ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ- ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» Πάτρα, Αρ. Πρωτ.: 4191 ΑΡ. Σχεδ. : 1361 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων, κ.λ.π.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 2) Το Π.Δ.34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 3) To Nόμο 2932/01 «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής - μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις», συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων του. [1]

2 4)To Nόμο 3429/05 «οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, και κρατική εποπτεία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3982/ ) Τα οριζόμενα στην παρ. ιδ), του αρ.8, ΦΕΚ 2463ΑΕ-ΕΠΕ/ ) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 8) Την απόφαση 59/Δ.Σ/2015 του Ο.Λ.Π.Α ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα διακήρυξη. Προκηρύσσει : Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2876,46τ.μ. που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής, στην Πάτρα, όπως αυτός περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό απόσπασμα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. (Αναλυτική περιγραφή των χώρων) Η χρήση του ανωτέρω χώρου θα είναι για την ανάπτυξη επιχείρησης με δραστηριότητα χαμηλής όχλησης στον μεταποιητικό τομέα. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής [3χρ] με δυνατότητα επέκτασής της για εννιά [9] επιπρόσθετα έτη με τά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο μισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί αποκλειστικά με δικά του μέσα και δαπάνες στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, επ ονόματί του και για λογαριασμό του, όλων των προβλεπόμενων και απαραίτητων Αδειών για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του μισθίου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην τεχνική προσφορά πρότασή του καθώς επίσης και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Υ.ΔΟΜ., Δ/νση Βιομηχανίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π) για τη χρήση που αυτός θέλει να κάνει στο μίσθιο. [2]

3 Η συνολική διαμόρφωση των χώρων θα γίνει με ευθύνη του μισθωτή. Ειδικότερα ο μισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση όπως, αποκλειστικά με δικές του ενέργειες, μέσα και έξοδα, προβεί στις απαιτούμενες επισκευές, ανακαίνιση ή διαμόρφωση του μισθίου, καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού, κατά τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκεκριμένες άδειες και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., ως εκμισθωτής, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει ή φέρει για την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω Αδειών, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Βιομηχανίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.), για τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές, καθώς και για την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων και εγκαταστάσεων του μισθίου από τα σημεία λήψεως, που θα υποδειχθούν από τον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στα γραφεία του Οργανισμού (Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Νέου Λιμένα Πατρών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. στις ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), με τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις : [3]

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2: Παραλαβή Διακήρυξης- Τιμές Προσφορών 2.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη, μέχρι και την προηγούμενη πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα, από τα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 2.2 Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα. 2.3 Το προσφερόμενο μίσθωμα θα αποτελείται από : Μηνιαίο μίσθωμα το οποίο δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 ). [4]

5 2.4 Το επιτευχθέν από το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού, μηνιαίο μίσθωμα, μετά τη λήξη του δεύτερου χρόνου της σύμβασης και για τα επόμενα έτη μέχρι και τη λήξη της σύμβασης, θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος ανάλογα με το ποσοστό του δείκτη καταναλωτή (τιμαρίθμου) του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα προσθετικά στο αντάλλαγμα του προηγούμενου έτους. Χαρτόσημο και τυχόν λοιπές νόμιμες κρατήσεις, βαρύνουν επιπλέον τον υποψήφιο. ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος -Χρόνος Υποβολής - Ισχύς Προσφορών- Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 3.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει με έγγραφες κλειστές προσφορές. Αποκλείεται η συνέχιση του με προφορικές προσφορές, καθώς επίσης αποκλείονται οι αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.2 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., αυτοπροσώπως, ή δια του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου (με συμβολαιογραφική πράξη ή με έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης που φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέως από τα αρμόδια όργανα (Αστυνομία κλπ.) ή δια του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά πρόσωπα. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε (Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε., Κτήριο Yπηρεσιών Νότιου Νέου Λιμένα Πατρών) με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 3.2 ανωτέρω, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία με ευθύνη των υποψηφίων εμπρόθεσμα. 3.3.Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων του υποψηφίου, ή για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους [5]

6 κ.λπ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 3.4 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους ενενήντα (90)ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90)ημέρες. 3.5 Οι προσφορές, πρέπει να βρίσκονται καλά σφραγισμένες μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» που θα αναφέρει τον τίτλο του οργανισμού που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισμό (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. (επωνυμία-ταχυδρομική διεύθυνσητηλέφωνο- fax και σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και του κοινού εκπροσώπου της ένωσης ή της Κοινοπραξίας για τον Διαγωνισμό). [6]

7 3.6. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) σφραγισμένοι ανεξάρτητοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις : Α. «Δικαιολογητικά ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Συγκεκριμένα η σφράγιση (κλείσιμο) του υποφακέλου θα γίνει με ιδιαίτερη κόλα και σελοτέιπ και επί του σφραγίσματος (κλεισίματος) θα τεθεί η σφραγίδα του συμμετέχοντος. Αν ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο υποψήφιος αποκλείεται από τις περαιτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες. Το περιεχόμενο καθενός από τους παραπάνω φακέλους περιγράφεται στο κεφ. Α της παρούσης και στα άρθρα υπ.αρ.4 (4.1) καθώς και στα άρθρα 5 και 6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον ενιαίο φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. 3.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχoυν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει [7]

8 και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1. Ο φάκελος (Α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ : 1) Έγγραφη αίτηση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία, του ενδιαφερόμενου. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικυρωμένο αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., διεύθυνση και το τηλέφωνο. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης, νομιμοποιητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ίδρυση και η σημερινή εκπροσώπησή του (επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων, αντίγραφα ΦΕΚ για τη συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. Α.Ε. κλπ.), στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., η διεύθυνση και το τηλέφωνο (εξουσιοδότηση) καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, επικυρωμένο αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας) του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει την προσφορά. Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή οι κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νομικού προσώπου για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία. 2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. [8]

9 2α) Το ποσό της εγγύησης είναι το ποσό της ελάχιστης προσφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2.3, κεφάλαιο Α της παρούσας, ήτοι ποσού δύο χιλιάδες και πεντακόσια Ευρώ (2.500,00 ), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, δεν γίνεται δεκτή. 2β) Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά 60 ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 2γ) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές όλων των υποψηφίων επιστρέφονται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική αίτησή τους. 3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκουν και είναι εγγεγραμμένοι, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ ενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους μέχρι την υποβολή των προσφορών στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ.8 του Ν, 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνει : α) ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη, β) ότι έχει λάβει γνώση του μισθίου, και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του και σύμφωνο προς το σκοπό για τον οποίο επιθυμεί να το μισθώσει και ότι η συνολική διαμόρφωσή του θα γίνει με δαπάνες του και σύμφωνα με [9]

10 τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών για την έκδοση των απαιτουμένων αδειών λειτουργίας και διαμορφώσεων. γ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί, από την Υπηρεσία. δ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 5) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει γνώση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη χορήγηση των τυχόν απαιτουμένων αδειοδοτήσεων για την αναμόρφωση/εξωραϊσμό του μισθίου καθώς και για την εγκατάσταση της επιχείρησής του και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έκδοση και την παραλαβή των τυχόν απαιτουμένων αδειών προς εκμετάλλευση του μισθίου. 6) Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προβλέπεται από τη χώρα εγκατάστασής του, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε κάποια από τις καταστάσεις αυτές. 7) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα, ήτοι: της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 8) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή εκμισθώσεων του δημοσίου και ότι δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών ή εκμισθώσεων του δημόσιου τομέα. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα: α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο ή και τον Δ/ντα Σύμβουλο Α.Ε. Αναλόγως ισχύει και για τις ενώσεις ή τις κοινοπραξίες. [10]

11 4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο πλειοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού πριν την κατακυρωτική απόφαση, εντός τακτής προθεσμίας που θα του ορισθεί, τα παρακάτω δικαιολογητικά : ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί στη συνέχεια, αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το τριπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος πλέον χαρτοσήμου, η οποία και θα παραμένει στον Οργανισμό μέχρι της λήξεως της συμβάσεως ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων αυτής. Το ποσό αυτό δεν θα συμψηφίζεται με τα μισθώματα οποιουδήποτε μήνα και οποιασδήποτε οφειλής ή υποχρέωσης του πλειοδότη, θα καταπίπτει δε αυτοδικαίως σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, ως ποινική ρήτρα και ελάχιστη αποζημίωση του Οργανισμού (μη αποκλειομένης βεβαίως περαιτέρω αποζημιώσεως). Ο πλειοδότης υποχρεούται σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προβεί στη συμπλήρωσή της μέχρι του αρχικού ποσού μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διαφορετικά η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αναπροσαρμόζεται ύστερα από κάθε αύξηση του μηνιαίου ανταλλάγματος. Ο πλειοδότης υποχρεούται να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή ανάλογα εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε συμβατικού έτους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. 2) Σύμβαση ασφάλισης (βλ. παράρτημα άρθρο 3) 3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. [11]

12 4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου). 6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και βεβαίωση ως προς τυχόν οφειλές τους στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στο Δήμο Πατρέων και στο οικείο Επιμελητήριο ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και ειδικά για την παρ. 4 το απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία, όπως αυτά προκύπτουν από το τελευταίο (πρόσφατο) ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας. Επίσης τα Νομικά Πρόσωπα επί ποινή ακυρότητας οφείλουν να προσκομίσουν : Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου περί Ανώνυμης Εταιρείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου απευθυνόμενη στον Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ προκειμένου περί Ομόρρυθμης Εταιρείας ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινοπραξίας ή αλλοδαπής εταιρείας που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών, όπου το νομικό πρόσωπο θα δεσμεύεται ρητώς ότι, σε περίπτωση που Πλειοδότης του παρόντος Διαγωνισμού αναδειχθεί το νομικό πρόσωπο, ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπός του θα υπογράφει συμπληρωματική σύμβαση με τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., όπου αυτός θα εγγυάται υπέρ του νομικού προσώπου για την καλή τήρηση όλων των όρων της μίσθωσης και για όλες τις αναλαμβανόμενες από το νομικό πρόσωπο υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύμβαση μισθώσεως, ευθυνόμενος προσωπικά μετά του νομικού προσώπου [12]

13 αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει και είναι νόμιμος εκπρόσωπος, παραιτούμενος ρητώς από το δικαίωμα της διζήσεως. Τυχόν μη υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ως εγγυητή υπέρ αυτού και ως πρωτοφειλέτη, συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή και την αυτοδίκαιη κατάπτωση υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε, της κατατεθειμένης εγγυοδοσίας. ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: Για την συμμετοχή ενώσεων ή κοινοπραξιών στο διαγωνισμό, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νομικού προσώπου για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. Όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα επικυρωμένα. 4.3 Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες. Τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι : Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη [13]

14 δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των υποχρεωτικών δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου από το Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προκειμένου να αξιολογηθεί η προσφορά κάθε υποψηφίου, η φερεγγυότητα του, η επαγγελματική αξιοπιστία-εμπειρία του, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του, οι τεχνικές δυνατότητες του, καθώς και η επιχειρηματική δομή, η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της, o φάκελος «τεχνική προσφορά» θα περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα: 5.1 Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα: Τεκμηρίωση της εμπειρίας τους στην λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας στον μεταποιητικό τομέα υπό μορφή δήλωσης που θα αναφέρει την επαγγελματική τους εμπειρία (σύντομη περιγραφή μονάδαςδιάρκεια λειτουργίας- μέγεθος μονάδας - τόπο- αριθμός προσωπικού μόνιμης απασχόλησης - αίτια τυχόν διακοπής) με συνημμένα όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την εκμετάλλευση του Ακινήτου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα αναφέρονται: (1) Η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί για την εκμετάλλευση του ακινήτου. (2) Τεχνική μελέτη για τις παρεμβάσεις (οικοδομικές-η/μ εργασίες, κ.λ.π.) που θα γίνουν στο μίσθιο ( κτίριο) για να καταστεί [14]

15 κατάλληλο για την προτεινόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους. (3) Η εκτιμώμενη δαπάνη για τις ανωτέρω παρεμβάσεις και η πηγή χρηματοδότησής της (ίδια κεφάλαια, τραπεζικός δανεισμός, επιχορήγηση, κλπ). (4) Τα εκτιμώμενα λειτουργικά έσοδα και έξοδα της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα προκύπτοντα αποτελέσματα. (5) Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να αποσβεσθούν οι επενδύσεις αναμόρφωσης/εξωραϊσμού του ακινήτου. (6) Κάθε άλλο στοιχείο που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν χρήσιμο για να αξιολογηθεί η προοπτική του επιχειρηματικού τους σχεδίου (π.χ. δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που θα απασχολήσουν κ.α.) Χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν ως ξεχωριστό τμήμα της τεχνικής προσφοράς τους επί ποινή απαραδέκτου και τα παρακάτω έγγραφα: Τραπεζικές βεβαιώσεις με μέσο υπόλοιπο καταθέσεων τελευταίου εξαμήνου, όπου θα βεβαιώνεται η χρηματοπιστωτική ικανότητα και φερεγγυότητα του υποψηφίου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκμηρίωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του ικανότητας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής μορφής των δεσμών του με αυτούς. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση σχετικής δήλωσης των φορέων αυτών, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσμεύονται να θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους (π.χ. πιστοποιητικά τραπεζικής υποστήριξης) Επίσης υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου στην προσκόμιση και των κάτωθι οικονομικών στοιχείων ανάλογα με την περίπτωση: [15]

16 Για φυσικά πρόσωπα: Α) φυσικά πρόσωπα απλά : E1 Β) φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες : E1 και Ε3 Για νομικά πρόσωπα Α) Ο.Ε- Ε.Ε.: Ε3 και Ε5 Β) Ε.ΠΕ. : Ε3, Ισολογισμοί Γ) Α.Ε. : Iσολογισμοί Τα ως άνω οικονομικά στοιχεία (Ε1,Ε3,Ε5 και Ισολογισμοί) θα αφορούν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις Ο υποψήφιος δύναται να προσκομίσει οτιδήποτε κρίνεται ότι θα βοηθήσει την Επιτροπή στην αξιολόγηση της. ΑΡΘΡΟ 6: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 6.1 Ο Φάκελος «οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά που θα συνταχθεί επί ποινή απαραδέκτου σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προκήρυξης που χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., όπου αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα του Η οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι ενυπόγραφη ενώ στην περίπτωση εταιρειών πρέπει να τίθεται επί της υπογραφής και η εταιρική σφραγίδα. 6.2 Η οικονομική προσφορά δεν θα έχει ξυσίματα, συμπληρώσεις. Οι τυχόν διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις πρέπει να σημειώνονται στο περιθώριο και να υπογράφονται αρμοδίως. 6.3 Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας, και θα αποτελείται από : Mηνιαίο αντάλλαγμα το οποίο δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( 2.500,00). [16]

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Αποσφράγιση Αξιολόγηση Προσφορών- Κατακύρωση του Διαγωνισμού - Λοιποί Όροι ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η επιλογή του υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη κάθε προσφοράς από επιτροπή που θα συσταθεί αρμοδίως, με βάση τα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν νόμιμα στο διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε τρία (3) στάδια. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 1.1 Στάδιο Ι- Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο του ΟΛ.ΠΑ.Α.Ε. τους φακέλους των προσφορών και στη συνέχεια ο μεγάλος φάκελος κάθε προσφοράς με τη σειρά αριθμείται, υπογράφεται και αποσφραγίζεται από την Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. [17]

18 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται χωρίς να ανοιχθούν. Αποσφραγίζονται την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος που περιέχει τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη στον Πρόεδρο της επιτροπής για να φυλαχθεί σε χρηματοκιβώτιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δικαιούται να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι που θα έχουν προσκομίσει πλήρη τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.1, θα λάβουν μέρος στo στάδιο ΙΙ της Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιλαμβανομένων σ αυτόν δικαιολογητικών και με την προϋπόθεση της πληρότητας και νομιμότητάς τους, η Επιτροπή προχωρεί στο στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Στάδιο ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Η Επιτροπή, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α, ΑΡΘΡΟ 5.1, 5.2, 5.3, και περιλαμβάνονται στους φακέλους Τεχνικών προσφορών προχωρά στη βαθμολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών με τους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τεχνική Περιγραφή που δεν πληροί τους όρους της παρούσης και δεν αναφέρει όλα όσα απαιτούνται από την παρούσα ή αν η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ότι οι περιγραφόμενες σ αυτήν δαπάνες δεν είναι ουσιώδεις, ώστε να δικαιολογείται η μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης, απορρίπτεται. [18]

19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ α/α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1. Η προηγούμενη και παρούσα επαγγελματική /επιχειρηματική εμπειρία Μέγεθος Επιχείρησης 30% 2. Ο τρόπος λειτουργίας/ Επιχειρησιακό Σχέδιο/ Βιωσιμότητα επένδυσης / χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης 40% 3. Χρηματοπιστωτική /οικονομική ικανότητα (υλοποίησης επένδυσης- κεφαλαίου κίνησης) 30% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 100% Επί των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών παρέχονται παρακάτω διευκρινήσεις: Τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα από βαθμούς. Βαθμό 100 λαμβάνει ένα κριτήριο, όταν καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της επιτροπής. Βαθμό 110 λαμβάνει ένα κριτήριο όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, ενώ μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς όταν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση) Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε προσφοράς προκύπτει με βάση τον τύπο: [19]

20 Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ)= βαθμός κριτ. 1 x 30%+ βαθμός κριτ.2 x 40%+ βαθμός κριτ.3 x 30% Βάσει του μεγαλύτερου αθροίσματος αυτής της βαθμολογίας εκάστου συμμετέχοντος, συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Τεχνικές Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό αίρεση, θα κρίνονται απαράδεκτες, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και η αντίστοιχη Οικονομική προσφορά θα επιστρέφεται κλειστή στον υποψήφιο μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή κρατάει πρακτικά. Τα πρακτικά της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους ενώ παράλληλα θα γνωστοποιηθεί η ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια ο διαγωνισμός συνεχίζεται με το στάδιο ΙΙΙ, δηλαδή το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ - Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών Η επιτροπή Διαγωνισμού, σε Δημόσια Συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους υποφακέλους με ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των προσφερόμενων τιμών. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων για τις οικονομικές προσφορές και στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο του μηνιαίου ανταλλάγματος της συγκεκριμένης [20]

21 προσφοράς (ΕΜ) προς το μέγιστο προσφερόμενο αντάλλαγμα (EMax) επί 100. Συγκεκριμένα: ΒΟΠ= ΕΜ*100/ΕΜmax Η τελική Βαθμολογία της Προσφοράς (ΤΒΠ) προκύπτει ως το άθροισμα των δύο βαθμολογιών, ήτοι: ΤΒΠ=ΒΤΠ+ΒΟΠ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών, συντάσσεται δε και ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων κατά φθίνουσα τάξη. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία (ΤΒΠ). Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη Τελική Βαθμολογία (ΤΒΠ) Συντάσσεται δε και ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό βάσει της συνολικής βαθμολογίας τους. Στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι έλαβαν την ίδια Συνολική Βαθμολογία η επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση σ αυτόν που πρότεινε το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Αν δε, υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση που διενεργείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε δημόσια συνεδρίαση. ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 2.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποφασίζεται από το Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με βάση τον προτεινόμενο από την Επιτροπή πίνακα κατάταξης Σε περίπτωση καθυστέρησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού, η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης θα αρχίσει όταν ορίσει το Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 2.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνεται αιτιολογημένα η μίσθωση του χώρου ή η επανάληψη του διαγωνισμού. [21]

22 2.4 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - είτε επειδή κανείς δεν πήρε μέρος σ' αυτόν, είτε επειδή κατά την κρίση της επιτροπής δεν πήρε μέρος ικανός αριθμός πλειοδοτών προς επίτευξη συναγωνισμού μεταξύ τους, είτε επειδή οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες ή ασύμφορες, το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μπορεί, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να τον ματαιώσει ή να προβεί σε απ' ευθείας μίσθωση χωρίς διαγωνισμό, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης των συμμετεχόντων σ αυτόν. ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο φορέα. Οι προσφέροντες έως και την κατακυρωτική απόφαση δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση κατά: α) Tης Προκήρυξης του Διαγωνισμού. β) Της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό. γ) Της νομιμότητας Διενέργειας του Διαγωνισμού και δ) Της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή [Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ], μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό [0,10%] επί της προυπολογιζομένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ [1000] και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ[5000].το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε χρήση»). Προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/1997. Αρμόδια δικαστήρια για επίλυση διαφορών είναι τα [22]

23 δικαστήρια των Πατρών. ΑΡΘΡΟ 4 -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 4.1. Η απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανακοινώνεται στον πλειοδότη εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής. Πριν υπογραφεί η Σύμβαση ο πλειοδότης υποχρεούται ν αντικαταστήσει την Εγγυητική Συμμετοχής με την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης (Κεφάλαιο Α-Άρθρο 4.2 παρ.1 ). Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της έγγραφης με απόδειξη γνωστοποιήσεως της πρόσκλησης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν συνυπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του πλειοδότη σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης υποψήφιο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. Εάν και ο επόμενος πλειοδότης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, τα απαραίτητα έγγραφα,ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους διαδοχικά πλειοδότες. 4.2 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή της σχετικής σύμβασης από μέρους του πλειοδότη, μπορεί να επιφέρει την έκπτωσή του μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 4.3 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από το μισθωτή των εργασιών αναμόρφωσης/ εξωραϊσμού του μισθίου (επένδυσης),σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Τεχνική προσφορά του και εντός του Χρονοδιαγράμματος που θα έχει προηγουμένως υποβάλλει στο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., το Δ.Σ./Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε,θα δικαιούται να κηρύξει με Απόφασή του έκπτωτο το μισθωτή κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 και να λύσει αζημίως γι αυτόν (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) τη σύμβαση μισθώσεως. Η κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: [23]

24 α) Καταπίπτει υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. μέρος ή όλο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ως ποινική ρήτρα, αποκλειομένου οποιουδήποτε συμψηφισμού με οφειλές του εκπτώτου. β) Ο έκπτωτος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο μέσα σε (30) τριάντα ημέρες από την γνωστοποίηση σ αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. για έκπτωση. Αν αρνηθεί ή καθυστερήσει να το αποδώσει υπόκειται σε αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης ίσης με το συμβατικό αντάλλαγμα και σε ποινική ρήτρα (όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α. Άρθρο 1 παρ. 1.8.β της σύμβασης) και αποβάλλεται από το χώρο με κάθε νόμιμο τρόπο, μη αποκλειόμενης και της αποκατάστασης από τον έκπτωτο κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που προήλθε από αυτή την αιτία. ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Κάθε οφειλή του πλειοδότη εισπράττεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» ή κάθε άλλη διαδικασία που επιτρέπει την λήψη οποιουδήποτε μέτρου κατ αυτής. Νόμιμος τίτλος εκτελεστός για βεβαίωση και είσπραξη, αποτελεί η σχετική απόφαση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Κάθε οφειλή που καθυστερεί ο πλειοδότης προς τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. βαρύνεται με τους τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις που καθορίζονται κάθε φορά για τα χρέη προς το Δημόσιο Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδεικνύει αμάχητα αφενός ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι έλαβε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος. Ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει τον παραχωρούμενο (με το διαγωνισμό αυτό) χώρο και έχει σχηματίσει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασής του, βρίσκοντάς το, της τέλειας αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόμιμης χρήσης του ακινήτου, και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσης τους. [24]

25 5.3. Ο πλειοδότης ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση, και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας Τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήμου και τα τέλη της σύμβασης βαρύνουν τον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός Ρητά ορίζεται ότι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και δεν δημιουργείται προσυμβατική ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων. Αυτά θα αποκτηθούν από την ημεροχρονολογία ισχύος της σύμβασης με τους ιδιαίτερους σε αυτήν όρους και συμφωνίες Γίνεται μνεία ότι η παρούσα συνοδεύεται από το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων Εκμίσθωσης (Παράρτημα) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ & ΕΚΜΣΗΣ Πάτρα, 04/06 /2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΥΠΑΣ Διπλ. Πολ/κός Μηχ/κός ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ [25]

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ΝΟΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ O Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 1. To Nόμο 2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα Ητων Συνταξιούχων ΦΩΝΗ ΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 013610 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1870 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06 Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκληρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 21/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Aριθ. Πρωτ. :-6275- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες :

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες : Βαθμός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ, 1-12 - 2008 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 95 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: 10-7-2013 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: 10-7-2013 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σέρρες: 10-7-013 Αρ.Πρωτ:6401 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4 Τ.Κ.613 ΤΗΛ.: 31083800 FAX: 8386 Α.Φ.Μ.: 090030676 Α ΔΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ πληρ:κ.τσαρσιταλίδου Σεβήρα ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Θέμα: Προμήθεια έτοιμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έρευνα αγοράς

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έρευνα αγοράς ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4 Τ.Κ.62123 ΤΗΛ.: 2321083800 FAX: 83862 Α.Φ.Μ.: 090030676 Α'ΔΥΟ Α.Δ.Σ180/2013 Πληροφορίες: Μπράχος Βασίλειος: Εκτελών Καθήκοντα Προϊσταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων αναφορικά με τη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14

ΜΕΡΟΣ Α : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (7.45 π.μ.-9.45 π.μ.) ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 08-10-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 08-10-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 58 /2013 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ε9)

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ε9) NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ε9) ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήμα Λογιστικής Σ.Δ.Ο. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 5613 0

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΓΟΥ 49 Τ.Κ. 41500 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4683/98 (ΦΕΚ Β 140 Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 289 Β /24-3-98) : Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4683/98 (ΦΕΚ Β 140 Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 289 Β /24-3-98) : Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4683/98 (ΦΕΚ Β 140 Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 289 Β /24-3-98) : Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ. 56 παρ. 1 του ν. 2218/94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 2 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΑΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Στην Κομοτηνή σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2012 Α Επαναληπτική Δημόσια Πλειοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο Σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων για τη μεταφορά των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς

Σκόπελος 2015. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ. Ευάγγελος Γ. Τσουκαλάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σκοπέλου (ΔΕΥΑΣ) που έχει την έδρα της στη Σκόπελο (37003 Σκόπελος) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τηλέφωνο: 2313304000 Fax: 2310697897 Ωραιόκαστρο, 2-9-2015 Αρ. Πρωτ. 20835 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΥΔΡ 1303 / 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5

Κωδικός: Ε/ΜΗΤΡ.1100-06 Αριθμός Έκδοσης: 1 Ημ/νία Έκδοσης: 1.10.07 Σελ. 2 από 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Γνωστοποιείται ότι τα στοιxεία της επιχείρησής σας, που τηρούνται στο Μητρώο του ΕΒΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος / /2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος / /2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.Στέφανος / /2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 Ταχ, Κώδικας: 14565 Τηλ.: 213-2030600 Fax: 210-8141421 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η OLYMPIC CATERING S.A. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 ===================================== Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΒΤΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΒΤΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...05 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας...06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΔΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 620/88/21-10-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Κριτήριο Αξιολόγησης : χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΥΧ-6Χ0 Αθήνα, 09 Μαΐου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.506/2/11614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα