Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα"

Transcript

1 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

2 Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Περ. Σελίδα 2 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 3 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 5 3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ 6 Κατάλογος ακρωνυμίων ΕΤΑΑ IFC OHCHR OHS PR EBRD SCM - TAP - ΔΟΕρ ΕΚΕ - ΜΕΔΑ - ΜΠΚΕ - ΟΟΣΑ ΣΔΔΑ - ΥΑΠ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΗΕ) Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Απαίτηση Επιδόσεων EBRD Παρακολούθηση Κοινωνικής Συμμόρφωσης Trans Adriatic Pipeline Διεθνής Οργανισμός Εργασίας Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Ευθύνη Μελέτη Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Σχέδιο Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

3 Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Περ. Σελίδα 3 από 9 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ Το παρόν Παράρτημα συνοψίζει τα προσωρινά ευρήματα που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της εν εξελίξει Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) σχετικά με το προτεινόμενο Έργο Trans Adriatic Pipeline (TAP) στην Ελλάδα και η οποία εκπονείται παράλληλα με την ΜΠΚΕ. Η ΜΕΔΑ είναι μελέτη η οποία εκπονείται με στόχο την καταγραφή ενδεχόμενων επιπτώσεων και ευκαιριών σχετικών με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τις οποίες αναμένεται να δημιουργήσει το Έργο στην Ελλάδα. Η μελέτη θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω σχετικές αποφάσεις και κινήσεις της διοίκησης. Η μελέτη ΜΕΔΑ εκπονείται στο πλαίσιο της δέσμευσης του TAP AG να συμμορφώνεται στην πράξη με τα πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο σεβασμός των διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η μελέτη θα αποτελέσει επίσης βάση για την τήρηση μίας σειράς άλλων δεσμεύσεων της TAP AG, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα Πρότυπα EBRD. Σχήμα 1-1 Διαγραμματική παρουσίαση της ΜΕΔΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα Επισκόπηση Δραστηριοτήτων του Έργου Εθνικοί Κανονισμοί Διεθνείς Κατευθυντήριες Γραμμές Διαβούλευση με Εμπλεκόμενα Μέρη Εντοπισμός Κυρίων Ζητημάτων Κατηγορίες Επιπτώσεων Ενδεχόμενες Επιπτώσεις και Ωφέλειες Μεγιστοποίηση Θετικών / Αντιμετώπιση Αρνητικών Επιπτώσεων Υπολειμματικές Επιπτώσεις Σχέδιο Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Η μελέτη αποτελεί μία από τις πρώτες πλήρεις ΜΕΔΑ που παραγγέλλονται για Έργο το οποίο βρίσκεται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού. Η μεθοδολογία της ΜΕΔΑ καταρτίστηκε και

4 Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Περ. Σελίδα 4 από 9 προσαρμόστηκε ώστε να συμπληρώνει την ΜΠΚΕ και τη μελέτη Κτήσης Γης και Ζώνης Δουλείας (Land Easement and Acquisition, LEA). Οι μελέτες ΜΠΚΕ και LEA καλύπτουν παραλλήλως συναφή ζητήματα και, ως προς τη γη και τα προσδιορισμένα κοινωνικά δικαιώματα, και αποτελούν τις κύριες μελέτες αξιολόγησης των σχετικών επιπτώσεων. Η ΜΕΔΑ πραγματεύεται τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του Έργου στην άσκηση διεθνώς αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Άνθρώπου, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα που προβλέπουν ο Διεθνής Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι Βασικές Συμβάσεις του ΔΟΕρ και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

5 Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Περ. Σελίδα 5 από 9 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Στο παρόν παρουσιάζονται προσωρινά ευρήματα της μελέτης ΜΕΔΑ και συγκεκριμένα οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Έργου επί διαφόρων κατηγοριών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς επίσης και ένα περίγραμμα προτεινομένων μέτρων αντιμετώπισης με βάση τα εν λόγω προσωρινά ευρήματα τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και μέχρι το πέρας του Έργου. Τα προσωρινά ευρήματα βασίζονται: Σε βασική μελέτη του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και της ασκούμενης πολιτικής σε σχέση με την κάθε κατηγορία δικαιωμάτων καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων στην πράξη. Σε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Έργου όπως η πρόσληψη εργαζομένων, οι διάφορες εργασίες κατασκευής και η προμήθεια σχετικών εφοδίων και εξοπλισμού καθώς και υπηρεσιών ασφαλείας Σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο (κυβερνητικοί και, κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι εργαζομένων) Σε προκαταρκτική αξιολόγηση των ενδεχομένων επιπτώσεων στα δικαιώματα του ανθρώπου η οποία προέκυψε από την αντιπαραβολή των δραστηριοτήτων του Έργου με τα προσωρινά ευρήματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου Στη διατύπωση συστάσεων περί τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων ανά κατηγορία. Η λήψη μέτρων αντιμετώπισης περιλαμβάνει και την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών της TAP AG που έχουν ήδη καταρτιστεί αλλά όχι ακόμη εφαρμοσθεί στην πράξη καθότι το Έργο βρίσκεται στην φάση του σχεδιασμού. Τα βήματα υλοποίησης των εν λόγω πολιτικών θεωρούνται ως βασικά μέτρα αντιμετώπισης στην παρούσα μελέτη. Ας σημειωθεί ότι οι εργασίες συνεχίζονται για την ολοκλήρωση της ΜΕΔΑ. Τα προσωρινά ευρήματα της μελέτης ΜΕΔΑ θα επικυρωθούν μέσω περαιτέρω διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Εν συνεχεία θα διενεργηθεί αναλυτικότερη αξιολόγηση επιπτώσεων και θα παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες περί τα μέτρα αντιμετώπισης πριν από την κατάθεση της πλήρους ΜΕΔΑ. Θα καταρτισθεί εν συνεχεία Σχέδιο Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΣΔΔΑ) το οποίο θα περιλαμβάνει τα μέτρα που θα λάβει η TAP για να εξαλείψει ή ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα του ανθρώπου και να μεγιστοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τις θετικές επιπτώσεις του Έργου. Η πλήρης ΜΕΔΑ θα δημοσιευθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

6 Σελίδα 6 από 9 Περ. Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα 3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ Ο κάτωθι πίνακας προέκυψε από την αρχική ανάλυση και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδέχεται να τροποποιηθεί κατόπιν περαιτέρω σχετικής εργασίας για την σύνταξη της οριστικής ΜΕΔΑ. Κατηγορίες Επιπτώσεων Σχετική δραστηριότητα του Έργου Ενδεχόμενη(ες) Επίπτωση(εις) Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας Σχετικό πρότυπο αναφοράς Σχετικές υφιστάμενες πολιτικές της TAP Εργατικά δικαιώματα στην αλυσίδα προμηθευτών και τους εργολάβους - Πρόσληψη και διοίκηση εργαζομένων, κυρίως μέσω εργολάβων - Προμήθεια υλικών, αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της περιοχής - Ενδεχόμενος κίνδυνος μη τήρησης εργατικής νομοθεσίας σε τομείς όπως ελευθερία του συνέρχεσθαι, υγεία και ασφάλεια, αποφυγή διακρίσεων, τακτική καταβολή μισθών, ώρες εργασίας, υπερωριακή απασχόληση, χρόνος ανάπαυσης και χορήγηση αδειών, από τους εργολάβους κατασκευής και/ή τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Η σχετική πιθανότητα θεωρείται μεγαλύτερη στην περίπτωση μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ) εργολάβων - Εξέταση/αξιολόγηση εργολάβων και προμηθευτών ως προς την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις του TAP AG - Επισκέψεις παρακολούθησης και αξιολόγησης σε εργολάβους και προμηθευτές για την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τις πολιτικές του TAP AG - Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης όλων των επιλεγμένων εργολάβων και προμηθευτών καθώς και επίσημη ενημέρωση, εκπαίδευση καιεξοικείωση με τις πολιτικές του TAP AG - Εφαρμογή σχεδίου υγείας και ασφάλειας από όλα τα μέρη με επιτόπια εμπλοκή Απαιτήσεις EBRD (1) και (2) Απαίτηση EBRD (2) Απαιτήσεις EBRD (1) και (2) Ελληνική νομοθεσία Διαχείριση και Στρατηγική Προμηθειών του TAP AG : TAP-PRO-ST-0002 Εφαρμογή πολιτικής ΕΚΕ στο πλαίσιο TSP: TAP-HSE-ST Διαχείριση και Στρατηγική Προμηθειών του TAP AG: TAP-PRO-ST Διαχείριση έργου ΥΑΠ του TAP AG TAP-HSE-PR Μηχανισμός αναφοράς παραπόνων εργαζομένων Απαιτήσεις EBRD (1) και (2) Μηχανισμός Αναφοράς Παραπόνων Τρίτων: TAP- EXT-MA-0001

7 Σελίδα 7 από 9 Περ. Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Κατηγορίες Επιπτώσεων Σχετική δραστηριότητα του Έργου Ενδεχόμενη(ες) Επίπτωση(εις) Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας Σχετικό πρότυπο αναφοράς Σχετικές υφιστάμενες πολιτικές της TAP Κατοικία: στέγαση εργαζομένων - Πρόβλεψη για 3 χώρους φιλοξενίας για τη στέγαση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και, ενδεχομένως, εξασφάλιση στέγης σε πόλεις και χωριά της περιοχής - Ενδεχόμενος κίνδυνος ανεπαρκούς ποιότητας της παρεχόμενης στέγης με αρνητική επίπτωση στα εργασιακάδικαιώματα και το δικαίωμα στη στέγη για τους εργαζόμενους στον αγωγό - Θέσπιση και εφαρμογή πολιτικής και σχεδίου για τη στέγαση των εργαζομένων βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών, όπως τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές των EBRD/IFC Απαίτηση EBRD (2), Ελληνική νομοθεσία - Πολιτική ΕΚΕ του TAP AG Ίσες ευκαιρίες, (μη) διακρίσεις και ποιότητα ζωής - Έργα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται σε γειτνίαση με τις εργασίες κατασκευής του αγωγού Ενδεχόμενος κίνδυνος οι δεσμεύσεις της TAP AG για κοινωνική ανάπτυξη να εφαρμοσθούν ανομοιόμορφα από κοινότητα σε κοινότητα και με τρόπο που θα αποτελεί διακριτική μεταχείριση εις βάρος ομάδων που είναι ήδη σε δυσμενή θέση - Περαιτέρω μελέτη χαρακτηριστικών και αναπτυξιακών αναγκών των κοινοτήτων κατά μήκος του διαδρόμου του αγωγού και στενή συνεργασία με αντιπροσωπευτικούς κατά περίπτωση φορείς ώστε να διασφαλισθεί ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους - στο Πλαίσιο Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες Αρχές του IFC για τις Επενδύσεις στην Κοινωνία και το Περιβάλλον - Στρατηγική περί Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων: TAP-HSE-ST Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης: TAP HSE-ST Στρατηγική Συμμετοχής των Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP HSE-ST-0009 Εμπορία ανθρώπων (που παρέχουν επαγγελματικά σεξουαλικές υπηρεσίες) - Προσέλευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων για τον αγωγό σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές Ενδεχόμενος κίνδυνος προσέλκυσης ατόμων που παρέχουν επαγγελματικά σεξουαλικές υπηρεσίες σε περιοχές πλησίον των εργοταξίων του αγωγού, χωρίς όμως να αναμένεται ένταση του εμπορίου ανθρώπων από αυτήν την αιτία - Ο TAP AG θα συνεργασθεί με τις αρμόδιες αρχές για να υποστηρίξει την παρακολούθηση ενδεχόμενης διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και θα θεσπίσει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τους εργαζόμενους και τους εργολάβους που θα συγχρωτίζονται με άτομα που έχουν διακινηθεί για τον σκοπό αυτό.. - Συνεργασία με τα κατά τόπους σώματα ασφαλείας στην περίπτωση υποψίας διακίνησης ατόμων που - Απαίτηση EBRD (7) - Ελληνική νομοθεσία - Κώδικας Δεοντολογίας της TAP - Πολιτική ΕΚΕ της TAP

8 Σελίδα 8 από 9 Περ. Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Κατηγορίες Επιπτώσεων Σχετική δραστηριότητα του Έργου Ενδεχόμενη(ες) Επίπτωση(εις) Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας Σχετικό πρότυπο αναφοράς Σχετικές υφιστάμενες πολιτικές της TAP παρέχουν επαγγελματικά σεξουαλικές υπηρεσίες στην περιοχή Πρόσβαση σε Μέτρα Θεραπείας - Στενή συνεργασία και διαβούλευση με κατά περίπτωση εμπλεκόμενους Ενδεχόμενος κίνδυνος: εργαζόμενοι, άτομα και κοινότητες να μην έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά μέτρα θεραπείας σε περιπτώση παραβιάσεων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της TAP - Θέσπιση και λειτουργία Μηχανισμού Αναφοράς Παραπόνων από Τρίτους ο οποίος εξασφαλίζει πρόσβαση σε άτομα ή ομάδες που επηρεάζονται από τον αγωγό, μέσω μίας εύκολα κατανοητής και διαφανούς διαδικασίας. - Απαίτηση EBRD (10) - Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (GP 29) - Πολιτική ΕΚΕ της TAP - Μηχανισμός Αναφοράς Παραπόνων Τρίτων: TAP- EXT-MA-0001 Ασφάλεια - Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας γύρω από τα εργοτάξια και τις εγκαταστάσεις του αγωγού Αν και μάλλον απίθανο, υφίσταται σε κάποιο βαθμό κίνδυνος κακής συμπεριφοράς από την πλευρά του παρόχου ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας. - Εφαρμογή των Εθελοντικών Αρχών για την Ασφάλεια και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τις οποίες έχει ήδη υιοθετήσει ο TAP AG - Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Ελληνική νομοθεσία - Πολιτική ΕΚΕ της TAP - Κώδικας Δεοντολογίας της TAP - Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων για ΥΑΠ: TAP-HSE-PR-0006 Διαφάνεια - Καταβολή δικαιωμάτων / διανομή κερδών - Στενή συνεργασία με τοπικές και εθνικές αρχές Ενδεχόμενος κίνδυνος: οι οικονομικές συναλλαγές, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμό της διαφάνειας στη χρήση των εσόδων από την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σχετικών με την κατασκευή του αγωγού. - Εφαρμογή και παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας της TAP που αφορούν τη διαφάνεια και την απαγόρευση δωροδοκίας εκ μέρους των εργαζομένων της TAP και οιουδήποτε άλλου ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του TAP AG - Ελληνική νομοθεσία Κώδικας Δεοντολογίας της TAP για τις Επαφές με την Κυβέρνηση και τους Κρατικούς Λειτουργούς: TAP-GEN-PO Ελευθερία της έκφρασης - Στενή συνεργασία με εμπλεκόμενους και διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες Αν και ελάχιστα πιθανό, υφίσταται ενδεχόμενο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης ως αντίδραση στη δημόσια κριτική του Πρωτοβουλίες για ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων και δημόσια συζήτηση των απόψεων και της γνώμης τους μέσω στενής συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους. Έντονη - Ελληνική νομοθεσία - Πολιτική ΕΚΕ της TAP - Στρατηγική Συμμετοχής των Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP HSE-ST-0009

9 Σελίδα 9 από 9 Περ. Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Κατηγορίες Επιπτώσεων Σχετική δραστηριότητα του Έργου Ενδεχόμενη(ες) Επίπτωση(εις) Ενδεχόμενα μέτρα θεραπείας Σχετικό πρότυπο αναφοράς Σχετικές υφιστάμενες πολιτικές της TAP κοινότητες έργου δημοσιότητα και προώθηση του υφιστάμενου Μηχανισμού Αναφοράς Παραπόνων Τρίτων της TAP AG. Συμμετοχή - Στενή συνεργασία με εμπλεκόμενους και διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες κοινότητες Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην άσκηση του δικαιώματος στη Συμμετοχή, ενδέχεται όμως η συμμετοχή εμπλεκομένων μερών να γίνει με τρόπο που θα αποτελέσει διακριτική μεταχείριση εις βάρος ομάδων που είναι ήδη σε δυσμενή θέση. Ο TAP θα εντοπίσει και θα συνεργασθεί με αντιπροσωπευτικούς τοπικούς φορείς, σε προγράμματα κοινωνικών επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης της ς, εκπαίδευσης σε δεξιότητες που χρειάζεται η σχετική αγορά εργασίας και η δημιουργία κατάλληλων υποδομώνκαι θα δημιουργήσει σύστημα καταγραφής των ωφελημάτων για τις κοινότητες. Αρχές του IFC για τις Επενδύσεις στην Κοινωνία και το Περιβάλλον Απαίτηση EBRD 10 - Πολιτική ΕΚΕ της TAP - Στρατηγική Συμμετοχής των Εμπλεκόμενων Φορέων: TAP HSE-ST Στρατηγική περί Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων: TAP-HSE-ST- 0006

10 Trans Adriatic Pipeline AG Ελλάδα (Παράρτημα) 21 ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία 06/2013 Copyright Reserved: This document may not be copied, shown to or placed at the disposal of third parties without prior consent of TAP AG. The latest version of the document is registered in the TAP Project's Data abase. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος: Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος εγγράφου, η επίδειξη του ή η διάθεση του σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένωνν του Έργου ΤΑΡ.

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα