Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές"

Transcript

1 Ο Ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Χαλεπλίογλου Άρτεµις Ακαδηµία Αθηνών Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Λάππα Ευαγγελία Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ ΑΤΕΙ Αθηνών

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Εννοιολογικός Προσδιορισµός Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εκπαίδευση και εξειδίκευση του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου Ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου Παρουσίαση της Έρευνας Καταληκτικά συµπεράσµατα Προβληµατισµοί & Προτάσεις 2

3 Εισαγωγή Η Βιβλιοθηκονοµία κάλυψη των ποικίλων πληροφοριακών αναγκών Εξέλιξη + αύξηση πληροφοριακών/ επικοινωνιακών αναγκών = Ανάπτυξη επιµέρους τοµέων και εξειδικεύσεων. Οι ανάγκες εκφράζονται και στις Επιστήµες της Υγείας (ιατρική, βιολογία κλπ.), οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και υποστηρίζονται από µια δυναµική τεχνολογική υποδοµή και ερευνητική δραστηριότητα. Επιστήµες Υγείας - οικονοµική υποστήριξη ανάγκη διασφάλισης ανθρώπινης υγείας και εξασφάλισης κοινωνικής ευµάρειας, επιµέρους οικονοµικό-πολιτικούς παράγοντες µε διαφορετικά ανά περίπτωση κίνητρα διαµόρφωσης Επιστήµες Υγείας χρησιµοποιούν την Επιστήµη της Πληροφόρησης, Μεθοδολογία: βιβλιογραφική επισκόπηση ερωτηµατολόγια και τηλεφωνικές συνεντεύξεις 3

4 Εννοιολογικός Προσδιορισµός Ιατρική Βιβλιοθηκονοµία «στόχο έχει να παράσχει τη θεωρητική και επιστηµονική υποδοµή στις Επιστήµες Υγείας, γεγονός που επιτυγχάνεται µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών των Η/Υ και των αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών συστηµάτων» (National Medical Library, 2007) Περιλαµβάνει ράσεις: 1. συγκέντρωση ιατρικών πληροφοριών, επεξεργασίαοργάνωση, 2. διακίνηση µετά από ανάκτηση, 3. επικοινωνία µε οργανισµούς, 4. υποστήριξη των χρηστών σε θέµατα τεχνολογίας της πληροφόρησης κλπ. 4

5 Πεδίο ράσης Σε επόµενο στάδιο αφορά: στην επεξεργασία των πρωτογενών πληροφοριακών πηγών και την παραγωγή νέας γνώσης και στην οργάνωση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων Πεδία Εφαρµογών (ως µέσα συγκέντρωσης και οργάνωσης πληροφοριών): 1. βάσεις δεδοµένων, 2. ψηφιοποιηµένες συλλογές (εικόνων, ακτίνων κλπ.), 3. ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων και διαγνώσεων (integrated systems), 4. ηλεκτρονικά ιδρυµατικά αποθετήρια (institutional repositories), 5. ψηφιακές βιβλιοθήκες κλπ. 5

6 Ακόµα... Πληροφοριακές Ανάγκες: 1. ερευνητική χρήση (κλινική ή βασική έρευνα), 2. των επαγγελµατιών της υγείας (ιατρών, νοσοκόµων κλπ.), 3. των συστηµάτων υγείας και των εφαρµογών αυτής (εµπορικές εταιρίες, ασφαλιστικοί οργανισµοί, βιοµηχανίες προϊόντων υγείας κλπ.) και 4. των ασθενών και άλλων που χρησιµοποιούν την ιατρική πληροφορία για ενηµερωτικούς λόγους (Μάνεση, 2002) Απασχολούνται σε: 1. ερευνητικές βιβλιοθήκες (δηµόσιες και ιδιωτικές), 2. νοσοκοµειακές βιβλιοθήκες (δηµόσιες και ιδιωτικές) 3. κέντρα ιατρικής τεκµηρίωσης & πληροφόρησης, 4. βιβλιοθήκες ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε ιατρικές σχολές και σχολές επιστηµών υγείας, 5. βιβλιοθήκες & κέντρα πληροφόρησης του ΕΣΥ, 6. κέντρα & µονάδες προληπτικής ιατρικής, 7. βιβλιοθήκες ασφαλιστικών οργανισµών, 8. βιβλιοθήκες φαρµακευτικών εταιρειών 9. λοιπούς πληροφοριακούς σταθµούς κέντρων υγείας, θεραπευτηρίων, σταθµών βοηθειών κλπ. 6

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση ΗΠΑ: ο ρόλος του ιατρικού βιβλιοθηκονόµου - επαγγελµατικό προφίλ -εκπαίδευση και επιστηµονική του κατάρτιση (Brodman, 1971; Kronick, 1970; Cimpl, 1985; Earl & Neutens, 1999) Ανεύρεση του καταλληλότερου επιστηµονικού υπόβαθρου των στελεχών ιατρικών βιβλιοθηκών (Hartman et al, 2005; Kwasik & Fulda, 2006; Harris, 2005) Εξειδίκευση (clinical librarian, evidence-based librarian, bioinformatics librarian) (Winning & Beverley, 2003; Lappa, 2005; Sargeant & Harrison, 2004) Επιστηµονικό και επαγγελµατικό µέλλον - εξέλιξη - πιθανές επιστηµονικές οδούς - διοικητικές προκλήσεις ζήτηση/ προσφορά ιατρικής πληροφορίας (Medical Library Association, 2003; Brice & Gray, 2004; Detlefsen, 2002; Maclean, 2006; Crumley, 2006;Fama et al., 2005; Perry et al., 2005) 7

8 Εκπαίδευση & εξειδίκευση του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου Παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε τοµείς, για τη διαχείριση των πληροφοριών, ανεξάρτητα από τη µορφή ή το περιεχόµενό τους. Στόχος: η εξοικείωση µε τις πληροφοριακές πηγές συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων, την ευχερή χρήση, διαχείριση και αξιολόγησή τους Ελλάδα: Σχολές Βιβλιοθηκονοµίας Εξειδικευµένη εκπαίδευση χωρίς θεµατικό προσανατολισµό Η.Π.Α: Μάθηµα επιλογής προπτυχιακού επιπέδου Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης Σεµινάρια & Ειδικοί Κύκλοι Σπουδών 8

9 Άξονες γνωστικής ειδίκευσης µέθοδοι ανεύρεσης και αξιολόγησης ιατρό-βιολογικού πληροφοριακού υλικού, ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών (έντυπων και ηλεκτρονικών) ιατρό-βιολογικού περιεχοµένου, δηµιουργία ιατρικών ψηφιακών βιβλιοθηκών, χρήση τεχνολογιών ιατρικής πληροφόρησης, ανάπτυξη ηλεκτρονικών ιδρυµατικών αποθετηρίων ιατρόβιολογικού ενδιαφέροντος, ανάπτυξη τεχνικών εξόρυξης (data mining) και κατηγοριοποίησης (clustering) της ιατρό-βιολογικής πληροφορίας, δηµιουργία οντολογιών (ontologies) και ταξονοµιών (taxonomies) ιατρό-βιολογικών όρων, ενασχόληση µε τον τοµέα της «βιοπληροφορικής» (bioinformatics) που συνδυάζει τις επιστήµες της βιολογίας και της πληροφορικής κλπ. 9

10 Ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόµου 1) εκτέλεση παραδοσιακών βιβλιοθηκονοµικών εργασιών - ενσωµάτωση νέων, 2) ανάπτυξη εξατοµικευµένων υπηρεσιών και προϊόντων, 3) µελέτη και αξιολόγηση πληροφοριακών αναγκών κοινού, 4) απόκτηση γνώσεων/ δεξιοτήτων, 5) διαχείριση πληροφοριακών πηγών (εντοπισµό, επιλογή, πρόσκτηση, ανάλυση, επεξεργασία, χρήση), 6) παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριακών υπηρεσιών (information integration), 7) εξασφάλιση πρόσβασης και πλήρωση προϋποθέσεων για διευκόλυνση του κοινού και εξοικείωση µε την τεχνολογία, 8) συµβολή στη λήψη αποφάσεων, 9) διατµηµατική συνεργασία (πχ. υπηρεσίες βιοπληροφορικής), 10) υιοθέτηση/ ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών, 11) ανάπτυξη κοινοπραξιών και συνεργατικών σχηµάτων, 12) εκδοτική δράση, 13) έρευνα ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας, 14) διαρκής ενηµέρωση(συνέδρια, σεµινάρια), 15) Ίδρυση-συµµετοχή σε Ενώσεις Ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας κλπ. 10

11 Ενδεικτικό παράδειγµα Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Ιατρικής Βιβλιοθήκης Αλάσκα (Health Sciences Library): γνώσεις των ιατρικών πληροφοριακών πηγών, περιοδικών και βάσεων δεδοµένων, γνώσεις βιβλιοθηκονοµικών πρακτικών και τεχνικών, οικονοµικές γνώσεις και διοικητικές ικανότητες, γνώσεις των αρχών που διέπουν τη ιαχείριση Πληροφορίας, ικανότητες γραπτού και προφορικού λόγου, ηγετικές ικανότητες και γνώσεις διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, τεχνολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη λογισµικού και ψηφιακών βιβλιοθηκών, διάθεση πνεύµατος συνεργασίας και οργάνωσης. Περιγραφή θέσης: α) διοίκηση της βιβλιοθήκης, β) ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασµού και διοικητών σχεδίων δράσεων, γ) οικονοµική διοίκηση, δ) διαχείριση πηγών πληροφόρησης, δ) εξυπηρέτηση κοινού και ε) ανάπτυξη τεχνικών και µεθόδων διαφήµισης και προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων της βιβλιοθήκης. Ιατρικής Κοινοπραξίας Ιθαγενών της Αλάσκα (Alaska Native Tribal Health Consortium, 2007) 11

12 Παρουσίαση της Έρευνας Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Ιουνίου Αυγούστου Το ερωτηµατολόγιο εστάλη αρχικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ σε επόµενη φάση πραγµατοποιήθηκαν και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Συνολικά πενήντα πέντε (55) βιβλιοθήκες έλαβαν γνώση του ερωτηµατολογίου, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε µέσω τηλεφωνικής συνοµιλίας. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι τηλεφωνικοί αριθµοί των βιβλιοθηκών συνελέχθησαν από το Συλλογικό Κατάλογο του Εθνικού ικτύου Επιστηµονικών και Τεχνολογικών (Ε ΕΤΒ). Συνολικά συγκεντρώθηκαν τριάντα οκτώ (38) προσωπικά ανώνυµα ερωτηµατολόγια. 12

13 Ερωτηµατολόγιο 1. Φύλλο 2. Ηλικία 3. Εργασιακή εµπειρία σε ιατρική βιβλιοθήκη 4. Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 5. Η Βιβλιοθήκη σας αποτελεί ανεξάρτητο Τµήµα στο πλαίσιο του Οργανισµού που ανήκει; 6. Πόσοι εργαζόµενοι απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη σας; 7. Ποια είναι τα καθήκοντά σας στο πλαίσιο της εργασίας σας; 8. Ποιο είναι το κοινό της Βιβλιοθήκης σας; 9. Πόσους τίτλους περιοδικών και βιβλίων διαθέτετε; 10. Ποια η µορφή του παραπάνω υλικού; (έντυπη ηλεκτρονική) 11. Συµµετέχετε σε σεµινάρια/ συνέδρια ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας; (ναι όχι καµιά φορά) 12. Ενηµερώνεστε για τα τρέχοντα θέµατα/ εξελίξεις του πεδίου της ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας; (ναι όχι δεν ξέρω από πού να ενηµερωθώ) 13. Μπορείτε να αναφέρετε δύο περιοδικά ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας από όπου συνήθως ενηµερώνεστε; 14. Θεωρείτε ότι ο/η ιατρικός βιβλιοθηκονόµος χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση και δια βίου εκπαίδευση; (ναι όχι η εµπειρία αρκεί) 15. Κατά την άποψή σας, οι ιατρικής οι ιατρικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα είναι αρκούντως εξοπλισµένες και επανδρωµένες µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό; (ναι όχι δεν έχω εικόνα των άλλων βιβλιοθηκών) 16. Προσωπικό σχόλιο 13

14 Γενικά Στοιχεία είγµατος Σε ποσοστό 76,3% το δείγµα αποτελούσαν γυναίκες και σε 23,6% άνδρες 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% Φύλο είγµατος Γυναίκες ; 76,30% 40,00% 30,00% Άνδρες ; 23,60% 20,00% 10,00% Ηλικιακά το δείγµα σε ποσοστό 26,3% κυµαίνεται από έτη, σε ποσοστό 52,6% στα 35 µε 45 έτη, ενώ το 21% είναι άνω των 45 ετών. 0,00% ετών 45 - ; 21% 1 2 Ηλικιακή Κατανοµή είγµατος ετών; 52,60% ετών; 26,30% 14

15 Γενικά Στοιχεία είγµατος Εµπειρία: Το 42,1% εργάζεται λιγότερα από 5 έτη σε ιατρική βιβλιοθήκη Το 18,4% πάνω από 5 έτη Το 21% πάνω από 10 έτη Το 18,4% περισσότερα από 20 έτη Εκπαίδευση: Το 21% διαθέτει τη βασική εκπαίδευση, Το 7,8% απόφοιτοι σχολής ΑΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας Το 44,7% απόφοιτοι σχολών ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας Το 13,1% διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ σε άλλο γνωστικό αντικείµενο Το 13,1% διαθέτει και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφόρησης ή σε συναφές αντικείµενο Το 21% διαθέτει παραπάνω από ένα πτυχίο Πάνω από 5 έτη 18% Πάνω από 10 έτη 21% Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο Εργαζοµένων ΑΕΙ λοιπού γνωστικού αντικειµένου 13% Εργασιακή εµπειρία Πάνω από 20 έτη 18% + MSc 13% Βασική Εκπαίδευση 21% ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας 45% Λιγότερα από 5 έτη 43% ΑΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας 8% 15

16 Η Βιβλιοθήκη σας αποτελεί ανεξάρτητο Τµήµα στο πλαίσιο του Οργανισµού; Βιβλιοθήκη ω ς Ανεξάρτητο Τµήµα Ναι 26% Όχι 74% 16

17 Πόσοι εργαζόµενοι απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη σας; Στο σύνολο των ερωτηθέντων: Το 42,1% είναι βιβλιοθηκονόµοι, Το 23,6% δεν είναι, Σε ποσοστό 34,2% οι ιατρικές βιβλιοθήκες στελεχώνονται από τουλάχιστον έναν βιβλιοθηκονόµο, συν έναν ή περισσότερους εργαζόµενους µε άλλη ειδικότητα και άλλα καθήκοντα. Μέχρι και 2-50% Αριθµός Εργαζοµένω ν Πάνω από 2-50% 17

18 Ποια τα καθήκοντά σας; Το 89,4% αναφέρει βιβλιοθηκονοµικά καθήκοντα (καταλογογράφηση, ταξινόµηση, εξυπηρέτηση κοινού, δανεισµό κλπ.), Το 13,1% ασχολείται µε άλλες εργασίες (εξωτερικές δουλειές, κλητήρες κλπ.) Από το 89,4% που ασχολούνται µε βιβλιοθηκονοµικές εργασίες το 41% ασκεί και καθήκοντα «υπεύθυνου/ προϊστάµενου» της Βιβλιοθήκης. Άλλες αρµοδιότητες 13% Καθήκοντα εργαζοµένω ν Βιβλιοθηκονοµικά 87% 18

19 Ποιο είναι το κοινό της Βιβλιοθήκης σας; Το κοινό της Βιβλιοθήκης Ολοι οι παραπάνω 16% Γιατροί 18% Ερευνητές 3% Γιατροί-Ερευνητές - ιοικητικοί 29% Γιατροί & Ερευνητές 21% Γιατροί& ιοικητικοί 13% 19

20 Το υλικό των Ιατρικών Ως προς το υλικό που διαθέτουν οι Βιβλιοθήκες, σε ποσοστό 63,1% ξεπερνά τους 500 τίτλους βιβλίων, ενώ σε ποσοστό 28,9% ξεπερνά του 500 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. Οι ιατρικές βιβλιοθήκες σε ποσοστό 65,7% είναι «υβριδικές», συνδυάζοντας έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενώ σε ποσοστό 31,5% οι συλλογές είναι σε έντυπη µορφή, µε µία µοναδική περίπτωση (2,6%) που η συλλογή είναι µόνον ηλεκτρονική. Παραδοσιακές 32% Μορφή Υλικού Βιβλιοθηκώ ν Ψηφιακές 3% Υβριδικές 65% 20

21 Οι Ιατρικές Βιβλιοθήκες είναι αρκούντως εξοπλισµένες & επανδρωµένες µε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό; Εξοπλισµός & Ανθρώ πινο υναµικό Ναι - 30% Όχι - 70% 21

22 Θεωρείτε ότι οι Ιατρικοί Βιβλιοθηκονόµοι χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση και δια βίου εκπαίδευση; Εξειδίκευση & ια βίου Εκπαίδευση Όχι 3% Ναι 97% 22

23 Συµµετέχετε σε σεµινάρια/ συνέδρια Ιατρικής Βιβλιοθηκονοµία; Συµµετοχή σε Σεµινάρια-Συνέδρια Σπάνια 26% Ναι 40% Όχι 34% 23

24 Ενηµερώνεστε για τις εξελίξεις του κλάδου; Ενηµέρω ση για θέµατα του κλάδου εν ξέρω από πού να ενηµερωθώ 21% εν ενηµερώνοµαι 24% Ενηµερώνοµαι 55% 24

25 Αναφέρατε 2 περιοδικά Ιατρικής Βιβλιοθηκονοµίας Αναφ ορά Περιοδικώ ν Ιατρικής Βιβλιοθηκονοµίας Αναφορά ενός τίτλου 16% Καµία αναφορά 60% Αναφορά δύο τίτλων 24% 25

26 Καταληκτικά συµπεράσµατα ιοικητικά Ζητήµατα Μη αυτοτελείς διοικητικές µονάδες Οι εργαζόµενοι αναγνωρίζουν την ανάγκη εξειδίκευσης και δια βίου µάθησης Ελλιπής ενηµέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου (45%) Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό του δείγµατος που δηλώνει ότι δεν γνωρίζει από πού µπορεί να ενηµερωθεί για ζητήµατα του κλάδου (21%). Η ελλιπής ενηµέρωση φαίνεται και από το γεγονός του ότι µονάχα µικρό ποσοστό ερωτηθέντων αναφέρει µέχρι και δύο (2) περιοδικά ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας (23,6%). Στελέχωση και εξοπλισµός Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η ιατρικές βιβλιοθήκες δεν είναι καλά εξοπλισµένες και επανδρωµένες (68,4%), Σηµαντικό ποσοστό δεν έχει εικόνα της κατάστασης των άλλων ελληνικών ιατρικών βιβλιοθηκών (29%). Ο υβριδικός χαρακτήρας των ιατρικών βιβλιοθηκών (σε ποσοστό 66%) φανερώνει τη σταδιακή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών Κατάφορη ανάγκη εξέλιξης του ρόλων των βιβλιοθηκονόµων, Έλλειψη επίσηµου επικοινωνιακού διαύλου ιαπροσωπικές συνεργασίες Έλλειψη Συντονιστικού Οργάνου (π.χ. Ένωση Ελλήνων Ιατρικών Βιβλιοθηκονόµων) εν λαµβάνουν χώρα συναντήσεις ιατρικών βιβλιοθηκονόµων, ηµερίδες ή συνέδρια και η δυνατότητα ενηµέρωσης περιορίζεται σε ευρωπαϊκές και πιο σπάνιες διεθνείς συναντήσεις. Στις Σχολές Βιβλιοθηκονοµίας δεν διδάσκονται µαθήµατα διαχείρισης πληροφορίας Επιστηµών Υγείας. Το επαγγελµατικό προφίλ του Έλληνα ιατρικού βιβλιοθηκονόµου σκιαγραφείται διαστρεβλωµένο, ενώ υποτιµάται η επιστηµονική του συµβολή, απόρροια ενδεχοµένως της λανθασµένης ή ελλιπούς εκτίµησης 16ο Πανελλήνιο του ρόλου Συνέδριο των Ακαδηµαϊκών ίδιων των ιατρικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο του Οργανισµού που δραστηριοποιούνται 26

27 Προτάσεις Οι συγγραφείς προτείνουν: την καθιέρωση µαθηµάτων ιατρικής βιβλιοθηκονοµίας στις Σχολές ή/και τη σύσταση Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης στη Βιβλιοθηκονοµία Επιστηµών Υγείας, την ίδρυση Συλλόγου/ Ένωσης ιατρικών βιβλιοθηκονόµων, τη σύσταση οµάδων εργασίας, την ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων και κοινοπραξιών, την έκδοση περιοδικής έκδοσης, τη δηµιουργία blogs για καθηµερινή και πιο ανεπίσηµη επικοινωνία και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων/ ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων 27

28 Ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας 28

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα