Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. 1. Άρθρο 3 στ. α)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. 1. Άρθρο 3 στ. α)"

Transcript

1 Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1. Άρθρο 3 στ. α) 1. Σκο ός της Τρά εζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδα ή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συµ εριλαµβανοµένης της κοινο ραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ εριορισµού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και αρε όµενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υ ηρεσιών, ου η εκάστοτε κείµενη (ηµεδα ή, κοινοτική, αλλοδα ή) νοµοθεσία ε ιτρέ ει σε ιστωτικά ιδρύµατα. Στο σκο ό της Τρά εζας εµ ί τουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: α) Η α οδοχή α ό το κοινό, εντόκως ή ατόκως, ο οιασδή οτε µορφής καταθέσεων ή άλλων ε ιστρε τέων κεφαλαίων, σε δραχµές ή ξένο νόµισµα. β) Η χορήγηση δανείων και ιστώσεων κάθε είδους, η αροχή εγγυήσεων υ έρ τρίτων, η α όκτηση ή εκχώρηση α αιτήσεων, καθώς και η διαµεσολάβηση στη χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων ή στη µεταξύ τους συνεργασία. γ) Η λήψη δανείων, ιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. δ) Οι ράξεις διενέργειας ληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση άσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηµατοοικονοµικών ροϊόντων και εν γένει εριουσιακών στοιχείων συµ εριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών ε αυτών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, ως και η αροχή συναφών υ ηρεσιών και συµβουλών. στ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε ηµεδα ές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις άσης φύσεως, ου δραστηριο οιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηµατο ιστωτικό και ε ενδυτικό τοµέα. ζ) Η έκδοση και διαχείριση µέσων ληρωµής ( ιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τρα εζικών ε ιταγών, κ.λ.). η) Η αροχή υ ηρεσιών αναδόχου, η συµµετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η αροχή συναφών υ ηρεσιών. θ) Η αροχή µεσολαβητικών και συµβουλευτικών υ ηρεσιών και εκ όνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε ε ιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαµόρφωση του κεφαλαίου και την ε ιχειρηµατική στρατηγική, καθώς και υ ηρεσιών κατά την ίδρυση, µετατρο ή, τη συγχώνευση, διάσ αση και την εξαγορά ε ιχειρήσεων, µετά των συναφών θεµάτων. ι) Η αροχή υ ηρεσιών εξυγίανσης και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. ια) Η ρακτορεία ε ιχειρηµατικών α αιτήσεων. ιβ) Η αροχή εµ ορικών ληροφοριών, εριλαµβανοµένων των υ ηρεσιών αξιολόγησης της ιστολη τική ικανότητας ελατών. ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών ραγµάτων και εκµίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. ιδ) Η αντι ροσώ ευση τρίτων, ου έχουν ή ε ιδιώκουν 1. Σκο ός της Τρά εζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδα ή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συµ εριλαµβανοµένης της κοινο ραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ εριορισµού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και αρε όµενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υ ηρεσιών, ου η εκάστοτε κείµενη (ηµεδα ή, κοινοτική, αλλοδα ή) νοµοθεσία ε ιτρέ ει σε ιστωτικά ιδρύµατα. Στο σκο ό της Τρά εζας εµ ί τουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες: α) Η α οδοχή α ό το κοινό, εντόκως ή ατόκως, ο οιασδή οτε µορφής καταθέσεων ή άλλων ε ιστρε τέων κεφαλαίων, σε ευρώ ή συνάλλαγµα. β) Η χορήγηση δανείων και ιστώσεων κάθε είδους, η αροχή εγγυήσεων υ έρ τρίτων, η α όκτηση ή εκχώρηση α αιτήσεων, καθώς και η διαµεσολάβηση στη χρηµατοδότηση ε ιχειρήσεων ή στη µεταξύ τους συνεργασία. γ) Η λήψη δανείων, ιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων. δ) Οι ράξεις διενέργειας ληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση άσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηµατοοικονοµικών ροϊόντων και εν γένει εριουσιακών στοιχείων συµ εριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών ε αυτών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, ως και η αροχή συναφών υ ηρεσιών και συµβουλών. στ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε ηµεδα ές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις άσης φύσεως, ου δραστηριο οιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηµατο ιστωτικό και ε ενδυτικό τοµέα. ζ) Η έκδοση και διαχείριση µέσων ληρωµής ( ιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τρα εζικών ε ιταγών, κ.λ.). η) Η αροχή υ ηρεσιών αναδόχου, η συµµετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η αροχή συναφών υ ηρεσιών. θ) Η αροχή µεσολαβητικών και συµβουλευτικών υ ηρεσιών και εκ όνηση τεχνικοοικονοµικών µελετών σε ε ιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση µετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαµόρφωση του κεφαλαίου και την ε ιχειρηµατική στρατηγική, καθώς και υ ηρεσιών κατά την ίδρυση, µετατρο ή, τη συγχώνευση, διάσ αση και την εξαγορά ε ιχειρήσεων, µετά των συναφών θεµάτων. ι) Η αροχή υ ηρεσιών εξυγίανσης και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. ια) Η ρακτορεία ε ιχειρηµατικών α αιτήσεων. ιβ) Η αροχή εµ ορικών ληροφοριών, εριλαµβανοµένων των υ ηρεσιών αξιολόγησης της ιστολη τική ικανότητας ελατών. ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών ραγµάτων και εκµίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. ιδ) Η αντι ροσώ ευση τρίτων, ου έχουν ή ε ιδιώκουν συναφείς µε τους ανωτέρω σκο ούς, και γενικότερα η διενέργεια 1

2 συναφείς µε τους ανωτέρω σκο ούς, και γενικότερα η διενέργεια άσης άλλης ράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς µε τις ανωτέρω ή ροάγουσας τους καταστατικούς σκο ούς της Τρά εζας. ιε) Ο οιεσδή οτε άλλες ε ενδυτικές υ ηρεσίες άσης φύσεως, κύριες και αρε όµενες, εριλαµβανοµένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών ε ί χρηµατο ιστωτικών µέσων σε ο οιαδή οτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατό ιν αροχής σχετικής κατά νόµον άδειας. ιστ) Η αροχή υ ηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκ εραιωτικής ή µεσολαβητικής εργασίας σε συστήµατα αρακολούθησης ενσώµατων και άϋλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων του ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων. ιζ) Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα. 2. Η Εταιρεία για την ε ίτευξη του σκο ού της µ ορεί να συνεργάζεται µε άλλα νοµικά ή φυσικά ρόσω α και µε κάθε είδους ε ιχειρήσεις, συµ εριλαµβανοµένων και αυτών ου ε ιδιώκουν αρεµφερείς σκο ούς, καθώς και να συµµετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. άσης άλλης ράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς µε τις ανωτέρω ή ροάγουσας τους καταστατικούς σκο ούς της Τρά εζας. ιε) Ο οιεσδή οτε άλλες ε ενδυτικές υ ηρεσίες άσης φύσεως, κύριες και αρε όµενες, εριλαµβανοµένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών ε ί χρηµατο ιστωτικών µέσων σε ο οιαδή οτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατό ιν αροχής σχετικής κατά νόµον άδειας. ιστ) Η αροχή υ ηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκ εραιωτικής ή µεσολαβητικής εργασίας σε συστήµατα αρακολούθησης ενσώµατων και άϋλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων του ηµοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων. ιζ) Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα. 2. Η Εταιρεία για την ε ίτευξη του σκο ού της µ ορεί να συνεργάζεται µε άλλα νοµικά ή φυσικά ρόσω α και µε κάθε είδους ε ιχειρήσεις, συµ εριλαµβανοµένων και αυτών ου ε ιδιώκουν αρεµφερείς σκο ούς, καθώς και να συµµετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 2. Άρθρο 5 ροσθήκη εδαφίου στ) και ζ) στο τέλος της αραγράφου 1 και αρ α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο οσό των τριάντα έντε εκατοµµυρίων ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, αξίας είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε µία. β) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής α ό είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και ενήντα λε τά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ αράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών α ό ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές. γ) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" µε την Τρά εζα και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: (Α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των εισφερόµενων µετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως µε α ορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους Ευρώ, και αναλυοµένου, για την "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ, για την "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων 1. α) Το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο οσό των τριάντα έντε εκατοµµυρίων ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου, αξίας είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε µία. β) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, µειώθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής α ό είκοσι έντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και ενήντα λε τά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ αράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των µετοχών α ό ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες ( ) σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές. γ) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" µε την Τρά εζα και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: (Α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των εισφερόµενων µετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως µε α ορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους Ευρώ, και αναλυοµένου, για την "ARROW Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ, για την "ΕΥΡΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ε ενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ. (Β) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 2

3 Χαρτοφυλακίου" σε οσό Ευρώ. (Β) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας, κατ' άρθρο 16 αρ. 3 και 75 αρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνε εία α οσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως µετοχών, δια του συνολικού οσού των ,20 Ευρώ, αναλυόµενου στο ε ί µέρους οσό των (i) ,10 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της Πρώτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα , η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία , ήτοι συνολικά µετοχές χ 2,23 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης, (ii) ,50 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της εύτερης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα , η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη , ήτοι συνολικά µετοχές χ 2,25 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης και (iii) ,60 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της Τρίτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα, η Τρά εζα , η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη , ήτοι συνολικά µετοχές χ 1,46 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης. (Γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των ,28 Ευρώ µε κεφαλαιο οίηση µέρους αφορολόγητου α οθεµατικού α ό κέρδη ώλησης µετοχών και αράλληλα αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής α ό 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλο οιήσεως της νέας ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Τρά εζας σε 4,49 Ευρώ. δ) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" α ό την Εταιρεία και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το οσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων ε τακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ε τακοσίων οκτώ ( ) Ευρώ, (ii) η εραιτέρω αύξηση, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών και στρογγυλο οιήσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το οσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ε τά Ευρώ και εβδοµήντα λε τών (19.497,70) µε κεφαλαιο οίηση αντίστοιχου οσού α ό το λογαριασµό "υ όλοι ο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνε εία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα ε τά εκατοµµυρίων εντακοσίων σαράντα ε τά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ( ) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η καθεµία, ρος ανταλλαγή σύµφωνα µε την ε ιλεγείσα σχέση ανταλλαγής µε τις µετοχές ου κατέχουν οι µέτοχοι της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ της Τρά εζας, κατ' άρθρο 16 αρ. 3 και 75 αρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνε εία α οσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως µετοχών, δια του συνολικού οσού των ,20 Ευρώ, αναλυόµενου στο ε ί µέρους οσό των (i) ,10 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της Πρώτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα , η εύτερη Α ορροφώµενη Εταιρεία και η Τρίτη Α ορροφώµενη Εταιρεία , ήτοι συνολικά µετοχές χ 2,23 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης, (ii) ,50 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της εύτερης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα η Τρά εζα , η Πρώτη Α ορροφώµενη και η Τρίτη Α ορροφώµενη , ήτοι συνολικά µετοχές χ 2,25 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης και (iii) ,60 Ευρώ ου αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρουµένων µετοχών της Τρίτης Α ορροφώµενης ου η Τρά εζα, η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριµένα, η Τρά εζα , η Πρώτη Α ορροφώµενη και η εύτερη Α ορροφώµενη , ήτοι συνολικά µετοχές χ 1,46 Ευρώ ονοµαστική αξία εκάστης. (Γ) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά το οσό των ,28 Ευρώ µε κεφαλαιο οίηση µέρους αφορολόγητου α οθεµατικού α ό κέρδη ώλησης µετοχών και αράλληλα αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής α ό 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλο οιήσεως της νέας ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Τρά εζας σε 4,49 Ευρώ. δ) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, α ό κοινού και εκ αραλλήλου, α ορροφήσεως των ανωνύµων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" α ό την Εταιρεία και α οφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ αραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το οσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων ε τακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ε τακοσίων οκτώ ( ) Ευρώ, (ii) η εραιτέρω αύξηση, ρος το σκο ό της διατηρήσεως της ε ιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών και στρογγυλο οιήσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά το οσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ε τά Ευρώ και εβδοµήντα λε τών (19.497,70) µε κεφαλαιο οίηση αντίστοιχου οσού α ό το λογαριασµό "υ όλοι ο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνε εία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα ε τά εκατοµµυρίων εντακοσίων σαράντα ε τά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ( ) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η καθεµία, ρος ανταλλαγή σύµφωνα µε την ε ιλεγείσα σχέση ανταλλαγής µε τις µετοχές ου κατέχουν οι µέτοχοι της α ορροφώµενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". ε) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής 3

4 ΕΤΑΙΡΙΑ". ε) Με την α ό α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, α οφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά οσό ευρώ ,79 µε έκδοση ρονοµιούχων µετοχών της Τρά εζας, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι µετοχές αυτές ανελήφθησαν α ό το Ελληνικό ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας & την αντιµετώ ιση των ε ι τώσεων της διεθνούς χρηµατο ιστωτικής κρίσης» και αρέχουν στο Ελληνικό ηµόσιο τα εξής ρονόµια: (1) δικαίωµα α όληψης σταθερής α όδοσης λογιζόµενης µε οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ε ί της τιµής διαθέσεως εκάστης των ρονοµιούχων µετοχών στο Ελληνικό ηµόσιο: (i) (ii) ριν α ό τις κοινές µετοχές, ριν α ό τα οσά µερίσµατος ου διανέµονται σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και (iii) ανεξαρτήτως διανοµής οσών µερίσµατος ρος τους λοι ούς µετόχους της Τρά εζας, και εφόσον κατό ιν καταβολής της εν λόγω α όδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής ε άρκειας της Τρά εζας σε α λή και ενο οιηµένη βάση ικανο οιούν τους εκάστοτε οριζόµενους α ό την Τρά εζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. Η σταθερή α όδοση υ ολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά ρος το χρόνο αραµονής του Ελληνικού ηµοσίου ως ρονοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός α ό την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υ ό την ροϋ όθεση ύ αρξης διανεµητέων οσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και ροηγούµενων χρήσεων ή και α οθεµατικών, εφόσον έχει ροηγηθεί σχετική α όφαση ερί διανοµής τους α ό την Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τρά εζας. Ε ί ανε αρκείας των ως άνω διανεµητέων οσών, αρέχεται δικαίωµα ρονοµιακής ( ρο των κοινών µετόχων) α ολήψεως της ως άνω α οδόσεως έως εξαντλήσεως των οσών αυτών, (2) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ρονοµιούχων µετόχων στις ερι τώσεις ου ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, (3) δικαίωµα συµµετοχής στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας, µέσω ενός εκ ροσώ ου του, ου δύναται να ορίζεται ως ρόσθετο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, (4) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου στη λήψη ο οιασδή οτε α όφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και την ολιτική αροχών ρος τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοι ά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους ανα ληρωτές τους, µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο εκ ρόσω ος κρίνει ότι η α όφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να ε ηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τρά εζας, (5) δικαίωµα αράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετοχών της Τρά εζας και δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου Συνέλευσης των µετόχων, α οφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τρά εζας κατά οσό ευρώ ,79 µε έκδοση ρονοµιούχων µετοχών της Τρά εζας, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι µετοχές αυτές ανελήφθησαν α ό το Ελληνικό ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας & την αντιµετώ ιση των ε ι τώσεων της διεθνούς χρηµατο ιστωτικής κρίσης» και αρέχουν στο Ελληνικό ηµόσιο τα εξής ρονόµια: (1) δικαίωµα α όληψης σταθερής α όδοσης λογιζόµενης µε οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ε ί της τιµής διαθέσεως εκάστης των ρονοµιούχων µετοχών στο Ελληνικό ηµόσιο: (iv) ριν α ό τις κοινές µετοχές, (v) ριν α ό τα οσά µερίσµατος ου διανέµονται σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και (vi) ανεξαρτήτως διανοµής οσών µερίσµατος ρος τους λοι ούς µετόχους της Τρά εζας, και εφόσον κατό ιν καταβολής της εν λόγω α όδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής ε άρκειας της Τρά εζας σε α λή και ενο οιηµένη βάση ικανο οιούν τους εκάστοτε οριζόµενους α ό την Τρά εζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες. Η σταθερή α όδοση υ ολογίζεται δεδουλευµένη σε ετήσια βάση, αναλογικά ρος το χρόνο αραµονής του Ελληνικού ηµοσίου ως ρονοµιούχου µετόχου, και καταβάλλεται εντός µηνός α ό την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης α ό την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υ ό την ροϋ όθεση ύ αρξης διανεµητέων οσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και ροηγούµενων χρήσεων ή και α οθεµατικών, εφόσον έχει ροηγηθεί σχετική α όφαση ερί διανοµής τους α ό την Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τρά εζας. Ε ί ανε αρκείας των ως άνω διανεµητέων οσών, αρέχεται δικαίωµα ρονοµιακής ( ρο των κοινών µετόχων) α ολήψεως της ως άνω α οδόσεως έως εξαντλήσεως των οσών αυτών, (2) δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των ρονοµιούχων µετόχων στις ερι τώσεις ου ορίζει ο κ.ν. 2190/1920, (3) δικαίωµα συµµετοχής στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας, µέσω ενός εκ ροσώ ου του, ου δύναται να ορίζεται ως ρόσθετο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, (4) δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου στη λήψη ο οιασδή οτε α όφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και την ολιτική αροχών ρος τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοι ά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους ανα ληρωτές τους, µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ή εφόσον ο εκ ρόσω ος κρίνει ότι η α όφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να ε ηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λειτουργία της Τρά εζας, (5) δικαίωµα αράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών µετοχών της Τρά εζας και δικαίωµα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου εκ ροσώ ου του ηµοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη α όφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα, (7) δικαίωµα του εκ ροσώ ου του ηµοσίου ελεύθερης 4

5 εκ ροσώ ου του ηµοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη α όφασης για τα ίδια ως άνω θέµατα, (6) δικαίωµα του εκ ροσώ ου του ηµοσίου ελεύθερης ρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τρά εζας για τους σκο ούς του ν. 3723/2008 και (7) δικαίωµα ρονοµιακής έναντι όλων των άλλων µετόχων ικανο οίησης α ό το ροϊόν της εκκαθάρισης. Τα ανωτέρω ρονόµια δεν θίγουν τα δικαιώµατα των κοµιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και ο οιωνδή οτε άλλων, λην κοινών µετοχών, τίτλων ου ροσµετρώνται στα ε ο τικά κεφάλαια της Τρά εζας. 2. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας ανέρχεται στο οσό των τριακοσίων εξήντα ενός εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενήντα χιλιάδων τριακοσίων ενήντα έξι Ευρώ και ενήντα λε τών ( ,57) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο ( ) κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και δέκα ε τά εκατοµµύρια οκτακόσιες δέκα ε τά χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα ένα ( ) ρονοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λε τών (4,49) η κάθε µία. ρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τρά εζας για τους σκο ούς του ν. 3723/2008 και (7) δικαίωµα ρονοµιακής έναντι όλων των άλλων µετόχων ικανο οίησης α ό το ροϊόν της εκκαθάρισης. Τα ανωτέρω ρονόµια δεν θίγουν τα δικαιώµατα των κοµιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και ο οιωνδή οτε άλλων, λην κοινών µετοχών, τίτλων ου ροσµετρώνται στα ε ο τικά κεφάλαια της Τρά εζας. στ) Με την α ό [.] α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τρά εζας, η ο οία εγκρίθηκε µε την α ό α όφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνοµιούχου Μετόχου της Τρά εζας, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας µειώθηκε κατά οσό. ΕΥΡΩ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετοχής α ό τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννέα λε τά του ΕΥΡΩ (4,49) σε τριάντα λε τά του ΕΥΡΩ (0,30), µε σχηµατισµό ειδικού α οθεµατικού οσού ΕΥΡΩ. ζ) Ε ίσης µε τις ανωτέρω υ ό (στ) α οφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών µετόχων και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ρονοµιούχου µετόχου, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας αυξήθηκε κατά οσό ΕΥΡΩ. µε έκδοση.. νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα λε τών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε µία, µε καταβολή µετρητών. 2. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Τρά εζας ανέρχεται στο οσό των.. ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ( ) κοινές ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και δέκα ε τά εκατοµµύρια οκτακόσιες δέκα ε τά χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα ένα ( ) ρονοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας τριάντα λε τών του ΕΥΡΩ (0,30) η καθεµία. 2. Άρθρο 6 ροσθήκη εδαφίου στο τέλος της αραγράφου Με την ε ιφύλαξη του άρθρου 13 αρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ο οία υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, ό ως ισχύει,, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε α όφασή του, ου λαµβάνεται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για οσό ου δεν δύναται να υ ερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για οσό αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ου δεν δύναται να υ ερβεί το οσό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορούν να ανανεώνονται α ό τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα ου δεν υ ερβαίνει την ενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε ενταετίας. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 2. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω αραγράφων 1 και 2, όταν τα α οθεµατικά της Τρά εζας υ ερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του α αιτείται α όφαση της Γενικής 1. Με την ε ιφύλαξη του άρθρου 13 αρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ο οία υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, ό ως ισχύει,, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε α όφασή του, ου λαµβάνεται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για οσό ου δεν δύναται να υ ερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για οσό αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ου δεν δύναται να υ ερβεί το οσό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορούν να ανανεώνονται α ό τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα ου δεν υ ερβαίνει την ενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε ενταετίας. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ όκειται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 2. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω αραγράφων 1 και 2, όταν τα α οθεµατικά της Τρά εζας υ ερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του α αιτείται α όφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 5

6 Συνέλευσης λαµβανοµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύουν, και ανάλογη τρο ο οίηση του άρθρου 5 του αρόντος. 3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 2 δεν α οτελούν τρο ο οίηση του αρόντος Καταστατικού. 4. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες µετοχές, σύµφωνα µε την αρ. 1, µ ορεί να ασκηθεί αράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. 5. Η α όφαση του αρµοδίου οργάνου της Τρά εζας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου ρέ ει να αναφέρει τουλάχιστον το οσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρό ο κάλυψής τους, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, ου θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την ροθεσµία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση ου α οφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, µ ορεί να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο να α οφασίσει αυτό για την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ή/και για το ε ιτόκιο και τον τρό ο ροσδιορισµού του, σε ερί τωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα α όληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήµατος ου ορίζει η Γενική Συνέλευση και το ο οίο δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην ερί τωση αυτή, η ροθεσµία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 αράγραφος 3 αρχίζει α ό τη λήψη της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών η/και το ε ιτόκιο ή ο τρό ος ροσδιορισµού του, κατά ερί τωση. Σε κάθε ερί τωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατρο ής τους σε µετοχές, αρέχεται το δικαίωµα ροτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υ έρ των κατά την ε οχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της ροθεσµίας, ου όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, η ο οία σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα έντε (15) ηµερών, οι µετοχές ου δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα αρα άνω, διατίθενται ελεύθερα α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. Το δικαίωµα ροτίµησης ασκείται εντός της ροθεσµίας, την ο οία όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση. Η ροθεσµία αυτή, µε την ε ιφύλαξη τήρησης της ροθεσµίας καταβολής κεφαλαίου, ό ως ορίζεται στο άρθρο 5 αράγραφος 3, δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δεκα έντε (15) ηµερών. Σε ερί τωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης δεν αρχίζει ριν α ό την λήψη της α όφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον ροσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. Στην ερί τωση ου το όργανο της Τρά εζας, ου α οφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αρέλειψε να ορίσει ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, την ροθεσµία αυτή ή την τυχόν και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύουν, και ανάλογη τρο ο οίηση του άρθρου 5 του αρόντος. 3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 2 δεν α οτελούν τρο ο οίηση του αρόντος Καταστατικού. 4. Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες µετοχές, σύµφωνα µε την αρ. 1, µ ορεί να ασκηθεί αράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. 5. Η α όφαση του αρµοδίου οργάνου της Τρά εζας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου ρέ ει να αναφέρει τουλάχιστον το οσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρό ο κάλυψής τους, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, ου θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την ροθεσµία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση ου α οφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, µ ορεί να εξουσιοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο να α οφασίσει αυτό για την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ή/και για το ε ιτόκιο και τον τρό ο ροσδιορισµού του, σε ερί τωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα α όληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήµατος ου ορίζει η Γενική Συνέλευση και το ο οίο δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην ερί τωση αυτή, η ροθεσµία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 αράγραφος 3 αρχίζει α ό τη λήψη της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την ο οία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών η/και το ε ιτόκιο ή ο τρό ος ροσδιορισµού του, κατά ερί τωση. Σε κάθε ερί τωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατρο ής τους σε µετοχές, αρέχεται το δικαίωµα ροτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υ έρ των κατά την ε οχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Στην ερί τωση ου η Τρά εζα έχει ήδη εκδώσει µετοχές ερισσοτέρων κατηγοριών, στις ο οίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του ροϊόντος εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο α ό τις κατηγορίες αυτές. Στην ερί τωση αυτή το δικαίωµα ροτίµησης αρέχεται στους µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος α ό τους µετόχους της κατηγορίας στην ο οία ανήκουν οι νέες µετοχές. Μετά το τέλος της ροθεσµίας, ου όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, η ο οία σε καµία ερί τωση δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα έντε (15) ηµερών, οι µετοχές ου δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα αρα άνω, διατίθενται ελεύθερα α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. Το δικαίωµα ροτίµησης ασκείται εντός της ροθεσµίας, την ο οία όρισε το όργανο της Τρά εζας ου α οφάσισε την αύξηση. Η ροθεσµία αυτή, µε την ε ιφύλαξη τήρησης της ροθεσµίας καταβολής κεφαλαίου, ό ως ορίζεται στο άρθρο 5 αράγραφος 3, δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δεκα έντε (15) ηµερών. Σε ερί τωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης δεν αρχίζει ριν 6

7 αράτασή της ορίζει µε α όφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα ροβλε όµενα α ό το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, χρονικά όρια. Η ρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, στην ο οία ρέ ει να µνηµονεύεται και η ροθεσµία µέσα στην ο οία ρέ ει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσκληση και η ροθεσµία άσκησης του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορούν να αραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση αρέστησαν µέτοχοι εκ ροσω ούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ροθεσµίας ου τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης ή δήλωσαν την α όφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος ροτίµησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη «ε ί α οδείξει» ε ιστολή. 6. Με α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, ου λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, ε ιτρέ εται να εριοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα ροτίµησης, ου ροβλέ εται στην αµέσως ροηγούµενη αράγραφο. Για τη λήψη αρόµοιας α όφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να υ οβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, ου αναφέρει τους λόγους, ου ε ιβάλλουν τον εριορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης και δικαιολογεί την ροτεινόµενη τιµή έκδοσης των νέων µετοχών. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ οβάλλεται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. εν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή ε ιχειρήσεις ε ενδυτικών υ ηρεσιών, ου έχουν δικαίωµα να δέχονται τίτλους ρος φύλαξη, για να ροσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την αρ. 6 του αρόντος. Ε ίσης, δεν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης, όταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχει σκο ό τη συµµετοχή του ροσω ικού στο κεφάλαιο της Τρά εζας σύµφωνα µε το Π.. 30/ Με την ε ιφύλαξη της αρ. 4 του αρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου διενεργείται µε τρο ο οίηση του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του αρόντος Καταστατικού. α ό την λήψη της α όφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον ροσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. Στην ερί τωση ου το όργανο της Τρά εζας, ου α οφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, αρέλειψε να ορίσει ροθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, την ροθεσµία αυτή ή την τυχόν αράτασή της ορίζει µε α όφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα ροβλε όµενα α ό το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, χρονικά όρια. Η ρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, στην ο οία ρέ ει να µνηµονεύεται και η ροθεσµία µέσα στην ο οία ρέ ει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσκληση και η ροθεσµία άσκησης του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορούν να αραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση αρέστησαν µέτοχοι εκ ροσω ούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ροθεσµίας ου τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης ή δήλωσαν την α όφασή τους για την άσκηση ή µη του δικαιώµατος ροτίµησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης µ ορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη «ε ί α οδείξει» ε ιστολή. 6. Με α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, ου λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 αρ. 3 και 4 και 31 αρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, ε ιτρέ εται να εριοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα ροτίµησης, ου ροβλέ εται στην αµέσως ροηγούµενη αράγραφο. Για τη λήψη αρόµοιας α όφασης, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να υ οβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, ου αναφέρει τους λόγους, ου ε ιβάλλουν τον εριορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος ροτίµησης και δικαιολογεί την ροτεινόµενη τιµή έκδοσης των νέων µετοχών. Η α όφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υ οβάλλεται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. εν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ή ε ιχειρήσεις ε ενδυτικών υ ηρεσιών, ου έχουν δικαίωµα να δέχονται τίτλους ρος φύλαξη, για να ροσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την αρ. 6 του αρόντος. Ε ίσης, δεν υ άρχει α οκλεισµός α ό το δικαίωµα ροτίµησης, όταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έχει σκο ό τη συµµετοχή του ροσω ικού στο κεφάλαιο της Τρά εζας σύµφωνα µε το Π.. 30/ Με την ε ιφύλαξη της αρ. 4 του αρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου διενεργείται µε τρο ο οίηση του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του αρόντος Καταστατικού. 3. Άρθρο 18 αρ. 1, 2 ( ροσθήκη εδαφίου), 3, ροσθήκη αρ Η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εριλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρό ο µε τον ο οίο οι µέτοχοι θα µ ορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτο ροσώ ως ή δι αντι ροσώ ου ή, ενδεχοµένως, και εξ α οστάσεως και δηµοσιεύεται κατά το νόµο. 2. Η Γενική Συνέλευση ροσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την οριζόµενη για τη 1. Η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εριλαµβάνει τα εκάστοτε οριζόµενα κατά νόµο στοιχεία, µεταξύ των ο οίων, το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρό ο µε τον ο οίο οι µέτοχοι θα µ ορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτο ροσώ ως ή δι αντι ροσώ ου ή, ενδεχοµένως, και εξ α οστάσεως και δηµοσιεύεται κατά το νόµο. 2. Η Γενική Συνέλευση ροσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, 7

8 συνεδρίασή της, υ ολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η δηµοσίευση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών και ρο είκοσι (20) ηµερών στις λοι ές εφηµερίδες. 3. Προκειµένου ερί ε αναλη τικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των ροσκλήσεων ου αναφέρονται στην αράγραφο 2, ρέ ει να ραγµατο οιούνται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών στις εφηµερίδες και ρο έντε (5) τουλάχιστον λήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Νεότερη ρόσκληση δεν α αιτείται εάν στην αρχική ρόσκληση ορίζονται ο τό ος και ο χρόνος των ε αναλη τικών εκ του νόµου ροβλε όµενων συνεδριάσεων, για την ερί τωση µη ε ιτεύξεως α αρτίας. 4. Η ηµέρα δηµοσίευσης της ρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης δεν υ ολογίζονται. 5. Η ρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η α όφασή της για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ρέ ει, ε ί οινή ακυρότητας, να ορίζει το σκο ό της µείωσης καθώς και τον τρό ο ραγµατο οίησής της.. υ ολογιζοµένων και των εξαιρετέων ηµερών. Η δηµοσίευση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται ρο δέκα (10) τουλάχιστον λήρων ηµερών και ρο είκοσι (20) ηµερών στις λοι ές εφηµερίδες. Ενόσω οι µετοχές της Τρά εζας είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, µ ορεί να δηµοσιεύεται στα ανωτέρω έντυ α µέσα, ερίληψη της ρόσκλησης, η ο οία εριλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ου ορίζει εκάστοτε ο νόµος, ενώ το λήρες κείµενο της ρόσκλησης θα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τρά εζας. Το λήρες κείµενο της ρόσκλησης δηµοσιο οιείται ε ι λέον µέσα στην ροθεσµία της αραγράφου 2 εδ. 1 (20 ηµέρες), µε τρό ο ου διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις ρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα ου κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιό ιστα, για την α οτελεσµατική διάχυση των ληροφοριών στο ε ενδυτικό κοινό, ό ως ιδίως µε έντυ α και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και ανευρω αϊκή εµβέλεια, χωρίς καµία ε ι λέον χρέωση για τους µετόχους. 3. Προκειµένου ερί ε αναλη τικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη ρόσκληση δεν α αιτείται, εάν στην αρχική ρόσκληση ορίζονται ο τό ος και ο χρόνος των ε αναλη τικών εκ του νόµου ροβλε όµενων συνεδριάσεων, για την ερί τωση µη ε ιτεύξεως α αρτίας, υ ό την ροϋ όθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) λήρεις ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα συνεδρίαση και στην ε αναλη τική 4. Η ηµέρα δηµοσίευσης της ρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης δεν υ ολογίζονται. 5. Η ρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η α όφασή της για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου ρέ ει, ε ί οινή ακυρότητας, να ορίζει το σκο ό της µείωσης καθώς και τον τρό ο ραγµατο οίησής της. 6. Κατό ιν σχετικής ρος τούτο α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο, οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως µ ορούν να διεξαχθούν και µέσω τηλεδιάσκεψης. 4. Άρθρο 19 αρ. 1, 2,3,4. 1. ικαίωµα αράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι µέτοχοι οι ο οίοι κατέθεσαν στην Τρά εζα ή σε ο οιαδή οτε τρά εζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών» ερί δεσµεύσεως των µετοχών ως και λοι ά εκ του νόµου οριζόµενα στοιχεία, λέον τυχόν ληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νοµιµο οιήσεως ου εκ ροσω ούν µετόχους έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες, ριν α ό την ηµέρα ου ορίσθηκε για τη συνεδρίαση. 2. Οι δικαιούµενοι να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέτοχοι µ ορούν να αντι ροσω ευθούν σε αυτήν α ό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς ληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι α αγορευµένοι και τα νοµικά ρόσω α αντι ροσω εύονται α ό τους νόµιµους αντι ροσώ ους τους. Οι α οδείξεις κατάθεσης των µετοχών σύµφωνα µε την αρ. 1 του αρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα 1. ικαίωµα αράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει ό οιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον ο οίον τηρούνται οι κινητές αξίες της Τρά εζας. Η α όδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την ροσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε α ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τρά εζας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου ρέ ει να υφίσταται κατά την έναρξη της έµ της (5 ης ) ηµέρας ριν α ό την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική ιστο οίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα ρέ ει να εριέλθει στην Τρά εζα το αργότερο την τρίτη (3 η ) ηµέρα ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Στην ε αναλη τική Γενική Συνέλευση µ ορούν να µετάσχουν µέτοχοι υ ό τις ίδιες αρα άνω τυ ικές ροϋ οθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου ρέ ει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4 ης ) ηµέρας ριν α ό την ηµέρα της συνεδρίασης της ε αναλη τικής Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής 8

9 αντι ροσώ ευσης των µετόχων, ρέ ει να κατατίθενται στο Ταµείο της Τρά εζας έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μέτοχοι ου δεν συµµορφώθηκαν µε τις αραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου µ ορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά α ό άδεια αυτής. ε αναλη τικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική ιστο οίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα ρέ ει να εριέλθει στην Τρά εζα το αργότερο την τρίτη (3 η ) ηµέρα ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Οι δικαιούµενοι να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέτοχοι µ ορούν να αντι ροσω ευθούν σε αυτήν α ό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς ληρεξούσιο. Νοµικά ρόσω α µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ ροσώ ους τους µέχρι τρία (3) φυσικά ρόσω α. Οι ανήλικοι, οι α αγορευµένοι και τα νοµικά ρόσω α αντι ροσω εύονται α ό τους νόµιµους αντι ροσώ ους τους. Ο διορισµός και η ανάκληση αντι ροσώ ου του µετόχου γίνεται εγγράφως (µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο) ή κατό ιν α οφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε α οστολή φαξ στον αριθµό ου θα ορίζει κάθε φορά η ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και κοινο οιείται στην Τρά εζα µε τους ίδιους τύ ους τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες ριν α ό την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι ή αντι ρόσω οι αυτών ου δεν συµµορφώθηκαν µε τις διατυ ώσεις ου ορίζει ο νόµος (άρθρο 28 α Κ.Ν 2190/1920), η οικεία ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και το αρόν άρθρο 19 µ ορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά α ό άδεια αυτής. 5. Άρθρο 20 αρ έκα (10) ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µ ορεί να λάβει α ό την Τρά εζα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες ριν α ό κάθε Γενική Συνέλευση, ρέ ει να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της Τρά εζας, ίνακας αυτών ου έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε ένδειξη των τυχόν αντι ροσώ ων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων καθενός, ό ως ε ίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντι ροσώ ων τους. Στον ίνακα αυτό καταχωρούνται υ οχρεωτικά α ό το ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι ου συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του αρόντος άρθρου του Καταστατικού. 3. Εάν µέτοχος ή αντι ρόσω ός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του ίνακα µ ορεί να υ οβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, ε ί οινή α αραδέκτου, µόνο στην αρχή της συνεδρίασης και ριν α ό την έναρξη της συζήτησης ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει για τη συµµετοχή ή µη του µετόχου, στον ο οίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέµα. 1. έκα (10) ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µ ορεί να λάβει α ό την Τρά εζα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες ριν α ό κάθε Γενική Συνέλευση, ρέ ει να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του Καταστήµατος της Τρά εζας, ίνακας αυτών ου έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε ένδειξη των τυχόν αντι ροσώ ων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων καθενός, ό ως ε ίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντι ροσώ ων τους. Στον ίνακα αυτό καταχωρούνται υ οχρεωτικά α ό το ιοικητικό Συµβούλιο όλοι οι µέτοχοι ου συµµορφώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού. 3. Εάν µέτοχος ή αντι ρόσω ός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του ίνακα µ ορεί να υ οβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, ε ί οινή α αραδέκτου, µόνο στην αρχή της συνεδρίασης και ριν α ό την έναρξη της συζήτησης ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει για τη συµµετοχή ή µη του µετόχου, στον ο οίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέµα. 6. Άρθρο 21 αρ Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 1 έως 3 του αρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού 1. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 1 έως 3 του αρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του 9

10 κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η α αρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλουµένη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 εδ. β του αρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και εγκύρως συνεδριάζει ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, ο οιοδή οτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Τρά εζας ου αρίσταται και αντι ροσω εύεται στη συνεδρίαση αυτή. 3. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού, οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτή. καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η α αρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλουµένη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου και του καταστατικού, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του αρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και εγκύρως συνεδριάζει ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, ο οιοδή οτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Τρά εζας ου αρίσταται και αντι ροσω εύεται στη συνεδρίαση αυτή. 3. Υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 22 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού, οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτή. 7. Άρθρο Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου για α οφάσεις ου αφορούν τα αρακάτω θέµατα: α) µεταβολή της εθνικότητας της Τρά εζας, β) µεταβολή του αντικειµένου της ε ιχείρησης της Τρά εζας, γ) ε αύξηση των υ οχρεώσεων των µετόχων, δ) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν ροβλέ εται α ό το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν α οφασίζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 αρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τρά εζας ή εάν ε ιβάλλεται α ό το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιο οίηση α οθεµατικών, ε) στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) µεταβολή του τρό ου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσ αση, µετατρο ή, αναβίωση, αράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τρά εζας, η) αροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την αρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, και θ) σε κάθε άλλη ερί τωση ου ορίζει ο Νόµος. 2. Αν η α αρτία ου ροβλέ εται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν αρίστανται ή αντι ροσω εύονται µέτοχοι ου εκ ροσω ούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου για α οφάσεις ου αφορούν τα αρακάτω θέµατα: α) µεταβολή της εθνικότητας της Τρά εζας, β) µεταβολή του αντικειµένου της ε ιχείρησης της Τρά εζας, γ) ε αύξηση των υ οχρεώσεων των µετόχων, δ) στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ου δεν ροβλέ εται α ό το Καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 αρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν α οφασίζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 αρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τρά εζας ή εάν ε ιβάλλεται α ό το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιο οίηση α οθεµατικών, ε) στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) µεταβολή του τρό ου διάθεσης των κερδών, ζ) στη συγχώνευση, διάσ αση, µετατρο ή, αναβίωση, αράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τρά εζας, η) αροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την αρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, και θ) σε κάθε άλλη ερί τωση ου ορίζει ο Νόµος. 2. Αν η α αρτία ου ροβλέ εται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη ρο δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου και του καταστατικού (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 10

11 τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 3. Εάν η α αρτία ου ροβλέ εται στη δεύτερη αράγραφο του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ε αναλη τική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 4. Όλες οι α οφάσεις ου ροβλέ ονται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου λαµβάνονται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτήν. εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 3. Εάν η α αρτία ου ροβλέ εται στη δεύτερη αράγραφο του αρόντος άρθρου δεν ε ιτευχθεί στην ε αναλη τική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ροσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 18 αρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε α αρτία και συνεδριάζει έγκυρα ε ί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα έµ το (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου εκ ροσω είται σε αυτήν. 4. Όλες οι α οφάσεις ου ροβλέ ονται στην αρ. 1 του αρόντος άρθρου λαµβάνονται µε λειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων ου εκ ροσω ούνται σε αυτήν. 8. Άρθρο 24 ροσθήκη αραγράφου Οι συζητήσεις και οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εριορίζονται στα θέµατα ου αναγράφονται στη δηµοσιευθείσα ηµερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη α οφάσεων ε ί θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης δεν ε ιτρέ εται, λην αν εκ ροσω είται το σύνολο των µετόχων και ά αντες συµφωνούν στη συζήτηση και λήψη α όφασης ε ί του εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος. 2. Κατό ιν σχετικής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ α οστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο. 3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των ρακτικών, υ ογράφεται δε α ό τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, µε αίτηση µετόχου, υ οχρεούται να καταχωρεί στα ρακτικά ερίληψη της γνώµης του τελευταίου. Στο βιβλίο ρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των µετόχων ου αραστάθηκαν αυτο ρόσω α ή µε ληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 αρ. 2 του αρόντος Καταστατικού. 4. Αντίγραφα και α οσ άσµατα ρακτικών Γενικής Συνέλευσης ε ικυρώνονται α ό τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού Ανα ληρωτή του ή α ό ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί ρος τούτο α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. 1. Οι συζητήσεις και οι α οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εριορίζονται στα θέµατα ου αναγράφονται στη δηµοσιευθείσα ηµερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη α οφάσεων ε ί θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης δεν ε ιτρέ εται, λην αν εκ ροσω είται το σύνολο των µετόχων και ά αντες συµφωνούν στη συζήτηση και λήψη α όφασης ε ί του εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος. 2. Κατό ιν σχετικής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ α οστάσεως συµµετοχής στην ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται στο νόµο. 3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των ρακτικών, υ ογράφεται δε α ό τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, µε αίτηση µετόχου, υ οχρεούται να καταχωρεί στα ρακτικά ερίληψη της γνώµης του τελευταίου. Στο βιβλίο ρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των µετόχων ου αραστάθηκαν αυτο ρόσω α ή µε ληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 αρ. 2 του αρόντος Καταστατικού. 4. Αντίγραφα και α οσ άσµατα ρακτικών Γενικής Συνέλευσης ε ικυρώνονται α ό τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 αρ. 4 του αρόντος Καταστατικού Ανα ληρωτή του ή α ό ο οιοδή οτε άλλο ρόσω ο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί ρος τούτο α ό το ιοικητικό Συµβούλιο. 5. Η Τρά εζα δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της, µε ευθύνη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα α οτελέσµατα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ροσδιορίζοντας για κάθε α όφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις ο οίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου ου εκ ροσω ούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθµό ψήφων υ έρ και κατά κάθε α όφασης και τον αριθµό των α οχών. 11

12 9. Άρθρο 25 αρ Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει µε ειδική ψηφοφορία ου ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης. Προκειµένου για α όφαση ερί α αλλαγής του ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη αυτού µ ορούν να ψηφίσουν µόνο µε τις µετοχές των ο οίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υ αλλήλους της Τρά εζας. 2. Η αρα άνω α αλλαγή δεν έχει ισχύ στην ερί τωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση α οφασίζει µε ειδική ψηφοφορία ου ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης. Προκειµένου για α όφαση ερί α αλλαγής του ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη αυτού µ ορούν να ψηφίσουν µόνο µε τις µετοχές των ο οίων είναι κύριοι ή ως αντι ρόσω οι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 αρ. 2 ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για τους υ αλλήλους της Τρά εζας. 2. Η αρα άνω α αλλαγή δεν έχει ισχύ στην ερί τωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 10. Άρθρο 27 αρ. 2α, 2β, 9, Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεώς της ου δεν α έχει ερισσότερο α ό σαράντα έντε (45) ηµέρες α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση ρέ ει να αναφέρει τα αντικείµενα, τα ο οία θα εριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υ οχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη λήψη α οφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των α οφάσεων εκείνη, ου αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η ο οία δεν µ ορεί άντως να α έχει ερισσότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ αναβολή Γενική Συνέλευση α οτελεί συνέχιση της ροηγούµενης και δεν α αιτείται η ε ανάληψη των διατυ ώσεων δηµοσίευσης της ρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µ ορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 αρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ α. Με αίτηση των µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υ οχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης ου έχει συγκληθεί, ρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση εριέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκα έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. Τα ρόσθετα θέµατα ρέ ει να δηµοσιεύονται ή να γνωστο οιούνται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, ε τά (7) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. 3. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα έντε (5) λήρεις ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται: 1. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεώς της ου δεν α έχει ερισσότερο α ό σαράντα έντε (45) ηµέρες α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση ρέ ει να αναφέρει τα αντικείµενα, τα ο οία θα εριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υ οχρεούται να αναβάλει µία φορά µόνο τη λήψη α οφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των α οφάσεων εκείνη, ου αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η ο οία δεν µ ορεί άντως να α έχει ερισσότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ αναβολή Γενική Συνέλευση α οτελεί συνέχιση της ροηγούµενης και δεν α αιτείται η ε ανάληψη των διατυ ώσεων δηµοσίευσης της ρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µ ορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 αρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/ α. Με αίτηση των µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υ οχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης ου έχει συγκληθεί, ρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση εριέλθει στο διοικητικό συµβούλιο δεκα έντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή ρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται α ό αιτιολόγηση ή α ό σχέδιο α όφασης ρος έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιο οιείται µε τον ίδιο τρό ο, ό ως η ροηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Τρά εζας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο α όφασης ου έχει υ οβληθεί α ό τους µετόχους. 2β. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία 12

13 α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα οσά, τα ο οία καταβλήθηκαν α ό την Τρά εζα κατά την τελευταία διετία για ο οιαδή οτε αιτία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υ αλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη αροχή ρος τα ρόσω α αυτά ή κάθε α ό ο οιαδή οτε αιτία υφιστάµενη σύµβαση της Τρά εζας µε αυτούς. β) Να αρέχει συγκεκριµένες ληροφορίες ου ζητούνται για τις υ οθέσεις της Τρά εζας, στο µέτρο ου είναι χρήσιµες για την ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή ληροφοριών ου ζητούνται για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 4. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα µέσα στην ροθεσµία της ροηγούµενης αραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκ ροσω ούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν ροτιµά, ριν α ό αυτή σε εκ ρόσω ό τους, ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υ οθέσεων και την εριουσιακή κατάσταση της Τρά εζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή των ζητουµένων ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 5. Στις ερι τώσεις του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 3 και της αραγράφου 4 του αρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως ρος το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης αροχής των ληροφοριών, ε ιλύεται α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τρά εζας, µε α όφασή του, ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια α όφαση το δικαστήριο υ οχρεώνει και την Τρά εζα να αράσχει τις ληροφορίες ου αρνήθηκε. 6. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη α όφασης για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική κλήση. 7. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 1 έως 4 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η κατάθεση των µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού, τις µετοχές τους, ου τους αρέχουν τα αρα άνω δικαιώµατα, α ό τη χρονολογία της ε ίδοσης της αίτησής τους µέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην ερί τωση της αραγράφου 5 µέχρι την έκδοση της α όφασης του ικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου αντι ροσω εύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τρά εζας α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της εριφέρειας της έδρας της Τρά εζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν ιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες ράξεις αραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. υ οβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο ε τά (7) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια α οφάσεων για θέµατα ου έχουν εριληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υ οχρεωµένο να ροβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστο οίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια α οφάσεων ου υ οβάλλονται α ό τους µετόχους κατά τις ανωτέρω αραγράφους 2α και 2β αντίστοιχα, αν το εριεχόµενο αυτών έρχεται ροφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα έντε (5) λήρεις ηµέρες ριν α ό την τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τα οσά, τα ο οία καταβλήθηκαν α ό την Τρά εζα κατά την τελευταία διετία για ο οιαδή οτε αιτία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υ αλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη αροχή ρος τα ρόσω α αυτά ή κάθε α ό ο οιαδή οτε αιτία υφιστάµενη σύµβαση της Τρά εζας µε αυτούς. β) Να αρέχει συγκεκριµένες ληροφορίες ου ζητούνται για τις υ οθέσεις της Τρά εζας, στο µέτρο ου είναι χρήσιµες για την ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή ληροφοριών ου ζητούνται για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 4. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία υ οβάλλεται στην Τρά εζα µέσα στην ροθεσµία της ροηγούµενης αραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκ ροσω ούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν ροτιµά, ριν α ό αυτή σε εκ ρόσω ό τους, ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υ οθέσεων και την εριουσιακή κατάσταση της Τρά εζας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή των ζητουµένων ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα ρακτικά. 5. Στις ερι τώσεις του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 3 και της αραγράφου 4 του αρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως ρος το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης αροχής των ληροφοριών, ε ιλύεται α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τρά εζας, µε α όφασή του, ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια α όφαση το δικαστήριο υ οχρεώνει και την Τρά εζα να αράσχει τις ληροφορίες ου αρνήθηκε. 6. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη α όφασης για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε ονοµαστική κλήση. 7. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 1 έως 4 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν την µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 13

14 Σε όλες τις ερι τώσεις οι καταγγελλόµενες ράξεις ρέ ει να έγιναν σε χρόνο ου δεν α έχει ερισσότερο α ό τριετία α ό τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην ο οία τελέσθηκαν. 9. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου εκ ροσω ούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν α ό το κατά την ροηγούµενη αράγραφο ικαστήριο έλεγχο της Τρά εζας, εφόσον α ό την όλη ορεία των εταιρικών υ οθέσεων καθίσταται ιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υ οθέσεων δεν ασκείται ό ως ε ιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκ ροσω είται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. 10. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 8 και 9 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές ου τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τρά εζας. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η κατάθεση, ό ως ορίζεται στο άρθρο 19 του αρόντος Καταστατικού των µετοχών, ου τους αρέχουν το δικαίωµα για υ οβολή αίτησης, µέχρι την έκδοση της α όφασης ε ί της αίτησής τους, και άντως όχι λιγότερο α ό τριάντα (30) ηµέρες α ό την υ οβολή της αίτησης. 8. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου αντι ροσω εύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Τρά εζας α ό το Μονοµελές Πρωτοδικείο της εριφέρειας της έδρας της Τρά εζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν ιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες ράξεις αραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των α οφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις ερι τώσεις οι καταγγελλόµενες ράξεις ρέ ει να έγιναν σε χρόνο ου δεν α έχει ερισσότερο α ό τριετία α ό τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην ο οία τελέσθηκαν. 9. Μέτοχοι της Τρά εζας, ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν α ό το κατά την ροηγούµενη αράγραφο ικαστήριο έλεγχο της Τρά εζας, εφόσον α ό την όλη ορεία των εταιρικών υ οθέσεων καθίσταται ιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υ οθέσεων δεν ασκείται ό ως ε ιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκ ροσω είται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας. 10. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 8 και 9 του αρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να α οδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές ου τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τρά εζας. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η έγγραφη βεβαίωση, ό ως ορίζεται στο άρθρο 19 του αρόντος Καταστατικού. 11. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να α αντά ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο εριεχόµενο. Υ οχρέωση αροχής ληροφοριών δεν υφίσταται για το ιοικητικό Συµβούλιο, όταν οι σχετικές ληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τρά εζας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και α αντήσεων. 11. Άρθρο 28 αρ. 4 α). 1. Η εταιρική χρήση της Τρά εζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών και αρχίζει α ό την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ρέ ει να εµφανίζουν µε α όλυτη σαφήνεια την ραγµατική εικόνα της εριουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων χρήσης της Τρά εζας. 3. Για να ληφθεί α ό τη Γενική Συνέλευση έγκυρη α όφαση ε ί των οικονοµικών καταστάσεων, ου έχουν εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο, ρέ ει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α ό: α) τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ανα ληρωτή του, β) τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και σε ερί τωση ου δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συµ ί τει µε αυτή των ανωτέρω ροσώ ων, α ό ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ου ορίζεται α ό αυτό, 1. Η εταιρική χρήση της Τρά εζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών και αρχίζει α ό την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. 2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ρέ ει να εµφανίζουν µε α όλυτη σαφήνεια την ραγµατική εικόνα της εριουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των α οτελεσµάτων χρήσης της Τρά εζας. 3. Για να ληφθεί α ό τη Γενική Συνέλευση έγκυρη α όφαση ε ί των οικονοµικών καταστάσεων, ου έχουν εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο, ρέ ει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α ό: α) τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον ανα ληρωτή του, β) τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και σε ερί τωση ου δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συµ ί τει µε αυτή των ανωτέρω ροσώ ων, α ό ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ου ορίζεται α ό αυτό, γ) τον υ εύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα ανωτέρω ρόσω α, σε ερί τωση διαφωνίας α ό λευράς 14

15 γ) τον υ εύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα ανωτέρω ρόσω α, σε ερί τωση διαφωνίας α ό λευράς νοµιµότητας του τρό ου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) α ό ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η ο οία ρέ ει να εριέχει σαφή και ραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της Τρά εζας, καθώς και ληροφορίες για την ροβλε όµενη ορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της έρευνας και ανά τυξης, και στην ο οία ρέ ει να αναφέρονται τα στοιχεία ου ορίζονται στο άρθρο 43α αρ. 3 ερ. (α) και (β), υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. β) α ό την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ου θα εριέχει, εκτός α ό όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 αρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόµενα στο άρθρο 43α αρ. 4, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µαζί µε τις εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υ οβάλλονται στην αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας οφείλει να δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ατοµικές και ενο οιηµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µαζί µε το σχετικό ιστο οιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. νοµιµότητας του τρό ου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) α ό ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η ο οία ρέ ει να εριέχει σαφή και ραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της Τρά εζας, καθώς και ληροφορίες για την ροβλε όµενη ορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της έρευνας και ανά τυξης, και στην ο οία ρέ ει να αναφέρονται τα στοιχεία ου ορίζονται στο άρθρο 43α αρ. 3 ερ. (α) (β) και (δ) υ ό την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. β) α ό την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών ου θα εριέχει, εκτός α ό όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 αρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόµενα στο άρθρο 43α αρ. 4, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υ οβάλλονται στις διατυ ώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει. 6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µαζί µε τις εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υ οβάλλονται στην αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τρά εζας οφείλει να δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ατοµικές και ενο οιηµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µαζί µε το σχετικό ιστο οιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 14300 Ηµεροµηνία : 22/07/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 14300 Ηµεροµηνία : 22/07/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Νοµοθεσία περί Σπηλαίων

Βασική Νοµοθεσία περί Σπηλαίων Βασική Νοµοθεσία περί Σπηλαίων Α. Προεδρικό ιάταγµα αρ. 941/1977 «Περί Οργανισµού του ΎΠΤΙΕ» Άρθρο 46: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Β. Νόµος υπ'αρ. 1127/1981 Γ.Νόµοςυπ'αρ. 1126/1981. Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Πρωτ.:005650. Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:005650 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:22/1/2013 Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Πληροφορίες: 213 2038380-389 Fax: 213 2038534 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 1 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 62. Τροποποίηση του π.δ. 294/1993 «Υπηρεσία Διοικη τικής Μέριμνας Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση του Συλλόγου Υ αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για τον Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας

Πρόταση του Συλλόγου Υ αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για τον Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας Πρόταση του Συλλόγου Υ αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για τον Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας Εισαγωγή- Προσω ικό Πεδίο Ισχύος Ο αρών κανονισµός καλύ τει όλο το ροσω ικό της εταιρίας ου συνδέεται µε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1 Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 131 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 91. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελο ποννήσου Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2499 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφαλμάτων στους πίνακες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες)

Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Κεφάλαιο 1. 17-22 Οι στρατηγικές πολιτικές (διπλωµατικές) αρετές του Αγησιλάου (3 διδακτικές ώρες) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να επισηµάνουν οι µαθητές τις στρατηγικές και πολιτικές ικανότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό

Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Για τα δεσποζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) Ι. - Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τύπος Υδροληψίας (π.χ.υδρογεώτρηση ή Πηγάδι ή Απόληψη από ποτάμι κτλ).. στην τοποθεσία της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν: L 396/390 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2 - 04 ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α42/3 /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 102 41 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.16 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 Aριθμός 278 Η Νάσω Θεμιστοκλέους, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή ιευθυντρία Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η Περιφερειακή ιευθυντρία Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα: 16-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 6653 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 82 Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Αθλητικών Κακώσεων στα Παιδιά και τους Εφήβους

Ημερίδα Αθλητικών Κακώσεων στα Παιδιά και τους Εφήβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ημερίδα Αθλητικών Κακώσεων στα Παιδιά και τους Εφήβους Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 Αμφιθέατρο ΕΕΧΟΤ «Π. Κονιαλίδης» Φλέμιγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 35 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων τακτι κού πρσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής

Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κύτταρο, η Θεµελιώδης Μονάδα της Ζωής Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι µικρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1790 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου,που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα