Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/ ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του Π.. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), προµηθειών, µισθώσεων, κ.λ.π.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 2) Το Π..34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» 3) To Nόµο 2932/01 «ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές - σύσταση γενικής γραµµατείας λιµένων και λιµενικής πολιτικής - µετατροπής λιµενικών ταµείων σε ανώνυµες εταιρίες και άλλες διατάξεις» 4)To Nόµο 3429/05 «οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση, και κρατική εποπτεία των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 5) Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της

2 αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3982/ )Τους όρους της παρούσας επαναληπτικής διακήρυξης. 7) Την υπ αριθ. 9/2012 απόφαση του.σ. του Ο.Λ.Π.Α ΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκε η παρούσα επαναληπτική διακήρυξη. Προκηρύσσει : (Επαναληπτικό) ηµόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, χωρίς περαιτέρω πλειοδοσία για την εκµίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας ,80 τ.µ. που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής, στην Πάτρα, όπως αυτός περιγράφεται µε τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΕΒ» στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. (Αναλυτική περιγραφή των χώρων) Η χρήση του ανωτέρω χώρου θα είναι για την ανάπτυξη επιχείρησης µε δραστηριότητα χαµηλής όχλησης στον µεταποιητικό τοµέα. Ο µισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί αποκλειστικά µε δικά του µέσα και δαπάνες στις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση και χορήγηση, επ ονόµατί του και για λογαριασµό του, όλων των προβλεπόµενων και απαραίτητων Αδειών για τη νόµιµη και εύρυθµη λειτουργία του µισθίου σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην τεχνική προσφορά πρότασή του καθώς επίσης και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ. /νση Πολεοδοµίας, /νση Βιοµηχανίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π) για τη χρήση που αυτός θέλει να κάνει στο µίσθιο. Η συνολική διαµόρφωση των χώρων θα γίνει µε ευθύνη του µισθωτή. Ειδικότερα ο µισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση όπως, αποκλειστικά µε δικές του ενέργειες, µέσα και έξοδα, προβεί στις απαιτούµενες επισκευές, ανακαίνιση ή διαµόρφωση του µισθίου,

3 καθώς και σε εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισµού, κατά τις κείµενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρµόδιων Αρχών σύµφωνα µε τις ανωτέρω εγκεκριµένες άδειες και υπό την επίβλεψη και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., ως εκµισθωτής, ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση έχει ή φέρει για την έκδοση και χορήγηση των ανωτέρω Αδειών, για την εξασφάλιση των απαιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές (π.χ. /νση Πολεοδοµίας, /νση Βιοµηχανίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.), για τις τυχόν απαιτούµενες επισκευές, καθώς και για την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού και των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων και εγκαταστάσεων του µισθίου από τα σηµεία λήψεως, που θα υποδειχθούν από τον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. Ο επαναληπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στα γραφεία του Οργανισµού (Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Νέου Λιµένα Πατρών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. στις 22 Μαρτίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), µε τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις:

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Όροι ιεξαγωγής του Επαναληπτικού ιαγωνισµού

5 ΑΡΘΡΟ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή ηµεδαπής και της αλλοδαπής. προσφορά, της Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 2: Παραλαβή ιακήρυξης- Τιµές Προσφορών 2.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την επαναληπτική διακήρυξη, µέχρι και την προηγούµενη πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ηµέρα, από τα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

6 2.2 Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν µηνιαίο µίσθωµα. 2.3 Το προσφερόµενο µίσθωµα θα αποτελείται από : Μηνιαίο µίσθωµα το οποίο δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να είναι κατώτερο των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ). 2.4 Το επιτευχθέν από το αποτέλεσµα του παρόντος διαγωνισµού, µηνιαίο µίσθωµα, µετά τη λήξη του δεύτερου χρόνου της σύµβασης και για τα επόµενα έτη µέχρι και τη λήξη της σύµβασης, θα αναπροσαρµόζεται κατ έτος ανάλογα µε το ποσοστό του δείκτη καταναλωτή (τιµαρίθµου) του προηγούµενου έτους, προσαυξηµένο κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα προσθετικά στο αντάλλαγµα του προηγούµενου έτους. Χαρτόσηµο και τυχόν λοιπές νόµιµες κρατήσεις, βαρύνουν επιπλέον τον υποψήφιο. ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος -Χρόνος Υποβολής - Ισχύς Προσφορών- Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς 3.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει µε έγγραφες κλειστές προσφορές. Αποκλείεται η συνέχιση του µε προφορικές προσφορές, καθώς επίσης αποκλείονται οι αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.2 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µαζί µε όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών, δηλαδή µέχρι τις 22/03/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα πµ. στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., αυτοπροσώπως, ή δια του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προς τούτο προσώπου (µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης που φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέως από τα αρµόδια όργανα ( Αστυνοµία κλπ.) ή δια του νοµίµου εκπροσώπου για τα νοµικά πρόσωπα.

7 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται και ταχυδροµικά στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε (Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε., Κτήριο Yπηρεσιών Νότιου Νέου Λιµένα Πατρών) µε οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν οµοίως µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 3.2 ανωτέρω, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µε ευθύνη των υποψηφίων εµπρόθεσµα. 3.3.Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενη ανακρίβεια των στοιχείων του υποψηφίου, ή για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους κ.λπ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, µετά την άρση του κωλύµατος επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι Προσφοράς µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 3.4 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8 Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) ηµέρες. 3.5 Οι προσφορές, πρέπει να βρίσκονται καλά σφραγισµένες µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» που θα αναφέρει τον τίτλο του οργανισµού που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνισµό (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επαναλ. διαγωνισµού και τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. (επωνυµία-ταχυδροµική διεύθυνση-τηλέφωνο- fax και σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και του κοινού εκπροσώπου της ένωσης ή της Κοινοπραξίας για τον ιαγωνισµό) Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) σφραγισµένοι ανεξάρτητοι υποφάκελοι µε τις ενδείξεις : Α. «ικαιολογητικά ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα εντύπου οικονοµικής προσφοράς. Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι

9 δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Συγκεκριµένα η σφράγιση (κλείσιµο) του υποφακέλου θα γίνει µε ιδιαίτερη κόλα και σελοτέιπ και επί του σφραγίσµατος (κλεισίµατος) θα τεθεί η σφραγίδα του συµµετέχοντος. Αν ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο υποψήφιος αποκλείεται από τις περαιτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες. Το περιεχόµενο καθενός από τους παραπάνω φακέλους περιγράφεται στο κεφ. Α της παρούσης και στα άρθρα υπ.αρ.4 (4.1) καθώς και στα άρθρα 5 και 6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον ενιαίο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον ενιαίο φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. 3.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχoυν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

10 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1. Ο φάκελος (Α) «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ : 1) Έγγραφη αίτηση συµµετοχής, µε πλήρη στοιχεία, του ενδιαφερόµενου. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, επικυρωµένο αντίγραφο του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας, στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. και η.ο.υ., διεύθυνση και το τηλέφωνο. Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, ανάλογα µε την µορφή της επιχείρησης, νοµιµοποιητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ίδρυση και η σηµερινή εκπροσώπησή του (επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων, αντίγραφα ΦΕΚ για τη συγκρότηση σε σώµα.σ. Α.Ε. κλπ.), στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. και η.ο.υ., η διεύθυνση και το τηλέφωνο (εξουσιοδότηση) καθώς και τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, επικυρωµένο αντίγραφο του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας) του νοµίµου εκπροσώπου που υπογράφει την προσφορά. Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οι κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νοµικού προσώπου για κάθε συµµετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία. 2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.

11 Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2α) Το ποσό της εγγύησης είναι το ποσό της ελάχιστης προσφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2.3, κεφάλαιο Α της παρούσας, ήτοι ποσού δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (12.000,00 ), ως συµµετοχής στο διαγωνισµό. εγγύηση Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, δεν γίνεται δεκτή. 2β) Η εγγύηση συµµετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης κατά 60 ηµερολογιακές ηµέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 2γ) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές όλων των υποψηφίων επιστρέφονται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και εντός πέντε (5) ηµερών από τη σχετική αίτησή τους. 3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου στο οποίο ανήκουν και είναι εγγεγραµµένοι, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφ ενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους µέχρι την υποβολή των προσφορών στην Επιτροπή ιαγωνισµού.

12 4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ.8 του Ν, 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει η θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία θα δηλώνει : α) ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της επαναλ. διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη, β) ότι έχει λάβει γνώση του µισθίου, και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του και σύµφωνο προς το σκοπό για τον οποίο επιθυµεί να το µισθώσει και ότι η συνολική διαµόρφωσή του θα γίνει µε δαπάνες του και σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών για την έκδοση των απαιτουµένων αδειών λειτουργίας και διαµορφώσεων. γ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί, από την Υπηρεσία. δ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος 5) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει γνώση της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τη χορήγηση των τυχόν απαιτουµένων αδειοδοτήσεων για την αναµόρφωση/εξωραϊσµό του µισθίου καθώς και για την εγκατάσταση της επιχείρησής του και αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έκδοση και την παραλαβή των τυχόν απαιτουµένων αδειών προς εκµετάλλευση του µισθίου. 6) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προβλέπεται από τη χώρα εγκατάστασής του, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε κάποια από τις καταστάσεις αυτές. 7) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα, ήτοι: της υπεξαίρεσης, της

13 απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 8) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµοσίου και ότι δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών ή εκµισθώσεων του δηµόσιου τοµέα. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα, ή αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα: α) από οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο ή και τον /ντα Σύµβουλο Α.Ε. Αναλόγως ισχύει και για τις ενώσεις ή τις κοινοπραξίες ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο πλειοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή του Επαναλ. ιαγωνισµού, επί ποινή αποκλεισµού πριν την κατακυρωτική απόφαση, εντός τακτής προθεσµίας που θα του ορισθεί, τα παρακάτω δικαιολογητικά : ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί στη συνέχεια, αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για ποσό ίσο µε το τριπλάσιο του επιτευχθέντος µηνιαίου µισθώµατος πλέον χαρτοσήµου, η οποία και θα παραµένει στον Οργανισµό µέχρι της λήξεως της συµβάσεως ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων αυτής.

14 Το ποσό αυτό δεν θα συµψηφίζεται µε τα µισθώµατα οποιουδήποτε µήνα και οποιασδήποτε οφειλής ή υποχρέωσης του πλειοδότη, θα καταπίπτει δε αυτοδικαίως σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, ως ποινική ρήτρα και ελάχιστη αποζηµίωση του Οργανισµού (µη αποκλειοµένης βεβαίως περαιτέρω αποζηµιώσεως). Ο πλειοδότης υποχρεούται σε περίπτωση ολικής ή µερικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προβεί στη συµπλήρωσή της µέχρι του αρχικού ποσού µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διαφορετικά η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αναπροσαρµόζεται ύστερα από κάθε αύξηση του µηνιαίου ανταλλάγµατος. Ο πλειοδότης υποχρεούται να συµπληρώνει την εγγυητική επιστολή ανάλογα εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε συµβατικού έτους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. 2) Σύµβαση ασφάλισης (βλ. παράρτηµα άρθρο 3) 3) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (έκδοσης τελευταίου εξαµήνου). 6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις

15 υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και βεβαίωση ως προς τυχόν οφειλές τους στον ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. στο ήµο Πατρέων και στο οικείο Επιµελητήριο ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και ειδικά για την παρ. 4 το απόσπασµα ποινικού µητρώου για όλα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία, όπως αυτά προκύπτουν από το τελευταίο (πρόσφατο) ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας. Επίσης τα Νοµικά Πρόσωπα επί ποινή ακυρότητας οφείλουν να προσκοµίσουν : Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου προκειµένου περί Ανώνυµης Εταιρείας ή Υπεύθυνη ήλωση του Νόµου απευθυνόµενη στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. προκειµένου περί Οµόρρυθµης Εταιρείας ή Ετερόρρυθµης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης ή Κοινοπραξίας ή αλλοδαπής εταιρείας που θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών, όπου το νοµικό πρόσωπο θα δεσµεύεται ρητώς ότι, σε περίπτωση που Πλειοδότης του παρόντος ιαγωνισµού αναδειχθεί το νοµικό πρόσωπο, ο εκάστοτε νόµιµος εκπρόσωπός του θα υπογράφει συµπληρωµατική σύµβαση µε τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., όπου αυτός θα εγγυάται υπέρ του νοµικού προσώπου για την καλή τήρηση όλων των όρων της µίσθωσης και για όλες τις αναλαµβανόµενες από το νοµικό πρόσωπο υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύµβαση µισθώσεως, ευθυνόµενος προσωπικά µετά του νοµικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης, για όσο χρονικό διάστηµα παραµένει και είναι νόµιµος εκπρόσωπος, παραιτούµενος ρητώς από το δικαίωµα της διζήσεως. Τυχόν µη υπογραφή της συµβάσεως εγγυήσεως από τον εκάστοτε νόµιµο εκπρόσωπο του

16 νοµικού προσώπου ως εγγυητή υπέρ αυτού και ως πρωτοφειλέτη, συνεπάγεται την έκπτωση του µισθωτή και την αυτοδίκαιη κατάπτωση υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε, της κατατεθειµένης εγγυοδοσίας. ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: Για την συµµετοχή ενώσεων ή κοινοπραξιών στο διαγωνισµό, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νοµικού προσώπου για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. Όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή επίσηµα αντίγραφα επικυρωµένα. 4.3 Για Αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες. Τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Σηµειώνεται ότι : Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται

17 αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των υποχρεωτικών δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του διαγωνιζοµένου από το Επαναλ. ιαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 5 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προκειµένου να αξιολογηθεί η προσφορά κάθε υποψηφίου, η φερεγγυότητα του, η επαγγελµατική αξιοπιστία-εµπειρία του, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση του, οι τεχνικές δυνατότητες του, καθώς και η επιχειρηµατική δοµή, η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της, o φάκελος «τεχνική προσφορά» θα περιλαµβάνει επί ποινή απαραδέκτου, τα ακόλουθα: 5.1 Αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα: Τεκµηρίωση της εµπειρίας τους στην λειτουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον µεταποιητικό τοµέα υπό µορφή δήλωσης που θα αναφέρει την επαγγελµατική τους εµπειρία (σύντοµη περιγραφή µονάδας- διάρκεια λειτουργίας- µέγεθος µονάδας - τόπο- αριθµός προσωπικού µόνιµης απασχόλησης - αίτια τυχόν διακοπής) µε συνηµµένα όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Business Plan) για την εκµετάλλευση του Ακινήτου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Στο επιχειρηµατικό σχέδιο θα αναφέρονται: (1) Η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί για την εκµετάλλευση του ακινήτου.

18 (2) Τεχνική µελέτη για τις παρεµβάσεις (οικοδοµικές-η/μ εργασίες) που θα γίνουν στο µίσθιο ( κτίριο) για να καταστεί κατάλληλο για την προτεινόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους. (3) Η εκτιµώµενη δαπάνη για τις ανωτέρω παρεµβάσεις και η πηγή χρηµατοδότησής της (ίδια κεφάλαια, τραπεζικός δανεισµός, επιχορήγηση, κλπ). (4) Τα εκτιµώµενα λειτουργικά έσοδα και έξοδα της προτεινόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τα προκύπτοντα αποτελέσµατα. (5) Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης προκειµένου να αποσβεσθούν οι επενδύσεις αναµόρφωσης/εξωραϊσµού του ακινήτου. (6) Κάθε άλλο στοιχείο που οι ενδιαφερόµενοι θεωρούν χρήσιµο για να αξιολογηθεί η προοπτική του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (π.χ. δήλωση για το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που θα απασχολήσουν κ.α.) Χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν ως ξεχωριστό τµήµα της τεχνικής προσφοράς τους επί ποινή απαραδέκτου και τα παρακάτω έγγραφα: Τραπεζικές βεβαιώσεις µε µέσο υπόλοιπο καταθέσεων τελευταίου εξαµήνου, όπου θα βεβαιώνεται η χρηµατοπιστωτική ικανότητα και φερεγγυότητα του υποψηφίου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την τεκµηρίωση της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής µορφής των δεσµών του µε αυτούς. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της Σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την

19 προσκόµιση σχετικής δήλωσης των φορέων αυτών, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεσµεύονται να θέσουν στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους (π.χ. πιστοποιητικά τραπεζικής υποστήριξης) Επίσης υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου στην προσκόµιση και των κάτωθι οικονοµικών στοιχείων ανάλογα µε την περίπτωση: Για φυσικά πρόσωπα: Α) φυσικά πρόσωπα απλά : E1 Β) φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες : E1 και Ε3 Για νοµικά πρόσωπα Α) Ο.Ε- Ε.Ε.: Ε3 και Ε5 Β) Ε.ΠΕ. : Ε3, Ισολογισµοί Γ) Α.Ε. : Iσολογισµοί Τα ως άνω οικονοµικά στοιχεία (Ε1,Ε3,Ε5 και Ισολογισµοί) θα αφορούν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις Ο υποψήφιος δύναται να προσκοµίσει οτιδήποτε κρίνεται ότι θα βοηθήσει την Επιτροπή στην αξιολόγηση της. ΑΡΘΡΟ 6 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 6.1 Ο Φάκελος «οικονοµική προσφορά» θα περιλαµβάνει οικονοµική προσφορά που θα συνταχθεί επί ποινή απαραδέκτου σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Επαναλ. Προκήρυξης που χορηγείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., όπου αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα του Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι ενυπόγραφη ενώ στην περίπτωση εταιρειών πρέπει να τίθεται επί της υπογραφής και η εταιρική σφραγίδα.

20 6.2 Η οικονοµική προσφορά δεν θα έχει ξυσίµατα, συµπληρώσεις. Οι τυχόν διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις πρέπει να σηµειώνονται στο περιθώριο και να υπογράφονται αρµοδίως. 6.3 Το προσφερόµενο µηνιαίο µίσθωµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας, και θα αποτελείται από : Mηνιαίο αντάλλαγµα το οποίο δεν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι κατώτερο των δώδεκα χιλιάδων Ευρώ ( ,00). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών - Κατακύρωση του Επαναλ. ιαγωνισµού - Λοιποί Όροι ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η επιλογή του υποψηφίου θα πραγµατοποιηθεί µε αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη κάθε προσφοράς από επιτροπή που θα συσταθεί αρµοδίως, µε βάση τα τεχνικά και τα οικονοµικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι που συµµετέχουν νόµιµα στο διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε τρία (3) στάδια. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.

21 1.1 Στάδιο Ι- Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του επαναλ. διαγωνισµού παραλαµβάνει από το Πρωτόκολλο του ΟΛ.ΠΑ. Α.Ε. τους φακέλους των προσφορών και στη συνέχεια ο µεγάλος φάκελος κάθε προσφοράς µε τη σειρά αριθµείται, υπογράφεται και αποσφραγίζεται από την Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «δικαιολογητικά συµµετοχής» καθώς και ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς», µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή του Επαναλ. ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται χωρίς να ανοιχθούν. Αποσφραγίζονται την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συµµετέχοντες για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη στον Πρόεδρο της επιτροπής για να φυλαχθεί σε χρηµατοκιβώτιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Η Επιτροπή του Επαναλ. ιαγωνισµού δικαιούται να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός δύο (2) εργάσιµων

22 ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της Επιτροπής του ιαγωνισµού. Οι υποψήφιοι που θα έχουν προσκοµίσει πλήρη τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.1, θα λάβουν µέρος στo Προσφορών. στάδιο ΙΙ της Αξιολόγησης Τεχνικών Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των περιλαµβανοµένων σ αυτόν δικαιολογητικών και µε την προϋπόθεση της πληρότητας και νοµιµότητάς τους, η Επιτροπή προχωρεί στο στάδιο ΙΙ Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Στάδιο ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Η Επιτροπή, αφού µελετήσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α, ΑΡΘΡΟ 5.1, 5.2, 5.3, και περιλαµβάνονται στους φακέλους Τεχνικών προσφορών προχωρά στη βαθµολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών µε τους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τεχνική Περιγραφή που δεν πληροί τους όρους της παρούσης και δεν αναφέρει όλα όσα απαιτούνται από την παρούσα ή αν η Επιτροπή του Επαναλ. ιαγωνισµού κρίνει ότι οι περιγραφόµενες σ αυτήν δαπάνες δεν είναι ουσιώδεις, ώστε να δικαιολογείται η µακροχρόνια σύµβαση µίσθωσης, απορρίπτεται.

23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ α/α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1. Η προηγούµενη και παρούσα επαγγελµατική /επιχειρηµατική εµπειρία Μέγεθος Επιχείρησης 30% 2. Ο τρόπος λειτουργίας/ Επιχειρησιακό Σχέδιο/ Βιωσιµότητα επένδυσης / χρονοδιάγραµµα υλοποίησης επένδυσης 40% 3. Χρηµατοπιστωτική /οικονοµική ικανότητα (υλοποίησης επένδυσηςκεφαλαίου κίνησης) 30% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α 100% Επί των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών παρέχονται παρακάτω διευκρινήσεις: Τα κριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα από βαθµούς. Βαθµό 100 λαµβάνει ένα κριτήριο, όταν καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της επιτροπής. Βαθµό 110 λαµβάνει ένα κριτήριο όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, ενώ µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς όταν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση)

24 Οι βαθµοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται µε τον καθορισµένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας. Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του. Ο βαθµός αξιολόγησης κάθε προσφοράς προκύπτει µε βάση τον τύπο: Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ)= βαθµός κριτ. 1 x 30%+ βαθµός κριτ.2 x 40%+ βαθµός κριτ.3 x 30% Βάσει του µεγαλύτερου αθροίσµατος αυτής της βαθµολογίας εκάστου συµµετέχοντος, συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. Τεχνικές Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή τελούν υπό αίρεση, θα κρίνονται απαράδεκτες, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία και η αντίστοιχη Οικονοµική προσφορά θα επιστρέφεται κλειστή στον υποψήφιο µαζί µε την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή κρατάει πρακτικά. Τα πρακτικά της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους ενώ παράλληλα θα γνωστοποιηθεί η ηµέρα και ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των υποφακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε το στάδιο ΙΙΙ, δηλαδή το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. ΣΤΑ ΙΟ ΙΙΙ - Άνοιγµα Οικονοµικών Προσφορών

25 Η επιτροπή του Επαναλ. ιαγωνισµού, σε ηµόσια Συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους υποφακέλους µε ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των προσφερόµενων τιµών. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει στην εξαγωγή των αποτελεσµάτων για τις οικονοµικές προσφορές και στον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας και κατάταξης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η βαθµολογία της Οικονοµικής Προσφοράς (ΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο του µηνιαίου ανταλλάγµατος της συγκεκριµένης προσφοράς (ΕΜ) προς το µέγιστο προσφερόµενο αντάλλαγµα (EMax) επί 100. Συγκεκριµένα: ΒΟΠ= ΕΜ*100/ΕΜmax Η τελική Βαθµολογία της Προσφοράς (ΤΒΠ) προκύπτει ως το άθροισµα των δύο βαθµολογιών, ήτοι: ΤΒΠ=ΒΤΠ+ΒΟΠ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών, συντάσσεται δε και ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συµµετεχόντων κατά φθίνουσα τάξη. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε την µεγαλύτερη Τελική Βαθµολογία (ΤΒΠ). Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στην προσφορά µε την µεγαλύτερη Τελική Βαθµολογία (ΤΒΠ)

26 Συντάσσεται δε και ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους. Στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι έλαβαν την ίδια Συνολική Βαθµολογία η επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση σ αυτόν που πρότεινε το µεγαλύτερο µηνιαίο µίσθωµα. Αν δε, υπάρχει εκ νέου ισοβαθµία η κατακύρωση ενεργείται µε κλήρωση που διενεργείται από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε δηµόσια συνεδρίαση. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 2.1 Η κατακύρωση του επαναλ. διαγωνισµού, αποφασίζεται από το.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µε βάση τον προτεινόµενο από την Επιτροπή πίνακα κατάταξης Σε περίπτωση καθυστέρησης της κατακύρωσης του διαγωνισµού, η έναρξη της σύµβασης παραχώρησης θα αρχίσει όταν ορίσει το.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 2.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνεται αιτιολογηµένα η µίσθωση του χώρου ή η επανάληψη του διαγωνισµού. 2.4 Σε περίπτωση που ο επαναλ. διαγωνισµός αποβεί άγονος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - είτε επειδή κανείς δεν πήρε µέρος σ' αυτόν, είτε επειδή κατά την κρίση της επιτροπής δεν πήρε µέρος ικανός αριθµός πλειοδοτών προς επίτευξη συναγωνισµού µεταξύ τους, είτε επειδή οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες ή ασύµφορες, το.σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µπορεί, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να τον µαταιώσει ή να προβεί σε απ' ευθείας µίσθωση χωρίς διαγωνισµό, τηρουµένων των νοµίµων προϋποθέσεων. Σε καµία από τις

27 παραπάνω περιπτώσεις δεν δηµιουργείται δικαίωµα αποζηµίωσης των συµµετεχόντων σ αυτόν. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της νοµιµότητας της επαναλ. διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη, της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο υπό των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό εγγράφως κατά την διάρκεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού. Επί των ενστάσεων, αποφαίνεται οριστικά µε απόφασή του το.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων. ΑΡΘΡΟ 4 -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 4.1. Η απόφαση του.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. περί κατακυρώσεως του αποτελέσµατος του επαναλ. διαγωνισµού, ανακοινώνεται στον πλειοδότη εγγράφως και µε απόδειξη παραλαβής. Πριν υπογραφεί η Σύµβαση ο πλειοδότης υποχρεούται ν αντικαταστήσει την Εγγυητική Συµµετοχής µε την Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης (Κεφάλαιο Α-Άρθρο 4.2 παρ.1 ). Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την εποµένη της έγγραφης µε απόδειξη γνωστοποιήσεως της πρόσκλησης ή δεν προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν συνυπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπος του πλειοδότη σε περίπτωση που αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει τον αµέσως επόµενο κατά σειρά

28 αξιολόγησης υποψήφιο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί ο επαναλ. διαγωνισµός. Εάν και ο επόµενος πλειοδότης δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω, τα απαραίτητα έγγραφα, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µπορεί να ανακαλέσει και πάλι την κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία µε τον επόµενο ή τους επόµενους διαδοχικά πλειοδότες Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή της σχετικής σύµβασης από µέρους του πλειοδότη, µπορεί να επιφέρει την έκπτωσή του µετά από απόφαση του.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης από το µισθωτή των εργασιών αναµόρφωσης/ εξωραϊσµού του µισθίου (επένδυσης), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην Τεχνική προσφορά του και εντός του Χρονοδιαγράµµατος που θα έχει προηγουµένως υποβάλλει στο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., το.σ./ο.λ.πα. Α.Ε., θα δικαιούται να κηρύξει µε Απόφασή του έκπτωτο το µισθωτή κατά τις διατάξεις του Π.. 715/1979 και να λύσει αζηµίως γι αυτόν (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) τη σύµβαση µισθώσεως. Η κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες: α) Καταπίπτει υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. µέρος ή όλο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ως ποινική ρήτρα, αποκλειοµένου οποιουδήποτε συµψηφισµού µε οφειλές του εκπτώτου. β) Ο έκπτωτος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το µίσθιο µέσα σε (30) τριάντα ηµέρες από την γνωστοποίηση σ αυτόν της απόφασης του.σ. Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. για έκπτωση. Αν αρνηθεί ή καθυστερήσει να το αποδώσει υπόκειται σε αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης ίσης µε το συµβατικό αντάλλαγµα και σε ποινική ρήτρα (όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Α. Άρθρο 1 παρ. 1.8.β της σύµβασης) και αποβάλλεται από το χώρο µε κάθε νόµιµο τρόπο, µη αποκλειόµενης και της

29 αποκατάστασης από τον έκπτωτο κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που προήλθε από αυτή την αιτία. ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. Κάθε οφειλή του πλειοδότη εισπράττεται κατ εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων» ή κάθε άλλη διαδικασία που επιτρέπει την λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ αυτής. Νόµιµος τίτλος εκτελεστός για βεβαίωση και είσπραξη, αποτελεί η σχετική απόφαση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Κάθε οφειλή που καθυστερεί ο πλειοδότης προς τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. βαρύνεται µε τους τόκους υπερηµερίας και προσαυξήσεις που καθορίζονται κάθε φορά για τα χρέη προς το ηµόσιο Όλοι οι όροι της παρούσης επαναλ. διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό αποδεικνύει αµάχητα αφενός ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι έλαβε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος. Ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει τον παραχωρούµενο (µε το διαγωνισµό αυτό) χώρο και έχει σχηµατίσει πλήρη γνώση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασής του, βρίσκοντάς το, της τέλειας αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει και αφετέρου ότι έχει απευθυνθεί ήδη στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών νόµιµης χρήσης του ακινήτου, και έχει διαπιστώσει τη δυνατότητα έκδοσης τους Ο πλειοδότης ως προς τη διακήρυξη και σύµβαση, και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας.

30 5.4. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης, οι νόµιµες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήµου και τα τέλη της σύµβασης βαρύνουν τον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός Ρητά ορίζεται ότι µέχρι την υπογραφή της σύµβασης κανένα δικαίωµα δεν αποκτά ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και δεν δηµιουργείται προσυµβατική ευθύνη εκ των διαπραγµατεύσεων. Αυτά θα αποκτηθούν από την ηµεροχρονολογία ισχύος της σύµβασης µε τους ιδιαίτερους σε αυτήν όρους και συµφωνίες Γίνεται µνεία ότι η παρούσα συνοδεύεται από το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων Εκµίσθωσης (Παράρτηµα) που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. Πάτρα, 05 /03 /2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο /ΝΤΗΣ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ. ΕΚΜ/ΣΗΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΩΤ. ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

32 ΑΡΘΡΟ 1. ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 1.1.Το µίσθιο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Πειραϊκής-Πατραϊκής, στην Πάτρα, όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας επαναλ. διακήρυξης, συνολικής επιφανείας ,80 τµ και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία επιχείρησης µε δραστηριότητα χαµηλής όχλησης στον µεταποιητικό τοµέα, όπως αυτές (οι επαγγελµατικές δραστηριότητες) ορίζονται από τις οικείες διατάξεις νόµων και υπουργικών αποφάσεων, αποκλειόµενης ρητώς κάθε άλλης χρήσης Ο Οργανισµός δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο, θα συνταχθεί, όµως, πρωτόκολλο παράδοσης του ακινήτου στον µισθωτή Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε έτη (15) έτη, αρχόµενη από της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως, ήτοι θα είναι µακροχρόνια λόγω των ουσιωδών δαπανών για την πλήρη αναµόρφωση/ εξωραϊσµό του µισθίου, στις οποίες θα προβεί ο µισθωτής για την αξιοποίηση του ακινήτου. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα και υποχρεούται κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της µίσθωσης να παραχωρήσει εκ νέου τη χρήση και εκµετάλλευση στον µισθωτή µε νέα τεκµηριωµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του εφ όσον απαιτείται τεκµηριωµένα από την επιχείρηση για άλλα πέντε (5) έτη. Όταν λήξει ο χρόνος της σύµβασης, ο µισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του ελεύθερη, απροφάσιστα, χωρίς καµιά προειδοποίηση ή αποζηµίωση. Οι πάσης φύσεως επί του µισθίου µόνιµες ή µη εγκαταστάσεις θα παραµείνουν επ ωφελεία των µισθίου και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. και δεν δικαιούται να ζητήσει ο µισθωτής αποζηµίωση για τις εγκαταστάσεις

33 που θα έχει ανεγείρει και τις βελτιώσεις που θα έχει πραγµατοποιήσει και οι οποίες θα παραµείνουν επ ωφελεία του µισθίου ούτε έχει το δικαίωµα ο µισθωτής να αφαιρέσει αυτές από το µίσθιο Σιωπηρή ή προφορική ανανέωση ή παράταση του χρόνου της σύµβασης παραχώρησης αποκλείονται απολύτως ενώ σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο µετά τη λήξη ή τη λύση της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο να θεωρηθεί ως ανανέωση ή παράταση. Κανένα δε δικαίωµα δεν γεννάται στην περίπτωση αυτή υπέρ του µισθωτή, έστω και χωρίς έγγραφη όχληση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση πριν από τον συµφωνηµένο χρόνο, σε περίπτωση ύπαρξης λόγων αλλαγής χρήσης του µισθίου, εκτέλεσης Έργων, Εθνικής Ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο µισθωτής να εγκαταλείψει τη χρήση του παραχωρούµενου χώρου µέσα σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση από τον Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. ή το ηµόσιο για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για κατασκευές που έγιναν στον παραχωρούµενο χώρο οι οποίες παραµένουν προς όφελος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ή να εγκατασταθεί σε χώρο που θα του υποδειχθεί µετά από απόφαση του.σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Εάν λυθεί η µίσθωση µονοµερώς από τον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. κάθε δικαίωµα που συνεστήθη από τον µισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει έναντι του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε Κατά την απόδοση του µισθίου µετά την καθ οιανδήποτε λύση ή λήξη της σύµβασης ο µισθωτής οφείλει να προσκοµίσει εξοφληµένους όλους τους λογαριασµούς, από τυχόν παροχές του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε., γενικότερα δε να έχει εξοφλήσει όλες τις βεβαιωµένες και εκκαθαρισµένες οικονοµικές του υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του µισθίου.

34 1.7. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. διατηρεί απόλυτο το δικαίωµα του ελέγχου της κατάστασης του χώρου και της εφαρµογής των πάσης φύσεως, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, νόµων ή κανονισµών οι οποίοι τηρούνται µε αποκλειστική ευθύνη του µισθωτή. Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται µε όλους τους κανόνες πρακτικής και ασφάλειας, τις πολεοδοµικές, οικοδοµικές καθώς και µε όλες τις διατάξεις και εντολές κάθε αρµόδιας αρχής, δηµόσιας ή δηµοτικής ή άλλης που έχει δικαιοδοσία, έλεγχο και εποπτεία επί του µισθίου Σε περίπτωση που ο µισθωτής κατά τη λήξη ή λύση µε οιονδήποτε τρόπο αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση του µισθίου, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., µε απόφαση του Σ του, έχει το δικαίωµα να επιβάλλει : α) Κατάπτωση ως ποινής υπέρ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (κεφάλαιο Α άρθρο 4.2.παρ.1 ) που θα κατατεθεί χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλόµενα µισθώµατα ή οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση του µισθωτή. β) Αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης χώρου ίσης µε το συµβατικό µίσθωµα και ποινική ρήτρα ίση προς το τριπλάσιο του ηµερήσιου µισθώµατος για κάθε µέρα καθυστέρησης του και να αποβάλλει τον µισθωτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του.σ. Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. την οποία ο µισθωτής δέχεται από τώρα ως υποχρεωτική και ανέκκλητο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων και µε την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατος του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. γ) Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του µισθωτή.

35 ΑΡΘΡΟ 2. ΜΙΣΘΩΜΑ- ΑΠΑΝΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1 Μηνιαίο µίσθωµα ύψους Ευρώ (σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά (. ) 2.2. Το µηνιαίο µίσθωµα, µετά τη λήξη του δεύτερου χρόνου της σύµβασης και για τα επόµενα έτη µέχρι και τη λήξη της σύµβασης, θα αναπροσαρµόζεται κατ έτος ανάλογα µε το ποσοστό του δείκτη καταναλωτή (τιµαρίθµου) του προηγούµενου έτους, προσαυξηµένο κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα προσθετικά στο αντάλλαγµα του προηγούµενου έτους. Χαρτόσηµο και τυχόν λοιπές νόµιµες κρατήσεις, βαρύνουν επιπλέον τον µισθωτή Η καταβολή του µισθώµατος και ολόκληρου του χαρτοσήµου που θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή φόρος υπέρ του ηµοσίου και ηµοτικών Αρχών ήθελε επιβληθεί στο µέλλον σε σχέση µε το µίσθιο, θα γίνεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα και θα αφορά το µήνα αυτόν και θα εκδίδεται επίσηµος τίτλος είσπραξης, όπως προβλέπει ο Νόµος. Μετά την πάροδο του δεκαηµέρου το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 2.4 Για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) πρώτων µηνών της µίσθωσης, ο µισθωτής δεν θα καταβάλει µίσθωµα λόγω των εργασιών αναµόρφωσης/ εξωραϊσµού του µισθίου (επένδυση), τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει µε δικές του ενέργειες, µέσα και δαπάνες, σύµφωνα µε τα ως άνω διαλαµβανόµενα στην διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά του και εντός του Χρονοδιαγράµµατος, που θα έχει προηγουµένως υποβάλλει στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα των έξι (6) πρώτων µηνών της µίσθωσης από την έγκαιρη καταβολή όλων των παγίων εξόδων µε τα οποία αυτός βαρύνεται, όπως την πληρωµή των λογαριασµών του

36 ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος και αποχέτευσης, τηλεφώνου, καθώς και των πάσης φύσεως φόρων ή τελών που αφορούν το µίσθιο και που ήθελε επιβληθούν είτε στον εκµισθωτή είτε στο µισθωτή. 2.5 Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε τις εργασίες αναµόρφωσης ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα παρακολουθήσεως και ελέγχου της υλοποίησης των ανωτέρω εργασιών. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των εργασιών θα διενεργείται από ειδική Επιτροπή Ελέγχου που θα ορίσει ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως εκµισθωτής. Σε περίπτωση που στην Τεχνική Προσφορά, που θα έχει προηγουµένως υποβάλει ο µισθωτής, προβλέπονται µεταρρυθµίσεις ή τροποποιήσεις των εσωτερικών χώρων του µισθίου, τότε αυτές θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο κατόπιν εγκρίσεως του.σ./ο.λ.πα. Α.Ε. και υπό τον όρο ότι ο µισθωτής θα έχει εξασφαλίσει και θα του έχουν χορηγηθεί όλες οι σχετικές άδειες (αν απαιτούνται) της αρµοδίας πολεοδοµικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας ή δηµοτικής υπηρεσίας ή αρχής και υπό τον όρο ότι δεν θα θίγεται η στατική µελέτη των κτιρίων. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση προκύψει ανάγκη µεταβολής των συµφωνηµένων εργασιών διαµόρφωσης του µισθίου, ο µισθωτής οφείλει να υποβάλλει νέες σχετικές µελέτες στον εκµισθωτή. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε ( εκµισθωτής) θα συνεργάζεται µε το µισθωτή και θα παρέχει τη συνδροµή του σχετικά µε τις διατυπώσεις που θα χρειαστούν ενώπιον των αρµοδίων αρχών για την εκτέλεση των εργασιών και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων Τα έξοδα όλων των τεχνικών έργων διαµόρφωσης και γενικότερα όλων των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν στο µίσθιο, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης των συνδέσεων µε Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και των λοιπών διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων βαρύνουν τον µισθωτή. Ο µισθωτής βαρύνεται και µε τις κοινόχρηστες δαπάνες του µισθίου. Επιπλέον ο µισθωτής υποχρεούται να µεταφέρει στο όνοµά του όλες τις συνδέσεις του

37 µισθίου µε Οργανισµούς κοινής ωφέλειας µε τη σύµπραξη του εκµισθωτή εφόσον απαιτείται και να καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προς αυτούς εγγυήσεις. Κάθε δαπάνη για την εκµετάλλευση και λειτουργία του µισθίου (όπως ύδρευση, φωτισµός, θέρµανση και λοιπών δαπανών οργανισµών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν τον µισθωτή. Ειδικότερα οι λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, ΕΗ, ΕΥΑΠ, θα εκδίδονται στο όνοµα του µισθωτή µε ευθύνη του ιδίου. 2.7.Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του µισθώµατος σε περίπτωση µη χρήσης του µισθίου, µόνο αν αυτή οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. ΑΡΘΡΟ 3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο µισθωτής οφείλει κατά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως να έχει προσκοµίσει ασφαλιστική κάλυψη του µισθίου που ανήκει στην κυριότητα του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., αλλά και των εργασιών αναµόρφωσης του µισθίου, µίας ή περισσοτέρων αναγνωρισµένων ασφαλιστικών εταιρειών της αποδοχής του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., µε δικαιούχο τυχόν αποζηµιώσεως από επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου τον εκµισθωτή, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει: 3.1. Ασφάλιση του µισθίου, καθώς και του εξοπλισµού που ευρίσκεται σ αυτό κατά παντός κινδύνου (όπως πυρκαγιά, κεραυνός, σεισµός, πόλεµος, εισβολή, τροµοκρατική ενέργεια, κλ.π.) καθώς και κατά οποιασδήποτε ζηµιάς που οφείλεται ή προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο ακόµα και από ανωτέρα βία,για ποσό που θα ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία τους και που θα καθορίζεται µε Απόφαση του.σ./ο.λ.πα.α.ε. Η αξία του ασφαλιζοµένου µισθίου και εξοπλισµού είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του.σ./ο.λ.πα. Α.Ε., υποχρεωτική για το µισθωτή, ο οποίος θα οφείλει να αναπροσαρµόσει αντίστοιχα το ποσό της ασφάλισης εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί η άνω απόφαση του.σ./ο.λ.πα. Α.Ε., άλλως θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. ΕΝΟΙΕΣ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ 2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΧΙ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 891/2011 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ εκεµβρίου 2, 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ Σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισηµαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...3 2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Π. ΤΟΥ Α.Σ.Δ.Α....6 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 10/07 07/20 /2014 Αριθ. πρωτ ρωτ.: 58326 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ. 0001-0024 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ. 0022 Σουηδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείµενο Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά :

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά της οµάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 1.1. Φωτοτυπία αστυνοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Τηλ: 210 3202188 210 3203472 Fax: 210 3231691 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 3/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :... ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Ε4) : ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.ΩΡΑ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :... ΚΩΔ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ / Α.Μ.Ε. :... /... ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε δύο τμήματα με εισφορά του ενός τμήματος για σύσταση νέας ανωνύμου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 250 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.). Αλλαγές από 1.1.2011 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες. Οι σηµαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λπ. που ισχύουν από 1.1.2011 ή που θα εφαρµοστούν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015. Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015. Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2015 Της συνεδρίασης του.σ. του ΝΠ : «ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυθήρων» Αριθµ. Απόφασης : 26/2015 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη για την εκµίσθωση χώρου για τοποθέτηση κινητής ΚΑΝΤΙΝΑΣ, σε χώρο που παραχωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα