ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ 1

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.) Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Δ.Ε.Δ.Χ Σαρεχόμενεσ Χπθρεςίεσ Δ.Ε.Δ.Χ. - Διαπιςτευμζνεσ Μεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ (Μ.Ε.Δ.Χ.) Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Μ.Ε.Δ.Χ Φμιμα Εμβολίων Σαρουςίαςθ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ Μζντρου Αναφοράσ AIDS Οοτίου Ελλάδοσ Δράςεισ Σαρεμβάςεισ Δθμόςιασ Χγείασ Μ.Ε.Δ.Χ Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Χ Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Χ Δθμοςιεφςεισ/Ανακοινϊςεισ Μ.Ε.Δ.Χ Διοργάνωςθ ςεμιναρίων, θμερίδων, ςυμμετοχι ςε ενθμρωτικζσ εκπομπζσ ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. (Μ.Ε.Δ.Χ.)/ Ε.Υ.Δ.Χ Σαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Μ.Ε.Δ.Χ Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Θεςςαλίασ (Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ) Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Δράςεισ Σαρεμβάςεισ Δθμόςιασ Χγείασ Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Επιςτθμονικι Δραςτθριότθτα Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Δθμοςιεφςεισ/Ανακοινϊςεισ Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Διοργάνωςθ Υεμιναρίων Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ και παροχι εκπαίδευςθσ Σαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Θεςςαλίασ Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ (Σ.Ε.Δ.Χ.. Α.Ξ.Θ.) Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Σ.Ε.Δ.Χ. Αν. Ξακεδονίασ-Θράκθσ Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Σ.Ε.Δ.Χ. Αν. Ξακεδονίασ-Θράκθσ Επιςτθμονικι Δραςτθριότθτα Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ Σαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Μριτθσ (Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ) Γενικζσ δραςτθριότθτεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ

3 6.3 Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ Δθμοςιεφςεισ Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ Σαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Οοτίου Αιγαίου (Σ.Ε.Δ.Χ. Οοτίου Αιγαίου) Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Οοτίου Αιγαίου Σαρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Οοτίου Αιγαίου Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ (Σ.Ε.Δ.Χ. Μ. Ξακεδονίασ) Γενικζσ Δραςτθριότθτεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Μ. Ξακεδονίασ Σαρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Σ.Ε.Δ.Χ. Μ. Ξακεδονίασ Σαρεχόμενεσ Χπθρεςίεσ Σ.Ε.Δ.Χ. Μ. Ξακεδονίασ Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Θπείρου (Σ.Ε.Δ.Χ. Θπείρου) Σεριφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ Δυτικισ Ελλάδασ (Σ.Ε.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδασ)

4 1. Ειςαγωγι Ρ απολογιςμόσ του ζτουσ 2014 περιλαμβάνει α) τθν δραςτθριότθτα των εργαςτθρίων β) ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ των Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ανά κατθγορία δειγμάτων και αναλφςεων για τα ζτθ 2013 και 2014 γ) τον κατάλογο των φορζων που απζςτειλαν δείγματα ςτα Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. δ) τθν επιςτθμονικι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα των Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ε) τισ δράςεισπαρεμβάςεισ Δθμόςιασ Χγείασ των Μ.Ε.Δ.Χ-Σ.Ε.Δ.Χ. ςτ) τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ των Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. 4

5 2. Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ (Δ.Ε.Δ.Τ.) 5

6 2.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ Φο Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.) του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. αποτελεί ζνα ςφγχρονο -ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο- μθχανιςμό, που ζχει ςκοπό τθν προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ και τθν προαγωγι τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τθσ χϊρασ, λειτουργϊντασ ςε εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ και το πλαίςιο του Σαγκόςμιου Ρργανιςμοφ Χγείασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Φο Δ.Ε.Δ.Χ. ζχει τθν ευκφνθ τθσ εργαςτθριακισ Χποςτιριξθσ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ, κυρίωσ ςτο πεδίο των λοιμωδϊν νοςθμάτων, δθλαδι τθν: Εργαςτθριακι Χποςτιριξθ τθσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ λοιμωδϊν νοςθμάτων Εργαςτθριακι Χποςτιριξθ τθσ Διερεφνθςθσ Επιδθμικϊν Επειςοδίων λοιμωδϊν νοςθμάτων Εργαςτθριακι Χποςτιριξθ των Χγειονομικϊν ελζγχων των αρμόδιων Φορζων Δθμόςιασ Χγείασ Σιο ςυγκεκριμζνα, τα κφρια πεδία λειτουργίασ του Δ.Ε.Δ.Χ. αποτελοφν: 1 Θ Εργαςτθριακι υποςτιριξθ των υγειονομικϊν ελζγχων που διενεργοφν οι αντίςτοιχεσ Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ Τγείασ 1.1 Χγειονομικόσ ζλεγχοσ, δθλαδι πλιρθσ μικροβιολογικόσ (Βακτθριολογικόσ, Ιολογικόσ Ξυκθτολογικόσ, ζλεγχοσ για παρουςία Φοξινϊν) και βαςικόσ χθμικόσ (κατά τθν νομοκεςία) ζλεγχοσ τροφίμων και ποτϊν 1.2 Χγειονομικόσ ζλεγχοσ, δθλαδι πλιρθσ μικροβιολογικόσ (Βακτθριολογικόσ, Ιολογικόσ Ξυκθτολογικόσ, ζλεγχοσ για παρουςία Φοξινϊν) και βαςικόσ χθμικόσ (κατά τθν νομοκεςία) υδάτων ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1.3 Χγειονομικόσ ζλεγχοσ, δθλαδι πλιρθσ μικροβιολογικόσ (Βακτθριολογικόσ, Ιολογικόσ Ξυκθτολογικόσ, ζλεγχοσ για παρουςία Φοξινϊν) και βαςικόσ χθμικόσ (κατά τθν νομοκεςία) κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, καλαςςίων υδάτων κλπ 1.4 Ζλεγχοσ Σεριβάλλοντοσ για παρουςία Legionella, τυποποίθςθ και ςυςχζτιςθ με κλινικά ςτελζχθ 1.5 Χγειονομικοί ζλεγχοι νερϊν, αποβλιτων κλπ για περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ (BOD, COD, TSS κλπ) 1.6 Ζλεγχοσ ταυτοποίθςθσ και ςυμβατότθτασ για ιατρικά απόβλθτα και για ιςοδυναμία με οικιακά 2 Θ Εργαςτθριακι Τποςτιριξθ τθσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και τθσ Επιδθμιολογικισ Διερεφνθςθσ (λοιμωδϊν) νοςθμάτων 2.1 Χγειονομικοί ζλεγχοι (τροφίμων, νεροφ κλπ ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ) ςτα πλαίςια τθσ διευκρίνθςθσ ςυγκεκριμζνων επιδθμικϊν επειςοδίων 2.2 Εργαςτθριακι τεκμθρίωςθ του τρόπου διαςποράσ των μικροοργανιςμϊν αιτιϊν των λοιμωδϊν νοςθμάτων μεταξφ των κρουςμάτων, τεκμθρίωςθ τθσ κλωνικότθτασ, (μικροβιακι τυποποίθςθ) 2.3 Εργαςτθριακι ζρευνα για περιβαλλοντικοφσ δείκτεσ και τεκμθρίωςθ για ανάγκεσ εκπόνθςθσ επιδθμιολογικισ περιβαλλοντικισ μελζτθσ 3 Επιβεβαίωςθ τθσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ λοιμϊξεων με ειδικό ενδιαφζρον για τθν Δθμόςια Τγεία 6

7 4 Ρροεπιδθμιολογία, δθλαδι εργαςτθριακι υποςτιριξθ των μελετϊν του ανοςολογικοφ προφίλ του πλθκυςμοφ 5 Θ Διατιρθςθ υλλογϊν Ξικροοργανιςμϊν 6 Θ Διεξαγωγι Εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου (ςε εξετάςεισ αρμοδιότθτάσ του) ςτα κλινικά Εργαςτιρια 7 Θ λειτουργία του Μζντρου Αναφοράσ AIDS Οοτίου Ελλάδοσ (Μ.Ε.Δ.Τ.) 8 Θ αποκικευςθ, ςυντιρθςθ, διακίνθςθ και διάκεςθ προσ όλεσ τισ Τγειονομικζσ Τπθρεςίεσ τθσ χϊρασ εμβολίων, ορϊν και ςυναφϊν βιολογικϊν προϊόντων (Μεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ, Μ.Ε.Δ.Τ.) 9 Ερευνθτικι δραςτθριότθτα 10 Θ Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ Τγείασ 11 Θ Ρργάνωςθ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των Τπθρεςιϊν Δθμόςιασ Τγείασ, οι τρατθγικζσ υμμαχίεσ με τθν κοινωνία και Φορείσ Τλοποίθςθ Προγράμματοσ Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ ( ) Φο Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ ςυνεχίηει και υλοποιεί με αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ, ςτο πλαίςιο του Άξονα Σροτεραιότθτασ <<Εδραίωςθ τθσ Ξεταρρφκμιςθσ ςτον τομζα τθσ Ψυχικισ Χγείασ, Ανάπτυξθ τθσ Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ του πλθκυςμοφ ςτισ 8 Σεριφζρειεσ Υφγκλιςθσ, ςτισ 3 Σεριφζρειεσ Υταδιακισ Εξόδου και ςτισ 2 Σεριφζρειεσ Υταδιακισ Ειςόδου>> του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ <<Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ >>. Ξε τον τρόπο αυτό χρθματοδοτοφνται διαδικαςίεσ άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τθν Διαπίςτευςθ των μεκόδων που εφαρμόηουν τα εργαςτιρια του Δικτφου. Θ κάκε πράξθ περιλαμβάνει 3 υποζργα που επιμερίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ με αντίςτοιχουσ τίτλουσ. Ειδικότερα, οι πράξεισ αυτζσ είναι οι κάτωκι: Α. Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Τγείασ ςτισ Περιφζρειεσ φγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτικισ Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Ανατολικισ Ξακεδονίασ Θράκθσ, Μριτθσ) Β. Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Τγείασ ςτισ Περιφζρειεσ ταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρικισ Ξακεδονίασ) Γ. Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Τγείασ ςτισ Περιφζρειεσ ταδιακισ Ειςόδου (Οοτίου Αιγαίου) Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι

8 Ρ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι θ διαπίςτευςθ των μεκόδων που εφαρμόηουν τα Eργαςτιρια και θ επζκταςθ των διαπιςτευμζνων μεκόδων τουσ από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ (Ε.ΥΧ.Δ.) για τθν άρτια λειτουργία τουσ. Χριςθ οδθγιϊν Δειγματολθψίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. Ρι οδθγίεσ δειγματολθψίασ, θ ςυγγραφι των οποίων ζγινε από ςτζλεχθ του Δ.Ε.Δ.Χ. του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ., βάςει των αντίςτοιχων προτφπων τθσ ςειράσ ISO, είναι αναρτθμζνεσ ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. Υε αυτι οι ενδιαφερόμενοι φορείσ ενθμερϊνονται αποτελεςματικά χρθςιμοποιϊντασ τα πρόςφατα επικαιροποιθμζνα δεδομζνα ςτο επιςτθμονικό πεδίο των οδθγιϊν δειγματολθψίασ. Υτόχοσ είναι θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των διεκνϊν επιςτθμονικϊν δεδομζνων, θ υλοποίθςθ οδθγιϊν και ςε άλλα είδθ δειγμάτων, διαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό τθν πιςτότθτα των αποτελεςμάτων ςτισ μεκόδουσ δοκιμζσ που διενεργοφνται ςτο Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. Τλοποίθςθ διαδικαςίασ υπεργολαβίασ για τθ διενζργεια αναλφςεων εντόσ του Δ.Ε.Δ.Τ. Ξε ςτόχο τθν πλιρθ κάλυψθ των αναγκϊν των χρθςτϊν των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του, το Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.) εφαρμόηει επιτυχϊσ τθ διαδικαςία τθσ υπεργολαβίασ. Βάςει αυτισ, ζνα Εργαςτιριο του Δικτφου δφναται να παραλάβει ζνα δείγμα και να το ςτείλει προσ ανάλυςθ ςε ζνα άλλο που διενεργεί τθν αιτοφμενθ δοκιμι, ςε περίπτωςθ που αδυνατεί να τθν εκτελζςει κακϊσ δεν διενεργείται ςε αυτό είτε λόγω φόρτου εργαςίασ ι άλλων απρόβλεπτων ςυμβάντων. Θ διαδικαςία εφαρμόςτθκε αποτελεςματικά μζςα ςτο 2014 ςτο Σ.Ε.Δ.Χ. Μεντρικισ Ξακεδονίασ με αποςτολι δειγμάτων προσ το Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. κακϊσ επίςθσ και ςε άλλα Εργαςτιρια του Δικτφου. 8

9 2.2 Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Δ.Ε.Δ.Τ. Ματά το ζτοσ 2014 διενεργικθκαν ςυνολικά ςτο Δίκτυο αναλφςεισ ςε δείγματα Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Δ.Ε.Δ.Τ ΜΕΔΧ ΣΕΔΧ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ ΣΕΔΧ ΑΟ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - ΘΤΑΜΘΥ ΔΕΙΓΞΑΦΑ ΣΕΔΧ ΜΤΘΦΘΥ ΣΕΔΧ ΟΡΦΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ ΣΕΔΧ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ 9

10 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Δ.Ε.Δ.Τ Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Ξειϊκθκαν κατά 9,9% τα δείγματα που παρελιφκθςαν ενϊ αυξικθκαν κατά 1,7% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Ξειϊκθκαν κατά τα δείγματα που παρελιφκθςαν ενϊ αυξικθκαν αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ) υγκριτικι υνολικι Δραςτθριότθτα Δ.Ε.Δ.Τ ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΑΟΑΝΤΕΙ

11 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Δειγμάτων Δ.Ε.Δ.Τ ΜΕΔΧ ΣΕΔΧ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ ΣΕΔΧ ΑΟ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - ΘΤΑΜΘΥ ΣΕΔΧ ΜΤΘΦΘΥ ΣΕΔΧ ΟΡΦΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ ΣΕΔΧ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 11

12 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Αναλφςεων Δ.Ε.Δ.Τ ΜΕΔΧ ΣΕΔΧ ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ ΣΕΔΧ ΑΟ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - ΘΤΑΜΘΥ ΣΕΔΧ ΜΤΘΦΘΥ ΣΕΔΧ ΟΡΦΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ ΣΕΔΧ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 12

13 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Δ.Ε.Δ.Τ. - Διαπιςτευμζνεσ ΦΡΞΕΑΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 1. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, νερά αναψυχισ 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν-ξζτρθςθ αποικιϊν με εμβολιαςμό ςε κρεπτικό υλικό agar ςτουσ 22 2 ο C και ςτουσ 36 2 ο C 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Pseudomonas aeruginosa Ενςωμάτωςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 6222:2000 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16266:2009 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά και επιφανειακά νερά που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Clostridium perfringens ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπορίων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) 2. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σρο-εμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ Χ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ISO 19250:2010 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. 3. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά επιφανειακά νερά, καλαςςινά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, νερά αναψυχισ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ κολοβακτθριοειδϊν και E. coli 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, νερά αναψυχισ και άλλα είδθ νερϊν 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. - Ξζροσ 2: Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ για νερά με χαμθλζσ βακτθριακζσ μετριςεισ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11731:1998 ISO : 2004 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 5. Οερό για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ ISO 13959:2014 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σροςδιοριςμόσ ενδοτοξινϊν Ενςωμάτωςθσ Γενικζσ μζκοδοι European pharmacopoeia ,Ξζκοδοσ Α (gel clot :limit test), Ξζκοδοσ Β (gel clot :quantitative) Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 13

14 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 6. Τγρό αιμοδιάλυςθσ για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ και Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11663:2014 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 7. Σρόφιμα 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ 6579: 2003 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Ανίχνευςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1997/Amd1:2004 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 3. Απαρίκμθςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/Amd1:2004 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Ανίχνευςθ E. coli Ρ157:Θ7 Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16654:2001 Μ.Ε.Δ.Χ. 5. Ματαμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςε κοαγκουλάςθ (χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ κϋάλλα είδθ) Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/ Αmd1:2004 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 6. Ματαμζτρθςθ των β- γλυκουρονιδάςθ κετικϊν Escherichia coli Ενςωμάτωςθσ ISO :2001 Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 7. Ματαμζτρθςθ πικανϊν Bacillus cereus Επίςτρωςθσ ISO 7932:2004 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 8. Ανίχνευςθ Vibrio parahaemolyticus Επίςτρωςθσ ISO/TS :2007 Μ.Ε.Δ.Χ. 9. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν ςτουσ 30 o C Ενςωμάτωςθσ ISO :2013 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 10. Ματαμζτρθςθ εντεροβακτθριακϊν Ενςωμάτωςθσ ISO :2004 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 11. Ματαμζτρθςθ κολοβακτθριοειδϊν Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO 4832:2006 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 14

15 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 8. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ αλμονελλϊν 1. Ρροτυπία ςτελεχϊν ςαλμονζλλασ Ρροςυγκόλλθςθ επί πλακόσ White Kauffmann Le Minor Scheme_2007, 9 θ ζκδοςθ Μ.Ε.Δ.Χ. 2. Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ τθσ Salmonella spp.ςε: Ampicillin, Cefotaxime, Amoxicillin+clavoulanic acid, Ceftazidime, Chloramphenicol, Tetracycline, Trimethoprim, Nalidixic, Amikacin, Ciprofloxacin, Streptomycin, Kanamycin, Netilmicin, Tobramycin Ξζκοδοσ Διάχυςθσ με Δίςκουσ EUCAST, Version 4.0, June 2014 Μ.Ε.Δ.Χ. 9. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ λοιπϊν Εντεροβακτθριακϊν Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ ςε: Ampicillin, Amoxicillin+clavoulanic acid, Piperacillin, Piperacillin +tazobactam, Ticarcillin,Ticarcillin+clavoulanicacid, Cefoxitin, Cephalothin, Cefotaxime, Ceftazidime, Cefepime, Aztreonam, Imipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tetracycline, Sulphamethoxazole+ Trimethoprim, Amikacin, Gentamicin, Ciprofloxacin Ξζκοδοσ Διάχυςθσ με Δίςκουσ EUCAST, Version 4.0, June 2014 Μ.Ε.Δ.Χ. 10. Σρόφιμα - Παραςκευάςματα για βρζφθ ςε ςκόνθ και τρόφιμα που προορίηονται για ειδικοφσ ιατρικοφσ ςκοποφσ ςε ςκόνθ για βρζφθ θλικίασ κάτω των ζξι μθνϊν Ανίχνευςθ Enterobacter (Cronobacter) sakazakii Ενςωμάτωςθσ ISO 22964:2006 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 15

16 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 ΞΡΤΙΑΜΕΥ ΔΡΜΙΞΕΥ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 1. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Εντεροβακτθριακϊν 1. Φυποποίθςθ βακτθριδίων Ξε τθ χριςθ περιοριςτικϊν ενηφμων και θλεκτροφόρθςθ των κραυςμάτων DNA ςε παλλόμενο θλεκτρικό πεδίο γζλθσ (Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE) Εςωτερικι Ξζκοδοσ ΞΔ-26 Μ.Ε.Δ.Χ. 2. Ανίχνευςθ γονιδίων αντοχισ bla KPC bla VΙM & bla NDM Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Εςωτερικι Ξζκοδοσ ΞΔ-25 Μ.Ε.Δ.Χ. 2. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Ε.coli (VTEC) Ανίχνευςθ γονιδίων τοξινϊν (vtx1 και vtx2) Εςωτερικι Ξζκοδοσ ΞΔ-27 Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Βάςει του προτεινόμενου πρωτοκόλλου των: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on E.coli Statens Serum Insitut, EU Reference Laboratory VTEC- Instituto Superiore di Sanita Μ.Ε.Δ.Χ. 16

17 ΦΡΞΕΑΥ ΧΘΞΕΙΑΥ Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 1. Σροςδιοριςμόσ ολικισ ςκλθρότθτασ Ργκομετρικι APHA* C Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 1. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 2. Σροςδιοριςμόσ αςβεςτίου Ργκομετρικι APHA* 3500-Ca B Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 3. Σροςδιοριςμόσ μαγνθςίου Χπολογιςτικι APHA* Mg B Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν διαλελυμζνων ςτερεϊν (TDS) ςτουσ 180 C Υτακμικι APHA* 2540 C Μ.Ε.Δ.Χ. 1. Σροςδιοριςμόσ ph Ξε PHμετρο APHA* 4500-H + Β Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και λφματα 2. Σροςδιοριςμόσ χλωριόντων Ργκομετρικι APHA* Cl - B Μ.Ε.Δ.Χ. 3. Σροςδιοριςμόσ αλκαλικότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2320 B Μ.Ε.Δ.Χ. 4. Σροςδιοριςμόσ αγωγιμότθτασ Ξε αγωγιμόμετρο APHA* 2510 B Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 3. Επιφανειακά νερά και λφματα 1. Σροςδιοριςμόσ Χθμικά Απαιτοφμενου Ρξυγόνου (COD) 2. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν (ΦSS) ςτουσ C Φωτομετρικι Υτακμικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-110) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5220 D Μ.Ε.Δ.Χ. HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-108) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 2540 D και ΕΝΡΦ ΕΟ 872:2005 Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΜΧ-11) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 2540 D Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Mθ επεξεργαςμζνα νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερά φυςικά μεταλλικά, επιφανειακά, υπόγεια νερά και λφματα Σροςδιοριςμόσ Οιτρωδϊν Φωτομετρικι MERCK WTW N5/25, με φωτομετρία Μ.Ε.Δ.Χ. 17

18 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 5. Οερά επιφανειακά, μθ επεξεργαςμζνα νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ νιτρωδϊν High range Σροςδιοριςμόσ νιτρωδϊν 6. Low range Φωτομετρικι Φωτομετρικι HANNA C200 (HI 93708), με φωτομετρία HANNA C200 (HI 93707), με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 1. Σροςδιοριςμόσ Οιτρικϊν Φωτομετρικι MERCK WTW N2/25, με φωτομετρία Μ.Ε.Δ.Χ. 6. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά, υπόγεια νερά και λφματα 2. Σροςδιοριςμόσ Θειικϊν Φωτομετρικι MERCK WTW 14548, με φωτομετρία 3. Σροςδιοριςμόσ ιόντων Αμμωνίου Φωτομετρικι MERCK WTW A6/25 & MERCK WTW 14739, με φωτομετρία Μ.Ε.Δ.Χ. Μ.Ε.Δ.Χ. 4. Σροςδιοριςμόσ Φκορίου Φωτομετρικι MERCK , με φωτομετρία Μ.Ε.Δ.Χ. 7. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά,υπόγεια νερά 1. Σροςδιοριςμόσ Υιδιρου Φωτομετρικι 2. Σροςδιοριςμόσ Εξαςκενοφσ Φωτομετρικι χρωμίου MERCK WTW 14549, με φωτομετρία Eςωτερικι μζκοδοσ (ΜΧ-15) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B MERCK , με φωτομετρία HACH LANGE (LCK 313), με φωτομετρία Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 8. Οερά επιφανειακά, καλαςςινά, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχισ, νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ αλκαλικότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2320-B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Σροςδιοριςμόσ χλωριόντων Ργκομετρικι APHA* 4500Cl - -B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 18

19 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο Σροςδιοριςμόσ BOD Ξανομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΧ-13) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5210 D Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 9. Νφματα και Απόβλθτα Σροςδιοριςμόσ Βιοχθμικά Απαιτοφμενου Ρξυγόνου (BOD 5) 5 θμερϊν Ξανομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-111) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5210 D Μ.Ε.Δ.Χ. 10. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ φωςφορικϊν Φωτομετρικι 2. Σροςδιοριςμόσ χαλκοφ Ατομικι Απορρόφθςθ 3. Σροςδιοριςμόσ ψευδαργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ C200 HANNA (HI 93717), με φωτομετρία Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ-15 Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ-15 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ A P H A * : A 11. Οερά επιφανεικά m e r i c a n 4. Σροςδιοριςμόσ κειικϊν Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία 5. Σροςδιοριςμόσ αμμωνίου Φωτομετρικι HANNA C200 (HI 93700), με φωτομετρία 1. Σροςδιοριςμόσ κειικϊν Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία 2. Σροςδιοριςμόσ αμμωνίου Φωτομετρικι HANNA C200 (HI 93700), με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ P u b l i c 3. Σροςδιοριςμόσ Φωςφορικϊν 4. Σροςδιοριςμόσ Βιοχθμικά Απαιτοφμενου Ρξυγόνου (BOD 5) Φωτομετρικι Ξανομετρικι HANNA C200 (HI 93717), με φωτομετρία Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-111) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5210 D Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Μ.Ε.Δ.Χ. 19

20 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο 12. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, επιφανειακά νερά 1. Σροςδιοριςμόσ νιτρικϊν Φωτομετρικι HANNA C200 (HI 93728), με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Σροςδιοριςμόσ μολφβδου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 3. Σροςδιοριςμόσ νικελίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Σροςδιοριςμόσ χρωμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 5. Σροςδιοριςμόσ καδμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 6. Σροςδιοριςμόσ μαγγανίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 7. Σροςδιοριςμόσ αρςενικοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ (ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 13. Οερό αιμοδιάλυςθσ και ςυναφϊν κεραπειϊν 1. Σροςδιοριςμόσ χαλκοφ Φωτομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-15) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 2. Σροςδιοριςμόσ μολφβδου Φωτομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B, με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 3. Σροςδιοριςμόσ κειικϊν ιόντων Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 4. Σροςδιοριςμόσ Ψευδαργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-15) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ 20

21 Δοκιμζσ Δοκιμζσ Αρ. Σιςτ Αρ. Σιςτ. 787 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Εργαςτιριο Σροςδιοριςμόσ Αρςενικοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σροςδιοριςμόσ Μαδμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ Σροςδιοριςμόσ Χρωμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Μζκοδοσ ( ΞΧ-14) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ APHA*: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st Edition, 2012 Δ.Ε.Δ.Χ. ΥΧΟΡΝΡ : 279 ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΞΕΟΕΥ : 82 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ : 13 21

22 3. Μεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ (Μ.Ε.Δ.Τ.) ΓΕΟΙΜΡ ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ.: Θ. ΠΑΠΑΔΘΞΘΣΡΙΡΤ ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: ΜΑΘΘΓΘΣΘ ΑΝΜ. ΒΑΣΡΠΡΤΝΡ ΑΟΑΠΝΘΡΩΣΘ ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: ΕΞ. ΒΕΝΡΟΑΜΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ: ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤ ΦΝΕΞΙΟΓΜ 34, Σ.Μ , ΒΑΡΘ ΣΘΝ: ΦΑΠ:

23 3.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Μ.Ε.Δ.Τ. Επζκταςθ τθσ Διαπίςτευςθσ Φθν περίοδο ςτο Μεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ διενεργικθκε αξιολόγθςθ από το Ε.ΥΧ.Δ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ και το Επίςθμο Σεδίο Εφαρμογισ τθσ Διαπίςτευςθσ επεκτάκθκε ςε 2 νζεσ μεκόδουσ δοκιμϊν, ενϊ ςε 2 επικαιροποιικθκε το πρότυπο με το οποίο διενεργοφνται αυτζσ (Αρ. Σιςτ. Διαπ ). Ειδικότερα, οι μζκοδοι αυτζσ είναι: Ανίχνευςθ Vibrio parahaemolyticus ςε τρόφιμα Σροςδιοριςμόσ Φκορίου ςε νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά, υπόγεια νερά και λφματα Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ τθσ Salmonella spp. ςε: Ampicillin, Cefotaxime, Amoxιcillin+clavulanic acid, Ceftazidime, Chloramphenicol, Tetracycline, Trimethoprim, Nalidixic, Amikacin, Ciprofloxacin, Streptomycin, Kanamycin, Netilmicin, Tobramycin ςε κλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Υαλμονελλϊν κατά το πρότυπο EUCAST, Version 4.0, June 2014 (επικαιροποίθςθ προτφπου) Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ ςε: Ampicillin, Amoxicillin+clavulanic acid, Piperacillin, Piperacillin +tazobactam, Ticarcillin,Ticarcillin+clavulanicacid, Cefoxitin, Cephalothin, Cefotaxime, Ceftazidime, Cefepime, Aztreonam, Imipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tetracycline, Sulphamethoxazole+ Trimethoprim, Amikacin, Gentamicin, Ciprofloxacin ςε κλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ λοιπϊν Εντεροβακτθριακϊν κατά το πρότυπο EUCAST, Version 4.0, June 2014 (επικαιροποίθςθ προτφπου) Φο Μ.Ε.Δ.Χ. ςτακερά προςανατολιςμζνο ςτθ φιλοςοφία τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του μζςα ςτο 2015 προετοιμάηεται ςυςτθματικά για τθν Διατιρθςθ και τθ νζα επζκταςθ του Επίςθμου Σεδίου Εφαρμογισ τθσ Διαπίςτευςθσ ςε μικροβιολογικζσ χθμικζσ και μοριακζσ μεκόδουσ δοκιμϊν. Εφαρμογι ςυςτιματοσ μζτρθςθσ χρόνων διενζργειασ αναλφςεων, δθμιουργία δεικτϊν αξιολόγθςθσ Υτακερά προςανατολιςμζνοι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του, το Μεντρικό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Χγείασ είναι το πρϊτο του Δικτφου ςτο οποίο εφαρμόηεται ςφςτθμα μζτρθςθσ χρόνων διενζργειασ αναλφςεων, βάςει δεικτϊν ςε ςυςτθματικι μθνιαία βάςθ. Φο Φμιμα Διαπίςτευςθσ και Σοιοτικισ Επάρκειασ Δ.Ε.Δ.Χ. του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. παρακολουκεί με αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο τουσ χρόνουσ με ςκοπό τθν ταχφτερθ δυνατι ανταπόκριςθ προσ τουσ Υυνεργαηόμενουσ Φορείσ και ακολοφκωσ τθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ αυτϊν. Επιπρόςκετα, το Φμιμα Διαπίςτευςθσ και Σοιοτικισ Επάρκειασ βρίςκεται ςε διαδικαςία δόμθςθσ νζων δεικτϊν αξιολόγθςθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ. Ειδικότερα, ο κοσ Ξπαλτςιϊτθσ Υπφροσ από το Φμιμα Διαπίςτευςθσ και Σοιοτικισ Επάρκειασ Δ.Ε.Δ.Χ. του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. με τθν επιςτθμονικι ειςιγθςι του, ςτο 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ, (ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ., Ε.Υ.Δ.Χ. 31/3-2/4/2014), παρουςίαςε αναλυτικά όλθ τθ διαδικαςία και τθ μεκοδολογία δόμθςθσ των δεικτϊν αυτϊν ςε ςφνδεςθ με τισ γενικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ του προτφπου ISO

24 3.2 Παρουςίαςθ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ Μ.Ε.Δ.Τ. Θ εργαςτθριακι δραςτθριότθτα του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ ανά κατθγορία δείγματοσ και ανάλυςθσ για το ζτοσ 2014 παρουςιάηεται μθνιαία ωσ ακολοφκωσ: Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ 2014 Οερά Ανκρϊπινθσ Ματανάλωςθσ Οερά Μολυμβθτικϊν Δεξαμενϊν Θαλάςςια Οερά Εμφιαλωμζνα Οερά Ξονάδεσ Σεχνθτοφ Οεφροφ Σρόφιμα Χθμικό Σμιμα Σμιμα Νεγεωνζλλασ Σμιμα αλμονζλλασ Σμιμα Αντοχισ Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Ξάρτιοσ Απρίλιοσ Ξάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Ρκτϊβριοσ Οοζμβριοσ Δεκζμβριοσ φνολο

25 Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ ανά κατθγορία δείγματοσ και ανάλυςθ Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ ΔΕΙΓΞΑΦΑ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ ΟΕΤΑ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΟΕΤΑ ΜΡΝΧΞΒΘΦΙΜΩΟ ΔΕΠΑΞΕΟΩΟ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΟΕΤΑ ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΑ ΟΕΤΑ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΕΧΟΘΦΡΧ ΟΕΦΤΡΧ ΦΤΡΦΙΞΑ ΧΘΞΙΜΡ ΦΞΘΞΑ ΦΞΘΞΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑΥ ΦΞΘΞΑ ΥΑΝΞΡΟΕΝΝΑΥ ΦΞΘΞΑ ΑΟΦΡΧΘΥ 25

26 υγκριτικι Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Ξειϊκθκαν κατά 5,9% τα δείγματα που παρελιφκθςαν ενϊ αυξικθκαν κατά 9,4% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Ξειϊκθκαν κατά 518 τα δείγματα που παρελιφκθςαν ενϊ αυξικθκαν αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ) υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΑΟΑΝΤΕΙ 26

27 υγκριτικι Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα ανά κατθγορία δειγμάτων Μ.Ε.Δ.Τ ΔΕΙΓΞΑΦΑ 2014 ΔΕΙΓΞΑΦΑ ΟΕΤΑ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΟΕΤΑ ΜΡΝΧΞΒΘΦΙΜΩΟ ΔΕΠΑΞΕΟΩΟ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΟΕΤΑ ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΑ ΟΕΤΑ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΕΧΟΘΦΡΧ ΟΕΦΤΡΧ ΦΤΡΦΙΞΑ ΧΘΞΙΜΡ TMHMA TMHMA ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑΥ TMHMA ΥΑΝΞΡΟΕΝΝΑΥ TMHMA ΑΟΦΡΧΘΥ 27

28 υγκριτικι Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα ανά κατθγορία αναλφςεων Μ.Ε.Δ.Τ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ 2014 ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ ΟΕΤΑ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΟΕΤΑ ΜΡΝΧΞΒΘΦΙΜΩΟ ΔΕΠΑΞΕΟΩΟ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΟΕΤΑ ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΑ ΟΕΤΑ ΞΡΟΑΔΕΥ ΦΕΧΟΘΦΡΧ ΟΕΦΤΡΧ ΦΤΡΦΙΞΑ ΧΘΞΙΜΡ ΦΞΘΞΑ ΦΞΘΞΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑΥ ΦΞΘΞΑ ΥΑΝΞΡΟΕΝΝΑΥ ΦΞΘΞΑ ΑΟΦΡΧΘΥ 28

29 Ματανομι Δειγμάτων ανά Φορζα Για το ζτοσ 2014, 165 φορείσ απζςτειλαν δείγματα ςτα οποία πραγματοποιικθκαν αναλφςεισ (περιλαμβάνονται Οοςοκομεία, Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ Τγείασ, ο ΕΦΕΣ, Ξονάδεσ των Ενόπλων Δυνάμεων κ.α.). τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι φορείσ και ο αρικμόσ των δειγμάτων που απζςτειλε ο κακζνασ. Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1 ΑΓΤΡΦΙΜΡ ΜΦΘΟΙΑΦΤΕΙΡ ΞΕΓΑΤΩΟ - Σ.Ε ΔΧΦ.ΑΦΦΙΜΘΥ 6 84 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΣΕΟΦΕΝΘΥ 50 2 ΒΙΡΙΑΦΤΙΜΘ ΑΞΣΕΝΡΜΘΣΩΟ 4 85 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΞΞΑΜΑΤΙΥΦΡΥ 22 3 ΒΙΡΙΑΦΤΙΜΘ ΜΘΦΙΥΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ 22 4 ΒΡΧΓΙΡΧΜΝΑΜΕΙΡ Α.Ε ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΦΤΩΟ ΣΑΟΑΓΙΑ Θ ΒΡΘΘΕΙΑ 44 5 ΓΕΟΙΜΘ ΜΝΙΟΙΜΘ ΓΑΒΤΙΝΑΜΘ Α.Ε ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΘ 12 6 Δ/ΟΥΘ ΑΓΤ. ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ & ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ ΣΕ ΝΘΞΟΡΧ 7 89 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΤΕΘΧΞΟΡΧ 16 7 ΔΙΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΤΙΡ 8 8 ΕΘΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΑΣΡΜ/ΥΘΥ ΑΟΑΣΘΤΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΤΡΔΡΧ 9 9 ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ 2 92 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΙΥΞΑΟΡΓΝΕΙΡ ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ - ΦΞΘΞΑ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ 1 93 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΣΑΤΦΘΥ 5 11 ΕΣΑΝΘΘΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΡΧ 4 94 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΣΘΝΙΡΣΡΧΝΕΙΡ ΑΓΙΑ ΕΝΕΟΘ 3 12 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΘ ΔΡΜΙΞΘ (ΣΕΙΤΑΞΑ) 9 95 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΩΦΘΤΙΑ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡ ΔΕΙΓΞΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΗΑΟΕΙΡ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΥ ΣΡΙΡΦΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΤΙΣΡΝΘΥ 5 15 ΕΧΔΑΣ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΕΝΕΓΧΡΧ ΣΡΙΡΦΘΦΡΥ 1 98 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΓΕΙΑ ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΓΕΙΑ -ΞΘΦΕΤΑ 2 17 ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΣΑΙΔΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΓΕΙΑΥ ΞΕΝΑΘΤΡΟ - ΦΧΣΕΦ 2 18 ΕΦΕΦ - ΣΕΤΙΦ. Δ/ΟΥΘ ΑΦΦΙΜΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΙΝΙΑΦΩΟ ΙΑΥΩ GENERAL ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΝΩΤΙΟΑΥ 2 20 ΙΑΥΩ ΣΑΙΔΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΑΝΜΙΔΑΥ 6 21 ΙΑΦΤΙΜΡ ΑΘΘΟΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΑΟΙΩΟ ΙΑΦΤΙΜΡ ΔΙΑΒΑΝΜΑΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΧΙΡΧ "ΥΜΧΝΙΦΥΕΙΡ" ΙΑΦΤΡΣΡΝΙΥ ΧΑΝΑΟΔΤΙΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΨΧΧΙΑΦΤΙΜΡ ΑΦΦΙΜΘΥ ΔΑΦΟΙ ΜΑΟΦΑΥ Α.-ΞΣΑΤΔΘ Υ. ΕΣΕ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΣΑΦΤΩΟ ΥΧΡΝΘ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΧΓΕΙΑΥ ΦΞΘΞΑ ΙΑΦΤΙΜΘΥ 1 25 ΜΤΑΦΙΜΡ ΕΤΓΡΥΦΑΥΙΡ ΑΕΤΡΥΜΑΦΩΟ ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΑΞΕΑ ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΑΘΘΟΑΥ ΞΡΟΑΔΑ ΞΕΝΙΥΥΙΩΟ 4 29

30 26 ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΡ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΧΑΝΜΙΔΑΥ ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΑΞΕΑ ΘΕΥΣΤΩΦΙΑΥ 3 27 ΜΧ ΜΧΣΑΤΙΥΥΙΑΥ ΣΕ ΑΙΦΩΝΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ-ΦΞΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ & ΧΔΤΡΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 9 28 ΝΙΞΕΟΑΤΧΕΙΡ ΣΡΤΡΧ ΣΕ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ-ΔΘΞΡΥ ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ ΝΙΞΕΟΙΜΡΥ ΟΑΧΥΦΑΘΞΡΥ ΦΡΝΕΓΑΟΔΤΡΧ ΣΕ ΑΙΦΩΝΡΑΜΑΤΟΑΟΙΑΥ-ΣΕΤ.ΕΟΡΦ.ΟΑΧΣΑΜΦΙΑΥ 9 30 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ 251 Γ.Ο.Α ΣΕ ΑΙΦΩΝΡΜΑΤΟΑΟΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΓΙΡΙ ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ ΣΕ ΑΙΦΩΝΡΜΑΤΟΑΟΙΑΥ-ΦΞΘΞΑ ΧΓΕΙΑΥ ΑΓΤΙΟΙΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΓΙΡΥ ΥΑΒΒΑΥ ΣΕ ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΑΦΦΙΜΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΓΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΜΤΘΦΘΥ ΣΕ ΑΤΜΑΔΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΓΤΙΟΙΡΧ ΣΕ ΑΤΦΑΥ 5 35 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΙΓΘΟΙΦΕΙΡ ΣΕ ΑΧΑΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ ΣΕ ΒΡΤΕΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ-ΝΘΞΟΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΞ.ΦΝΕΞΙΓΜ ΣΕ ΒΡΤΕΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ-ΞΧΦΙΝΘΟΘ 7 38 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΞΦΙΥΥΑΥ ΣΕ ΒΡΤΕΙΡΧ ΦΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΟ.ΥΧΓΓΤΡΥ ΣΕ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΦΦΙΜΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΥΜΝΘΣΙΕΙΡ ΒΡΧΝΑΥ ΣΕ ΔΧΦΙΜΡΧ ΦΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΦΦΙΜΡΟ ΣΕ ΕΧΒΡΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΑΧΕΣΑ ΣΕ ΗΑΜΧΟΘΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΒΡΝΡΧ ΣΕ ΘΝΕΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Γ.ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ ΣΕ ΜΕΟΦΤΙΜΡΧ ΦΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Γ.ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΣΕ ΜΕΦΑΝΝΘΟΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΙΑΒΑΝΜΑΟΙΜΡ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΣΕ ΜΡΤΙΟΘΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΤΑΞΑΥ ΣΕ ΜΧΜΝΑΔΩΟ - ΑΟΔΤΡΥ 1 48 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΤΑΞΑΥ ΣΕ ΜΧΜΝΑΔΩΟ - ΘΘΤΑ 4 49 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΔΤΡΞΡΜΑΙΦΕΙΡ ΣΕ ΜΧΜΝΑΔΩΟ - ΟΑΠΡΥ 9 50 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Ε.ΒΕΟΙΗΕΝΡΧ ΣΕ ΜΧΜΝΑΔΩΟ - ΥΧΤΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Ε.Ε.Υ ΣΕ ΜΧΜΝΑΔΩΟ -ΣΑΤΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΝΣΙΥ ΣΕ ΝΑΜΩΟΙΑΥ 9 53 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΤΤΙΜΡΥ ΟΦΧΟΑΟ ΣΕ ΝΑΥΘΘΙΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ ΣΕ ΝΕΥΒΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ ΣΕ ΝΕΧΜΑΔΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΕΑΓΕΟΕΙΡ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΣΕ ΝΘΞΟΡΧ 9 57 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΘΤΙΑΥΙΡ ΣΕ ΞΕΥΥΘΟΙΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΣΕ ΟΘΥΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΘΕΥ/ΟΙΜΘΥ ΣΕ ΟΡΦΙΡΧ ΑΙΓΑΙΡΧ - ΤΡΔΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΒΑΝΑΥ ΣΕ ΟΡΦΙΡΧ ΦΡΞΕΑ ΑΘΘΟΩΟ 39 30

31 61 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ ΣΕ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ ΣΕ ΣΕΙΤΑΙΩΥ - ΦΞΘΞΑ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ ΝΙΞΕΟΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΣΕ ΣΤΕΒΕΗΑΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΦ ΜΘΦΙΥΙΑΥ ΣΕ ΤΕΘΧΞΟΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΦΕΤΙΟΘΥ ΣΕ ΥΑΞΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΕΤΜΧΤΑΥ ΣΕ ΧΑΟΙΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΡΤΙΟΘΡΧ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ 112ΣΞ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΩΟΥΦΑΟΦΡΣΡΧΝΕΙΡ Ο.ΙΩΟΙΑΥ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ 123 ΣΦΕ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΙΜΡ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ 128 ΥΕΦΘ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΑΞΙΑΥ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ 21θ ΞΜΒ 8 71 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΕΧΜΩΥΙΑΥ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ ΔΕΧΦΕΤΡ ΜΕΟΦΤΡ ΕΝΕΓΧΡΧ ΣΕΤΙΡΧΘΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΝΙΒΑΔΕΙΑΥ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ ΜΕΔΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΞΑΙΕΧΦΘΤΙΡ ΤΕΑ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ ΜΤΑΦΙΜΡ ΕΤΓΡΥΦΑΥΙΡ ΑΕΤΡΥΜΑΦΩΟ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΞΕΦΑΠΑ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ ΥΕΣΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ Ο.Ι.Ξ.Φ.Υ ΣΡΝΕΞΙΜΘ ΑΕΤΡΣΡΤΙΑ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΔΙΑΜΤΙΒΩΥΕΩΟ ΑΕΤΡΟΡΞΙΑ 3 76 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΟΑΧΦΙΜΡ ΑΘΘΟΩΟ ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ ΟΒΜΑΟ ΦΞΘΞΑ ΘΕΤΕΦΤΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΟΙΜΑΙΑΥ ΑΓ.ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ Χ/Β ΑΞΦΙΦΤΙΦΘ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΠΑΟΘΘΥ ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ Χ/Β ΣΡΟΦΡΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ Χ/Β ΣΤΩΦΕΧΥ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΓΟΘ ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ Χ/Β ΩΜΕΑΟΡΥ 4 81 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΑΓ.ΥΡΦΙΑ ΣΤΡΥΡΞΡΙΑΗΡΟ ΔΕΙΓΞΑ 4 82 ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ Σ&Α ΜΧΤΙΑΜΡΧ ΦΞΘΞΑ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ ΝΘΞΟΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΣΑΙΔΩΟ ΣΑΦΤΩΟ ΜΑΤΑΞΑΟΔΑΟΕΙΡ 3 31

32 ΜΑΣΑΟΡΞΘ ΔΕΙΓΞΑΣΩΟ ΑΟΑ ΦΡΡΕΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΟΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΩΣΖΡΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ Ν.ΗΩΝΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 251 Γ.Ν.Α. ΠΔ ΖΛΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ ΑΓ.ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΡΗΑΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ ΠΔ ΑΡΚΑΓΗΑ ΠΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΔ ΔΤΒΟΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΓΔΗΓΜΑ 133 ΠΔ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΠΔ ΑΗΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΩΝ ΑΓ.ΟΦΗΑ ΠΔ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔ ΝΖΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Δ.Δ. ΠΔ ΜΔΖΝΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Δ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΠΔ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΩΝ Π&Α ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΔ ΑΥΑΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ ΠΔ ΑΗΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΗΑ-ΣΜΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΔΕΙΓΞΑΦΑ Υτον παραπάνω πίνακα εμφανίηονται οι φορείσ που ζχουν αποςτείλει περιςςότερα από 100 δείγματα ςτο Μ.Ε.Δ.Χ. 32

33 3.3 Σμιμα Εμβολίων Φο Φμιμα εμβολίων είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ, ςυντιρθςθ, διακίνθςθ και διάκεςθ προσ όλεσ τισ Χγειονομικζσ Χπθρεςίεσ τθσ χϊρασ εμβολίων, ορϊν και ςυναφϊν βιολογικϊν προϊόντων. Φο Μ.Ε.Δ.Χ. κατά το 2014 πραγματοποίθςε αποςτολζσ προσ τισ Διευκφνςεισ Χγείασ και Μοινωνικισ Ξζριμνασ των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων, ςε όλα τα Εμβολιαςτικά Μζντρα και ςτισ Χγειονομικζσ Σεριφερειακζσ Ενότθτεσ. τον πίνακα παρουςιάηεται θ δραςτθριότθτα του τμιματοσ για το Αποςτολζσ Εμβολίων Αποςτολζσ Ρρϊν-Φυματινϊν φνολο Αποςτολϊν δόςεισ δόςεισ δόςεισ δόςεισ Υτθν διάρκεια του προθγοφμενου ζτουσ εφαρμόςτθκε απογραφι και παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ των Εμβολίων προσ όλεσ τισ Χγειονομικζσ Χπθρεςίεσ και τουσ διάφορουσ φορείσ με ςτόχο τθν καλφτερθ τιρθςθ ςτατιςτικϊν και όχι μόνο ςτοιχείων. το τμιμα ςυνεχίηονται οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ τθσ πιςτοποίθςθσ, τθσ διαδικαςίασ αποκικευςθσ και διακίνθςθσ. 33

34 3.4 Παρουςίαςθ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ Μζντρου Αναφοράσ AIDS Οοτίου Ελλάδοσ υνολικά ςτο Μζντρο Αναφοράσ AIDS Οοτίου Ελλάδοσ εξετάςκθκαν δείγματα από 16 Φορείσ. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ AIDS NOTIOY ΔΛΛΑΓΟ 2014 Ζλεγχοσ Ιϊκοφ φορτίου Ανοςολογικόσ Ζλεγχοσ Γονοτυπικόσ Ζλεγχοσ υνολικόσ Αρικμοσ Δειγμάτων Ιανουάριοσ Φεβρουάριοσ Ξάρτιοσ Απρίλιοσ Ξάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ επτζμβριοσ Ρκτϊβριοσ Οοζμβριοσ Δεκζμβριοσ φνολα

35 Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Μζντρου Αναφοράσ AIDS Οοτίου Ελλάδοσ Ζλεγχοσ Ιϊκοφ φορτίου Ανοςολογικόσ Ζλεγχοσ Γονοτυπικόσ Ζλεγχοσ 35

36 υγκριτικι εργαςτθριακι δραςτθριότθτα ΙΙΜΡ ΦΡΤΦΙΡ ΑΟΡΥΡΝΡΓΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΓΡΟΡΦΧΣΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΥΧΟΡΝΑ

37 ΜΑΣΑΟΡΞΘ ΔΕΙΓΞΑΣΩΟ ΑΟΑ ΦΡΡΕΑ ΦΟΡΔΑ ΙΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΟΝΟΣΤΠΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΝΟΛΟ Σ.Γ.Ο. ΑΦΦΙΜΡΟ Γ.Ο. ΟΙΜΑΙΑΥ Γ.Ρ.Ο.Μ. "ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ" ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΤΑΦΡΧΞΕΟΩΟ ΦΧΝΑΜΩΟ ΜΡΤΧΔΑΝΝΡΧ ΘΕΤΑΣΕΧΦΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑ Γ.Ο.Α ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ Γ.Ο.Α ΥΙΥΞΑΟΡΓΝΕΙΡ Γ.Ο.Α ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ Ε.Υ.Δ.Χ ΓΟΑ Γ.Ο. ΤΡΔΡΧ Γ.Μ.Ο.Ο. "ΑΓ. ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ" METROPOLITAN Σ.Γ.Ο.Σ ΤΙΡ Σ.Γ.Ο ΣΑΦΤΩΟ Σ.Γ.Ο ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ

38 ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ Σ.Γ.Ο. ΑΦΦΙΜΡΟ Γ.Ο. ΟΙΜΑΙΑΥ Γ.Ρ.Ο.Μ. "ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ" ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΤΑΦΡΧΞΕΟΩΟ ΦΧΝΑΜΩΟ ΜΡΤΧΔΑΝΝΡΧ ΘΕΤΑΣΕΧΦΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑ Γ.Ο.Α ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ Γ.Ο.Α ΥΙΥΞΑΟΡΓΝΕΙΡ Γ.Ο.Α ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ Ε.Υ.Δ.Χ. 251 ΓΟΑ Γ.Ο. ΤΡΔΡΧ 507 Γ.Μ.Ο.Ο. "ΑΓ. ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ" METROPOLITAN Σ.Γ.Ο.Σ ΤΙΡ Σ.Γ.Ο ΣΑΦΤΩΟ Σ.Γ.Ο ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ 38

39 6.5 Δράςεισ Παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Τγείασ Μ.Ε.Δ.Τ Εκτόσ από τθν εξζταςθ εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτα δείγματα που αποςτζλλονται ςτο Μ.Ε.Δ.Χ., το Εργαςτιριο μετζχει και ςε ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Χγείασ ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα γραφεία του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ τισ υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Χγείασ των Σεριφερειϊν, το Χπουργείο Χγείασ, Οοςοκομεία κλπ. Ειδικότερα ανά Φμιμα: Α) Σμιμα Ξικροβιακισ Αντοχισ και Οοςοκομειακϊν Νοιμϊξεων Εκνικι Δραςτθριότθτα Ξζςα ςτo πλαίςιo τθσ διερεφνθςθσ τθσ διαςποράσ του νζου για τα ελλθνικά νοςοκομεία- γονιδίου αντοχισ ςτισ καρβαπενζμεσ μελετικθκαν οι ςυρροζσ K. pneumoniae ςτα νοςοκομεία. Φο 2014 το Φμιμα διενιργθςε 1400 αναλφςεισ ςε 684 δείγματα και διευκρινιςτθκαν 10 επιδθμίεσ. α) Μζρκυρασ β) Αγρινίου γ) Φιλιατϊν, Θεςπρωτίασ δ) Υιςμανόγλιο ε) Ιπποκράτειο Θεςςαλονίκθσ ςτ) Γεννθματά Θεςςαλονίκθσ η) Σαμμακάριςτοσ θ) Αττικό κ) Εκνικό Μζντρο Αποκατάςταςθσ ι) Σανεπιςτθμιακό Σατρϊν Επιπλζον, μεμονωμζνθ επιδθμία μελετικθκε ςε ζνα Σαιδιατρικό Οοςοκομείο. Φζλοσ, διερευνικθκε περιοριςμζνθ διαςπορά νζου γονιδίου αντοχισ ςτισ καρβαπενζμεσ ςε τρία νοςοκομεία: Ακθνϊν, Δράμασ και Χανίων. Υυμμετοχι ςτο Εκνικό Υχζδιο Δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ πολυανκεκτικϊν πακογόνων ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ «ΣΤΡΜΤΡΧΥΦΘΥ». Φο Φμιμα ςυνδράμει τα νοςοκομεία ςτθν ταυτοποίθςθ του μθχανιςμοφ αντοχισ ςτα Gram(-) βακτιρια, όπωσ είναι νομοκετικά υποχρεωμζνο, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του νόμου (Αρ.Οόμου άρκρο 21, ΦΕΜ /11/2013) και τθσ Χπουργικισ Απόφαςθσ «Ξζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Σαροχισ Χγείασ» (ΦΕΜ /2/

40 Διεκνείσ Υυνεργαςίεσ Υυμμετοχι ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο EUSCAPE 2013 ωσ εκνικόσ αντιπρόςωποσ. Φο δίκτυο EUSCAPE διοργανϊκθκε από το ECDC και αφορά τθν επιτιρθςθ των Εντεροβακτθριακϊν που παρουςιάηουν αντοχι ςτισ καρβαπενζμεσ. Υκοπόσ το προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ πανευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ των ανκεκτικϊν βακτθριακϊν ςτελεχϊν ϊςτε να περιοριςτεί θ διαςπορά τουσ. Δζκα ελλθνικά νοςοκομεία ςυμμετείχαν με είκοςι ςτελζχθ το κακζνα μαηί με νοςοκομεία από 36 χϊρεσ. Φο Φμιμα μασ ταυτοποίθςε το μθχανιςμό αντοχισ και ανζλαβε τθν αποςτολι των ςτελεχϊν ςτθν Ρλλανδία, ςτο πανεπιςτθμιακό Οοςοκομείο ςτο Groningen, με το οποίο υπάρχει ςτενι ςυνεργαςία. Β) Εκνικό Μζντρο Αναφοράσ αλμονελλϊν, ιγκελλϊν, πακογόνων E.coli και Νοιπϊν Εντεροπακογόνων Φο ΕΜΑΥΥ λειτουργεί ςτθν ΕΥΔΧ από 30ετιασ ωσ Εκνικό Μζντρο Αναφοράσ, ενϊ ζχει μεταφερκεί ςτο ΜΕΔΧ- Βάρθ από το Φo ΕΜΑΥΥ εκτελεί τυποποίθςθ (ορολογικι και μοριακι - PFGE, MLST) τροφιμογενϊν μικροβιακϊν ςτελεχϊν (Salmonella, Shigella, Vibrio, E coli, Listeria). Επίςθσ ανίχνευςθ γονιδίων τοξινϊν ςε verotoxigenic Ε.coli και άλλων λοιμογόνων παραγόντων άλλων πακότυπων E.coli (εντεροςυνακροιςτικά, εντεροπακογόνα, εντεροδιειςδυτικά, εντεροτοξινογόνα). 1. Εκνικι Δραςτθριότθτα (ζτοσ 2014): i. Υτο ΕΜΑΥΥ εςτάλθςαν ςυνολικά από 52 εργαςτιρια (νοςοκομεία κ.λ.π.) 563 δείγματα και πραγματοποιικθκαν 1126 αναλφςεισ, που περιλαμβάνουν: 1. Μλινικά ςτελζχθ Υαλμονελλϊν /Υιγκελλϊν για οροτυποποίθςθ/ταυτοποίθςθ, 2. Υτζλεχοσ Vibrio spp. 3. Υτελζχθ E.coli για τυποποίθςθ (ζλεγχοσ παρουςίασ γονιδίων τοξινϊν με μζκοδο PCR). 4. Υτο ΕΜΑΥΥ εςτάλθςαν και 3 δείγματα κατεψυγμζνου προβάτου από τθ ΥΧΜΕ Σειραιά, λόγω RASSF alert για παρουςία VTEC ςε ειςαγόμενο κρζασ προβάτου από Ο. Ηθλανδία. Εφαρμόςτθκε το ISO/TS 13136:2012. ii. Φο ΕΜΑΥΥ ςυνεργάηεται ςτενά με το ΜΕΕΝΣΟΡ και το ECDC για τθ διερεφνθςθ ςυρροϊν κρουςμάτων, αλλά και για επιδθμιολογικι επιτιρθςθ ςτελεχϊν ςθμαντικϊν για τθ δθμόςια υγεία. Υτα πλαίςια αυτά ςτο ΕΜΑΥΥ εςτάλθςαν 6 δείγματα κοπράνων από αςκενείσ με ςυμπτϊματα γαςτρεντερίτιδασ ςε Μζντρο Μράτθςθσ Ξεταναςτϊν ςτθ Υάμο, όπου από ζναν αςκενι απομονϊκθκε ςαλμονζλλα και ςιγκζλλα. 2. Ευρωπαϊκι Δραςτθριότθτα: Φο ΕΜΑΥΥ απαντά ςτα Urgent Inquires που κοινοποιεί το Epidemic Intelligence Information System (EPIS-ECDC) για τροφιμογενι κροφςματα ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Φο ΕΜΑΥΥ, ωσ Εργαςτιριο τθσ ΕΥΔΧ, αποτελεί από το 2013 μζλοσ του Greek EUPEHM site (The European Programme for Public Health Microbiology Training ECDC) Φο ΕΜΑΥΥ ςυμμετζχει ςτο ECDC Food and Waterborne Diseases Molecular Surveillance Pilot», ζνα πιλοτικό πρόγραμμα για τθ δθμιουργία μιασ Ευρωπαϊκισ τράπεηασ δεδομζνων τθσ μοριακισ μεκόδου τυποποίθςθσ ςαλμονελλϊν Pulsed Field Gel Electrophoresis -PFGE 40

41 Φο ΕΜΑΥΥ εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτα Δίκτυα των Μζντρων Αναφοράσ του ECDC και για τθ ςαλμονζλλα (Food and Waterborne Disease Network-ECDC) και για τα πακογόνα E.coli (EU-RL for E.coli) και ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ που οργανϊνονται Υυμμετοχι ωσ NRL ςτο «8 th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E.coli in the EU.,Τϊμθ, Ρκτϊβριοσ 2014 Επιπλζον, το Φμιμα ςυμμετείχε με ομιλίεσ ςτισ παρακάτω παρεμβάςεισ: 1. Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Μζκοδοι δειγματολθψίασ υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο Νεϊτερεσ μεκοδολογίεσ ςτθν εργαςτθριακι δθμόςια υγεία», ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 6 Ξαρτίου 2014, Φρίπολθ 2. Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, με τίτλο: «Δειγματολθψίεσ νερϊν για χθμικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO», ςτα πλαίςια τθσ ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 4 Απριλίου 2014, Μζρκυρα Γ) Σμιμα Οερϊν Φο Φμιμα Ξικροβιολογικϊν Ελζγχων Οερϊν του ΜΕΔΧ κατόπιν ςυνεχοφσ ςυνεργαςίασ με υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου τομζα (Οοςθλευτικά Ιδρφματα, Σεριφερειακζσ Ενότθτεσ, Σολεμικό Οαυτικό, Σολεμικι Αεροπορία) παρζλαβε το ζτοσ δείγματα και πραγματοποίθςε αναλφςεισ. Υυγκεκριμζνα, δείγματα ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ με αναλφςεισ, 540 δείγματα Ξ.Φ.Ο. (Ξονάδων Φεχνθτοφ Οεφροφ) με αναλφςεισ, 178 δείγματα κολυμβθτικϊν και ιαματικϊν δεξαμενϊν με 696 αναλφςεισ, 949 δείγματα καλαςςινοφ νεροφ με αναλφςεισ. Επιπλζον, το Φμιμα ςυμμετείχε με ομιλίεσ ςτισ παρακάτω παρεμβάςεισ: 1. Ι. Υπθλιοποφλου, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψίεσ νεροφ για μικροβιολογικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO», ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 6 Ξαρτίου 2014, Φρίπολθ 2. Ι. Υπθλιοποφλου, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψίεσ νεροφ για μικροβιολογικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO», ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ 41

42 (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 4 Απριλίου 2014, Μζρκυρα. 3. Μ. Αϊβαλιϊτθ, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψίεσ νεροφ για μικροβιολογικoφσ ελζγχουσ», ςτθν θμερίδα με κζμα «Σοιότθτα και περιβαλλοντικοί ζλεγχοι» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 28 Οοεμβρίου 2014, Οαφπακτοσ. Από τον Ιανουάριο ζωσ τον Ξάιο 2014, το Εργαςτιριο ςυμμετείχε ςτθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ κατά τθν περίοδο του ςειςμοφ τθσ Μεφαλλονιάσ, με ανάλυςθ δειγμάτων από κτίρια υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του νθςιοφ. Φο Φμιμα Ξικροβιολογικϊν Ελζγχων Οερϊν παρζχει ςυνεχι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε νοςοκομεία και ςε Ξονάδεσ Φεχνθτοφ Οεφροφ, αναφορικά με τθν ανίχνευςθ και τθν αντιμετϊπιςθ παρουςίασ ψευδομονάδασ ςτο δίκτυο φδρευςισ τουσ. Δ) Σμιμα Ξικροβιολογίασ Σροφίμων και Εμφιαλωμζνων Οερϊν To Φμιμα Ξικροβιολογίασ Φροφίμων και Εμφιαλωμζνων Οερϊν του ΜΕΔΧ είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνο για τον μικροβιολογικό ζλεγχο δειγμάτων τροφίμων και εμφιαλωμζνων νερϊν, ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά ςτθ διερεφνθςθ επιδθμικϊν κρουςμάτων τροφιμογενϊν λοιμϊξεων. Φο εργαςτιριο ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ αρμόδιουσ Δθμόςιουσ Φορείσ όπωσ Σεριφζρειεσ, Οοςθλευτικά Ιδρφματα, ΕΦΕΦ, Γενικό Χθμείο του Μράτουσ κ.τ.λ. Υυγκεκριμζνα το 2014 εξετάςκθκαν 819 δείγματα τροφίμων και 333 δείγματα εμφιαλωμζνων νερϊν και διενεργικθκαν 1976 και 1969 αναλφςεισ αντίςτοιχα, από ςυνολικά 60 φορείσ. Υυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Χγείασ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Ιονίων Οιςων για τον Ξικροβιολογικό ζλεγχο τροφίμων και εμφιαλωμζνων νερϊν που κάλυπταν τισ ζκτακτεσ ανάγκεσ των ςειςμοπακϊν τθσ Μεφαλονιάσ (19 δείγματα, 86 αναλφςεισ), Φεβρουάριοσ - Ξάρτιοσ Υυνεργαςία με τον ΕΦΕΦ ςτα πλαίςια διερεφνθςθσ καταγγελιϊν (49 δείγματα, 343 αναλφςεισ), κακϊσ επίςθσ και με περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Χγείασ (12 δείγματα, 89 αναλφςεισ). Υυνολικά ανταποκρικικαμε ςε 37 περιςτατικά καταγγελιϊν. Διενζργεια Ξικροβιολογικϊν αναλφςεων ςε τρόφιμα ςτα πλαίςια διερεφνθςθσ Επιδθμικϊν κρουςμάτων ςε ξενοδοχειακι μονάδα (5 δείγματα, 37 αναλφςεισ), Υεπτζμβριοσ Διενζργεια Ξικροβιολογικϊν αναλφςεων ςε τρόφιμα από κζντρα μεταναςτϊν (25 δείγματα, 100 αναλφςεισ), Ξάρτιοσ και Δεκζμβριοσ Υυνεργαςία με τον Υτακμό Χγειονομικοφ Μτθνιατρικοφ Ελζγχου Σειραιά και το ΕΜΑΥΥ για τον μικροβιολογικό ζλεγχο ςε κρζατα προβατοειδϊν για ανίχνευςθ εντεροαιμορραγικοφ E.coli (STEC) κατά τθ περίοδο του Σάςχα, Απρίλιοσ 2014, κατόπιν καταγγελίασ ςτο ςφςτθμα Φαχείασ Ανταλλαγισ Σλθροφοριϊν για τα Φρόφιμα και τισ Ηωοτροφζσ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 42

43 Ε) Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Οοτίου Ελλάδοσ Υτο Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Οοτίου Ελλάδοσ πραγματοποιείται ο μικροβιολογικόσ και μοριακόσ ζλεγχοσ (Sequence-Based Typing-SBT) περιβαλλοντικϊν δειγμάτων νεροφ (μζκοδοι κατά ISO) και άλλων περιβαλλοντικϊν, κακϊσ και κλινικϊν δειγμάτων (American Society for Microbiology), για τθν ανίχνευςθ βακτθρίων Legionella spp., τθν ταυτοποίθςθ του είδουσ με οροτυπία, τθν τυποποίθςθ και τθν τυχόν επιδθμιολογικι τουσ ςυςχζτιςθ. Φο Φμιμα δζχεται περιβαλλοντικά δείγματα από Οοςοκομεία, Πενοδοχεία, άλλα καταςτιματα και κτιρια Χγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κ.λπ., ςτo πλαίςιo τακτικϊν ελζγχων του επιπζδου υγιεινισ των κτθρίων και εκτίμθςθσ τυχόν κινδφνου ςε αυτά, αλλά και ςτo πλαίςιo επιδθμιολογικισ διερεφνθςθσ κρουςμάτων Οόςου των Νεγεωναρίων. Επίςθσ, δζχεται και κλινικά δείγματα πλζον ςε τακτικι βάςθ από φποπτα περιςτατικά για λεγιονζλλωςθ και βεβαίωσ, όταν τίκεται κζμα διευκρίνθςθσ του τρόπου μετάδοςθσ τθσ νόςου. Επίςθσ, το Φμιμα παρζχει τεχνικζσ ςυμβουλζσ ςε ςυντθρθτζσ και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ των ελεγχόμενων κτθρίων ωσ προσ: o Φουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ o Φουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τυχόν μόλυνςθσ των ςυςτθμάτων με Legionella, αλλά και Εργαςτηριακή υποςτήριξη ςε μικροβιολογικά εργαςτιρια ςε κζματα απομόνωςθσ και ταυτοποίθςθσ τθσ Legionella. Φο Φμιμα ςυμμετείχε ςτθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ κατά τθν περίοδο του ςειςμοφ τθσ Μεφαλλονιάσ, του Ιανουαρίου 2014, με ανάλυςθ δειγμάτων από κτιρια υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του νθςιοφ. Ρ Δρ Ε.Ο. Βελονάκθσ ιταν μζλοσ τθσ ομάδασ παρζμβαςθσ από το Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Ο. Ελλάδοσ. Αντίςτοιχα, το Φμιμα υποςτιριξε εργαςτθριακά τθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ κτθρίων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο τθσ Μορίνκου μετά το ςυμβάν τθσ επιδθμίασ γαςτρεντερίτιδασ που ςυνζπεςε με τισ Ευρωεκλογζσ και τισ εκλογζσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Ρ Δρ Ε.Ο. Βελονάκθσ ιταν Επικεφαλισ τθσ ομάδασ παρζμβαςθσ από το Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Ο. Ελλάδοσ. Προςανατολιςμόσ ςτθν Δθμόςια Τγεία υνεργαςίεσ ςε Εκνικό Επίπεδο Φο Φμιμα δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά ςτθν Δθμόςια Χγεία μζςω τθσ παροχισ εργαςτθριακισ υποςτιριξθσ ςτα Οοςοκομειακά Ξικροβιολογικά Εργαςτιρια, ςτισ Επιτροπζσ Οοςοκομειακϊν Νοιμϊξεων των Οοςοκομείων, τισ Διευκφνςεισ Τγιεινισ του Τπουργείου και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και ςτο Γραφείο Αναπνευςτικϊν Οοςθμάτων/Σμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Παρζμβαςθσ του ΜΕΕΝΠΟΡ, με τα οποία ςυνεργάηεται ςτενά. Φο Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Οοτίου Ελλάδοσ διατθρεί ςυνεχι και ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Ρμάδα Ξελζτθσ για τισ Νοιμϊξεισ από Νεγεωνζλλα (ESGLI) και το ELDSNet (Εuropean Legionnaire s Disease Surveillance Network) και των οποίων τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ςχετίηονται με τθ διερεφνθςθ των κρουςμάτων από Νεγεωνζλλα, ακολουκεί. Ειδικότερα το 2014 παρελιφκθςαν 964 δείγματα και διενεργικθκαν 991 αναλφςεισ. Φο Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Οοτίου Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ του ςε δράςεισ-παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Χγείασ προζβθ ςε: 43

44 - Εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ κατά τθν περίοδο του ςειςμοφ τθσ Μεφαλλονιάσ, του Ιανουαρίου 2014, με ανάλυςθ δειγμάτων από κτίρια υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του νθςιοφ. Ρ Δρ. Ε. Βελονάκθσ ιταν μζλοσ τθσ ομάδασ παρζμβαςθσ από το Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Ο. Ελλάδοσ. - Εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ κτιρίων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο τθσ Μορίνκου μετά το ςυμβάν τθσ επιδθμίασ γαςτρεντερίτιδασ. Ρ Δρ. Ε. Βελονάκθσ ιταν επικεφαλισ τθσ ομάδασ παρζμβαςθσ από το Μζντρο Αναφοράσ Νεγεωνζλλασ Ο. Ελλάδοσ. Διεκνείσ υνεργαςίεσ Ρ κ. Εμ. Ο. Βελονάκθσ είναι εκνικόσ αντιπρόςωποσ ςτο ELDSNet (Εuropean Legionnaire s Disease Surveillance Network) του ECDC. Φόςο ο κ. Βελονάκθσ όςο και θ κ. Φλοφντηθ μετζχουν ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ του δικτφου αυτοφ. Εκπαιδεφςεισ ςτελεχϊν άλλων εργαςτθρίων Ματά περιόδουσ ςτελζχθ άλλων εργαςτθρίων, τόςο κλινικϊν, όςο και Σεριφερειακϊν Εργαςτθρίων τθσ Δθμόςιασ Χγείασ ζχουν εκπαιδευκεί για μεκόδουσ ςτθ Νεγεωνζλλα, είτε εντόσ του Εργαςτθρίου μασ, είτε με μετάβαςι μασ ςε άλλα εργαςτιρια για τον παραπάνω ςκοπό. Σ) Σμιμα Χθμείασ Οεροφ και Σροφίμων Φο Φμιμα Χθμείασ Οερϊν και Φροφίμων του Μ.Ε.Δ.Χ. αςκεί δευτεροβάκμιο ζλεγχο διενεργϊντασ αναλφςεισ ςε νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, εμφιαλωμζνα, επιφανειακά, υπόγεια κακϊσ και ςε λφματα και και απόβλθτα. Υυνεργάηεται με φορείσ του Δθμοςίου τομζα όπωσ Διευκφνςεισ Σεριφερειακϊν Ενοτιτων, Οοςοκομεία και με Υϊματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Υυγκεκριμζνα το 2014 ςτάλκθκαν για ζλεγχο από 57 Φορείσ 953 δείγματα νερϊν και αποβλιτων και διενεργικθκαν αναλφςεισ. 1. δζχκθκε 4 δείγματα και πραγματοποιικθκαν 47 αναλφςεισ ςτα πλαίςια ελζγχου καταλλθλότθτασ του νεροφ από το δίκτυο φδρευςθσ τθσ Μεφαλλονιάσ μετά το ςειςμό ςτισ αρχζσ του ζτουσ και 2. ανταποκρίκθκε ςτθν ζκτακτθ κατάςταςθ που εμφανίςτθκε ςτθν πόλθ τθσ Μορίνκου από κροφςματα γαςτρεντερίτιδασ ςτζλνοντασ προςωπικό για επιτόπια βοικεια. Νιφκθςαν 7 δείγματα από διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ και πραγματοποιικθκαν 72 αναλφςεισ. Επιπλζον κακθμερινά μπορεί να παρζχει πλθροφορίεσ επιςτθμονικοφ και τεχνικοφ χαρακτιρα τόςο για τθ μείωςθ ι/και τθν εξάλειψθ ανεπικφμθτων χθμικϊν παραγόντων όςο και για τον τρόπο δειγματολθψίασ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ που διενεργοφν τουσ ελζγχουσ δειγμάτων υδάτων και αποβλιτων, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ τουσ. Φζλοσ το τμιμα βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνεργαςία με το γραφείο Σεριβαλλοντικι Χγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ., ϊςτε να παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το ιςχφον εκνικό και ευρωπαϊκό νομοκετικό πλαίςιο των χθμικϊν παραμζτρων. Επιπλζον, το Φμιμα ςυμμετείχε με ομιλίεσ ςτισ παρακάτω παρεμβάςεισ: 1. Α. Χαλδοφπθ, Ρμιλιτρια, με τίτλο: «Δειγματολθψίεσ νερϊν για χθμικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO», ςτα πλαίςια τθσ ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο 44

45 πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 6 Ξαρτίου 2014, Φρίπολθ 2. Α. Χαλδοφπθ, Ρμιλιτρια, με τίτλο: «Δειγματολθψίεσ νερϊν για χθμικζσ δοκιμζσ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ ISO», ςτα πλαίςια τθσ ςτθν θμερίδα με κζμα «Σαρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Χγεία» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του Μζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Οοςθμάτων (ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ) «Διαπίςτευςθ Ξεκόδων για τα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ ςτισ Σεριφζρειεσ» - Υφγκλιςθσ (Θπείρου, Δυτ. Ελλάδασ, Θεςςαλίασ, Μριτθσ, Ανατ. Ξακεδονίασ, Θράκθσ), - Υταδιακισ Εξόδου (Αττικισ, Μεντρ. Ξακεδονίασ), - Υταδιακισ Ειςόδου (Οοτ. Αιγαίου), 4 Απριλίου 2014, Μζρκυρα 3.6 Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ. Σροςωπικό του Μ.Ε.Δ.Χ. κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014 εκπαιδεφτθκε παρακολουκϊντασ τα παρακάτω ςυνζδρια, επιμορφωτικζσ θμερίδεσ, ςεμινάρια. 14 θ Θμερίδα τθσ Εταιρείασ Μλινικισ Ξικροβιολογίασ και Εργαςτθριακισ Διαγνωςτικισ, με κζμα: «Σο πρόβλθμα τθσ Ξικροβιακισ Αντοχισ. Εργαςτθριακι διάγνωςθ-θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ», Ιανουάριοσ 2014, Ακινα Υεμινάριο Proficiency Testing LGC Standards, 5 Ξαρτίου 2014, Ακινα Θμερίδα «Ποιότθτα Οερϊν WATERMICRO 2014», Διεφκυνςθ Χγειονομικισ Ξθχανικισ και Χγιεινισ Σεριβάλλοντοσ Χπουργείου Χγείασ, Ξάρτιοσ 2014, Ακινα 10 ο Πανελλινιο υνζδριο Δθμόςιασ Τγείασ & Τπθρεςιϊν Τγείασ με τίτλο «Δθμόςια Τγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Απρίλιοσ 2014, Ακινα 6 th European Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses network meeting, Απριλίου 2014, Stockholm 3ο Διεκνζσ υμπόςιο Ελλθνιςμοφ, Θ Ελλθνικι Σεχνολογία, Επιτεφγματα και Ξυςτιρια, Απρίλιοσ 2014, Ακινα 8ο Πανελλινιο Συνέδριο Ιατρικήσ Βιοπαθολογίασ, Mάιοσ 2014 Ακινα 1)«Kαρκινικοί δείκτεσ: Kατευκυντιριεσ οδθγίεσ και νεότερεσ απόψεισ ςτθ χριςθ τουσ», 2)«Υυμβατικζσ και νεότερεσ τεχνικζσ ςτθ Ξικροβιολογία (υπζρ και κατά)», 3)«Θπατίτιδεσ - HIV: Σαρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ εργαςτθριακϊν Δεικτϊν» 4)«Φο εργαςτιριο Ανοςογενετικισ ςτθ διερεφνθςθ τθσ πατρότθτασ/γονικότθτασ» Διθμερίδα «Σροφιμογενι και Τδατογενι Οοςιματα Σρόποι Δειγματολθψίασ», ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.- Ε.Υ.Δ.Χ. Ιοφνιοσ 2014, Ακινα 5 th European Legionnaires disease surveillance network (ELDSNet) annual meeting, αντιπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ και μζλοσ του ELDSNet, Υεπτζμβριοσ 2014, Βαρκελϊνθ 2 nd ESGLI meeting of the ESCMID STUDY GROUP FOR LEGIONELLA INFECTIONS, Υεπτζμβριοσ 2014, Βαρκελϊνθ εμινάριο για Αυτοάνοςα Οοςιματα, Ρργανιςμόσ Ξάχθ, 3/10/2014, Ακινα 45

46 υνάντθςθ Εργαςίασ Ε..Δ.Τ./ ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ φμπραξθσ, Ε.Υ.Δ.Χ., Ακινα, 24 Ρκτωβρίου 2014 Εκπαιδευτικό ςεμινάριο «Κδρυςθ και Διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων Ελζγχου Ποιότθτασ Σροφίμων», ΦΕΙ Ακινασ, Ρκτϊβριοσ 2014, Ακινα Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Ιόσ Ebola: Παγκόςμια Απειλι για τθ Δθμόςια Τγεία, Ρκτϊβριοσ 2014, Ακινα Διιμερο πρακτικό ςεμινάριο «WATERMICRO WORKSHOP 2014 ΜΕ ISO ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ», Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ), Διοργανωτζσ Επιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Σοιότθτασ, Ε.Υ.Δ.Χ. Φομζασ Ξικροβιολογίασ, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. Μ.Ε.Δ.Χ., Ακινα, 5-6 Οοεμβρίου Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Διαχείριςθ Απορριμάτων, Οοζμβριοσ 2014, Ακινα Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Τγεία, Ρικονομία και Μοινωνία, Οοζμβριοσ 2014, Ακινα 7 Ρ Πανελλινιο υνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Ελζγχου Νοιμϊξεων «ζλεγχοσ Νοιμϊξεων - Αςφάλεια αςκενϊν : γεφυρϊνοντασ το χάςμα» Οοζμβριοσ 2014, Ακινα εμινάριο Προπονθτϊν/Μριτϊν Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ, 18 Οοεμβρίου 2014, SOBRASA Βραηιλία Διεκνζσ υνζδριο Διάςωςθσ "Πλθμμφρεσ και Πιςίνεσ", 19 Οοεμβρίου 2014, SOBRASA Βραηιλία 5 ο Πανελλινιο υνζδριο του FORUM ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΙΑΣΡΙΜΘ, Πενοδοχείο Porto Palace, Οοεμβρίου 2014, Θεςςαλονίκθ 10 ο Πανελλινιο υνζδριο για τθ Διοίκθςθ, τα Ρικονομικά και τισ Πολιτικζσ τθσ Τγείασ, Ε.Υ.Δ.Χ., Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Αμίαντοσ: Ρ Άςβεςτοσ Μίνδυνοσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ, Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα 6ο Ξετεκπαιδευτικό εμινάριο με κζμα: «Ξυκθτιαςικζσ λοιμϊξεισ ςε ευαίςκθτουσ και βαρζωσ πάςχοντεσ αςκενείσ», Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα 11ο Ξετεκπαιδευτικό εμινάριο Νοιμϊξεων με κζμα: «Ανκρωποηωονόςοι», Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα Σαρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν μακθμάτων με κζμα: 1. Συποποίθςθ και ςφγκριςθ ςτελεχϊν Klebsiella pneumonia Ανκεκτικϊν ςτθν κολιςτίνθ που εμπλζκονται ςε ςυρροζσ ςε πζντε ελλθνικά νοςοκομεία, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Ξάρτιοσ 2014, Βάρθ 2. Πολυανκεκτικά μονοφαςικά ςτελζχθ τθσ Salmonella typhimurium (1,4, [5], 12:i-) ςτθν Ελλάδα, 2012., ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Ξάρτιοσ 2014, Βάρθ 3. Αυτοματοποιθμζνθ πλατφόρμα διάγνωςθσ, εντοπιςμόσ πακογόνων μικροβίων ιϊν και μυκθτϊν., ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Οοζμβριοσ 2014, Βάρθ 4. Διαμόρφωςθ χεδίου Αςφαλείασ ςε υδροδοτικό ςφςτθμα μιασ πόλθσ, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Ρκτϊβριοσ 2014, Βάρθ 46

47 3.7 Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα Μ.Ε.Δ.Τ. υμμετοχι ςε Θμερίδεσ, τρογγυλά τραπζηια, ομιλίεσ, διαλζξεισ κλπ 1. Βράβευςθ τθσ δθμοςιευμζνθσ εργαςίασ για το ζτοσ 2013: Ελ. Σαπαϊωάννου, Ξ. Βελονάκθσ, et al. «Πρόλθψθ Νοςοκομειακισ μετάδοςθσ Legionella.» Εφαρμοςμζνθ Μλινικι Ξικροβιολογία και Εργαςτθριακι Διαγνωςτικι, Σερ. Β, Φόμοσ 18, Φεφχοσ 2, ςελ H βράβευςθ ζγινε ςτo πλαίςιο τθσ 14 θσ Θμερίδασ τθσ Εταιρείασ Μλινικισ Ξικροβιολογίασ και Εργαςτθριακισ Διαγνωςτικισ, με κζμα: «Φο πρόβλθμα τθσ Ξικροβιακισ Αντοχισ. Εργαςτθριακι διάγνωςθ-θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ», 25 Ιανουαρίου 2014, Ακινα 2. Υπ. Ξπαλτςιϊτθσ, Ρμιλθτισ, με τίτλο :«Η ποιότθτα ςτα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Υγείασ», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 3. Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, «Διερεφνθςθ των τροφιμογενϊν επιδθμικϊν επειςοδίων», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 4. Υτ. Αβραμίδθσ, Ρμιλθτισ, «Ιςτορικι Αναδρομι ςτθν Ελλθνικι Ακλθτικι Ναυαγοςωςτικι», Υεμινάριο Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ Σροπονθτϊν, Μριτϊν, Μοινοφ, Ελλθνικι Ρμοςπονδία Τποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ, 22/3/2014, Σειραιάσ 5. Υτ. Αβραμίδθσ, Ρμιλθτισ, «Κανονιςμοί Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ Ι», Υεμινάριο Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ Σροπονθτϊν, Μριτϊν, Μοινοφ, Ελλθνικι Ρμοςπονδία Τποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ, 22/3/2014, Σειραιάσ 6. Υτ. Αβραμίδθσ, Ρμιλθτισ, «Κανονιςμοί Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ ΙΙ», Υεμινάριο Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ Σροπονθτϊν, Μριτϊν, Μοινοφ, Ελλθνικι Ρμοςπονδία Τποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ, 23/3/2014, Σειραιάσ 7. Ι. Υπθλιοποφλου, Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Σεριβαλλοντικι Ξικροβιολογία» του Ξεταπτυχιακοφ Σρογράμματοσ Υπουδϊν ςτθ Δθμόςια Χγεία με κατεφκυνςθ τα Νοιμϊδθ Οοςιματα, ςτθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν ενότθτα «Ξικροβιολογία Οεροφ» με τίτλο ομιλίασ «Μικροβιολογικι ανάλυςθ δειγμάτων νεροφ Δειγματολθψία», 27 Ξαρτίου 2014, Ακινα. 8. Α. Φλοφντηθ, Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια με κζμα: «Ζλεγχοσ για Λεγεωνζλλα», ςτο Υτρογγυλό Φραπζηι με κζμα: «Οεότερα δεδομζνα ςτθ δειγματολθψία υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ υγείασ», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 9. Ι. Υπθλιοποφλου, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Μικροβιολογικοί ζλεγχοι Νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» ςτο Υτρογγυλό Φραπζηι με κζμα: «Οεότερα δεδομζνα ςτθ δειγματολθψία υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Χγείασ», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 10.Ξ. Μονταρίνθ, υμμετοχι ςε τρογγυλό Σραπζηι με κζμα: «Οεότερα δεδομζνα ςτθ δειγματολθψία υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ υγείασ», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο 47

48 «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 11.Α. Χαλδουπθ, Ρμιλιτρια, με τίτλο: «Χθμικόσ ζλεγχοσ υδάτων» ςε Υτρογγυλό τραπζηι με κζμα: «Οεϊτερα Δεδομζνα ςτθ δειγματολθψία υδάτων για Ξικροβιακό και χθμικό ζλεγχο ςτα πλαίςια τθσ Δθμόςιασ Χγείασ» - 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 12.Σ. Γιακκοφπθ, Ρμιλιτρια, με κζμα: «Νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ», Υτρογγυλό τραπζηι για μοριακζσ τεχνικζσ, 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 13.Μ. Φριφυνοποφλου, Ρμιλιτρια, με κζμα «Βιοαςφάλεια», FORUM Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ, 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ με τίτλο «Δθμόςια Χγεία: δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ», Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Πεν. «Divani Caravel», 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου 2014, Ακινα 14.Υτ. Αβραμίδθσ, Προςκεκλθμζνοσ Μριτισ, Issues in Business Management and Economics, 24 Ξαΐου 2014, Ακινα. 15.Ξ. Βελονάκθσ, Διοργανωτισ διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα-Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 16.Ξ. Βελονάκθσ, υμμετοχι ςτο Προεδρείο κατά τισ ειςθγιςεισ τθσ 19 θσ Ιουνίου 2014, ϊρα 12:30-15:00 και τθσ 20 θσ Ιουνίου 2014, ϊρα 12:00-15:00, ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 17.Ξ. Βελονάκθσ, Ρμιλθτισ με κζμα: 1)«Ξζνα ςϊματα ςτα τρόφιμα» και 2)«Διερεφνθςθ επιδθμιϊν τροφιμογενϊν λοιμϊξεων» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 18.Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, με κζμα: «Διερεφνθςθ επιδθμιϊν τροφιμογενϊν λοιμϊξεων», ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 19.Ε. Ξακιουδάκθ, Ρμιλιτρια με κζμα: «Ο ρόλοσ του Εργαςτθρίου Τροφίμων ςτθν Διερεφνθςθ Τροφιμογενϊν Επιδθμιϊν» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 20.Γ. Σαπαγεωργίου, Ρμιλθτισ, με τίτλο «Δειγματολθψία εςωτερικϊν υδάτων για μικροβιολογικι και χθμικι ανάλυςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 48

49 21.Α. Χαλδοφπθ, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψία νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ για μικροβιολογικι και χθμικι ανάλυςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 22.Ο. Σανοφςθσ, Ρμιλθτισ, με τίτλο «Δειγματολθψία εμφιαλωμζνου νεροφ για μικροβιολογικι και χθμικι ανάλυςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 23.Α. Φλοφντηθ, Προςκεκλθμζνθ Ρμιλιτρια, με κζμα: 1)«Δειγματολθψία για ανάλυςθ Λεγεωνζλλασ» και 2)«Υδατογενι νοςιματα» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 24. Ι. Υπθλιοποφλου, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψία νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ για μικροβιολογικι και χθμικι ανάλυςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 25. Ι. Υπθλιοποφλου, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Δειγματολθψία εμφιαλωμζνου νεροφ για μικροβιολογικι ανάλυςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα Φρόποι Δειγματολθψίασ» του Μεντρικοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ και του Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ του ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., Αμφικζατρο Εκνικισ Υχολισ Δθμόςιασ Χγείασ, Ιουνίου 2014, Ακινα 26. Υτ. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, Αναμνθςτικό μετάλλιο-κειμιλιο για υπθρεςίεσ που προςφζρκθκαν ςτο International Swimming Hall of Fame, Ιοφνιοσ 2014, Φλϊριντα, Θ.Σ.Α. 27. Ξ. Βελονάκθσ, Chairman at the Session on Surveillance II during the 2 nd ESGLI meeting of the ESCMID STUDY GROUP FOR LEGIONELLA INFECTIONS, September 2014, Barcelone 28. Ξ. Βελονάκθσ, υμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ τθσ Υυνάντθςθσ Εργαςίασ Ε..Δ.Τ. /ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ Υφμπραξθσ ςτθν Ε.Υ.Δ.Χ. με ςτόχο τθν παρουςίαςθ των εγκατεςτθμζνων ιδθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διαφορϊν Φομζων τθσ Ε.Υ.Δ.Χ. με τα Γραφεία και Φμιματα του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ., τθ διερεφνθςθ τθσ βελτίωςθσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ αλλά και τθν ζναρξθ νζων ςυνεργαςιϊν, 24 Ρκτωβρίου 2014, Ακινα 29. Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, ISO/TS 13136:2012. Microbiology of food and animal feed -- Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens -- Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroup. Σανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων, Υεμινάριο με Θζμα: «Κδρυςθ και διαπίςτευςθ Εργαςτθρίων Ελζγχου Σοιότθτασ Φροφίμων», ΦΕΙ Ακινασ, Ρκτϊβριοσ 2014, Ακινα 30.Α. Φλοφντηθ, Ρμιλιτρια με κζμα: «Κζντρο Αναφοράσ Λεγεωνζλλασ Νοτίου Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Υ.- ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)» ςτο πλαίςιο τθσ Υυνάντθςθσ Εργαςίασ Ε..Δ.Τ./ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ Υφμπραξθσ, Ε.Υ.Δ.Χ., 24 Ρκτωβρίου 2014, Ακινα 31.Ξ. Βελονάκθσ, υμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο 49

50 Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 32. Ξ. Βελονάκθσ, Ειςθγθτισ με κζμα: «Λειτουργίεσ πυρινα μικροβιολογικϊν εργαςτθρίων δθμόςιασ υγείασ. Ειςαγωγι ςτθ μικροβιολογία του νεροφ και μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 33. Ξ. Βελονάκθσ, Εκπαιδευτισ ςτθν Εργαςτθριακι άςκθςθ: «Ανίχνευςθ καταμζτρθςθ ετεροτρόφων βακτθρίων ςτουσ 36 ο C και ςτελεχϊν Legionellα spp.» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 34. Γ. Σλουμίδθσ, Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ ανάλυςθσ ςε νερά και εμφιαλωμζνα νερά ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 35. Α. Φλοφντηθ, Ειςθγιτρια με κζμα: «Δειγματολθψία Λεγιονζλλασ» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ- ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 36.Α. Φλοφντηθ, Εκπαιδεφτρια ςτθν Εργαςτθριακι άςκθςθ: «Ανίχνευςθ καταμζτρθςθ ετεροτρόφων βακτθρίων ςτουσ 36 ο C και ςτελεχϊν Legionellα spp.» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 37.Α. Θεοφίλου, Ειςθγιτρια με κζμα «Ζλεγχοσ και διακρίβωςθ εξοπλιςμοφ μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου νεροφ» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 38.Ο. Σανοφςθσ, Ρμιλθτισ, με τίτλο «Ζλεγχοσ διακρίβωςθσ εξοπλιςμοφ μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου νεροφ» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 39.Θ. Μουτςιομανι, Βοθκόσ-εκπαιδεφτρια ςτθν Εργαςτθριακι άςκθςθ: «Ανίχνευςθ καταμζτρθςθ ετεροτρόφων βακτθρίων ςτουσ 36 ο C και ςτελεχϊν Legionellα spp.» ςτο πλαίςιο του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ- 50

51 ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 40.Ι. Υπθλιοποφλου, Α. Θεοφίλου, Ξζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 41.Ι. Υπθλιοποφλου, Α. Θεοφίλου και Μ. Αϊβαλιϊτθ, Τπεφκυνεσ για τθν διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αςκιςεων του Διιμερου Σρακτικοφ Υεμιναρίου «WATERMICRO WORKSHOP ME ISO ΞΕΘΡΔΡΧΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΩΟ-ΔΕΙΜΦΩΟ ΞΡΝΧΟΥΘΥ ΟΕΤΡΧ» ςτο Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ-ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ. Διοργανωτζσ: Eπιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Ποιότθτασ Τδάτων, Σομζασ Ξικροβιολογίασ Ε..Δ.Τ., Μ.Ε.Δ.Τ. ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ., 5 & 6 Οοεμβρίου 2014, Ακινα 42.Υτ. Αβραμίδθσ, Ρμιλθτισ «Ελλθνικι Ναυαγοςωςτικι Νομοκεςία», Διεκνζσ Υυμπόςιο Διάςωςθσ «Σιςίνεσ και Σλθμμφρεσ», , SOBRASA και CBMES, Βραηιλία 43.Υτ. Αβραμίδθσ, Ρμιλθτισ «Επικανάτιεσ Εμπειρίεσ από Πνιγμό», Διεκνζσ Υυμπόςιο Διάςωςθσ «Σιςίνεσ και Σλθμμφρεσ», , SOBRASA και CBMES, Βραηιλία 44.Υτ. Αβραμίδθσ, 2 Φιμθτικά Ξετάλλια για τθ ςυμμετοχι και τθ ςυνειςφορά ωσ ακλθτισ και επιςτιμονασ ςτο Ετιςιο Σρωτάκλθμα Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ και το Διεκνζσ Υυμπόςιο Διάςωςθσ «Σιςίνεσ και Σλθμμφρεσ» αντίςτοιχα, , SOBRASA και CBMES, Βραηιλία. 45.Γ. Ξανδθλαρά, Ρμιλιτρια, με τίτλο «Ζλεγχοσ Ποιότθτασ Τροφίμων», 9 ο Σανελλινιο Υυνζδριο τθσ Σανελλινιασ Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων ΙΙΒΕΑΑ, Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα 3.8 Δθμοςιεφςεισ/Ανακοινϊςεισ Μ.Ε.Δ.Τ. Ανακοινϊςεισ Μ.Ε.Δ.Τ. ςε Διεκνι υνζδρια 1. Georgia Mandilara, K. Tryfinopoulou, P. Giakkoupi, A. Vatopoulos. SHV-5-like extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) in a Greek isolate belonging to the emerging monophasic Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 4,[5],12:i:- European clone. ESCAIDE, Stockholm, November Kyriaki Trifinopoulou,G. Mandilara, P. Giakkoupi, A. Vatopoulos Salmonella enterica diarizonae (50:z 52 :z 35 ) carrying IBC-1 type extended spectrum beta-lactamase (ESBL) isolated from a child, Greece ESCAIDE, Stockholm, November 2014 Ανακοινϊςεισ Μ.Ε.Δ.Τ. ςε Ελλθνικά υνζδρια 1. Χ.Μτίςτθ, Ε.Φςουλάκου, Αικ. Γεωργοφντηου, Β. Αντωνοποφλου, Β. Αγγελοποφλου, Χ. Αναςταςόπουλοσ, Μ. Ξπουκζα, Ε. Ξακιουδάκθ, Ε. Βελονάκθσ «ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΥΦΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ» ΑΑ02-7 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Ελζγχου Νοιμϊξεων «Ζλεγχοσ Νοιμϊξεων Αςφάλεια αςκενϊν: γεφυρϊνοντασ το χάςμα», Οοζμβριοσ Ι. Υπθλιοποφλου, Α. Θεοφίλου, Μ. Αϊβαλιϊτθ, Ε. Βελονάκθσ, Α. Βατόπουλοσ. «Απομόνωςθ και μικροβιακι αντοχι ςτελεχϊν Pseudomonas aeruginosa ςε Ξονάδεσ Φεχνθτοφ Οεφροφ ςτον ελλαδικό χϊρο ςτθ διάρκεια 5 ετϊν». 8 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ. Ακινα, Ξαΐου

52 3. Σαπαδόπουλοσ Θ., Σετρίδου Ε., Ηδράγκασ Α., Nair s., Peters T., de Pinna E., Ξανδθλαρά Γ., Σαςιϊτου Ξ., Βατόπουλοσ Α., Φαινοτυπικόσ και μοριακόσ χαρακτθριςμόσ ςτελεχϊν S. Typhimurium που απομονϊκθκαν ςτθν Ελλάδα από το ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Μοινωνικισ Ιατρικισ. Θεςςαλονίκθ, Οοζμβριοσ Σαπατηιτηζ Ρ., Νιαγκρι Δ., Ξανδθλαρά Γ., Σαππά Ρ., Δρόςοσ Σ., Ξαυρίδου Α., Ξοριακι ανίχνευςθ VTEC από λφματα και υδάτινα περιβάλλοντα. 5 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Μοινωνικισ Ιατρικισ. Θεςςαλονίκθ, Οοζμβριοσ Βελονάκθσ Ε. N., Φλοφντηθ Α., Harrison Φ.G., Μουτςιομανι Θ., Ξαντάσ Α., Bατόπουλοσ Α. «ΣΕΤΙΥΦΑΦΙΜΑ ΑΥΘΕΟΩΟ ΞΕ ΟΡΥΡ ΦΩΟ ΝΕΓΕΩΟΑΤΙΩΟ ΥΧΥΧΕΦΙΗΡΞΕΟΑ ΞΕ ΦΡ ΦΑΠΙΔΙ (TALD) ΜΑΙ ΦΘΥ ΜΡΙΟΡΦΘΦΑΥ (CALD)». Σροφορικι ανακοίνωςθ ςτο 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Χπθρεςιϊν Χγείασ, Aκινα, 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου Φλοφντηθ Α., Βελονάκθσ Ε.Ο., Harrison Φ.G., Μουτςιομανι Θ., Ξαντάσ Α., Bατόπουλοσ Α., «ΑΣΡΞΡΟΩΥΘ ΜΑΙ ΦΧΣΡΣΡΙΘΥΘ ΥΦΕΝΕΧΩΟ Legionella spp. ΥΕ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ ΙΑΞΑΦΙΜΩΟ ΣΘΓΩΟ (SPA) ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ ΦΘΟ ΣΕΤΙΡΔΡ ». Σροφορικι ανακοίνωςθ ςτο 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Χπθρεςιϊν Χγείασ, Aκινα, 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου Χ. Σολίτθσ, Α. Φλοφντηθ, Ξ. Μανελλοποφλου, E. N. Βελονάκθσ, Α. Βατόπουλοσ «ΔΙΕΤΕΧΟΘΥΘ ΜΝΙΟΙΜΩΟ ΔΕΙΓΞΑΦΩΟ ΟΕΡΓΟΙΜΘΥ ΕΣΙΔΘΞΙΜΘΥ ΥΧΤΤΡΘΥ ΜΤΡΧΥΞΑΦΩΟ ΕΟΔΡΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑΜΘΥ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΩΥΘΥ». Σροφορικι ανακοίνωςθ ςτο 8ο Σανελλινιο Υυνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Γιακκοφπθ Σαναγιϊτα, Φρυφινοποφλου Μυριακι, Σαππά λγα, Σολζμθσ Ξιχάλθσ, Βατόπουλοσ Αλκιβιάδθσ, Εντοπιςμόσ πολυανκεκτικοφπλαςμιδίου ςε Providenciastuartiiςτα ελλθνικά νοςοκομεία, 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Χπθρεςιϊν Χγείασ, Aκινα, 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου H Ε.Α. πιρε το βραβείο <<Ξερόπθ Βιολάκθ>>. 9. Φρυφινοποφλου Μυριακι, Γιακκοφπθ Σαναγιϊτα, Σαππά λγα, Σολζμθσ Ξιχάλθσ, Βατόπουλοσ Αλκιβιάδθσ, : διαχρονικι μελζτθ αντοχισ κλινικϊν ςτελεχϊν Proteusmirabilis ςτα β- λακταμικά αντιβιοτικά, 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ και Χπθρεςιϊν Χγείασ, Aκινα, 31 Ξαρτίου-2 Απριλίου Ξ. Οτοφςκα, Β. Νεονταρίδθ, Ε. Δοφμπαλθ, Ι. Φϊτςθ, Μ. Ρικονόμου, Ε. Φςιτςζ, Μ. Φρυφινοποφλου, Σ. Γιακκοφπθ, Φ. Μοντοπίδου, Α. Βατόπουλοσ, «K. PNEUMONIAE NDM-1 (+) ΝΡΙΞΩΠΕΙΥ ΥΕ ΕΣΑΤΧΙΑΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΦΘΥ ΕΝΝΑΔΡΥ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Μ. Φρυφινοποφλου, Σ. Γιακκοφπθ, Ρ. Σαππά, Φ. Μοντοπίδου, Φ. Γολεγοφ, Ε. Υοφκθ, Α. Σαςχάλθ, Ε. Μλϊνου, Μ. Σαπαευςτακίου, Ξ. Οτοφςκα, Ε. Δοφμπαλθ, Ε. Σλατςοφκα, Ξ. Ξαρτςοφκου, Ξ. Μανελλοποφλου, Ρ. Μουρζλθ, Ε. Σαπαναςταςοποφλου, Β. Ξιριαγκοφ, Ε. Σετεινάκθ, Γ. Δαΐκοσ, Α. Βατόπουλοσ, «ΕΞΦΑΟΙΥΘ β-ναμφαξαυθυ NDM ΥΕ ΜΝΙΟΙΜΑ ΥΦΕΝΕΧΘ K. pneumoniae ΥΕ ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑ- ΥΧΓΜΕΟΦΤΩΦΙΜΑ ΑΣΡΦΕΝΕΥΞΑΦΑ ΓΙΑ ΦΡ ΜΕΔΧ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Σ. Γιακκοφπθ, Μ. Φρυφινοποφλου, Ρ. Σαππά, Ξ. Σολζμθσ, Φ. Γολεγοφ, Ε. Υοφκθ, Α. Σαςχάλθ, Ε. Μλϊνου, Μ. Σαπαευςτακίου, Ξ. Οτοφςκα, Ε. Δοφμπαλθ, Ε. Σλατςοφκα, Ξ. Ξαρτςοφκου, Ξ. Μανελλοποφλου, Ρ. Μουρζλθ, Ε. Σαπαναςταςοποφλου, Ε. Σετεινάκθ, Γ. Δαΐκοσ, Α. Βατόπουλοσ, «Θ ΔΙΑΥΣΡΤΑ ΦΘΥ ΜΑΤΒΑΣΕΟΕΞΑΥΘΥ NDM-1 ΥΦΙΥ Klebsiella pneumoniae ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Α. Μυράτςα, Α. Σαςχάλθ, Υ. Ξπάμπαλθ, Γ. Μαπνίςθ, Α. Γιαννάκθ, Ι. Αποςτολίδου, Σ. Γιακκοφπθ, Α. Βατόπουλοσ, Ε. Μλϊνου, «ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΥΦΕΝΕΧΩΟ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΣΡΧ ΣΑΤΑΓΡΧΟ 52

53 NEW-DELHI-METALLO-BETA-LACTAMASE (NDM-1) ΥΦΡ ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΜΕΤΜΧΤΑΥ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Α. Φατςιόπουλοσ, Ε. Μολιοδζδε, Ι. Μαρακοφςθ, Α. Υταματίου, Β. Νορίδα, Μ. Φρυφινοποφλου, Σ. Γιακκοφπθ, Α. Βατόπουλοσ, Ε. Σετεινάκθ, «ΕΣΙΔΘΞΙΡΝΡΓΙΜΘ ΔΙΕΤΕΧΟΘΥΘ ΥΦΕΝΕΧΩΟ Klebsiella pneumoniae ΣΡΧ ΣΑΤΑΓΡΧΟ ΜΑΤΒΑΣΕΞΕΟΑΥΕΥ ΥΕ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Α. Σαςχάλθ, Α. Μυράτςα, Γ. Μαπνίςθ, Υ. Ξπάμπαλθ, Α. Γιαννάκθ, Ι. Αποςτολίδου, Σ. Γιακκοφπθ, Α. Βατόπουλοσ, Ε. Μλϊνου, «ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑΜΕΥ ΝΡΙΞΩΠΕΙΥ ΑΣΡ ΥΦΕΝΕΧΘ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΣΡΧ ΕΜΦΤΑΗΡΧΟ KPC ΜΑΙ NDM-1 ΜΑΤΒΑΣΕΟΕΞΑΥΕΥ: ΜΝΙΟΙΜΑ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΑ ΕΧΤΘΞΑΦΑ», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Ξ. Οτοφςκα, Β. Νεονταρίδθ, Ε. Δοφμπαλθ, Ι. Φϊτςθ, Μ. Ρικονόμου, Ε. Φςιτςζ, Σ. Γιακκοφπθ, Φ. Μοντοπίδου, Μ. Φρυφινοποφλου, Α. Βατόπουλοσ, «ΑΣΡΞΡΟΩΥΘ ΥΦΕΝΕΧΡΧΥ Μ. PNEUMONIAE NDM-1 ΘΕΦΙΜΡΧ ΥΦΘΟ ΘΕΥΣΤΩΦΙΑ ΦΡΟ ΑΧΓΡΧΥΦΡ ΦΡΧ 2013», 8ο Σανελλινιο Συνζδριο Ιατρικισ Βιοπακολογίασ, Aκινα, Mαΐου Δθμοςιεφςεισ ςε Διεκνι Επιςτθμονικά Περιοδικά 1.Dimitriadi D, Velonakis E. «Detection of Legionella spp. from Domestic Water in the Prefecture of Arta, Greece.» Jοurnal of Pathogens. 2014; Volume 2014, Article ID , 5 pages. Epub 2014 Mar Avramidis, S. and Patrinos, S. (2014). The Meanings of Drowning in Military-Themed Art: Analyzing a Sample of Random Civilizations and Timeframes through History. The Open Sports Science Journal, 7(Supp-1, M7), Avramidis, S. (2014). Gone in 30 seconds: Decoding the rescuer characterictics in cinematography. In: Pascal-Gomez, L. (Ed.) Spain International Conference on Drowning Prevention, Lifesaving and Water Rescue (pp ), Madrit, Spain: Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo and Segovia Lifesaving School. 4. Avramidis, S. (2014). History lessons: Historical figures that drowned. In: Pascal-Gomez, L. (Ed.) Spain International Conference on Drowning Prevention, Lifesaving and Water Rescue (pp ), Madrit, Spain: Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo and Segovia Lifesaving School. 5. Avramidis, S. (2014). A review of Drowning, emergency aid and swimming in various forms of art. In: Pascal-Gomez, L. (Ed.) Spain International Conference on Drowning Prevention, Lifesaving and Water Rescue (pp ), Madrit, Spain: Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo and Segovia Lifesaving School. 6. Adler A, Khabra E, Chmelnitsky I, Giakkoupi P, Vatopoulos A, Mathers AJ, Yeh AJ, Sifri CD, De Angelis G, Tacconelli E, Villegas MV, Quinn J, Carmeli Y, Development and validation of a multiplex PCR assay for identification of the epidemic ST-258/512 KPC-producing Klebsiellapneumoniae clone. DiagnMicrobiol Infect Dis Jan;78(1): Cannatelli A, Giani T, D'Andrea MM, Di Pilato V, Arena F, Conte V, Tryfinopoulou K, Vatopoulos A, Rossolini GM; COLGRIT Study Group. MgrB inactivation is a common mechanism of colistin resistance in KPC-producing Klebsiellapneumoniae of clinical origin. AntimicrobAgentsChemother Oct;58(10):

54 Ελλθνικζσ Δθμοςιεφςεισ: 1. Αβραμίδθσ, Υ. (2014). Εγχειρίδιο αγϊνων ακλθτικισ ναυαγοςωςτικισ. Ελλθνικι Ρμοςπονδία Χποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ. Ακινα: Αυτοζκδοςθ. 3.9 Διοργάνωςθ ςεμιναρίων, θμερίδων, ςυμμετοχι ςε ενθμερωτικζσ εκπομπζσ ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. (Μ.Ε.Δ.Τ.)/ Ε..Δ.Τ. 1. Διθμερίδα «Σροφιμογενι και Τδατογενι Οοςιματα Σρόποι Δειγματολθψίασ», ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.- Ε.Υ.Δ.Χ. Ιοφνιοσ 2014, Ακινα 2. υνάντθςθ Εργαςίασ Ε..Δ.Τ./ ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. για τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ φμπραξθσ, Ε.Υ.Δ.Χ., Ακινα, 24 Ρκτωβρίου Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Διαχείριςθ Απορριμάτων, Οοζμβριοσ 2014, Ακινα 4. Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Τγεία, Ρικονομία και Μοινωνία, Οοζμβριοσ 2014, Ακινα 5. Φόρουμ επίκαιρων κεμάτων Δθμόςιασ Τγείασ ςτθν Ε..Δ.Τ., Αμίαντοσ: Ρ Άςβεςτοσ Μίνδυνοσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ, Δεκζμβριοσ 2014, Ακινα 6. Διιμερο πρακτικό ςεμινάριο «WATERMICRO WORKSHOP 2014 ΜΕ ISO ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ», Εργαςτιριο Ξικροβιολογίασ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (ΕΔΤ), Διοργανωτζσ Επιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ Ξικροβιολογικισ Σοιότθτασ, Ε.Υ.Δ.Χ. Φομζασ Ξικροβιολογίασ, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. Μ.Ε.Δ.Χ., Ακινα, 5-6 Οοεμβρίου Σαρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν μακθμάτων με κζμα: 1. Συποποίθςθ και ςφγκριςθ ςτελεχϊν Klebsiella pneumonia Ανκεκτικϊν ςτθν κολιςτίνθ που εμπλζκονται ςε ςυρροζσ ςε πζντε ελλθνικά νοςοκομεία, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Ξάρτιοσ 2014, Μ.Ε.Δ.Χ. Βάρθ 2. Πολυανκεκτικά μονοφαςικά ςτελζχθ τθσ Salmonella typhimurium (1,4, [5], 12:i-) ςτθν Ελλάδα, 2012., ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Ξάρτιοσ 2014, Μ.Ε.Δ.Χ. Βάρθ 3. Αυτοματοποιθμζνθ πλατφόρμα διάγνωςθσ, εντοπιςμόσ πακογόνων μικροβίων ιϊν και μυκθτϊν., ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.-Ε.Υ.Δ.Χ., Οοζμβριοσ 2014, Μ.Ε.Δ.Χ. Βάρθ 4. Διαμόρφωςθ χεδίου Αςφαλείασ ςε υδροδοτικό ςφςτθμα μιασ πόλθσ, ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ.- Ε.Υ.Δ.Χ., Ρκτϊβριοσ 2014, Μ.Ε.Δ.Χ. Βάρθ 8. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, παροχι τεχνογνωςίασ ςτον παγκόςμιο οργανιςμό International Swimming Hall of Fame (δθμιουργία του εξ αποςτάςεωσ προγράμματοσ «αςφάλεια ςτο νερό», βοικεια ςτθ λειτουργία του μουςείου, ςε 2 τελετζσ βράβευςθσ ολυμπιονικϊν και κορυφαίων προςωπικοτιτων του κόςμου ςτον υγρό ςτίβο, ςτθν ζκκεςθ «100 Χρόνια Αςφάλειασ ςτο Οερό του Αμερικάνικου Ερυκροφ Υταυροφ»), Αμερικι Ξάιοσ-Ιοφνιοσ Αβραμίδθσ Υτάκθσ, δθμιουργία (ςενάριο, ςκθνοκεςία, ςυμμετοχι) ςτο τθλεοπτικό κοινωνικό μινυμα για τον πνιγμό «Ζλλθνα Σροφυλάξου» υπό τθν αιγίδα των οργανιςμϊν ΜΕΕΝΣΟΡ, ΕΡΧΔΑ, Υφλλογοσ Ελλινων Εξαιρετικά Διακρικζντων Ακλθτϊν, International Award Giuseppe Sciacca, Fondazione Giuseppe Sciacca, International Swimming Hall of Fame. 54

55 10. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, παροχι τεχνογνωςίασ για τθν καλλιζργεια ακλιματοσ, ωσ Σρόεδροσ Επιτροπισ Ακλθτικισ Οαυαγοςωςτικισ τθσ Ελλθνικισ Ρμοςπονδίασ Χποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ (αναηιτθςθ εκελοντϊν, επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν, πρεςβευτϊν, ζκδοςθ του μθνιαίου εντφπου «Ρ Ακλοςϊςτθσ» ςε Ελλθνικά/Αγγλικά, τιμθτικζσ βραβεφςεισ ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων). 11. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ: «Σεμινάριο Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ Προπονθτϊν, Κριτϊν, Κοινοφ» υπό τθν αιγίδα των οργανιςμϊν: Χπουργείο Χγείασ, Χπουργείο Οαυτιλίασ & Αιγαίου, Μζντρο Ελζγχου & Σρόλθψθσ Οοςθμάτων, Ελλθνικι Ρμοςπονδία Χποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ, Σανελλινια Ζνωςθ Στυχιοφχων Νειτουργϊν Φυςικισ Αγωγισ, Υφλλογοσ Ελλινων Εξαιρετικά Διακρικζντων Ακλθτϊν, International Awards Giuseppe Sciacca, Εκνικι Υχολι Δθμόςιασ Χγείασ. 12. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, καλεςμζνοσ για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτο νερό ςτισ εξισ εκπομπζσ: a (Alpha Radio 989): Φραυματιςμοί ςτο Οερό (Ζλλθ Υπυροποφλου) b (Alpha Radio 989): Σνιγμόσ και άλλα ατυχιματα ςτο Οερό (Ζλλθ Υπυροποφλου) c (Ακινα 9.84): Σρόγραμμα Σρόλθψθσ Σνιγμϊν για Σαιδιά (Ζλενα Ξπρζγιαννθ) d : (ISHOF): Αςφάλεια ςτο Οερό - Hall of Fame (Jarret Streiner). 13. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, διδαςκαλία ςε 3000 άτομα του προγράμματοσ «Σνιγμόσ: Σρόλθψθ, Διάςωςθ, Φροντίδα» υπό τθν αιγίδα των οργανιςμϊν: ΜΕΕΝΣΟΡ, Ελλθνικι Ρμοςπονδία Χποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ, Χπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, International Swimming Hall of Fame, Princess Charlene of Monaco Foundation. 14. Αβραμίδθσ Υτάκθσ, εκπαίδευςθ ακλθτϊν και προπονθτϊν του «Ακλθτικοφ Ρμίλου Ιππόκαμποσ» ςε κζματα αςφάλειασ ςτο νερό και ακλθτικισ ναυαγοςωςτικισ. 55

56 3.10 Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Μ.Ε.Δ.Τ. ΦΡΞΕΑΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ ΦΞΘΞΑ ΟΕΤΩΟ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και νερά αναψυχισ 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν-ξζτρθςθ αποικιϊν με εμβολιαςμό ςε κρεπτικό υλικό agar ςτουσ 22 2 ο C και ςτουσ 36 2 ο C 2.Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Pseudomonas aeruginosa Ενςωμάτωςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 6222:2000 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16266: Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά και επιφανειακά νερά που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Clostridium perfringens ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπορίων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) 2. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σρο-εμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ Χ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ISO 19250: Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, καλάςςια νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και νερά αναψυχισ 1.Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ κολοβακτθριοειδϊν και E. coli 2.Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Ανίχνευςθ E.coli O157:H7 Σρο-εμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) APHA 9260F 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Campylobacter spp Σρο-εμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 17995:

57 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 3. Ανίχνευςθ Vibrio spp. Σρο-εμπλουτιςμοφ APHA 9260H 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ E.coli Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Νφματα 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Οερό για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ ISO 13959: Τγρό αιμοδιάλυςθσ για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ και Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11663:

58 ΦΞΘΞΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΑΙ ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΩΟ ΟΕΤΩΟ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ 6579: Σρόφιμα 2. Ανίχνευςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1997/Amd1: Απαρίκμθςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ κϋ Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/Amd 1: Ανίχνευςθ E. coli Ρ157:Θ7 Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16654: Ματαμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςτθν κοαγκουλάςθ (χρυςίηων ςταφυλοκόκκοσ και άλλα είδθ) Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/ Αmd1: Ματαμζτρθςθ B. cereus Επίςτρωςθσ ISO 7932: Ρριηόντια μζκοδοσ για τθν απαρίκμθςθ των μικροοργανιςμϊν Φεχνικι μζτρθςθσ αποικιϊν ςτουσ 30 O C 8. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροβακτθριακϊν Ενςωμάτωςθσ ISO 4833:2003 Ενςωμάτωςθσ ISO : Ανίχνευςθ Vibrio parahaemolyticus Σρο-εμπλουτιςμοφ ISO/TS : Kαταμζτρθςθ (Cl. perfringens) Ενςωμάτωςθσ ISO 7937: Ματαμζτρθςθ ηυμϊν και μυκιτων α) ςε τρόφιμα Επίςτρωςθσ ISO :2008 β) ςε γαλακτοκομικά προϊόντα Ενςωμάτωςθσ ISO 6611: Ματαμζτρθςθ οξυγαλακτικϊν βακτθρίων Ενςωμάτωςθσ ISO 15214:

59 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 13. Ανίχνευςθ Campylobacter spp Σρο-εμπλουτιςμοφ ISO : Ανίχνευςθ Enterobacter sakazakii ςε γαλακτοκομικά προϊόντα Σρο-εμπλουτιςμοφ ISO 22964: Ε. coli O104 Ενςωμάτωςθσ Εςωτερικι Ξζκοδοσ Εργαςτθρίου 16. Υταφυλοκοκκικζσ εντεροτοξίνεσ Ανοςο-ενηυμικι (Vidas) 17. Ματαμζτρθςθ των β- γλυκουρονιδάςθ κετικϊν Escherichia coli Ενςωμάτωςθσ ISO :

60 ΦΞΘΞΑ ΦΤΡΦΙΞΡΓΕΟΩΟ ΝΡΙΞΩΠΕΩΟ (ΜΕΟΦΤΡ ΑΟΑΦΡΤΑΥ ΥΑΝΞΡΟΕΝΝΩΟ ΜΑΙ ΥΙΓΜΕΝΝΩΟ) Ξικροοργανιςμόσ Εξζταςθ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ αλμονελλϊν 1. Ρροτυπία ςτελεχϊν ςαλμονζλλασ Ρροςυγκόλλθςθ επί πλακόσ White Kauffmann Le Minor Scheme_2007, 9 θ ζκδοςθ 2. Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ τθσ Salmonella spp.ςε: Ampicillin, Cefotaxime, Amoxicillin+clavoulanic acid, Ceftazidime, Chloramphenicol, Tetracycline, Trimethoprim, Nalidixic, Amikacin, Ciprofloxacin, Streptomycin, Kanamycin, Netilmicin, Tobramycin Ξζκοδοσ Διάχυςθσ με Δίςκουσ Eucast, Version 4.0, June Shigella Ρροτυπία ςτελεχϊν ςιγκζλλασ Ρροςυγκόλλθςθ επί πλακόσ Αντιγονικό Υχιμα Φυποποίθςθσ 3. E. coli Ανίχνευςθ Ρροτφπου O:157 Φαχεία Ρροςυγκόλλθςθ επί πλακόσ & οροςυγκόλλθςθ ςε ςωλινα Αντιγονικό Υχιμα Φυποποίθςθσ 4. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Ε. coli (VTEC) Ανίχνευςθ γονιδίων τοξινϊν (vtx1 και vtx2) Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ -27) Bάςει του προτεινόμενου πρωτοκόλλου των: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on E.coli Statens Serum Insitut, EU Reference Laboratory VTEC - Instituto Superiore di Sanita NAI 60

61 Ξικροοργανιςμόσ Εξζταςθ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Ανίχνευςθ γονιδίων τοξινϊν (vtx1 και vtx2) RT-PCR ISO 13136: Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Ε. coli (VTEC) Εφρεςθ υπότυπου γονιδίων τοξινϊν Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Bάςει του προτεινόμενου πρωτοκόλλου των: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on E.coli Statens Serum Insitut 6. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Ε. coli Ανίχνευςθ γονιδίων λοιμογονικότθτασ άλλων πακοτφπων E.coli (ipah για Enteroinvasive, lt,sth,stp για Enterotoxigenic, aaic, aggr για Entreroaggregative, eae για Enteropathogenic E.coli) Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Bάςει του προτεινόμενου πρωτοκόλλου των: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on E.coli Statens Serum Insitut 7. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Ε. coli Εφρεςθ ορότυπου (10 ςυχνότεροι ορότυποι ςτθν Ε.Ε.) Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) Bάςει του προτεινόμενου πρωτοκόλλου των: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on E.coli Statens Serum Insitut 8. Salmonella, Shigella, E. coli Ξοριακι Φυποποίοθςθ PFGE Υχετικά πρωτόκολλα: Pulsenet 9. Salmonella Σροςδιοριςμόσ μονοφαςικϊν ςτελεχϊν S.Typhimurium Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) EFSA Journal 2010;8(10):1826 OXI 61

62 ΦΞΘΞΑ ΞΕΝΕΦΘΥ LEGIONELLA (ΜΕΟΦΤΡ ΑΟΑΦΡΤΑΥ LEGIONELLA Ο. ΕΝΝΑΔΡΥ ) Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά Ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, νερά αναψυχισ και άλλα είδθ νερϊν 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. - Ξζροσ 2: για νερά με χαμθλζσ βακτθριακζσ μετριςεισ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11731:1998 Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ ISO : Πζςματα ςωλθνϊςεων, δείγματα με ςτυλεό Ανίχνευςθ Legionella spp. Μαλλιζργεια ςε εκλεκτικά κρεπτικά υλικά για Legionella (GVPC, BCYE, κ.α.) Εςωτερικι Ξζκοδοσ Εργαςτθρίου 3. Μλινικά δείγματα (πτφελα, βρογχικζσ εκκρίςεισ, βρογχοκυψελιδικό ζκκριμα) Ανίχνευςθ Legionella spp. Μαλλιζργεια ςε εκλεκτικά κρεπτικά υλικά για Legionella (BCYE, κ.α.) Manual of the American Society for Microbiology (2004) 4. Ξικροβιακό ςτζλεχοσ Legionella Φαυτοποίθςθ είδουσ Ρροτυπία (με χριςθ αντιορϊν για L. pneumophila, L. bozemanii, L. micdadei, L. gormanii κτλ Εςωτερικι Ξζκοδοσ Εργαςτθρίου 5. Ξικροβιακό ςτζλεχοσ Legionella Φυποποίθςθ AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) Εςωτερικι Ξζκοδοσ Εργαςτθρίου 6. Επιδθμιολογικι τυποποίθςθ περιβαλλοντικϊν και κλινικϊν δειγματων για Legionella pneumophila Ξοριακι Φυποποίθςθ Sequence-Based Typing (SBT) EWGLI, (αρχικά ζκδοςθ /10/2008και πλζον ζκδοςθ /10/2012) 62

63 ΦΞΘΞΑ ΞΕΝΕΦΘΥ ΦΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΑΜΘΥ ΑΟΦΡΧΘΥ & ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑΜΩΟ ΝΡΙΞΩΠΕΩΟ (WHONET) Εξζταςθ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ λοιπϊν Εντεροβακτθριακϊν Ζλεγχοσ Ξικροβιακισ Αντοχισ ςε: Ampicillin, Amoxicillin+clavoulanic acid, Piperacillin, Piperacillin +tazobactam, Ticarcillin,Ticarcillin+clavoulanicac id, Cefoxitin, Cephalothin, Cefotaxime, Ceftazidime, Cefepime, Aztreonam, Imipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tetracycline, Sulphamethoxazole+ Trimethoprim, Amikacin, Gentamicin, Ciprofloxacin Ξζκοδοσ Διάχυςθσ με Δίςκουσ Eucast, Version 4.0, June Ζλεγχοσ ευαιςκθςίασ Σροςδιοριςμόσ Ελάχιςτθσ Αναςταλτικισ Συκνότθτασ(EAΣ-ΞΙC) με ταινίεσ etest Ρδθγίεσ Ματαςκευαςτι OXI 3. Εκτζλεςθ φαινοτυπικϊν δοκιμαςιϊν για παρουςία β- λακταμαςϊν Combination and/ or approximation test with inhibitors CLSI: M100-S20-U Βιβλιογραφία OXI 4. Aνίχνευςθ παρουςίασ γονιδίων αντοχισ γνωςτϊν νεϊτερων β- λακταμαςϊν (CTX-M, CMY, DHA) και καρβαπανεμαςϊν (IMP, NDM, OXA) PCR Διεκνισ Βιβλιογραφία OXI 5. Εντοπιςμόσ νεοεμφανιηόμενων γονιδίων β-λακταμαςϊν και προςδιοριςμόσ τθσ νουκλεοτιδικισ τουσ αλλθλουχίασ (sequencing) PCR-Αλλθλοφχθςθ Διεκνισ Βιβλιογραφία OXI 6. Χαρτογράφθςθ γενετικοφ περιβάλλοντοσ γονιδίων αντοχισ PCR-Αλλθλοφχθςθ Διεκνισ Βιβλιογραφία OXI 63

64 Εξζταςθ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 7. Ξοριακι Συποποίθςθ Σροςδιοριςμόσ αλλθλουχίασ πολυγενετικϊν τόπων (MLST) Διεκνισ Βιβλιογραφία OXI 8. Ζλεγχοσ μεταβιβαςιμότθτασ γονιδίων αντοχισ μελζτθ πλαςμιδίων Σειράματα ςφηευξθσ Ξεταμόρφωςθσ Ανίχνευςθ πλαςμιδίων DNA θλεκτροφόρθςθ Διεκνισ Βιβλιογραφία OXI 9. Μλινικά & περιβαλλοντικά ςτελζχθ Εντεροβακτθριακϊν 1. Φυποποίθςθ βακτθριδίων Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-26) με τθ χριςθ περιοριςτικϊν ενηφμων και θλεκτροφόρθςθ των κραυςμάτων DNA ςε παλλόμενο θλεκτρικό πεδίο γζλθσ (Pulsed Field Gel Electrophoresis PFGE) 2. Ανίχνευςθ των γονιδίων αντοχισ ςτα αντιβιοτικά blakpc & blavim &bla NDM Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-25) Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Σολυμεράςθσ (PCR) 64

65 ΦΡΞΕΑΥ ΧΘΞΕΙΑΥ ΦΞΘΞΑ ΧΘΞΕΙΑΥ ΟΕΤΡΧ & ΦΤΡΦΙΞΩΟ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 1. Σροςδιοριςμόσ ολικισ ςκλθρότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2340 C 2. Σροςδιοριςμόσ αςβεςτίου Ργκομετρικι APHA* 3500-Ca B 3. Σροςδιοριςμόσ μαγνθςίου Χπολογιςτικι APHA* Mg B 4. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν διαλελυμζνων ςτερεϊν (TDS) ςτουσ 180 C 1. Σροςδιοριςμόσ ph Υτακμικι Ξε phμετρο APHA* 2540 C APHA* 4500-H + Β 2. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και λφματα 2. Σροςδιοριςμόσ χλωριόντων 3. Σροςδιοριςμόσ αλκαλικότθτασ Ργκομετρικι Ργκομετρικι APHA* Cl - B APHA* 2320 B 4. Σροςδιοριςμόσ αγωγιμότθτασ Ξε Αγωγιμόμετρο APHA* 2510 B 3. Mθ επεξεργαςμζνα νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερά φυςικά μεταλλικά, επιφανειακά, υπόγεια νερά και λφματα Σροςδιοριςμόσ Οιτρωδϊν Φωτομετρικι MERCK WTW N5/25, με φωτομετρία 4. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά, υπόγεια νερά και λφματα 1. Σροςδιοριςμόσ Οιτρικϊν Φωτομετρικι 2. Σροςδιοριςμόσ Θειικϊν Φωτομετρικι 3. Σροςδιοριςμόσ ιόντων Αμμωνίου Φωτομετρικι MERCK WTW N2/25, με φωτομετρία MERCK WTW 14548, με φωτομετρία MERCK WTW A6/25, & MERCK WTW 14739, με φωτομετρία 65

66 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 4. Σροςδιοριςμόσ φκορίου Φωτομετρικι MERCK με φωτομετρία 1. Σροςδιοριςμόσ Βιοχθμικά Απαιτοφμενου Ρξυγόνου (BOD 5) 5 θμερϊν Ξανομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-111) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5210 D 5. Επιφανεικά νερά και λφματα 2. Σροςδιοριςμόσ Χθμικά Απαιτοφμενου Ρξυγόνου (COD) Φωτομετρικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ-110) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 5220 D 3. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν (ΦSS) ςτουσ C Υτακμικι Εςωτερικι Μζκοδοσ (ΜΔ- 108) βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 2540 D και ΕΝΡΦ ΕΟ 872: Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά, υπόγεια νερά 1. Σροςδιοριςμόσ εξαςκενοφσ Φωτομετρικι χρωμίου 2. Σροςδιοριςμόσ Υιδιρου Φωτομετρικι MERCK , με φωτομετρία MERCK WTW, 14549, με φωτομετρία APHA*: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st Edition, 2012 Μ.Ε.Δ.Χ. (Αρ. Σιςτ ) ΥΧΟΡΝΡ : 93 ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΞΕΟΕΥ : 57 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ : - 66

67 4. Περιφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ Θεςςαλίασ (Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ) ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: ΜΑΘΘΓΘΣΘ Χ. ΧΑΣΗΘΧΡΙΣΡΔΡΤΝΡΤ ΔΙΕΤΘΤΟΘ: ΠΑΠΑΜΤΡΙΑΗΘ 22, Σ.Μ , ΝΑΡΙΑ ΣΘΝ: ΦΑΠ:

68 4.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ Υτο ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ τθν περίοδο 25-26/7/2014 κατόπιν επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ από το Εκνικό Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΥΧΔ) εγκρίκθκε θ Επζκταςθ του Σεδίου Εφαρμογισ τθσ Διαπίςτευςθσ κατά ΕΝΡΦ ΕΟ ISO/IEC Ειδικότερα, το Επίςθμο Σεδίο Εφαρμογισ τθσ Διαπίςτευςθσ (ΕΣΕΔ) με Αρ. Σιςτ. 787 επεκτάκθκε ςε 7 νζεσ μεκόδουσ μικροβιολογικϊν δοκιμϊν και 12 νζεσ μεκόδουσ χθμικϊν δοκιμϊν. Φθν παροφςα περίοδο, το ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ ςτακερά προςανατολιςμζνο ςτθ φιλοςοφία τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του, προετοιμάηεται ςυςτθματικά για τθν επόμενθ αξιολόγθςθ από το ΕΥΧΔ (20-21/4/2015), με ςτόχο τθν επζκταςθ του ΕΣΕΔ ςε 17 νζεσ μεκόδουσ δοκιμϊν. Φο 2015 τονίηεται ότι το Φμιμα Ξοριακισ Επιδθμιολογίασ του Εργαςτθρίου κα αξιολογθκεί προκειμζνου να διαπιςτευκεί ςε 2 νζεσ μεκόδουσ. 68

69 69

70 4.2 Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Αυξθκθκαν κατά 7,76% τα δείγματα που παρελιφκθςαν και κατά 27,6% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Αυξικθκαν κατά 391 τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ) ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΕΣΡΤ: ΞΕΣΑΒΡΝΘ ΑΟΑΝΤΕΙ ΕΣΡΤ: % ΟΕΤΡ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ , ΟΕΤΡ ΑΣΡ ΞΦΟ , ΟΕΤΡ ΑΣΡ ΜΡΝΧΞΒΘΦΙΜΕΥ ΔΕΠΑΞΕΟΕΥ , ΟΕΤΡ ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΡ , ΟΕΤΡ ΑΣΡ ΑΜΦΕΥ ΜΡΝΧΞΒΘΥΘΥ , ΟΕΤΡ ΓΙΑ ΑΟΙΧΟΕΧΥΘ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑΥ , ΦΤΡΦΙΞΑ , ΜΝΙΟIΜΑ ΔΕΙΓΞΑΦΑ , ΧΘΞΙΜΕΥ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ ΥΕ ΟΕΤΑ, ΑΣΡΒΝΘΦΑ , ΕΝΕΓΧΡΥ ΧΕΤΙΩΟ & ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ , ΤΟΡΝΑ ,

71 Ποςοτικζσ μεταβολζσ ανά είδοσ δείγματοσ για τα ζτθ ΔΛΔΓΥΟ ΥΔΡΗΧΝ & ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ Δ ΝΔΡΑ ΚΛΗΝΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΟΟΣΙΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΑ ΝΔΡΟ ΓΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΛΔΓΔΧΝΔΛΛΑ ΝΔΡΟ ΑΠΟ ΑΚΣΔ ΚΟΛΤΜΒΖΖ ΝΔΡΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟ 71 ΝΔΡΟ ΑΠΟ ΚΟΛΤΜΒΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΝΔΡΟ ΑΠΟ ΜΣΝ ΝΔΡΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ

72 Ανάλυςθ φορζων ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ Γ.Λ. ΙΑΟΗΠΑΠ 1 1 Γ.Λ. ΘΝΟΗΛΘΝ 2 2 Γ.Λ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 6 6 Γ.Λ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 6 6 Γ.Λ. ΘΔΑΓΔΛΔΗΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ 9 9 Γ.Λ. ΣΗΝ Γ.Λ. ΑΚΦΗΠΠΑΠ Γ.Λ. ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ Γ.Λ. ΠΔΟΟΥΛ Γ.Λ. ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ Γ.Λ. ΓΟΔΒΔΛΥΛ Γ.Λ. ΛΑΝΠΑΠ Γ.Λ. ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ξ.Γ.Λ.ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ ΘΔ.ΦΗ.ΑΞ Γ.Λ. ΦΙΥΟΗΛΑΠ (Ξρώην ΘΔΘΘΑΚΔΑ) Γ.Λ. ΒΝΙΝ Θ.. ΑΚΛΡΑΗΝ Γ.Λ. Γ.ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Γ.Λ. ΒΔΟΝΗΑΠ ΘΔ.ΦΗ.ΑΞ Αμσνηαίοσ Γ.Λ. ΑΓΗΝΠ ΞΑΙΝΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Γ.Λ. ΘΝΕΑΛΖΠ Γ.Λ. ΙΑΚΗΑΠ Γ.Λ. ΦΙΥΟΗΛΑΠ Γ.Λ. ΡΟΗΘΑΙΥΛ Γ.Λ. ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ ΤΣΗΑΡΟΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ Γ.Λ. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ Γ.Λ. ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ Γ.Λ. Δ.ΒΔΛΗΕΔΙΝ 2-2 Γ.Λ. ΘΑΒΑΙΑΠ 1-1 ΗΑΠΥ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 2-2 ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ: ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ:

73 ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑ Γ.Ν. Δ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Γ.Ν. ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Γ.Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ Γ.Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ Γ.Ν. ΛΑΜΗΑ Γ.Ν. ΚΟΕΑΝΖ Γ.Ν. ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ Αμσνηαίοσ Γ.Ν. ΒΔΡΟΗΑ Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ Κ.Τ. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ Γ.Ν. ΒΟΛΟΤ ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ Γ.Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ (Πρώην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Π.Γ.Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γ.Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Γ.Ν. ΝΑΟΤΑ Γ.Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Γ.Ν. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ Γ.Ν. ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ Γ.Ν. ΑΜΦΗΑ Γ.Ν. ΥΗΟΤ Γ.Ν. ΘΔΑΓΔΝΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ Γ.Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ Γ.Ν. ΚΟΡΗΝΘΟΤ Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ Γείγμαηα έηοσς 2013 Γείγμαηα έηοσς

74 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ & Γ.Δ.Τ.Α ΜΔΣΑΒΟΛΗ Ξ.Δ. ΠΔΟΟΥΛ 1 1 ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Ξ.Ν.Θα.Κα.Θε.Βε. 1 4 Ξ.Δ. ΟΔΘΚΛΝ 2 2 ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΔΙΑΠΠΥΛΑΠ 4 4 Δ.Δ.Ι. (Βιολογικός Ρσρνάβοσ) 6 6 Ξ.Δ. ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ Ξ.Δ. ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ Γ.Δ..Α. ΘΑΒΑΙΑΠ Ξ.Δ. ΞΗΔΟΗΑΠ Γ.Δ..Α. ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ Ξ.Δ. ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Ξ.Δ. ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΣΡΑ ΙΑΟΗΠΑΠ Ξ.Δ. ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ Ξ.Δ. ΓΟΔΒΔΛΥΛ Ξ.Δ. ΓΟΑΚΑΠ Ξ.Δ. ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ Ξ.Δ. ΦΥΘΗΓΑΠ Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΟΝΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ Ξ.Δ. ΡΟΗΘΑΙΥΛ Ξ.Δ. ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ Ξ.Δ. ΜΑΛΘΖΠ Ξ.Δ. ΘΑΒΑΙΑΠ Γ.Δ..Α. ΦΑΟΘΑΓΝΛΑΠ Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ξ.Δ. ΘΝΕΑΛΖΠ Ξ.Δ. ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ & ΠΞΝΟΑΓΥΛ Ξ.Δ. ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΓΖΚΝΠ ΦΑΟΘΑΓΥΛΑΠ 1-1 Γ.Δ..Α. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ 3-3 Γ.Δ..Α. ΞΙΖΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ 4-4 ΓΖΚΝΠ ΡΟΗΘΑΗΥΛ 4-4 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ 4-4 ΓΖΚΝΠ ΑΙΝΛΖΠΠΝ Ξ.Δ. ΘΔΟΘΟΑΠ Γ.Δ..Α. ΔΙΑΠΠΝΛΑΠ Ξ.Δ. ΖΙΔΗΑΠ Ξ.Δ. ΙΑΟΗΠΑΠ ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ & Γ.Δ.Τ.Α.: %) ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ & Γ.Δ.Τ.Α.:

75 ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ & Γ.Δ.Τ.Α. Π.Δ. ΛΑΡΗΑ Π.Δ. ΖΛΔΗΑ Γ.Δ.Τ.Α. ΔΛΑΟΝΑ Π.Δ. ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΖΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΑΗΧΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΠΤΛΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΧΝΑ Π.Δ. ΦΘΗΧΣΗΓΑ Π.Δ. ΜΑΓΝΖΗΑ & ΠΟΡΑΓΧΝ Π.Δ. ΚΟΕΑΝΖ Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ.Δ.Τ.Α. ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ Π.Δ. ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ Π.Δ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ Π.Δ. ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Π.Δ. ΦΧΚΗΓΑ Π.Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ Π.Δ. ΓΡΑΜΑ Π.Δ. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Π.Δ. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΤΣΑ ΛΑΡΗΑ Π.Δ. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Π.Δ. ΚΑΡΓΗΣΑ Γ.Δ.Τ.Α. ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ Π.Δ. ΠΗΔΡΗΑ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑ Π.Δ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Π.Δ. ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ Δ.Δ.Λ. (Βιολογικός Σσρνάβοσ) ΓΑΑΡΥΔΗΟ ΔΛΑΧΝΑ Π.Δ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. Π.Δ. ΔΡΡΧΝ Γείγμαηα έηοσς 2014 Γείγμαηα έηοσς

76 ΔΦΔΣ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΔΦΔΡ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΦΔΡ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ Γ/ΛΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -130 ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΔΦΔΣ: %) ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΦΔΣ: 2 2 ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΦΔΣ ΔΦΔΣ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΦΔΣ ΘΔΑΛΗΑ Γείγμαηα έηοσς 2013 Γείγμαηα έηοσς

77 ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΔ ΠΔΓΤ Θεσσαλίας & ΑΝΑΛΤΔΙ ΓΙΑ Γ.Δ.Γ.Τ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΞΔΓ Αν. Κακεδονιας Θράκης 5 5 ΞΔΓ Οόδοσ 6 6 ΞΔΓ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ 19 ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 19 ΞΔΓ Θεζζαλίας (πηρεζία Γειγμαηοληψίας) ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ: %) ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΓΔΓΤ 3 0 ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΔ ΠΔΓΤ Θεσσαλίας & ΑΝΑΛΤΔΙ ΓΙΑ Γ.Δ.Γ.Τ. ΠΔΓΤ Θεζζαλίας (Τπηρεζία Γειγμαηοληυίας) ΠΔΓΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΔΓΤ Ρόδοσ ΠΔΓΤ Αν. Μακεδονιας Θράκης Γείγμαηα έηοσς 2013 Γείγμαηα έηοσς

78 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΟΡΔΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΔΦΔΡ ΙΝΗΞΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΡΝ ΓΔΓ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ & ΘΔΛΡΟΑ ΓΔΗΑΠ ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΔΩΝ : ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΦΟΡΔΧΝ ΣΗΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ & ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΛΟΗΠΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΓΔΓΤ ΔΦΔΣ

79 ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΓΗΑ Γ.Δ.Γ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΔΠ ΞΔΓ Θεζζαλίας ( -56,04 %) ΔΦΔΡ ( -55,97 %) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ & Γ.Δ..Α ( 9,72 %) ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ( 58,05 %) ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ : %) ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΔΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ & Γ.Δ.Τ.Α. ΔΦΔΣ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΠΔΓΤ Θεζζαλίας ΑΝΑΛΤΔΗ ΓΗΑ Γ.Δ.Γ.Τ Γείγμαηα έηοσς 2013 Γείγμαηα έηοσς

80 ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ ( 58,05 %) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ & Γ.Δ..Α ( 9,72 %) ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ( 19,98 %) ΔΦΔΡ ( -55,97 %) ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΔΠ ΞΔΓ Θεζζαλίας ( -56,04 %) ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ( 147,06 %) ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΓΗΑ Γ.Δ.Γ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ : ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ & Γ.Δ.Τ.Α. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΔΣ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΠΔΓΤ Θεζζαλίας ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΛΤΔΗ ΓΗΑ Γ.Δ.Γ.Τ. 80

81 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ & Δ.Ε.Τ.Α. ΕΧΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΕΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΕ ΠΕΔΤ Θεσσαλίας ΕΞΧΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΑΝΑΛΤΕΙ ΓΙΑ Δ.Ε.Δ.Τ. 81

82 ΞΘΟΙΑΙΑ ΔΡΑΣΘΡΙΡΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΡ ΕΣΡ 2014 ΞΙΜΡΡΒΙΡΝΡΓΙΜΡ ΣΡΞΕΑ ΧΘΞΙΜΡ ΣΡΞΕΑ ΟΕΡΑ ΑΟΘΡΩΠΙΟΘ ΜΑΣΑΟΑΝΩΘ * ΕΞΦΙΑΝΩΞΕΟΡ ΘΑΝΑΙΟΑ ΜΡΝΤΞΒΘΣΙΜΕ ΞΣΟ ΣΡΡΦΙΞΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑ * ΜΝΙΟΙΜΑ * ΕΠΙΦΑΟΕΙΕ ΑΟΘΡΩΠΙΟΘ ΜΑΣ. ΑΠΡΒΝΘΣΑ Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α ΙΑΟΡΧΤΑΤΙΡΥ ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΥ ΞΑΤΦΙΡΥ ΑΣΤΙΝΙΡΥ ΞΑΙΡΥ ΙΡΧΟΙΡΥ ΙΡΧΝΙΡΥ ΑΧΓΡΧΥΦΡΥ ΥΕΣΦΕΞΒΤΙΡΥ ΡΜΦΩΒΤΙΡΥ ΟΡΕΞΒΤΙΡΥ ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΥ ΤΟΡΝΡ :

83 Σο 2013 εγκαινιάςκθκε το Σμιμα Ξοριακισ Επιδθμιολογίασ και κατά τθ διάρκεια του 2014 πραγματοποιικθκαν εξετάςεισ νερϊν, τροφίμων και κλινικϊν δειγμάτων για τισ παραμζτρουσ: ΑΟΑΝΤΕΙ ΞΡΡΙΑΜΘ ΕΠΙΔΘΞΙΡΝΡΓΙΑ 2014 HAV Ανίχνευςθ Legionella Sequencing Legionella Rotavirus Norovirus ΑΝΑΛΤΔΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HAV Ανίτνεσζη Legionella Sequencing Legionella Rotavirus 83

84 Παρουςίαςθ υγκριτικισ εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ του Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ για τα ζτθ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

85 4.3 Δράςεισ Παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Τγείασ Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ Φο προςωπικό του ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ κατά τθ διάρκεια του 2014 ςυμμετείχε: 1. Εναρκτιρια ςυνάντθςθ του προγράμματοσ ΕΠΑ του ΜΕΕΝΠΟΡ: «Δικτφωςθ φορζων πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ (ιδιωτικϊν και δθμόςιων) ςε πανελλαδικι κλίμακα για τθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ και τον ζλεγχο μεταδοτικϊν νοςθμάτων», 31/01/2014, ςτο Αμφικζατρο τθσ ΕΥΔΧ, Ακινα Ο.Ξπιτςόλασ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 2. Περιβαλλοντικι επιτιρθςθ λυμάτων για ανίχνευςθ άγριου ιοφ πολιομυελίτιδασ ςτθν περιφζρεια Μεντρικισ Ξακεδονίασ (ςυνεργαςία του ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ/Εκνικο Εργαςτιριο Αναφοράσ Εντεροϊϊν πολιοϊων). 3. υνάντθςθ φορζων ςχετικά με τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ ελονοςίασ. Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαρδίτςασ τθσ Σεριφζρειασ Θεςςαλίασ, όπου ςυηθτικθκε με τον Επιςτθμονικό Χπεφκυνο του ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ κακθγθτι κφριο Χ. Χατηθχριςτοδοφλου, το πρόγραμμα ελζγχου και πρόλθψθσ τθσ ελονοςίασ ςτθ Φίλια Υοφάδων Μαρδίτςασ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, παρουςία του Αντιπεριφερειάρχθ Μαρδίτςασ. Μαρδίτςα, 26/3/ Ενθμζρωςθ εγκατάςταςθ και εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν υγείασ ςτθν καταγραφι του υςτιματοσ Εργαςτθριακισ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΜΕΕΝΠΟΡ, ςτο Γ.Ο. Θεςςαλονίκθσ Γ.Σαπανικολάου, το Σ.Γ.Ο. Θεςςαλονίκθσ ΑΧΕΣΑ και το Σ.Γ.Ο. Αλεξανδροφπολθσ. Υκοπόσ τθσ παρζμβαςθσ είναι θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ ςυμμετοχι νοςοκομείων και διαγνωςτικϊν κζντρων ςτο ςφςτθμα εργαςτθριακισ επιτιρθςθσ πακογόνων ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ μασ ςτα ευρωπαϊκά δίκτυα εργαςτθριακισ επιτιρθςθσ, 26/11/2014 ζωσ τισ 27/11/2014, Ο.Ξπιτςόλασ 5. (Πανελλινια) Ξελζτθ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ βρεφϊν και παιδιϊν θλικίασ εϊσ 3 ετϊν ςε ςυνεργαςία με το ΜΕ.ΕΝ.Σ.ΟΡ. Χ.Χατηθχριςτοδοφλου, Α.Ματςιοφλθσ 4.4 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ Φο προςωπικό του ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ κατά τθ διάρκεια του 2014 ςυμμετείχε : 1. Θμερίδα με κζμα: «Διεργαςτθριακζσ Δοκιμζσ», 5/3/ 2014, Ακινα - Α.Ματςιαφλάκα, Ξ.Χατηθνίκου 2. Θμερίδα με κζμα: «Ποιότθτα Οερϊν Watermicro», τθσ Διεφκυνςθσ Χγειονομικισ Ξθχανικισ και Χγιεινισ Σεριβάλλοντοσ του Χπουργείου Χγείασ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ τθσ Ξικροβιολογικισ Σοιότθτασ των Χδάτων, 21/3/2014 Χπουργείο Χγείασ, ΑΘΘΟΑ - Ματςιαφλάκα Α ο Πανελλινιο υνζδριο Δθμόςιασ Τγείασ & Τπθρεςιϊν Τγείασ, 31/3-2/4/2014, Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel Α.Ματςιαφλάκα, Ξ.Μουρζασ, X.Xατηθχριςτοδοφλου, 4. Θμερίδα με τίτλο: «Ξζκοδοι δειγματολθψίασ υδάτων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. Ερμθνεία αποτελεςμάτων Διορκωτικζσ ενζργειεσ» ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ πρόγραμματοσ ΕΥΣΑ «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ» 10/4/2014, Στολεμαϊδα - Ξ.Χατηθνίκου 5. Θμερίδα με τίτλο: «Ξζκοδοι δειγματολθψίασ υδάτων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. Ερμθνεία αποτελεςμάτων Διορκωτικζσ ενζργειεσ» ςτα πλαίςια του 85

86 επιχειρθςιακοφ πρόγραμματοσ ΕΥΣΑ «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ », ΣΕΔΧ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, 11/4/2014, Θεςςαλονίκθ - Ξ.Χατηθνίκου ο Πανελλινιο υνζδριο τατιςτικισ, 23-26/4/2014, Θεςςαλονίκθ Α.Ματςιοφλθσ 7. Hμερίδα με τίτλο «Ματαπολζμθςθ κουνουπιϊν , οργάνωςθ επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζργου», Σεριφζρεια Σελοποννιςου ςτο Αποςτολοποφλειο Σνευματικό Μζντρο του Διμου Φρίπολθσ, 28/4/2014 Φρίπολθ Χ.Χατηθχριςτοδοφλου. 8. Θμερίδα με τίτλο: «Ξζκοδοι δειγματολθψίασ υδάτων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. Ερμθνεία αποτελεςμάτων Διορκωτικζσ» ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ΕΥΣΑ «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ », 11/06/2014, Αμφικζατρο του Γενικοφ Οοςοκομείου Τόδου - Ξ.Μουρζασ 9. Θμερίδα με τίτλο: «Ξζκοδοι δειγματολθψίασ υδάτων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. Ερμθνεία αποτελεςμάτων Διορκωτικζσ» ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ΕΥΣΑ «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ », Αμφικζατρο Γενικοφ Οοςοκομείου Ναμίασ, 24/10/2014, Ναμία Α.Ματςιαφλάκα Ξ.Χατηθνίκου ο ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΤΟΕΔΡΙΡ του ΦΡΡΡΤΞ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΙΑΣΡΙΜΘ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ Χατηθχριςτοδοφλου Χ., Μουρζασ Ξ., Μυρίτςθ Ξ., Ματςιαφλάκα Ά., Χατηθνίκου Ξ., Ι.Μρίςτο 11. Θμερίδα με τίτλο «Περιβάλλον & Τγεία Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ Υδατοσ», ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ELQA Διεργαςτθριακά Υχιματα Ελζγχου Ικανότθτασ Διαγνωςτικϊν & Βιοαναλυτικϊν Εργαςτθρίων, με φορζα υλοποίθςθσ το ΜΦΕ Θεςςαλίασ υπό τθν αιγίδα του ΦΕΙ Θεςςαλίασ, ΦΕΙ Θεςςαλίασ, 5/12/2014, Νάριςα Ξ.Χατηθνίκου 12. Εκαιδευτικό Υεμινάριο με τίτλο: «Διαπίςτευςθ μζκοδων για τα εργαςτιρια Δθμόςιασ Τγείασ ςτισ Περιφζριεσ» ςτα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ΕΥΣΑ «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ », Νάριςα 18-19/12/2014, Χατηθχριςτοδοφλου Χ., Μουρζασ Ξ., Χατηθνίκου Ξ 13. 4th Food and Environmental Virology conference (FEV). 2-5 Υεπτεμβρίου, Ιόνιοσ Ακαδθμία, Μζρκυρα. Ι. Μρίςτο 14. Θμερίδα με κζμα «Ματαπολζμθςθ Μουνουπιϊν και Δθμόςια Χγεία ςτθν Ελλάδα» θ οποία διοργανϊκθκε ςτο πλαίςιο του 19ου Ευρωπαϊκοφ Υυνεδρίου τθσ SOVE (Society of Vector Ecology), Θεςςαλονίκθ, 15/10/2014 Χ.Χατηθχριςτοδοφλου. 4.5 Επιςτθμονικι Δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ 1. Υυμμετοχι του Επιςτθμονικοφ Χπευκφνου κακθγθτι κυρίου Χ.Χατηθχριςτοδοφλου του ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ ςτθ ςυνάντθςθ των Τπευκφνων Π.Ε.Δ.Τ., 13/01/2014 Βάρθ Αττικισ 2. Εναρκτιρια ςυνάντθςθ του προγράμματοσ ΕΥΣΑ του ΜΕΕΝΣΟΡ: «Δικτφωςθ φορζων πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ (ιδιωτικϊν και δθμόςιων) ςε πανελλαδικι κλίμακα για τθν επιδθμιολογικι επιτιρθςθ και τον ζλεγχο μεταδοτικϊν νοςθμάτων», 31/01/2014, ςτο Αμφικζατρο τθσ ΕΥΔΧ, Ακινα Ο.Ξπιτςόλασ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 3. Ρμιλία με κεματολογία που αφορά 1) ςτθν ποιότθτα νερϊν (πόςιμων, εμφιαλωμζνων, επιφανειακϊν, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν), 2) ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 3) ςτθν αντιμετϊπιςθ εργαςτθριακϊν προβλθμάτων ελζγχου ποιότθτασ νεροφ, 4) ςτθν διαπίςτευςθ των εργαςτθρίων μικροβιολογικϊν δοκιμϊν, 5) ςτθν αντιμετϊπιςθ υγειονομικϊν ζκτακτων περιςτατικϊν 6) ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ 86

87 του νεροφ, ςτα πλαίςια τθσ θμερίδασ με κζμα: «Ποιότθτα Οερϊν Watermicro», τθσ Διεφκυνςθσ Χγειονομικισ Ξθχανικισ και Χγιεινισ Σεριβάλλοντοσ του Χπουργείου Χγείασ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιςτθμονικι Εταιρεία Ξελζτθσ τθσ Ξικροβιολογικισ Σοιότθτασ των Χδάτων, 21/3/2014 Χπουργείο Χγείασ, ΑΘΘΟΑ Α.Ματςιαφλάκα 4. υνάντθςθ φορζων ςχετικά με τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ ελονοςίασ ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Μαρδίτςασ τθσ Σεριφζρειασ Θεςςαλίασ. Υτθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκε το πρόγραμμα ελζγχου και πρόλθψθσ τθσ ελονοςίασ ςτθ Φίλια Υοφάδων Μαρδίτςασ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, παρουςία του Αντιπεριφερειάρχθ Μαρδίτςασ, 26/3/2014 Μαρδίτςα Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 5. Ρμιλία ςτο πλαίςιο τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα: «Απολογιςμόσ εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Τγείασ». 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel - Α.Ματςιαφλάκα 6. Ρμιλία με κζμα: «Θ ςθμαςία των εργαςτθρίων ΔΤ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ του νεροφ ( πόςιμο & αναψυχισ)», 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel - Ξ. Μουρζασ 7. Ειςιγθςεισ με κζματα: ««Δειγματολθψία νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, εςωτερικϊν υδάτων και αποβλιτων για χθμικό ζλεγχο», «Ερμθνεία Αποτελεςμάτων Χθμικϊν Ελζγχων και Διορκωτικζσ Ενζργειεσ»», ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ», 10/4/2014 Στολεμαιδα Ξ. Χατηθνίκου 8. Ειςιγθςεισ με κζματα «Δειγματολθψία νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, εςωτερικϊν υδάτων και αποβλιτων για χθμικό ζλεγχο», «Ερμθνεία Αποτελεςμάτων Χθμικϊν Ελζγχων και Διορκωτικζσ Ενζργειεσ», ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ», 11/4/2014 ΣΕΔΧ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, Θεςςαλονίκθ Ξ.Χατηθνίκου 9. Ειςιγθςθ με κζμα: «Ξακιματα από τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο των νοςθμάτων που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ», ςτα πλαίςια τθσ θμερίδασ με τίτλο «ΜΑΦΑΣΡΝΕΞΘΥΘ ΜΡΧΟΡΧΣΙΩΟ , ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΜΑΙ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΕΤΓΡΧ», Σεριφζρεια Σελοποννιςου ςτο Αποςτολοποφλειο Σνευματικό Μζντρο του Διμου Φρίπολθσ, 28/4/2014, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου. 10. Ρμιλία με κζμα: «Αρχζσ δειγματολθψίασ πόςιμου νεροφ και νερϊν αναψυχισ», ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ», 11/6/2014 Αμφικζατρο του Γενικοφ Οοςοκομείου Τόδου Ξ.Μουρζασ 11. Διάλεξθ με κζμα «Αποτελζςματα του προγράμματοσ MALWEST» ςτο πλαίςιο τθσ Θμερίδασ με κζμα «Ματαπολζμθςθ Μουνουπιϊν και Δθμόςια Χγεία ςτθν Ελλάδα» θ οποία διοργανϊκθκε ςτο πλαίςιο του 19ου Ευρωπαϊκοφ Υυνεδρίου τθσ SOVE (Society of Vector Ecology), Θεςςαλονίκθ, 15/10/

88 12. Ρμιλίεσ με κζματα: «Δειγματολθψία νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, εςωτερικϊν υδάτων και αποβλιτων για χθμικό ζλεγχο», «Ερμθνεία Αποτελεςμάτων Χθμικϊν Ελζγχων και Διορκωτικζσ Ενζργειεσ», ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ», 24/10/2014 Αμφικζατρο του Γενικοφ Οοςοκομείου Ναμίασ Α.Ματςιαφλάκα 13. Ρμιλία με κζμα: «Δειγματολθψία νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, εςωτερικϊν υδάτων και αποβλιτων για χθμικό ζλεγχο», ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ», Αμφικζατρο Γενικοφ Οοςοκομείου Ναμίασ, 24/10/2014 Ξ.Χατηθνίκου 14. Ρμιλία με κζμα: «Μριτιρια ειςαγωγισ εμβολίων ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν», ςτα πλαίςια τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα «ΧΤΘΥΘ ΜΑΣΟΡΧ ΥΕ ΣΑΙΔΙΑ ΜΑΙ ΕΟΘΝΙΜΕΥ ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ ΜΑΙ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΙΥΞΡΙ ΥΧΕΦΙΜΑ ΞΕ ΦΘΟ ΑΟΦΙΜΑΣΟΙΥΦΙΜΘ ΣΡΝΙΦΙΜΘ». 5 ο ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ του ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ - Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 15. Υυντονιςτισ δορυφορικισ διάλεξθσ με κζμα «Σα εμβόλια κφματα τθσ επιτυχίασ τουσ», ςτα πλαίςια του 5 ου ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡΧ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ του ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ - Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 16. Ρμιλία με κζμα: «Ζκκεςθ ςε φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα: Επιδθμιολογικά δεδομζνα από γεωργικι περιοχι τθσ Θεςςαλίασ», ςτα πλαίςια τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα «ΕΜΘΕΥΘ ΥΕ ΤΧΣΑΟΦΕΥ ΦΧΥΙΜΘΥ ΜΑΙ ΑΟΘΤΩΣΡΓΕΟΡΧΥ ΣΤΡΕΝΕΧΥΘΥ. ΕΣΙΣΦΩΥΕΙΥ ΕΣΙ ΦΘΥ ΧΓΕΙΑΥ». 5 ο ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΤΟΕΔΡΙΡ του ΦΡΡΡΤΞ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΙΑΣΡΙΜΘ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ - Ξ. Μουρζασ 17. Υυντονιςτισ τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα «Οοςιματα που μεταδίδονται με διαβιβατζσ: παρελκόν, παρόν και μζλλον ςτθν Ελλάδα» ςτο πλαίςιο του 5ου Σανελλθνίου Υυνεδρίου του Φόρουμ Δθμόςιασ Χγείασ και Μοινωνικισ Ιατρικισ, Θεςςαλονίκθ, 21-23/11/ Υυντονιςτισ τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα «Εποχιακι γρίπθ: νεϊτερα δεδομζνα» ςτο πλαίςιο του 5ου Σανελλθνίου Υυνεδρίου του Φόρουμ Δθμόςιασ Χγείασ και Μοινωνικισ Ιατρικισ, Θεςςαλονίκθ, 21-23/11/ Οοεμβρίου, Υυντονιςτισ και ομιλθτισ με κζμα «Μριτιρια ειςαγωγισ εμβολίων ςτο Εκνικό Πρόγραμμα «Εμβολιαςμϊν» ςτο πλαίςιο τθσ ςτρογγυλισ τράπεηασ με κζμα «Εμβολιαςμοί» ςτο 5ο Σανελλινιο Υυνζδριο του Φόρουμ Δθμόςιασ Χγείασ και Μοινωνικισ Ιατρικισ, Θεςςαλονίκθ, 21-23/11/ Οοεμβρίου, Ρμιλία με κζμα: «Δειγματολθψία νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερϊν αναψυχισ και εςωτερικϊν υδάτων για χθμικό ζλεγχο» ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ 88

89 ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ» Νάριςα 19/12/2014- Ξ. Χατηθνίκου 21. Ρμιλία με κζμα: «Δειγματολθψία υπογείων υδάτων και αποβλιτων για χθμικό ζλεγχο» ςτα πλαίςια του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ: «ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ » με τίτλο: «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ» Νάριςα 19/12/2014- Ξ.Μουρζασ 4.6 Δθμοςιεφςεισ/Ανακοινϊςεισ Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ ΕΝΕΤΘΕΡΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ Ε ΕΝΝΘΟΙΜΑ ΤΟΕΔΡΙΑ 1. ΔΙΕΡΕΤΟΘΘ ΤΡΡΡΘ ΜΡΡΤΞΑΣΩΟ ΓΑΣΡΕΟΣΕΡΙΣΙΔΑ Ε ΜΕΟΣΡΡ ΣΘΝΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ, ΑΘΘΟΑ, ΟΡΕΞΒΡΙΡ 2013 Χ.Υιλβζςτροσ, Μ.Ξζλλου, Θ.Υιδερόγλου, Θ.Γεωργακοποφλου, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 10 Ρ Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 2. ΔΡΑΕΙ ΜΕ.ΕΝ.Π.ΟΡ. ΠΡΤ ΑΦΡΡΡΤΟ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΣΑΣΙΜΩΟ ΞΕ ΠΙΘΑΟΘ ΕΜΘΕΘ Ε ΝΤΑ, ΓΙΑ ΣΘΟ ΠΡΡΑΠΙΘ ΣΘ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ Γ.Τθγάκοσ, Γ.Δουγάσ, Α.Ξπάκα, Υ.Φςιόδρασ, Αικ.Μαραγεϊργου, Δ.Θλιόπουλοσ, Αικ.Νιόνα, Α.Φόλια, Α.Ξελιγκϊνθσ, Θ.Γεωργακοποφλου, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 3. ΠΑΡΑΜΡΝΡΤΘΘΘ ΣΘ ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΣΩΟ ΤΔΑΣΩΟ ΣΘ ΝΙΞΟΘ ΜΑΡΝΑ ΜΑΙ ΣΡΤ ΠΘΟΕΙΡΤ ΠΡΣΑΞΡΤ Ο.Μανελλόπουλοσ, Ξ. Χατηθνίκου, Ξ. Γεννατά, Δ. Γκαγτηισ, Α.Φςακάλωφ, Χ. Χατηθχριςτοδοφλου 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 4. ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ ΑΠΡ ΣΘΟ ΠΙΝΡΣΙΜΘ ΕΦΑΡΞΡΓΘ ΣΡΤ ΤΣΘΞΑΣΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΘ ΕΠΙΣΘΡΘΘ Α.Νάμπρου, Ο.Ξπιτςόλασ, Ι.Δθμοποφλου, Μ.Μαλογριοποφλου, Α.Μανδφλθ, Ο.Σαλαιολόγου, Ε.Σαραςκάκθ, Ι.Μόκκαλθ, Θ.Γεωργακοποφλου, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 5. ΤΞΠΝΘΡΩΞΑΣΙΜΘ ΕΠΙΣΘΡΘΘ ΔΕΙΓΞΑΣΩΟ ΜΡΠΡΑΟΩΟ ΓΙΑ ΑΟΙΧΟΕΤΘ ΑΓΡΙΡΤ ΠΡΝΙΡΙΡΤ Ε ΡΞΑΔΕ ΤΨΘΝΡΤ ΜΙΟΔΤΟΡΤ: ΠΡΡΜΑΣΑΡΜΣΙΜΑ ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ. Γεωργακοποφλου Θ., Βερναρδάκθ Α., Ξζνεγασ Δ., Σόγκα Β., Ναμπροποφλου Υ., Φςερϊνθ Ξ.,Ματςαοφνοσ Σ., Ξαυραγάνθσ Σ., Ξεντισ Α., Χατηθχριςτοδοφλου Χ., Μρεμαςτινοφ Φ. 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 6. ΣΡ ΜΑΠΟΙΞΑ ΣΩΟ ΕΦΘΒΩΟ ΣΘΟ ΕΝΝΑΔΑ. Ταχιϊτθσ Γ., Ξπαρμποφνθ Α., Ξπαςαγιάννθσ Α., Ξεράκου Μ., Kατςιοφλθσ Α., Ξθλϊνθ Ε., Μουρζα-Μρεμαςτινοφ Φ., Χατηθχριςτοδοφλου Χ. 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 89

90 7. ΤΠΡΔΕΙΝΩΘ ΜΡΡΤΞΑΣΩΟ ΑΝΞΡΟΕΝΝΩΘ ΜΑΙ ΙΓΜΕΝΝΩΘ ΑΠΡ ΣΑ ΔΘΞΡΙΑ ΟΡΡΜΡΞΕΙΑ ΣΘ ΧΩΡΑ ΣΡ ΤΣΘΞΑ ΤΠΡΧΡΕΩΣΙΜΘ ΔΘΝΩΘ ΟΡΘΞΑΣΩΟ, Ξζλλου Μ., Υιδερόγλου Θ., Σοταμίτθ Μόμθ Ξ., Γεωργακοποφλου Θ., Χατηθχριςτοδοφλου Χ. 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ «ΘΞΡΥΙΑ ΧΓΕΙΑ: ΤΡΞΡΥ ΣΤΡΥ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ», 31/3-2/4/2014 Ακινα, Πενοδοχείο Divani Caravel 8. ΜΡΡΤΞΑΣΑ ΣΤΦΡΕΙΔΡΤ ΠΤΡΕΣΡΤ / ΠΑΡΑΣΤΦΡΤ ΧΕΣΙΗΡΞΕΟΑ ΞΕ ΣΑΠΙΔΙ Ε ΕΟΔΘΞΙΜΕ ΧΩΡΕ. ΕΝΝΑΔΑ, Ξζλλου Μ., Υιδερόγλου Θ., Σοταμίτθ-Μόμθ Ξ., Γεωργακοποφλου Θ., Χατηθχριςτοδοφλου Χ., 4 Ρ ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ ΦΑΠΙΔΙΩΦΙΜΘΥ (ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΤΡΣΙΜΘΥ) ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Ακινα, 11-13/4/ ΕΜΘΕΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΩΟ ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΩΟ ΑΠΡ ΣΘ ΔΙΕΟΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΓΧΩΟ ΣΡ ΠΝΑΙΙΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΩΟ ΕΠΙΘΞΩΟ ΕΝΕΓΧΩΟ ΑΦΑΝΕΙΑ ΜΑΙ ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΣΡΡΦΙΞΩΟ ΑΠΡ ΣΡΟ ΕΟΙΑΙΡ ΦΡΡΕΑ ΕΝΕΓΧΡΤ ΣΡΡΦΙΞΩΟ (ΕΦΕΣ) ΕΣΩΟ Ξ.Μυρίτςθ, Α.Ματςιαφλάκα, Φ.Μολοκυκοποφλου, Δ.Οικοφλθσ, Α.Δαςκαλάκθ, Σ.Μεραςιϊτθσ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 5 ο ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ του ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ 10. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΡΤ ΡΝΙΜΡΤ ΜΑΙ ΕΠΑΘΕΟΡΤ ΧΡΩΞΙΡΤ Ε ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΠΡΙΞΡΤ ΟΕΡΡΤ ΣΘ Π.Ε. ΜΡΗΑΟΘ Ξ.Χατηθνίκου, Ξ.Γεννατά, Δ.Γκαγκτηισ, Α.Φςακάλωφ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 5 ο ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ του ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ 11. ΤΓΜΡΙΣΙΜΘ ΞΕΝΕΣΘ ΣΘ ΞΕΘΡΔΡΤ ENTEROLERT ΞΕ ΣΘΟ ΞΕΘΡΔΡ ISO :2001ΓΙΑ ΣΘΟ ΑΟΙΧΟΕΤΘ ΜΑΙ ΜΑΣΑΞΕΣΡΘΘ ΕΟΣΕΡΡΜΡΜΩΟ Ε ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΟΕΡΡΤ ΑΟΘΡΩΠΙΟΘ ΜΑΣΑΟΑΝΩΘ Ξ.Επιςκόπου, Α.Ματςιαφλάκα, Ξ.Μυρίτςθ, Υ.Σουρνάρασ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 5 ο ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ του ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ 12. ΞΙΜΡΡΒΙΑΜΡΙ ΠΑΡΑΓΡΟΣΕ ΠΡΤ ΧΕΣΙΗΡΟΣΑΙ ΞΕ ΣΡ ΔΙΜΣΤΡ ΤΔΡΕΤΘ ΣΡΤ ΣΕΧΟΘΣΡΤ ΟΕΦΡΡΤ ΜΑΙ ΠΑΡΑΓΡΟΣΕ ΜΙΟΔΤΟΡΤ ΠΡΤ ΧΕΣΙΗΡΟΣΑΙ ΞΕ ΘΕΣΙΜΑ ΑΠΡΣΕΝΕΞΑΣΑ. Ξωραΐτθ Χ., Οακοφλασ Β., Ματςιοφλθσ Α., Ματςιαφλάκα Α., Μυρίτςθ Ξ., Χατηθχριςτοδοφλου Χ. 5 Ρ ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ ΦΡΧ ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Θεςςαλονίκθ, 21-23/11/ ΞΑΗΙΜΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε ΞΕΣΑΟΑΣΕ ΑΠΡ ΕΟΔΘΞΙΜΕ ΧΩΡΕ Ω ΤΞΠΝΘΡΩΞΑΣΙΜΡ ΞΕΣΡΡ ΓΙΑ ΣΘΟ ΑΠΡΦΤΓΘ ΕΠΑΟΕΓΜΑΣΑΣΑΘ ΣΘ ΕΝΜΡΟΡΙΑ ΣΘΟ ΠΕΡΙΡΧΘ ΣΡΤ ΕΤΡΩΣΑ. Φςερϊνθ Ξ., Ξπάκα Α., Χαρβαλάκου Ξ., Γεωργίτςου Ξ., Σανουτςάκου Ξ., Ψινάκθ Ι., Φςορομϊκου Ξ., Μαρακίτςοσ Γ., Μαπιηιϊνθ Χ., Βακάλθ Α., Γεωργακοποφλου Θ., Φςιόδρασ Υ., Διαμαντόπουλοσ Β., Γρυπιϊτθσ Ι., Φςακρισ Α., Χατηθχριςτοδοφλου Χ. 5 Ρ ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΥΧΟΕΔΤΙΡ ΦΡΧ ΦΡΤΡΧΞ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ, Θεςςαλονίκθ, 21-23/11/

91 ΔΘΞΡΙΕΤΕΙ Ε ΠΕΟΡΓΝΩΑ ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΑ ΠΕΡΙΡΔΙΜΑ: 1. Mellou, K., Katsioulis, A, Potamiti-Komi, M., Pournaras, S, Kyritsi, M, Katsiaflaka, A, Kallimani, A, Kokkinos, P, Petinaki, E, Sideroglou, T, Georgakopoulou, T, Vantarakis, A, Hadjichristodoulou, C. «A large waterborne gastroenteritis outbreak in central Greece», March 2012: Challenges for the investigation and management. Epidemiology and Infection, 142 (1), pp , January (ΔΕ=2.843) 2. Pervanidou, D., Detsis, M., Danis, K., Mellou, K., Papanikolaou, E., Terzaki, I., Baka, A., Veneti, L., Vakali, A., Dougas, G., Politis, C., Stamoulis, K., Tsiodras, S., Georgakopoulou, T., Papa, A., Tsakris, A., Kremastinou, J., Hadjichristodoulou, C. «West nile virus outbreak in humans, Greece», 2012: Third consecutive year of local transmission. Eurosurveillance, 19 (13), April HΝΕΜΣΡΡΟΙΜΑ ΑΟΑΡΣΘΞΕΟΕ ΑΟΑΜΡΙΟΩΕΙ / e-posters, Ε ΤΟΕΔΡΙΑ ΞΕΝΕΣΘ ΣΘ ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΣΩΟ ΤΠΡΓΕΙΩΟ ΤΔΑΣΩΟ ΑΓΡΡΣΙΜΩΟ ΠΕΡΙΡΧΩΟ ΣΘ ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΘΕΑΝΙΑ Δ.Υεξαμπάνθ, Ξ.Χατηθνίκου, Α.Φςακάλωφ, Χ.Χατηθχριςτοδοφλου 5 ο ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΤΟΕΔΡΙΡ του ΦΡΡΡΤΞ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΙΑΣΡΙΜΘ, Διοργάνωςθ: Εταιρεία Ιατρικϊν Υπουδϊν και το Εργαςτιριο Χγιεινισ του Φμιματοσ Ιατρικισ του Αριςτοτζλειου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, 21-23/11/2014, Θεςςαλονίκθ 4.7 Διοργάνωςθ εμιναρίων Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ και παροχι εκπαίδευςθσ Υυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα τθ διαπίςτευςθ των μεκόδων δειγματολθψίασ, ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ με τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ με τίτλο «ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ ΞΕΘΡΔΩΟ ΓΙΑ ΦΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΦΙΥ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΕΥ» που υλοποιεί το ΜΕΕΝΣΟΡ. Σραγματοποιικθκε ςτθ Νάριςα ςτισ Δεκεμβρίου 2014 ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΔΧ Θεςςαλίασ ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Χγιεινισ και Επιδθμιολογίασ του Ιατρικοφ Φμιματοσ του Σανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Υυμμετείχαν επόπτεσ δθμόςιασ υγείασ από τισ περιφζρειεσ Θεςςαλίασ, Θπείρου, Μριτθσ,Δυτικισ Ελλάδασ και Αν.Ξακεδονίασ Θράκθσ. Φο πρόγραμμα ςυμπεριελάμβανε κεωρθτικι κατάρτιςθ, πρακτικι άςκθςθ με επιτόπου επίδειξθ και δειγματολθψίεσ ςε νοςοκομείο (π.χ.μονάδα τεχνθτοφ νεφροφ), ξενοδοχείο, ποτάμι, βιολογικό κακαριςμό κλπ. κακϊσ και γραπτι ςυμπλιρωςθ ςτο τζλοσ δομθμζνου ερωτθματολογίου. Ρι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ και οι επιτυχόντεσ κα λάβουν Σιςτοποιθτικό επάρκειασ. Θ εκπαίδευςθ αφοροφςε ςαράντα (40) οδθγίεσ δειγματολθψίασ για μικροβιολογικοφσ και χθμικοφσ ελζγχουσ που ςυντάχκθκαν με βάςθ τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων ISO και 91

92 λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτα ειδικά πρότυπα ( π.χ. ISO ,ISO 19458,ISO κ.α.), κατευκυντιριεσ οδθγίεσ αναγνωριςμζνων επιςτθμονικϊν φορζων (π.χ. EWGLI ) κακϊσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Φο υλικό του ςεμιναρίου, οι οδθγίεσ δειγματολθψίασ αλλά και το ςχετικό ερωτθματολόγιο κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΜΕΕΝΣΟΡ με ςτόχο να μποροφν να ανατρζξουν οι ενδιαφερόμενοι αλλά και τθν δυνατότθτα τθσ θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ και ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου. Εκπαιδευτζσ: Χ.Χατηθχριςτοδοφλου, Ξ. Χατηθνίκου, Ξ.Μουρζασ 92

93 4.8 Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Π.Ε.Δ.Τ. Θεςςαλίασ ΦΡΞΕΑΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Σρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά Ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχισ 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν ςτουσ 22 2 οc και ςτουσ 36 2 οc 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Pseudomonas aeruginosa Ενςωμάτωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 6222:2000 Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16266: Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11731: Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. - Ξζροσ 2: Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ για νερά με χαμθλζσ βακτθριακζσ μετριςεισ Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ ISO : Οερά Ανκρϊπινθσ Ματανάλωςθσ και Οερά Επιφανειακά που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Clostridium perfringens ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπορίων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ Χ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 3. Οερά Ανκρϊπινθσ Ματανάλωςθσ, επιφανειακά, καλαςςινά νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχισ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Ρλικϊν Μολοβακτθριοειδϊν και Escherichia coli 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO :2001 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, επιφανειακά 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 19250:2010 OXI 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Campylobacter spp Σροεμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 17995:2005 OXI 93

94 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 4. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, επιφανειακά (υνζχεια) 3. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςτθν πθκτάςθ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) HPA W10 OXI 4. Ανίχνευςθ Cryptosporidium/Giardia spp Διικθςθ μζςω φίλτρου Ανοςοφκοριςμόσ EPA 1623 OXI 5. Οερό αιμοδιάλυςθσ και ςυναφϊν κεραπειϊν 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν ςτουσ o C Ενςωμάτωςθσ ISO 13959: Σροςδιοριςμόσ ενδοτοξινϊν GEL CLOT Γενικζσ μζκοδοι European pharmacopoeia ,Ξζκοδοσ Α (gel clot :limit test), Ξζκοδοσ Β (gel clot :quantitative) 6. Τγρό αιμοδιάλυςθσ και ςυναφϊν κεραπειϊν 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν ςτουσ o C Ενςωμάτωςθσ και Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11663: Σρόφιμα 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ EN ISO 6579: Ανίχνευςθ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO :1997/Amd1: Απαρίκμθςθ Listeria monocytogenes Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/Amd 1: Ματαμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςτθν κοαγκουλάςθ (χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ) Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO :1999/Αmd1: Ανίχνευςθ Campylobacter Σροεμπλουτιςμοφ ISO :2006 OXI 6. Ανίχνευςθ Bacillus cereus Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ISO 7932:2004 NAI 94

95 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 7. Σρόφιμα (ςυνζχεια) 7. Ανίχνευςθ ςταφυλοκοκκικϊν εντεροτοξινϊν Ανοςο-ενηυμικι Vidas 8. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν ςτουσ 30 0 C Ενςωμάτωςθσ ISO 4833: Ματαμζτρθςθ εντεροβακτθριακϊν Ενςωμάτωςθσ ISO : Ματαμζτρθςθ Μολοβακτθριοειδϊν Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO 4832: Ματαμζτρθςθ E.coli Ενςωμάτωςθσ ISO : Ανίχνευςθ Yersinia enterocolytica Εμπλουτιςμοφ ISO 10273:2003 OXI 13. Ανίχνευςθ Vibrio spp & V.cholera Σροεμπλουτιςμοφ ISO : 2007 OXI 8. Σρόφιμα - Παραςκευάςματα για βρζφθ ςε ςκόνθ και τρόφιμα που προορίηονται για ειδικοφσ ιατρικοφσ ςκοποφσ ςε ςκόνθ για βρζφθ θλικίασ κάτω των ζξι μθνϊν 1. Ανίχνευςθ Enterobacter sakazakii Σροεμπλουτιςμοφ ISO 22964:2006 NAI 9. Νφματα 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ E.coli Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO :2001 OXI 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO :

96 ΜΝΙΟΙΜΑ ΔΕΙΓΞΑΦΑ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Μλινικά δείγματα (πτφελα, βρογχικζσ εκκρίςεισ, βρογχοκυψελιδικό ζκκριμα) 1. Ανίχνευςθ Legionella spp Μαλλιζργεια ςε εκλεκτικά κρεπτικά υλικά για Legionella (ΒΞPΑ, BCYE, κ.α.) 2. Ανίχνευςθ Legionella pneumophila HPA BSOPID 18 Ζμμεςοσ ανοφκοριςμόσ Ξζκοδοσ καταςκευαςτι 2. Μόπρανα 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Ανίχνευςθ Shigella spp Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Ανίχνευθ Campylobacter spp Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Ανίχνευςθ E.coli O 157:H7 Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Ανίχνευςθ Yersinia spp Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Ανίχνευςθ Vibrio spp & V.cholerae Μαλλιζργεια κοπράνων Φροποποιθμζνθ μζκοδοσ HPA BSOPID Rapid Test Norovirus Ανοςοχρωματογραφία Ξζκοδοσ καταςκευαςτι 8. Rapid Test Rotavirus Ανοςοχρωματογραφία Ξζκοδοσ καταςκευαςτι 9. Ανίχνευςθ Cryptosporidium/Giardia Ζμμεςοσ ανοφκοριςμόσ Ξζκοδοσ καταςκευαςτι 96

97 ΦΡΞΕΑΥ ΞΡΤΙΑΜΘΥ ΕΣΙΔΘΞΙΡΝΡΓΙΑΥ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά 1. Ανίχνευςθ ιοφ Θπατίτιδασ Α RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 2. Ανίχνευςθ Οοροϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 3. Ανίχνευςθ Τοταϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 4. Ανίχνευςθ Legionella spp PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 2. Σρόφιμα 1. Ξοριακι Ανίχνευςθ ιοφ Θπατίτιδασ Α Real Time RT-PCR ISO/TS ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 2. Ανίχνευςθ Οοροϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 3. Ανίχνευςθ Τοταϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 3. Μλινικά δείγματα 1. Ανίχνευςθ ιοφ Θπατίτιδασ Α RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 2. Ανίχνευςθ Οοροϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 3. Ανίχνευςθ Τοταϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 97

98 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 3. Μλινικά δείγματα (ςυνζχεια) 4. Ανίχνευςθ Legionella spp PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 4. Σαυτοποιιςεισ 1. Φαυτοποίθςθ βακτθρίων MaldiTof-MS Φαματομετρία μάηασ μζκοδοσ καταςκευαςτι ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 5. Συποποιιςεισ 2. Ξοριακι τυποποίθςθ ιοφ Θπατίτιδασ Α RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 3. Ξοριακι τυποποίθςθ Οοροϊοφ RT-PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 4. Ξοριακι τυποποίθςθ Legionella spp Sequence-Based Typing (SBT) EWGLI, (αρχικά ζκδοςθ /10/2008και πλζον ζκδοςθ 4.2-9/10/2009) OXI 6. Ρροτυπιςεισ 1. Ξοριακι οροτφπθςθ E.coli H7:O157 PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 2. Ξοριακι οροτφπθςθ E.coli H7:O104 PCR Εςωτερικι μζκοδοσ OXI 98

99 ΦΡΞΕΑΥ ΧΘΞΕΙΑΥ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά επιφανειακά, μθ επεξεργαςμζνα νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ νιτρωδϊν High range Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93708), με φωτομετρία 2. Σροςδιοριςμόσ νιτρωδϊν Low range Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93707), με φωτομετρία 2. Οερά επιφανειακά, Θαλαςςινά νερά, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχισ, νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ αλκαλικότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2320-B 2. Σροςδιοριςμόσ κολότθτασ Θολομετρικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ 3. Σροςδιοριςμόσ χλωριόντων Ργκομετρικι APHA*4500Cl - -B 3. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ φωςφορικϊν Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93717), με φωτομετρία 2. Σροςδιοριςμόσ κειικϊν ιόντων Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία 3. Σροςδιοριςμόσ αμμωνίου Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93700), με φωτομετρία 4. Σροςδιοριςμόσ εξαςκενοφσ χρωμίου Φωτομετρικι HACH LANGE (LCK 313), με φωτομετρία 5. Σροςδιοριςμόσ χαλκοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθ APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ-15 99

100 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ςυνζχεια) 6. Σροςδιοριςμόσ ςιδιρου Ατομικι Απορρόφθςθ Eςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ ψευδαργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ καλίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3111-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 9. Σροςδιοριςμόσ νατρίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3111-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 10. Σροςδιοριςμόσ υδραργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3112-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 11. Σροςδιοριςμόσ Βορίου Φωτομετρικι HACH LANGE LCK 307 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 12. Σροςδιοριςμόσ κυανιοφχων Φωτομετρικι HACH LANGE LCK 315 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 13. Σροςδιοριςμόσ φκοριοφχων Φωτομετρικι HACH LANGE LCK 323 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 14. Σροςδιοριςμόσ TDS Υτακμικι APHA 2540-C ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 15. Σροςδιοριςμόσ αλουμινίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3113-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 100

101 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 4. Οερά επιφανειακά και ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ 1. Σροςδιοριςμόσ ελεφκερου χλωρίου Φωτομετρικι Σροςαρμοςμζνθ εςωτερικι μζκοδοσ Εργαςτθρίου ςφμφωνα με φωτόμετρο Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ-08 OXI 2. Σροςδιοριςμόσ νικελίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ καδμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ αςβεςτίου Ργκομετρικι APHA* 3500-Ca-B 5. Σροςδιοριςμόσ νιτρικϊν Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93728), με φωτομετρία 6. Σροςδιοριςμόσ μολφβδου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B. Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ μαγγανίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ αρςενικοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ ολικισ ςκλθρότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2340-C 10. Σροςδιοριςμόσ Ξαγνθςίου Yπολογιςτικι APHA* 3500 Mg-B 11. Σροςδιοριςμόσ χρωμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ

102 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Οερά επιφανειακά και ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ςυνζχεια) 12. Σροςδιοριςμόσ Χδραργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3112 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Οερά επιφανειακά και νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Νφματα και απόβλθτα 1. Σροςδιοριςμόσ ph Ξε phμετρο APHA* 4500-H + 2. Σροςδιοριςμόσ αγωγιμότθτασ Ξε αγωγιμόμετρο APHA* 2510-B NAI 6. Νφματα και απόβλθτα 1. Σροςδιοριςμόσ BOD Ξανομετρικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν ΑΤΘΑ* 5210 D Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ COD Φωτομετρικι HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία 3. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν (TSS) Υτακμικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 2540 D Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ Χλωριόντων Ργκομετρικι APHA 4500-Cl- B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 7. Επιφανειακά νερά 1. Σροςδιοριςμόσ COD Φωτομετρικι HACH LANGE (LCK 314, LCK 114), με φωτομετρία 2. Σροςδιοριςμόσ ολικϊν αιωροφμενων ςτερεϊν (TSS) Υτακμικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 2540 D Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ BOD Ξανομετρικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν ΑΤΘΑ* 5210 D Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ κειικϊν ιόντων Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία 102

103 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 7.Επιφανειακά νερά (ςυνζχεια) 5. Σροςδιοριςμόσ φωςφορικϊν Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93717), με φωτομετρία 6. Σροςδιοριςμόσ αμμωνίου Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93700), με φωτομετρία 8. Οερό αιμοδιάλυςθσ και ςυναφϊν κεραπειϊν 1. Σροςδιοριςμόσ νιτρικϊν Φωτομετρικι C200 HANNA (HI 93728), με φωτομετρία 2. Σροςδιοριςμόσ κειικϊν ιόντων Φωτομετρικι HACH LANGE (Sulfa Ver 4 Sulfate), με φωτομετρία 3. Σροςδιοριςμόσ ολικισ ςκλθρότθτασ Ργκομετρικι APHA* 2340-C 4. Σροςδιοριςμόσ αςβεςτίου Ργκομετρικι APHA* 3500-Ca-B 5. Σροςδιοριςμόσ Ξαγνθςίου Yπολογιςτικι APHA* 3500 Mg-B 6. Σροςδιοριςμόσ Βορίου Φωτομετρικι HACH LANGE LCK Σροςδιοριςμόσ κυανιοφχων Φωτομετρικι HACH LANGE LCK Σροςδιοριςμόσ φκοριοφχων Φωτομετρικι HACH LANGE LCK Σροςδιοριςμόσ κολότθτασ Θολομετρικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ 103

104 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 8. Οερό αιμοδιάλυςθσ και ςυναφϊν κεραπειϊν (ςυνζχεια) 10. Σροςδιοριςμόσ χρωμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ αρςενικοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ καδμίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ μολφβδου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3113 B. Μωδ.Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ χαλκοφ Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ ψευδαργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA* 3111 B Μωδ. Ξεκόδου: ΞΧ Σροςδιοριςμόσ υδραργφρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3112-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 17. Σροςδιοριςμόσ Υιδιρου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3111-B 18. Σροςδιοριςμόσ αλουμινίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3113-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 19. Σροςδιοριςμόσ καλίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3111-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 20. Σροςδιοριςμόσ νατρίου Ατομικι Απορρόφθςθ Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν APHA 3111-B ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 104

105 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 9. Εςωτερικά Υδατα 1. Σροςδιοριςμόσ αηϊτου κατά Kjeldahl Φωτομετρικι Εςωτερικι Ξζκοδοσ βαςιςμζνθ ςτθν HACH LANGE ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ 2. Σροςδιοριςμόσ Διαλυμζνου Ρξυγόνου Θλεκτροχθμικι Ξζκοδοσ Εςωτερικι Ξζκοδοσ 3. Σροςδιοριςμόσ TDS Υτακμικι APHA 2540-C ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ APHA*: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st Edition, 2012 Σ.Ε.Δ.Χ. ΘΕΥΥΑΝΙΑΥ (Αρ. Σιςτ. Διαπ/ςθσ 787) ΥΧΟΡΝΡ : 136 ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΞΕΟΕΥ : 66 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ :

106 5. Περιφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ (Π.Ε.Δ.Τ. Α.Ξ.Θ.) ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: Θ. ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΙΔΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ: ΑΟΔΡΡΟΙΜΡΤ 36 & ΞΘΣΡΡΠΡΤΝΡΤ, Σ.Μ , ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤΠΡΝΘ ΣΘΝ: & ΦΑΠ:

107 5.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ-Θράκθσ Θ ιςχφσ του Σιςτοποιθτικοφ Διαπίςτευςθσ υπϋαρικμ 743 του Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. ζχει αναςταλεί από τισ 28/11/2014 κατόπιν απόφαςθσ του Εκνικοφ Υυμβουλίου του Ε.ΥΧ.Δ. ςτισ 27/11/2014. Φο Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. διακζτει φψιςτθ τεχνικι επάρκεια ςτθ διενζργεια των αναλφςεων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ πιςτότθτα των αποτελεςμάτων κατά το πρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ ISO/IEC Ωςτόςο λόγω λιξθσ των ςυμβάςεων εργαηομζνων ςτο Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. το Ε.ΥΧ.Δ. ανζςτειλε προςωρινά από τισ 28/11/2014 τθν ιςχφ του Χπ Αρικ. 743 Σιςτοποιθτικοφ Διαπίςτευςθσ μζχρι τθν επαναςτελζχωςθ αυτοφ. 107

108 5.2 Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ-Θράκθσ Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Αυξικθκαν κατά 5,7% τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αυξικθκαν κατά 11,6% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Αυξικθκαν κατά 237 τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αυξικθκαν αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ) Οερά Ανκρϊπινθσ Ματανάλωςθσ Οερά Μολυμβθτικϊν Δεξαμενϊν και Ιαματικά Οερά ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΘ ΔΡΑΣΘΡΙΡΣΘΣΑ ΠΕΔΤ ΑΟΑΣΡΝΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ - ΘΡΑΜΘ 2014 Επιφανειακά Οερά(Ποταμόσ) Θαλάςςια Οερά Εμφιαλωμζνα Οερά Σρόφιμα Ξονάδεσ Σεχνθτοφ Οεφροφ Νεγεωνζλλα HPV Νφματα Ενδοτοξίνεσ Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α ΙΑΟΡΤΑΡΙΡ ΦΕΒΡΡΤΑΡΙΡ ΞΑΡΣΙΡ ΑΠΡΙΝΙΡ ΞΑΛΡ ΙΡΤΟΙΡ ΙΡΤΝΙΡ ΑΤΓΡΤΣΡ ΕΠΣΕΞΒΡΙΡ ΡΜΣΩΒΡΙΡ ΟΡΕΞΒΡΙΡ ΔΕΜΕΞΒΡΙΡ ΤΟΡΝΡ

109 Εργαςτθριακι δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ 2014 ανά κατθγορία δείγματοσ και ανάλυςθ Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ - Θράκθσ Οερά Οερά Ανκρϊπινθσ Μολυμβθτικϊν Ματανάλωςθσ Δεξαμενϊν και Ιαματικά Επιφανειακά Οερά (Σοταμόσ) Θαλάςςια νερά Εμφιαλωμζνα Οερά Φρόφιμα Ξονάδεσ Φεχνθτοφ Οεφροφ Νεγεωνζλλα HPV Νφματα Ενδοτοξίνεσ ΔΕΙΓΞΑΦΑ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ 109

110 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ - Θράκθσ ΔΕΙΓΞΑΦΑ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ

111 Ματανομι δειγμάτων για αναλφςεισ ςε νερά και τρόφιμα ανά φορζα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ 2014 Φορζασ Δείγματα Σ.Ε. ΠΑΟΘΘΥ: 485 Σ.Ε. ΕΒΤΡΧ: 399 Σ.Ε. ΕΒΤΡΧ- ΦΞ. ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ: 51 Σ.Γ.Ο.Ε.-ΕΟΝ: 309 Σ.Γ.Ο.Ε.-ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΧΡΧ: 73 Σ.Ε. ΜΑΒΑΝΑΥ: 306 Γ.Ο. ΠΑΟΘΘΥ: 121 Γ.Ο. ΜΑΒΑΝΑΥ: 118 Σ.Ε. ΔΤΑΞΑΥ: 110 Γ.Ο. ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ: 77 Ε.Φ.Ε.Φ.: 58 Σ.Ε. ΤΡΔΡΣΘΥ: 55 Γ.Ο. ΦΝΩΤΙΟΑΥ-ΞΦΟ: 46 Γ.Ο. ΔΤΑΞΑΥ-ΞΦΟ: 43 Γ.Ο.Θ. Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ Ρ ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ : 41 ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΑΒΔΘΤΑΥ: 10 ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΡΣΕΥΦΙΑΔΑΥ: 6 Μ.Ε.Σ.Χ. ΦΧΝΑΜΙΡ ΕΒΤΡΧ: 6 Σ.Α.Ξ.Θ.: 1 111

112 Διαγραμματικι απεικόνιςθ κατανομισ δειγμάτων για αναλφςεισ ςε νερά και τρόφιμα ανά φορζα Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ 2014 Σ.Α.Ξ.Θ.: Μ.Ε.Σ.Χ. ΦΧΝΑΜΙΡ ΕΒΤΡΧ: ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΡΣΕΥΦΙΑΔΑΥ: ΜΕΟΦΤΡ ΧΓΕΙΑΥ ΑΒΔΘΤΑΥ: Γ.Ο.Θ. Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ Ρ ΑΓ. ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ : Γ.Ο. ΔΤΑΞΑΥ-ΞΦΟ: Γ.Ο. ΦΝΩΤΙΟΑΥ-ΞΦΟ: Σ.Ε. ΤΡΔΡΣΘΥ: Ε.Φ.Ε.Φ.: Γ.Ο. ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ: Σ.Ε. ΔΤΑΞΑΥ: Γ.Ο. ΜΑΒΑΝΑΥ: Γ.Ο. ΠΑΟΘΘΥ: Σ.Ε. ΜΑΒΑΝΑΥ: 306 Σ.Γ.Ο.Ε.-ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΧΡΧ: 73 Σ.Γ.Ο.Ε.-ΕΟΝ: 309 Σ.Ε. ΕΒΤΡΧ- ΦΞ. ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ: 51 Σ.Ε. ΕΒΤΡΧ: 399 Σ.Ε. ΠΑΟΘΘΥ:

113 Τπεργολαβία Π.Ε.Δ.Τ. Αν. Ξακεδονίασ - Θράκθσ που εςτάλθςαν από το Π.Ε.Δ.Τ. Μεντρικισ Ξακεδονίασ 2014 Οερά Ανκρϊπινθσ Ματανάλωςθσ Οερά Μολυμβθτικϊν Δεξαμενϊν και Ιαματικά νερά Ξονάδεσ Σεχνθτοφ Οεφροφ Νεγεωνζλλα Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α ΙΑΟΡΤΑΡΙΡ ΦΕΒΡΡΤΑΡΙΡ ΞΑΡΣΙΡ ΑΠΡΙΝΙΡ ΞΑΙΡ ΙΡΤΟΙΡ ΙΡΤΝΙΡ ΤΟΡΝΡ Για το ζτοσ 2014, το Π.Ε.Δ.Τ Αν. Ξακεδονίασ Θράκθσ διενιργθςε υπεργολαβία ςε 612 δείγματα και αναλφςεισ αντίςτοιχα που εςτάλθςαν από Π.Ε.Δ.Τ Μεντρικισ Ξακεδονίασ 113

114 5.3 Επιςτθμονικι Δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Α.Ξ.Θ. 1) 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ. Δθμόςια Χγεία: Δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ- 31/3-2/4/2014, ΑΘΘΟΑ. (Π.Ε.Δ.Υ. Α.Μ.Θ.-Απολογιςμόσ Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Υγείασ-Παρεμβάςεισ Δθμόςιασ Υγείασ, Μωνςταντινίδθσ Θεοχάρθσ 2) 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ. Δθμόςια Χγεία: Δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ- 31/3-2/4/2014, ΑΘΘΟΑ( Π.Ε.Δ.Υ. Α.Μ.Θ.-Νεότερα δεδομζνα ςτθν Δειγματολθψία Υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. «Εςωτερικά φδατα»), Οικολαΐδθσ Χριςτοσ 3) 10 ο Σανελλινιο Υυνζδριο Δθμόςιασ Χγείασ & Χπθρεςιϊν Χγείασ. Δθμόςια Χγεία: Δρόμοσ προσ τθν ανάπτυξθ- 31/3-2/4/2014,ΑΘΘΟΑ (Π.Ε.Δ.Υ. Α.Μ.Θ.- Νεότερα δεδομζνα ςτθν Δειγματολθψία Υδάτων και τροφίμων για μικροβιολογικό και χθμικό ζλεγχο. «Υγρά απόβλθτα», Ξάνδαλοσ Παναγιϊτθσ 4) Θμερίδα-Υυγχρθματοδοτοφμενο Ζργο από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Διαπίςτευςθ Ξεκόδων Για Φα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ Υτισ Σεριφζρειεσ. Υφγκλιςθσ - 10/4/2014 ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑ, Ξάνδαλοσ Παναγιϊτθσ 5) Θμερίδα-Υυγχρθματοδοτοφμενο Ζργο από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Διαπίςτευςθ Ξεκόδων Για Φα Εργαςτιρια Δθμόςιασ Χγείασ Υτισ Σεριφζρειεσ. Υφγκλιςθσ - 11/4/2014 ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ, Ξάνδαλοσ Παναγιϊτθσ 6) Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα-Φρόποι δειγματολθψίασ. Δειγματολθψία εςωτερικϊν υδάτων για μικροβιολογικι και χθμικι ανάλυςθ: 19-20/6/2014, ΑΘΘΟΑ-Ε.Υ.Δ.Χ. Ξάνδαλοσ Παναγιϊτθσ Χριςτοσ Οικολαΐδθσ 7) Φροφιμογενι και Χδατογενι Οοςιματα-Φρόποι δειγματολθψίασ. Δειγματολθψία λυμάτων για μικροβιολογικι ανάλυςθ: 19-20/6/2014, ΑΘΘΟΑ-Ε.Υ.Δ.Χ.- Ξάνδαλοσ Παναγιϊτθσ 114

115 5.4 Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Π.Ε.Δ.Τ. Α.Ξ.Θ. Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά πόςιμα, επιφανειακά κολυμβθτθρίων 1. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν-ξζτρθςθ αποικιϊν με εμβολιαςμό ςε κρεπτικό υλικό agar ςτουσ 22 2 ο C και ςτουσ 36 2 ο C Ενςωμάτωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 6222:2000 * 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Pseudomonas aeruginosa Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16266:2009 * 3. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Clostridium perfringens ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπορίων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ Χ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει * 2. Οερά πόςιμα, επιφανειακά, κολυμβθτθρίων και καλαςςινά νερά 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ κολοβακτθριοειδϊν και Escherichia coli Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 * 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 * 3. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και παρομοίων υδατίνων περιβαλλόντων αναψυχισ 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. - Ξζροσ 2: Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ για νερά με χαμθλζσ βακτθριακζσ περιεκτικότθτεσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11731:1998 ISO : 2004 * * 4. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά και επιφανειακά νερά που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σρο-εμπλουτιςμοφ και διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 19250:2010 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ * 115

116 Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 5. Σρόφιμα 1. Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ EN ISO 6579:2003 * 2. Ανίχνευςθ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1997/Amd1:2004 * 3. Απαρίκμθςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/Amd1:2004 * 4. Ματαμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςε κοαγκουλάςθ (χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ και άλλα είδθ) Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/ Αmd1:2004 * 5. Υταφυλοκοκκικζσ εντεροτοξίνεσ Ανοςο-ενηυμικι (Vidas) 6. Ματαμζτρθςθ των β-γλυκουρονιδάςθ κετικϊν Escherichia coli Ενςωμάτωςθσ ISO :2001 ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ * 6. Μλινικά δείγματα 1. Ανίχνευςθ του ιοφ Ανκρωπίνων Θθλωμάτων, γονοτφπθςθ HPV 16, HPV 18 και HPV other high risk HPV (Human Papilloma Virus) Real Time PCR COBAS 4800 HPV Test (CE IVD 98/79) 2. Ανίχνευςθ Ελονοςίασ (Ξαλάρια), Σαχιά ςταγόνα Ξικροςκόπιο και χρωςτικζσ (May Grunwald & Giemsa solution) Εςωτερικι μζκοδοσ Εργαςτθρίου 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ E.coli Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Νφματα 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Οερό για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ ISO 13959:2014 * 9. Τγρό αιμοδιάλυςθσ για αιμοδιάλυςθ και ςχετικζσ κεραπείεσ Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν Ενςωμάτωςθσ και Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ISO 11663:2014 * 116

117 Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. (Αρ. Σιςτ. 743) ΥΧΟΡΝΡ : 24 ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΞΕΟΕΥ : 17* ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ : 2* * Θ ιςχφσ του Σιςτοποιθτικοφ Διαπίςτευςθσ υπϋαρικμ 743 του Σ.Ε.Δ.Χ. Α.Ξ.Θ. ζχει αναςταλεί από τισ 28/11/2014 κατόπιν απόφαςθσ του Εκνικοφ Υυμβουλίου του Ε.ΥΧ.Δ. ςτισ 27/11/

118 6. Περιφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ Μριτθσ (Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ) ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: ΨΑΡΡΤΝΑΜΘ ΑΟΟΑ ΕΠΙΜΡΤΡΘ ΜΑΘΘΓΘΣΡΙΑ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΜΡΘΣΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ: ΣΑΤΡΑΜΙΑ ΒΡΤΣΕ, Σ.Μ ΘΡΑΜΝΕΙΡ ΣΘΝ: , ΦΑΠ:

119 6.1 Γενικζσ δραςτθριότθτεσ Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ Φο ΣΕΔΧ Μριτθσ ξεκίνθςε να λειτουργεί τον Υεπτζμβριο του Ξε αποφάςεισ του Φμιματοσ Ιατρικισ και τθσ Υυγκλιτου του Σαν/μίου Μριτθσ, υπάγεται και προςωρινά ςτεγάηεται ςτουσ χϊρουσ του Εργαςτθρίου Μλινικισ Βακτθριολογίασ, Σαραςιτολογίασ, Ηωονόςων και Γεωγραφικισ Ιατρικισ του Σανεπιςτθμίου Μριτθσ, μζχρισ ότου αποκτιςει ίδιεσ εγκαταςτάςεισ. Φο εν λόγω εργαςτιριο αποτελεί επιςτθμονικό και τεχνικό όργανο και Μζντρο Αναφοράσ Ηωονόςων ςτθν Ελλάδα (Χπουργικι απόφαςθ 1551/1184/9.3.90). Βρίςκεται εν εξελίξει θ εφαρμογι του Υυςτιματοσ Σοιότθτασ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO/IEC 17025:2005 και θ προετοιμαςία του Εργαςτθρίου για τθν αξιολόγθςθ από το Ε.ΥΧ.Δ. ςε μικροβιολογικζσ αναλφςεισ νερϊν και τροφίμων. Υτο Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ από 28/7/2014 υπιρξε λιξθ των ςυμβάςεων των εργαηομζνων. Φο Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ επαςτελεχϊκθκε τον Φεβρουάριο του κοποί και λειτουργίεσ του ΠΕΔΤ Μριτθσ Ρι ςκοποί και λειτουργίεσ αφοροφν ςτθν: 1. Εργαςτθριακι υποςτιριξθ των υγειονομικϊν ελζγχων που διενεργοφν οι υπθρεςίεσ Δθμόςιασ Χγείασ τθσ Σεριφζρειασ Μριτθσ 2. Άςκθςθ προλθπτικοφ και καταςταλτικοφ υγειονομικοφ ελζγχου νερϊν ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, αναψυκτικϊν, γάλακτοσ, τροφίμων, που πραγματοποιείται με μικροβιολογικό ζλεγχο ςτα είδθ αυτά. 3. Ξικροβιολογικό ζλεγχο καλάςςιων νερϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, καλαςςίων υδάτων για το χαρακτθριςμό τθσ καταλλθλότθτασ τουσ για κολφμβθςθ. 4. Εργαςτθριακι υποςτιριξθ τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ και επιδθμιολογικισ διερεφνθςθσ επιδθμιϊν τροφογενϊν /υδατογενϊν λοιμϊξεων (ςτθν περιφζρεια Μριτθσ), και ηωονόςων (ςε επίπεδο χϊρασ). 5. Εργαςτθριακι υποςτιριξθ κρατικϊν φορζων (ΕΦΕΦ, Οοςοκομεία και λοιπά νοςθλευτικά ιδρφματα τόςο τθσ περιφζρειασ ςε κζματα λοιμωδϊν νόςων όςο και ςε εκνικό επίπεδο ςε κζματα ηωονόςων) ςτθ διάγνωςθ και επιςιμανςθ ςθμαντικϊν υγειονομικϊν κι επιδθμιολογικϊν προβλθμάτων. 6. Ανίχνευςθ και τυποποίθςθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν-αιτιολογικϊν παραγόντων ηωονόςων (προσ εξυπθρζτθςθ των φορζων υγείασ τθσ περιφζρειασ και τθσ χϊρασ) ι δφςκολα τυποποιιςιμων μικροοργανιςμϊν (προσ εξυπθρζτθςθ φορζων υγείασ τθσ περιφζρειασ) με μικροβιολογικζσ εξετάςεισ και μεκόδουσ ταχείασ διάγνωςθσ ςε βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα 7. Διενζργεια -για λογαριαςμό των Οοςοκομείων και Μζντρων Χγείασ τθσ Σεριφζρειασεργαςτθριακϊν εξετάςεων οι οποίεσ δεν εκτελοφνται ςτα παραπάνω, είτε λόγω ζλλειψθσ τεχνογνωςίασ- υποδομϊν, είτε εκτελοφνται αλλά με υψθλό κόςτοσ λόγω του μικροφ αρικμοφ δειγμάτων. 8. Εκτζλεςθ παντοειδϊν διαγνωςτικϊν και λοιπϊν εξετάςεων που εξυπθρετοφν τθν προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ. 9. Εξαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ άμεςθσ και ακριβοφσ διαχείριςθσ μεγάλου αρικμοφ αναλφςεων ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν, βιοτρομοκρατίασ. 119

120 10. Ζρευνα ςε επίπεδο νζων εφαρμογϊν ςτουσ τομείσ τθσ μικροβιολογικισ διάγνωςθσ και ςτθν τυποποίθςθ των οργανιςμϊν ςτθν αλυςίδα μετάδοςθσ τουσ, με ςκοπό τθν ομοιόμορφθ και προτυποποιθμζνθ εφαρμογι τουσ ςτα εργαςτιρια τθσ χϊρασ. 11. Σαραγωγι και διάκεςθ ςτα διαγνωςτικά εργαςτιρια τθσ περιφζρειασ και ςε κζματα ηωονόςων ςε όλθ τθ χϊρα, ορϊν, αντιγόνων και ςυναφϊν βιολογικϊν προϊόντων απαραίτθτων για τθν εργαςτθριακι διάγνωςθ των ηωονόςων. 12. Ανάπτυξθ και εφαρμογι νζων μοριακϊν τεχνικϊν ανίχνευςθσ διάγνωςθσ και τυποποίθςθσ μικροοργανιςμϊν (home-made methods) με ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ. 13. Ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν μεκόδων με τθ χριςθ πρωτεομικισ τεχνολογίασ και φαςματοςκοπίασ (MALDI Biotyper Microflex). 14. Ρλοκλθρωμζνθ επιδθμιολογικι μελζτθ ηωονόςων με τθ χριςθ κλαςικϊν επιδθμιολογικϊν μεκόδων, μακθματικϊν μοντζλων, γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ, μεκόδων βιολογίασ πλθκυςμϊν, εξελικτικισ βιολογίασ, γενετικισ, βιοπλθροφορικισ και μοριακισ βιολογίασ. 15. Σαροχι βοικειασ ςτο επιςτθμονικό και διαγνωςτικό ζργο τόςο των εργαςτθρίων όςο και των υπθρεςιϊν που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ κρίςεων Δθμόςιασ Χγείασ. 16. Σαροχι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε κζματα εργαςτθριακισ διάγνωςθσ και επιτιρθςθσ των λοιμωδϊν νόςων. 17. Διατιρθςθ ςυλλογϊν μικροοργανιςμϊν. 120

121 6.2 Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Ξειϊκθκαν κατά 46,2% τα δείγματα που παρελιφκθςαν και κατά 43,2% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Ξειϊκθκαν κατά τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ) Σαρακάτω παρουςιάηεται ςε μορφι Σινάκων και Γραφθμάτων θ ςυνολικι δραςτθριότθτα του ΣΕΔΧ Μριτθσ τόςο για το ζτοσ 2014 όςο και ςε ςφγκριςθ με το ζτοσ πωσ διαφαίνεται ςτουσ πίνακεσ, οι αρικμοί που αφοροφν ςτο 2014 είναι -ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ - υποδιπλάςιοι ςυγκριτικά με το Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κακϊσ δεν είχε ανανεωκεί θ προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν ΕΥΔΧ, από τον Ιοφλιο του 2014 μζχρι και το τζλοσ του ζτουσ το ΣΕΔΧ δεν λειτουργοφςε. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αδυναμία ανανζωςθσ των ςυμβάςεων του προςωπικοφ, που κακιςτοφςαν περαιτζρω αδφνατθ τθ λειτουργία του ΣΕΔΧ. Φο γεγονόσ αυτό ανζςτειλε τθν εκτζλεςθ ςθμαντικϊν ελζγχων και δράςεων του ΣΕΔΧ, ςε επίπεδο ολόκλθρθσ τθσ περιφζρειασ Μριτθσ Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων 126 ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ φνολο Πίνακασ 1: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από καλάςςια νερά για τα ζτθ 2013 και

122 Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ ΤΕΘΧΞΟΘΥ Υφνολο Γράφθμα 1: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από καλάςςια νερά για τα ζτθ 2013 και Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων 126 ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ Ρ Μ.Ε.Σ./Χ.Χ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ φνολο Πίνακασ 2: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από νερά δικτφων φδρευςθσ για τα ζτθ 2013 και

123 Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων Γράφθμα 2: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από νερά δικτφων φδρευςθσ για τα ζτθ 2013 και Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ φνολο Πίνακασ 3: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από εμφιαλωμζνα νερά για τα ζτθ 2013 και Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ Υφνολο Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων Γράφθμα 3: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από εμφιαλωμζνα νερά για τα ζτθ 2013 και

124 Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ φνολο Πίνακασ 4: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ για τα ζτθ 2013 και Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων 0 Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ Υφνολο Γράφθμα 4: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ για τα ζτθ 2013 και

125 Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ ΣΑΓΟΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡ ΣΕΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΦΞΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ φνολο Πίνακασ 5: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από βιολογικοφσ κακαριςμοφσ, γεωτριςεισ, επιτιρθςθ περιβάλλοντοσ για τα ζτθ 2013 και Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων Γράφθμα 5: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από βιολογικοφσ κακαριςμοφσ, γεωτριςεισ, επιτιρθςθ περιβάλλοντοσ για τα ζτθ 2013 και

126 Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ φνολο Πίνακασ 6: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων για Νεγεωνζλλα για τα ζτθ 2013 και Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ Υφνολο Γράφθμα 5: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων για Νεγεωνζλλα για τα ζτθ 2013 και Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων 547 ΦΣ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ φνολο Πίνακασ 7: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων για τρόφιμα για τα ζτθ 2013 και

127 Θ απουςία ελζγχου δειγμάτων για τρόφιμα και για το ζτοσ 2014, οφείλεται ςτθν μθ ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ του μικροβιολόγου τροφίμων του ΣΕΔΧ Μριτθσ μετά τθν λιξθ αυτισ τον Αφγουςτο του ,9 0,8 0,7 0,6 547 ΦΣ 0,5 0,4 0,3 0,2 Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ Υφνολο 0, Αρ. δειγμάτων 2013 Αρ. αναλφςεων 2014 Αρ. δειγμάτων 2014 Αρ. αναλφςεων Γράφθμα 7: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων για τρόφιμα για τα ζτθ 2013 και Φορείσ (Οοςθλευτικά και λοιπά Ιδρφματα) Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ ΑΦΦΙΜΡΟ ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ Γ.Ο. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ

128 ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ ΘΤΙΑΥΙΡ ΙΑΥΙΥ ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΙΩΑΟΟΙΟΑ ΜΑΦΕΤΙΟΘ ΜΕΤΜΧΤΑ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑΥ ΜΧΑΟΡΧΥ ΥΦΑΧΤΡΥ ΝΑΛΜΡ ΝΑΞΙΑ ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ ΟΙΜΑΙΑΥ ΣΑΓΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡ ΣΑΦΤΑ ΤΕΘΧΞΟΡ ΤΡΔΡΥ ΥΘΦΕΙΑ ΦΤΙΜΑΝΑ ΧΓΕΙΑ ΧΑΟΙΑ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΔΕΥΜΑΦΘΥ ο ΜΕΣ ΧΧ φνολο Πίνακασ 8: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από κλινικά δείγματα και δείγματα επιτιρθςθσ ανκρωποηωονόςων για τα ζτθ 2013 και

129 ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΔΕΥΜΑΦΘΥ 0% 2014 Αρ. Δειγμάτων 3ο ΜΕΣ ΧΧ 1% ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 3% ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ 3% ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ 0% ΑΦΦΙΜΡΟ 0% ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ. 0% Γ.Ο. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ 0% Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ 5% Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ 0% ΧΑΟΙΑ 29% ΧΓΕΙΑ 3% Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ 24% ΥΘΦΕΙΑ 0% ΤΕΘΧΞΟΡ 0% ΣΑΓΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡ 0% ΦΤΙΜΑΝΑ 0% ΤΡΔΡΥ 0% ΣΑΦΤΑ 0% ΟΙΜΑΙΑΥ 2% ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ 1% ΝΑΞΙΑ 0% ΜΧΑΟΡΧΥ ΥΦΑΧΤΡΥ 0% ΝΑΛΜΡ 10% ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑΥ ΜΕΤΜΧΤΑ 2% 2% ΜΑΦΕΤΙΟΘ 0% ΙΩΑΟΟΙΟΑ 10% ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ 0% ΘΤΙΑΥΙΡ 1% ΙΑΥΙΥ 0% Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ 0% Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 0% ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ 0% ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ 1% ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ 0% Γράφθμα 8α: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων από κλινικά δείγματα και δείγματα επιτιρθςθσ ανκρωποηωονόςων για το

130 2014 Αρ. αναλφςεων ΜΦΘΟ. ΜΕΟΦΤΡ ΔΕΥΜΑΦΘΥ 0% ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ 0% 3ο ΜΕΣ ΧΧ 4% ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 2% ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ 0% ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ 4% ΑΦΦΙΜΡΟ 0% ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ. 0% Γ.Ο. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ 0% Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ 6% Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ 0% ΧΑΟΙΑ 33% Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ 21% Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 0% Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ 0% ΦΤΙΜΑΝΑ 0% ΧΓΕΙΑ 3% ΤΡΔΡΥ 0% ΥΘΦΕΙΑ 0% ΤΕΘΧΞΟΡ 0% ΣΑΦΤΑ 0% ΣΑΓΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡ 0% ΟΙΜΑΙΑΥ 1% ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ 2% ΝΑΞΙΑ 0% ΝΑΛΜΡ 8% ΜΧΑΟΡΧΥ ΥΦΑΧΤΡΥ 0% ΙΩΑΟΟΙΟΑ 11% ΜΑΦΕΤΙΟΘ 0% ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ 0% ΜΕΤΜΧΤΑ 2% ΜΦΘΟ. ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑΥ 1% ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ 1% ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ 0% ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ 0% ΘΤΙΑΥΙΡ 1% ΙΑΥΙΥ 0% Γράφθμα 8β: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ αναλφςεων από κλινικά δείγματα και δείγματα επιτιρθςθσ ανκρωποηωονόςων για το

131 Φορείσ Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Αρ. δειγμάτων Αρ. αναλφςεων Ποςοςτιαία μεταβολι αρ. δειγμάτων (%) Ποςοςτιαία μεταβολι αρ. αναλφςεων (%) 126 ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ % % 133 ΥΞΘΟΑΤΧΙΑ ΞΑΧΘΥ % % 3Ρ Μ.Ε.Σ./Χ.Χ % 50% ΞΘΦΤΡΣΡΝΘ ΑΤΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ % -32.4% Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ % -93.4% Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ % -6.5% Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ % -25% ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΜΤΘΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ % -100% ΣΕΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΦΞΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ % -100% 547 ΦΣ ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ % -15% ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ % 517.6% ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ % -100% 131

132 ΑΦΦΙΜΡΟ % -100% ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ % -100% Γ.Ο. ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ % -100% Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ % Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ % -30.8% Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ % -100% Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ % -100% ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ % 100% ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ ΘΤΙΑΥΙΡ % ΙΑΥΙΥ % -81% ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ % -100% ΙΩΑΟΟΙΟΑ % 63% ΜΑΦΕΤΙΟΘ % 100% ΜΕΤΜΧΤΑ % -73.1% 132

133 ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑΥ % 100% ΜΧΑΟΡΧΥ ΥΦΑΧΤΡΥ % 100% ΝΑΛΜΡ % 90.8% ΝΑΞΙΑ % -100% ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ % 390% ΟΙΜΑΙΑΥ % -54.6% ΣΑΓΟΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡ % % ΣΑΦΤΑ % -100% ΤΡΔΡΥ % -100% ΥΘΦΕΙΑ % -100% ΦΤΙΜΑΝΑ % -100% ΧΓΕΙΑ % -27% ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ΔΕΥΜΑΦΘΥ φνολο % -43.2% Πίνακασ 9: Υυνοπτικι εικόνα αρικμοφ δειγμάτων και αναλφςεων από όλουσ τουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται το Σ.Ε.Δ.Χ. Μριτθσ κακϊσ και οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ για τα ζτθ 2013 και

134 ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ 0% ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ 0% ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ 1% ΣΑΓΟΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡ ΤΡΔΡΥ 0% 0% ΟΙΜΑΙΑΥ 1% ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ 0% ΝΑΞΙΑ 0% 0% ΘΤΙΑΥΙΡ 1% Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ 0% Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ 0% ΙΑΥΙΥ 0% Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ 0% ΜΕΤΜΧΤΑ 1% ΣΑΦΤΑ 0% Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ 15% ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ 0% ΝΑΛΜΡ 6% ΙΩΑΟΟΙΟΑ 8% 2014 Αρ. δειγμάτων ΜΦΘΟ. ΜΕΟΦΤΡ ΔΕΥΜΑΦΘΥ 0% ΥΘΦΕΙΑ 0% ΧΓΕΙΑ 1% ΦΤΙΜΑΝΑ 0% 126 ΥΞΘΟ. ΞΑΧΘΥ 2% 3Ρ Μ.Ε.Σ./Χ.Χ. 2% ΞΘΦΤ. ΑΤΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ 0% Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ 0% Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ 17% 133 ΥΞΘΟ. ΞΑΧΘΥ 2% Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ 5% Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ 3% ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ 0% ΑΦΦΙΜΡΟ 0% Γ.Ο. ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ. 0% 0% ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ 3% ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ 2% ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ 0% 547 ΦΣ 0% ΣΕΤ.ΜΤΘΦΘΥ Δ/ΟΥΘ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ 0% Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ 32% ΣΕΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΦΞ. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ 0% Γράφθμα 9α: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ δειγμάτων από όλουσ τουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται το ΣΕΔΧ Μριτθσ για το

135 ΕΧΤΩΜΝΙΟΙΜΘ ΑΘΘΟΩΟ ΟΙΜΑΙΑΥ ΞΣΕΟΑΜΕΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ Γ. Ο. ΧΑΝΜΙΔΑ Γ. Ο. ΞΧΦΙΝΘΟΘΥ ΣΑΦΤΑ ΣΑΓΟΘ ΘΤΑΜΝΕΙΡ ΙΣΣΡΜΤΑΦΕΙΡ ΝΑΞΙΑ ΙΑΥΙΥ ΘΤΙΑΥΙΡ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ ΜΕΤΜΧΤΑ ΙΩΑΟΟΙΟΑ 2014 Αρ. αναλφςεων ΦΤΙΜΑΝΑ ΤΡΔΡΥ ΥΘΦΕΙΑ ΝΑΛΜΡ ΧΓΕΙΑ 133 ΥΞΘΟ. ΞΑΧΘΥ 3Ρ Μ.Ε.Σ./Χ.Χ. 126 ΜΦΘΟ. ΥΞΘΟ. ΜΕΟΦΤΡ ΞΑΧΘΥ ΔΕΥΜΑΦΘΥ ΞΘΦΤ. ΑΤΜΑΝΡΧΩΤΙΡΧ Ο.Α. ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ Ο.Α. ΝΑΥΙΘΙΡΧ Γ. Ο. ΝΑΤΙΥΑΥ ΒΕΟΙΗΕΝΕΙΡ Γ.Ο.Θ. ΑΦΦΙΜΡΟ ΑΝΕΠΑΟΔΤΑ Γ. ΓΕΟΟΘΞΑΦΑΥ Γ.Ο. ΑΝΕΠ/ΣΡΝΘΥ Γ.Ο. ΒΡΝΡΧ Ο.Α. ΤΕΘΧΞΟΘΥ ΑΓΝΑΙΑ ΜΧΤΙΑΜΡΧ ΑΓ. ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΑΓ. ΑΟΑΤΓΧΤΡΙ 547 ΦΣ ΣΕΟ ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ ΦΞ. ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ Ο.Α. ΧΑΟΙΩΟ ΣΕΤ.ΜΤΘΦΘΥ Δ/ΟΥΘ ΜΦΘΟΙΑΦΤΙΜΘΥ Γράφθμα 9β: Υυνοπτικι παρουςίαςθ αρικμοφ αναλφςεων από όλουσ τουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται το ΣΕΔΧ Μριτθσ για το

136 6.3 Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ 1st conference on neglected vectors and vector-borne diseases (EURNEGVEC), Cluj-Napoca Chochlakis D, Ioannou I, Papadopoulos B, Tselentis Y, Psaroulaki A. Rhipicephalus turanicus: from low numbers to complete establishment in Cyprus. Its possible role as a bridge-vector. Chochlakis D, Germanakis A, Kokkini S, Makridaki E, Tselentis Y, Psaroulaki A. Rickettsial infections in humans in Greece: searching for rare cases. Dirovid D, Chochlakis D, Tomanovid S, Sukara R, Penezid A, Tselentis Y, Psaroulaki A. Jackals as carriers of Leishmania and Brucella species in Serbia. 6.4 Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ Ρμιλίεσ Θμερίδα με κζμα «Διερεφνθςθ επιδθμίασ: Υφγχρονεσ Ξεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ και ο ρόλοσ των εργαςτθρίων δθμόςιασ υγείασ», , Σανεπιςτθμιακό Γενικό Οοςοκομείο Θρακλείου. 1. «Δυςκολίεσ και Σροκλιςεισ ςτθν επιτιρθςθ και τον ζλεγχο των ανκρωποηωονόςων. Φο παράδειγμα τθσ Νεπτοςπείρωςθσ και του ενδθμικοφ τφφου» Α. Ψαρουλάκθ 2. «Σοιότθτα Οερϊν - Ρ Τόλοσ του Σεριφερειακοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Χγείασ» Β. ανδαλάκθσ 3. «Διερεφνθςθ κρουςμάτων Νεγεωνζλλωςθσ» Δ. Χοχλάκθσ 6.5 Δθμοςιεφςεισ Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ 1. Sandalakis V, Chochlakis D, Goniotakis I, Tselentis Y, Psaroulaki A. Minimum inhibitory concentration distribution in environmental Legionella spp. isolates. J Water Health Dec;12(4): doi: /wh PubMed PMID: Psaroulaki A, Chochlakis D, Ioannou I, Angelakis E, Tselentis Y. Presence of Coxiella burnetii in fleas in Cyprus. Vector Borne Zoonotic Dis Sep;14(9): doi: /vbz Epub 2014 Sep 8. PubMed PMID: Psaroulaki A, Chochlakis D, Angelakis E, Ioannou I, Tselentis Y. Coxiella burnetii in wildlife and ticks in an endemic area. Trans R Soc Trop Med Hyg Oct;108(10): doi: /trstmh/tru134. Epub 2014 Aug 26. PubMed PMID: Pasparaki E, Chochlakis D, Damianaki A, Psaroulaki A. Severe community acquired pneumonia due to Legionella maceachernii infection. Arch Bronconeumol Feb;51(2): doi: /j.arbres Epub 2014 Aug 19. English, Spanish. PubMed PMID: Cirovid D, Chochlakis D, Tomanovid S, Sukara R, Penezid A, Tselentis Y, Psaroulaki A. Presence of Leishmania and Brucella species in the golden jackal Canis aureus in Serbia. Biomed Res Int. 2014;2014: doi: /2014/ Epub 2014 May 22. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC Germanakis A, Chochlakis D, Angelakis E, Tselentis Y, Psaroulaki A. Skin lesions and inoculation eschars at the tick bite site in spotted fever group rickettsioses: experience from a patient series in eastern crete, Greece. Dermatology. 2014;228(4): doi: / Epub 2014 Apr 30. PubMed PMID:

137 6.6 Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Π.Ε.Δ.Τ. Μριτθσ ΦΡΞΕΑΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ Οερά, Φρόφιμα, Σεριβαλλοντικά δείγματα Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και νερά αναψυχισ 3. Ματαμζτρθςθ καλλιεργιςιμων μικροοργανιςμϊν-ξζτρθςθ αποικιϊν με εμβολιαςμό ςε κρεπτικό υλικό agar ςτουσ 22 2 ο C και ςτουσ 36 2 ο C Ενςωμάτωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 6222: Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Pseudomonas aeruginosa Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 16266: Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά, επιφανειακά νερά, καλαςςινά νερά, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και νερά αναψυχισ 7. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ κολοβακτθριοειδϊν και E. coli 8. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 2001 ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ και επιφανειακά νερά που προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ Clostridium perfringens ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπορίων Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΜΧΑ Χ2/2600/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 4. Οερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, νερά κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, νερά αναψυχισ και άλλα είδθ νερϊν 1. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ των Legionella spp. - Ξζροσ 2: για νερά με χαμθλζσ βακτθριακζσ μετριςεισ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) Ξζκοδοσ άμεςθσ διικθςθσ δια μεμβράνθσ ISO 11731:1998 ISO : Ανίχνευςθ Salmonella spp. Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ 6579: 2003 ELISA/vidas 5. Σρόφιμα 2. Ανίχνευςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1997/Amd1:2004 ELISA/vidas 137

138 Είδοσ δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Ξζκοδοσ Πρότυπο Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 3. Απαρίκμθςθ τθσ Listeria monocytogenes Σροεμπλουτιςμοφ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/Amd1: Ματαμζτρθςθ B- glucuronidase, E coli με χρωμογόνα μζςα Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO : Ματαμζτρθςθ Υταφυλοκόκκων κετικϊν ςτθν κοαγκουλάςθ (χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ κϋάλλα είδθ) Επίςτρωςθσ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO : 1999/ Αmd1: Ανίχνευςθ Campylobacter spp. Σροεμπλουτιςμοί και καλλιζργεια ςε ειδικά κρεπτικά ςτερεά υποςτρϊματα ISO 17995: Ματαμζτρθςθ Ρλικϊν Μολοβακτθριοειδϊν Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO 4832: Ματαμζτρθςθ κειαναγωγικϊν κλωςτθριδίων Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO 7937: Enterobacter sakazakii απομόνωςθ καταμζτρθςθ Ματαμζτρθςθ απομόνωςθ ςε ειδικά κρεπτικά υποςτρϊματα ISO/TS/22964 IDF RM Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ E.coli Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Νφματα 2. Ανίχνευςθ και καταμζτρθςθ εντεροκόκκων εντερικισ προζλευςθσ Διικθςθσ από μεμβράνεσ (MF) ΕΝΡΦ EN ISO : Περιβαλλοντικά και κλινικά δείγματα Φαυτοποίθςθ μικροοργανιςμϊν Φαςματομετρία μάηασ, Real Time PCR Εςωτερικι μζκοδοσ Εργαςτθρίου βαςιςμζνθ ςτον Ματαςκευαςτι Biotyper Microflex LT 138

139 ΦΡΞΕΑΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑΥ Ανκρϊπινα δείγματα Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 1. Αναπλάςματα Anaplasma phagocytophilum Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Anaplasma phagocytophilum αίμα, μυελόσ οςτϊν Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA Anaplasma phagocytophilum αίμα, μυελόσ οςτϊν Μαλλιζργεια κυτταροκαλλιζργεια Anaplasma phagocytophilum αίμα, μυελόσ οςτϊν Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Anaplasma spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Φυποποίθςθ PCR, Real-Time PCR Anaplasma spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Μαλλιζργεια κυτταροκαλλιζργεια Anaplasma spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Anaplasma spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing 2. Aspergillus Aspergillus 3. Ξπαμπζςιεσ Βροχγικό ζπλυμα, φαρυγγικό επίχριςμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Babesia spp αίμα PCR Γονοτυπικι ανίχνευςθ Babesia spp αίμα Φυποποίθςθ PCR, sequencing 4. Βάκιλοσ του άνκρακα Bacillus anthracis πτφελα, υλικό βιοψίασ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 5. Ξπαρτονζλλεσ Bartonella alsatica αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία 139

140 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Bartonella alsatica Bartonella alsatica αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Bartonella alsatica Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου Bartonella elizabethae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Bartonella elizabethae Bartonella elizabethae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Bartonella elizabethae Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου Bartonella henselae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA Bartonella henselae Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου Bartonella henselae Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Bartonella henselae Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Bartonella henselae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Bartonella henselae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Bartonella henselae αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Bartonella quintana αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA Bartonella quintana Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Bartonella quintana Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot 140

141 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Bartonella quintana Bartonella quintana Bartonella quintana αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό αίμα, λεμφαδζνασ, ιςτόσ, δερματικό υλικό Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Bartonella quintana Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου 6. Ξπορζλλιεσ κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια Borrelia burgdorferi Borrelia burgdorferi Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ELISA Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Borrelia sp αίμα, δερματικό υλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Borrelia sp αίμα, δερματικό υλικό Φυποποίθςθ PCR, sequencing 7. Βρουκζλλεσ Brucella abortus αίμα, δείγμα ιςτοφ Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Brucella abortus αίμα, δείγμα ιςτοφ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Brucella abortus αίμα, δείγμα ιςτοφ Φυποποίθςθ PCR, sequencing Brucella abortus Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου Brucella abortus Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια MIC ςε τρυβλίο Brucella melitensis αίμα, δείγμα ιςτοφ Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Brucella melitensis αίμα, δείγμα ιςτοφ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 141

142 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Brucella melitensis αίμα, δείγμα ιςτοφ Φυποποίθςθ PCR, sequencing Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Brucella spp. Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Rose-Bengal Ζλεγχοσ αντιςωμάτων SAT Ζλεγχοσ αντιςωμάτων SAT-DTT Ζλεγχοσ αντιςωμάτων SAT-Coombs Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ELISA (IgM,IgG, IgA) Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ςφνδεςθ ςυμπλθρϊματοσ (CF) Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ΑΟΑΥΦΤΡΦΘ ΑΟΡΥΡΘΝΕΜΦΤΡΦΡΤΘΥΘ (CIEP) Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ΑΟΡΥΡΔΙΑΧΧΥΘ ΥΕ ΑΓΑΤ (ID) Brucella spp. Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ακτινωτι ανοςοδιάχυςθ (RID) Brucella suis αίμα, δείγμα ιςτοφ Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Brucella suis αίμα, δείγμα ιςτοφ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Brucella suis αίμα, δείγμα ιςτοφ Φυποποίθςθ PCR, sequencing 8. Μαμπυλοβακτθρίδια Campylobacter spp Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Campylobacter spp Μόπρανα Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing 9. Candida 142

143 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Candida κολπικό επίχριςμα, τραχθλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR 10. Χλαμφδια Chlamydia pneumoniae Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Chlamydophilla psittaci Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα ουρθκρικό ζκκριμα, κολπικό επίχριςμα, τραχθλικό πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 11. Coxiella burnetii Coxiella burnetii Coxiella burnetii Coxiella burnetii Coxiella burnetii αίμα, πτφελα, πλευριτικό υγρό, ράμματα, φαρυγγικό/βρογχικό ζκπλυμα, ιςτόσ αίμα, πτφελα, πλευριτικό υγρό, ράμματα, φαρυγγικό/βρογχικό ζκπλυμα, ιςτόσ αίμα, πτφελα, πλευριτικό υγρό, ράμματα, φαρυγγικό/βρογχικό ζκπλυμα, ιςτόσ αίμα, πτφελα, πλευριτικό υγρό, ράμματα, φαρυγγικό/βρογχικό ζκπλυμα, ιςτόσ Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Μαλλιζργεια Γονοτυπικι ανίχνευςθ Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA shell-vial method/κυτταροκαλλιζ ργεια PCR, Real-Time PCR, nested PCR Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Coxiella burnetii Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου κυτταροκαλλιζργεια/re nographin gradient Coxiella burnetii Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε κυτταροκαλλιζργεια Coxiella burnetii φάςθ I Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA Coxiella burnetii φάςθ II/Ι Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG, IgA) 12. Μρυπτόκοκκοσ Cryprococcus Ζνυ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR 143

144 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 13. Εντερόκοκκοι Enterococcus spp Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Enterococcus spp Μόπρανα Φυποποίθςθ Enterococcus spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά 14. Escherichia coli PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing MIC ςε τρυβλίο Escherichia coli Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Escherichia coli Μόπρανα Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing 15. Φρανςιςζλλεσ Fransicella spp αίμα, δερματικό υλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Fransicella spp αίμα, δερματικό υλικό Φυποποίθςθ PCR, sequencing 16. Νεγιωνζλλεσ Legionella sp Legionella sp Legionella sp Legionella pneumophila πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Φυποποίθςθ Ζλεγχοσ αντιςωμάτων PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Legionella pneumophila Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ρροτυποποίθςθ Φαυτοποίθςθ ορότυπου Legionella pneumophila πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA 144

145 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Legionella pneumophila Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου Legionella pneumophila Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια MIC ςε τρυβλίο Legionella pneumophila Legionella pneumophila πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ Μαλλιζργεια Μαλλιζργεια ςε τρυβλία Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Legionella pneumophila πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, νερά περιβάλλοντοσ Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Legionella spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε τρυβλίο 17. Νεϊςμάνιεσ Leishmania spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Leishmania spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Leishmania spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Μαλλιζργεια κυτταροκαλλιζργεια Leishmania spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Leishmania spp αίμα, μυελόσ οςτϊν Φυποποίθςθ PCR, Real-Time PCR Leishmania spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε κυτταροκαλλιζργεια Leishmania spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου κακαριςμόσ από ελεφκερο μζςο και κυτταροκαλλιζργεια 18. Νεπτόςπειρεσ Leptospira spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) 145

146 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Leptospira spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Haemaglutination Leptospira spp αίμα, οφρα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, nested PCR Leptospira spp αίμα, οφρα Φυποποίθςθ PCR, nested PCR 19. Νιςτζριεσ Listeria monocytogenes Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Listeria monocytogenes Μόπρανα Φυποποίθςθ PCR, PFGE, ριβοτυπία, sequencing 20. Ξυκοβακτθρίδιο Mycobacterium tuberculosis βρογχικό ζκπλυμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 21. Ξυκοπλάςματα Mycoplasma hominis ουρθκρικό ζκκριμα, ςπζρμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Mycoplasma pneumoniae πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Mycoplasma sp 22. Ρικζτςιεσ πτφελα, φαρυγγικό/τραχθλικό/κολπικό/ βρογχικό/ουρθκρικό επίχριςμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Rickettsia conorii Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG, IgA) Rickettsia conorii Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Rickettsia conorii αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA 146

147 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Rickettsia conorii Rickettsia conorii Rickettsia conorii αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Μαλλιζργεια shell-vial method/κυτταροκαλλιζ ργεια Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Rickettsia conorii Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου κυτταροκαλλιζργεια/re nographin gradient Rickettsia conorii Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε κυτταροκαλλιζργεια Rickettsia typhi Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG, IgA) Rickettsia typhi Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Rickettsia typhi αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Άμεςθ ανίχνευςθ πακογόνου Άμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ DFA Rickettsia typhi αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Μαλλιζργεια shell-vial method/κυτταροκαλλιζ ργεια Rickettsia typhi αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Rickettsia typhi αίμα, δερματικό υλικό, περικαρδιακό υγρό Φυποποίθςθ PCR-RFLP, sequencing Rickettsia typhi Απομονωκζν ςτζλεχοσ Σαραγωγι αντιγόνου κυτταροκαλλιζργεια/re nographin gradient Rickettsia typhi Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε κυτταροκαλλιζργεια 147

148 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 23. αλμονζλλεσ Salmonella spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ρροτυποποίθςθ Φαυτοποίθςθ ορότυπου Salmonella spp Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Salmonella spp Μόπρανα Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing 24. STDs sexual transmitted pathogens ουρθκρικό ζκκριμα, κολπικό επίχριςμα, τραχθλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ πολλαπλό PCR 25. ταφυλόκοκκοι Staphylococcus spp Αίμα, πφον Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Staphylococcus spp Αίμα, πφον Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing Staphylococcus spp Απομονωκζν ςτζλεχοσ Ελεγχοσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά MIC ςε τρυβλίο 26. τρεπτόκοκκοι Streptococcus spp Αίμα, πφον Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Streptococcus spp Αίμα, πφον Φυποποίθςθ PCR, MLST, PFGE, ριβοτυπία, sequencing 148

149 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ 27. Tropheryma whipplei Tropheryma whipplei αίμα, δωδεκαδακτυλικό υγρό, εντερικό υγρό, ΕΟΧ Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR Tropheryma whipplei αίμα, δωδεκαδακτυλικό υγρό, εντερικό υγρό, ΕΟΧ Φυποποίθςθ PCR, sequencing 28. Ρυρεάπλαςμα Ureaplasma urealyticum ουρθκρικό ζκκριμα, κολπικό επίχριςμα, τραχθλικό Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 29. Yersinia Yersinia Μόπρανα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR 30. Ιοί Ιοί πτφελα, φαρυγγικό επίχριςμα, βρογχικό ζκπλυμα, Γονοτυπικι ανίχνευςθ Real-Time PCR Ιόσ Δυτικοφ Οείλου Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων ELISA 31. Σοξόπλαςμα Toxoplasma spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων Ζμμεςοσ ανοςοφκοριςμόσ IFA (IgM,IgG) Toxoplasma spp Ρρόσ αίματοσ ι/και εγκεφαλωνοτιαίο υγρό Ζλεγχοσ αντιςωμάτων western blot Toxoplasma spp αίμα Μαλλιζργεια κυτταροκαλλιζργεια 149

150 Πακογόνο Είδοσ δείγματοσ Είδοσ εξζταςθσ Ξζκοδοσ Ματάςταςθ Διαπίςτευςθσ Toxoplasma spp αίμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ PCR, Real-Time PCR Toxoplasma spp αίμα Φυποποίθςθ PCR, Real-Time PCR 32. Ελονοςία Plasmodium falciparum αίμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ Real-Time PCR Plasmodium vivax αίμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ Real-Time PCR Plasmodium malarie αίμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ Real-Time PCR Plasmodium ovale αίμα Γονοτυπικι ανίχνευςθ Real-Time PCR Σ.Ε.Δ.Χ. ΜΤΘΦΘΥ ΥΧΟΡΝΡ : 174 ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΞΕΟΕΥ : - ΧΣΡ ΔΙΑΣΙΥΦΕΧΥΘ : - 150

151 7. Περιφερειακό Εργαςτιριο Δθμόςιασ Τγείασ Οοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ.Τ. Οοτίου Αιγαίου) ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: Ι. ΔΑΜΑΝΑΜΘ ΑΟ. ΕΠΙΣΘΞΡΟΙΜΡ ΤΠΕΤΘΤΟΡ: Π. ΔΙΑΜΡΓΕΩΡΓΙΡΤ ΔΙΕΤΘΤΟΘ: ΑΓ. ΑΠΡΣΡΝΡΙ, Σ.Μ , ΡΡΔΡ ΣΘΝ: & ΦΑΠ:

152 7.1 Παρουςίαςθ Εργαςτθριακισ Δραςτθριότθτασ Οοτίου Αιγαίου Υτο Σ.Ε.Δ.Χ. Οοτίου Αιγαίου από 28/7/2014 υπιρξε λιξθ των ςυμβάςεων των εργαηομζνων. Ξεταβολι ωσ προσ το 2013: Ξειϊκθκαν κατά 19% τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αυξικθκαν κατά 31% αντίςτοιχα οι αναλφςεισ που διενεργικθκαν (ποςοςτιαία μεταβολι) Ξειϊκθκαν κατά 29 τα δείγματα που παρελιφκθςαν και αυξικθκαν αντίςτοιχα οι αναλφςεισ κατά 91 (μεταβολι ςε απόλυτεσ τιμζσ). Βρίςκεται εν εξελίξει θ εφαρμογι του Υυςτιματοσ Σοιότθτασ ΕΝΡΦ ΕΟ ISO/IEC 17025:2005 και θ προετοιμαςία του Εργαςτθρίου για τθν αξιολόγθςθ από το Ε.ΥΧ.Δ. ςε μικροβιολογικζσ αναλφςεισ νερϊν. ΑΡΙΘΞΡ ΔΕΙΓΞΑΣΩΟ ΜΑΙ ΑΟΑΝΤΕΩΟ ΟΕΡΑ ΑΟΘΡΩΠΙΟΘ ΜΑΣΑΟΑΝΩΘ ΞΙΜΡΡΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΤΘ ΟΕΡΩΟ ΓΙΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑ ΜΡΝΤΞΒΘΣΙΜΕ ΔΕΠΑΞΕΟΕ ΟΕΡΑ ΑΟΘΡΩΠΙΟΘ ΜΑΣΑΟΑΝΩΘ ΞΙΜΡΡΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΤΘ ΟΕΡΩΟ ΓΙΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑ ΜΡΝΤΞΒΘΣΙΜΕ ΔΕΠΑΞΕΟΕ Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α Δ Α % 76% -50% -51% 400% 1900% 152

153 υγκριτικι Δραςτθριότθτα ΔΕΙΓΞΑΣΑ ΑΟΑΝΤΕΙ

154 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα ανά είδοσ δείγματοσ ΟΕΤΑ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ ΟΕΤΩΟ ΓΙΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΟΕΤΑ ΔΕΙΓΞΑΦΑ 2014 ΔΕΙΓΞΑΦΑ

155 υγκριτικι Εργαςτθριακι Δραςτθριότθτα ανα είδοσ ανάλυςθσ ΟΕΤΑ ΑΟΘΤΩΣΙΟΘΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘΥ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ ΟΕΤΩΟ ΓΙΑ ΝΕΓΕΩΟΕΝΝΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΟΕΤΑ ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ 2014 ΑΟΑΝΧΥΕΙΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ [1] [2] Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 7 2.Δραςτθριότθτεσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ (Δ.Ε.Δ.Τ.)...9 3.Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Δ.Ε.Δ.Τ.(Διαπιςτευμζνεσ)...21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ ΣΟΜΕΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Νερά, Σρόφιμα, Περιβαλλοντικά δείγματα ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Ε.Δ.Τ. ΚΡΗΣΗ Είδοσ Δείγματοσ Εξεταηόμενθ παράμετροσ Μζκοδοσ Πρότυπο 1. Νερά ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, φυςικά μεταλλικά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε..

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Νοςηλεία ςτο πίτι H νοςθλεία ςτο ςπίτι αποτελεί μία ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, που παρζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Βιολογίασ. 290 [ 17898 ]- Μοριακήσ Βιολογίασ και Γενετικήσ Θράκησ (Αλεξανδροφπολη) με 4-εηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ

Τμήματα Βιολογίασ. 290 [ 17898 ]- Μοριακήσ Βιολογίασ και Γενετικήσ Θράκησ (Αλεξανδροφπολη) με 4-εηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ 281 [ 18268 ]-Βιολογίασ Πάτρασ 282 [ 18105 ]-Βιολογίασ Κρήτησ (Ηράκλειο) 279 [ 18412 ]-Βιολογίασ Θεςςαλονίκησ 277 [ 18632 ]-Βιολογίασ Αθήνασ με 4-ετζσ πρόγραμμα ςπουδών Τμήματα Βιολογίασ Σφμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012 1 ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΗΡΗΗ Ελονοςία ςτθν Ελλάδα, ζτοσ 2012 Ειςαγωγι Θ ελονοςία (malaria) είναι λοιμϊδθσ νόςοσ που προκαλείται από το παράςιτο «πλαςμϊδιο» τθσ ελονοςίασ και μεταδίδεται κυρίωσ μζςω

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΗΜΑΣΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΗΜΑΣΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΟΓΕΝΗ ΝΟΗΜΑΣΑ Μανδθλαρά Γεωργία Βιολόγοσ PhD, Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ Εκνικοφ Κζντρου Αναφοράσ αλμονελλϊν, ιγκελλϊν, πακογόνων E.coli και λοιπϊν Εντεροπακογόνων Σμιμα Μικροβιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ