ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΜΕ ΣΑ Δ.. ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΜΕ ΣΑ Δ.. ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016"

Transcript

1 ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Βεπανζέπος 22,6 ορ όποφορ, τηλ.: , φαξ: ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΜΕ ΣΑ Δ.. ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 Συνάδελφοι ςεσ, Σε λίγεσ θμζρεσ κλείνουν 7 μινεσ από τθν εκλογοαπολογιςτικι Συνζλευςι μασ, που είχε γίνει τθν Κυριακι 24 Μαΐου του Το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ ςασ καλωςορίηει ςτθ ςθμερινι μασ ςυνάντθςθ με τα Δ.Σ. των Ενϊςεων των Διμων και τουσ εκλεγμζνουσ ςφνεδρουσ ςτθν Ομοςπονδία μασ. Να ευχθκοφμε ςε όλουσ και όλεσ χρόνια πολλά και καλι χρονιά. Εκτιμοφμε ότι θ καλι χρονιά δεν κα ζρκει μόνο με ευχζσ αλλά με Αγϊνεσ για ζνα αφριο χωρίσ κρίςεισ, πολζμουσ, και με δικι μασ προςπάκεια να επιδιϊξουμε να παίξουμε όςο το δυνατόν καλφτερα το ρόλο μασ, που δεν είναι άλλοσ από τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ. Αυτό είναι και το κζμα μασ, ςτθ ςθμερινι ςυηιτθςθ που κα κάνουμε. Στθ ςυηιτθςθ που κα κάνουμε ςιμερα πάνω ςτο κζμα μασ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γονιϊν ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν του, κζλουμε να ζρκει εμπειρία από τθ δράςθ των Ενϊςεων από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, πάνω ςτα προβλιματα, ςε τι κατάςταςθ βριςκόμαςτε ςιμερα, πϊσ παλζψαμε αυτά τα προβλιματα, τι αποτελζςματα είχαμε και τι κα κάνουμε το επόμενο διάςτθμα. Επίςθσ να γίνει κριτικι και να ακουςτοφν εκτιμιςεισ, απόψεισ, ιδζεσ, ςυμπεράςματα, διαπιςτϊςεισ για τθ δουλειά μασ. Θ φετινι χρονιά άρχιςε με οξυμζνα προβλιματα από το Σεπτζμβρθ. Κενά εκπαιδευτικϊν, απολφςεισ κακαριςτριϊν, κατάργθςθ ςχολικϊν φυλάκων, ανυπαρξία ςχολικϊν τροχονόμων και τραπεηοκόμων. Τεράςτια κενά ςτο ολοιμερο, ανεπάρκεια ςτθ μεταφορά. Σοβαρά προβλιματα υποςιτιςμοφ των παιδιϊν χωρίσ βιβλιάρια υγείασ, τμιματα με μακθτζσ ανά τάξθ, με κτιριακζσ υποδομζσ ανεπαρκείσ και χωρίσ ςυντιρθςθ μζςα ςτο καλοκαίρι, με ανάγκεσ για ενιςχυτικι διδαςκαλία, με πρόςτιμα ςε ςυλλόγουσ γονζων από τθν εφορία και με τρομοκρατία και αςτυνόμευςθ αρκετϊν διευκυντϊν απζναντι ςτα παιδιά. Πλα τα παραπάνω φυςικά ςχετίηονται με τθν υποχρθματοδότθςθ και από το κράτοσ και από τουσ Διμουσ.. Σε αυτι τθν κατάςταςθ που κυριαρχεί ςτα ςχολεία ζρχεται να προςτεκεί και αυτό που βιϊνουμε κακθμερινά ςτισ οικογζνειζσ μασ, μζςα ςτο ςπίτι μασ. Μείωςθ μιςκϊν, ανεργία να κερίηει, απλιρωτθ εργαςία, αφξθςθ φορολογίασ ςε άμεςουσ και ζμμεςουσ φόρουσ. Αποτζλεςμα των παραπάνω είναι οι οικογζνειεσ να κινδυνεφουν να χάςουν τθν κατοικία τουσ, αφοφ δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτα δάνεια, μθ ζχοντασ να πλθρϊςουν τισ δόςεισ, τα φροντιςτιρια, τον ΕΝΦΙΑ, τα νοίκια, τθ ΔΕΘ, το τθλζφωνο, το νερό, τθ κζρμανςθ, το φαγθτό, τθν εφορία, τα φάρμακα, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν, ςχολικά είδθ και πολλά άλλα. Γι αυτι τθν κατάςταςθ που ζχουμε ςιμερα θ ευκφνθ τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ και των προθγοφμενων είναι μεγάλθ. Αυτι τθν αντιλαϊκι πολιτικι ενάντια ςε εμάσ και τα παιδιά μασ, τθν κάνουν ςυνειδθτά και όχι από ανικανότθτα. 1

2 Ραρακζτουμε τισ διατάξεισ του 3 ου μνθμονίου που ψθφίςτθκε από τθ βουλι των Ελλινων ( με τισ ψιφουσ των κομμάτων ΣΥΙΗΑ ΑΝΕΛ, Ν.Δ., ΡΟΤΑΜΙ, ΡΑ.ΣΟ.Κ), ςτισ 11 Αυγοφςτου 2015 και προβλζπεται να εφαρμοςτοφν ςτθν εκπαίδευςθ. Το 3 ο μνθμόνιο προβλζπει για τθν εκπαίδευςθ τθν υλοποίθςθ των πιο αντιδραςτικϊν, αντιλαϊκϊν μζτρων και αναδιαρκρϊςεων που αποτυπϊκθκαν ςτα ντοκουμζντα ΟΟΣΑ και τθσ Ε.Ε. Οι μνθμονιακζσ προτεραιότθτεσ τθ φετινι χρονιά Μείωςθ του κόςτουσ τθσ εκπαίδευςθσ και λιτότθτα ςε όλα τα επίπεδα. Αξιολόγθςθ όλων των παραγόντων τθσ, ςε ςφνδεςθ με επιδόςεισ αποτελεςματικότθτασ και μιςκοφσ. Μακθτεία, δθλαδι τηάμπα εργαςία για τθν πλειοψθφία των αποφοίτων τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ. Επιχειρθματικότθτα, δθλαδι υποταγι ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και των εργοδοτϊν από τα προγράμματα τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ μζχρι τθν ζρευνα και τα προγράμματα των Ρανεπιςτθμίων. Τα μζτρα που αφοροφν τισ παραπάνω δεςμεφςεισ περιγράφονται με τον τίτλο: «Αγορά Εργαςίασ και Ανθρϊπινο Κεφάλαιο». Θ εφαρμογι τουσ κα ξεκινιςει με βάςθ τα νομοκετιματα των προθγοφμενων κυβερνιςεων: Το αντιδραςτικό «νζο Σχολείο» τθσ Διαμαντοποφλου, αναφζρεται ρθτά ωσ ςθμείο αναφοράσ! Το ίδιο και ο νόμοσ 4186/2015 του Αρβανιτόπουλου. Οι λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ του 2011 τισ «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» τθσ Ε.Ε. και των χωρϊν του ΟΟΣΑ και τισ προχποκζςεισ αξιοποίθςθσ του ΕΣΡΑ. Πλα αυτά κα ςυνοψιςτοφν ζωσ το Μάιο του 2016, με τθ βοικεια «ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων» των διεκνϊν οργανιςμϊν ςε νζο Επικαιροποιημζνο εκπαιδευτικό ςχζδιο Δράςησ. Εμείσ ωσ Ομοςπονδία λζγαμε μζςα από τα Συνζδριά μασ, ότι θ βάρβαρθ αντιλαϊκι πολιτικι κα ςυνεχιςτεί και ασ μασ ζλεγαν ότι θ ςθμερινι κυβζρνθςθ δεν είναι ςαν τισ άλλεσ και διαπραγματεφεται «ςκλθρά», ςτθν πρόςφατθ εκλογοαπολογιςτικι ςυνζλευςθ το Μάιο. Για αυτό και από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ δεν κακίςαμε με ςταυρωμζνα χζρια, πιραμε ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ. Στείλαμε μινυμα ότι είμαςτε αποφαςιςμζνοι να μθν ςυμβιβαςτοφμε με όλα αυτά τα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε μζςα και ζξω από τα ςχολεία. Δεν κα ςυμβιβαςτοφμε με τθ ηωι που μασ ζχει ετοιμάςει θ Ε.Ε. και οι κυβερνιςεισ τθσ. Δεν κα κάτςουμε ςτα «αυγά μασ» εμείσ, τα παιδιά μασ και οι εκπαιδευτικοί. Θα παλζψουμε για το ςχολείο και τθ ηωι που μασ αξίηει. Ρροςπακιςαμε να ανοίξουμε ςυηιτθςθ ςυλλογικι δράςθ με Ενϊςεισ, ςχολεία, με ςυντονιςμό, με πρωτοβουλίεσ, με κινθτοποιιςεισ. Ζτςι ζκαναν ποδαρικό ςτθ νζα χρονιά χιλιάδεσ μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοί από δεκάδεσ εκατοντάδεσ ςχολεία ςε όλο το λεκανοπζδιο κορυφϊνοντασ τον Αγϊνα τουσ, ςτθν πορεία τθσ 2 Νοζμβρθ, που ιταν από τισ μεγαλφτερεσ και πιο δυναμικζσ των τελευταίων χρόνων. Συγκεκριμζνα απ τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ζωσ τϊρα κάναμε τισ παρακάτω ενζργειεσ. Επικεντρϊςαμε ςτθ μεταφορά με ενθμζρωςθ από περιφζρεια, κατορκϊνοντασ να ζχουμε καλφτερθ εξζλιξθ από πζρςι. Αν και οι μεταφορζσ είναι ςτον αζρα με τισ ςυμβάςεισ, από αρχζσ του χρόνου

3 Σθκϊςαμε το κζμα των κενϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, με παράςταςθ διαμαρτυρίασ τθν Τετάρτθ 13/10/2015 ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, βάηοντασ όλθ τθν ατηζντα. Είχε ςυμμετοχι από το 85% των Ενϊςεων. Ηθτιςαμε από τισ Ενϊςεισ και τα ςχολεία να ςυνεδριάςουν τα Δ.Σ να γίνουν Γ.Σ. και να καταγράψουν τα προβλιματα. Να απευκυνκοφν τοπικά ςτισ περιφζρειεσ. Ζγινε προςπάκεια να ςυνεδριάςουν οι 6 υποπεριφζρειεσ που ζχουμε ορίςει. Απευκυνκικαμε ςε όλεσ τισ Ενϊςεισ, να φζρει θ κακεμία ξεχωριςτά ςτο Δ.Σ του Διμου τθσ, τα κζματα τθσ παιδείασ και να πιζςει για τθν υποχρθματοδότθςθ, τισ κακαρίςτριεσ, ςχολικοφσ φφλακεσ, ςχολικοφσ τροχονόμουσ, Τραπεηοκόμουσ. Κάλεςμα προσ τισ Ενϊςεισ για εκδθλϊςεισ με γιορτζσ 28 θσ Οκτωβρίου, 17 θ Νοεμβρίου Ρολυτεχνείο. Για να απαντιςουμε ςτο φαςιςτικό, ναηιςτικό δθλθτιριο τθσ ΧΑ που ςπζρνει ςτθ ςυνείδθςθ των παιδιϊν μασ, διαςτρεβλϊνοντασ τθν ιςτορικι αλικεια. Καλζςαμε γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ για οργάνωςθ ςυμμετοχισ ςτισ 2 πανελλαδικζσ απεργίεσ 12 Νοζμβρθ και 3 Δεκζμβρθ. Συμπαραςτακικαμε ςτισ κινθτοποιιςεισ μακθτϊν, ςε Τοπικό επίπεδο, με προβλιματα αυταρχιςμοφ από διευκυντζσ, αςτυνομία, απειλζσ για ειςαγγελείσ κά. Συμμετείχαμε με τθν ΑΣΓΜΕ ςε ςυνάντθςθ με τα κόμματα, εκτόσ ΧΑ, για ανάδειξθ του ηθτιματοσ επιβολισ ΦΡΑ ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ κακϊσ και το ΦΡΑ ςτουσ ςυλλόγουσ. Οργανϊςαμε τθν κινθτοποίθςθ ςτισ 2 Νοεμβρίου και πορεία ςτθ βουλι με μουςικά και καλλιτεχνικά, μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ. 16/12/2015 Ραράςταςθ ςυνάντθςθ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. Στακικαμε αλλθλζγγυοι ςτουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ καλϊντασ Ενϊςεισ, Συλλόγουσ να δείξουν τθν αλλθλεγγφθ τουσ, μαηεφοντασ τρόφιμα και ρουχιςμό. Ακόμα κάνοντασ εκδθλϊςεισ με ηωγραφικι για τθν Ειρινθ. Επίςθσ είχαμε επιςκζψεισ με ακλθτικοφσ αγϊνεσ με τα προςφυγόπουλα. Θ παραπάνω ενζργειά μασ, είχε μεγαλφτερθ επιτυχία από τισ προςδοκίεσ μασ. Ηθτιςαμε να γίνουν ςυναντιςεισ Ενϊςεων με μακθτικά ςυμβοφλια και κατά τόπουσ ΕΛΜΕ και Συλλόγουσ Δαςκάλων για καλφτερο ςυντονιςμό δράςθσ. Επίςθσ οι γονείσ να βοθκιςουν ςτισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ των μακθτϊν. Τα Δ.Σ ιταν τακτικά. Συνάδελφοι-ςεσ, Κάναμε μία προςπάκεια φζτοσ, πιςτεφουμε καλφτερθ από άλλεσ χρονιζσ. Πμωσ δεν φτάνει, δεν είμαςτε ευχαριςτθμζνοι με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Ξζρουμε ότι δεν εξαρτϊνται όλα από το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ. Δφναμι μασ, είναι οι Ενϊςεισ και τα ςχολεία. Αυτοί είναι τα ποδάρια μασ και τα αυτιά μασ, για το τι γίνεται μζςα ςτα ςχολεία και αυτοί ζχουν ςιμερα το λόγο ςτθ ςθμερινι μασ δουλειά. 3

4 Οπωςδιποτε όμωσ, θ δουλειά μασ, πρζπει να αναβακμιςτεί και αυτό πρζπει να επιδιϊξουμε ςιμερα. Σε μερικά προβλιματα κζλουμε να ςτακοφμε ειςθγθτικά. Θζτουμε ωσ ηθτιματα για τθν ςθμερινι μασ ςυηιτθςθ και απόφαςθ το γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ςφλλογοι βάηουν χριματα από το Ταμείο τουσ ι κάνουν εράνουσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των ςχολείων ςε κτθριακζσ υποδομζσ και επιςκευζσ. Δίνουν χριματα για να πλθρϊςουν τραπεηοκόμο να ηεςταίνει και να ςερβίρει το φαγθτό ςτο ολοιμερο. Ρλθρϊνουν χριματα για αναλϊςιμα υλικά (χαρτί Α4, μολφβια, μπογιζσ κά.). Βάηουν λεφτά για να καλφψουν ελλείψεισ από υλικά κακαριςμοφ, φζρνουν μεταχειριςμζνα κομπιοφτερ για ανάγκεσ εργαςτθρίων, πλθρϊνουν φωτοτυπικά, αντικαταςτοφν και ζνα λειψό δϊρο Χριςτουγζννων ακόμα για εργαηόμενουσ που είναι απλιρωτοι. Φτάςαμε ςε ςθμείο να βάηουμε και χριματα για πετρζλαιο ακόμα. Με λίγα λόγια οι αρμοδιότθτεσ χρθματοδότθςθσ από Διμο και Κράτοσ αντικακίςτανται από τθν τςζπθ των γονιϊν. Εδϊ πρζπει να ανοίξει ζνασ διάλογοσ μζςα ςε όλα τα ςχολεία, με ενθμζρωςθ ςυηιτθςθ. Οι παραπάνω ενζργειεσ λφνουν το πρόβλθμα; Είναι αυτό ςτο ρόλο των Συλλόγων; Ανεξαρτιτωσ αν υπάρχει πρόκεςθ ι όχι να αντικαταςτιςουμε τθν ευκφνθ τθσ πολιτείασ, τελικά κα βροφμε άκρθ; Αυτόσ είναι ο ρόλοσ των Συλλόγων; Στο δίλλθμα ότι θ παιδεία πρζπει να παραμείνει δικαίωμα για όλουσ και όχι εμπόρευμα, ςε ποιο μζροσ, ςε ποια πλευρά ςτζκονται οι παραπάνω ενζργειζσ μασ; Εμείσ ςαν Ομοςπονδία πιςτεφουμε πωσ ο ρόλοσ των γονιϊν είναι να διεκδικοφν αυτά που μασ ανικουν. Τθ διαπίςτωςι μασ αυτι, τθ ςτθρίηουμε βλζποντασ τισ περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό, τθν υποχρθματοδότθςθ από Διμουσ, το 3 ο μνθμόνιο που ζρχεται ςυνζχεια των 2 προθγοφμενων. Το πρόβλθμα των Ναρκωτικϊν. Το επόμενο διάςτθμα θ Ομοςπονδία Γονζων Αττικισ δεν μπορεί να μείνει απακισ ςε ζνα τόςο οξυμζνο πρόβλθμα. Θεωροφμε, ότι και λόγω κρίςθσ τα ναρκωτικά παίρνουν μεγάλεσ διαςτάςεισ μζςα ςτθ νεολαία, ςτα παιδιά μασ. Σε μια περίοδο που θ ανεργία κερίηει, που αντί για μιςκό παίρνουμε ψίχουλα, που το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ, ςτθν υγεία, ςτον πολιτιςμό και τον Ακλθτιςμό χτυπιζται, ςε μια περίοδο που και θ ςθμερινι ςυγκυβζρνθςθ εφαρμόηει νζα ςυμφωνία μνθμόνιο τςακίηοντασ τα δικαιϊματά μασ και των παιδιϊν μασ, καλλιεργείται ζντεχνα ο διαχωριςμόσ των ναρκωτικϊν και νομιμοποίθςι τουσ. Καλοφμε κάκε γονιό, μακθτι, εκπαιδευτικό να ςκεφτεί ποιουσ βολεφει να ψάχνουμε τθ λφςθ ςτθ φυγι, αφινοντασ απείραχτεσ τισ αιτίεσ που γεννοφν όςο ηοφμε ςιμερα. Στα πλαίςια αυτά προτείνουμε: Εξάμθνθ καμπάνια μεταξφ Ιανουαρίου Ιουνίου. Θμερίδα για τα Ναρκωτικά μαηί με το ΕΣΥΝ με επιςτιμονεσ, ςε αίκουςα ςτο Διμο Ακινασ μζςα ςτο Φεβρουάριο. Τα υλικά από αυτι τθν θμερίδα να πάνε προσ τισ Ενϊςεισ με βοικεια ομιλθτϊν ειδικϊν για εκδθλϊςεισ από Γονείσ Μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ με πρωτοβουλία των Ενϊςεων. Να βγει μία αφίςα τθσ Ομοςπονδίασ. Ταυτόχρονα με τισ εκδθλϊςεισ για τα ναρκωτικά να αναπτφξουμε τοπικά τισ διεκδικιςεισ για πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτον Ακλθτιςμό και Ρολιτιςμό. Σε αυτό μποροφν να ςυμβάλλουν οι υποδομζσ των Διμων. ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ 4

5 Στινουμε μπλόκο ςτουσ φαςίςτεσ τθσ ΧΑ μζςα ςε κάκε ςχολείο, που προςπακεί να μπολιάςει τα μυαλά των παιδιϊν μασ με το δθλθτιριό του. Να αναδείξουμε ςτθ νεολαία τθν ιςτορικι αλικεια για το Βϋπαγκόςμιο πόλεμο, τα εγκλιματα που διζπραξαν οι Ναηί και οι ντόπιοι ςυνεργάτεσ τουσ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ, τισ κυςίεσ που κατζβαλλε ο Ελλθνικόσ λαόσ για τθν ιττα του φαςιςμοφ ναηιςμοφ, τθν Αντιφαςιςτικι νίκθ ςτισ 9 Μάθ του Να αντιπαλζψουνε ςκεναρά τθν ανιςτόρθτθ εξίςωςθ του φαςιςμοφ ναηιςμοφ με το ςοςιαλιςμό κομμουνιςμό. Αυτόσ είναι ο δρόμοσ για να θττθκεί οριςτικά και τελεςίδικα ο φαςιςμόσ και τα κάκε είδουσ πολιτικά μορφϊματα όπωσ θ ΧΑ κ.ά. Αυτό να γίνει μζςα ςτα ςχολεία με εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ,video, ταινίεσ, διαλζξεισ κά. Συνάδελφοι ςεσ, Σιμερα θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία ζχουν φτάςει ςε πρωτοφανι επίπεδα. Υπάρχουν όλεσ οι δυνατότθτεσ για να ηοφμε πολφ καλφτερα. Πμωσ το ςθμερινό ςφςτθμα δεν ζχει κριτιριο το πϊσ κα ικανοποιιςουμε τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ, που μία από αυτζσ είναι και θ καλφτερθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ. Οι γονείσ ζχουμε ανάγκθ από ζνα ςχολείο που κα μορφϊνει πολφπλευρα και ουςιαςτικά όλα τα παιδιά, που δεν κα κοιτάει τισ οικογζνειεσ ςτθν τςζπθ. Ζνα ςχολείο που κα μακαίνει ςτουσ μακθτζσ τθν αλικεια, να κατανοοφν τι ςυμβαίνει γφρω τουσ, ςτθ φφςθ και τθν κοινωνία. Ρου κα βοθκάει τα παιδιά μασ να αναπτφςςουν τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ τουσ και να αντιμετωπίηουν δθμιουργικά τθ ηωι και τθ δουλειά τουσ, όποιο επάγγελμα και αν επιλζξουν. Θα τουσ κάνει ικανοφσ να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ. Ζχουμε ανάγκθ από ζνα ενιαίο 12χρονο ςχολείο που κα βλζπει τον κάκε μακθτι ωσ μία νζα προςωπικότθτα που ωριμάηοντασ κα μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ με τθ δουλειά του. Γι αυτό και το ςχολείο αυτό, κα παρζχει δωρεάν ότι χρειάηεται ζνασ μακθτισ για να αποκτιςει ολόπλευρθ μόρφωςθ, βιβλία, υποδομζσ, εργαςτιρια και κα λαμβάνει υπόψθ του, τισ ανάγκεσ των μακθτϊν για πρόςβαςθ ςτον ακλθτιςμό και τον πολιτιςμό. Οι γονείσ παλεφουμε για το ςχολείο που ζχουν ανάγκθ τα παιδιά μασ, για το ςφνολο τθσ ηωισ τουσ, για να μποροφμε και εμείσ και αυτά όχι απλά να ονειρευόμαςτε αλλά για να μπορζςουμε να ηιςουμε όπωσ μασ αξίηει τον 21 ο αιϊνα. Σε αυτό τον Αγϊνα δεν είμαςτε μόνοι μασ. Είμαςτε μαηί με τα παιδιά μασ, με τουσ εργαηόμενουσ, με τουσ αγωνιςτζσ εκπαιδευτικοφσ που νοιάηονται πραγματικά για τθ μόρφωςθ και το μζλλον των παιδιϊν μασ, και όλουσ όςουσ αγωνίηονται ςιμερα ενάντια ςτθν πολιτικι που τςακίηει το δικαίωμα όλου του λαοφ και των παιδιϊν μασ, ςτθ μόρφωςθ, ςτθ δουλειά, ςτθ ηωι με δικαιϊματα. ΔΙΕΚΔIΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ: Όχι ςτο «νζο ςχολείο», τησ κατηγοριοποίηςησ και τησ αποκζντρωςησ. ΕΝΙΑΙΟ Δωδεκάχρονο Τποχρεωτικό ςχολείο με ςκοπό τθν ολόπλευρθ γνϊςθ και καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ κάκε νζου πριν τθν επαγγελματικι επιλογι. Κανζνα παιδί πριν από τα 18 του, χρόνια ζξω από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Κατάργθςθ τθσ μακθτείασ και τθσ παιδικισ εργαςίασ. 5

6 Ζκτακτη χρηματοδότηςη από τον κρατικό προχπολογιςμό για ουςιαςτικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΗΜΟΙΟ ςχολείο. ΟΥΤΕ 1 ΥΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΣΕΡΘ ΜΑΣ. Κατάργθςθ ΦΡΑ ςτισ αγορζσ των ςχολικϊν Επιτροπϊν. ΔΩΕΑΝ κζρμανςθ, φωσ, νερό, τθλζφωνο, για τα ςχολεία. Διαγραφι των οφειλϊν των ΔΕΚΟ. Μαηικοί διοριςμοί μόνιμου επιςτθμονικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ. Καμία κατάργηςη ςυγχϊνευςη ςχολικϊν μονάδων. Καμία τάξθ πάνω από 15 μακθτζσ για νθπιαγωγείο και αϋ,βϋδθμοτικοφ και 20 μακθτζσ ανά τάξθ ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. ΔΩΡΕΑΝ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ από ενιαίο Δημόςιο φορζα. Καμία επιχειρηματική δράςη μζςα ςτα ςχολεία. Καμία παραχϊρθςθ ςχολικοφ χϊρου για τζτοιο ςκοπό. Άμεςη ανζγερςη νζων ςφγχρονων ςχολείων και παιδικϊν ςταθμϊν από δθμόςιο φορζα που κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ. ΑΜΕΣΘ, ΕΚΤΑΚΤΘ ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ςε υποδομζσ και ζργα, ζκδοςθ των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν καταλλθλότθτασ. Δωρεάν δίχρονη υποχρεωτική προςχολική αγωγή μζςα από κρατικό αναβακμιςμζνο δθμόςιο ςφςτθμα παιδικϊν κζντρων. Δημόςιεσ και Δωρεάν Επαγγελματικζσ χολζσ που κα παρζχουν πτυχίο με επαγγελματικι επάρκεια και Ενιαία Ανϊτατη Εκπαίδευςη, αποκλειςτικά Δημόςια και Δωρεάν, που κα δίνει πτυχία με επιςτθμονικι αξία για εργαςία και ηωι με δικαιϊματα. Μζτρα ανακοφφιςησ για τουσ άνεργουσ γονείσ. Μίνι γεφμα για όλα τα παιδιά και Δωρεάν ςίτιςη για τα μικρά παιδιά των πιο αδφναμων οικογενειϊν, με ευκφνθ του κράτουσ. Δωρεάν περίθαλψη, εξζταςη και εμβολιαςμοί για όλα τα παιδιά από κρατικό φορζα. Δωρεάν αθλοπαιδείεσ, καταςκηνϊςεισ και πολιτιςτικζσ δράςεισ για όλα τα παιδιά. 6

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών Βϋτο τισ Εκλογϋσ Προσ Άρειο Πϊγο 1/5/2012 Πρωτόκολλο 22. Προσ τουσ Έλληνεσ Προσ τον Ο.Η.Ε. - Προσ Ρωςύα - Περςύα - Αύγυπτο Αρχαύα Ελλϊδα - Εθιμικό Δύκαιο - Διεθνϋσ Δύκαιο - Ο.Η.Ε. UNESCO - Ε.Ε. Προεδρύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΕΠΑΛ 1. Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ, το παρόν απόςπαςμα θ Μελίνα εραφετινίδου αναπτφςςει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ για τον ευτελιςμό του κεςμοφ τθσ παρζασ εδράηοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.A ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια.

ασ καλζςαμε λοιπόν εδϊ για να ακοφςετε τθ δικιά μασ αλικεια για το Γθροκομείο, από τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται δϊδεκα και πλζον χρόνια. ε λ ί δ α 1 Καλθςπζρα ςασ Καλωςορίηουμε όλουσ που με τθ ςυμμετοχι ςασ μασ ςτθρίηετε και ςυμβάλετε ςτον αγϊνα μασ για να μθν κλείςει το μοναδικό Γθροκομείο του νθςιοφ μασ το οποίο καλφπτει ςοβαρζσ κοινωνικζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο χαιρετισμός του Μανώλη Συντυχάκη στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, με ομιλητή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα»

«Ο χαιρετισμός του Μανώλη Συντυχάκη στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, με ομιλητή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα» «Ο χαιρετισμός του Μανώλη Συντυχάκη στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ, με ομιλητή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα» Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες, Συντρόφισσες και σύντροφοι Μπήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου:

Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Σα κφρια ςθμεία και οι βαςικζσ αλλαγζσ του νζου φορολογικοφ νομοςχεδίου: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 1. Νζα φορολογικι κλίμακα Ειςάγεται μια νζα φορολογικι κλίμακα χωρίσ διακρίςεισ ωσ προσ τθν πθγι προζλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό

Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ξενοφϊντοσ 15 Α 10551 Ακινα 27.01.2016 Ιςοπεδϊνονται τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ για το Αςφαλιςτικό «κοπεφω

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ»

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ» Αθήνα, 23 Νοέμβριου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 3 1. Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ. Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων

Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ. Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δεσ τθ διαφιμιςθ ζξυπνα μζςα ςτθν τάξθ Χαρίκλεια Σερηθτάνου Δαςκάλα, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Εγχειρίδιο του δαςκάλου Φφλλα εργαςίασ Dvd Περιεχόμενα Ι. Ειςαγωγι ςτο Πρόγραμμα Media Smart ΙΙ Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκδρομή μας αυτή τη φορά ήταν στα

Ηεκδρομή μας αυτή τη φορά ήταν στα ΙΛΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4045 77 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΜΗ TΡΙΜΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕNΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ετος ίδρυσης 1977 - Γραφεία: Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ) Συνάδελφισσες, συνάδελφοι, Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

ΠΟΛ 1065 Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12) ΠΟΛ 1065 ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 3-5. Κρίσιμες αποφάσεις στο Κυπριακό τις επόμενες εβδομάδες

Θέματα 3-5. Κρίσιμες αποφάσεις στο Κυπριακό τις επόμενες εβδομάδες ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ.Θ. 16775, Τ.Κ. 11502 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Από τη σύνταξη 3-5 5 Πρόεδρος Χριστόφιας: Κρίσιμες αποφάσεις στο Κυπριακό τις επόμενες εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης. Νεφέλης Ασπρίδου. Ισαάκ Βενουζίου. Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου. με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους

Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης. Νεφέλης Ασπρίδου. Ισαάκ Βενουζίου. Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου. με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Κ.Θ. Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης Νεφέλης Ασπρίδου Ισαάκ Βενουζίου Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους Χάρη Καραχλέ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2006 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2006 Είναι καθιερωμένο πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η εκάστοτε κυβέρνηση, μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Υπ. Απόφαςθ 7001/Γ2 (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) 1) Ειςαγωγή Η ςφγχρονθ κοινωνικι, οικονομικι, πολιτιςμικι και πολιτικι πραγματικότθτα ςτισ κοινωνίεσ δυτικοφ τφπου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΥΜ. Ρρόςωπα: ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (Σε ζνα επαγγελματικό γραφείο)

ΧΛΟΥΜ. Ρρόςωπα: ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (Σε ζνα επαγγελματικό γραφείο) Θεοδόσης Πελεγρίνης ΧΛΟΥΜ Ρρόςωπα: - Σφμβουλοσ (Αργφρθσ) του «Γραφείου παροχισ ςυμβουλϊν για το νόθμα τθσ ηωισ», μζςθσ θλικίασ - Ραπαδόπουλοσ (Κϊςτασ), μζςθσ θλικίασ - Νίτςα, θ νεαρι ςφηυγοσ του Ραπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ

Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Πρόταςθ - ζκκεςθ για βελτίωςθ των ςυνκθκών διαβίωςθσ των ηώων του Ζωολογικοφ Κιπου Θεςςαλονίκθσ Θεςςαλονίκθ 26 Αυγοφςτου 2011 Μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Αντιδιμαρχο Πραςίνου κ. Ζζρβα, ςυςτάκθκε μεικτι ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητος και αποτελεσµατικός

Ανεξάρτητος και αποτελεσµατικός ΜΠΑΛΚΝΙ 2 Ή 3 ΘΕΜΑΤΑ Χάρης αµάσκος και Παύλος Καµάρας στο ψηφοδέλτιο Σγουρού ΣΕΛ. 8 Πάρης Ευαγγελίου µε τον Γιωργο Κουµουτσάκο Ζαχαρίας Πελέκης µε τον Παύλο Χαϊκάλη ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ)

Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ) Πιγκουίνοι ( καταςκευι από τθ Β ϋτάξθ) Λίγεσ μζρεσ πριν κλείςουν τα ςχολεία αςχολθκικαμε με μια ακόμα καταςκευι. Πιραμε υλικά "άχρθςτα", όπωσ άδεια πλαςτικά μπουκάλια, και τα μεταμορφϊςαμε ςε...πιγκουίνουσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 «Βοφρ ςτα ςχολεία!» ΔΕΤΣΕΡΑ 19/9 Θ ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε και το Art 4 Fun είναι πανζτοιμο να τθν υποδεχτεί με ζνα μεγάλο EVENT, για τουσ μικροφσ του φίλουσ. Ζνα πλοφςιο πρόγραμμα με εικαςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 388/2014 Περίληψη Εξέταση ενστάσεων για την επιλογή υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι

Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι Η Διαρκισ Επίγνωςθ ςτθν Κακθμερινι Ζωι Ο Δαίμονασ του Νου Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ δαίμονεσ μεταξφ όλων των δαιμόνων είναι ο δαίμονασ του νου. Τι είναι αυτό; Είναι απλό, είναι θ εςωτερικι ταραχι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 1 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σο φορολογικό ςφςτθμα αποτελεί το βαςικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο

Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01. Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πράσινηπολιτική οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη Μηνιαία οικολογική Εφημερίδα Οκτώβριος 2011 Φύλλο 98 Τιμή φύλλου 0,01 Παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο Εκτιμήσεις για την πολιτική και κοινωνική συγκυρία και

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιών ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ του ΓΧΚ» Ρρομικεια Σφμβαςθσ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιών ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ του ΓΧΚ» Ρρομικεια Σφμβαςθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΜΜΣΕΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ..Δ.. ΡΕΛΛΘΪΘΣ : 7ΓΫΘ-Ϊ0Ν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,Αλέξη Τσίπρα, στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,Αλέξη Τσίπρα, στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,Αλέξη Τσίπρα, στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» - κ. Πρόεδρε, έχετε δηλώσει ότι θα υπάρξει κυβερνητική αλλαγή μέσα στο 2014. Γιατί είστε τόσο βέβαιος; Είναι αδιανόητο να μην υπάρξει.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ Συντρόφισσες

Διαβάστε περισσότερα

Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ

Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ Αχίλλειοσ πτζρνα τθσ Ελλάδασ οι τράπεηεσ Δθμοςίευμα τθσ Wall Street Journal καταδεικνφει τθν ευπάκεια του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Επιςθμαίνει ότι τα προβλιματα τθσ Ελλάδασ δεν κα τελειϊςουν με το νζο πακζτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αφιέρωση... 7 Εισαγωγή... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι θα κερδίσετε από αυτό το βιβλίο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάληψη των ευθυνών σας... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Όλα ερείπια: το ψάξιμο στα συντρίμμια... 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΣΚΛΗΣΗ. Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ν.Ρ.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.), ζχοντασ υπόψθ:

ΡΟΣΚΛΗΣΗ. Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ν.Ρ.Δ.Δ. Ε.Ε.Α.), ζχοντασ υπόψθ: 1 ΡΟΣΚΛΗΣΗ για τθν επιλογι πιςτοποιθμζνων από τον ΕΟΡΡΕΡ Κζντρων Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων θ ζγκριςθ πιςτοποίθςθσ από τον αρμόδιο φορζα, είναι ςε ιςχφ, για ςυνεργαςία, ςτο πλαίςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ Δυστυχώς η άνοιξη φέτος για το χωριό μας ήρθε πικρή. Ο άδικος και απρόσμενος χαμός του αγαπημένου μας Μπίλι, πάγωσε τις καρδιές όλων μας. Ένα χαριτωμένο, αξιαγάπητο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Μαρκεζίνη. Ακαδημαϊκού

Βασιλείου Μαρκεζίνη. Ακαδημαϊκού Άρθρο παρέμβαση του Ακαδημαϊκού Βασίλειου Μαρκεζίνη. Κατ αποκλειστικότητα στο Αντίβαρο. 25 Σεπτεμβρίου 2011 Οι επτά πυλώνες μιας αποτυχημένης κυβέρνησης (και επτά ιδέες για πιθανή αναγέννηση) Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ Σφνταγμα της Ελλάδας: Άρθρο 120 (παλαιό άρθρο 114), Ακροτελεφτια διάταξη «. 2. Ο ςεβαςμόσ ςτο φνταγμα και τουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό και θ αφοςίωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 200 ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΛΕΤΚΑΔΑ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ & ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: πουδαςτζσ: ΓΑΝΩΣΘ ΣΑΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΣΘ ΕΤΘΤΜΙΑ ΜΑΤΡΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΛΑΧΟΣΑΘΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10/2015 Συνάδελφοι, Πραγματοποιούμε την ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδικάτου μας μέσα σε συνθήκες που οξύνεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σελίδα για τους ΟΤΑ του Νομού Γρεβενών

Νέα σελίδα για τους ΟΤΑ του Νομού Γρεβενών ΓΡΕΒΕΝΑ ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 335 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Πως θα μοιραστούν 20 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 178-180, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. -FAX: 2610 336537, 327220 Αρ. Πρωτ.Askounis:2246 ΠΑΤΡΑ 22/12/2009 ΠΡΟΣ τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών & Ε.Π.Ε Φειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, Εύχομαι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ.

ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΖΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ Διδάςκοντεσ: Χρ. Σςουραμάνθσ Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 ΣΑ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΣΑΔΙΑ Θ ςυγγραφι μίασ επιςτθμονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ XΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπατριώτες-σες, Φίλες και φίλοι Σ αυτή την πλατεία πριν δύο μήνες, στις 3

ΟΜΙΛΙΑ XΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπατριώτες-σες, Φίλες και φίλοι Σ αυτή την πλατεία πριν δύο μήνες, στις 3 ΟΜΙΛΙΑ XΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συμπατριώτες-σες, Φίλες και φίλοι Σ αυτή την πλατεία πριν δύο μήνες, στις 3 Ιουλίου, έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση για το ΟΧΙ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 1 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ

http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ http://hallofpeople.com/gr/ ΤΖΟΤΖΕΦ ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ..ΠΑΡΑΠΑΝΩ Μετά από ένα γάμο δημιουργείται, συνήθως, μια αντίδραση, πότε έντονη και πότε αδύναμη αλλά πάντως δημιουργείται αργά ή γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το Βυζαντινό Κάστρο Πρόταςθ για υλοποίθςθ από εκπαιδευτικοφσ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι ςελ. 4 το μουςείο ςελ. 5 Περιγραφι του προγράμματοσ ςελ. 6 Παράρτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γούτης. Δάσκαλε... όταν δίδασκες. Μυθιστόρημα

Ανδρέας Γούτης. Δάσκαλε... όταν δίδασκες. Μυθιστόρημα Ανδρέας Γούτης Δάσκαλε... όταν δίδασκες Μυθιστόρημα ΔΑΣΚΑΛΕ... ΟΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΣ Ανδρέας Γούτης Διορθώσεις: Δανάη Αλεξοπούλου Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Στο περιθώριο της επίσκεψής. Ο ι επιμελείς αναγνώστες της. Α ναμενόμενη ήταν για μας, ως. Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις στο χωριό

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Στο περιθώριο της επίσκεψής. Ο ι επιμελείς αναγνώστες της. Α ναμενόμενη ήταν για μας, ως. Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις στο χωριό ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 156 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 http://www.sillogosrentinioton.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ανδρέας Πούλος

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ανδρέας Πούλος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Πειραματικά σχολεία : το θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος τους στο εκπαιδευτικό σύστημα Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτη είναι η πρώτη πολιτική δολοφονία των φασιστών μετά τη χούντα των συνταγματαρχών. Η δολοφονία αυτή σηματοδοτεί την επισφράγιση ενός εμφυλίου που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤO

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια τεχνθτοφ γραφίτθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών του Γ.Χ.Κ.» Ρρομικεια Σφμβαςθσ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια τεχνθτοφ γραφίτθ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών του Γ.Χ.Κ.» Ρρομικεια Σφμβαςθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ.Α Α.Δ.Α. ΡΕΙΛΘΨΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ξέρει, έχει απαντηθεί στη Βουλή το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2482 Δευτέρα 19 Μαΐου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στον β γύρο ο Γ. Τσουκαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδιανοµή εισοδήµατος µε έµφαση στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΟΤ ΑΣΡΙΑ: ΧΑΪΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΠΕΤΘ. ΚΑΘΗΓ.: κ.πιπιλιαγκοποτλο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε τριιμερο επιμορφωτικό ςεμινάριο του Εκνικοφ Θεματικοφ Δικτφου που ςυντονίηει το ΚΠΕ Μαρώνειασ με τίτλο: Δ Λ Λ Η ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΡΑΣ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΑΡΩΝΔΙΑ Γιεύθσνζη: Ίμερος Ροδόπης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΟΚΟ. Το Μαρόκο κεντρίζει το ενδιαφέρον. Οι αντιφάσεις της ανάπτυξης. Πρόγραμμα Ο.Ε.Φ. κανονισμού 2080/05. αφιέρωμα ΜΑΡΟΚΟ

ΜΑΡΟΚΟ. Το Μαρόκο κεντρίζει το ενδιαφέρον. Οι αντιφάσεις της ανάπτυξης. Πρόγραμμα Ο.Ε.Φ. κανονισμού 2080/05. αφιέρωμα ΜΑΡΟΚΟ αφιέρωμα επιμέλεια αφιερώματος Βασίλης Ζαμπούνης Πρόγραμμα Ο.Ε.Φ. κανονισμού 2080/05 Οι αντιφάσεις της ανάπτυξης Η εκπαιδευτική αποστολή στο Μαρόκο ήταν η τρίτη στο πλαίσιο των προγραμμάτων του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική

Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική Κεφάλαιο 4 ο Η αριστοτελική φυσική 4.1. Φυσική και μεταφυσική στον Αριστοτέλη Στην αριστοτελική εγκυκλοπαίδεια της γνώσης η επιστήμη που κατέχει την κυρίαρχη θέση είναι χωρίς αμφιβολία η «φυσική». Με τον

Διαβάστε περισσότερα

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ»

5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜ. 172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΨΟΫΝ ΟΩΘΜΑΤΫΝ» ΑΔΑ: ΒΛ43469Θ2Γ-Κ7Ϊ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Λάριςα, 09/07/2013 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νςθ: Ρεριοχι Μεηοφρλο, ΤΘ. 2101 Τθλ. 2413500840-828-821 Τ.Κ. 41110 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ υποψήφιου Βουλευτή Χίου της ΝΔ Νότη Μηταράκη στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στη Χίο, στο ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ, 21/01/2015.

ΟΜΙΛΙΑ υποψήφιου Βουλευτή Χίου της ΝΔ Νότη Μηταράκη στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στη Χίο, στο ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ, 21/01/2015. ΟΜΙΛΙΑ υποψήφιου Βουλευτή Χίου της ΝΔ Νότη Μηταράκη στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στη Χίο, στο ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ, 21/01/2015. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Φίλες και Φίλοι, Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από

Γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 013622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 118 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α Γ ι α Έ ν α Α ν α δ υ ό μ ε ν ο Κ ό σ μ ο ΠΡΟΣΟΧΗ

«ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» Π ν ε υ μ α τ ι κ ή Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α Γ ι α Έ ν α Α ν α δ υ ό μ ε ν ο Κ ό σ μ ο ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Η Ελληνική μετάφραση των βημάτων 141 εώς 182 δεν υπάρχει ακόμα. Μπορείς όμως να τα βρείς στα Αγγλικά εδώ: http://www.newmessage.org/pdf/steps-to-knowledge.pdf ΜΗΝ ΠΗΔΗΞΕΙΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΡ-Β2Χ. Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΡ-Β2Χ. Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Αρ.φύλλου 14, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015 Διανέμεται δωρεάν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά από έξι μήνες Αντιδήμαρχος, ποια θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόδοσλος Τοψίδης. Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία,

Χριστόδοσλος Τοψίδης. Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία, Αγαπητέ ςυνάδελφε επαγγελματία, Θ Διοίκθςθ του Επιμελθτθρίου Ζβρου και εγϊ προςωπικά είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ προςκαλζςουμε ςτθν 15 θ Διεκνι Ζκκεςθ Αλεξανδροφπολθσ «alexpo», θ οποία κα πραγματοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου

Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Α.4.7. Ποιότητα και Φυσιογνωμία του Αστικού Χώρου: τυπολογία ρυμοτομικού, βασικοί αντιληπτικοί άξονες και ενότητες, ποιότητα δημόσιου χώρου Ο δήμος των Τρικκαίων αποτελούμενος από δύο βασικές χωρικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ διδαζκαλίαρ ηων μαθημάηων Α και Β ηάξεων Ζμεπηζίος ΓΔΛ και Α, Β και Γ ηάξεων Δζπεπινού ΓΔΛ

ΚΟΗΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ διδαζκαλίαρ ηων μαθημάηων Α και Β ηάξεων Ζμεπηζίος ΓΔΛ και Α, Β και Γ ηάξεων Δζπεπινού ΓΔΛ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σασ. Γ/νζη: Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια ΣΕΤΦΟ 3 Ιανουάριος Υεβρουάριος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η οικονομική κρίση Σώρα τελευταία όλοι σας θα έχετε προσέξει πως οι γονείς σας είναι συνεχώς μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε υπουργέ και όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται κάτω από τη βάση θα απολύονται;

Κύριε υπουργέ και όσοι υπάλληλοι βαθμολογούνται κάτω από τη βάση θα απολύονται; Συνέντευξη Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εφημερίδα «Ελευθερία» και στο δημοσιογράφο Φιλήμων Καραμίτσο Με το ξέσπασμα της κρίσης τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Στο Συμβούλιο παρευρέθηκαν Δήμαρχοι-Εκπρόσωποι Δήμων-Εθελοντικές Οργανώσεις και Λοιπές Προσωπικότητες όπως στο συνημμένο.

Στο Συμβούλιο παρευρέθηκαν Δήμαρχοι-Εκπρόσωποι Δήμων-Εθελοντικές Οργανώσεις και Λοιπές Προσωπικότητες όπως στο συνημμένο. Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα, 6/3/2015 ΘΕΜΑ: Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το 1ο Συμβούλιο Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού... Επενδύστε στον αγροτουρισμό. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Αγροτουρισμός, το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Για το σύνολο των οικονομιών της Ε.Ε. ο τουρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

O ενεργειακός άξονας της Δυτικής Μακεδονίας ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. «Σφαλιάρα» σε ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα

O ενεργειακός άξονας της Δυτικής Μακεδονίας ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. «Σφαλιάρα» σε ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4212 Τιμή φύλ. : 0,15 Αδιάλειπτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ Αθήνα, 22/7/2013 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ - ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΙΜΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΟΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΟΥΜΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΣΤΕΙΑ. Και όμως, ορισμένοι πανηγυρίζουν

ΛΗΣΤΕΙΑ. Και όμως, ορισμένοι πανηγυρίζουν «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΕΑΣΥΑ στη συγκέντρωση ενστόλων στις 28 Φεβρουαρίου Σελ. 12-13 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα