ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ο εκτός ηµερησίας διατάξεως"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1737/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/10/2012, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 16/10/2012. ο εκτός ηµερησίας διατάξεως Θέµα 5 Ανάθεση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου KnowInG: Knowledge Intelligence and Innovation for a sustainable Growth, MED Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Σπυρίδων Σπυρίδων Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Προµπονάς Ιάκωβος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία Όχι στο Μνηµόνιο". Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ). 3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής Π.. 145/ (ΦΕΚ 228Α), όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β / ). 4. Την αρ /ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415/Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου - 1 -

2 των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την αρ /ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 471/Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 5. Την αρ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τη αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ). 6. Τον Οδηγό ιαχείρισης του Προγράµµατος MED Την αρ. <2G-MED09-189> Σύµβαση µεταξύ του επικεφαλής του έργου και της Αρχής ιαχείρισης του προγράµµατος MED. 8. Την υπ αρ. <2G-MED > Σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου του προγράµµατος MED. 9. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου KnowInG. 10. Το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο (application form) του έργου KnowInG. 11. Την οικονοµική προσφορά της εταιρίας PLANITAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΚ. Ι. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΕΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε. για παροχή υπηρεσιών και εξοπλισµού διερµηνείας. 12. Την οικονοµική προσφορά της εταιρίας «ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παροχή υπηρεσιών και εξοπλισµού διερµηνείας. 13. Την οικονοµική προσφορά της εταιρίας ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ για παροχή υπηρεσιών µεταφοράς (πούλµαν, ταξί, minibus). 14. Την οικονοµική προσφορά του εστιατορίου «Ο Ηλίας» για παροχή υπηρεσιών εστίασης. 15. Την οικονοµική προσφορά του εστιατορίου «Το Κουτούκι του Μηνά» για παροχή υπηρεσιών εστίασης. 16. Την οικονοµική προσφορά του εστιατορίου «Ο κουµπάρος, η κουµπάρα και τα µπριζολοµπερδέµατα» για παροχή υπηρεσιών εστίασης. 17. Την οικονοµική προσφορά του εστιατορίου «Εν Λαυρείω» για παροχή υπηρεσιών εστίασης. 18. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Dynamic Media Services» για ενοικίαση εξοπλισµού και προσφορά υπηρεσιών. 19. Την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Engage Media Greece» για το συντονισµό PR ενεργειών και προβολής µέσω Social Media. Ιστορικό Η Περιφέρεια Αττικής ( /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο KnowInG, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος MED Περιγραφή και του έργου περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης. Στο πλαίσιο των συµβατικών της υποχρεώσεων η Περιφέρεια Αττικής στις 25, 26, 27 και 28 Οκτωβρίου θα συνδιοργανώσει τις παρακάτω δράσεις: 1. Την 6 η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου KnowInG στις 25 Οκτωβρίου 2. ιήµερο ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «The Role of Creative Clusters in the MED Regions» στις Οκτωβρίου 3. ιαγωνισµό Hellenic Game Jam 2012 στις Οκτωβρίου 4. Σχετική µε τα video games έκθεση εταιρειών και δραστηριοτήτων Game Jam Arena, στις Οκτωβρίου. Αναλυτικότερα, για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, έχουµε προβεί στις παρακάτω ενέργειες: Α. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ (i) εδοµένου ότι το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και ότι θα το παρακολουθήσουν οι εταίροι του έργου καθώς και οι προσκεκληµένοι τους, κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες, οι οποίες αναλύονται ως εξής: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ - 2 -

3 PLANITAS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛ. ΤΣΕΡΤΣΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EL. TRANSLATIONS) (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΜΕ 2.043, ,89 55, , , , (ii) Καθώς το αντικείµενο του συνεδρίου είναι εξειδικευµένου χαρακτήρα, προτάθηκε στον κ. Αντώνη Λιβιεράτο, (Dr, µέλος της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Ε.Μ.Π.) ο συντονισµός της 1 ης ηµέρας του συνεδρίου µε αµοιβή ύψους 300,00 και στον κ. Γιάννη Αγγελάκη (social media director) ο συντονισµός της 2 ης ενότητας της 2 ης µέρας, µε αµοιβή ύψους 200,00, συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. Β. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Game Jam Πρόκειται για ένα διαγωνισµό κατά τη διάρκεια του οποίου θα δηµιουργηθούν οµάδες ανάπτυξης σχετικά µε τη δηµιουργία videogames. Το διαγωνισµό αυτό θα παρακολουθήσουν, ως έπαθλο, οι νικητές τοπικών διαγωνισµών που διοργάνωσε ξεχωριστά κάθε εταίρος. Προκειµένου οι νικητές αυτοί να µπορέσουν να κατανοήσουν τη λογική του διαγωνισµού και τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται τα video games, προτάθηκε στον κ. Θανάση Τριανταφύλλου, προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου ηµιουργών Λογισµικού Ψυχαγωγίας (HGDA), η προετοιµασία και η παρουσίαση σχετικής εισήγησης, µε αµοιβή 200,00. Γ. ΕΚΘΕΣΗ Game Jam Arena Πρόκειται να διοργανωθεί έκθεση εταιρειών στον κλάδο του gaming και θα υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής ή παρακολούθησης διαφόρων σχετικών δραστηριοτήτων. Για τη διοργάνωση και την τεχνολογική υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής υποβλήθηκε οικονοµοτεχνική προσφορά από την εταιρεία «Dynamic Media Services», η οποία αναλύεται ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.800,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 500,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 3.550,00 ΕΚΠΤΩΣΗ 750,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ 2.700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ PR ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ SOCIAL MEDIA Για το συντονισµό των ενεργειών της Περιφέρειας και την προώθηση της 3ηµερης εκδήλωσης µέσω social media υποβλήθηκε προσφορά από την εταιρεία «ENGAGE MEDIA GREECE» ύψους 3.550,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., η οποία περιλαµβάνει δηµιουργία σελίδας στο διαδίκτυο, διεξαγωγή διαγωνισµού προσέλκυσης κοινού, επικοινωνία µε online communities, συντονισµός ψηφιακής προβολής & PR σε online και offline µέσα επικοινωνίας, follow up επικοινωνίας στα media, προτάσεις δηµιουργικής αξιοποίησης σελίδας µετά το πέρας των εκδηλώσεων. Ε. ΕΣΤΙΑΣΗ Για την εστίαση των εταίρων, των οµιλητών του συνεδρίου και των νικητών των τοπικών διαγωνισµών, συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω προσφορές: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΟΜΟ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Το κουτούκι του Μηνά) 19, ,00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ (Ο Ηλίας) 17, ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 22, ,00 (Εν Λαυρίω) Μ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 20,

4 Λ. ΛΕΚΚΑΣ (Ο κουµπάρος, η κουµπάρα & τα µπριζολοµπερδέµατα) Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. ΣΤ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Για τις προβλεπόµενες µετακινήσεις στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης της διοργάνωσης, υποβλήθηκε η παρακάτω προσφορά από την εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙ ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΛΑΥΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 5 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΟΥΝΙΟ ΛΑΥΡΙΟ ΣΟΥΝΙΟ- ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΣΟΥΝΙΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ mini van ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΣΟΥΝΙΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ taxi transfer (1-3άτοµα) ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΣΟΥΝΙΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΒΡΑ ΙΝΟ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙ Ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΙΑ ΡΟΜ Η ΗΜΕΡΩΝ/ΜΕΓΙΣ ΤΟΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 715, ,00 400, ,00 140, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.965,00 Ζ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ Στο πλαίσιο της επίσκεψης των εταίρων έχει προβλεφθεί επίσκεψη στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Το κόστος του εισιτηρίου είναι 4 και ο µέγιστος αριθµός ατόµων που θα τον επισκεφτούν είναι 50. Το ύψος της δαπάνης ισούται µε 200,00. Βάσει των ανωτέρω, εισηγούµαστε, (Α) Την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και διερµηνείας στην εταιρεία «Planitas Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ο.Ε.» µέχρι του ποσού των 2.568,24 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Β) Την ανάθεση του συντονισµού της 1 ης µέρας του συνεδρίου στον κ. Αντώνη Λιβιεράτο έναντι αµοιβής 300,00 συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. (Γ) Την ανάθεση του συντονισµού της 2 ης ενότητας της 2 ης µέρας του συνεδρίου στον κ. Γιάννη Αγγελάκη έναντι αµοιβής 200,00 συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. ( ) Την ανάθεση εισαγωγικής εισήγησης διάρκειας 1,5 ώρας στο πλαίσιο του Game Jam στον κ. Θανάση Τριανταφύλλου έναντι αµοιβής 200,00 συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. (Ε) Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Dynamic Media Services» της διοργάνωσης και της τεχνολογικής υποστήριξης της έκθεσης Game Jam Arena έναντι του ποσού των 3.321,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (ΣΤ) Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ENGAGE MEDIA GREECE» ενεργειών προώθησης της 3ήµερης εκδήλωσης µέσω social media έναντι του ποσού των 3.350,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Ζ) Την ανάθεση υπηρεσιών εστίασης κατά το διάστηµα Οκτωβρίου 2012, ως εξής: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟ ΚΑΤ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΝΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19, ,00

5 (Το κουτούκι του Μηνά) ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ (Ο Ηλίας) Μ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ (Ο κουµπάρος, η κουµπάρα & τα µπριζολοµπερδέµατα) 17, ,00 20, (Η) Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µετακίνησης στην εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙ ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.» µέχρι του ποσού των 4.965,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Θ) Την κάλυψη του κόστους εισιτηρίων µέχρι του ποσού των 200,00 για πραγµατοποίηση επίσκεψης στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Το συνολικό κόστος των παραπάνω δράσεων για την υλοποίηση του έργου KnowInG θα ανέλθει µέχρι του ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (18.324,24 ) συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων και κρατήσεων. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου KnowInG µε υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει (Α) Την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και διερµηνείας στην εταιρεία «Planitas Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ο.Ε.» µέχρι του ποσού των 2.568,24 (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Β) Την ανάθεση του συντονισµού της 1 ης µέρας του συνεδρίου στον κ. Αντώνη Λιβιεράτο έναντι αµοιβής 300,00 (τριακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. (Γ) Την ανάθεση του συντονισµού της 2 ης ενότητας της 2 ης µέρας του συνεδρίου στον κ. Γιάννη Αγγελάκη έναντι αµοιβής 200,00 (διακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. ( ) Την ανάθεση εισαγωγικής εισήγησης διάρκειας 1,5 ώρας στο πλαίσιο του Game Jam στον κ. Θανάση Τριανταφύλλου έναντι αµοιβής 200,00 (διακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων φόρων και κρατήσεων. (Ε) Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Dynamic Media Services» της διοργάνωσης και της τεχνολογικής υποστήριξης της έκθεσης Game Jam Arena έναντι του ποσού των 3.321,00 (τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (ΣΤ) Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ENGAGE MEDIA GREECE» ενεργειών προώθησης της 3ήµερης εκδήλωσης µέσω social media έναντι του ποσού των 3.350,00 (τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Ζ) Την ανάθεση υπηρεσιών εστίασης κατά το διάστηµα Οκτωβρίου 2012, ως εξής: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Το κουτούκι του Μηνά) ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ (Ο Ηλίας) Μ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ (Ο κουµπάρος, η κουµπάρα & τα µπριζολοµπερδέµατα) ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟ ΚΑΤ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΝΗ 19, ,00 17, ,00 20, (Η) Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µετακίνησης στην εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙ ΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.» µέχρι του ποσού των 4.965,00 (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Θ) Την κάλυψη του κόστους εισιτηρίων µέχρι του ποσού των 200,00 (διακόσια ευρώ) για πραγµατοποίηση επίσκεψης στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

6 Το συνολικό κόστος των παραπάνω δράσεων για την υλοποίηση του έργου KnowInG θα ανέλθει µέχρι του ποσού των ,24 (δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων και κρατήσεων. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου KnowInG µε υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής. Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Κονταρά Γεωργία Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Σπυρίδων Σπυρίδων Προµπονάς Ιάκωβος - 6 -

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 46 η Απόφαση υπ αριθµ. 1813/2013

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθµ. Απόφασης: 44/2012 Περίληψη απόφασης: : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Τεύχους Προκήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 868-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα