ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης Τοπικού και Επαρχιακού Εφόρου ιαδικασία ανάδειξης Εφόρων της Επαρχιακής Εφορείας και ενός Βαθµοφόρου κάτω των 25 ετών, ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης ΚΕΦ.3 Σύστηµα Τµήµα Βαθµοφόροι Τµηµάτων Σύστηµα Προσκοπικών Τµηµάτων Σύστηµα καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού Συστήµατος Τµήµα καθήκοντα και υποχρεώσεις: Αρχηγού και Υπαρχηγών Τµήµατος 1

2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1ο: Γενική Εφορεία 1. Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό όργανο του ΣΠΚ και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της προσκοπικής δραστηριότητας. 2. Η Γενική Εφορεία αποτελείται από: - το Γενικό Έφορο - τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο - µέχρι τρεις Βοηθούς Γενικούς Εφόρους - τους Εφόρους Υπηρεσιών και Κλάδων 3. Ο συνολικός αριθµός των Εφόρων της Γενικής Εφορείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα. 4. Η θητεία των Εφόρων της Γενικής Εφορείας είναι τριετής. 5. Ο διορισµός των Εφόρων της Γενικής Εφορείας επικυρώνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. 6. Η ολοµέλεια της Γενικής Εφορείας συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον, κάθε µήνα και έκτακτα όποτε την συγκαλέσει ο Γενικός Έφορος. 7. Των συνεδριάσεων της Γενικής Εφορείας προεδρεύει ο Γενικός Έφορος. 8.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Εφορείας τηρούνται από τον Έφορο ιοίκησης. 1. Γενικός Έφορος α. Είναι ο ανώτατος Βαθµοφόρος στην Προσκοπική Ιεραρχία και προϊστάµενος των Βαθµοφόρων του ΣΠΚ. Ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Προσκόπων της Κύπρου και φροντίζει για την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος δράσεως και για την εκπαίδευση των ενεργών µελών. β. Είναι υπεύθυνος προς το ιοικητικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διοίκηση των Εφορειών και των Προσκοπικών Τµηµάτων γενικά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό, τους Εσωτερικούς Κανονισµούς, τις Αρχές και κατευθύνσεις που διέπουν το ΣΠΚ, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου. γ. Εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µέτρο που αφορά στην προσκοπική κίνηση. 2

3 δ. Εκτελεί, σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας, τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, που αφορούν στην προσκοπική κίνηση και αποφασίζει για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προγραµµάτων και δράσεων. ε. Αλληλογραφεί για ζητήµατα που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Για θέµατα όµως γενικότερης σηµασίας ή για ζητήµατα για τα οποία το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά, η αλληλογραφία υπογράφεται σύµφωνα µε τα άρθρα (11) και (12) του Οργανισµού. στ. Φροντίζει για την ετοιµασία του προσχεδίου του Προϋπολογισµού της Γενικής Εφορείας, και την υποβολή του στο ιοικητικό Συµβούλιο. ζ. ιαχειρίζεται ποσό µέχρι 500, για τη διενέργεια τρεχουσών δαπανών, για τις οποίες υπάρχει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισµό του ΣΠΚ. η. Έχει δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση συλλογικού οργάνου του ΣΠΚ και σε κάθε εκδήλωση µέσα στην Προσκοπική Κίνηση. θ. Ο Γενικός Έφορος δεν µπορεί να εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα του ιοικητικού Συµβουλίου. ι. Έχει την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού και της λειτουργίας των γραφείων της κεντρικής διοίκησης του Σ.Π.Κ. 2. Αναπληρωτής Γενικός Έφορος α. Ο Αναπληρωτής Γενικός Εφορος πρέπει να έχει διατελέσει Εφορος ή/και Αρχηγός Συστήµατος για πέντε (5) τουλάχιστο χρόνια, να είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων ( ιακριτικού άσους). β. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος αναπληρώνει το Γενικό Έφορο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Εφόρου. Επίσης εκτελεί καθήκοντα Γενικού Εφόρου σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Γενικού Εφόρου για περίοδο µικρότερη των έξι µηνών, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. γ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, όταν αναπληρώνει το Γενικό Έφορο ή όταν εκτελεί καθήκοντα Γενικού Εφόρου έχει τα ίδια καθήκοντα, ευθύνες και αρµοδιότητες µε αυτόν. δ. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος εκτελεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σε αυτόν από το Γενικό Έφορο. 3

4 ε. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος µπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Βοηθοί Γενικοί Έφοροι α. Οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι συνεργάζονται µε το Γενικό και τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο και τους βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. β. Εκτελούν συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Γενικό Έφορο. γ. Αναλαµβάνουν το συντονισµό των δραστηριοτήτων των Εφορειών της Γενικής Εφορείας σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες του Γενικού Εφόρου. 4. Εφορεία ιοίκησης Ο Έφορος ιοίκησης είναι επικεφαλής της Εφορείας ιοίκησης και είναι υπεύθυνος για: α) την οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των γραφείων του Σώµατος. β) την παραλαβή, το διαχωρισµό και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Σώµατος. γ) την τήρηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του Σώµατος µητρώων και αρχείων. δ) την ετοιµασία, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισµό των διαφόρων εντύπων που χρησιµοποιούνται από τα διάφορα κλιµάκια του Σώµατος. ε) την έγκαιρη έκδοση των Εντολών ιοίκησης των Βαθµοφόρων του Σώµατος, κατά τα οριζόµενα από τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς του Σώµατος, καθώς και για την τήρηση µητρώων Βαθµοφόρων του Σώµατος. στ) την τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριών της Γενικής Εφορείας καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται. ζ) την ετοιµασία του Προϋπολογισµού της Εφορείας ιοικήσεως και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 5. Εφορεία ηµοσίων Σχέσεων Ο Έφορος ηµοσίων Σχέσεων είναι επικεφαλής της Εφορείας ηµοσίων Σχέσεων και είναι υπεύθυνος για : 4

5 (α) (β) (γ) (δ) την προβολή της Προσκοπικής Κίνησης και για τη διαφώτιση του κοινού για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΣΠΚ. τις σχέσεις και επαφές µε τις Αρχές ύστερα από συνεννόηση µε το Γενικό Έφορο. τις σχέσεις και επαφές του Σώµατος µε άλλες Οργανώσεις της Κύπρου καθώς και για την εκπροσώπησή του στις εκδηλώσεις τους. τις δηµοσιεύσεις και γενικά µε την επαφή µε τον Τύπο, ύστερα από συνεννόηση µε το Γενικό Έφορο. Επιπρόσθετα ο Έφορος ηµοσίων Σχέσεων : (α) (β) (γ) (δ) (ε) ενηµερώνει τη Γενική Εφορεία για τα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο της Κύπρου και του εξωτερικού, που αφορούν την προσκοπική κίνηση και φροντίζει για την τήρηση ειδικού φακέλου µε τα σπουδαιότερα αποκόµµατα ή αντίγραφα τους. αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εθιµοτυπία και τις κοινωνικές σχέσεις του Σώµατος και προτείνει διάφορες κοινωνικές και εθνικές δραστηριότητες και τρόπους δηµοσιότητας και ενηµερώσεως του κοινού σε προσκοπικά ζητήµατα και γεγονότα. επιµελείται και προετοιµάζει τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές για την προβολή της Προσκοπικής Κίνησης. φροντίζει, ύστερα από συνεννόηση µε το Γενικό Έφορο, για την αντιπροσώπευση του Σώµατος σε εθνικές, κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις. Φροντίζει για την ετοιµασία του Προϋπολογισµού της Εφορείας ηµοσίων Σχέσεων και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 6. Εφορεία ιεθνών Σχέσεων Ο Έφορος ιεθνών Σχέσεων είναι επικεφαλής της Εφορείας ιεθνών Σχέσεων. Ο Έφορος ιεθνών Σχέσεων : (α) παρακολουθεί και υπογράφει, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γενικού Εφόρου, την αλληλογραφία µε το ιεθνές Προσκοπικό Γραφείο και τους Εφόρους ιεθνών Σχέσεων Προσκοπικών Οργανώσεων του εξωτερικού. 5

6 (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) ενηµερώνεται για κάθε αποστολή στο εξωτερικό και συµβουλεύει το Γενικό Έφορο σε θέµατα εκπροσωπήσεως του Σώµατος σε διεθνείς εκδηλώσεις. φροντίζει για την ενηµέρωση των µελών για τα διάφορα προγράµµατα και εκδηλώσεις στο εξωτερικό και µεριµνά για την ενηµέρωση των Βαθµοφόρων για τα πορίσµατα των συνεδρίων και των αποστολών που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό. είναι αρµόδιος για τις επαφές του ΣΠΚ µε τα άλλα Σώµατα σ όλες τις χώρες του κόσµου και µε άλλες Οργανώσεις Προσκοπικές και Οδηγικές στο εξωτερικό. µεριµνά για την υποδοχή και την ξενάγηση ξένων Προσκόπων/ Επισκεπτών. φροντίζει για την ανάπτυξη της ιεθνούς φιλίας και κατανοήσεως. φροντίζει για την ετοιµασία του Προϋπολογισµού της Εφορείας ιεθνών Σχέσεων και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 7. Εφορεία Εκπαιδεύσεως Ο Έφορος Εκπαιδεύσεως είναι επικεφαλής της Εφορείας Εκπαιδεύσεως και της Εκπαιδευτικής Οµάδας. Ο Έφορος Εκπαιδεύσεως: (α) µεριµνά για τον προγραµµατισµό και λειτουργία των εκπαιδεύσεων ανάλογα µε τις ανάγκες του Σώµατος. (β) µεριµνά για την εκπαιδευτική κατάρτιση των µελών της Εκπαιδευτικής Οµάδας και φροντίζει για την αξιοποίησή τους ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται. (γ) φροντίζει για την εφαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών της Εφορείας Εκπαιδεύσεως. (δ) εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο τη στελέχωση της Εκπαιδευτικής Οµάδας. (ε) φροντίζει για τη συνεχή αξιολόγηση και ανανέωση των προγραµµάτων και µεθόδων εκπαιδεύσεων. (στ) συνεργάζεται µε τις άλλες Εφορείες, και ιδιαίτερα µε τις Εφορείες Κλάδων για την επισήµανση των εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρµογή από τα Τµήµατα των µεθόδων και προγραµµάτων που προσφέρει η Εφορεία Εκπαιδεύσεως. 6

7 (ζ) (η) (θ) φροντίζει για τη διαφύλαξη και ανανέωση του υλικού, των µέσων και του άλλου εξοπλισµού που ανήκει στην Εφορεία Εκπαιδεύσεων. συµµετέχει και είναι ο εισηγητής του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. φροντίζει για την ετοιµασία του προϋπολογισµού της Εφορείας Εκπαιδεύσεως και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 8. Εφορεία Κατασκηνώσεων Ο Έφορος Κατασκηνώσεων είναι επικεφαλής της Εφορείας Κατασκηνώσεων. Ο Έφορος Κατασκηνώσεων : α. φροντίζει για - τη συντήρηση και βελτίωση των κατασκηνωτικών χώρων του Σ.Π.Κ. - την προετοιµασία και διάθεση των κατασκηνωτικών χώρων του Σ.Π.Κ. - την προµήθεια, φύλαξη, συντήρηση και διάθεση του κατασκηνωτικού υλικού του Σ.Π.Κ. β. φροντίζει για την τήρηση των Κανονισµών Κατασκηνώσεων από όλα τα κλιµάκια του Σώµατος. γ. Επισκέπτεται και επιθεωρεί τις Εφορείες ή Προσκοπικά Τµήµατα που βρίσκονται σε κατασκήνωση, σε οποιοδήποτε χώρο, και επιλαµβάνεται σχετικών προβληµάτων όταν παρίσταται ανάγκη. δ. Αντιµετωπίζει κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις κατασκηνώσεις. ε. Φροντίζει για την ετοιµασία του προϋπολογισµού της Εφορείας Κατασκηνώσεων και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. στ. Εισηγείται στο Γενικό Έφορο την έκδοση άδειας λειτουργίας κατασκηνώσεων στα Τµήµατα του Σ.Π.Κ, διάρκειας τριών ή περισσότερων ηµερών. 9. Εφορεία Ιστορικού Αρχείου, Μουσείου και Βιβλιοθήκης Ο Έφορος Αρχείου είναι επικεφαλής της Εφορείας Ιστορικού Αρχείου, Μουσείου και Βιβλιοθήκης. Ο Έφορος Αρχείου φροντίζει: (α) για τη συλλογή, ταξινόµηση και κατάλληλη φύλαξη αρχειακού υλικού, εγγράφων, ιστορικών στοιχείων και φωτογραφικού υλικού. 7

8 (β) (γ) (δ) (ε) για τη δηµιουργία και λειτουργία προσκοπικού µουσείου και βιβλιοθήκης. για τη συλλογή και έκθεση προσκοπικών αντικειµένων, προσκοπικών σηµάτων, προσκοπικού εξοπλισµού και γενικού προσκοπικού υλικού. για τη δηµιουργία και συνεχή ενηµέρωση φωτογραφικού και κινηµατογραφικού αρχείου του Σώµατος. για την ετοιµασία του προϋπολογισµού της Εφορείας Ιστορικού Αρχείου, Μουσείου και Βιβλιοθήκης και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 10. Εφορείες Κλάδων Στη Γενική Εφορεία λειτουργούν Εφορείες Κλάδων. Οι Έφοροι Κλάδου Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών είναι επικεφαλής των αντίστοιχων Κλάδων και µεριµνούν για θέµατα της αρµοδιότητας του Κλάδου τους. Οι Έφοροι Κλάδων: α. Παρακολουθούν και φροντίζουν για την εφαρµογή, σε κάθε Κλάδο, των αντίστοιχων διατάξεων του Οργανισµού, των Εσωτερικών Κανονισµών του ΣΠΚ καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Εφορείας. β. Είναι κατάλληλοι Βαθµοφόροι κάτοχοι «ιακριτικού άσους» οι οποίοι έχουν αποδειγµένη εξειδίκευση και πείρα στα θέµατα του οικείου Κλάδου. γ. Εισηγούνται στο Γενικό Έφορο για ζητήµατα που αφορούν τους Κλάδους τους και επιλαµβάνονται κάθε θέµατος το οποίο µπορεί να προαγάγει και να προωθήσει στην Προσκοπική Κίνηση στο πλαίσιο κάθε Κλάδου. δ. Μετέχουν στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο σε περίπτωση που συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους. ε. Προτείνουν στο Γενικό Έφορο τη Σύσταση Συµβουλευτικών Επιτροπών από Βαθµοφόρους που βρίσκονται στην υπηρεσία ή παλιούς για υποβοήθηση του έργου τους. στ. Παρακολουθούν τη δύναµη και πρόοδο του κάθε Κλάδου (τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων κ.λπ.) και πραγµατοποιούν, σε συνεννόηση µε τους Επαρχιακούς Εφόρους, περιοδικές επισκέψεις και επιθεωρήσεις Τµηµάτων, για διαπίστωση της επιτυχούς και έµπρακτης εφαρµογής της µεθοδολογίας που ισχύει για κάθε Κλάδο. 8

9 ζ. Μελετούν και παρακολουθούν τις εξελίξεις που σχετίζονται µε τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και ειδικότερα, µελετούν τη σχετική Προσκοπική βιβλιογραφία και περιοδικά. η. Καταρτίζουν και υποβάλλουν στο Γενικό Έφορο ετήσια προγράµµατα δράσεων κατά Κλάδους, καθώς επίσης και προϋπολογισµό για τις εργασίες και δραστηριότητες της κάθε Εφορείας Κλάδου. θ. Προγραµµατίζουν και πραγµατοποιούν, σε συνεννόηση µε τους οικείους Επαρχιακούς Εφόρους, συγκεντρώσεις ή δράσεις κατά Κλάδο πάνω σε παγκύπρια κλίµακα (Λυκοπουλικές εκδροµές ή συγκεντρώσεις σε ευρύτερο πλαίσιο π.χ. Επαρχιακής ή Τοπικής Εφορείας, Τζαµπορέττα, Τζάµπορι, Ανιχνευτικές εξορµήσεις σε κάθε Επαρχία, Παγκύπριους διαγωνισµούς κ.λπ.). ι. Φροντίζουν για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων για κατασκηνώσεις των παιδιών του οικείου Κλάδου, και υποβάλλουν εισηγήσεις για βελτίωση των µόνιµων κατασκηνωτικών χώρων του ΣΠΚ. Πραγµατοποιούν περιοδικές, µετά από σχετική συνεννόηση µε τους αρµόδιους Εφόρους, επισκέψεις σε κατασκηνώσεις για να διαπιστωθεί η σωστή εφαρµογή, στην πράξη, των δράσεων του κάθε Κλάδου. ια. ιβ. ιγ. Φροντίζουν, σε συνεργασία µε την Εφορεία Εκπαιδεύσεως, για την λειτουργία Σχολών Εκπαιδεύσεων Βαθµοφόρων Κλάδων, σύµφωνα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε Κλάδο. Συνεργάζονται µε την Εφορεία Εκπαιδεύσεως για τη συµπλήρωση ή αναπροσαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε Κλάδου. Επεξεργάζονται σε συνεργασία µε την Εφορεία Εκπαιδεύσεως την έκδοση εγκολπίων και βοηθηµάτων σε ότι αφορά τις απαιτήσεις των Κλάδων και των Πτυχίων Ειδικοτήτων. ιδ. Φροντίζουν για την ετοιµασία του προϋπολογισµού της Εφορείας της οποίας προΐστανται και την έγκαιρη υποβολή του στο Γενικό Έφορο. 11. Έφοροι Ειδικοτήτων α. Οι Έφοροι Ειδικοτήτων (Ναυτοπροσκόπων, Αεροπροσκόπων, ασοπροσκόπων και Παιδιών µε ειδικές ανάγκες) βοηθούν και συµβουλεύουν τους Εφόρους όλων των Κλάδων στη διαµόρφωση και τον καταρτισµό ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών που ανήκουν σε ειδικά Τµήµατα. 9

10 β. Φροντίζουν, σε συνεργασία, µε την Εφορεία Εκπαιδεύσεως για τη λειτουργία ειδικής εκπαίδευσης µε βάση τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας. γ. Υποστηρίζουν τη λειτουργία των ειδικών Τµηµάτων. δ. Συµµετέχουν στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο σε περίπτωση που συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους. 12. Στο πλαίσιο της Οργάνωσης και ιάρθρωσης της Γενικής Εφορείας, και τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο Γενικός Έφορος δύναται να αναθέσει σε Εφόρους της Γενικής Εφορείας, οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα είτε ανεξάρτητα µε αυτά που αναφέρονται πιο πάνω είτε βοηθητικά προς αυτά. Σε τέτοια περίπτωση ο Γενικός Έφορος ορίζει µε εγκύκλιό του τα καθήκοντα και τις ευθύνες των Εφόρων αυτών. 10

11 ΚΕΦ.2ο: Περιφερειακή Οργάνωση 1. Για την εύρυθµη λειτουργία του ΣΠΚ η Κύπρος διατηρείται διοικητικά σε Επαρχιακές και Τοπικές Εφορείες. Αποστολή των Εφορειών είναι η παρακολούθηση και ο συντονισµός της Προσκοπικής εργασίας και της καλής λειτουργίας των Προσκοπικών Εφορειών, Συστηµάτων και Τµηµάτων καθώς και η ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους. Για το σκοπό αυτό οργανώνουν και πραγµατοποιούν διάφορες δραστηριότητες µε στόχο την ανύψωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των Βαθµοφόρων και Στελεχών και τη δηµιουργία κινήτρων και ευκαιριών των Μελών τους για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προσκοπικού Προγράµµατος. Οι Τοπικές Εφορείες δηµιουργούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20(5) του Οργανισµού του Σώµατος. 2. Η Περιφερειακή Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης εξασφαλίζει: - Τη γρήγορη και αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία και συνεργασία - Τη σωστή λήψη των αποφάσεων - Τη συµµετοχή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Βαθµοφόρων - Την ποιότητα του Προσκοπικού Προγράµµατος και έργου 3. Καθορισµός ορίων ευθύνης Προσκοπικών Κλιµακίων α. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ΣΠΚ, η νήσος διαιρείται σε Επαρχιακές Εφορείες στις οποίες υπάγονται τα Προσκοπικά Συστήµατα. β. Τα όρια των Επαρχιακών Εφορειών καθορίζονται µε βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Επιπρόσθετα Επαρχιακή Εφορεία δηµιουργείται για το διοικητικό διαµέρισµα Μόρφου. γ. Τα όρια των Τοπικών Εφορειών καθορίζονται µε εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου ύστερα από πρόταση του οικείου Επαρχιακού Εφόρου. δ. Στις περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη λειτουργία Τοπικής Εφορείας, τα Προσκοπικά Συστήµατα υπάγονται απ ευθείας στην Επαρχιακή Εφορεία. 11

12 4. Αποστολή και έργο Προσκοπικών Κλιµακίων α. Επαρχιακή Εφορεία: Έχει την ευθύνη της εποπτείας, οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης, επέκτασης, αξιολόγησης, καθώς και του ελέγχου του προσκοπικού έργου των Τοπικών Εφορειών και Προσκοπικών Συστηµάτων που λειτουργούν µέσα στα όρια της διοικητικής της αρµοδιότητας. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για την: οργάνωση και στελέχωση των Τοπικών Εφορειών και Συστηµάτων, πραγµατοποίηση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων Βαθµοφόρων, παρακολούθηση της έγκαιρης καταβολής της ετήσιας συνδροµής των Μελών ΣΠΚ, υποστήριξη της εφαρµογής του Προσκοπικού Προγράµµατος και της µεθοδολογίας των Κλάδων, ενίσχυση των Τοπικών Εφορειών και Συστηµάτων και επέκταση της Προσκοπικής Κίνησης σε περιοχές όπου αυτή δεν υπάρχει, αξιολόγηση της εφαρµογής του Προσκοπικού έργου, ασφάλεια και συντήρηση της περιουσίας του ΣΠΚ. β. Τοπική Εφορεία: Έχει την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισµού και της υποστήριξης των Συστηµάτων που υπάγονται στην Τοπική Εφορεία. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για την: οργάνωση και στελέχωση των Συστηµάτων, συντονισµό του Προσκοπικού έργου των Συστηµάτων, αξιολόγηση του Προσκοπικού έργου των Τµηµάτων και Συστηµάτων, εκπροσώπηση και προβολή της προσκοπικής κίνησης στα όρια αρµοδιότητας της Τοπικής Εφορείας υποστήριξη της εφαρµογής του Προσκοπικού Προγράµµατος. 5. Οργάνωση και Στελέχωση Προσκοπικών Κλιµακίων α. Τα Προσκοπικά Κλιµάκια, για την επίτευξη της αποστολής τους, είναι δυνατό να έχουν την ακόλουθη οργάνωση και στελέχωση: Επαρχιακή Εφορεία: - Επαρχιακός Έφορος - Αναπληρωτής Επαρχιακός Έφορος - Μέχρι τρεις Βοηθοί Επαρχιακοί Έφοροι 12

13 - Έφορος ιοίκησης - Έφορος ηµοσίων Σχέσεων - Έφορος Εκπαιδεύσεως - Έφορος Κατασκηνώσεων - Έφορος Κλάδου Λυκόπουλων - Έφορος Κλάδου Προσκόπων - Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών - Έφορος Ναυτοπροσκόπων (εφ όσον λειτουργούν Ναυτοπροσκοπικά Συστήµατα) - Έφορος Αεροπροσκόπων (εφ όσον λειτουργούν Αεροπροσκοπικά Συστήµατα) Τοπική Εφορεία: - Τοπικός Έφορος Είναι δυνατόν, εάν οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, ύστερα από έγκριση του Επαρχιακού Εφόρου, οι Τοπικές Εφορείες να στελεχώνονται µε Εφόρους κατ αναλογία µε τους Εφόρους στην Επαρχιακή Εφορεία. β. Οι Επαρχιακοί και Τοπικοί Έφοροι εκλέγονται κατά τα οριζόµενα στους Εσωτερικούς Κανονισµούς του ΣΠΚ. γ. Τα Προσκοπικά Κλιµάκια για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας τους τηρούν τα παρακάτω βιβλία ή φακέλους: i. Εισερχόµενων Εξερχόµενων εγγράφων ii. iii. iv. Μητρώο Βαθµοφόρων Πρακτικών Συµβουλίων Ανακοινώσεων v. Εγκρίσεων Εκδροµών Κατασκηνώσεων vi. vii. viii. ix. Κινητής και ακίνητης Περιουσίας Προγραµµάτων και Απολογισµών Εργασίας Μελών Συστηµάτων Εφορειών και Αδειών Λειτουργίας Επισκέψεων Αξιολόγησης έργου x. Οικονοµικών Προϋπολογισµών Απολογισµών xi. Εκπαιδευτικής ραστηριότητας 13

14 6. α. Συµβούλιο Εφόρων Επαρχιακής Εφορείας Έργο του είναι ο συντονισµός των ενεργειών και δραστηριοτήτων της Επαρχιακής Εφορείας, η παρακολούθηση της υλοποίησης των ετήσιων στόχων και προγραµµάτων της Επαρχιακής Εφορείας και η αξιολόγηση του έργου που επιτελείται. Προεδρεύεται από τον Επαρχιακό Έφορο και µετέχουν όλοι οι Έφοροι της Επαρχιακής Εφορείας. Συνέρχεται κάθε µήνα. β. Συµβούλιο Εφόρων Επαρχιακής Εφορείας/Τοπικών Εφόρων Έργο του είναι ο καθορισµός των γενικών κατευθύνσεων εργασίας της Επαρχιακής Εφορείας, η επιλογή των ετήσιων στόχων και ο καταρτισµός του προγράµµατος δράσης της Επαρχιακής Εφορείας µε βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της Γενικής Εφορείας καθώς και η αξιολόγηση του έργου που επιτελείται. Προεδρεύεται από τον Επαρχιακό Έφορο και µετέχουν οι Τοπικοί Έφοροι και οι Έφοροι της Επαρχιακής Εφορείας. Συνέρχεται τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο. 7. Οµάδες εργασίας Κλάδων Ειδικοτήτων Έργο τους είναι η συζήτηση θεµάτων, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση ενεργειών ή δράσεων που αφορούν τον Κλάδο ή την Ειδικότητά τους. Μετέχουν Βαθµοφόροι του Κλάδου ή της Ειδικότητας µε τη σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου Εφόρου τους. Προεδρεύεται από τον Έφορο του Κλάδου ή της Ειδικότητας. Συνέρχεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγράµµατος δράσης του Κλάδου ή της Ειδικότητας. 8. Επιτροπές Εργου Έργο τους είναι η πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου έργου. Έχουν διάρκεια καθορισµένη. Προεδρεύονται από Βαθµοφόρο που θα ορίσει το Συµβούλιο, το οποίο τις συγκροτεί, και µετέχουν σε αυτό Βαθµοφόροι, µέλη ΣΠΣ ή φιλοπρόσκοποι µε προσόντα και δυνατότητες, ώστε να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου. 9. Συµβούλιο Αρχηγών Συστηµάτων Επαρχιακής Εφοφείας/Τοπικής Εφορείας Έργο του είναι ο συντονισµός των ενεργειών και δραστηριοτήτων των Συστηµάτων και της Επαρχιακής Εφορείας/Τοπικής Εφορείας, η παρακολούθηση της υλοποίησης των ετήσιων στόχων και των δραστηριοτήτων της Εφορείας και η αξιολόγηση του έργου που επιτελείται. Προεδρεύεται από τον Επαρχιακό/Τοπικό Έφορο και µετέχουν οι Αρχηγοί Συστηµάτων και οι Έφοροι της Επαρχιακής/Τοπικής Εφορείας. Συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την κρίση του Επαρχιακού/Τοπικού Εφόρου. 14

15 10. Ο Επαρχιακός Έφορος α. Είναι υπεύθυνος για την προσκοπική κίνηση της Επαρχιακής Εφορείας του, φροντίζει για την ανάπτυξη και προαγωγή της και εκπροσωπεί το Γενικό Έφορο στην Επαρχία του. β. Προτείνει στο Γενικό Έφορο κατάλληλα πρόσωπα για έκδοση εντολής διοίκησης στις θέσεις Εφόρων, Αρχηγών Συστηµάτων, Αρχηγών και Υπαρχηγών Τµηµάτων. γ. Ενεργεί επισκέψεις σε Τµήµατα, Συστήµατα και Τοπικές Εφορείες, όπου υπάρχουν, και έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση συλλογικού οργάνου και σε κάθε εκδήλωση µέσα στην Επαρχιακή Εφορεία. Φροντίζει για την ορθή εφαρµογή της προσκοπικής µεθόδου και την, από µέρους των Βαθµοφόρων, εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς τους ΣΠΚ. δ. Αναλαµβάνει ή αναθέτει προσωρινά σε άλλο Βαθµοφόρο την άµεση διοίκηση Τοπικών Εφορειών ή Συστηµάτων, όταν δεν υπάρχει ή κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Τοπικός Έφορος ή ο Αρχηγός Συστήµατος. ε. Προτείνει την ίδρυση, παύση ή αναστολή λειτουργίας Συστηµάτων και Τµηµάτων. στ. Τηρεί µητρώο των Βαθµοφόρων της Επαρχίας του και αντίγραφα των αδειών λειτουργίας των Συστηµάτων της Επαρχίας του. ζ. Έρχεται σε επαφή µε τις Τοπικές Αρχές για ζητήµατα της δικαιοδοσίας του, έχει την ευθύνη της προβολής του έργου του Προσκοπισµού και ενεργεί για την εξύψωση του κύρους της Προσκοπικής Κίνησης στην Επαρχία του. η. Φροντίζει και ενεργεί ώστε τα µέλη των Τµηµάτων και των Συνδέσµων Προσκοπικών Συστηµάτων να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδροµή τους. θ. Συνεργάζεται µε τους Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστηµάτων της Επαρχίας του για την ανάπτυξη και πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης και επιλύει θέµατα που ανακύπτουν στις σχέσεις συνεργασίας µεταξύ Βαθµοφόρων ή µεταξύ Βαθµοφόρων και Μελών των Επιτροπών ΣΠΣ. ι. Ενεργεί για τη διατήρηση και την αύξηση του ενδιαφέροντος των Βαθµοφόρων, την τεχνική Προσκοπική κατάρτιση και εκπαίδευσή τους και τη συµπλήρωση της προσωπικής τους επιµόρφωσης, ώστε να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά το Προσκοπικό Πρόγραµµα. ια. Καταρτίζει µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα προγράµµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας. 15

16 ιβ. ιαχειρίζεται ποσό µέχρι 200 για την διενέργεια τρεχουσών δαπανών, για τις οποίες υπάρχει σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό της Επαρχιακής Εφορείας. ιγ. Ενηµερώνει το Γενικό Έφορο, µε γραπτό σηµείωµα, εβδοµαδιαίως, για τις διάφορες δραστηριότητες της Επαρχιακής του Εφορείας. 11. ιαδικασία ανάδειξης Επαρχιακού Εφόρου α. Ο Επαρχιακός Έφορος εκλέγεται από ενιαίο πίνακα υποψηφίων, που καταρτίζει ο Γενικός Έφορος, προς τον οποίο υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Στον πίνακα υποψηφίων περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα γραπτώς, τουλάχιστον, πέντε ηµέρες πριν από την καθορισµένη Συνεδρία Ανάδειξης. β. Ο Επαρχιακός Έφορος εκλέγεται από τη Συνεδρία Ανάδειξης στην οποία συµµετέχουν οι Έφοροι της Επαρχιακής Εφορείας, οι Τοπικοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Συστηµάτων της Επαρχιακής Εφορείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Εντολής ιοικήσεως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών. Στις περιπτώσεις Επαρχιακών Εφορειών µε αριθµό Συστηµάτων κάτω των έξι, στην Συνεδρία Ανάδειξης λαµβάνουν µέρος και Αρχηγοί Τµηµάτων που έχουν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω. γ. Η Συνεδρία Ανάδειξης συγκαλείται µε εγκύκλιο του Γενικού Εφόρου, προς όλα τα µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, τουλάχιστο επτά µέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνεδρίας και επτά µέρες µετά την ανάδειξη των Τοπικών Εφόρων. Η ώρα και ο τόπος ορίζονται στην εγκύκλιο. δ. Της Συνεδρίας Ανάδειξης προεδρεύει ο Γενικός Έφορος ή εκπρόσωπός του, ο οποίος πλαισιώνεται από δυο Γραµµατείς, που είναι µέλη της Συνεδρίας Ανάδειξης και δεν είναι υποψήφιοι. ε. Η ψηφοφορία είναι µυστική. στ. Η ανάδειξη του Επαρχιακού Εφόρου γίνεται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ανάδειξη γίνεται µε κλήρο. ζ. Η θητεία του Επαρχιακού Εφόρου είναι τριετής. η. Κανένας δεν µπορεί να εκλεγεί Επαρχιακός Έφορος για τέταρτη κατά συνέχεια θητεία. θ. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για την κατάληψη της θέσης του Επαρχιακού Εφόρου έχει κάθε Βαθµοφόρος που: 1. Κατέχει Εντολή ιοικήσεως Βαθµοφόρου για πέντε τουλάχιστο χρόνια, εκ των οποίων τα δυο ως Αρχηγός Συστήµατος ή Έφορος. 16

17 2. Είναι ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και δεν έχει υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας του. 3. Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων ( ιακριτικού άσους), καθώς επίσης και Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως. ι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος τότε καθήκοντα Επαρχιακού Εφόρου ασκεί ο Γενικός Έφορος ή ο Γενικός Έφορος επιλέγει και διορίζει τον Επαρχιακό Έφορο µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. 12. ιαδικασία Ανάδειξης Τοπικού Εφόρου α. Ο Τοπικός Έφορος εκλέγεται από ενιαίο πίνακα υποψηφίων που καταρτίζει ο Επαρχιακός Έφορος προς τον οποίο υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Στον πίνακα υποψηφίων περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα γραπτώς τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από την καθορισµένη Συνεδρία Ανάδειξης. β. Ο Τοπικός Έφορος εκλέγεται από τη Συνεδρία Ανάδειξης, στην οποία συµµετέχουν οι Έφοροι, οι Αρχηγοί Συστηµάτων και οι Αρχηγοί Τµηµάτων της Τοπικής Εφορείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Εντολής ιοικήσεως για, τουλάχιστον, έξι µήνες. γ. Η Συνεδρία Ανάδειξης συγκαλείται, µε εγκύκλιο, του Γενικού Εφόρου, προς όλα τα µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, τουλάχιστον επτά µέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της συνεδρίας. Η ώρα και ο τόπος ορίζονται στην εγκύκλιο. δ. Της Συνεδρίασης Ανάδειξης προεδρεύει ο Επαρχιακός Έφορος ή Έφορος της Επαρχιακής Εφορείας, ο οποίος ορίζεται από τον Επαρχιακό Έφορο ο οποίος πλαισιώνεται από δυο Γραµµατείς, οι οποίοι είναι µέλη της Συνεδρίασης Ανάδειξης και δεν είναι υποψήφιοι. ε. Η ψηφοφορία είναι µυστική. στ. Η ανάδειξη του Τοπικού Εφόρου γίνεται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ανάδειξη γίνεται µε κλήρο. ζ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος καθήκοντα Τοπικού Εφόρου ασκεί ο Επαρχιακός Έφορος ή ορίζει άλλο Βαθµοφόρο. η. Η θητεία του Τοπικού Εφόρου είναι τριετής. θ. Κανένας δεν µπορεί να εκλεγεί Τοπικός Έφορος για τέταρτη κατά συνέχεια φορά. ι. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για την κατάληψη της θέσης του Τοπικού Εφόρου έχει κάθε Βαθµοφόρος της Επαρχιακής Εφορείας που: i. Κατέχει Εντολή ιοικήσεως για πέντε τουλάχιστον χρόνια, εκ των οποίων τα δυο ως Αρχηγός Συστήµατος ή Έφορος. ii. Είναι τουλάχιστον 30 ετών και δεν έχει υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας του. 17

18 iii. Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων ( ιακριτικού άσους) ή αν δεν είναι κάτοχος υποχρεώνεται να το αποκτήσει κατά την πρώτη, µετά την εκλογή του διοργάνωση της σχετικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάτοχος Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. ια. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Επαρχιακός Έφορος ενηµερώνει κατάλληλα το Γενικό Έφορο. 13. ιαδικασία ανάδειξης των τριών (3) Εφόρων της Επαρχιακής Εφορείας ως µελών της Γενικής Συνέλευσης α. Οι τρεις Έφοροι της Επαρχιακής Εφορείας που θα συµµετέχουν στη Γενική συνέλευση αναδεικνύονται από το Επιτελείο της Επαρχιακής Εφορείας. β. Στον Πίνακα υποψηφίων περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα γραπτώς προς τον Επαρχιακό Έφορο. Η υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλεται πέντε, τουλάχιστον, µέρες πριν από τη Συνεδρίαση του Επιτελείου της Επαρχιακής Εφορείας κατά την οποία θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. γ. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Έφοροι της Επαρχιακής Εφορείας, που κατέχουν Εντολή ιοικήσεως για έξι τουλάχιστον µήνες. δ. Η ψηφοφορία είναι µυστική. ε. Η ανάδειξη των τριών (3) Εφόρων της Επαρχιακής Εφορείας ως µελών της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ανάδειξη γίνεται µε κλήρο. στ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες οι τρεις Έφοροι ορίζονται από την Επαρχιακή Εφορεία. ζ. Η θητεία των τριών Εφόρων ως µελών της Γενικής Συνέλευσης είναι για ένα χρόνο. 18

19 14. ιαδικασία ανάδειξης των τριών (3) Βαθµοφόρων κάτω των 25 ετών ως µελών της Γενικής Συνέλευσης [Άρθρο 6(2)(1) του Οργανισµού του ΣΠΚ] α. Οι Βαθµοφόροι κάτω των 25 ετών που θα συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση αναδεικνύονται από τη Συνεδρία Ανάδειξης του Επαρχιακού Εφόρου. β. Στον πίνακα υποψηφίων περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, γραπτώς, προς τον Επαρχιακό Έφορο. Η υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλεται πέντε, τουλάχιστον, µέρες πριν από τη Συνεδρία Ανάδειξης. γ. ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τµηµάτων της Επαρχιακής Εφορείας, που κατέχουν Εντολή ιοικήσεως για ένα τουλάχιστο χρόνο και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. δ. Η ψηφοφορία είναι µυστική. ε. Η ανάδειξη γίνεται µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση. στ. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τους τρεις τότε όλοι οι υποψήφιοι αναδεικνύονται ως εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση. ζ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος τότε ορίζονται κατάλληλα πρόσωπα από τον Επαρχιακό Έφορο. η. Η θητεία των τριών βαθµοφόρων κάτω των 25 ετών, ως µελών της Γενικής Συνέλευσης είναι για ένα χρόνο. 19

20 ΚΕΦ.3ο: Σύστηµα Τµήµα Βαθµοφόροι Τµηµάτων 15. Σύστηµα Προσκοπικών Τµηµάτων α. Το ΣΠΚ για την πραγµατοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, νέους και ενήλικες που εντάσσονται στα Τµήµατά του ανάλογα µε την ηλικία τους. Τα Τµήµατα διακρίνονται σε τρεις Κλάδους: 1. Αγέλες Λυκόπουλων για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών (Κλάδος Λυκόπουλων) ή τα οποία φοιτούν στη Β µέχρι την Ε τάξη του ηµοτικού Σχολείου. 2. Οµάδες Προσκόπων για παιδιά ηλικίας ετών (Κλάδος Προσκόπων) ή τα οποία φοιτούν στη Στ τάξη του ηµοτικού Σχολείου µέχρι την Γ τάξη του Γυµνασίου. 3. Κοινότητες ή Οµίλους Ανιχνευτών και Στελεχών για έφηβους ηλικίας ετών και στελέχη άνω των 17 ετών (Κλάδος Ανιχνευτών) οι οποίοι φοιτούν στην Α και Β Λυκείου. Σε κάθε Σύστηµα είναι δυνατόν να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Κοινότητα Στελεχών για νέους 17 ετών και άνω. Ο τρόπος λειτουργίας της Κοινότητας αυτής θα προβλέπεται µε Ειδικό Εσωτερικό Κανονισµό. β. Τρία Τµήµατα, ένα από κάθε Κλάδο, ή δύο Τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένης οπωσδήποτε Οµάδας Προσκόπων, αποτελούν Σύστηµα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων. γ. Σύστηµα είναι η αυτάρκης προσκοπική µονάδα που αποτελεί το περιβάλλον όπου το παιδί από Τµήµα σε Τµήµα δέχεται διαδοχικά τα βιώµατα και τις εµπειρίες της Προσκοπικής του ζωής. δ. Υπεύθυνος για κάθε Σύστηµα είναι ο Αρχηγός Συστήµατος. Υπεύθυνος κάθε Τµήµατος είναι ο Αρχηγός Τµήµατος που έχει ως βοηθούς και συνεργάτες του τους Υπαρχηγούς Τµήµατος. ε. Σε κάθε Σύστηµα Προσκοπικών Τµηµάτων λειτουργεί µόνο από ένα Προσκοπικό Τµήµα κάθε Κλάδου (Αγέλη, Οµάδα ή Κοινότητα). Νοείται ότι κατ εξαίρεση και ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, είναι δυνατόν ύστερα από έγκριση της Γενικής Εφορείας η ίδρυση και δεύτερης Αγέλης, η οποία όµως θα αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου Συστήµατος Προσκοπικών Τµηµάτων, όταν ικανός αριθµός (τουλάχιστον 12 άτοµα) µεγαλύτερων παιδιών φτάσουν στην ηλικία του Προσκόπου. 20

21 στ. Για να λειτουργήσει ένα Προσκοπικό Σύστηµα απαιτείται η έκδοση Άδειας Λειτουργίας από τη Γενική Εφορεία του ΣΠΚ. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά. Η άδεια λειτουργίας αναστέλλεται από τη Γενική Εφορεία ύστερα από πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά, εάν και εφόσον δεν πληρούνται οι προβλεπόµενες από τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς του ΣΠΚ προϋποθέσεις. ζ. Ταυτόχρονα µε την έκδοση Άδειας Λειτουργίας το κάθε Σύστηµα καταχωρείται στο Μητρώο Συστηµάτων, το οποίο τηρείται από τη Γενική Εφορεία του ΣΠΚ και λαµβάνει αύξοντα αριθµό. Το κάθε Σύστηµα χαρακτηρίζεται από τον αύξοντα αριθµό σε συνδυασµό µε την ονοµασία της περιοχής όπου έχει την έδρα του και την Επαρχιακή Εφορεία εντός της οποίας λειτουργεί. 16. Συµβούλιο Βαθµοφόρων Συστήµατος α. Ο Αρχηγός του Συστήµατος, και οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί των Τµηµάτων αποτελούν το Συµβούλιο Βαθµοφόρων του Συστήµατος, το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Του Συµβουλίου προεδρεύει ο Αρχηγός Συστήµατος. β. Έργο του Συµβουλίου είναι ο καθορισµός των γενικών κατευθύνσεων εργασίας του Συστήµατος, η επιλογή των ετησίων στόχων, ο καταρτισµός του προγράµµατος δράσης και η αξιολόγηση και εκτίµηση των αποτελεσµάτων του έργου του. 17. Αρχηγός Συστήµατος Καθήκοντα και υποχρεώσεις: α. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της Αποστολής, των Αρχών και του Σκοπού του ΣΠΚ στο Σύστηµά του. β. Είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του ΣΠΚ, στο Σύστηµά του. γ. Φροντίζει για την ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή του. δ. Εποπτεύει, συντονίζει και αξιολογεί το προσκοπικό έργο των Τµηµάτων του Συστήµατος. ε. Αναλαµβάνει προσωρινά τη διοίκηση Τµήµατος του Συστήµατος, που πρόσκαιρα στερείται Αρχηγού. στ. ιεξάγει αλληλογραφία µόνο µε τα ανώτερα ιεραρχικά προσκοπικά κλιµάκια, τους τοπικούς παράγοντες και τους γονείς των παιδιών του Συστήµατός του. 21

22 ζ. Προτείνει, ιεραρχικά, κατάλληλα άτοµα τα οποία ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα Βαθµοφόρων στα Τµήµατα του Συστήµατος σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις του Οργανισµού και των Κανονισµών του ΣΠΚ. η. Μεριµνά για το σχηµατισµό Συνδέσµου Προσκοπικού Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού και των Κανονισµών του ΣΠΚ. θ. Προεδρεύει του Συµβουλίου Βαθµοφόρων του Συστήµατος. ι. ιατηρεί καλές σχέσεις µε τις Αρχές της περιοχής του. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. Εκπροσωπεί τους Βαθµοφόρους και τα Μέλη των Τµηµάτων του Συστήµατος στην περιοχή του. Ενθαρρύνει την εκπαίδευση των Βαθµοφόρων του Συστήµατός του. Συµµετέχει, περιοδικά, σε δραστηριότητες του προγράµµατος των Τµηµάτων, ώστε να µπορεί να έχει προσωπική γνώµη για την εφαρµογή του Προγράµµατος της Αγέλης Λυκόπουλων, της Οµάδας Προσκόπων και της Κοινότητας Ανιχνευτών. Φροντίζει για τη διατήρηση της παράδοσης και της ιστορίας του Συστήµατος. Εξασφαλίζει, µέσω του Συνδέσµου Προσκοπικού Συστήµατος, τα απαραίτητα υλικά, χώρο και χρήµατα για την οµαλή διεξαγωγή του Προγράµµατος κάθε Τµήµατος του Συστήµατος. ιστ. Εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των υλικών και των οικονοµικών πόρων του Συστήµατος, µέσω του ΣΠΣ ο οποίος είναι αρµόδιος γι αυτό. ιζ. ιη. ιθ. Εκπροσωπεί το Σύστηµα στις Συνεδριάσεις του Συµβουλίου των Αρχηγών Συστηµάτων της Τοπικής και Επαρχιακής Εφορείας. Έχει στενή συνεργασία µε τους Προϊσταµένους Εφόρους. Συµµετέχει στα Συνέδρια, Συναντήσεις και Συνάξεις της Τοπικής, Επαρχιακής και Γενικής Εφορείας. κ. Επιδιώκει να είναι ενηµερωµένος και να παρακολουθεί τις προβλεπόµενες για τα καθήκοντά του Εκπαιδεύσεις του ΣΠΚ. κα. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Βαθµοφόρων του Συστήµατος και µε τη συµπαράσταση του Σ.Π.Σ, τριετές Πρόγραµµα του Συστήµατος καθώς και το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, προσδιορίζοντας τους απαιτούµενους πόρους και οικονοµικά µέσα. κβ. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των πιο κάτω βιβλίων και φακέλων: α. Εισερχοµένων Εξερχόµενων εγγράφων 22

23 β. Πρακτικών Συµβουλίου Βαθµοφόρων Συστήµατος γ. Ανακοινώσεων δ. Υλικού και Κινητής Περιουσίας ε. Προγραµµάτων και Απολογισµών Εργασίας στ. Εκπαιδευτικής ραστηριότητας ζ. Βιβλίο παράδοσης και παραλαβής του Συστήµατος και η. Ονοµαστικό κατάλογο της δύναµης των µελών του Συστήµατος κγ. Συµµετέχει στη διαδικασία ανάδειξης του Τοπικού και Επαρχιακού Εφόρου. κδ. ιαχειρίζεται µικρό ταµείο το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 100,00. κε. Προτείνει ιεραρχικά την απονοµή ηθικών αµοιβών σε µέλη του Συστήµατός του και σε µέλη του ΣΠΣ και φιλοπρόσκοπους της περιοχής του. 18. Τµήµα / Αρχηγός Τµήµατος (Αγέλης, Οµάδας ή Κοινότητας) Καθήκοντα και υποχρεώσεις α. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Τµήµατός του, τον καταρτισµό και την ορθή εφαρµογή του προγράµµατος, την τήρηση των Αρχών και του Σκοπού, καθώς και την εφαρµογή του Οργανισµού και των Κανονισµών του ΣΠΚ. β. Κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και αξιολογεί τη δραστηριότητα των Βαθµοφόρων και των Λυκόπουλων, Προσκόπων ή Ανιχνευτών και των Εξάδων, Ενωµοτιών ή Οµίλων του Τµήµατός του και φροντίζει για την ασφάλειά τους σε όλες τις Προσκοπικές δράσεις. γ. Επιδιώκει την ανάπτυξη του Τµήµατός του, ώστε ο αριθµός των Μελών του να είναι σύµφωνος µε τον προβλεπόµενο από τον Κανονισµό Κλάδων. δ. Εξασφαλίζει τη συνέχεια της Προσκοπικής Αγωγής µε την οµαλή µετάβαση των παιδιών από Κλάδο σε Κλάδο µέχρι την ενηλικίωσή τους. ε. Προετοιµάζει τις δράσεις, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους του Τµήµατός του να αποκτούν εµπειρίες και βιώµατα σύµφωνα µε το πρόγραµµα προόδου του Κλάδου. στ. Συµµετέχει ενεργά στο Συµβούλιο Βαθµοφόρων του Συστήµατος καθώς και στα Συµβούλια Βαθµοφόρων της Τοπικής Εφορείας και ενθαρρύνει σχετικά τους Υπαρχηγούς του. ζ. Συµµετέχει ενεργά σε Οµάδες Εργασίας του Κλάδου του και στην Τοπική Εφορεία ή/και την Επαρχιακή Εφορεία. η. Προτείνει τους Υπαρχηγούς του στον Αρχηγό Συστήµατος για την έκδοση Εντολής ιοίκησης. 23

24 θ. Επιδιώκει να είναι ενηµερωµένος και να παρακολουθεί τις προβλεπόµενες για τα καθήκοντα του Εκπαιδεύσεις του ΣΠΚ. ι. Έχει στενή συνεργασία µε τον Αρχηγό Συστήµατος. ια. ιβ. ιγ. ιδ. Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους Βαθµοφόρους, το Συµβούλιο Τιµής, ή τη Σύνοδο της Κοινότητας τα Προγράµµατα ράσης του τµήµατός του σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κλάδου. Αναπτύσσει, διατηρεί και προάγει τις σχέσεις µε τους γονείς των παιδιών ή των νέων του Τµήµατός του και τους ενηµερώνει σχετικά για την πρόοδό τους. Παρακολουθεί και φροντίζει για την έγκαιρη καταβολή της Ετήσιας Συνδροµής των Μελών του Τµήµατός του. Τηρεί τα εξής Βιβλία/Μητρώα: - Μητρώο Μελών Τµήµατος - Αρχείο δελτίων ατοµικής προόδου Μελών - Αρχείο Προγραµµάτων ράσεων και Κατασκηνώσεων - Ηµερολόγιο Τµήµατος - Βιβλίο Ταµείου Εσόδων-Εξόδων Τµήµατος, το οποίο ελέγχει ο ΣΠΣ ιε. Φροντίζει για τη διατήρηση της παράδοσης του Τµήµατος. ιστ. Εξασφαλίζει τη σωστή χρήση και διατήρηση των υλικών του Συστήµατος από τα µέλη του Τµήµατός του. 19. Υπαρχηγός Τµήµατος (Αγέλης, Οµάδας ή Κοινότητας) α. Είναι βοηθός και συµπαραστάτης του αντίστοιχου Αρχηγού Τµήµατος, ο οποίος του αναθέτει και αυτοτελείς αρµοδιότητες για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και εργασιών. Υπαρχηγός ενός Τµήµατος, µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού Συστήµατος είναι δυνατόν να βοηθά για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και Αρχηγό άλλου Τµήµατος στο ίδιο Σύστηµα. β. Συµµετέχει σε Οµάδες Εργασίας του Κλάδου του στην Τοπική Εφορεία ή και την Επαρχιακή Εφορεία. γ. Επιδιώκει να είναι ενηµερωµένος και να παρακολουθεί τις προβλεπόµενες για τα καθήκοντά του Εκπαιδεύσεις του ΣΠΚ. δ. Συµµετέχει ενεργά στο Συµβούλιο Βαθµοφόρων του Τµήµατος, καθώς και στο Συµβούλιο Τιµής Οµάδος ή στη Σύνοδο της Κοινότητας Ανιχνευτών. Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί εγκρίθηκαν στη συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου στις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5 η /Φ/17402/84 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Για τα δεσποζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Εγκριµένα λιµάνια 4. ιευθυντής 5. ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού 6. Απαγορευµένοι µετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2011

Φορολογικός Οδηγός 2011 Γραφείο Καράµπελα Ε.Π.Ε. Λεωφ. Συγγρού 78 Αθήνα Τηλ 210 92.100.30 210 92.470.53 Φαξ 210 92.219.32 Ιστοσελίδα: www.taxnet.gr e-mail: info@taxnet.gr Φορολογικός Οδηγός 2011 2011 TaxNet Οι αλλαγές που επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης. Εγγύηση 2 ετών W 670 GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης Εγγύηση 2 ετών 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 α A β B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Το Παράρτηµα 3 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης 11308/16-11- 2010) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ορισµοί 3.1 Γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Α Η Ε ί δ η σ η

Μ Ε Ρ Ο Σ Α Η Ε ί δ η σ η ΜΕΡΟΣ Α Η Είδηση 9 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σώµα των ενδεικτικών ασκήσεων που ακολουθεί έχει εκπονηθεί βάσει των γενικών αρχών αξιολόγησης, όπως έχουν αναλυθεί στα προηγούµενα τεύχη του Κ.Ε.Ε. Έτσι, στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 14857 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 63/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 508/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01.01.2007-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01.01.2007-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01.01.2007-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. /

 # $ % &'  # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / 8.4.2005..334 :! " # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / ( 0 1( 22, 546 23,.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα