Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό

2 Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της ΜΠΚΕ 4

3 Σελίδα 3 από 5 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 1.1 Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 3 (GPL00-ASP-642-Y-TAE-0051-trGR) της ΜΠΚΕ για το έργο ΤΑΡ στην Ελλάδα, η ΜΠΚΕ διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις και ιδιαίτερα το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επίδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ, αφού κατά την προετοιμασία της ελήφθησαν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις επόμενες παραγράφους περιλαμβάνεται περιγραφή του θεσμικού πλαισίου για την προετοιμασία της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ και γίνεται αναφορά στις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση από την υποβολή της ΜΠΚΕ, εστιάζοντας σε πιθανές αλλαγές στο συνολικό πλαίσιο αδειοδότησης. 1.2 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ Η μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ διαμορφώθηκε σε συμμόρφωση με τον Νόμο 4014/2011 το νόμο πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Άρθρο 6 του Νόμου 4014/2011 αναφέρει ότι ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ υποβάλλεται στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ανάλογα με τις πληροφορίες που θα κατατεθούν με το φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν αν απαιτείται νέα ΜΠΚΕ για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στο έργο ή αν η πληροφορία που κατατέθηκε είναι επαρκής για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Το Άρθρο 11 του Νόμου 4014/2011 καθορίζει τα περιεχόμενα της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Την τεχνική περιγραφή του έργου, πριν και μετά τις προτεινόμενες αλλαγές, εστιάζοντας στις προτεινόμενες αλλαγές και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα όπου απαιτούνται

4 Σελίδα 4 από 5 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές του έργου Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικών ελέγχων Την εκτίμηση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών Όρους και μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις προτεινόμενες αλλαγές, καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το Άρθρο 11 του Νόμου 4014/2011 προβλέπει επίσης ότι πιο λεπτομερείς προδιαγραφές των περιεχομένων της Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ πρόκειται να εκδοθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 1.3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της ΜΠΚΕ Διάφορες αλλαγές σχετικά με το πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν γίνει μετά την υποβολή της ΜΠΚΕ. Οι πιο σχετικές από αυτές τις αλλαγές όπως και οι επιπτώσεις τους στην αδειοδότηση του Έργου ΤΑΡ αναλύονται παρακάτω: Υπουργική Απόφαση /2013 Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Νόμου 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τον Κύριο του έργου και την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή και την αξιολόγηση της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εισάγει μια σειρά από ειδικά έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών. Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2013 και τέθηκε σε ισχύ τρεις μήνες αργότερα. Ως εκ τούτου, η υπουργική απόφαση εφαρμόζεται για την παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ.

5 Σελίδα 5 από 5 Ν. 4217/2013 Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Trans Adriatic Pipeline A.G. H Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας θέτει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει το Έργο στην Ελληνική επικράτεια. Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες που σχετίζονται με την δουλεία και απόκτηση γης, την εφαρμογή τεχνικών προτύπων και προτύπων σχετικά με την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και την αδειοδότηση. Υπουργική Απόφαση /2014 Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α Η ΥΑ παρέχει λεπτομερή πίνακα περιεχομένων και προδιαγραφών για τον Κύριο του Έργου που εκπονεί ΜΠΕ, ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων ή μελέτες τροποποίησης. Αυτή η Υπουργική Απόφαση δεν ισχύει για την παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ. Παρ' όλα αυτά, τα περιεχόμενα της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ. Νόμος 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Στο κεφάλαιο Γ, ο Νόμος εισάγει μια σειρά αλλαγών στον υφιστάμενο Δασικό Νόμο, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης εγκατάστασης ορισμένων έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων και οι αγωγοί φυσικού αερίου, σε δασικές εκτάσεις. Υπουργική Απόφαση 1649/45/2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α Η ΥΑ περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την επίσημη γνωμοδότηση από τις αρμόδιες αρχές και τις διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.

6 Trans Adriatic Pipeline AG-Greece (Branch Office) 21 ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, 2-4 Λεωφόρος Μεσογείων Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Fax: Date 12/2014 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος: Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου, η επίδειξή του ή η διάθεσή του σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Έργου ΤΑΡ. Copyright Reserved: This document may not be copied, shown to or placed at disposal of third parties without prior consent of TAP AG. The latest version of the document is registered in the TAP Project s Database.