α πραγματοποίησε μετρητοίς τις παρακάτω δαπάνες κατά την χρήση 2011 : i. Τοποθέτησε κλιματιστικά μηχανήματα αξίας στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. ii.αντικατέστησε την εξωτερική πόρτα της αίθουσας με νέα προηγμένης ασφαλείας αξίας iii.αντικατέστησε τους φθαρμένους υαλοπίνακες της αίθουσας με νέους αξίας iv.προχώρησε σε ελαιοχρωματισμό της αίθουσας αξίας (ο αρχικός είχε γίνει με την ανέργεση του κτιρίου που στεγάζεται η αίθουσα).

34 Κόστη Μετά Την Απόκτηση Παγίων Οι δαπάνες για την τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων αποτελούν δαπάνες προσθήκης ενώ οι δαπάνες για την αντικατάσταση της εξωτερικής πόρτας με νέα προηγμένης ασφαλείας αποτελούν δαπάνες βελτίωσης. Κατά συνέπεια, θα προσαυξήσουν την αξία κτήσεως του κτιρίου που στεγάζεται η αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δαπάνες για την αντικατάσταση των φθαρμένων υαλοπινάκων αποτελούν δαπάνες επισκευής και οι δαπάνες ελαιοχρωματισμού αποτελούν δαπάνες συντηρήσεως. Κατά συνέπεια θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως.

35 Κόστη Μετά Την Απόκτηση Παγίων Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι: Κτίρια Διαθέσιμα Διάφορα Έξοδα Διαθέσιμα

36 Αποσβέσεις Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του κόστους ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, μέσα στην ωφέλιμη ζωή του. Άν το στοιχείο έχει υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, τότε αυτή λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογισθούν οι αποσβέσεις. Η ωφέλιμη ζωή ενός αποσβέσιμου περιουσιακού στοιχείου είναι είτε η περίοδος του χρόνου στην οποία αναμένεται να χρησιμοποιείται από την οικονομική μονάδα, είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιων μονάδων που αναμένεται να ληφθούν συνολικά από αυτό.

37 Μέθοδοι Απόσβεσης Σταθερά μέθοδο, με βάση την οποία οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται από τον τύπο: Αξία κτήσεως Υπολειμματική Αξία Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής

38 Μέθοδοι Απόσβεσης - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α αγόρασε μηχάνημα με κόστος κτήσεως , υπολειματική αξία και ωφέλιμη διάρκεια ζωής 5 έτη. Η ετήσια απόσβεση με την σταθερά μέθοδο θα είναι: ( )/5 = Εάν το μηχάνημα είχε αγοράστει την 1/7/2011 τότε η απόσβεση για την χρήση 2011 θα ήταν * 6/12 = Η εγγραφή απόσβεσης θα είναι: Αποσβέσεις Μηχανήματων Αποσβεσμένα Μηχανήματα

39 Μέθοδοι Απόσβεσης Φθίνουσα μέθοδο, με βάση την οποία οι αποσβέσεις είναι μεγαλύτερες στις πρώτες περιόδους χρήσης του περιουσιακού στοιχείου και μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι της φθίνουσας απόσβεσης. Μία ευρέως αποδεκτή, δίδεται από τον τύπο: ( 1) οπού ν η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 2 στοιχείου.

40 Μέθοδοι Απόσβεσης - Παραδείγματα Η επιχείρηση Α αγόρασε μηχάνημα με κόστος κτήσεως , υπολειματική αξία 0 και ωφέλιμη διάρκεια ζωής 5 έτη. Οι ετήσιες αποσβέσεις με την φθίνουσα μέθοδο θα είναι: ( 1) 2 5(5 1) ο έτος Αποσβέσεις 5/15 Χ = 2ο έτος «4/15 Χ = 3ο έτος «3/15 Χ = 4ο έτος «2/15 Χ = 5ο έτος «1/15 Χ =

41 Μέθοδοι Απόσβεσης Μέθοδο της παραγωγικής δυνατότητας, με βάση την οποία το ενσώματο πάγιο αποσβένεται ανάλογα με την ανάλωση της δυναμικότητάς του. Έστω ένα φορτηγό αυτοκίνητο που εκτιμήθηκε για συνολική χρήση χιλιομέτρων, με κόστος κτήσεως , υπολειμματική αξία που κατά το πρώτο έτος διένυσε χιλιόμετρα Η ετήσια απόσβεση θα είναι: *( )

42 Μέθοδοι Απόσβεσης - Παραδείγματα Η εταιρεία "American Airlines" έχει αεροσκάφη αξίας Η μέθοδος απόσβεσης είναι η σταθερή. Η ωφέλιμη ζωή τους έχει εκτιμηθεί στα 10 έτη και η υπολειμματική αξία στο 10% της αξίας κτήσης τους. Η εταιρεία αλλάζει τον τρόπο απόσβεσης μετά το τέλος του 4 ου έτους στη φθίνουσα μέθοδο (αθροίσματος ψηφίων ΩΖ). Σύμφωνα με την επανεκτίμηση, η ωφέλιμη ζωή θα είναι άλλα 4 έτη από το τέλος του τετάρτου και η υπολειμματική αξία επαναπροσδιορίζεται στο 12% της αξίας κτήσης τους. Υπολογισμός ετήσιας απόσβεσης στο τέλος του 4 ου έτους Αξία κτήσης αεροσκαφών μείον:υπολειμματική αξία (10%) (250) Αποσβεστέα αξία Ετήσια απόσβεση (2.250 /10) 225 Έξοδο απόσβεσης στο Χ4 225

43 Μέθοδοι Απόσβεσης - Παραδείγματα Συσσωρευμένες αποσβέσεις στο τέλος του 5 ου έτους Αξία κτήσης αεροσκαφών μείον: Σωρευμένες αποσβέσεις (4 έτη Χ1-Χ4*225) (900) Αναπόσβεστη αξία μείον: Επανεκτιμηθείσα Υπολειμματική αξία (2.500*12%) (300) Αποσβεστέα αξία Ετήσια απόσβεση στο Χ5 (1300*4/10) ( 1) 2 4(4 1) 2 όπου Συσωρευμένες αποσβέσεις στο τέλος του Χ5 ( ) 1.420

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αθήνα, Ιανουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456. Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εδρα:Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος ΤΚ 17456 Αρ. μητρώου Α.Ε.51368/01/B/02/175 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα