Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο"

Transcript

1 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

2 Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον Αγωγό Φυσικού Αερίου "The Trans Adriatic Pipeline Project" X X X X Νόμος 4145/13 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με Δημοκρατίας αναφορικά με τον τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Αγωγό Φυσικού Αερίου "The "The Trans Adriatic Pipeline Trans Adriatic Pipeline Project" Project" 2 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριότητων και άλλες διατάξεις. X X X N.A. Νόμος 4014/11 Νόμος Πλαίσιο για τη Νόμος Πλαίσιο για τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 3 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας- Αλβανίας για περιβαλλοντική προστασία. X X X X Νόμος 3368/05 Μνημόνιο Συνεργασίας Αναφορά γίνεται 4 Espoo (Νόμος περί κύρωσης Σύμβασης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακά Πλαίσια.) X X X X Νόμος 2540/97 Σύναψη Συμφωνίας Τεύχος Espoo 5 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας X X X X ΚΥΑ 674/2004 Συμβατότητα έργου Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, συμβατότητα με το Χωροταξικό Σχέδιο. Η μόνη αναφορά σχετική με το έργο είναι ότι το Φ.Α. είναι βασική υποδομή ανάπτυξης για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 6 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας X X X X ΚΥΑ 26295/2004 Συμβατότητα έργου Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, συμβατότητα με το Χωροταξικό Σχέδιο. Η μόνη αναφορά σχετική με το έργο βρίσκεται στο άρθρο 3,παρ (ενέργεια) Οδηγίες για διασύνδεση με διεθνή ενεργειακά δίκτυα. 7 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιφέρεια Αν. Μακ. & Θράκης 1471/B /9-10- Συμβατότητα έργου 03 Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, συμβατότητα με το Χωροταξικό Σχέδιο. Η μόνη αναφορά σχετική με το έργο βρίσκεται στο άρθρο 3, παρ (ενέργεια) Οδηγίες για διασύνδεση με διεθνή ενεργειακά δίκτυα. 8 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φερών. X X X X Όροι δόμησης και χρήσεις Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, γης για το Σταθμό Συμπίεσης συμβατότητα με το Πολεοδομικό των Κήπων. Σχέδιο. 9 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μητρούση 1259/Δ/87 Όροι δόμησης και χρήσεις Χαρακτηρισμός χρήσεων γης, γης για το Σταθμό Συμπίεσης συμβατότητα με το Πολεοδομικό των Σερρών. Σχέδιο. 10 Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα σχετικά με NOX, SO2, PM10.PM2.5, βενζόλιο, Pb,CO (Οδηγία 2008/50/EΕ) N.A. X N.A. X ΚΥΑ 14122/549/E. 103/2011 Συμμόρφωση ως προς την οδηγία περί ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα Μοντέλο διάχυσης αερίων ρύπων του Σταθμού Συμπίεσης. 11 Οδηγία περί βιομηχανικών Εκπομπών 2010/75/ΕΕ X X Συμμόρφωση με τα όρια περί βιομηχανικών εκπομπών Εκπομπές αερίων από τους Σταθμούς Συμπίεσης Ρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη

3 Σελίδα 2 από 10 Τίτλος έργου 12 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ N.A. X N.A. X ΚΥΑ 29457/1511/ 2005 Συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας πέρι LCP Μοντέλο διάχυσης αερίων ρύπων του Σταθμού Συμπίεσης. 13 Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. N.A. X N.A. X Απόφαση 1180/81 Θόρυβος 55dBA ή 65dBA Μοντέλο διάχυσης θορύβου του Σταθμού Συμπίεσης. Όριο 65 db (στα όρια του φράκτη) έχει εγκριθεί για τον υφιστάμενο Σταθμό Συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ. 14 Όρια θορύβου για εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τη 2005/88/EΕ X N.A. X X ΚΥΑ 9272/471/20 07 Συμμόρφωση ως προς την οδηγία περί θορύβου του προς χρήση εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους Τα όρια αναφέρονται 15 Ορισμός ανωτέρων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα σε εφαρμογή της παρ.2 του Άρθρου 3. της υπ'αρ /2208/Ε130/2009 ΚΥΑ X X X X ΚΥΑ 1811/11 Εξαρτάται από την επιλογή του αποδέκτη. Σχεδιασμός Σταθμού Συμπίεσης. 16 Κανονισμός Υγείας Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων X X X X ΚΥΑ E1β/221/196 5 Συμμόρφωση ως προς το κανονισμό Υγείας περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων Σχεδιασμός του Σταθμού Συμπίεσης. Επίσης η υδραυλική δοκιμή κατά τη φάση κατασκευής. Πιθανά όρια μπορεί να καθορισθούν από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών. 17 Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1909/B/ Συμμόρφωση με το ΦΕΚ περί συγκεντρώσεων ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα Σχεδιασμός Σταθμού Συμπίεσης. 18 Μέτρα και 'Όροι για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Συμμόρφωση με την απόφαση πέρι N.A. X N.A. X ΚΥΑ /2011 επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Σχεδιασμός Σταθμού Συμπίεσης. Εξαρτάται από τη τεχνολογία σχεδιασμού του Σταθμού Συμπίεσης

4 Σελίδα 3 από 10 Τίτλος έργου 19 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ). 2011) Χ Χ Χ Χ Εγκύκλιος 1589/ Σχέδιο Διαχείρισης θα καταρτιστεί. Η ΜΠΚΕ θα ακολουθήσει τις νομικές απαιτήσεις 20 Αντιστοίχιση των κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. X X X X ΚΥΑ 13727/2003 Αναφορά στο επίπεδο όχλησης και στη κατηγοριοποίηση. Αναφορά στο επίπεδο όχλησης και στη κατηγοριοποίηση. 21 Αντιστοίχιση των κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. Χ Χ Χ Χ ΚΥΑ 3137/191/Φ. 15/2012 Αναφορά στο επίπεδο όχλησης και στη κατηγοριοποίηση. Αναφορά στο επίπεδο όχλησης και στη κατηγοριοποίηση. 22 Κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες X X X X ΚΥΑ 15393/2002 Ετοιμασία της ΠΠΕ του Δυτικού τμήματος, διαδικασίες αδειοδότησης. Ετοιμασία της ΠΠΕ του Δυτικού τμήματος, διαδικασίες αδειοδότησης. του ΤAP Δυτικό Τμήμα η οποία Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν.4014/11 X X X X ΚΥΑ 1958/2012 X X X X Υ.Α /2013 Ετοιμασία ΜΠΚΕ και διαδικασία αδειοδότησης. Διαδικασία αδειοδότησης ΜΠΚΕ Ετοιμασία ΜΠΚΕ και διαδικασία αδειοδότησης. Διαδικασία αδειοδότησης ΜΠΚΕ Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α 20741/2012(ΦΕΚ 1565/Β/ ) 25 Διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. X X X X ΚΥΑ 11014/2003 Ετοιμασία της ΠΠΕ του Δυτικού τμήματος και διαδικασίες αδειοδότησης. Ετοιμασία της ΠΠΕ του Δυτικού τμήματος, διαδικασίες αδειοδότησης. 26 Τροποποίηση του Ν.1650/86για τη περιβαλλοντική προστασία. X X X X Νόμος 3010/2002 Ετοιμασία ΠΠΕ και ΜΠΚΕ Ετοιμασία ΠΠΕ και ΜΠΚΕ και και διαδικασίες αδειοδότησης διαδικασίες αδειοδότησης 27 Αναθεώρηση και τροποποιήσεις των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων. X X X X Εγκύκλιος /2004 Τροποποιήσεις. Διαδικασίες αναθεώρησης και τροποποίησης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.

5 Σελίδα 4 από 10 Τίτλος έργου 28 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ / , Απαιτήσεις αδειοδότησης για επέκταση της περιόδου ισχύος της Εγκεκριμένης Απόφασης για τη μελέτη "Προκαταρκτική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγηση " (ΠΠΕ) X X X X Εγκύκλιος /10 Επέκταση της ισχύος της ΠΠΕ του Δυτικού Τμήματος. Διαδικασίες για την παράταση της ισχύος της εγκεκριμένης ΠΠΕ. 29 Μέσα πληροφόρησης πολιτών για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων X X X X ΚΥΑ 37111/2003 Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση. 30 Επικύρωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/35/EΕ, σχετικά με τη Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση ( Σύμβαση Aarhus ) X X X X Νόμος 3422/2005 Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση. 31 Δικαστική διαδικασία για τη προστασία του κοινού κατά των διοικητικών πράξεων και παραλήψεων, όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή κατά τη διαδικασία της ΜΠΚΕ. X X X X ΚΥΑ 9269/2007 Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση Δημόσια γνωστοποίηση και διαβούλευση. 32 Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. X X X X ΚΥΑ 12966/2009 Χάραξη εκτός του Εθνικού Πάρκου 33 Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη. 497/Δ/ Ακολουθεί την υφιστάμενη χάραξη του ΔΕΣΦΑ. 34 Χαρακτηρισμός των λιμναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών Κορώνειας Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης 248/Δ/ Ο διάδρομος διασχίζει τη Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου. Όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 39542/ Πυλαίας-Καβησσού-Φερρών. 841/B/2001

6 Σελίδα 5 από 10 Τίτλος έργου 36 της Κίρκης. 841/B/ του Χατίσιου. 601/ του Κομψάτου. 842/B/ του Κοτζά-Ομάν. 132/B/ Άγιος Τιμόθεος- Κιούπια. 733/ Χαρακτηρισμός του αισθητικού δάσους Καβάλας-Αμυγδαλεώνα. 606/Δ/ Πετρωτού -Φαράγγι-Αλμύρα. 754/Δ/ Δημητρίτσιο- Τρανταφυλλιά. Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. 1434/Δ/ X X X X Π.Δ. 61/81 45 Επικύρωση της Σύμβασης Ramsar X X X X Νόμος 191/ Επικύρωση της Συνθήκης της Βέρνης για τη προστασία απειλούμενων ειδών. Σύμβαση Βόννης για απειλούμενα μεταναστευτικά είδη. Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας X X X X Νόμος 1335/83 X X X X X X X X ΚΥΑ 3318/98 49 Τροποποίηση της ΚΥΑ 3318/1998 X X X X ΚΥΑ 14849/ Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας X X X X ΚΥΑ /85 51 Τροποποίηση της ΚΥΑ /1985 X X X X ΚΥΑ 37338/10 εφαρμοσθεί κατά τη ανάπτυξη ανάπτυξη ανάπτυξη ανάπτυξη ανάπτυξη του έργου ανάπτυξη ανάπτυξη του έργου ανάπτυξη του έργου Δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από την Ελλάδα. Όπως τροποποιήθηκε. (Βλέπε παρακάτω εγγραφές) Όπως τροποποιήθηκε. (Βλέπε παρακάτω εγγραφές)

7 Τίτλος έργου 52 Τροποποίηση της ΚΥΑ 37338/1807/2010 X X X X ΚΥΑ 8353/276/E1 03/ Τροποποίηση της ΚΥΑ /1985 X X X X ΚΥΑ /1996 ανάπτυξη του έργου ανάπτυξη του έργου 54 Τροποποίηση της ΚΥΑ /1986 X X X X ΚΥΑ /1998 εφαρμοσθεί θίκατά την ανάπτυξη του έργου 55 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας X X X X Νόμος 3937/11 (A) Αυτός ο νόμος καλύπτει όλες τις προστατευόμενες περιοχές και τα προστατευόμενα είδη. (B)Το καθεστώς προστασίας θα ανάπτυξη Ειδικότερα (i)όλες οι περιοχές Natura/SC ταξινομούνται τώρα σαν Natura/SAC και τα Σχέδια Διαχείρισης θα εκπονούνται (ii) Δεν θα επιτρέπεται η καταστροφή της φυσικής βλάστησης, των δενδροστοιχιών και η διάθεση των αποβλήτων σε καταφύγια άγριας ζωής. Σελίδα 6 από 10 Διευκρίνιση για τις επιπτώσεις στα καταφύγια άγριας ζωής θα δοθούν από το ΥΠΕΚΑ. 56 Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και τη τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου" Ν.Α Χ Ν.Α Χ ΚΥΑ 54409/2632/ 2004 Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου Περιορισμένες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων κατά τη φάση λειτουργίας των Συμπιεστών Όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 26910/852 / Ε103 /2013 (ΦΕΚ 1021/B/ ) 57 Υιοθέτηση της Οδηγίας IPPC N.A. X N.A. X ΚΥΑ 15393/2002 Μητρώο IPPC Εξαρτάται από τη θερμική ισχύ του Σταθμού Συμπίεσης. Δες επίσης τη τροποποίηση του Ν.3010/ Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. X X X X ΚΥΑ 50910/03 Πολιτική Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η ΜΠΚΕ θα ακολουθήσει τιε νόμιμες απαιτήσεις.

8 Σελίδα 7 από 10 Τίτλος έργου 59 Διευκρινήσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 X X X X Εγκύκλιος /2011 Πολιτική Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες απαιτήσεις. 60 Διευκρινήσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 X X X X Εγκύκλιος /201 1 Πολιτική Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες απαιτήσεις. 61 Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερών αποβλήτων. Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων. N.A. X N.A. X ΚΥΑ /97 Σχέδιο Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες απαιτήσεις. 62 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5(παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθμ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ.24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφασης. N.A. X N.A. X ΚΥΑ 8668/07 Σχέδιο Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες απαιτήσεις 63 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών. X N.A. X X Νόμος 2939/01 Υποχρέωση εφαρμογής ανακύκλωσης και συσκευασίας. Η νόμιμες απαιτήσεις. 64 Σχέδιο Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Λιπαντικών Ελαίων X X X X Περιφερειακ ή Απόφαση 82/04 Σχέδιο Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες διαδικασίες.

9 Σελίδα 8 από 10 Τίτλος έργου 65 Σχέδιο Διαχείρισης Χρησιμοποιημένων Ελαστικών Αυτοκινήτων X X X X Περιφερειακ ή Απόφαση 109/04 Σχέδιο Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες διαδικασίες. 66 Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004, 'για διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.' X X X X Περιφερειακ ή Απόφαση Σχέδιο Διαχείρισης θα εκπονηθεί. Η νόμιμες διαδικασίες. 67 Διαχείριση αποβλήτων από τη κατασκευή και τις εκσκαφές. X N.A. X X ΚΥΑ 36259/10 Σχέδιο Διαχείρισης Νομοθετικές προδιαγραφές για κτιριακές κατασκευές. Η ΜΠΚΕ θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. 68 Σύστημα Διαχείρισης υδάτινων πόρων σύμφωνα με την Οδηγία- Πλαίσιο για τα νερά X X X X Απόφαση. 51/07 ανάπτυξη του έργου Η Άδεια χρήσης νερού απαιτείται σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπάρχει πιθανότητα της λήψης ορίων εκπομπών στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, η άλλων περιορισμών στο έργο. Η νόμιμες διαδικασίες. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Υγρών,(βρίσκεται σε εξέλιξη). 69 Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ. 303/A/ ), για τη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, τροποποίηση Ν.998/1979 X X X X Νόμος 3208/03 Δασική Νομοθεσία - απαραίτητη αδειοδότηση για διέλευση από δασικές περιοχές. Αρχική συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, που θα συνεχιστεί μετά την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λήψη της άδειας διέλευσης. 70 Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. X X X X Υ.Α 15277/2012 Δασική Νομοθεσία - απαραίτητη αδειοδότηση για διέλευση από δασικές περιοχές. Αρχική συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, που θα συνεχιστεί μετά την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λήψη της άδειας διέλευσης.

10 Σελίδα 9 από 10 Τίτλος έργου 71 Νόμος 3335/2005 "Έλεγχος της διανομής και αποθήκευσης των παραγώγων πετρελαίουl επίλυση των θεμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης X X X X Νόμος 3335/05 Άδεια επέμβασης σε δασικές εκτάσεις. Αρχική συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες, που θα συνεχιστεί μετά την έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων, για τη λήψη της άδειας διέλευσης. 72 Υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/105/EΕ,τροποποίηση της Οδηγίας g Seveso II και κατάργηση της ΚΥΑ 5697/590/2000 N.A. X N.A. X ΚΥΑ 12044/07 Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να απαιτείται μελέτη Seveso II Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να απαιτείται μελέτη Seveso II 73 Κύρωση της " Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς" (Σύμβαση της Βαλέτας) X N.A. X X Νόμος 3378/2005 Η νόμιμες προδιαγραφές. 74 Προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. X N.A. X X Νόμος 3028/02 Απαντήσεις μετά από διαβούλευση και αδειοδοτήσεις από τις Εφορείες. Πιθανοί περιορισμοί από τις Εφορείες. Η ΜΠΚΕ θα ακολουθήσει τις νόμιμες προδιαγραφές. 75 Προδιαγραφές Περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα και δραστηριότητες η κατηγορίας Α' της X X X X Υ.Α 48963/2012 υπ'αρ. Υ.Α 1958/ όπως ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 Προδιαγραφές περιεχομένου ΑΕΠΟ. Η νόμιμες προδιαγραφές. 76 Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της » X X X X Υ.Α 13586/724/2 006 Εκτίμηση και Διαχείριση του Περιβαλλοντικού θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ Η νόμιμες προδιαγραφές. 77 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. X X X X Νόμος 3827/2010 Προστασία Τοπίου Η νόμιμες προδιαγραφές. 78 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. X X X X ΚΥΑ 6876/4871/ Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Νέα εταιρική μορφή - Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. X X X X Νόμος 4072/012 Μνημόνιο Συνεργασίας για αρχαιολογικές αυτοψίες Στο Κεφάλαιο Γ του Νόμου αναγκάζεται ο ιδιοκτήτης να συνεργαστεί με την κεντρική Αρχαιολογική Υπηρεσία, με την υπογραφή προσυμφώνου. Διαδικασίες εγείρονται κατά τη φάση της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

11 Σελίδα 10 από 10 Τίτλος έργου 80 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. X X X X Νόμος 4001/2011 Νομικό πλαίσιο για τα έργα εθνικής σημασίας Ο Νόμος καθορίζει το πλαίσιο για τα δίκτυα ΑΣΦΑ 81 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. X X X X Νόμος 4042/2012 Προστασία του Περιβάλλοντος Προστασία του Περιβάλλοντος Γενικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος

12 Trans Adriatic Pipeline AG Ελλάδα (Παράρτημα) 21 ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο Fax Ημερομηνία 06/2013 Copyright Reserved This document may not be copied, shown to or placed at the disposal of third parties without prior consent of TAP AG. The latest version of the document is registered in the TAP Project's Data abase. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου, η επίδειξη του ή η διάθεση του σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένωνν του Έργου ΤΑΡ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ιανουάριος 2009 Νοέμβριος 2010 Βάνια Αρμένη, Δικηγόρος, Δρ. Αγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Το 2010 υλοποιείται, με καθυστέρηση, η δέσμευση των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει. Μένανδρος, 4ος αιώνας π.χ., ποιητής 2013 WWF Ελλάς Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. (2013).

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 497 17 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44549 Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λί μνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα