ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών β) η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δηµοσίων οδικών επιβατικών µεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα (πόλεις) µεταξύ τους και εξασφαλίζουν την οδική µεταφορά επιβατών από οικισµούς προς τα αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισµούς ή προορισµούς µε εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δηµοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς µε το χαµηλότερο δυνατόν κόστος δ) η ρύθµιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµοσίων υπεραστικών γραµµών ή δικτύων καθώς και η ρύθµιση παντός είδους αποζηµιώσεων σε αντιστάθµιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών µεταφορών. 2. Οι δηµόσιες οδικές υπεραστικές µεταφορές επιβατών που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση αποτελούν υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007, του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού. 3. Ο νόµος αυτός δεν έχει εφαρµογή : α) στις αστικές δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών β) στις µεταφορές επιβατών µε τουριστικά ή άλλα λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό γ) στις κατ επάγγελµα µεταφορές επιβατών µε µισθωµένα οχήµατα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραµµών.

2 Άρθρο 2 Δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών 1. Το δίκτυο των δηµοσίων αστικών και υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις ανάγκες µετακινήσεων του επιβατικού κοινού µε προγραµµατισµένα δροµολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισµένου κοµίστρου. 2. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές διατηρούν τον χαρακτηρισµό αυτό. Εντός των ορίων των αστικών περιοχών οι δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών εξυπηρετούνται από αστικές γραµµές, που εντάσσονται στο δίκτυο αστικών επιβατικών µεταφορών, όπως και οι γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόµα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών. Οι υφιστάµενες και οι νέες αστικές γραµµές καθορίζονται σύµφωνα µε το νόµο, όπως και οι τροποποιήσεις και επεκτάσεις τους. 3. Οι δηµόσιες οδικές µεταφορές επιβατών εκτός των αστικών περιοχών και των αστικών γραµµών εντάσσονται στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών, ακόµα και αν αφορούν τοπικές διαδροµές εντός των ορίων Δήµου. 4. Οι υφιστάµενες υπεραστικές γραµµές διατηρούν τον χαρακτηρισµό αυτό µέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 5. Νέες υπεραστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβατών καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Άρθρο 3 Αρµόδιες αρχές 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών είναι η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007, η οποία έχει την αρµοδιότητα να επεµβαίνει στις δηµόσιες υπεραστικές επιβατικές µεταφορές σε όλη την επικράτεια µε την θέσπιση κανόνων, προκειµένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δηµοσίων επιβατικών µεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

3 2. Οι Περιφέρειες είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007, οι οποίες έχουν την αρµοδιότητα εντός των γεωγραφικών τους ορίων : α) να εποπτεύουν τους φορείς που παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες επιβατικών µεταφορών β) να εισηγούνται στην αρµόδια εθνική αρχή σχετικά : ι) µε τον καθορισµό των αστικών και υπεραστικών γραµµών λεωφορείων ιι) την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµοσίων επιβατικών µεταφορών σε ορισµένες γραµµές, δίκτυα ή περιοχές ιιι) την χορήγηση αποζηµίωσης παντός είδους σε αντιστάθµιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµοσίων επιβατικών υπηρεσιών iv) τον καθορισµό ολοκληρωµένων δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε την έννοια του άρθρου 2 περιπτ. ιγ) του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007 εντός των ορίων τους γ) να αναθέτουν απευθείας την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας υπεραστικών επιβατικών µεταφορών χωρίς διαγωνισµό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισµό ΕΚ 1370/2007 και την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. Άρθρο 4 Εκτέλεση δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών µεταφορών 1. Η εκτέλεση των δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών µεταφορών γίνεται από πρόσωπα που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και µε αυτοκίνητα οχήµατα (λεωφορεία) κάθε κατηγορίας που πληρούν τους όρους του νόµου και έχουν λάβει σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 2. Τυχόν υφιστάµενοι περιορισµοί του νόµου ως προς την πρόσβαση οποιουδήποτε στο επάγγελµα του µεταφορέα επιβατών καταργούνται από την ισχύ του νόµου αυτού. 3. Οχήµατα που πληρούν τους όρους του νόµου µπορούν να λάβουν άδεια για την µεταφορά επιβατών χωρίς οποιονδήποτε περιορισµό, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του ιδιοκτήτη τους.

4 Άρθρο 5 Απελευθέρωση υπεραστικών επιβατικών µεταφορών 1. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, οχήµατα και οργάνωση µπορούν να ζητήσουν από την αρµόδια αρχή και να λάβουν άδεια εκτέλεσης οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών για οποιαδήποτε γραµµή υφιστάµενη ή νέα, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωµα ή δικαίωµα αποζηµίωσης ή δεν έχει γίνει απ ευθείας ανάθεση ή δεν παρέχεται από δηµόσια υπηρεσία. 2. Η χορήγηση αδείας εκτέλεσης υπεραστικών επιβατικών µεταφορών σε απελευθερωµένες γραµµές γίνεται για ορισµένο χρόνο όχι µεγαλύτερο των δέκα ετών, δεν συνδέεται µε αποκλειστικό δικαίωµα ή οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό πλεονέκτηµα και δεν πρέπει να προκαλεί ανταγωνιστικό µειονέκτηµα στους φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί απ ευθείας η παροχή δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών ή τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωµα ή λαµβάνουν αντιστάθµισµα ή αποζηµίωση πάσης φύσεως. 3. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών χορηγεί τις άδειες για τις απελευθερωµένες γραµµές υπεραστικών επιβατικών µεταφορών σύµφωνα µε τους όρους του νόµου. Άρθρο 6 Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ή αποζηµίωσης 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, αφού λάβει υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσµιακά δεδοµένα, τις ανάγκες µετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε περιφέρεια, τα δίκτυα των υφισταµένων υπεραστικών γραµµών, το κόστος των ελαχίστων προσφεροµένων δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών αλλά και την ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο υπεραστικών µεταφορών έναντι ευλόγου κοµίστρου, δύναται να καθορίζει γενικούς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών.

5 2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής προσφορά δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών στο καθοριζόµενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, δύναται να αποφασίζει την ανάθεση σε τρίτους των δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υπηρεσιών αυτών. 3. Όπου µε την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων παροχής δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών δεν µπορεί να διασφαλιστεί η συνεχής προσφορά των ελαχίστων δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών, η αρµόδια ρυθµιστική αρχή µπορεί να αναθέτει σε τρίτους την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών χορηγώντας και αποζηµίωση. 4. Η ανάθεση σε τρίτους της παροχής δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος ή αποζηµίωση γίνεται µε την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ 1370/2007, τον παρόντα νόµο, τις διατάξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση αυτού και τους ειδικότερους κανόνες που θέτει η αρµόδια ρυθµιστική αρχή. Άρθρο 7 Ανάθεση υπεραστικών επιβατικών µεταφορών χωρίς διαγωνισµό 1. Σε µεµονωµένα νησιά των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου υπάρχει ανάγκη οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών, οι Περιφέρειες είναι οι αρµόδιες τοπικές αρχές, οι οποίες δύνανται να αναθέτουν την παροχή δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών σε τρίτους µε χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος ή και αποζηµίωσης χωρίς διαγωνισµό, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 2 του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007 και του παρόντος νόµου. 2. Η αρµόδια εθνική ρυθµιστική αρχή µπορεί να προβαίνει την απ ευθείας ανάθεση παροχής δηµοσίων υπεραστικών µεταφορών επιβατών στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007.

6 ΚΕΦ. Β - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Άρθρο 8 Βασικές οδικές υπεραστικές συνδέσεις 1. Κατά τον σχεδιασµό του δικτύου δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνεται µέριµνα ώστε να καλύπτονται οι βασικές οδικές συγκοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ των τοπικών και δηµοτικών ενοτήτων µε τα διοικητικά κέντρα των Δήµων, τα κέντρα των Δήµων µε τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων µε το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας και των διοικητικών κέντρων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας µε την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. 2. Ο σχεδιασµός του δικτύου πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τις ανάγκες µετακίνησης του επιβατικού κοινού από και προς άλλες πόλεις ή αστικά κέντρα που δεν αποτελούν διοικητικά κέντρα Δήµων, Περιφερειακών Ενοτήτων ή της Περιφέρειας. 3. Στον σχεδιασµό του δικτύου δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών εντάσσονται και γραµµές που συνδέουν τοπικές κοινότητες ή οικισµούς µε τα κέντρα των Δηµοτικών Κοινοτήτων και Δηµοτικών Ενοτήτων ή και µεταξύ τους. 4. Ο σχεδιασµός του δικτύου πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες µετακινήσεων µαθητών ή εκπαιδευοµένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζοµένων προς τους χώρους εργασίας. Άρθρο 9 Σχεδιασµός υπεραστικών γραµµών 1. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν το δίκτυο υπεραστικών επιβατικών µεταφορών εντός των γεωγραφικών ορίων τους και εισηγούνται στην Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών τον καθορισµό των προτεινοµένων υπεραστικών επιβατικών γραµµών.

7 2. Οι προτεινόµενες υπεραστικές γραµµές πρέπει να καλύπτουν τις βασικές υπεραστικές συνδέσεις και να εξυπηρετούν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού για πρόσβαση στο δίκτυο δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφορών. 3. Οι Περιφέρειες κατά τον σχεδιασµό του δικτύου λαµβάνουν υπόψη τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα, την ανάγκη µετακίνησης επιβατών ιδίως από τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές αλλά και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του υφισταµένου δικτύου οδικών υπεραστικών µεταφορών. 4. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών ορίζει τους βασικούς κανόνες και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασµός του δικτύου οδικών υπεραστικών επιβατικών µεταφορών. Άρθρο 10 Περιγραφή υπεραστικών γραµµών 1. Κάθε υφιστάµενη ή νέα γραµµή υπεραστικού δροµολογίου περιλαµβάνει την αφετηρία, την διαδροµή του οχήµατος, τις ενδιάµεσες στάσεις για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών και το τέρµα (τόπο άφιξης). 2. Όπου είναι δυνατόν, η αφετηρία και το τέρµα κάθε δροµολογίου θα γίνεται σε νοµίµως λειτουργούντες σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων. 3. Τα δροµολόγια των υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών χαρακτηρίζονται ως «τακτικά», όταν εκτελούν όλες τις ενδιάµεσες στάσεις µιας διαδροµής, «ταχέα» όταν εκτελούν ορισµένες στάσεις µιας διαδροµής και «υπερταχέα» όταν από την αφετηρία µέχρι το τέρµα δεν εκτελούνται ενδιάµεσες στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών. Άρθρο 11 Κίνηση επιβατών Ελάχιστος αριθµός υποχρεωτικών δροµολογίων 1. Οι Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις τους για το δίκτυο των δηµοσίων οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών µε αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά γραµµή σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει η µέση διακύµανση της επιβατικής κίνησης εντός του ηµερολογιακού έτους. 2. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις για κάθε γραµµή του δικτύου υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών πρέπει να περιλαµβάνουν τον αριθµό των

8 ελαχίστων υποχρεωτικών δροµολογίων, την περιοδικότητα αυτών και την χρονική κατανοµή των δροµολογίων εντός του ηµερολογιακού έτους. 3. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των ελαχίστων υποχρεωτικών δροµολογίων σε κάθε γραµµή υπεραστικών µεταφορών καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισµό του χρόνου εκτελέσεως κάθε δροµολογίου ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν όλες οι κατηγορίες του επιβατικού κοινού. Άρθρο 12 Ανώτατο όριο χρέωσης κοµίστρου 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών ορίζει τους γενικούς κανόνες µε βάση τους οποίους γίνεται ο καθορισµός ανωτάτου ορίου χρέωσης για όλους τους επιβάτες ή για ορισµένες κατηγορίες επιβατών σύµφωνα µε το άρθρο 3 2 του Κανονισµού ΕΚ 1370/ Γενικοί κανόνες που προβλέπουν την καταβολή οικονοµικών αποζηµιώσεων για τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και οι οποίοι καθορίζουν ανώτατα όρια χρέωσης για µαθητές, σπουδαστές, µαθητευόµενους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007, σύµφωνα µε το άρθρο 3 3 αυτού. Άρθρο 13 Τεκµηρίωση περιφερειακού σχεδιασµού υπεραστικών γραµµών 1. Οι προτάσεις των Περιφερειών για του δίκτυο οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών εντός των γεωγραφικών ορίων τους και τον καθορισµό των επιµέρους γραµµών και δροµολογίων πρέπει να τεκµηριώνονται από αναλυτικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης καθώς και από εκτιµήσεις για την εξέλιξη των αναγκών µετακινήσεων του επιβατικού κοινού. 2. Με βάση τα ισχύοντα ανώτατα όρια χρέωσης των επιβατών και τα υπάρχοντα στοιχεία για την οικονοµική βιωσιµότητα των υφισταµένων υπεραστικών γραµµών οδικών µεταφορών επιβατών, οι Περιφέρειες προτείνουν για κάθε υφιστάµενη ή νέα γραµµή υπεραστικών οδικών

9 µεταφορών επιβατών την χορήγηση ή µη αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή και την χορήγηση αποζηµίωσης. 3. Οι Περιφέρειες, ως αρµόδιες τοπικές αρχές, δύνανται να ζητούν τα αναγκαία στοιχεία για τις υφιστάµενες γραµµές υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών από τους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκµετάλλευση των υπεραστικών επιβατικών µεταφορών και τους οποίους εποπτεύουν. Άρθρο 14 Καθορισµός υπεραστικών γραµµών οδικών µεταφορών επιβατών 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τις υπεραστικές γραµµές οδικών µεταφορών επιβατών. Για τις γραµµές αυτές υφίσταται υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος. 2. Για τον καθορισµό των υπεραστικών γραµµών οδικών µεταφορών επιβατών λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις των Περιφερειών και όλα τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα, οι υφιστάµενες οδικές συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες αλλά και η επιβατική κίνηση καθώς και τα οικονοµικά δεδοµένα. 3. Για κάθε υπεραστική γραµµή οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών η αρµόδια εθνική αρχή καθορίζει, αν θα χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωση. 4. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών ορίζει τα κριτήρια, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισµό των υπεραστικών γραµµών οδικών µεταφορών επιβατών, τις αφετηρίες, τα δροµολόγια, τις ενδιάµεσες στάσεις και τα τέρµατα.

10 ΚΕΦ. Γ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 15 Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων 1. Ως σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων νοούνται εγκαταστάσεις που είναι κατάλληλες να εξυπηρετούν τις ανάγκες οργανωµένης άφιξης και αναχώρησης οχηµάτων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές επιβατικές µεταφορές, αναµονής, επιβίβασης, µετεπιβίβασης αποβίβασης και εν γένει εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, φόρτωσης, µεταφόρτωσης εκφόρτωσης και φύλαξης αποσκευών και κάθε άλλης συναφούς λειτουργίας. 2. Για την ίδρυση και λειτουργία σταθµών υπεραστικών λεωφορείων απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής, που χορηγείται σε οποιονδήποτε υποβάλλει σχετική αίτηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις. 3. Οι σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων εξυπηρετούν όλες τις υπεραστικές γραµµές του δικτύου δηµοσίων οδικών µεταφορών επιβατών ανεξάρτητα από τον φορέα που τις εκµεταλλεύεται. Άρθρο 16 Πρόσβαση στους σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων 1. Οι υφιστάµενοι σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων εντάσσονται στο δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών ως σταθµοί εκκίνησης και άφιξης ή και ως ενδιάµεσοι σταθµοί λεωφορείων που εκτελούν πάσης φύσεως δροµολόγια υπεραστικών γραµµών. 2. Όλα τα οχήµατα των φορέων που εκτελούν νοµίµως δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους υφιστάµενους σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων έναντι καταβολής ανταλλάγµατος για την χρήση των εγκαταστάσεών και της εν γένει υποδοµής. 3. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων γίνεται πάντοτε µε τον όρο εξασφάλισης της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθµού για τα οχήµατα όλων των φορέων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

11 4. Οι εγκαταστάσεις των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων δύνανται να διατεθούν για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως επιβατικών µεταφορών, στο µέτρο που δεν παρεµποδίζεται η λειτουργία των δηµοσίων υπεραστικών επιβατικών µεταφορών. 5. Η εκµετάλλευση της λειτουργίας των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων είναι ανεξάρτητη από την κυριότητα επ αυτών. Άρθρο 17 Βασικοί κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθµών λεωφορείων 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίζεται : α) η συνεχής και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων β) η απρόσκοπτη και µε ίσους όρους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους όλων των φορέων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές µεταφορές επιβατών γ) η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιβατών. 2. Οι φορείς που έχουν αναλάβει την εκµετάλλευση και λειτουργία σταθµών υπεραστικών λεωφορείων έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που θέτει η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 3. Την εποπτεία των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων έχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες επιβάλλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις αε περίπτωση παράβασης των κειµένων διατάξεων. Άρθρο 18 Βασικοί κανόνες χρέωσης για την χρήση των εγκαταστάσεων των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων 1. Οι χρεώσεις των φορέων που εκτελούν δηµόσιες οδικές υπεραστικές µεταφορές επιβατών για την πρόσβαση και χρήση των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων πρέπει να καλύπτουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το επιβαλλόµενο ελάχιστο επίπεδο των προσφεροµένων υπηρεσιών καθώς και το εύλογο κέρδος του φορέα εκµετάλλευσης.

12 2. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τα κριτήρια µε βάση τα οποία υπολογίζεται οι ανώτατες τιµές χρέωσης για την πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων. 3. Προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και το επιβαλλόµενο επίπεδο υπηρεσιών πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών δύναται να καθορίζει γενικούς κανόνες χρέωσης για τους φορείς των δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών. 4. Όταν οι φορείς που εκµεταλλεύονται σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων ασκούν και άλλες δραστηριότητες, ιδίως αν εκτελούν επιβατικό µεταφορικό έργο, υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τα έσοδα από την εκµετάλλευση των σταθµών υπεραστικών λεωφορείων αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας αυτών. ΚΕΦ. Δ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Άρθρο 19 Αναθέτουσα και εποπτεύουσα Αρχή 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών είναι η αρµόδια εθνική αρχή για την προκήρυξη ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών µε την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωση και την σύναψη συµβάσεων µε τους Αναδόχους. 2. Οι Περιφέρειες είναι η αρµόδια τοπική αρχή για την εποπτεία των φορέων που εκτελούν δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων αλλά και την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων. Άρθρο 20 Δηµοσίευση πληροφοριών για επικείµενους διαγωνισµούς 1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να προβεί στην δηµοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 2 του Κανονισµού ΕΚ 1370/2007 στην

13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισµού. 2. Η αναθέτουσα αρχή δηµοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή δηµοσιεύσεις στον τύπο. Άρθρο 21 Προκήρυξη διαγωνισµών ανά γεωγραφική ενότητα 1. Οι διαγωνισµοί για την ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών προκηρύσσονται ανά γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες δύνανται να συµπίπτουν µε τα διοικητικά όρια µιας η περισσοτέρων περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων. 2. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής ενότητας και όλες οι καθορισµένες υπεραστικές γραµµές που αποτελούν το δίκτυο των δηµοσίων υπεραστικών γραµµών της συγκεκριµένης γεωγραφικής ενότητας. 3. Στο δίκτυο των γραµµών της γεωγραφικής ενότητας περιλαµβάνονται και οι καθορισµένες υπεραστικές γραµµές που συνδέουν πόλεις ή αστικά κέντρα που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής ενότητας µε την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη. 4. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνονται και οι καθορισµένες υπεραστικές γραµµές που συνδέουν πόλεις που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής ενότητας µε πόλεις που βρίσκονται εκτός των ορίων αυτής. Άρθρο 22 Καθορισµός αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή και αποζηµίωσης 1. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά οι υπεραστικές γραµµές για τις οποίες χορηγείται στον Ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης και εκείνες για τις οποίες χορηγείται και αποζηµίωση. 2. Για κάθε υπεραστική γραµµή καθορίζονται στην προκήρυξη και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν α) στον τύπο των οχηµάτων β) στην συχνότητα των εκτελουµένων δροµολογίων µε χρονική κατανοµή ανά ηµέρα της εβδοµάδας,

14 λαµβανοµένων υπόψη των αργιών, τοπικών εορτών και συνηθειών αλλά και των εποχών του έτους, όπου αυτή η παράµετρος διαφοροποιεί το πρόγραµµα των απαιτουµένων ελαχίστων δροµολογίων. 3. Η προκήρυξη των διαγωνισµού µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τις υπεραστικές µιας γεωγραφικής ενότητας για τις οποίες χορηγείται αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης ή µόνο υπεραστικές γραµµές για τις οποίες χορηγείται και αποζηµίωση ή το σύνολο των υπεραστικών γραµµών του δικτύου σε µια γεωγραφική ενότητα. Άρθρο 23 Καθορισµός του ανωτάτου ορίου χρέωσης των επιβατών 1. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει µε σαφήνεια στις προκηρύξεις το ποσό της ανώτατης επιτρεπόµενης χρέωσης των επιβατών ανά χιλιόµετρο εκτελούµενου δροµολογίου. 2. Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου χρέωσης η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη το υπολογιζόµενο συνολικό κόστος του φορέα εκτέλεσης της απαιτούµενης ελάχιστης δηµόσιας υπηρεσίας οδικών υπεραστικών µεταφορών, το οποίο κατανέµει ανά χιλιόµετρο. 3. Για τον υπολογισµό του συνολικού κόστους λειτουργίας του φορέα λαµβάνεται υπόψη ιδίως το κόστος κίνησης των αναγκαίων οχηµάτων, οι αµοιβές του προσωπικού, οι αµοιβές τρίτων, το κόστος διοίκησης της επιχείρησης του Αναδόχου για το συγκεκριµένο έργο, οι αποσβέσεις όπως ορίζονται από τις κείµενες λογιστικές και φορολογικές διατάξεις, οι γενικές δαπάνες εκµετάλλευσης, το κόστος συντήρησης και επισκευών και διάφορες δαπάνες που συνδέονται µε την εκτέλεση του έργου. 4. Ο καθορισµός του ανωτάτου ορίου χρέωσης πρέπει να λαµβάνει υπόψη και το εύλογο κέρδος της επιχείρησης του φορέα εκτέλεσης των απαιτούµενων υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών.

15 Άρθρο 24 Καθορισµός της χορηγουµένης αποζηµίωσης 1. Όπου προβλέπεται η χορήγηση αποζηµίωσης για την εκτέλεση υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος του Κανονισµού ΕΚ 1370/ Απώλειες εσόδων λόγω εκδόσεως µειωµένων ή δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών, όπως µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και λοιποί µαθητευόµενοι, στρατιώτες, αστυνοµικοί, λιµενικοί, πολύτεκνοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άλλων κατηγοριών επιβατών, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της χορηγούµενης αποζηµιώσεως, εκτός αν από ειδικούς νόµους ή προγραµµατικές συµβάσεις προβλέπεται η καταβολή των συµφωνηµένων ή αναλογούντων ποσών. 3. Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών προβλέπουν τον τρόπο και την διαδικασία υπολογισµού της ετήσιας αποζηµίωσης καθώς και τον τρόπο καταβολής της στον Ανάδοχο. Άρθρο 25 Διάρκεια των συµβάσεων ανάθεσης 1. Οι συµβάσεις για την ανάθεση της εκτέλεσης δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 4 του Κανονισµού ΕΚ 1370/ Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για τα επιµέρους κριτήρια µε βάση τα οποία είναι δυνατή η πρόβλεψη για παράταση του συµβατικού χρόνου διάρκειας των συµβάσεων µε τους Αναδόχους µέχρι το 50% του συµβατικώς οριζοµένου χρόνου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 4 4 του Κανονισµού ΕΚ 1370/ Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών εκτός από την χρονική διάρκεια της συµβάσεως µε τον Ανάδοχο πρέπει να καθορίζεται αν στην συγκεκριµένη περίπτωση προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του συµβατικού χρόνου, η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις για την παράταση αλλά και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώµατος παράτασης.

16 Άρθρο 26 Προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό 1. Στις προκηρύξεις των διαγωνισµών πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι προϋποθέσεις για συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε κάθε διαγωνισµό. 2. Στους διαγωνισµούς µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε σε κοινοπραξίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής που έχουν άδεια επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ 1071/ Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν την έδρα της επαγγελµατικής τους εγκατάστασης στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε Κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργούν νοµίµως κατά το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους. 4. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή στελέχωση, επαρκή αριθµό κατάλληλων οχηµάτων, να διαθέτουν πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, να διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, να µετέχουν στο σύστηµα ενιαίων κρατήσεων και να εφαρµόζουν το προβλεπόµενο ενιαίο σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων. Άρθρο 27 Προσφορές των διαγωνιζοµένων 1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπεραστικών γραµµών που εντάσσονται στο δίκτυο της γεωγραφικής ενότητας για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισµός. 2. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνουν το ποσό χρέωσης που προσφέρουν, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρέωσης, καθώς επίσης και αναλυτικό πίνακα των προσφεροµένων υπηρεσιών πέραν των ελαχίστων απαιτουµένων, όπως ιδίως την ανάπτυξη νέων δροµολογίων εντός της γεωγραφικής ενότητας ή επέκταση των υφισταµένων ή καλύτερες συχνότητες δροµολογίων στο υφιστάµενο δίκτυο.

17 Άρθρο 28 Βασικοί κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζοµένων 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζοµένων, ώστε η ανάδειξη των αναδόχων για την ανάθεση των υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών να γίνεται µε συγκρίσιµο τρόπο και διαφάνεια. 2. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η προσφερόµενη έκπτωση επί του ανωτάτου ορίου χρέωσης. Λαµβάνονται υπόψη τυχόν περαιτέρω προσφερόµενες εκπτώσεις για τους επιβάτες καθώς επίσης και οι προσφερόµενες υπηρεσίες υπεραστικών µεταφορών (δροµολόγια) πέραν των ελαχίστων απαιτουµένων. Αξιολογούνται επίσης και ποιοτικά κριτήρια όπως ο περιορισµός των µετεπιβιβάσεων και άλλα που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας µέσων µαζικής µεταφοράς. 3. Οι προκηρύξεις πρέπει να περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών και την βαρύτητα των επιµέρους κριτηρίων αξιολόγησης. Άρθρο 29 Γενικοί κανόνες για τους διαγωνισµούς πρότυπα τεύχη συµβάσεων 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους διαγωνισµούς που αφορούν στην ανάθεση υπεραστικών επιβατικών µεταφορών, όπου προβλέπονται η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισµών, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, λόγοι αποκλεισµού διαγωνιζοµένων, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ο τρόπος ανάδειξης του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζοµένων, η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των διαγωνισµών και άλλες λεπτοµέρειες. Οι προκηρύξεις των επιµέρους διαγωνισµών προσαρµόζονται στις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και στους γενικούς κανόνες που θεσπίσει η εθνική ρυθµιστική αρχή.

18 2. Οι προκηρύξεις δύνανται να συνοδεύονται από πρότυπα συµβατικά τεύχη, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές συµβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων. Άρθρο 30 Συµβάσεις µε τους Αναδόχους 1. Η Εθνική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών συνάπτει συµβάσεις µε τους αναδόχους, µε βάση τα πρότυπα συµβατικά τεύχη και την προσφορά του αναδόχου. 2. Στις προκηρύξεις περιγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος καθώς και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται πριν την υπογραφή της συµβάσεως µε την αναθέτουσα αρχή. 3. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση των υπεραστικών οδικών υπεραστικών µεταφορών την ηµέρα που ορίζεται στην σύµβαση. Η ηµέρα αυτή θεωρείται ως αφετηρία του χρόνου διάρκειας της σύµβασης. 4. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ή αρνείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης εντός του οριζόµενου χρόνου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 5. Αν εκπέσει ο ανάδοχος που αναδείχθηκε από διαγωνιστική διαδικασία πριν υπογραφεί σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, αυτή δύναται είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά την τελική αξιολόγηση διαγωνιζόµενο ή αν αυτός δεν υπάρχει ή προσφορά του κρίνεται µη συµφέρουσα να προκηρύξει εκ νέου τον διαγωνισµό και να λάβει τα προβλεπόµενα µέτρα για την διαφύλαξη της συνεχούς παροχής δηµοσίων υπηρεσιών οδικών υπεραστικών µεταφορών επιβατών. Άρθρο 31 Εποπτεία των αναδόχων εκτέλεση των συµβάσεων 1. Η εποπτεία των αναδόχων ανατίθεται στις Περιφέρειες. 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο ανάδοχος συµµορφώνεται προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και επιβάλλουν στους αναδόχους τις κυρώσεις που προβλέπονται.

19 3. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτελέσεως των συµβάσεων από τους αναδόχους, την διαπίστωση των παραβάσεων και τα επιβαλλόµενα µέτρα άρσεως των παραβάσεων, επιβολής κυρώσεων, των αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων κατά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, τα είδη και τον τρόπο εκτέλεσης των κυρώσεων, την έρευνα παραπόνων των επιβατών καθώς και την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραµέτρων του προσφεροµένου µεταφορικού έργου. ΚΕΦ. Ε - ΕΘΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 32 Σύσταση 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων που συστήθηκε µε το άρθρο 22 1 του νόµου 3891/2010 µετονοµάζεται σε Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών. 2. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών εκτός από τις αρµοδιότητες που ορίζει ο νόµος 3891/2010 θα ασκεί και όσες αρµοδιότητες προβλέπονται από τον παρόντα νόµο. 3. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται αναφορά στην Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων θα νοείται από την ισχύ του παρόντος νόµου η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών. 4. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Άρθρο 33 Συγκρότηση 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών συγκροτείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και πέντε τακτικά µέλη, που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα ή διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα σιδηροδροµικών ή οδικών

20 µεταφορών. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όλα τα µέλη απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. 2. Τα µέλη της Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 περίπτωση η και 43Α του Κανονισµού της Βουλής. Η απόφαση διορισµού των µελών της Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της. 3. Η θητεία των µελών της Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση µέλους, διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Για τον διορισµό του νέου µέλους ακολουθείται η διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου. Μέχρι τον διορισµό νέου µέλους η Αρχή συνεδριάζει και αποφασίζει νοµίµως εάν παρευρίσκονται και µετέχουν στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα µέλη της. 4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους απασχόλησης. 5. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ρυθµιστικής Αρχής Χερσαίων Μεταφορών προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Με απόφαση της Αρχής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των Αντιπροέδρων. 6. Το άρθρο 23 του Ν. 3891/2010 καταργείται. Άρθρο 34 Αρµοδιότητες για τις οδικές υπεραστικές µεταφορές επιβατών 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει την αρµοδιότητα να θεσπίζει γενικούς κανόνες που αφορούν στο ρυθµιστικό πλαίσιο και διέπουν την οργάνωση και διαχείριση των υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών. 2. Ειδικότερα η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τα χαρακτηριστικά ποιότητας των παρεχοµένων υπεραστικών οδικών

21 µεταφορών επιβατών, εγκρίνει την τιµολογιακή πολιτική των αναδόχων, ρυθµίζει ζητήµατα διαλειτουργικότητας στο συνολικό δίκτυο, προδιαγραφές τροχαίου υλικού, ζητήµατα υποδοµών και εγκαταστάσεων. 3. Επίσης έχει την αρµοδιότητα να επεξεργάζεται και να ορίζει πρότυπα τεύχη των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης, να καθορίζει τους όρους και κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων και ανάθεσης καθώς και να καθορίζει πρότυπα σχέδια µε τους βασικούς όρους των συµβάσεων µε τους αναδόχους. 4. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες : - συνάπτει τις συµβάσεις µε τους αναδόχους για την παροχή δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών. - καθορίζει τα πρότυπα για την συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων και δεδοµένων που θα συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήµατος από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων - ασκεί έλεγχο της εφαρµογής και της αποδοτικής λειτουργία του συστήµατος, µέσω της επεξεργασίας των συγκεντρωµένων στοιχείων και δεδοµένων λειτουργίας, - αναθέτει ειδικών µελέτες Άρθρο 35 Αρµοδιότητες για τις υπεραστικές γραµµές χωρίς αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης 1. Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών καθορίζει τις γραµµές υπεραστικών µεταφορών για τις οποίες δεν υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Οι γραµµές αυτές καθορίζονται συγκεκριµένα, µε βάση το κριτήριο εξασφάλισης των διαπεριφερειακών συνδέσεων (συνδέσεις αστικών κέντρων περιφερειακών ενοτήτων διαφορετικών περιφερειών) και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους καθώς και η συγκεκριµένη διαδικασία, µε την οποία συγκοινωνιακός φορέας µπορεί να αναλάβει την εκτέλεση µεταφορικού υπεραστικού έργου στις γραµµές αυτές. 2. Η Ρυθµιστική Αρχή καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο «Φάκελος Αναγγελίας Εκτέλεσης Υπεραστικής Γραµµής χωρίς

22 αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης, ο οποίος υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους φορείς. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του Φακέλου η Αρχή εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση ή την απορρίπτει αιτιολογηµένα, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι και οι απαιτούµενες προδιαγραφές. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδει την άδεια λειτουργίας απελευθερωµένης γραµµής, η οποία έχει διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη, µετά το πέρας της οποίας θα πρέπει να ανανεώνεται, και είναι αµεταβίβαστη, 3. Η Ρυθµιστική Αρχή ορίζει τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν σε αυτήν οι φορείς λειτουργίας απελευθερωµένων γραµµών και εποπτεύει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων. 4. Η Ρυθµιστική Αρχή εξετάζει οποιεσδήποτε καταγγελίες περιέλθουν εις γνώση της σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων λειτουργίας απελευθερωµένων γραµµών από τον Ανάδοχο και επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 5. Η Ρυθµιστική Αρχή εξετάζει οποιαδήποτε άλλη πρόταση σύνδεσης αστικών κέντρων διαφορετικών περιφερειών µεταξύ τους ή µε συγκοινωνιακούς κόµβους ως προς τη συµβατότητά της µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο απελευθέρωσης και, εφόσον συντρέχουν οι θεσµικοί όροι, την εγκρίνει προκειµένου να ενταχθεί στις απελευθερωµένες γραµµές. Άρθρο 36. Αρµοδιότητες των Περιφερειακών Διοικήσεων 1. Οι Περιφέρειες υποβάλλουν στην Ρυθµιστική Αρχή τις προτάσεις τους συνοδευόµενες από σχετική µελέτη, µε το λεπτοµερή σχεδιασµό των δικτύων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών εντός των γεωγραφικών τους ορίων καθώς και τα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στις γραµµές του δικτύου αναλυτικά. 2. Οι Περιφέρεις έχουν την υποχρέωση µέχρι την να υποβάλλουν τις ολοκληρωµένες προτάσεις τους στην Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών. 3. Οι Περιφέρειες έχουν και τις εξής αρµοδιότητες :

23 - εποπτεύουν την καλή λειτουργία των υπεραστικών γραµµών, σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων µε τους αναδόχους - συλλέγουν τα στοιχεία λειτουργίας των γραµµών, σύµφωνα µε την τυποποίηση, τις οδηγίες και τη συχνότητα που θα έχουν καθορισθεί από την Ρυθµιστική Αρχή, και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις - διενεργούν µετρήσεις για την αποτύπωση του βαθµού ικανοποίησης των επιβατών και της αποτελεσµατικότητας παροχής υπηρεσιών, µε εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων - επιβάλλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις στους αναδόχους - εισηγούνται στην Ρυθµιστική Αρχή τροποποιήσεις στη λειτουργία του συστήµατος που κρίνουν αναγκαίες ΚΕΦ. ΣΤ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 37 Κατάργηση διάταξης Το έκτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 3891/2010 καταργείται. ΑΡΘΡΟ 38 Τροποποιήσεις άρθρων 28 του Ν. 3891/ Το άρθρο 28 τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής: «Η Ρ.Α.Χ.Μ. επιλαµβάνεται των διαφορών που ανακύπτουν για θέµατα της αρµοδιότητάς της και εκδίδει δεσµευτική για τα µέρη απόφαση εντός το πολύ δύο (2) µηνών από την υποβολή σε αυτήν όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζεται στον Κανονισµό Ακροάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ.». 2. Η παρ. 9 τροποποιείται ως ακολούθως: «Επεξεργάζεται και προτείνει νοµοθετικό πλαίσιο στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέµατα αρµοδιότητάς της». 3. Μετά την παρ. 17 προστίθενται παρ. 18, 19, 20 και 21 ως ακολούθως: «18. Διενεργεί ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, για τη διαπίστωση

24 παραβάσεων διατάξεων της σιδηροδροµικής νοµοθεσίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρµοδιότητα µε τον παρόντα νόµο. 19. Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα τα σχετικά µε τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 20. Εκδίδει κανονιστικές ή ατοµικές διοικητικές πράξεις µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και θέµα σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της. 21. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρµογής της κοινής συµφωνίας του άρθρου 14 παράγραφοι 3 έως 5 του Π.Δ. 41/2005 µεταξύ του Διαχειριστή Υποδοµής και του Δηµοσίου». 2. Το άρθρο 29 του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ακολούθως : 1. Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ο προϋπολογισµός της Ρ.Α.Χ.Μ. εγγράφεται υπό ίδιο φορέα στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Χ.Μ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών της, εισηγείται τον προϋπολογισµό της στον Υπουργό Οικονοµικών. 2. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται ετησίως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ρ.Α.Χ.Μ. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους κοινοποιούνται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Χ.Μ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ρ.Α.Χ.Μ., καθορίζονται υπέρ της Ρ.Α.Χ.Μ. ως πόροι, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, ανταποδοτικά τέλη επί των εσόδων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων από πάσης φύσεως µεταφορές, καθώς και επί των εσόδων διαχειριστή υποδοµής από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, υπολογιζόµενα ως ποσοστό επί των κοµίστρων ή τελών χρήσης της υποδοµής, κατά περίπτωση, ή µε άλλο τρόπο. Με την ίδια απόφαση

25 καθορίζονται το ύψος των τελών, τα όργανα, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια». 2. Μετά την παρ. 3 προστίθενται παρ. 4, 5, 6 και 7 ως ακολούθως: «4. Στους πόρους της Ρ.Α.Χ.Μ. περιλαµβάνονται, επίσης, τα ποσά που εισπράττονται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτον ως χρηµατική ποινή ή δικαστικό πρόστιµο σε σχέση µε τις αρµοδιότητές της, καθώς και τα πρόστιµα που η Ρ.Α.Χ.Μ. επιβάλλει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος. Στην Ρ.Α.Χ.Μ. αποδίδεται και περιέρχεται κάθε άλλο ποσό, που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, όπως επιδοτήσεις προγραµµάτων κλπ. 5. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόµενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνοµα και για λογαριασµό της Ρ.Α.Χ.Μ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς αυτής, την διαχείριση των οποίων έχει η Ρ.Α.Χ.Μ., σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. 6. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Ρ.Α.Χ.Μ., εκάστου έτους, προκύπτει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (έσοδα-έξοδα), ποσοστό του αποτελέσµατος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό ως δηµόσιο έσοδο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,. Το αποδιδόµενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το υπόλοιπο ποσοστό, που παραµένει στην Ρ.Α.Χ.Μ., µπορεί να διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της. 7. Ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης της Ρ.Α.Χ.Μ. καθορίζεται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Χ.Μ., η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 25 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει». 3. Το άρθρο 31 παράγραφος 1, εδάφιο α του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως εξής: «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

26 1. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Χ.Μ., θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.» 4. Το άρθρο 32 του Ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητικές Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, της σχετικής σιδηροδροµικής νοµοθεσίας, των συστάσεων για συµµόρφωση της Ρ.Α.Χ.Μ., των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή µη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό αίτηµά της, η Ρ.Α.Χ.Μ. κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει την δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 2. Η Ρ.Α.Χ.Μ. δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, να απαιτήσει την παύση της παράβασης, είτε αµέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και να λαµβάνει κατάλληλα και αναλογικά µέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση για συµµόρφωση σε συγκεκριµένη διάταξη της νοµοθεσίας µε προειδοποίηση επιβολής προστίµων σε περίπτωση υποτροπής. β) Πρόστιµο από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπαίτιου κατά την τρέχουσα ή την προηγούµενη της παράβασης χρήση. 3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων του νοµοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγησης των προβλεποµένων αδειών, η Ρ.Α.Χ.Μ. µπορεί να αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρ.Α.Χ.Μ. µπορεί να επιβάλλει αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόµη και εάν η παράβαση έχει µετέπειτα παύσει να υφίσταται.

27 4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγωνισµού στην αγορά των σιδηροδροµικών υπηρεσιών, η Ρ.Α.Σ δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, να επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο Ν. 3959/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις. 5. Η απόφαση της Ρ.Α.Χ.Μ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρ.Α.Χ.Μ. δεν δηµοσιοποιεί την απόφαση ή τµήµα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και µε οποιονδήποτε τρόπο. 6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίµου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Χ.Μ., το πρόστιµο µειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Χ.Μ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείµενης σιδηροδροµικής νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα στη λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόµων, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαµβάνεται µετά από ακρόαση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Η απόφαση της Ρ.Α.Χ.Μ. περί των προσωρινών µέτρων είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών µέτρων καθορίζεται µε τον Κανονισµό Ακροάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ή µε την οριστική της απόφαση, η Ρ.Α.Χ.Μ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Χ.Μ. έχουν ισχύ µέγιστης διάρκειας τριών µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να παραταθεί για ακόµη τρεις µήνες.

28 8. Τα ανωτέρω πρόστιµα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνοµα και για λογαριασµό της Ρ.Α.Χ.Μ. και αποδίδονται σε αυτήν. Η Ρ.Α.Χ.Μ. µπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίµου σε δόσεις». 5. Το άρθρο 33 παράγραφος 2 του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «Τα πρόστιµα που επιβάλλονται εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνοµα και για λογαριασµό της Ρ.Α.Χ.Μ. και αποδίδονται σε αυτήν». 1. Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Η Ρ.Α.Χ.Μ. µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος». 6. Το άρθρο 34 του Ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ένδικα βοηθήµατα 1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών ατοµικών διοικητικών αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 2. Η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόµενων αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., εκτός εάν, µετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν µέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών, που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα, απαιτείται η κατάθεση στην Ρ.Α.Χ.Μ. ποσού ίσου µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόµενου προστίµου, το οποίο

29 ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Η Ρ.Α.Χ.Μ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά µε τα θέµατα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθµό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών µέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος». 7. Μετά το άρθρο 34 του Ν. 3891/2010 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής: «Άρθρο 34Α «Προσθήκη και τροποποίηση διατάξεων 1. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδροµικής επιχείρησης». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ως Ρυθµιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών». 2. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 µε τίτλο «Άδειες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται µε «Φορέα Χορήγησης Άδειας». 3. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συµβούλιο Σιδηροδρόµων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών. 4. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδροµικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α ) δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη Τρίτη 1 Απριλίου 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί ση λέξη ή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθµατα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα) Μαθµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα

Άνθρωπος και οικοσυστήµατα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Άνθρωπος και οικοσυστήµατα. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ καθορίζεται α) από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Γεράκι. Μελίγκρα Σκαθάρι Κάμπια

Γεράκι. Μελίγκρα Σκαθάρι Κάμπια ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

WRO 2015. Ορειβασία (Mountaineering)

WRO 2015. Ορειβασία (Mountaineering) WRO 2015 Κανονική Κατηγορία Λύκειο Περιγραφή του παιχνιδιού, κανόνες και βαθμολογία Ορειβασία (Mountaineering) (Μετάφραση στα Ελληνικά: Κλαδογένης Δημήτριος & Δανελλάκης Δημήτριος) Περιεχόμενα 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα