ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/ , ΦΕΚ 816/ , τ. Β )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/ , ΦΕΚ 816/ , τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων - Εγγραφές 1. Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά από εισαγωγή, µετεγγραφή ή κατάταξη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 2. Οι εγγραφές των νεοεισαγοµένων σπουδαστών γίνονται στο οικείο τµήµα της σχολής µέσα στα χρονικά άρια που ορίζονται εκάστοτε µε τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και µε βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις. Για όσους προέρχονται από µετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τµήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταµένη θεοµηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικά, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί µέσα στις προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του συµβουλίου της σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δε γράφτηκε ούτε µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωµα εγγραφής του στα Τ.Ε.Ι. 4. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί µαθήµατα στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ δεν µπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Άρθρο 2 Ανανέωση εγγραφής 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 27 ν. 1404/1983, ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάµηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται µια εβδοµάδα τουλάχιστον πριν από την ένσρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου µε ειδική έντυπη δήλωση που διατίθεται από το τµήµα. 2. Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί µέσα στις προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του συµβουλίου του τµήµατος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. 3. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόµενα ή για τρία (3) µη συνεχόµενα εξάµηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στα Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα µητρώα της σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συµβούλιο του Τµήµατος µε απόφασή του, µπορεί να παρατείνει τους χρόνους.

2 Άρθρο 3 Κύκλοι σπουδών, έναρξη διακοπή και λήξη µαθηµάτων 1. Τη βασική εκπαιδευτική µονάδα στα Τ.Ε.Ι. αποτελεί το διδακτικό εξάµηνο. Κάθε διδακτικό έτος που αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαµβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάµηνα: το χειµερινό το οποίο αρχίζει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις 20 Σεπτεµβρίου και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει µετά τη λήξη των εξετάσεων β' περιόδου του χειµερινού εξαµήνου. Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει 15 πλήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδοµάδων η καθεµία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαµήνου γίνεται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους (αρ. 27 Ν. 1404/1983). Μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων του χειµερινού εξαµήνου ή µετά την λήξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου και µέχρι την έναρξη του εαρινού εξαµήνου µπορούν να περιλαµβάνονται ηµέρες ελεύθερες µαθηµάτων. 2. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των µαθηµάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επόµενου διδακτικού έτους, καθορίζονται, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασµό µ' εκείνες του άρθρου 27 του Ν , από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. και ανακοινώνονται µε ευθύνη του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. ενιαία για όλες τις σχολές του Τ.Ε.Ι. το αργότερο µέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση σπουδών, µορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδροµές Άρθρο 4 Οργάνωση µαθηµάτων - Προγράµµατα σπουδών 1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται µε βάση το εξαµηνιαίο µάθηµα. Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών κάθε τµήµατος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, ως εξής: α. γενικά υποχρεωτικά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα υποδοµής και τα βασικά µαθήµατα της ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του τµήµατος. β. κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα είναι µαθήµατα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων µαθηµάτων. Τα µαθήµατα αυτά µπορεί να είναι οµαδοποιηµένα, όποτε ο σπουδαστής επιλέγει υποχρεωτικά όλα τα µαθήµατα µιας οµάδας, εκτός εάν είναι αδύνατη η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων µιας οµάδας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελεύθερη επιλογή για τη συµπλήρωση των µαθηµάτων της οµάδας. Εάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις, τα µαθήµατα που τις χαρακτηρίζουν είναι οµαδοποιηµένα. γ. προαιρετικά µαθήµατα είναι µαθήµατα γενικής µόρφωσης ή µαθήµατα εµβάθυνσης, υποδοµής ή διεπιστηµονικά, ή διαπανεπιστηµιακά σε συνεργασία µε τριτοβάθµια Ιδρύµατα του εσωτερικού ή εξωτερικού. 2. Κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό διδακτικών µονάδων (δ.µ.). Η διδακτική µονάδα αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας, για όλα τα µαθήµατα του τµήµατος. Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται απο 15 µέχρι 20 δ.µ. Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν διδακτικές µονάδες.

3 3. Για τη λήψη του πτυχίου του τµήµατος ορίζεται για τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα καθώς και για τα προαιρετικά µαθήµατα ένας ελάχιστος συνολικός αριθµός διδακτικών µονάδων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Ειδικότερα µε βάση το περίγραµµα σπουδών και τη δέσµευση του εδαφίου (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο αριθµός των διδακτικών µονάδων για τα κατ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά µαθήµατα. 4. Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα µάθηµα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου µαθήµατος, το πρώτο µάθηµα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούµενο του δεύτερου. Ένα µάθηµα µπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούµενο ενός µαθήµατος και εξαρτώµενο από άλλο µάθηµα. Για κάθε µάθηµα µπορεί να υπάρχουν µέχρι δύο (2) προαπαιτούµενα µαθήµατα και σε κάθε προαπαιτούµενο αντιστοιχούν µέχρι δύο (2) εξαρτώµενα µαθήµατα. Τα αλληλοσυνδεόµενα µε τον τροπο αυτά µαθήµατα σχηµατίζουν οµάδες που περιλαµβάνουν µέχρι τρία (3) µαθήµατα και δεν έχουν µεταξύ τους κοινά µαθήµατα. Με απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Τµήµατος ορίζεται ο αριθµός των προαπαιτούµενων και αλληλοσυνδεόµενων µαθηµάτων που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% & 35% αντίστοιχα, του συνόλου των υποχρεωτικών µαθηµάτων. 5. Η Γενική Συνέλευση του τµήµατος αποφασίζει µε βάση το περίγραµµα του προγράµµατος σπουδών για: α) τον καταρχήν διαχωρισµό των µαθηµάτων σε θεωρητική, φροντιστηριακή και εργαστηριακή µορφή διδασκαλίας, β) την ειδικότερη ανάλυση του περιγράµµατος και των εβδοµαδιαίων ωρών κάθε µαθήµατος και γ) τα προαπαιτούµενα και εξαρτώµενα από αυτά µαθήµατα κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Στις Συνελεύσεις των Τµηµάτων ειδικότητας, η συµµετοχή των τακτικών καθηγητών των Γενικών Τµηµάτων, που διδάσκουν στο Τµήµα, είναι υποχρεωτική. Τέλος, η Γενική Συνέλευση του τµήµατος κατά την κατανοµή των µαθηµάτων του τµήµατος ανά εξάµηνο σπουδών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1Iβ του άρθρου 26 του ν. 1404/83, µεριµνά ώστε: α. τα τυπικά προγράµµατα των τριών πρώτων εξαµήνων σπουδών να µην περιλαµβάνουν κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα β. να διασφαλίζεται η ορθή αλληλουχία µεταξύ των προαπαιτούµενων και των εξαρτηµένων από αυτά µαθηµάτων και γ. το τυπικό πρόγραµµα κάθε εξαµήνου σπουδών να περιέχει µαθήµατα µε συνολικό αριθµό εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών µέχρι 36. Υπέρβαση του ορίου αυτού δικαιολογείται µόνον αν µεγάλο µέρος του διδακτικού έργου σ' αυτό το εξάµηνο σπουδών προσφέρεται µε τη µορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων ή επισκέψεων. Τα µαθήµατα των τυπικών προγραµµάτων χαρακτηρίζονται από το είδος τους (γενικά υποχρεωτικά, κατ επιλογήν υποχρεωτικά, προαιρετικά) και από τις µορφές διδασκαλίας τους (θεωρία, εργαστήρια κ.λπ.). 6. Εάν στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό αντικείµενο γενικού Τµήµατος ή οµάδας µαθηµάτων άλλου τµήµατος, για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος, αναφορικά µε τα µαθήµατα αυτά, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου, του άρθρου αυτού, και κατ' ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 1404/83, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της γενικής συνέλευσης του οικείου γενικού τµήµατος ή της οικείας οµάδας µαθηµάτων. Εάν δεν γίνει δυνατή η επίτευξη συµφωνίας, η οριστική απόφαση λαµβάνεται

4 από το συµβούλιο της σχολής, προκειµένου για τµήµατα και οµάδες µαθηµάτων της ίδιας σχολής, ή από το συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε διαφορετική περίπτωση. 7. Το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου, συντάσσεται µε τη φροντίδα του Συµβουλίου του Τµήµατος και ανακοινώνεται µε ευθύνη του προϊσταµένου του τµήµατος, το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων του τµήµατος το οποίο περιέχει: α. τα τυπικά προγράµµατα σπουδών κάθε εξαµήνου β. τα µέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε µάθηµα των τυπικών προγραµµάτων και γ. την ηµέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγµατοποιηθεί κάθε µάθηµα. Κατά την κατάρτιση του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος κάθε τµήµατος λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να συµπίπτει ελεύθερος χρόνος 3-4 ωρών σε συγκεκριµένη ηµέρα της εβδοµάδας που θα χρησιµοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του τµήµατος ή συνελεύσεων των µελών του Τ.Ε.Ι. 8. α. Ταυτόχρονα µε την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής τους όλοι οι σπουδαστές υποβάλλουν δήλωση µαθηµάτων η οποία περιλαµβάνει τα µαθήµατα που επιθυµούν και πρόκειται να παρακολουθήσουν κατά το εξάµηνο αυτό. Κατά την κατάρτιση του ατοµικού προγράµµατος σπουδών ο σπουδαστής δικαιούται να δηλώσει µαθήµατα τα οποία περιλαµβάνονται στο τυπικό πρόγραµµα του εξαµήνου στο οποίο εγγράφεται ή στα τυπικά προγράµµατα των δύο επόµενων εξαµήνων. Οι πρωτοεισαγόµενοι σπουδαστές υποχρεούνται να δηλώσουν µόνο τα µαθήµατα του τυπικού προγράµµατος σπουδών του Α' Εξαµήνου. Στα επόµενα εξάµηνα ο σπουδαστής δύναται να εγγραφεί σε αριθµό µαθηµάτων (θεωρητικά και εργαστηριακά) ίσο µε τον αριθµό των ωρών που προβλέπει το τυπικό πρόγραµµα του εξαµήνου στο οποίο εγγράφεται αυξηµένο κατά 10 ώρες. Κατά προτεραιότητα και µέχρι τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου δηλώνονται: 1. Τα µαθήµατα των προηγούµενων εξαµήνων, τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία. 2. Τα µαθήµατα του τυπικού εξαµήνου. 3. Μαθήµατα εποµένων εξαµήνων. 4. εν περιλαµβάνονται µαθήµατα τα προαπαιτούµενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο σπουδαστής. 5. Ο σπουδαστής δεν µπορεί να δηλώσει εργαστηριακό µάθηµα χωρίς να έχει δηλώσει το θεωρητικό µέρος του. Κατά την ανανέωση της εγγραφής του στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών και στις µεταγενέστερες ανανεώσεις, ο σπουδαστής δύναται να δηλώσει µαθήµατα µέχρι 35 ώρες. Κατ' εξαίρεση σπουδαστής που για την ολοκλήρωση των σπουδών του οφείλει µαθήµατα µέχρι 45 ώρες δύναται να δηλώσει και τις 45 ώρες. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι αλυσίδες µαθηµάτων. 8. β. Μέσα στην πρώτη εβδοµάδα από την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου, ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του, κατά δύο το πολύ µαθήµατα. Εάν στη δήλωση των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάµηνο δεν τηρούνται οι όροι του 8α θεωρείται αυτοδίκαια ότι η δήλωση περιλαµβάνει τα µαθήµατα εισαγωγής, προκειµένου για πρωτοεισαγόµενους σπουδαστές και για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση µαθηµάτων µε απόφαση του Συµβουλίου του τµήµατος ύστερα από συνεννόηση µε τον σπουδαστή.

5 8. β. Κατά την κατάρτιση του ατοµικού προγράµµατος σπουδών ο σπουδαστής δικαιούται να δηλώσει µαθήµατα τα οποία περιλαµβάνονται στο τυπικό πρόγραµµα του εξαµήνου στο οποίο εγγράφεται ή το πολύ στα τυπικά προγράµµατα των δύο επόµενων εξαµήνων. Σπουδαστής που δεν πέρασε επιτυχώς τα µαθήµατα του τυπικού προγράµµατος του Α' και Β' εξαµήνου σπουδών συνεχίζει να τα δηλώνει υποχρεωτικά στα επόµενα εξάµηνα. Ο σπουδαστής έχει δικαίωµα να δηλώσει ελεύθερα θεωρητικά µαθήµατα και µέχρι 20 ώρες (στρογγυλοποιηµένο)εργαστηριακά µαθήµατα, δεν µπορεί όµως να δηλώσει εργαστηριακό µάθηµα χωρίς να έχει δηλώσει το θεωρητικό µέρος του. 8. γ. Ο σπουδαστής µπορεί να δηλώνει θεωρητικά µαθήµατα στα προαπαιτούµενα των οποίων έχει λάβει βαθµό τουλάχιστον (4) τέσσερα. Εάν στη δήλωση των µαθηµάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάµηνο δεν τηρούνται οι όροι του 8β, θεωρείται αυτοδίκαια ότι η δήλωση περιλαµβάνει τα µαθήµατα του εξαµήνου εισαγωγής, προκειµένου για πρωτοεισαγόµενους σπουδαστές και για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση µαθηµάτων µε απόφαση του συµβουλίου ύστερα από συνεννόηση µε τον σπουδαστή. 9. Σε καµία περίπτωση ο σπουδαστής κατ' εφαρµογήν της (β) περ. της προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να καταστεί πτυχιούχος, νωρίτερα από την προβλεπόµενη χρονική διάρκεια σπουδών του τµήµατος. Άρθρο 5 ιδασκαλία ξένων γλωσσών 1. Σε κάθε τµήµα των Τ.Ε.Ι. διδάσκονται µία ή περισσότερες από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική ή ρωσική., ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο ή την επαγγελµατική κατεύθυνση αποφοίτων του τµήµατος. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό να µάθουν οι σπουδαστές πολύ καλά και σε βαθµο που να µπορούν να κατανοούν κείµενα της ειδικότητάς τους, τη γλώσσα που επέλεξαν. 2. Στο τυπικό πρόγραµµα σπουδών το µάθηµα της ξένης γλώσσας διδάσκεται σε τέσσερα τουλάχιστον εξάµηνα σπουδών. Η ξένη γλώσσα ανήκει στα γενικά υποχρεωτικά ή στα κατ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα του τµήµατος, είναι όµως δυνατό να επιλεγεί και ως προαιρετικό µάθηµα στην περίπτωση που άλλη ξένη γλώσσα έχει δηλωθεί ως υποχρεωτική. 3. Ο πρωτοεισαγοµενος σπουδαστής που κατέχει την ξένη γλώσσα, µπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρέωση παρακολούθησης, της γλώσσας αυτής Για το σκοπό αυτό µε απόφαση της οικείας σχολής συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από δύο (2) µέλη του ΕΕΠ της αντίστοιχης γλώσσας, η οποία εξετάζει και εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος για την απαλλαγή του ή µη από την παρακολούθηση των µαθηµάτων της ξένης γλώσσας για ένα ή περισσότερα εξάµηνα σπουδών. Τα εξαµηνιαία µαθήµατα ξένης γλώσσας από το οποίο απαλλάσσεται ο σπουδαστής, δεν βαθµολογούνται. Άρθρο 6 Μορφές διδασκαλίας, συνδιδασκαλία 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω µορφές: θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία, σεµινάρια, φροντιστηριακές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατοµικά ή οµαδικά και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές.

6 2. α. Η Θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία µαθήµατος, παρουσιάζει εποπτικά µια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειµένου και τον σχετικό µ' αυτή επιστηµονικό προβληµατισµό. Τµήµα της διδασκαλίας και µέχρι 25% αυτής µπορεί να περιλαµβάνει και ειδικές ασκήσεις για την εµπέδωση των θεωρητικών γνώσεων µε τη µορφή φροντιστηριακών ασκήσεων ύστερα από απόφαση της οµάδας µαθηµάτων. Επίσης µέρος της ύλης µπορεί ν' ανατίθεται για παρουσίαση σε σπουδαστές ατοµικά ή οµαδικά. Η συνθετική ερφαρµογή γνώσεων, µεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγµένα θέµατα που αναθέτει ο καθηγητής στους σπουδαστές, κατά οµάδες ή ατοµικά. 2. β. Τα σεµινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκεκριµένων θεµάτων σε µεγαλύτερο βάθος και έκταση µε τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας. 2. γ. Οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις πραγµατοποιούνται περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Τ.Ε.Ι. ή χώρους εργασίας στους οποίους οι σπουδαστές κάτω από την επίβλεψη και µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά µικρές οµάδες στην εφαρµογή θεωρητικών, επαγγελµατικών ή τεχνολογικών µεθόδων, το χειρισµό τεχνικών συστηµάτων, τον εθισµό στην οµαδική εργασία, τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. 3. Η κατανοµή των σπουδαστών σε τµήµατα, στα εργαστηριακά µαθήµατα, γίνεται µε ευθύνη του υπεύθυνου του εργαστηρίου. Οι σχετικές καταστάσεις κοινοποιούνται από τον οµαδάρχη στον Προϊστάµενο του Τµήµατος κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων. Άρθρο 7 ιάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45') λεπτά της ώρας µετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειµµα δέκα πέντε (15') λεπτών. Οι φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις µπορεί να γίνονται χωρίς διάλειµµα µετά από απόφαση της οµάδας µαθηµάτων. 2. Η διάρκεια διεξαγωγής των σεµιναρίων ρυθµίζεται από τα διδάσκοντα σε συνεννόηση µε τους διδασκόµενους. Άρθρο 8 Εκπαιδευτικές εκδροµές 1. α. Για την αποτελεσµατικότερη εµπέδωση των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών, οργανώνονται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του τµήµατος, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές µικρής χρονικής διάρκειας, όχι περισσότερες από τρεις (3) συνεχόµενες εργάσιµες ηµέρες το εξάµηνο, σε χώρους εργασίας και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Η έγκριση παρέχεται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ΤΕΙ. 1. β. Πολυήµερες, άνω των τριών (3) ηµερών, εκπαιδευτικές εκδροµές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό πραγµατοποιούνται µόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού. Η έγκριση παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του οικείου τµήµατος στην οποία περιλαµβάνεται το πρόγραµµα εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκτίµηση της απαιτούµενης δαπάνης µεταφοράς των σπουδαστών και πρόταση του συµβουλίου του οικείου ΤΕΙ.

7 Άρθρο 9 Προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά µαθήµατα 1. Με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος και απόφαση του συµβουλίου της σχολής είναι δυνατή η διοργάνωση προπαρασκευαστικών µαθηµάτων για σπουδαστές που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µαθηµάτων του τµήµατος ή της ξένης γλώσσας. Η διοργάνωση των προπαρασκευαστικών φροντιστηρίων µπορεί να γίνει ή σε επίπεδο σχολής ή σε επίπεδο ΤΕΙ. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του συµβουλίου του ΤΕΙ µετά από εισηγήσεις των ενδιαφεροµένων σχολών. 2. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά µαθήµατα διαρκούν ένα διδακτικό εξάµηνο µε τρεις (3) το πολύ εβδοµαδιαίες διδακτικές ώρες ανά µάθηµα και δεκάξι τουλάχιστον σπουδαστές. Είναι όµως δυνατή η σύµπτυξή τους σε µικρότερο χρονικό διάστηµα µε ανάλογη αύξηση των εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών. Τα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά µαθήµατα γίνονται κατά κανόνα πέρα από το κανονικό ωράριο σπουδών και δεν καταλήγουν σε τελική αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδών. 3. Η διδασκαλία στα προπαρασκευαστικά φροντιστηριακά µαθήµατα ανατίθεται σε µέλη του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στη διδασκαλία των κανονικών µαθηµάτων, από το Συµβούλιο του Τµήµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Φοίτηση, έλεγχος επίδοσης, επιτυχής παρακολούθηση Άρθρο 10 Φοίτηση 1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών τους, σύµφωνα µε τη δήλωσή τους και τις ρυθµίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού. 2. Οι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάµηνο για κάθε µάθηµα καθορίζονται από την οµάδα µαθηµάτων και ανακοινώνονται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαµήνου, µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα του τµήµατος, αφού ληφθούν υπόψη οι ηµέρες που επίσηµα δε θα πραγµατοποιηθούν µαθήµατα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισµού. 3. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι, για οποιονδήποτε λόγο, µικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεποµένου στο πρόγραµµα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάµηνο το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε (Αρθρ. 27, 3γ. Ν. 1404/83). H διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαµήνου µε πράξη της οµάδας µαθηµάτων και ευθύνη του υπεύθυνου αυτής Αρθρο 11 Βαθµολογική κλίµακα 1. Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται µε την αριθµητική κλίµακα µηδέν έως δέκα (0-10), µε βάση επιτυχίας τον βαθµό πέντε (5).

8 2. Ο χαρακτηρισµός της επίδοσης των σπουδαστών κατά µάθηµα, καθορίζεται ως εξής: από 0 έως 3.9 : "κακώς" από 4 έως 4.9: "ανεπαρκώς" από 5 έως 6,9: "καλώς" από 7-8,4 : "λίαν καλώς" από 8,5 έως 10 : "άριστα" 3. Όλοι οι βαθµοί υπολογίζονται και καταχωρούνται µε προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιης µονάδος. Άρθρο 12 Βαθµοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων 1. α. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού µαθήµατος ή του εργαστηριακού µέρους µεικτού µαθήµατος, απαιτείται ο σπουδαστής να έχει διεξαγάγει µε επιτυχία τα 80% των ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Την τελευταία εβδοµάδα του εξαµήνου µπορούν να διεξάγονται συµπληρωµατικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό µέχρι 15% των πραγµατοποιηθεισών ασκήσεων και µέχρι τη συµπλήρωση του 80%. Τη σχετική απόφαση παίρνει η οµάδα µαθηµάτων. β. Ο βαθµός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού µέρους µεικτού µαθήµατος είναι ανάλογα µε τη φύση του εργαστηρίου µετά από απόφαση της οµάδας µαθηµάτων, i) ο µέσος όρος όλων των επιµέρους βαθµών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει µε επιτυχία στα ποσοστά του προηγούµενου εδαφίου, ή ii) οι βαθµοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τµηµατικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. γ. Στο τέλος του εξαµήνου ο διδάσκων καταθέτει στο τµήµα τη βαθµολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται. 2. Σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς θεωρητικό µάθηµα ή θεωρητικό µέρος µικτού µαθήµατος αν επιτύχει τελικό βαθµό τουλάχιστον πέντε (5). H τελική βαθµολογία διαµορφώνεται από την επίδοσή του στις τελικές εξετάσεις του εξαµήνου (γραπτές ή προφορικές). Στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας είναι δυνατό µετά από απόφαση της Ο.Μ. να λαµβάνεται υπόψη και η συµµετοχή του σπουδαστή σε διάφορες µορφές αξιολόγησης, όπως ατοµικές ή συλλογικές εργασίες σπουδαστών που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, ασκήσεις κ.λπ., καθώς και η γενικότερη συµµετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριµένο µάθηµα, µε συντελεστή όχι ανώτερο του 20%. Η σχετική απόφαση της Ο.Μ. θα πρέπει να ανακοινώνεται µία εβδοµάδα πριν από την έναρξη των εγγραφών του εξαµήνου. 3. Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα µαθήµατα εκείνα που συγκέντρωσε, πέντε (5) τουλάχιστον µονάδες µε οποιοδήποτε τρόπο. 4. Ο βαθµός αυτών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής : το τµήµα υποδοχής µε απόφαση του συµβουλίου του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόµενους από µαθήµατα ή ασκήσεις που έχουν εξετασθεί µε επιτυχία στη σχολή ή το τµήµα προέλευσης, και καθορίζει τα µαθήµατα και ασκήσεις προηγούµενων εξαµήνων, στο οποίο οι κατατασσόµενοι οφείλουν να εξεταστούν, εφόσον δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν

9 πλήρως ή επαρκώς σ' αυτά, στη σχολή ή το τµήµα προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάµηνο που έγινε η κατάταξη. Για µαθήµατα που ανήκουν στα Γενικά Τµήµατα, οι απαλλαγές θα γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Τµήµατος που έχει την αρµοδιότητα των µαθηµάτων αυτών. 5. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε µε επιτυχία, υποχρεωτικό µάθηµα, πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόµενο εξάµηνο. Αν απέτυχε σε κατ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα οµάδας µαθηµάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει το επόµενο εξάµηνο ή να αλλάξει το µάθηµα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό µάθηµα, µπορεί να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο. Για κάθε µάθηµα που δηλώνει ο σπουδαστής, µπορεί να συµµετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάµηνο. 6. α. Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το συνυπολογισµό των βαθµών του θεωρητικού και εργαστηριακού/πρακτικού µέρους του µεικτού µαθήµατος, µε συντελεστές που κυµαίνονται µεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισµα ένα (1). H κατανοµή αυτή καθορίζεται από την οµάδα µαθηµάτων µε βάση τις ώρες και τις συνθήκες διδασκαλίας ως και τη φύση κάθε µέρους του µαθήµατος. β. Η παρακολούθηση σε ένα µάθηµα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθµός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό πρακτικό µέρος του µαθήµατος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον "καλώς". γ. Ο τελικός βαθµός αµιγώς εργαστηριακούlπρακτικού ή αµιγώς θεωρητικού µαθήµατος είναι ο βαθµός που καθορίζεται στις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου αυτού αντίστοιχα. δ. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός µόνο µέρους µεικτού µαθήµατος, ο βαθµός του µέρους αυτού κατοχυρώνεται και το µάθηµα επαναλαµβάνεται µόνο ως προς το άλλο µέρος. ε. Σπουδαστής που έχει λάβει σε εργαστηριακό µάθηµα ή σε εργαστηριακό µέρος µικτού µαθήµατος βαθµό τουλάχιστον τέσσερα (4) δύναται να µην παρακολουθήσει το εργαστήριο, αλλά µόνο να προσέρχεται στην τελική εξέταση του µαθήµατος. Στην περίπτωση αυτή οι ώρες δεν προσµετρούνται στο σύνολο των ωρών της δήλωσης µαθηµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κανονισµός εξετάσεων περιόδου, πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Λήψη πτυχίου Άρθρο 13 Εξεταστικές περίοδοι εξαµήνου, πρόγραµµα εξετάσεων 1. α. Μετά τη λήξη των µαθηµάτων κάθε διδακτικού εξαµήνου ακολουθούν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδοµάδων η κάθε µία κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά κατά την κρίση της οµάδας µαθηµάτων, σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράµµατα, 1. β. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται µε την έναρξη του εξαµήνου και δεν µπορεί να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

10 2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά µαθήµατα ή στο θεωρητικό µέρος µεικτών µαθηµάτων είναι για όλους τους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτικές και διεξάγονται µε βάση το πρόγραµµα που συντάσσεται από το συµβούλιο του τµήµατος και ανακοινώνετια µε ευθύνη του προϊσταµένου του τµήµατος δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραµµα εξετάσεων περιλαµβάνει: - το εξεταζόµενο µάθηµα µε τον κωδικό του αριθµό - τον εισηγητή των θεµάτων - ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων - ένδειξη αν το µάθηµα εξετάζεται "γραπτά" ή "προφορικά" και - τα ονοµατεπώνυµα των εποπτών και επιτηρητών, δύσ τουλάχιστον για κάθε αίθουσα. 3. Σε περίπτωση που για λόγους µη υπαιτιότητας των σπουδαστών δεν πραγµατοποιηθούν οι τελικές εξετάσεις της µιας ή και των δύο εξεταστικών περιόδων σε µάθηµα ή µαθήµατα του οικείου διδακτικού εξαµήνου, αυτές διενεργούνται στο αµέσως επόµενο διδακτικό εξάµηνο και µετά τη λήξη των εβδοµάδων διδασκαλίας του εξαµήνου αυτού. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις µαθηµάτων που διεξάγονται, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, στο αµέσως επόµενο διδακτικό εξάµηνο, δεν απαιτείται δήλωση του µαθήµατος από το σπουδαστή, ούτε έχουν εφαρµογή, όσον αφορά στα µαθήµατα αυτά οι περιορισµοί της διάταξης των περιπτώσεων της παρ. 8 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 14 Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου 1. Τη γενική ευθύνη εύρυθµης διεξαγωγής των εξετάσεων του τµήµατος, έχει o προϊστάµενος του τµήµατος, ο οποίος µεριµνά έγκαιρα για τον ορισµό εποπτών, την καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιµότητα των υλικών και µέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων. 2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον Προϊστάµενο του τµήµατος, µέλη του Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. καθώς και οι λοιποί συνεργάτες του τµήµατος στα πλαίσια των ωρών απασχόλησης τους κατά βαθµίδα και µε συνεκτίµηση του χρόνου που απαιτείται για την προετοιµασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των γραπτών δοκιµίων. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφεροµένου προσωπικού, ως επιτηρητές ορίζονται και άλλες κατηγορίες προσωπικού µε πράξη του διευθυντή της σχολής. Τις εξετάσεις µαθήµατος γενικού Τµήµατος ως επιτηρητές ορίζονται από τον προϊστάµενο του γενικού τµήµατος, τα µέλη Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.Τ.Π. καθώς και οι επιστηµονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του Γενικού Τµήµατος. 3. Τα θέµατα των εξετάσεων εισηγείται αυτός ή αυτοί που δίδαξαν το µάθηµα, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου δ παράγραφος 3α του παρόντος κανονισµού, κατά το εξάµηνα που έληξε και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύµατος, τα θέµατα θέτει και εισηγείται άλλος εκπαιδευτικός από την ίδια οµάδα µαθηµάτων, που ορίζεται µε πράξη του προϊσταµένου του τµήµατος µετά από εισήγηση της οµάδας µαθηµάτων. 4. Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης, η εξέταση λαµβάνει χώρα κατά οµάδα τριών τουλάχιστον εξεταζοµένων σπουδαστών:

11 5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεµάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε µαθήµατος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε µαθήµατος, διεξάγονται µε την ευθύνη του διδάσκοντα το µάθηµα. 6. Σπουδαστής που απέτυχε σε µάθηµα επί τέσσερεις συνεχείς εξεταστικές περιόδους δύναται µε πλήρως αιτιολογηµένη αίτησή του προς το συµβούλιο του Τµήµατος εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων και αφού προηγουµένως συµβουλευτεί το γραπτό του, να ζητήσει την αναβαθµολόγησή του από τριµελή επιτροπή. Το Συµβούλιο, αφού σταθµίσει τους λόγους, δύναται να ορίσει τριµελή επιτροπή από µέλη της οικείας Οµάδας Μαθηµάτων µε τη συµµετοχή του διδάσκοντος για την αναβαθµολόγηση του γραπτού. Η βαθµολογία θα προκύπτει από το µέσον όρο της βαθµολογίας των µελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσεως, ο σπουδαστής µπορεί να κάνει εκ νέου χρήση του δικαιώµατός του αυτού µετά από τρεις εξεταστικές περιόδους στις οποίες συµµετείχε ανεπιτυχώς. Άρθρο 15 ιαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, "τράπεζα Θεµάτων" 1. Για την ανάπτυξη των θεµάτων, χορηγούνται στους εξεταζόµενους σπουδαστές ειδικά σφραγισµένα και υπογραµµένα ιδιόχειρα από τον εξεταστή του µαθήµατος φύλλα χάρτου - κόλλες αναφοράς ή τυπωµένα ερωτηµατολόγια - µε ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. 2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος, των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζοµένων. 3. Σπουδαστής που καταλαµβάνεται ν' αντιγράφει από βιβλία ή σηµειώσεις ή από γραπτό σπουδαστή ή συνεννοείται µε άλλον ή άλλους σπουδαστές ή παρεµποδίζει την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων µηδενίζεται, αφού σηµειωθεί και µονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή. 4. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από τον αρµόδιο αντιπρόεδρο του Ιδρύµατος, η οποία είναι υποχρεωτική στην εφαρµογή της. 5. Η κατ' εξαίρεση και µε ειδικές συνθήκες εξέταση επιτρέπεται µόνο για σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες. 6. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη διεξαγωγή του µαθήµατος, ο εκπαιδευτικός καταθέτει στο τµήµα τη βαθµολογία των εξετάσεων περιόδου καθώς και τον τελικό βαθµό του µαθήµατος. Μετά από σχετικό έλεγχο, το τµήµα προβαίνει στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και στην αρχειοθέτηση των βαθµολογιών. 7. Τα γραπτά δοκίµια φυλάσσονται µε ευθύνη του εξεταστή για ένα εξάµηνο. Κατά το διάστηµα αυτό ο σπουδαστής µπορεί να ζητήσει από τον αρµόδιο διδάσκοντα να δει το γραπτό του. 8. α. 0 εξεταστής κάθε µαθήµατος υποχρεούται να παραδίδει στον υπεύθυνο της Ο.Μ. της σχολής του ένα (1) αντίγραcφο των θεµάτων που προορίζονται για την εξέταση των σπουδαστών. 8. β. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, γίνεται αξιολόγηση των θεµάτων που κατατέθηκαν στη σχολή από την οικεία οµάδα µαθηµάτων και αποφασίζεται η κωδικοποίηση ή µη συγκεκριµένου θέµατος. 8. γ. Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διακίνηση των θεµάτων του προηγούµενου εδαφίου δηµιουργείται σε κάθε σχολή TEΙ "Τράπεζα θεµάτων" κατά τµήµα και

12 οµάδες µαθηµάτων, σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών. 0 χαρακτήρας των θεµάτων είναι εµπιστευτικός. 8. δ. Η Τράπεζα θεµάτων λειτουργεί και ως δανειστική µεταξύ των µελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της σχολής. Άρθρο 16 Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας 1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µια πτυχιακή εργασία µε θέµα που πρέπει να έχει άµεση σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα τακτικά µέλη του Ε.Π. καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του Τµήµατος, προτείνουν θέµατα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την οµάδα µαθηµάτων και ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισµός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονοµικά µέσα του Τ.Ε.Ι., πτυχιακή εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισµούς, ιδρύµατα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ., ύστερα από απόφαση του συµβουλίου του τµήµατος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέµα καθορίζει µε απόφασή ο τοµέας µαθηµάτων. 2. Κοινό θέµα πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί και σε οµάδα µέχρι τρεις (3) σπουδαστές µε ταυτόχρονη κατανοµή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή. 3. Κάθε µέλος του Ε.Π. του τµήµατος καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργάτες στα πλαίσια απασχόλησής τους αναλαµβάνει την επίβλεψη αριθµού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα µε τις ώρες διδακτικού έργου που του έχει ανατεθεί. Ο αριθµός πτυχιακών εργασιών που µπορούν να επιβλέπουν τα µέλη του Ε.Π. καθορίζεται από το συµβούλιο του τµήµατος. 4. Από το συµβούλιο του τµήµατος ορίζεται για κάθε θέµα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό ή έκτακτο µέλος του Ε.Π. που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέµατος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισµό και εποπτεύει τα µέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συµβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον προϊστάµενο του τµήµατος τη διάθεση των απαραίτητων χρηµατικών ποσών για αναλώσιµα υλικά κ.λπ. Για πτυχιακές εργασίες που πραγµατοποιούνται σε χώρους εκτός ΤΕΙ, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστηµονικό τεχνικό µέρος της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί σε µέλη Ε.Π. ή σε επιστηµονικούς συνεργάτες άλλου τµήµατος ή γενικού τµήµατος µετά από κοινή απόφαση των συµβουλίων των δύο τµηµάτων. 5. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας µπορεί να επεκταθεί και πέραν από τη λήξη του τελευταίου εξαµήνου σπουδών, ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέµατος. 6. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός εισηγείται γραπτώς προς τον προϊστάµενο ταυ Τµήµατος τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής για την αξιολόγησή της. Η εισήγηση του επιβλέποντα υποβάλλεται δια του πρωτοκόλλου στον Προϊστάµενο του Τµήµατος από τον σπουδαστή µε ειδική αίτηση στην οποία επισυνάπτονται και 4 αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας. Από αυτά το ένα µένει στο Τµήµα και από ένα παίρνει το κάθε µέλος της Επιτροπής.

13 Ο Προϊστάµενος του τµήµατος ορίζει ηµεροµηνία µέσα στο χρόνο µαθηµάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσία της πτυχιακής εργασίας ή αριθµού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριµελούς επιτροπής από µέλη του Ε.Π. του τµήµατος,( ο οποίος προεδρεύει και της επιτροπής ). Την παρουσίαση αυτή µπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα µέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής. 7. Σε περίπτωση έλλειψης µελών των Ε.Π., συναφούς ειδικότητας στο ίδιο τµήµα, η επιτροπή συµπληρώνεται από µέλη άλλου τµήµατος ή γενικού τµήµατος που έχουν συνάφεια µε το αντικείµενο. Τα µέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαµορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβληµα και για το βαθµό συµµετοχής καθενός από τους συµµετέχοντες στην επεξεργασία του θέµατος σπουδαστές. Τα µέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, κρίνουν κατά πλειοψηφία στην επιτυχή ή µη περάτωση αυτής, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, ο βαθµός που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συµµετέχοντες στην οµάδα επεξεργασίας ξεχωριστά προκύπτει από τον µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών της επιτροπής. 8. Στην περίπτωση που µια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού. Άρθρο 17 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελµα 0ι σπουδαστές υποχρεούνται σε εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σύµφωνα µε τον Ν. 1404/83 και τις διατάξεις του σχετικού Π.. Άρθρο 18 Βαθµός πτυχίου. Ανακήρυξη πτυχιούχων 1. Ο βαθµός πτυχίου εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο: Β=(δ1β1 + δ2β δnβn)/(δ1+δ2+..+.δn) όπου β1, β2,..., βn είναι οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων που παρακολούθησε o σπουδαστής και δ1, δ2,..., δn. οι αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Στα µαθήµατα περιλαµβάνεται και η πτυχιακή εργασία µε τον αριθµό διδακτικών µονάδων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος. 2. Ο/Η τελειόφοιτος των Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος, αφότου συµπληρώθηκαν όλες οι απαιτούµενες, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόµου 1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε µέσω πρωτοκόλλου της σχολής και η τελευταία προϋπόθεση. Άρθρο 19 Φυσική Αγωγή - Αθλητικές δραστηριότητες Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ είναι αρµόδιοι για την µαζική άσκηση και άθληση των σπουδαστών µε στόχο την εδραίωση και βελτίωση της σωµατικής τους υγείας και την ψυχαγωγία τους. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να µετέχουν στο πρόγραµµα των

14 αθλητικών δραστηριοτήτων. που διεξάγεται µε την ευθύνη των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στο οποίο περιλαµβάνονται εσωτερικοί αγώνες ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής έχουν την ευθύνη για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών οµάδων για τη συµµετοχή των ΤΕΙ σε Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και σε κάθε αθλητική εκδήλωση που θα εγκρίνουν τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Τίτλοι σπουδών, βιβλιάρια, ταυτότητα, τηρούµενα βιβλία Άρθρο 20 Τίτλοι σπουδών 1. Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. χορηγούνται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών: α. βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης β. πιστοποιητικό αποφοίτησης γ. πτυχίο 2. Η βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης αποτελεί αντίγραφο του βιβλιαρίου σπουδών του σπουδαστή. 3. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου. 4. Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του ν.1404/83. Άρθρο 21 Βιβλιάριο σπουδών, σπουδαστική ταυτότητα, εισιτήριο 1. Στους σπουδαστές των T.E.Ι. χορηγούνται: α. βιβλιάριο σπουδών και β. σπουδαστική ταυτότητα, ο τύπος και το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. χορηγείται επίσης και ειδικό σπουδαστικό εισιτήριο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

15 Άρθρο 22 Τηρούµενα βιβλία στο τµήµα και τη σχολή 1. Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατάστασης του τµήµατος τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πρακτικά: α. µητρώο σπουδαστών β. µητρώο πτυχιούχων γ. βιβλίο πρακτικών Συµβουλίου του Τµήµατος δ. βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. 2. α. Ο τύπος και το περιεχόµενο του Μητρώου σπουδαστών καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό του Τ.Ε.Ι. β. Το βιβλίο των πρακτικών του Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος, αποτελείται από τα επιµέρους δακτυλογραφηµένα έντυπα ή πρακτικά, τα οποία στο τέλος κάθε χρόνου βιβλιοδετούνται και αρχειοθετούνται χρονολογικά. 3. Σε επίπεδο σχολής τηρείται µόνο βιβλίο πρακτικών του συµβουλίου σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της προηγούµενης παραγράφου, καθώς επίσης και καρτελο-αρχείο (σύστηµα kardex) του σπουδαστικού δυναµικού όλης της σχολής. 4. Τα Τµήµατα µπορούν να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τήρηση της σπουδαστικής κατάστασης και να χορηγούν επίσηµα επικυρωµένα αντίγραφα αυτής στον ενδιαφερόµενο σπουδαστή. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα 30 Απριλίου 1999 Ο Υπουργός Γεράσιµος. Αρσένης

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 2 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 1 Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Εκείνο που, φοβάµαι, µας απασχολεί σχετικά λιγότερο, είναι το πρόβληµα που βρίσκεται µέσα στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 22-6-2015-2015 Τηλ. Κέντρο : 213 2116 100 Αριθµ. Πρωτ. 9916 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες :

1) Γεν. Δ/νσεις, Δ/νσεις & Υπηρεσίες Πληροφορίες : Βαθμός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ, 1-12 - 2008 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 95 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αθήνα, εκέµβριος 2004 Μαρία ΠροΪστάκη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εν λόγω εργασία αποτελεί ένα πλάνο των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων των ελληνικών βουλευτικών εκλογών από το 1926 έως το 2004.Σκοπός της ήταν ακριβώς η συγκέντρωση αυτών των αποτελεσµάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003003302 2015-08-31

15PROC003003302 2015-08-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ) Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049029,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο αν τους αφήσουµε!

Μόνο αν τους αφήσουµε! Μόνο αν τους αφήσουµε! Η άνοδος της Χρυσής Αυγής και η επανεµφάνιση του φασιστικού κινδύνου Της Χριστίνας Ζιάκα 1. Εισαγωγή Μια µετά την άλλη οι δηµοσκοπήσεις από την αρχή του 2012 πιστοποιούσαν την ανοδική

Διαβάστε περισσότερα