Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο"

Transcript

1

2 έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή Διεθνείς απαιτήσεις Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εθνική Ελληνική Νομοθεσία Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Nέο Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο Δασικό και Αγροτικό Θεσμικό Πλαίσιο Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτιστικής κληρονομιάς Κοινωνικοοικονομικό Θεσμικό Πλαίσιο Μέσα Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Μέσα Γενικού Σχεδιασμού Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους Σταθμούς Συμπίεσης Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους αγωγούς Εργατική Νομοθεσία-Υγιεινή και Ασφάλεια στην Ελλάδα Κύρια Νομοθεσία για Φυσικό Αέριο Διαδικασία Έγκρισης ΜΠΕ- Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Διεθνείς Συμβάσεις Διασυνοριακή Κοινοποίηση και Διαβούλευση (Σύμβαση Εspoo) 20 Λίστα Πινάκων Πίνακας 3-1 Απαιτήσεις Επίδοσης ΕΤΑΑ και σχετικά Μέτρα Συμμόρφωσης 4 Πίνακας 3-2 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 11 Πίνακας 3-3 Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες που υπογράφηκαν/ επικυρώθηκαν από την Ελλάδα 19 Λίστα Σχημάτων Σχήμα 3-1 Ευρωπαϊκή Διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8

3 έργου: Σελίδα 3 από ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1 Εισαγωγή Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο και στους Κανονισμούς των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που θα εφαρμοσθούν στη διαχείριση και στις δραστηριότητες του έργου. Παρακάτω συνοψίζονται οι ισχύουσες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις καθώς και το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και οι διάφορες Διεθνείς Συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα. Για να ενισχυθεί η συνοχή και η ομοιομορφία του έργου του ΤΑΡ, όλες οι πιθανές επιπτώσεις κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού θα αξιολογούνται με βάση την αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία και το περιβαλλοντικό πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ετοιμάσθηκε ώστε να είναι σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία, με τις Διεθνείς Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις και κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις απόδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Επιπλέον, η σημασία της Σύμβασης του Espoo για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο αναγνωρίζεται για το έργο του TAP. Στην Ενότητα περιλαμβάνει μια περιγραφή της διαδικασίας έγκρισης ΜΠΚΕ στην Ελλάδα, και μια περίληψη των βασικών κανονισμών και προτύπων που ισχύουν για το έργο του TAP στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η σημασία της υλοποίησης του Έργου αντανακλάται στην Διακυβερνητική Συμφωνία ανάμεσα στη Δημοκρατία της Αλβανίας, την Ελληνική Δημοκρατία και την Ιταλική Δημοκρατία σχετικά με το έργο ΤΑΡ. 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις Η εταιρεία ΤΑΡ AG με τη δέσμευση της για το περιβάλλον και τις κοινότητες που επηρεάζονται από το έργο, έχει υιοθετήσει τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ, ως κύρια και Διεθνή πρότυπα προς συμμόρφωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του έργου. Οι Aπαιτήσεις

4 έργου: Σελίδα 4 από 21 Επίδοσης της ΕΤΑΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε άλλες Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών, όπως αυτές του Διεθνή Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC) και της Παγκόσμιας Τράπεζας 1. Ο Πίνακας 3-1 συνοψίζει τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ και τα ειδικά μέτρα που έχει υιοθετήσει η εταιρεία ΤΑΡ AG για να ακολουθήσει αυτές. Πίνακας 3-1 Απαίτηση Απαιτήσεις Επίδοσης ΕΤΑΑ και σχετικά Μέτρα Συμμόρφωσης Μέτρα συμμόρφωσης που υιοθετήθηκαν από το ΤΑΡ PR 1: Περιβαλλοντική και κοινωνική Αξιολόγηση και Διαχείριση PR 2: Εργασία και Συνθήκες εργασίας H ΤΑΡ AG έχει δημιουργήσει μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της υλοποίησης των ΜΠΚΕ με συνεπή και διαφανή τρόπο, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) σε κάθε μία από τις τρείς χώρες (Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθεμιάς από τις χώρες αυτές, της ΕΕ και της ΕΤΑΑ. H ΤΑΡ AG έχει θεσπίσει μια σαφή διακυβέρνηση μέσα από σειρά γενικών εγγράφων καθοδήγησης. Καθίσταται γνωστό, ότι τα επί μέρους έγγραφα εμπεριέχονται στο σύνολο των εγγράφων που περιλαμβάνονται στα ΣΠΚΔ (αποτελούν μέρος της παρούσας ΜΠΚΕ) ή εφόσον δεν υπάρχουν, συνιστάται να αναπτυχθούν ως αυτόνομα έγγραφα, ώστε να διασφαλισθεί η συνέπεια με τις απαιτήσεις της παρούσης απαίτησης PR2. Αυτά τα έγγραφα είναι σημαντικά για τη παροχή κάθε (τεχνικής και διοικητικής) λεπτομέρειας κατά την παράδοση του έργου, καθώς επίσης για τη διασφάλιση του καθεστώτος δράσης του ΤΑΡ και των απαιτήσεων της ΕΤΑΑ. Πρόσθετα έγγραφα ή μέτρα θεωρούνται επίσης σημαντικά για το θέμα της διαχείρισης των εργαζομένων στο έργο σε σχέση με τους μισθούς και πακέτα παροχών. Προβλέψεις έχουν γίνει για πολλά από αυτά τα μέτρα, ιδίως στο πλαίσιο της κοινωνικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης λόγω του έργου. PR3: Πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης PR 4: Υγιεινή Ασφάλεια και Προφύλαξη της Κοινότητας PR 5: Απόκτηση γης, μη εθελούσια μετεγκατάσταση πληθυσμού και Οικονομική Εκτόπιση PR 6: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και Αειφόρος Διαχείριση H ΤΑΡ AG έχει κάνει γενική προσπάθεια αποφυγής, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία, τις κοινότητες και το περιβάλλον. Στην ΜΠΚΕ αποδίδεται η προσέγγιση προς επίτευξη των προαναφερόμενων. Στον κατάλογο των μέτρων αντιμετώπισης (ΣΠΚΔ) θα γίνεται αναφορά στο μηχανισμό, μέσω του οποίου η δέσμευση του ΤΑΡ για τη συγκεκριμένη απαίτηση μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως. Τα μέτρα θα προταθούν για εξέταση στην κατάλληλη φάση ανάπτυξης του έργου, για να εξασφαλίσει τη συνοχή με τις απαιτήσεις της PR3. Η TAP AG έχει δεσμευτεί για την αποφυγή, κατά το δυνατό, την ελαχιστοποίηση ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Η ΜΠΚΕ και τα ΣΠΚΔ διασφαλίζουν τη συνέχεια κατά την παράδοση του έργου, σε σχέση με την παρούσα δέσμευση. Επιπρόσθετα μέτρα έχουν επισημανθεί ως μια περαιτέρω σαφής προσέγγιση της διακυβέρνησης, σε συμφωνία με την PR4. Αναγνωρίζεται, ότι τέτοια μέτρα μπορεί να προταθούν αργότερα σε μεταγενέστερη φάση της εξέλιξης του έργου και ειδικότερα μέσω των ΣΠΚΔ. Η ΤΑΡ AG ανέλαβε τη δέσμευση να εξασφαλίσει την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της οικονομικής και φυσικής αναστάτωσης που προκύπτουν από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου. Με τη διαδικασία βελτίωσης της διαδρομής του αγωγού επιχειρήθηκε η αποφυγή μη ηθελημένων μετεγκαταστάσεων (πληθυσμού και επικειμένων) και αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Μη ηθελημένη μετεγκατάσταση δεν προβλέπεται προς το παρόν. Η λεπτομερής διακυβέρνηση υπάρχει για να καθοδηγήσει την απόκτηση γης, με βάση τη συναίνεση που βασίζεται στην ελευθερία και τη πληροφόρηση των κοινοτήτων. Η TAP AG έχει εγκαταστήσει τη διακυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση PR6. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας προσδιορισμός των συνολικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα τοπικά ενδιαιτήματα της 1 Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (2007), Γενικές Κατευθύνσεις Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, 30 Απριλίου 2007, ιστότοπος [πρόσβαση: 10/01/12]

5 έργου: Σελίδα 5 από 21 Απαίτηση των Φυσικών Πόρων Μέτρα συμμόρφωσης που υιοθετήθηκαν από το ΤΑΡ χώρας. Τα μέτρα αντιμετώπισης έχουν συνταχθεί για να εξασφαλιστεί η δέσμευση «καμία καθαρή απώλεια» της βιοποικιλότητας κάθε χώρας και κατά μήκος του αγωγού, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΤΑΡ AG. Αυτό θα εξετασθεί κατά το στάδιο της οικολογικής εκτίμησης της ΜΠΚΕ. Τα ΣΜΚΔ δημιουργούν μηχανισμό για την επιβεβαίωση των προαναφερομένων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συμβάσεις σχετικά με την κατασκευή του έργου, ορίζουν σαφώς ότι τα συμβαλλόμενα μέλη πρέπει να τηρούν τους όρους της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης του ΤΑΡ. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις βέλτιστες τεχνικές η στα ΣΜΚΔ, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως από κάθε εργολάβο. PR 7: Γηγενείς Πληθυσμοί Η απαίτηση RP10 δίνει λεπτομέρειες μιας ισχυρής προσέγγισης της διακυβέρνησης στην εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Ενώ προβλέπεται μία συστηματική διαδικασία για την εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέλη, από όλες τις κατευθύνσεις, δεν υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης ή ειδικά μέτρα του έργου σαν αναγκαίοι για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη απαίτηση PR7. Κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης αναγνώρισης των ενδιαφερομένων μερών και τη διαδικασία χαρτογράφησης, προσδιορίσθηκε ότι δεν υπάρχει γηγενής πληθυσμός 2 που θα επηρεαστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου. Οπότε, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών του γηγενούς πληθυσμού. PR 8: Πολιτιστική Κληρονομιά PR 9: Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί PR 10: Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών Σαφής και ισχυρή διακυβέρνηση υπάρχει στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά μήκος του αγωγού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PR8. Η προσέγγιση 5 φάσεων που περιγράφεται από την ΤΑΡ AG, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προβλέψιμες επιπτώσεις, είτε αποφεύγονται, είτε ελαχιστοποιούνται και αντιμετωπίζονται. Η πρόβλεψη γίνεται απόλυτα σαφής για την ανακάλυψη τυχαίων αρχαιολογικών ευρημάτων και την επαρκή εξασφάλιση και αποτελεσματική διαχείριση των ευρημάτων αυτών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά προβλέπεται ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής λεπτομερών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της PR8 κατά τη διάρκεια του έργου. Η PR9 δεν θεωρείται εφαρμοστέα στο πλαίσιο του ΤΑΡ, οπότε οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία σε αυτό το έργο. Υπάρχει μία σαφής και ισχυρή έμφαση που δίνεται από την ΤΑΡ AG για ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη τη διάρκεια του έργου δηλαδή, κατά την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του. Υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί διακυβέρνησης για να καθοδηγήσουν την εμπλοκή αυτή. H ΤΑΡ AG έχει ρητή δέσμευση για ελεύθερη, εκ των προτέρων ενημερωμένη συμμετοχή, σύμφωνα με PR10 και όλες τις σχετικές απαιτήσεις. Η Μελέτη Οριοθέτησης της ΜΠΚΕ και η Έκθεση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΚΕ, αποτελούν διαδικασίες εμπλοκής που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα και έχουν μελλοντικά προγραμματισθεί για τη διάρκεια της ολοκληρωμένης ΜΠΚΕ και του έργου. 2 ΕΤΑA: Η κατευθυντήρια οδηγία Γηγενής πληθυσμοί (Νοέμβριος 2010) προσδιορίζει ότι ο όρος Γηγενείς Πληθυσμοί χρησιμοποιείται σε τεχνική βάση για την αναφορά σε κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές μειονοτικές ομάδες, διακεκριμένες μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών κοινοτήτων, οι οποίες επιδεικνύουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε διαφορετικό βαθμό (όπως αναφέρεται στην κατευθυντήρια οδηγία), βλ. σχετικά και στην ιστοσελίδα [πρόσβαση: ]

6 έργου: Σελίδα 6 από Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εισήχθη για πρώτη φορά το 1985 στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (85/337/EE) και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομικός όρος ΜΠΕ είναι ταυτόσημος με τον όρο ΜΠΚΕ που χρησιμοποιείται στο έργο ΤΑΡ. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα από ιδιωτικά και δημόσια έργα, που εμφανίζονται στα Παραρτήματα-Ι και ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ενώ το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο έργων για τα οποία η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι υποχρεωτική, το Παράρτημα-ΙΙ ορίζει τις κατηγορίες των έργων, όπου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι προαιρετική και στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών της Κοινότητας. Η Οδηγία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 1985, έχει τροποποιηθεί τρείς φορές: Η Οδηγία 97/11/ΕΕ έφερε την Οδηγία για τη ΜΠΕ σε συμφωνία με τη Σύμβαση Espoo του ΟΗΕ, σε διασυνοριακό πλαίσιο. Η Οδηγία του 1997 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις ΜΠΕ, αυξάνοντας τα είδη και τον αριθμό των έργων όπου καθίσταται υποχρεωτική η εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Παράρτημα-Ι). Επίσης προβλέπεται νέο καθεστώς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των νέων κριτηρίων επιλογής (που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα-ΙΙΙ) για τα έργα του Παραρτήματος-ΙΙ και καθόρισε τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Η Οδηγία 2003/35/ΕΕ επιδίωξε να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις της Οδηγίας για τη ΜΠΕ με τη σύμβαση του Aarhus, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και Η Οδηγία 2009/31/ΕΕ τροποποίησε τα Παραρτήματα-Ι και ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ΜΠΕ, προσθέτοντας τα έργα που σχετίζονται με τη μεταφορά, τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ). Η αρχική Οδηγία του 1985 και οι τρείς τροποποιήσεις της, έχουν πλέον κωδικοποιηθεί στην Οδηγία 2011/92/EΕ της 13 Δεκεμβρίου 2011.

7 έργου: Σελίδα 7 από 21 Ο σκοπός των Οδηγιών είναι να επιβεβαιώσει ότι τα σχέδια, τα προγράμματα και τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλλονται σε Περιβαλλοντική Εκτίμηση, πριν από την έγκριση ή την αδειοδότηση τους. Το έργο του ΤΑΡ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι, διάταξη 16 (αγωγοί μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών προϊόντων, διαμέτρου μεγαλύτερης των 800 mm και μήκους μεγαλύτερου των 40 χιλιομέτρων), της Οδηγίας για τη ΜΠΕ και ως εκ τούτου απαιτείται να υποβληθεί υποχρεωτικά αναλυτική ΜΠΕ. Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το έργο πρέπει να εκτιμηθεί βάσει της ΜΠΕ πριν την αδειοδότηση του. Παρά το γεγονός, ότι ειδικές διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατώνμελών, οι κύριες φάσεις της διαδικασίας της ΜΠΕ είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σχήμα 3-1 απεικονίζει ένα διάγραμμα με τις φάσεις των διαδικασιών της ΜΠΕ, διακρίνοντας τις υποχρεωτικές φάσεις (με κίτρινο χρώμα) από τις προαιρετικές (χωρίς χρώμα).

8 έργου: Σελίδα 8 από 21 Σχήμα 3-1 Ευρωπαϊκή Διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συντάχθηκε με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (2011)

9 έργου: Σελίδα 9 από Εθνική Ελληνική Νομοθεσία Εισαγωγή Το έργο του TAP στην Ελλάδα κατασκευάζεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς καθώς και με την Οδηγία ΜΠΕ της ΕΕ και τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ. Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη περιγραφή της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται η σημαντική κύρωση της Διακρατικής Συμφωνίας ανάμεσα στη Δημοκρατία της Αλβανίας, την Ελληνική Δημοκρατία και την Ιταλική Δημοκρατία, σχετικά με το έργο του Διαδριατικού Αγωγού: Νόμος 1650/1986 αποτελεί τη βασική νομοθετική διάταξη για τη προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σχετικά Άρθρα με τη διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι το Άρθρο 3 (Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων), το Άρθρο 4 (Έγκριση περιβαλλοντικών όρων) και το Άρθρο 5 (Περιεχόμενο και δημοσιότητα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Πάντως, τα περισσότερα από τα άρθρα του Νόμου 1650/1986 έχουν αντικατασταθεί από τον νέο Νόμο 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων.ειδικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω αναθεωρήσεις. Νόμος 4014/2011 ο νόμος αυτός καθορίζει το νέο πλαίσιο για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο νόμος αυτός αναθεωρεί πολλές από τις υφιστάμενες διαδικασίες και νομοθετικά κείμενα που διέπουν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι αναθεωρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατάταξη έργων, περιεχόμενα των εκθέσεων που σχετίζονται με τη ΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένης του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, τη δημόσια διαβούλευση και δημοσιοποίηση. Ο Νόμος 4014/2011 εξουσιοδοτεί την έκδοση πλήθους νέων διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ, ΥΑ, ΠΔ κλπ) που θα διέπουν και θα περιγράφουν τις προαναφερθείσες αναθεωρήσεις. Η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει και την Άδεια επέμβασης σε Δασικές Περιοχές. Οι διαδικασίες έγκρισης καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση /2013. Υπουργική Απόφαση 1958/2012. Η ΥΑ αυτή κατηγοριοποιεί όλες τις δραστηριότητες για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τροποποιήθηκε από την ΥΑ 20741/2012. Σύμφωνα με την ΥΑ αυτή, το έργο του TAP στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ως έργο υποκατηγορίας Α1 (Ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, α/α 1: Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις).

10 έργου: Σελίδα 10 από 21 Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 Η απόφαση αυτή θεσπίστηκε με στόχο την ενεργοποίηση και εφαρμογή των προαναφερθέντων Άρθρων 3, 4 και 5 του Νόμου 1650/1986 και ταυτόχρονα την εφαρμογή των Οδηγιών της 84/360/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και 85/337/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον). Περιγράφει το περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την κατηγορία της δραστηριότητας που θα υλοποιηθεί. Η ΚΥΑ αναφέρεται συγκεκριμένα στις δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β, καθώς και στη περιγραφή και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, ορίζονται και περιγράφονται τα κεφάλαια που θα πρέπει να περιλαμβάνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων εγγραφών, χαρτών και υλικών τεκμηρίωσης. Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/703/Φ104/2003 Η ΚΥΑ αυτή ορίζει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΥΑ καθορίζει: o o o τις απαραίτητες διαδικασίες της ΜΠΕ μέχρι την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, τις αρμόδιες αρχές (ή εμπλεκόμενους φορείς) το γενικό περιεχόμενο των ΜΠΕ για όλες τις εγκαταστάσεις (τα ειδικά κεφάλαια περιγράφονται στην ΚΥΑ 69269/5387/1990) Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 Η ΚΥΑ αυτή καθορίζει τη διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όσο εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης που ορίζεται στον Νόμο 4014/2011, η ΚΥΑ αυτή παραμένει εφαρμοστέα. Υπουργική Απόφαση 15277/12 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1077/B/ ) Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης. Οδηγία 2010/75/ΕΕ δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία αλλά θεωρείται εφαρμοστέα από τις Ελληνικές αρχές, Η Οδηγία αυτή καλύπτει τις εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες όπως μονάδες καύσης.

11 έργου: Σελίδα 11 από 21 Πίνακας 3-2 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Είδος Αριθμός Έτος Αντικείμενο Νόμος ΚΥΑ / Προστασία περιβάλλοντος Ταξινόμηση έργων και περιεχόμενο ΜΠΕ Νόμος Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΑ Κατάταξη έργων ΥΑ Κατάταξη έργων ΚΥΑ 37111/ Συμμετοχή του κοινού ΥΑ Διαδικασία απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Συντάχθηκε από την ERM (2012) Νόμος 4145/2013 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με το έργο του Διαδριατικού Αγωγού. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προάγουν, θα επιτρέψουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του Έργου ΤΑΡ και στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστούν και θα συντονιστούν μεταξύ τους Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Η διαδικασία για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στην Ελλάδα, για έργα όπως το προτεινόμενο, συνοψίζεται στις παρακάτω φάσεις (σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία): Εκτίμηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: ο φορέας θα πρέπει να καταθέσει τη ΜΠΕ για το έργο στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Έλεγχος πληρότητας: η ΕΥΠΕ θα ελέγξει την πληρότητα της ΜΠΕ και μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες πληροφορίες, πριν από την προώθηση της ΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές, Γνωμοδότηση από τις αρχές: γνωμοδότηση/απάντηση από τις κεντρικές Αρχές ή άλλα αρμόδια υπουργεία ή οργανισμούς ή τοπικές Υπηρεσίες, Γνωμοδότηση από το κοινό: το έργο παρουσιάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια μιας ανοικτής ακρόασης, όπου οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): η ΕΥΠΕ θα μελετήσει τις γνωμοδοτήσεις (αρχών και κοινού) και θα εκδώσει την απόφαση, η οποία μπορεί να συνυπογράφεται και από άλλα αρμόδια Υπουργεία.

12 έργου: Σελίδα 12 από 21 Δημοσίευση της απόφασης: δημοσίευση της απόφασης μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο νέος Νόμος 4014/2011 εισάγει ένα εθελοντικό βήμα Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Στην περίπτωση όπου κατατεθεί, ο φάκελος του ΠΠΠΑ υποβάλλεται προς εξέταση στην Ειδική Περιβαλλοντική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πριν από την έκδοση της γνωμοδότησης, η αρμόδια Υπηρεσία ζητάει την γνωμάτευση των υπολοίπων αρμόδιων αρχών όπως Κυβερνητικών Οργανισμών (Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, υπολοίπων τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κλπ), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών, μέσα από τα Περιφερειακά Συμβούλια, λαμβάνοντας υπόψη τους εμπλεκόμενους δήμους και άλλα τρίτα μέρη) και Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς (όπως Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών). Η εταιρεία ΤΑΡ AG αντί αυτού εκπόνησε την Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ. Η Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ δόθηκε στις αρχές για ενημέρωση και η διαβούλευση έλαβε χώρα με εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές δημόσιες αρχές, Nέο Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο Ο πρόσφατος νόμος για τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Ν.4014/11 ΦΕΚ 209/A/ ) βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, αλλάζοντας το περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο. Τα βασικά σημεία του νέου Ελληνικού Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου είναι τα εξής: Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν υφίσταται στη Περιβαλλοντική Αδειοδοτική Διαδικασία. Ο νόμος συνιστά την προαιρετική διαδικασία για Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), μόνο στη περίπτωση ο φορέας του έργου το επιλέξει. Στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς όρους που αφορούν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτό το προαιρετικό βήμα χαρακτηρίζεται, σαν Οριοθέτηση Περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων θα εκτιμώνται από ένα νέο σώμα Ανεξάρτητων Αξιολογητών.

13 έργου: Σελίδα 13 από 21 Εισαγωγή νέων διαδικασιών για Δημόσια Διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Σε αυτό το απόσπασμα, όλες οι περιβαλλοντικές πληροφορίες του έργου θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Καθορισμός νέων διαδικασιών για τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων. Στη περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Σχεδιασμού του έργου, μετά την έκδοση και την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τεχνικού Σχεδιασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις μία Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη. Στην περίπτωση που αγωγός διέρχεται από περιοχές του δικτύου Natura 2000, μία ειδική οικολογική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Οι Άδειες Διαχείρισης και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, Διαχείρισης Επικινδύνων και μη Επικινδύνων Αποβλήτων, θα αποτελούν τμήμα των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και οι αντίστοιχες μελέτες τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων. Αίτηση για Πράξη Χαρακτηρισμού των Δασικών Εκτάσεων. Μεταβατικές Διατάξεις: Προκαταρκτικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχαν κατατεθεί πριν την εισαγωγή του νέου νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τη παλιά νομοθεσία, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του έργου ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία να ενταχθεί στις νέες διατάξεις Δασικό και Αγροτικό Θεσμικό Πλαίσιο Οι Δασικές Υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γνωμοδοτούν και αποστέλλουν την απάντηση τους στην αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία. Μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, οι κύριες άδειες που εκδίδονται είναι οι ακόλουθες: Πρωτόκολλο εγκατάστασης σε δασικές περιοχές. Άδεια υλοτομίας και Άδεια Aποκατάστασης Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις καλλιέργειες, κατά τη φάση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα γνωμοδοτήσουν και θα αποστείλουν την απάντηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

14 έργου: Σελίδα 14 από Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτιστικής κληρονομιάς Η προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθορίζεται από το νόμο Ν. 3028/02. Κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες γνωμοδοτούν και στέλνουν την απάντηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Πιο ειδικά τεχνικά ζητήματα σε σχέση με τα μνημεία και τις αρχαιοτήτες, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας, καλύπτονται από ξεχωριστές διαδικασίες αδειοδότησης, μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Κοινωνικοοικονομικό Θεσμικό Πλαίσιο Δεν υπάρχει ειδική Εθνική κοινωνικοοικονομική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία της ΜΠΕ στην Ελλάδα, ωστόσο τα θέματα που αφορούν το πληθυσμό των κοινοτήτων, την υγεία τους, καθώς και την επαγγελματική τους ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον, καλύπτονται εν μέρει από τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Υπό το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, Νόμος 2282/01 (ο αποκαλούμενος Κώδικας Απαλλοτριώσεων) ορίζεται η απαλλοτρίωση γης καθώς και η ακούσια εγκατάσταση δικαιωμάτων δουλείας σε ιδιωτικές εκτάσεις. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα έργα Εθνικής Σημασίας και Δημοσίου Συμφέροντος όπως ορίζεται από το Ν. 4001/11. Εκτός από τη συμμόρφωση με αυτές τις εθνικές απαιτήσεις και νομικές υποχρεώσεις, η εταιρεία TAP AG έχει δεσμευτεί σε έναν αριθμό περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποχρεώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, οι οποίες διασφαλίζουν την αποφυγή, των αρνητικών επιπτώσεων στους ανθρώπους, στα δικαιώματά τους, στα μέσα διαβίωσης, στον πολιτισμό και το περιβάλλον, ή όπου η αποφυγή είναι αναπόφευκτη, την ελαχιστοποίηση, την άμβλυνση, την αντιστάθμιση και την αποζημίωση. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, οι Απαιτήσεις Επίδοσης της ΕΤΑΑ καθορίζουν την απόκτηση γης, την ακούσια μετεγκατάσταση, την οικονομική μετακίνηση, και απαιτούν ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές σχέδιο αποκατάστασης των μέσων διαβίωσης το οποίο προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας και θα ανακοινωθεί αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Συμφωνία Κυβέρνησης Υποδοχής, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ της TAP AG και το Ελληνικό Κράτος.

15 έργου: Σελίδα 15 από 21 Υπό αυτή τη γενική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία, ο ΤΑΡ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός κτηματολογίου για το Έργο σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και σε στενή συνεργασία με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, διεξάγοντας μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτίμησης υψηλής ποιότητας. Ο ΤΑΡ θα αποκτήσει ιδιοκτησία μόνο για τις υπέργειες εγκαταστάσεις, και σκοπεύει στην απόκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης στη γη για την εγκατάσταση του αγωγού και δουλείας μέσω διαπραγματεύσεων με τους οικισμούς και έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει την επιλογή της απαλλοτρίωσης και της υποχρεωτικής δουλείας μόνο σε περίπτωση όπου οι διαπραγματεύσεις καλής θέλησης έχουν αποτύχει Μέσα Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Μέσα Γενικού Σχεδιασμού Το σύστημα του σχεδιαζόμενου αγωγού, πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα Εθνικά, Περιφερειακά και τοπικά σχέδια. Γενικά, ο Περιφερειακός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα, δεν παρέχουν καμία προδιαγραφή σχετικά με τη διέλευση, το σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός αγωγού. Ενώ ο Περιφερειακός Σχεδιασμός ασχολείται με τις γενικές κατευθύνσεις σχετικά με τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, η Πολεοδομία καθορίζει το χαρακτηρισμό των χρήσεων γης. Μία ανάλυση συμβατότητας της διέλευσης και των εγκαταστάσεων του έργου με προβλέψεις χωρικού σχεδιασμού και περιορισμών πρέπει να συμπεριληφθεί στη διαδικασία της ΜΠΕ. Τα κύρια μέσα σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Κ.Υ.Α.6876/4871/ ΦΕΚ. 128/A/ ), υποδηλώνει τη σημασία των δικτύων φυσικού αερίου και των υποδομών, για τη στρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα: Άρθρο 6 (Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών): Παρ Β.1(δ) Ενίσχυση του Διεθνούς ρόλου της Ελλάδας ως κέντρο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου.

16 έργου: Σελίδα 16 από 21 Παρ.Β.2(γ) Διασύνδεση του Συστήματος Υψηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου με την Ιταλία, ΠΓΔΜ, Αλβανία και προσθήκη νέων υποδομών: Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο του νόμου, ενώ η κατασκευή νέων αγωγών διασύνδεσης, περιγράφεται σαν ένας από τους άξονες ανάπτυξης της χώρας. Ο ΤΑΡ είναι συμβατός με αυτό το στόχο. Το έργο αναπτύσσεται στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν και δεν υπάρχουν αναφορές για το έργο του ΤΑΡ στα Περιφερειακά Σχέδια, υπάρχουν όμως άρθρα που αναφέρονται στις ενεργειακές διασυνδέσεις των αγωγών φυσικού αερίου: Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κ.Υ.Α 674/2004 (ΦΕΚ218/B/ ): αναφέρεται στο Φυσικό Αέριο ως βασική υποδομή για τη πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κ.Υ.Α 26295/2003(ΦΕΚ1472/B/ ): o Άρθρο 3, παρ (ενέργεια): οδηγίες διασύνδεσης με Διεθνή Ενεργειακά Δίκτυα Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κ.Υ.Α 29310/2003(ΦΕΚ1471/B/ ): o Άρθρο 3, παρ ( ενέργεια) και παρ : γίνεται αναφορά στο δίκτυο του Φυσικού Αερίου σαν βασικό παράγοντα ανάπτυξης Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους Σταθμούς Συμπίεσης Ένας σταθμός συμπίεσης ισχύος περίπου ΜW (2 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 συμπιεστής σε εφεδρεία ισχύος 15 MW έκαστος) προβλέπεται για τη φάση δυναμικότητας 10 bcm ετησίως στην ευρύτερη περιοχή των Κήπων. Για την φάση των 20 bcm ετησίως στην Ελλάδα ένας δεύτερος σταθμός συμπίεσης δυναμικότητας περίπου MW (4 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 συμπιεστής σε εφεδρεία ισχύος 25 MW έκαστος) θα βρίσκονται στην περιοχή των Σερρών (GCS01). Επιπλέον, ο GCS00 θα επεκταθεί από 30 MW σε περίπου MW (5 συμπιεστές σε λειτουργία και 1 σε εφεδρεία ισχύος 15 MW έκαστος). Οι δύο σταθμοί συμπίεσης βρίσκονται σε περιοχές εκτός καθορισμένων ορίων χρήσεων γης. Επομένως και οι δύο σταθμοί συμπίεσης θα υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση δόμησης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και σε ευθυγράμμιση με το χωροταξικό σχεδιασμό.

17 έργου: Σελίδα 17 από Πολεοδομικός Σχεδιασμός για τους αγωγούς Δεν υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία Χωροταξικού Σχεδίου για τη χάραξη αγωγού. Γενικά ο αγωγός διέρχεται από περιοχές εκτός σχεδίου. Συνήθως διέρχεται από ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις ή από δημόσιες/ιδιωτικές δασικές εκτάσεις. Η ζώνη δουλείας του αγωγού χαρτογραφείται και οι κτηματολογικοί πίνακες εγκρίνονται από το ΥΠΕΚΑ. Η ζώνη χρήσης του αγωγού αποστέλλεται στις αντίστοιχες Πολεοδομίες, μετά τη κατασκευή και λειτουργία του αγωγού, για να λάβουν γνώση όταν θα προβαίνουν στην έκδοση αδειών δόμησης των πολιτών Εργατική Νομοθεσία-Υγιεινή και Ασφάλεια στην Ελλάδα Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας καθορίζονται μετά την απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη διάρκεια των επόμενων αδειοδοτικών σταδίων. Σε ότι αφορά την Εργατική Νομοθεσία, η εταιρεία ΤΑΡ AG θα ακολουθήσει αυστηρά τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Αστικό Κώδικα, ενσωματωμένο ελληνικό δίκαιο βάσει συμβάσεων της ΔΟΕ και οδηγιών της ΕΕ, καθώς και περαιτέρω εθνικών νόμων όπως το Νομοθετικό Διάταγμα 3789/57 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας Κύρια Νομοθεσία για Φυσικό Αέριο Ο πρόσφατος νόμος Ν.4001/11 για ενεργειακά θέματα καθορίζει την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν την σχετική Υπηρεσία για την Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Ορισμένες νέες διαδικασίες αναμένεται να καθοριστούν, αλλά το κανονιστικό πλαίσιο αυτής της άδειας καθορίζεται από τη νομοθεσία που αναφέρεται στο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου, κύρια από την Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010 (ΦΕΚ. 464/B/ ). Η Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010 αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των παρακάτω αδειών: Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Άδεια Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

18 έργου: Σελίδα 18 από 21 Η TAP AG έχει υποβάλει στη ΡΑΕ σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Διαδικασία Έγκρισης ΜΠΕ- Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Η νέα νομοθεσία για τη ΜΠΕ, Ν.4014/ , ενεργοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012, ακολουθώντας την έκδοση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης, για τη κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αλλά επειδή αρκετές Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με το νέο νόμο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, εφαρμόζονται πολλές διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου. Ο νόμος μεταξύ των άλλων καταργεί την απαίτηση κατάθεσης Προκαταρκτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Αντί αυτής ο φορέας του έργου δύναται να ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών που εμπλέκονται με τη περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη κατάθεση φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),πριν τη κατάθεση της ΜΠΕ. Στο πλαίσιο του ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου δύναται να διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση αναδεικνύοντας τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η νέα διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ είναι η εξής: a. Προαιρετική κατάθεση φακέλου του ΠΠΠΑ από το φορέα του έργου στο ΥΠΕΚΑ. b. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τη πληρότητα του φακέλου του ΠΠΠΑ, σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών. Στη περίπτωση που η μελέτη είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου, αποστέλλεται στις Υπηρεσίες για γνωμοδότηση (η αποστολή γίνεται σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών). c. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες αποστέλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους για τον ΠΠΠΑ, σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία λήψης του φακέλου. d. Το ΥΠΕΚΑ ελέγχει και εκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. e. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει τη θετική ή αρνητική απόφαση του για τον ΠΠΠΑ σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. Η απόφαση υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος.

19 έργου: Σελίδα 19 από 21 f. Μετά την έγκριση του ΠΠΠΑ (ή της έναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας στη περίπτωση που δεν κατατέθηκε ΠΠΠΑ) η ΜΠΕ αποστέλλεται στο ΥΠΕΚΑ g. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τη πληρότητα της ΜΠΕ (σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών). Στη περίπτωση που η μελέτη είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου, σε διάστημα 2 εργάσιμων ημερών αποστέλλεται στις Υπηρεσίες για γνωμοδότηση (οι Υπηρεσίες που θα αποσταλεί καθορίζονται από μελλοντικές Υπουργικές Αποφάσεις) h. Διεξάγεται η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης (αναμένονται ειδικές οδηγίες) i. Οι γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών και οι δημόσιες απόψεις στέλνονται στο Υπουργείο σε διάστημα 45 ημερών. j. Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει και λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις των Υπηρεσιών και της Δημόσιας Διαβούλευσης σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. k. Το ΥΠΕΚΑ ετοιμάζει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων σε διάστημα 25 εργάσιμων ημερών, ακόμη και αν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες δεν έχουν γνωμοδοτήσει εγκαίρως. l. Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες) στη περίπτωση αντιφατικών γνωμοδοτήσεων, ή στη περίπτωση που δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών που εκτιμώνται ως ουσιώδεις για το έργο. 3.5 Διεθνείς Συμβάσεις Ο κύριες Συμβάσεις και Συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα και/ή έχει επικυρώσει, αναφορικά με τη ΜΠΚΕ, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (βλέπε Πίνακας 3-3). Πίνακας 3-3 Ελλάδα Σύμβαση Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες που υπογράφηκαν/ επικυρώθηκαν από την Σύμβαση της Βέρνης( 1976): Διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα(1992) Επικύρωση από την Ελλάδα Ν. 1335/83 Ν.2204/94 Σύμβαση Ramsar για υδροβιότοπους (1971) Υ.Α. 191/1974 Σύμβαση Aarhus (Σύμβαση για τη πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα Σύμβαση της Βόννης (1979); Σύμβαση για τη διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών τις Άγριας Πανίδας Ν.3422/05 Ν. 2719/99

20 έργου: Σελίδα 20 από 21 Σύμβαση Επικύρωση από την Ελλάδα CITES (1975): Σύμβαση για το εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας Σύμβαση Espoo (1991) Σύμβαση για την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Ν.2055/92 Ν. 2540/97 Διασυνοριακό πλαίσιο Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη κλιματική αλλαγή Ν. 2205/94 Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων Πρωτόκολλο του Κυότο για τη κλιματική αλλαγή Πρωτόκολλο έκλυσης ρύπων και μητρώο μεταφοράς Πρωτόκολλο Κιέβου για στρατηγική αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Διεθνής Σύμβαση για τη προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεώρηση) Σύμβαση για τη προστασία της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ν.2546/97 Ν.3017/02 Αναμένεται Αναμένεται Ν.1127/1981 Ν.1126/1981 Ν.3378/2005 Ν.3521/ Διασυνοριακή Κοινοποίηση και Διαβούλευση (Σύμβαση Εspoo) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Σύμβαση του Εspoo που υπογράφηκε το 1991 και τέθηκε σε ισχύ το 1997) ορίζει ως υποχρέωση των κρατών- μελών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, την εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε Διασυνοριακό Πλαίσιο στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του. Η διαδικασία κοινοποίησης και διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη, κατευθύνεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν από το φορέα του έργου να ετοιμάσει κοινοποιήσεις και να αναλάβει τη Δημόσια Διαβούλευση πέρα των συνηθισμένων απαιτήσεων της ΜΠΕ. Μπορεί να ζητηθεί επίσης από το φορέα του έργου να αναλάβει τη Δημόσια Διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία κοινοποίησης και διαβούλευσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση Εspoo περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Έλεγχος (από το από το κράτος-μέρος προέλευσης) για να εκτιμηθεί κατά πόσο μία διασυνοριακή ΜΠΕ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η μελέτη οριοθέτησης της ΜΠΕ που ετοιμάσθηκε από το ΤΑΡ, αναμένεται να δώσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη διαδικασία διαλογής.

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 km ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ÆP ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Έργου: Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 6 ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη 3 Εισαγωγή 3 Κύριες ραστηριότητες ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 6: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα