Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002"

Transcript

1 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 175(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία» (EE L 113 της , σ. 19). Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια Ερμηνεία. Συνοπτικός τίτλος. «αντίδοτο» σημαίνει ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τη θεραπεία της άμεσης ή έμμεσης βλαβερής επίδρασης που προκαλείται από μια ή περισσότερες από τις ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών του Παραρτήματος III «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο «διεθνές δρομολόγιο» σημαίνει κάθε θαλάσσιο πλου από λιμένα της Δημοκρατίας προς λιμένα εκτός της Δημοκρατίας ή αντιστρόφως, καθώς και πλου μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής «εργαζόμενος» σημαίνει κάθε άτομο το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων και των μαθητευομένων, εξαιρούνται όμως οι πλοηγοί και το προσωπικό ξηράς που εκτελεί εργασίες επί προσορμισμένου πλοίου «ιατρικά εφόδια» σημαίνει τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα, μη εξαντλητικός κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996 Παράρτημα III. Παράρτημα II. 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του 1996.

2 «ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «πλοίαρχος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου «πλοιοκτήτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου- «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. Πεδίον εφαρμογής. Παράρτημα I. 3. (1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα κυπριακά πλοία, τα οποία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. (2) Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τα πολεμικά πλοία, τα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και δεν είναι επανδρωμένα με επαγγελματίες ναυτικούς και τα ρυμουλκά που κινούνται στις λιμενικές περιοχές. Ιατρικά εφόδια, ιατρείο, ιατρός. Παράρτημα II, Τμήματα I και II. Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ. 4. (1)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο οφείλει να διαθέτει μονίμως ιατρικά εφόδια τα οποία ποιοτικώς είναι τουλάχιστο σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τμήματα I και II για την κατηγορία πλοίων στην οποία κατατάσσεται. (β) Οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού, που πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο, καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού - ιδιαίτερα τους λιμένες προσέγγισης, τον προορισμό και τη διάρκεια - το είδος των δραστηριοτήτων που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τον αριθμό των εργαζομένων. (γ) Το περιεχόμενο των φαρμάκων και του ιατρικού υλικού καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου που ανταποκρίνεται τουλάχιστο στο γενικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ, σημεία II.1 και ΙΙ.2. Παράρτημα II, Τμήματα I και II. (2)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο οφείλει να διαθέτει για κάθε μια από τις σωσίβιους σχεδίες και λέμβους του υδατοστεγές κιβώτιο φαρμακείου, το οποίο να περιέχει τουλάχιστο τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήματα I και II, για τα πλοία της κατηγορίας Γ. (β) Το περιεχόμενο του κιβωτίου φαρμακείου καταγράφεται στο δελτίο ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. (3) Κάθε κυπριακό πλοίο ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 15 ή περισσότερους εργαζομένους και το οποίο πραγματοποιεί δρομολόγιο διάρκειας άνω των τριών ημερών, οφείλει να διαθέτει χώρο ο οποίος επιτρέπει την παροχή ιατρικής φροντίδας κάτω από ικανοποιητικές υλικές και υγειονομικές συνθήκες. (4) Κάθε κυπριακό πλοίο, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 100 ή περισσότερους εργαζομένους και το οποίο πραγματοποιεί διεθνές δρομολόγιο διάρκειας άνω των τριών ημερών, οφείλει να διαθέτει ιατρό ο οποίος αναλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων.

3 5. (1) Κάθε κυπριακό πλοίο, που μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα III, πρέπει να διαθέτει ιατρικά εφόδια που να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα αντίδοτα τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήμα III. (2)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο τύπου πορθμείου, του οποίου οι συνθήκες εκμετάλλευσης δεν επιτρέπουν πάντοτε να γίνεται εγκαίρως γνωστή η φύση των επικίνδυνων υλικών που μεταφέρονται, πρέπει να περιλαμβάνει στα ιατρικά του εφόδια τουλάχιστον όλα τα αντίδοτα που προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήμα III. Αντίδοτα. Παράρτημα III. Παράρτημα II, Τμήμα III. Παράρτημα II, Τμήμα III. (β) Στην περίπτωση όμως κατά την οποία σε μια τακτική γραμμή το δρομολόγιο προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες, τα αντίδοτα μπορούν να περιορίζονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια του δρομολογίου. (3) Το περιεχόμενο των αντίδοτων περιλαμβάνεται σε δελτίο ελέγχου που ανταποκρίνεται τουλάχιστο στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ, Σημείο II.3. Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ. 6. (1)(α) Η προμήθεια και η ανανέωση των ιατρικών εφοδίων κάθε κυπριακού πλοίου γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. (β) Ο πλοίαρχος φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των ιατρικών εφοδίων, ο οποίος δύναται, χωρίς να απαλλάσσεται της ευθύνης του, να αναθέτει τη χρήση και τη συντήρηση των ιατρικών εφοδίων σε έναν ή περισσότερους εργαζομένους που ορίζονται ονομαστικά, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. (2) Τα ιατρικά εφόδια πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συμπληρώνονται ή/και να ανανεώνονται το ταχύτερο δυνατό και, οπωσδήποτε, κατά προτεραιότητα, κατά τις κανονικές διαδικασίες ανεφοδιασμού. (3) Τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα που είναι αναγκαία αλλά δεν υπάρχουν στο πλοίο καθίστανται διαθέσιμα, το ταχύτερο δυνατό, σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, που διαπιστώνεται από τον πλοίαρχο, αφού αυτός λάβει στο μέτρο του δυνατού ιατρική γνωμάτευση. 7. (1) Τα διαθέσιμα στο κυπριακό πλοίο ιατρικά εφόδια συνοδεύονται από ένα ή περισσότερους οδηγούς χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσεως τουλάχιστον των αντίδοτων που αναφέρονται, στο Παράρτημα II, Τμήμα III. Καταμερισμός ευθυνών. Ενημέρωση και εκπαίδευση. Παράρτημα II, Τμήμα III. (2) Όλα τα άτομα που ακολουθούν επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση και πρόκειται να εργαστούν σε κυπριακό πλοίο, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση όσον αφορά στα μέτρα ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών, που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως στην περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού επείγοντος ιατρικού περιστατικού. (3) Ο πλοίαρχος και οι εργαζόμενοι, στους οποίους κατ' εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 έχει αναθέσει τη χρήση των ιατρικών εφοδίων του πλοίου, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση, η οποία να επαναλαμβάνεται περιοδικά και τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με τους ιδιαίτερους κινδύνους και τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν οι διάφορες κατηγορίες πλοίων και σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που ορίζονται στο Παράρτημα V. Παράρτημα V.

4 Ιατρικές συμβουλές μέσω ασυρμάτου. Παράρτημα VI. Παράρτημα II. 8. (1)(α) Για την καλύτερη περίθαλψη των εργαζομένων σε επείγουσες περιπτώσεις, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ένα ή περισσότερα κέντρα τα οποία θα παρέχουν στους εργαζομένους σε πλοία δωρεάν ιατρική βοήθεια μέσω ασυρμάτου υπό τη μορφή συμβουλών. (β) Οι ιατροί των κέντρων που παρέχουν ιατρικές συμβουλές, οι οποίοι προσφέρουν μέσω ασυρμάτου τις υπηρεσίες τους, οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα πλοία. (2)(α) Στα κέντρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, μπορούν να τηρούνται με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσωπικά στοιχεία ιατρικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών. (β) Με μέριμνα του κέντρου διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτών των στοιχείων. (3) Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα πλοία πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε ισχύουσας κατάστασης φαρμάκων και του υγιειονομικού υλικού του Παραρτήματος II. Έλεγχος. 9. (1) Η Αρμόδια Αρχή διεξάγει ετήσιο έλεγχο των ιατρικών εφοδίων που διαθέτει κάθε κυπριακό πλοίο για να εξακριβώσει ότι (α) Τα εφόδια είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος Νόμου (β) το προβλεπόμενο στην παράγραφο (γ) του εδάφιου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, δελτίο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα προς αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις (γ) οι συνθήκες διατήρησης των εφοδίων είναι καλές (δ) τηρούνται οι ημερομηνίες λήξης. (2) Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων που είναι ενσωματωμένα στις σωσίβιες σχεδίες, πραγματοποιείται κατά την ετήσια συντήρηση των τελευταίων. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί κατ' εξαίρεση να αναβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Απαγόρευση απόπλου. 10. (1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή, κατόπιν ελέγχου δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, δύναται να απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου, επί του οποίου έχει εφαρμογή ο παρών Νόμος, εάν δεν τηρεί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Νόμου. (2) Εφόσον κατά την επιθεώρηση η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, προβαίνει σε βεβαίωση της παράβασης, συντάσσει σχετική έκθεση, καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία και δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι έχει αποκατασταθεί η αιτία της μη συμμόρφωσής του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου. (3) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της αποκατάστασης της παράβασης βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται πριν από την άρση της απαγόρευσης απόπλου. (4) Κατά την άσκηση του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή η καθυστέρηση πλοίου.

5 (5) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή ζημιά που έχει υποστεί: Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου. 11. (1) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Διοικητικό πρόστιμο. εκδιδόμενων Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή άλλου Νόμου, με διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. (2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει την παράβαση. (3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου, δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, διοικητικού προστίμου θα καθορίζονται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. (4) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή της και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου, απαγόρευσης απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό και με όρους που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή. 12. (1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο εκπρόσωπος του στη Δημοκρατία, Ιεραρχική προσφυγή. έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου ή επιβολής διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. (2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. (3) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα ημερών. (4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. (5) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει δεόντως τον πλοίαρχο του πλοίου για το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής. (6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του

6 Αδικήματα και ποινές. διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού. 13. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Νόμου, παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. (2) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος επιχειρεί τον απόπλου πλοίου κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου. Περιγραφή ιατρικών εφοδίων και ποσοτήτων αυτών ανά κατηγορία πλοίων με Διάταγμα του Υπουργού. Παραρτήματα II και IV. (3) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου αδικήματος. 14. Η λεπτομερής περιγραφή των ιατρικών εφοδίων και οι ποσότητες αυτών ανά κατηγορία πλοίων, που προβλέπονται στα Παραρτήματα II και IV του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται με Διάταγμα που ο Υπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Υπουργό Υγείας, εκδίδει από καιρού εις καιρόν, το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των πιο πάνω Παραρτημάτων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κανονισμοί. Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Παράρτημα I. 15. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους. 16. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου του (2) Η υποσημείωση (1) της παραγράφου Β του Παραρτήματος I τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ (Άρθρα 3 και 15) Α. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές. Β. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό ( 1 ). Γ. Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα, λέμβοι και ναυπηγήματα που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο. (1) Η κατηγορία αυτή μπορεί να επεκταθεί στα ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 175 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό και τα οποία παραμένουν μονίμως μέσα στην ακτίνα δράσης των ελικοπτέρων μεταφοράς ασθενών. Προς τούτο, η Αρμόδια Αρχή παρέχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ζώνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες η μεταφορά ασθενών με ελικόπτερο εξασφαλίζεται συστηματικά: (α) στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και (β) στους πλοίαρχους των πλοίων υπό τη σημαία του ή που έχουν νηολογηθεί υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, τα οποία υπάγονται ή ενδέχεται να υπαχθούν στην εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποσημείωσης κατά τον καταλληλότερο τρόπο και ιδίως μέσω κέντρων παροχής συμβουλών με ασύρματο, κέντρων συντονισμού της διάσωσης ή παρακτίων σταθμών ασυρμάτου.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) (Άρθρα 2, 4, 5, 7 και 8) I. ΦΑΡΜΑΚΑ Κατηγορίες πλοίων Α Β Γ 1. Καρδιαγγειακά (α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικό Χ Χ (β) Αντιστηθαγχικό Χ Χ Χ (γ) Διουρητικό Χ Χ (δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Χ Χ Χ (ε) Αντιυπερτασικό Χ 2. Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα (α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων - Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η 2 Χ - Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνου Χ Χ (β) Αντιεμετικό Χ Χ Χ (γ) Υπακτικό γλισχραντικό Χ (δ) Αντιδιαρροϊκό Χ Χ Χ (ε) Αντισηπτικό των εντέρων Χ Χ (στ) Αντιαιμορροϊδικό Χ Χ 3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά (α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες Χ Χ Χ (β) Ισχυρό αναλγητικό Χ Χ (γ) Σπασμολυτικό Χ Χ 4. Φάρμακα του νευρικού συστήματος (α) Αγχολυτικό Χ Χ (β) Νευροληπτικό Χ Χ (γ) Κατά της ναυτίας Χ Χ Χ (δ) Αντιεπιληπτικό Χ 5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά (α) Αντιϊσταμινικό H 1 Χ Χ (β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές Χ

9 Κατηγορίες πλοίων Α Β Γ 6. Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (α) Φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά το βρογχόσπασμο Χ Χ (β) Αντιβηχικό Χ Χ (γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες Χ Χ 7. Αντιλοιμώδη φάρμακα (α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) Χ Χ (β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα Χ Χ (γ) Αντισηπτικό του ουροποιητικού συστήματος Χ (δ) Αντιπαρασιτικό Χ Χ (ε) Κατά των εντερικών λοιμώξεων Χ Χ (στ) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Χ Χ 8. Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων Χ Χ 9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης (α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα Χ Χ Χ - Αντιβιοτική αλοιφή Χ Χ - Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή Χ Χ - Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήση Χ - Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων Χ Χ Χ (β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριο Χ Χ - Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες καλλύριο Χ Χ - Αναισθητικό κολλύριο Χ Χ - Μυοτικό υποτονικό κολλύριο Χ Χ (γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμα Χ Χ - Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα Χ Χ (δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα Χ Χ (ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεως Χ - Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση Χ Χ - Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα Χ Χ

10 II. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κατηγορίες πλοίων Α Β Γ 1. Υλικό ανανήψεως - Συσκευή ανανήψεως δια χειρός Χ Χ - Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου X Χ (1) - Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών Χ Χ - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος Χ Χ Χ 2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες Χ Χ - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος Χ Χ Χ - Λωρίδες γάζας για επίδεση Χ - Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων Χ - Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Χ Χ Χ - Υδρόφιλο βαμβάκι Χ Χ - Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα Χ Χ - Τριγωνικό ωμοφόριο Χ Χ - Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως Χ Χ Χ - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Χ Χ Χ - Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Χ Χ Χ - Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Χ Χ Χ - Μη απορροφώμενα ράμματα με βελόνα Χ - Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία Χ Χ 3. Εργαλεία - Νυστέρια μιας χρήσεως Χ - Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα Χ Χ - Ψαλλίδι Χ Χ - Λαβίδες ανατομής Χ Χ - Αιμοστατικές λαβίδες Χ Χ - Λαβίδες για βελόνα Χ - Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως Χ (1) Σύμφωνα με τους όρους χρήσεως που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική.

11 Κατηγορίες πλοίων Α Β Γ 4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως Χ Χ - Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρων Χ - Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας Χ - Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών Χ Χ - Στηθοσκόπιο Χ Χ - Ανεροειδές πιεσόμετρο Χ Χ - Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Χ Χ - Θερμόμετρο υποθερμίας Χ Χ 5. Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεως Χ - Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού Χ - Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεως Χ - Ουροσυλλέκτης Χ - Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως Χ Χ - Ουρηθρικός καθετήρας Χ 6. Γενικό ιατρικό υλικό - Πάπια Χ - Θερμοφόρα Χ - Ουροδοχείο Χ - Παγοκύστη Χ 7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Χ Χ - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Χ - Φουσκωτοί νάρθηκες Χ Χ Χ - Νάρθηκας μηρού Χ Χ - Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού Χ Χ - Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας Χ 8. Απολύμανση - απεντόμωση - προστασία - Απολυμαντικό νερού Χ - Υγρό εντομοκτόνο Χ - Εντομοκτόνο σε σκόνη Χ

12 III. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 1. Φάρμακα - γενικά - καρδιαγγειακά - του γαστροεντερικού συστήματος - του νευρικού συστήματος - του αναπνευστικού συστήματος - αντιλοιμώδη - εξωτερικής χρήσης 2. Ιατρικό υλικό - Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρηση της εξοπλισμού)

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ [Άρθρα 2 και 5] Οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία υπάρχουν στο πλοίο, έστω και ως απόβλητα ή ως κατάλοιπα φορτίου. - Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα, - Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια υπό πίεση, - Εύφλεκτες ουσίες σε υγρή κατάσταση, - Εύφλεκτες ουσίες σε στερεή κατάσταση, - Ουσίες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη, - Ουσίες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, - Οξειδωτικές ουσίες, - Οργανικά υπεροξείδια, - Τοξικές ουσίες, - Μολυσματικές ουσίες, - Ραδιενεργές ουσίες, - Διαβρωτικές ουσίες, - Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή κάθε άλλη ουσία για την οποία η πείρα έχει δείξει, ή ενδεχομένως θα δείξει, ότι είναι επικίνδυνη, ώστε να πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ' ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ [Άρθρα 4, 5) ΤΜΗΜΑ Α. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 1. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα:... Σημαία:... Πάτριος λιμένας:... II. Ιατρικά εφόδια Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1 Καρδιαγγειακά (α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά Συμπαθομιμητικό (β) Αντιστηθαγχικό (γ) Διουρητικό (δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) (ε) Αντιυπερτασικό Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα (α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων - Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνου (β) Αντιεμετικό (γ) Υπακτικό γλισχραντικό (δ) Αντιδιαρροικό (ε) Αντισηπτικό των εντέρων (στ) Αντιαιμορροϊδικό 0 0 0

15 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1.3 Αναλγητικά και αντισπασμωδικά (α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες (β) Ισχυρό αναλγητικό (γ) Σπασμολυτικό Φάρμακα του νευρικού συστήματος (α) Αγχολυτικό (β) Νευροληπτικό (γ) Κατά της ναυτίας (δ) Αντιεπιληπτικό Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά (α) Αντιϊσταμινικό H (β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (α) Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο (β) Αντιβηχικό (γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες Αντιλοιμώδη φάρμακα (α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) (β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα (γ) Αντισηπτικό του ουροποιητικού συστήματος (δ) Αντιπαρασιτικό (ε) Κατά των εντερικών λοιμώξεων (στ) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων 0 0 0

16 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1.9 Φάρμακα εξωτερικής χρήσης (α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα Αντιβιοτική αλοιφή Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήση Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων (β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριο Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριο Αναισθητικό κολλύριο Μυοτικό υποτονικό κολλύριο (γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμα Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα (δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα (ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεως Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1 Υλικό ανανήψεως - Συσκευή ανανήψεως δια χειρός Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος 0 0 0

17 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 2.2 Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος Λωρίδες γάζας για επίδεση Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υδρόφιλο βαμβάκι Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα Τριγωνικό ωμοφόριο Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Μη απορροφώμενα ράμματα με βελόνα Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία Εργαλεία - Νυστέρια μιας χρήσεως Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα Ψαλίδι Λαβίδες ανατομής Αιμοστατικές λαβίδες Λαβίδες για βελόνα Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρων Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών Στηθοσκόπιο Ανεροειδές πιεσόμετρο Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Θερμόμετρο υποθερμίας 0 0 0

18 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 2.5 Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεως Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεως Ουροσυλλέκτης Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως Ουρηθρικός καθετήρας Γενικό ιατρικό υλικό - Πάπια Θερμοφόρα Ουροδοχείο Παγοκύστη Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Φουσκωτοί νάρθηκες Νάρθηκας μηρού Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίησή του λαιμού Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας Απολύμανση - απεντόμωση - προστασία - Απολυμαντικό νερού Υγρό εντομοκτόνο Εντομοκτόνο σε σκόνη 0 0 0

19 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1 Γενικά Καρδιαγγειακά Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης Άλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία:... Υπογραφή πλοιάρχου::... Θεώρηση της Αρμόδιας Αρχής:...

20 ΤΜΗΜΑ Β. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα:... Σημαία:... Πάτριος λιμένας:... II. Ιατρικά εφόδια Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1 Καρδιαγγειακά (α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικό (β) Αντιστηθαγχικό (γ) Διουρητικό (δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα (α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων (β) Αντιεμετικό (γ) Αντιδιαρροϊκό (δ) Αντισηπτικό των εντέρων (ε) Αντιαιμορροϊδικό Αναλγητικά και αντισπασμωδικά (α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες (β) Ισχυρό αναλγητικό (γ) Σπασμολυτικό 0 0 0

21 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1.4 Φάρμακα του νευρικού συστήματος (α) Αγχολυτικό (β) Νευροληπτικό (γ) Κατά της ναυτίας Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά (α) Αντιϊσταμινικό H (β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος (α) Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο (β) Αντιβηχικό (γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες Αντιλοιμώδη φάρμακα (α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) (β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα (γ) Αντιπαρασιτικό (δ) Κατά των εντερικών λοιμώξεων (ε) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων 0 0 0

22 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1.9 Φάρμακα εξωτερικής χρήσης (α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα Αντιβιοτική αλοιφή Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων (β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριο Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριο Αναισθητικό κολλύριο Μυοτικό υποτονικό κολλύριο (γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμα Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα (δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα (ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1 Υλικό ανανήψεως Συσκευή ανανήψεως δια χειρός - Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου - Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών. - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος

23 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 2.2 Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υδρόφιλο βαμβάκι Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα Τριγωνικό ωμοφόριο Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία Εργαλεία - Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα Ψαλίδι Λαβίδες ανατομής Αιμοστατικές λαβίδες Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών Στηθοσκόπιο Ανεροειδές πιεσόμετρο Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Θερμόμετρο υποθερμίας Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως 0 0 0

24 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 2.6 Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από έλατο αλουμίνιο για δάκτυλα Εύκαμπτος νάρθηκας από έλατο αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι Φουσκωτοί νάρθηκες Νάρθηκας μηρού Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1 Γενικά Καρδιαγγειακά Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης Άλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή πλοιάρχου::... Θεώρηση της Αρμόδιας Αρχής:......

25 ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 1. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα:... Σημαία:... Πάτριος λιμένας:... II. Ιατρικά εφόδια Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1 Καρδιαγγειακά (α) Αντιστηθαγχικό (β) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα (α) Αντιεμετικό (γ) Αντιδιαρροϊκό Αναλγητικά και αντισπασμωδικά (α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες Φάρμακα του νευρικού συστήματος (α) Κατά της ναυτίας Φάρμακα εξωτερικής χρήσης (α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων 0 0 0

26 Απαιτούμενες ποσότητες Ποσότητες που βρίσκονται επί του πλοίου Παρατηρήσεις (κυρίως: ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης) 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1 Υλικό ανανήψεως - Σωλήνας για ανάνηψη δια του στόματος Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1 Γενικά Καρδιαγγειακά Γαστροεντερικού συστήματος Νευρικού συστήματος Αναπνευστικού συστήματος Αντιλοιμώδη Εξωτερικής χρήσης 'Αλλων χρήσεων Συσκευή οξυγονοθεραπείας Τόπος και ημερομηνία:... Υπογραφή πλοιάρχου::... Θεώρηση της Αρμόδιας Αρχής:

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 7) I. 1. Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσιολογίας, συμπτωματολογίας και θεραπευτικής. 2. Απόκτηση γνώσεων προληπτικής υγιεινής, ιδίως σε θέματα ατομικής και συλλογικής υγιεινής και γνώσεων σχετικών με ενδεχόμενα προφυλακτικά μέτρα. 3. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις ουσιώδεις θεραπευτικές ενέργειες και τους τρόπους μεταφοράς ασθενών. Η πρακτική εκπαίδευση των υπεύθυνων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλοία της κατηγορίας Α θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, σε νοσοκομεία. 4. Απόκτηση ικανών γνώσεων για τον τρόπο χρήσης των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως. II. Για την επιμόρφωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα που καθορίζονται στα πρόσφατα γενικώς αναγνωρισμένα διεθνή δημοσιεύματα.

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Άρθρο 8) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:... ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ:... ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:... ΤΥΠΟΣ:... Ε.Ω.Κ. (Ε.Τ.Α.):... ΝΑΥΤ. ΖΩΝΗ:... ΚΑΙΡΟΣ:... ΣΤΙΓΜΑ-LAT/LONG:... /... ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:... ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:... ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ:... ΕΙΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:... ΗΛΙΚΙΑ:... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:... ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:... ΥΨΟΣ: cm ΒΑΡΟΣ:... kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΔΙΟΥ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 01. ΠΟΝΟΣ : ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 02. ΠΥΡΕΤΟΣ :... ΞΑΦΝΙΚΑ:... ΣΤΑΔΙΑΚΑ: ΡΙΓΟΣ : ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 04. ΖΑΛΗ :... ΠΡΙΝ:... ώρες. ΠΡΙΝ:... ημέρες 05.ΕΜΕΤΟΣ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 06. ΔΙΑΡΡΟΙΑ :... ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ:... / ΤΡΑΥΜΑ :... ΣΦΙΞΕΙΣ:... /min. 08. ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ : ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 09. ΠΡΗΞΙΜΟ :... ΠΑΣΧΕΙ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ 10. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ :... α: ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ :... β: ΒΗΧΑΣ :... γ: ΔΥΣΠΝΟΙΑ : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 14. ΑΔΥΝΑΜΙΑ :... ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 15. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ :... α:... β:... γ:...

29 Σημειώσατε το σημείο στο σώμα που στηρίζεται το κύριο σύμπτωμα (π.χ. ο πόνος) και εάν επεκτείνεται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος. Παράδειγμα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1. Σε περίπτωση πιθανής σκωληκοειδήτιδος πόνος στο C8. 2. Σε περίπτωση τραυματισμού τραύμα 3 εκ. στο σημείο Τ2. ΓΕΝΙΚΑ Το έντυπο αυτό θα βοηθήσει πολύ τον ιατρό να θέσει σωστή και γρήγορη διάγνωση. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αυστηρώς απόρρητα και τα γνωρίζει μόνο ο ιατρός που εκτελεί υπηρεσία στο Κέντρο. Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο να συμπληρώσετε και να έχετε μπροστά σας το έντυπο αυτό, εκτός από περιπτώσεις πολύ επειγόντων περιστατικών (π.χ. κάποιο σοβαρό ατύχημα) που προέχει η άμεση επικοινωνία.

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορισμοί 1. Ο όρος «Ναυλωτής» περιλαμβάνει τον Ναυλωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποδέκτη, τον Κάτοχο της σύμβασης Μεταφοράς για οχήματα, και τον Ιδιοκτήτη του οχήματος. Ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη Τρίτη 1 Απριλίου 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Μάθημα: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Τάξη : Α Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009 Ώρα: 07:45 09:45 ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ.1039/26-1-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδο-ομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 28 / 07 / 2015

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 28 / 07 / 2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΩΘΙΚ465ΦΘ3-Ι08 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα 28 /

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά

Διαβάστε περισσότερα