ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... - 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ..."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Φορέας του έργου Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Θέση - Διοικητική υπαγωγή έργου Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας Ομάδα μελέτης Διάρθρωση της μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατηγορίες βλάστησης, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας Είδη πανίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κλίμα - Βιοκλίμα Μετεωρολογικά στοιχεία Βιοκλιματικά στοιχεία Γεωμορφολογία Γενικές Γεωλογικές συνθήκες Υδρογεωλογία Υδατικοί πόροι Επιφανειακά γλυκά νερά Υπόγεια νερά Οικοσυστήματα - Βλάστηση - Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόμενες - Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Θεσμικό καθεστώς προστατευόμενων περιοχών Περιοχή έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γενικά στοιχεία χαρακτηρισμού επιπτώσεων Εκτίμηση Αξιολόγηση Επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και στα είδη χλωρίδας Εκτίμηση - Αξιολόγηση Επιπτώσεων στα είδη πανίδας Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στην περιοχή ΕΖΔ/ΖΕΠ GR Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών του δικτύου Natura ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ENVECO A.E.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Η παρούσα Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) αποτελεί παράρτημα του Φάκελου Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εργασίες σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης του ορύγματος Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν το νότιο πρανές του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των Χ.Θ Χ.Θ Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης έχει συνολικό μήκος 11,6km περίπου (Χ.Θ Χ.Θ ). Όσον αφορά το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης επισημαίνονται τα εξής: Για το έργο έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί Όροι σύμφωνα με την από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης: Τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης». Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα: Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης μήκους 11,6 km περίπου. Η αρχή της χάραξης (Χ.Θ ) είναι η Χ.Θ του προηγούμενου τμήματος (2 ο Υποτμήμα «Πέρας κόμβου Συκουρίου Πέρας κόμβου Τεμπών») και τέλος η Χ.Θ που είναι η αφετηρία του επόμενου υποτμήματος (Β έξοδος Τεμπών - Πυργετός). Η χάραξη αρχικά καθορίστηκε να γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Με την από 20/08/2003 Α.π ΚΥΑ «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το οδικό έργο Αυτοκινητόδρομος Λάρισα - Θεσσαλονίκη, τμήμα Α.Κ. Τεμπών - Α.Κ. Ραψάνης» ορίζεται ότι η χάραξη θα γίνει σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση Ζ(Ζ1), η οποία μετά τη Χ.Θ (έξοδος της σήραγγας Σ1 μήκους 1915 m περίπου) ταυτίζεται με τη λύση Ζ2, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του έργου. Με την από 23/02/2005 Α.π ΚΥΑ «Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)» εκδόθηκε η απόφαση της παράτασης ισχύος, έως την 31/12/2015 της από 05/08/2002 Α.π ΚΥΑ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π / ΚΥΑ. Με την από 28/11/2006 Α.π / απόφαση ΕΥΠΕ «Τροποποίηση σχεδιασμού στη Βόρεια Έξοδο Τεμπών του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» εγκρίθηκαν μικροτροποποιήσεις στο σχεδιασμό στη βόρεια έξοδο Τεμπών, με στόχο τη διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού πλατάνων. Με την από Α.Π /απόφαση ΕΥΠΕ «Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής εργοταξιακών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά οι συνοδές ENVECO A.E

3 εγκαταστάσεις για την κατασκευή του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. Με την από 01/08/2011 Α.Π. οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π / » εγκρίθηκαν οι εξής τροποποιήσεις στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη: o το σύνθετο τεχνικό έργο διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου υπεράνω του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων και της υφιστάμενης εθνικής οδού, που παραλλάσσεται, μεταξύ των ΧΘ και 1+320, o οι εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης στη μεγαλύτερη εκ των δύο σηράγγων, οι οποίες αποτελούνται από δύο φρέατα με τις οδούς πρόσβασης σε αυτά, καθώς και μια σήραγγα εξαερισμού που κατασκευάζεται από μέσα προς τα έξω χωρίς εξωτερική οδοποιία πρόσβασης, o τα κτίρια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων λειτουργίας των δύο σηράγγων, οι χώροι προσωρινής στάθμευσης οι μικροτροποποιήσεις λόγω ωρίμανσης του σχεδιασμού (οριζοντιογραφικές, μηκοτομικές διατομή σηράγγων κλπ.) και η προσαρμογή της υφιστάμενης εθνικής οδού περί τη ΧΘ Η παρούσα Μελέτη εκπονείται λαμβάνοντας υπόψη την Παρ. 1 του Άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Σύμφωνα με το οποίο «Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.». Τα περιεχόμενα της παρούσας ΜΕΟΑ βασίζονται στις Παρ. 9 και 10 του Άρθρου 11 του Νόμου 4014/2011. Επίσης καλύπτονται τα θέματα που τίθενται στην Παρ. 2 του Άρθρου 10 του Νόμου 4014/2011. Το αντικείμενο της παρούσας ΜΕΟΑ, η οποία αποτελεί παράρτημα του Φακέλου Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, είναι η εξέταση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες σταθεροποίησης και αποκατάστασης της κατολίσθησης του ορύγματος Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης. Επιπροσθέτως εξετάζονται τα επανορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β 2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική ENVECO A.E

4 Απόφαση Αριθμ /2012 (ΦΕΚ 1565 Β 2012) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Α 209) (Β 21)» το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 1 η Ομάδα «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» και ειδικότερα στην κατηγορία ΑΙ, α/α 1: «Αυτοκινητόδρομος». 1.2 Φορέας του έργου Παραχωρησιούχος του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ)» είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί και τον διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» (βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης Νόμος 3605/2007 ΦΕΚ 190Α/ ). Επισημαίνεται ότι το συμβατικό αντικείμενο του Παραχωρησιούχου σχετικά με τον Α/Κ Αιγινίου περιγράφεται σαφώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο c.iv)) του έργου Παραχώρησης (Ν.3605/2007). Κατασκευαστής του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ημαθίας του οδικού άξονα Πάτρας Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ)» είναι η «Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί - MKC JV». Υπεύθυνος της Κοινοπραξίας Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί (που είναι ο φορέας του έργου) για το υπό μελέτη έργο είναι ο Γενικός Διευθυντής Έργου Thomas Schattenfroh (τηλ fax ). 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Θέση - Διοικητική υπαγωγή έργου Η περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης διέρχεται από τους Δήμους Τεμπών και Αγιάς και πιο συγκεκριμένα από τις Δημοτικές Ενότητες Μακρυχωρίου, Αμπελακίων και Ευρυμενών. Η ευρύτερη περιοχή του έργου υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η υπό μελέτη τροποποίηση στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη χωροθετείται στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών. Η περιοχή της υπό μελέτη τροποποίησης εντοπίζεται βόρεια του οικισμού Αμπελάκια, σε απόσταση περί τα 1.300m. Δυτικά της περιοχής της υπό μελέτη τροποποίησης διέρχεται το ρέμα Μέγα Λάκκος, σε απόσταση περί τα 140m Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας Οι συντεταγμένες της περιοχής της προτεινόμενης τροποποίησης δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Συντεταγμένες περιοχής αιτούμενης τροποποίησης (ΕΓΣΑ 87 ) Χ Υ ΒΑ κορυφή , ,90 ENVECO A.E

5 Συντεταγμένες περιοχής αιτούμενης τροποποίησης (ΕΓΣΑ 87 ) Χ Υ 1.4 Ομάδα μελέτης ΒΔ κορυφή , ,36 ΝΑ κορυφή , ,51 ΝΔ κορυφή , ,40 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρία «ΕΝVECO A.E., Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (έδρα: Περικλέους 1, Αθήνα, τηλ: , fax: , κάτοχο Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 27 τάξης Γ, στην οποία ανατέθηκε βάσει σχετικής Σύμβασης με την «Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί - MKC JV». Η μελέτη ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπεύθυνος της μελέτης είναι ο κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, MLitt., Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝVECO A.E. Η Ομάδα της ENVECO A.E. που εργάσθηκε για την εκπόνηση του παρόντος Φακέλου συγκροτήθηκε από τους παρακάτω επιστήμονες: Σπύρος Παπαγρηγορίου Γιάννης Μπεκιάρης Εμμανουηλία Καλφάκη Αλεξάνδρα Καββαδία Βαγγέλης Παντελιάς, Μαρία Χαραλαμποπούλου Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl., MSc., MLitt, Υπεύθυνος Μελέτης Περιβαλλοντολόγος Παν/μιου Αιγαίου, M.Δ.Ε. E.M.Π., Συντονιστής Μελέτης Μηχανικός Περιβάλλοντος Μ.Δ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης Βιολόγος Παν. Βουκουρεστίου, MSc Παν. Κρήτης Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ Χημικός Παν/μιου Πατρών-Ψηφιακή Επεξεργασία Σχεδίων 1.5 Διάρθρωση της μελέτης Η μελέτη διαμορφώνεται σε επτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στα εισαγωγικά στοιχεία της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή του τεχνικού σχεδιασμού του έργου. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου στους τύπους οικοτόπων, στην χλωρίδα και στην πανίδα της υπό μελέτη περιοχής. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνεται και η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ/ΖΕΠ «Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών - GR ». Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Τέλος το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει τη σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. ENVECO A.E

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Κατηγορίες βλάστησης, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας Για την περιγραφή της βλάστησης, των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας λήφθηκε υπόψη η Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα (2009). Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης για την ταυτοποίηση και περιγραφή της βλάστησης και ειδικότερα των τύπων οικοτόπων πραγματοποιήθηκαν τρεις επισκέψεις των μελετητών στο πεδίο τον Μάρτιο, Απρίλιο και Ιούνιο του Ελήφθησαν 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες τον Απρίλιο και 2 δειγματοληπτικές επιφάνειες τον Ιούνιο του 2009 και πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις σε πολλές θέσεις της περιοχής μελέτης. Για την περιγραφή της βλάστησης στην θέση του προτεινόμενου έργου πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις πεδίου το Φεβρουάριο του Είδη πανίδας Όσον αφορά στα είδη πανίδας λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία της Οικολογικής Μελέτης Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα (2009). Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την εξέταση της οικολογικής σημασίας της περιοχής μελέτης για τα πουλιά και τα υπόλοιπα είδη πανίδας. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές όπως: Εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του τμήματος Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης (2000) Για τα είδη θηλαστικών ο The Atlas of the European Mammals. Mitchell-Jones, A.J. et al, 1999, Academic Press on behalf of Societas Europae a Mammalogica (SEM), Poyser, London. Για τα είδη ερπετών Τhe Amphibians and Reptiles of Greece. Valakos et al., 2008.Edition Chimaira. Frankfurt am Main. Στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων του ΥΠΕΧΩΔΕ για το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA Επίσης χρησιμοποιήθηκε η τυποποιημένη φόρμα δεδομένων για την περιοχή NATURA 2000 ΕΖΔ GR Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα ( ENVECO A.E

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 Κλίμα - Βιοκλίμα Το κλίμα του νομού Λάρισας έχει βασικά τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος της πεδινής περιοχής της Θεσσαλίας, με ετήσιο θερμομετρικό εύρος άνω των 22 C. Για την περιγραφή του κλίματος της ευρύτερης περιοχής των έργων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ στην Λάρισα, που βρίσκεται σε Γεωγραφικό Μήκος (Lon) 22 ο 25'1", Γεωγραφικό Πλάτος (Lat) 39 ο 37'58" και σε Υψόμετρο 74m Μετεωρολογικά στοιχεία Άνεμοι Σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του Μ.Σ. Λάρισας, στην εξεταζόμενη περιοχή κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου επικρατούν οι ανατολικοί άνεμοι, ενώ σε μικρότερο ποσοστό πνέουν βόρειοι άνεμοι. Ο μήνας Ιούλιος χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη ένταση ανέμων, ενώ ο μήνας Δεκέμβριος παρουσιάζει την μικρότερη ένταση ανέμων. Θερμοκρασία αέρα Η μέγιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία παρατηρείται τον Ιούλιο (27,2 o C) ενώ η ελάχιστη τον Ιανουάριο (5,2 o C). Εποχιακή διακύμανση υγρασίας και βροχοπτώσεων Ο Ιούλιος είναι ο πιο ξηρός μήνας του έτους, με μέση σχετική υγρασία 46,6%, ενώ ο πιο υγρός μήνας είναι ο Δεκέμβριος (82,2%). Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις της περιοχής, ο μήνας με τις περισσότερες βροχοπτώσεις είναι ο Νοέμβριος (56,9mm), ενώ το χαμηλότερο ύψος βροχόπτωσης παρουσιάζει ο μήνας Αύγουστος (16,4 mm). Η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 423,2mm Βιοκλιματικά στοιχεία Ομβροθερμικό πηλίκο (Q) του Emberger Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, για τον Μ.Σ. Λάρισας (για την περίοδο ) και το διάγραμμα του Εmberger κατά Μαυρομάτη για την Ελλάδα προκύπτει ότι ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής μελέτης είναι ημίξηρος - ύφυγρος με χειμώνα ψυχρό (P=423,2mm, M=300,4 o K, m = 273,9 o K, Q 2 =56,6). Ομβροθερμικό διάγραμμα Βάσει του ομβροθερμικού διαγράμματος προκύπτει ότι στην περιοχή του Μ.Σ. Λάρισας η «οικολογικά» ξηρή περίοδος διαρκεί περίπου 4,5 μηνών (από τα μέσα Μαίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου). ENVECO A.E

8 Τα στοιχεία του κλίματος και βιοκλίματος της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην περιβαλλοντικά εγκεκριμένη 1 «Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ, Τμήμα Α.Κ. Τεμπών Α.Κ. Ραψάνης, Επικαιροποίηση Σχεδιασμού Οδικού Άξονα - Έκθεση προς Καθορισμό Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης». Εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις σήμερα, στην περιοχή του υπό μελέτη έργου. 3.2 Γεωμορφολογία Σύμφωνα με τον χάρτη γαιών (φύλλο Ραψάνη, κλίμακα: 1:50.000, Διευθύνσεις Δασών/Υπουργείο Γεωργίας, 1986) που έχει συνταχθεί για την ευρύτερη περιοχή: Στην περιοχή των έργων το μητρικό υλικό του εδάφους είναι σχιστόλιθοι, σε αποστρογγυλωμένες κορυφές και στο κάτω μέρος κλιτύων. Το έδαφος είναι βαθύ, χωρίς καμία διάβρωση και κατά τόπους μέτρια διάβρωση, ενώ οι κλίσεις επιφανείας είναι ελαφρές έως μέτριες. Η ευρύτερη οικολογική περιοχή ανήκει σε ζώνη αειφύλλων πλατυφύλων, όπου επικρατούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι εκθέσεις είναι βόρειες. Στην περιοχή βόρεια των έργων, το μητρικό υλικό του εδάφους είναι κολλούβια σχιστολίθων, σε αποστρογγυλωμένες κορυφές και στο κάτω μέρος κλιτύων. Το έδαφος είναι βαθύ, χωρίς διάβρωση ενώ κατά θέσεις παρατηρείται μέτρια διάβρωση και οι κλίσεις επιφανείας είναι ελαφρές. Η ευρύτερη οικολογική περιοχή ανήκει σε ζώνη αειφύλλων πλατυφύλλων, όπου κυριαρχούν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι εκθέσεις είναι νότιες. 3.3 Γενικές Γεωλογικές συνθήκες Η ευρύτερη περιοχή όπου προβλέπεται η κατασκευή του χωματουργικού Η403, συναντά τη γεωτεκτονική μονάδα της Όσας (Όλυμπος). Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται μεταμορφωσιγενείς ενώ σύγχρονα τεταρτογενή ιζήματα συναντώνται τοπικά κάτω από τους σχηματισμούς του αλπικού υποβάθρου. Πιο συγκεκριμένα, η στρωματογραφική διάταξη της ευρύτερης περιοχής του έργου, περιλαμβάνει τεταρτογενείς εδαφικές αποθέσεις και απαντώνται με τη μορφή ασβεστολιθικών τεμαχών, προϊόντων κατολισθήσεων, σύγχρονων ποτάμιων αποθέσεων κλπ. Βαθύτερα εμφανίζεται φυλλίτης, ο οποίος θεωρείται μεταφλύσχης της ηωκαινικής περιόδου, και κρυσταλλικού ασβεστόλιθου. Επιφανειακά, ο φυλλίτης καλύπτεται από έναν μανδύα αποσάθρωσης αργιλώδους έως αργιλοαμμώδους σύστασης, ενώ τοπικά συναντώνται μεταβατικές στρώσεις αποτελούμενες από φυλλίτη με ενστρώσεις κρυσταλλικού ασβεστόλιθου. Στην περιοχή των προτεινόμενων έργων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, η στρωματογραφία του υπεδάφους αποτελείται από τα παρακάτω στρώματα: 1 Από 01/08/2011 Α.Π.οικ ΚΥΑ «Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.85884/ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π / » ENVECO A.E

9 Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τα έργα σταθεροποίησης και Στρώμα 1: Καφέ έως σκούρα καφέ αμμώδης άργιλος με χαλίκια Φυλλίτη Στρώμα 2: Εδαφοποιημένος Φυλλίτης: Καφέ έως ανοικτό καφέ ιλυώδης-αργιλώδης άμμος με μικρά χαλίκια Φυλλίτη Στρώμα 3: Εντελώς αποσαθρωμένο λατυποπαγές: Γκριζοκάστανο έως καστανέρυθρο αργιλώδης ιλύς με άμμο και μικρά χαλίκια Στρώμα 4: Ανοιχτό καφέ έως ανοιχτό γκρι ασβεστιτικό λατυποπαγές, ελαφρώς μετρίως συγκολλημένο, μέτρια έως υψηλά αποσαθρωμένο (τοπικά τελείως αποσαθρωμένο) σε μορφή αργιλώδους άμμου με σχιστολιθικά - φυλλιτικά μικρά χαλίκια Στρώμα 5: Γκρίζος ασβεστόλιθος (τοπικά ασβεστιτικός σχιστόλιθος) μετρίως αποσαθρωμένος, λεπτοστρωματώδης με ευρεία κάρστ και ανοιχτές ασυνέχειες οι οποίες είναι μερικώς πληρωμένες με υλικό αποσάθρωσης Στρώμα 6: Φυλλίτης, υψηλά έως τελείως αποσαθρωμένος πτυχωμένος, διαταραγμένος και τεκτονισμένος. Σε αυτό το στρώμα υπάρχει η επιφάνεια ολίσθησης (αποτελούμενη από φυλλιτικό εδαφικό υλικό, μαλακό και υγρό). Από πλευράς σεισμολογικών δεδομένων η περιοχή του έργου εντάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι, με σεισμική επιτάχυνση amax=0,16g (σύμφωνα με το νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154/ , που ισχύει από 01/01/2004) Υδρογεωλογία Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 3 «Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας», η υπό μελέτη τροποποίηση χωροθετείται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08), στην Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού (GR 16). Το κύριο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον στην ΛΑΠ Πηνειού αφορά στις τεταρτογενείς αποθέσεις οι οποίες φιλοξενούν υψηλού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες και δευτερευόντως στα καρστικά συστήματα που αναπτύσσονται στην περίμετρο των πεδινών εκτάσεων. Η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο κύρια αυτοτελή υδρογεωλογικά κοκκώδη συστήματα: της δυτικής και της ανατολικής πεδιάδας. Αναπτύσσονται επίσης τοπικής σημασίας υδροφορίες στους μεταμορφωμένους γνευσιακούς σχηματισμούς της περιοχής, η υδροφορία των οποίων εκφορτίζεται μέσω σημαντικών πηγών, οι οποίες καλύπτουν τοπικές ανάγκες (Πήλιο, Μαυροβούνι, Όσσα, Χάσια, Κάτω Όλυμπος) Η δυναμικότητα των υπογείων υδροφορέων ποικίλει μεταξύ πολύ μεγάλων ορίων, τόσο στα αλλούβια, όσο και στις καρστικές περιοχές. Αυτή εξαρτάται στα μεν αλλούβια από την κοκκομετρία 2 Πηγή: Τεχνική Έκθεση «Κατολίσθηση Ορύγματος Η403 Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη Σταθεροποίησης και Αποκατάστασης Κατολίσθησης» (Χ. Εφραιμίδης, ) 3 ΚΥΑ Α.Π. οικ / «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» ENVECO A.E

10 και την δυνατότητα τροφοδοσίας τους, στους δε καρστικούς υδροφορείς από το βαθμό καρστικοποίησης και την έκταση της υδρογεωλογικής λεκάνης που τους αντιστοιχεί. Τέλος στις υδροφορίες των διερρηγμένων πετρωμάτων ρόλο διαδραματίζουν τόσο το ύψος βροχής όσο και ο βαθμός τεκτονικής καταπόνησης των σχηματισμών και το πάχος του μανδύα αποσάθρωσης. Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο Υδρολιθολογικός χάρτης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω χάρτη, στην περιοχή της αιτούμενης τροποποίησης απαντώνται ανθρακικοί σχηματισμοί υψηλής έως μέτριας υδροπερατότητας. ENVECO A.E

11 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης Σχήμα Υδρολιθολογικός χάρτης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Περιοχή τροποποίησης Πηγή: «Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» ENVECO A.E

12 3.4 Υδατικοί πόροι Επιφανειακά γλυκά νερά Σύμφωνα με το εγκεκριμένο 4 «Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας», η υπό μελέτη τροποποίηση χωροθετείται στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08), στην Λεκάνη Απορροής Ποταμού Πηνειού (GR 16). Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη του Πηνειού, με έκταση περίπου km 2. Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάμισος, και ο Πορταϊκός, και στο βόρειο μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση των προτεινόμενων έργων και τα επιφανειακά ύδατα που διέρχονται σε απόσταση μικρότερη του 1km από τα όρια των έργων. Δυτικά της περιοχής της υπό μελέτη τροποποίησης διέρχεται το ρέμα Μέγα Λάκκος, σε απόσταση περί τα 140m. ανατολικά των υπό μελέτη έργων διέρχεται μικρότερο ρέμα της περιοχής σε απόσταση περί τα 120m. Σχήμα Θέση προτεινόμενων έργων και επιφανειακά ύδατα Πηγή υποβάθρου: Χάρτης ΓΥΣ (φύλλο Ραψάνη, κλίμακα: 1:50.000) 4 ΚΥΑ Α.Π. οικ / «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» ENVECO A.E

13 3.4.2 Υπόγεια νερά Πηγή υποβάθρου: Χάρτης ΓΥΣ (κλίμακας 1:5.000) Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ) του ΥΔ Θεσσαλίας. Στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής της υπό μελέτη τροποποίησης απαντάται το ΥΥΣ «Σύστημα Κάτω Ολύμπου-Όσσας - GR ». Το εν λόγων ΥΥΣ αναπτύσσεται σε Τριαδικά-Ιουρασικά Μάρμαρα, ενώ τα υπερκείμενα στρώματα είναι μάρμαρα υψηλής περατότητας. Η έκταση του ΥΥΣ είναι 94,8km 2, η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος ανέρχεται σε 27,0hm 3 και οι μέσες ετήσιες απολήψεις εκτιμήθηκαν σε 1,8hm 3. Ως πηγές ρύπανσης για το σύστημα αναφέρονται οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στις χρήσεις γης κυριαρχούν οι εκτάσεις με φυσική βλάστηση, τα δάση, οι καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και σε μικρότερο βαθμό η αστικοποίηση. Όσον αφορά την ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ, επισημαίνεται ότι δεν έχουν επισημανθεί ιδιαίτερα προβλήματα διάχυτων ή σημειακών πηγών στην επιφάνεια του υδατικού συστήματος. Δεν έχει διαγνωσθεί καμιά τάση ρύπανσης. Το υπόγειο υδατικό σύστημα έχει καλή χημική κατάσταση. Όσον αφορά την ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ, επισημαίνεται ότι δεν έχουν προκύψει ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ. ENVECO A.E

14 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης Σχήμα Υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας Περιοχή τροποποίησης Πηγή: «Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» ENVECO A.E

15 3.5 Οικοσυστήματα - Βλάστηση - Χλωρίδα Το υπό μελέτη έργο, όπως και η περιβαλλοντικά εγκεκριμένη χάραξη του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή, χωροθετείται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ/ΖΕΠ «GR Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών». Για την ευρύτερη περιοχή όπου ανήκει και η περιοχή του υπό μελέτη έργου έχει εκπονηθεί η «Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα» (Enveco A.E., 2009), η οποία εγκρίθηκε με την KYA Α.Π. οικ / «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα προστασίας υφιστάμενης εθνικής οδού στις περιοχές Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα». Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται δύο κυρίως τύποι βλάστησης: 1. Το παραποτάμιο δάσος που εξαπλώνεται σ όλο το μήκος της κοιλάδας, στις όχθες του ποταμού Πηνειού. Το δάσος αυτό εκτείνεται επίσης στα δεξιά της εξόδου της κοιλάδας, προς τη Μακεδονική πλευρά. Αυτή απαρτίζεται κυρίως από πλατάνια (Platanus orientalis), ενώ σποραδικά παρατηρούνται ασημόλευκες (Populus alba) και λίγες ασημοϊτιές (Salix alba). 2. Οι μεσογειακοί θαμνώνες (μεσογειακή μακκία) που καλύπτουν όλες τις πάνω από τις όχθες του ποταμού. Οι θαμνώνες αυτοί είναι σε άλλα σημεία αναπτυγμένοι και πυκνοί και σε άλλα, ιδίως σε πολύ απόκρημνες και βραχώδεις, αραιοί και υποβαθμισμένοι. Σ' αυτούς παρατηρείται, ως συνήθως, μια μεγάλη ποικιλία θάμνων η μικρών δένδρων, όπως το Πουρνάρι (Quercus coccifera), η Αριά (Quercus ilex), η Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), ο Φράξος (Fraxinus ornus), το Φυλλίκι (Phillyrea latifolia), η Αγριελιά (Olea europaea subsp. oleaster), η Αγριοτσικουδιά (Pistacia terebinthus) κ.ά. Στην Περιοχή Κοιλάδας Τεμπών, με βάση τις εργασίες πεδίου, αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω τύποι φυσικών οικοτόπων: 5350 Ψευδομακκί 8250 Γυμνά βράχια 92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 8216 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 92A0 Στοές με Salix alba και Populus alba 9340 Δάση Αριάς Quercus ilex C2 Ποταμός Πηνειός Επισημαίνεται ότι όλοι οι τύποι οικοτόπων, εκτός από τους οικότοπους 5350, 8250 και C2 ανήκουν στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. ENVECO A.E

16 Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (41,9%) της περιοχής Κοιλάδα των Τεμπών καλύπτεται από τον τύπο οικοτόπου 5350 (Ψευδομακκί) και ακολουθούν τα Δάση Αριάς Quercus ilex με ποσοστό 30,7% και οι καλλιεργημένες εκτάσεις με ποσοστό 14,03%. Οι υπόλοιποι τύποι οικοτόπων συμμετέχουν με μικρά ποσοστά με πιο σημαντικό εκείνο των Δασών ανατολικής πλατάνου (4,4%). Οι δύο τύποι ενδιαιτημάτων με τη μεγαλύτερη κάλυψη στην περιοχή είναι ο 5350 (Ψευδομακκί) και ο 9340 (Δάση Αριάς Quercus ilex) που κυριαρχούν στις αριστερά και δεξιά του Πηνειού. Είναι αντιπροσωπευτικοί αυτού του τύπου βλάστησης και σε πολύ καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις πεδίου της παρούσας ΟΜΒ, όπου αναγνωρίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι τύποι οικοτόπων στις υπό μελέτη περιοχές, εκτιμάται ότι: - σε ζώνη υψηλής οικολογικής σημασίας περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι οικοτόπων που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και χαρακτηρίζονται, βάσει της συνολικής αξιολόγησης, ως οικότοποι εξαίρετης αξίας (Α). Οι εν λόγω οικότοποι είναι: 92C0 (Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis), 92A0 (Στοές με Salix alba και Populus alba), 8216 (Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση). - σε ζώνη σημαντικής οικολογικής σημασίας περιλαμβάνονται κυρίως οι φυσικοί τύποι οικοτόπων που χαρακτηρίζονται, βάσει της συνολικής αξιολόγησης, ως οικότοποι καλής αξίας (Β). Οι εν λόγω οικότοποι είναι: 5350 (Ψευδομακκί ), 9340 (Δάση Αριάς Quercus ilex). Στη ζώνη αυτή εντάσσονται και οι οικότοποι 8250 (Γυμνά βράχια) και C2 (Ποταμός Πηνειός). - στη ζώνη μη σημαντικής οικολογικής σημασίας περιλαμβάνονται όλοι οι ανθρωπογενείς τύποι οικοτόπων. Το σύνολο των ειδών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου της Οικολογικής Μελέτης Βάσης ανέρχεται σε 131 είδη από τα οποία 9 είδη αναγνωρίζονται με σημαντικότερη οικολογική αξία, τα περισσότερα από αυτά με βραχόφιλο χαρακτήρα. Τα είδη αυτά είναι: Allium heldreichii, Campanula incurva, Anacamptis pyramidalis, Campanula incurva, Campanula thessala, Centaurea pelia, Erysimum graecum, Lamium garganicum, Leontodon crispus ssp. graecus. Σύμφωνα με τον «Χάρτη τύπων οικοτόπων παρατηρηθέντων οικολογικά σημαντικών ειδών χλωρίδας» της προαναφερθείσας Οικολογικής Μελέτης Βάσης, στην περιοχή της αιτούμενης τροποποίησης απαντώνται οι εξής τύποι οικοτόπων: «Ψευδομακκί » «Καλλιεργημένες εκτάσεις » Τμήμα της περιοχής των υπό μελέτη έργων αφορά περιοχή του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου και των συνοδών αυτού εγκαταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο οικοτόπου που απαντάται στην περιοχή της αιτούμενης τροποποίησης παρουσιάζονται ακολούθως. ENVECO A.E

17 «Ψευδομακκί » Θαμνώδεις σχηματισμοί δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ιταλία. Καλύπτει περίπου 41,9 % της περιοχής της Κοιλάδας των Τεμπών και κυριαρχεί στο δυτικό τμήμα των πλαγιών αριστερά και δεξιά του Πηνειού. Τα επικρατέστερα είδη του ενδιαιτήματος αυτού είναι: Quercus coccifera, Phylirea latifolia, Pistacea terebinthus, Juniperus oxycedrus ssp. οxycedrus, Cistus creticus, Fumana thymifolia,, Festuca sp., Vicia villosa, Scabiosa sp. Το ενδιαίτημα παρουσιάζει διαφοροποίηση στη σύνθεση των ειδών στις του Κάτω Ολύμπου από εκείνη στις του Κίσσαβου ίσως λόγω και της διαφορετικής έκθεσης (νότια - νοτιοανατολική στον Κάτω Όλυμπο, βόρεια - βορειοδυτική στον Κίσσαβο). Με μικρότερη πληθοκάλυψη συμμετέχουν τα είδη: Asparagus acutifolius, Bromus squarossus, Petrorhagia sp., Ballota acetabulosa, Calicotome villosa, Cerastium sp., Coridothymus capitatus, Coronilla emerus, Crepis sp., Crucianella latifolia, Desmageria rigida, Koeleria sp., Medicago coronata, Medicago sp., Sedum sp., Silene sp., Teucrium polium. Ο τύπος οικοτόπου «Ψευδομακκί » καταλαμβάνει 5696,21 στρ. εντός της περιοχής μελέτης «Κοιλάδα των Τεμπών». Όσον αφορά στην περιοχή κατάληψης του υπό μελέτη έργου σημειώνεται ότι φύεται πλούσια υψηλή μακία βλάστηση, που περιλαμβάνει τα είδη: Quercus coccifera (πουρνάρι), Phylirea latifolia (φυλλίκι), Pistacea terebinthus (αγριοτσικουδιά), Juniperus oxycedrus ssp. οxycedrus (άρκευθος), Arbutus unedo (κουμαριά), Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina). Κατά θέσεις παρατηρούνται συστάδες Αριάς (Quercus ilex) με ύψος που φτάνει μέχρι τα 4μ. και εκτάσεις με καλλιέργειες ελιάς. Στον υποόροφο απαντώνται τα είδη: Cistus creticus (λαδανιά), Fumana thymifolia, Verbascum sp., Ruscus aculeatus, Dittrichia viscosa, Myosotis sp. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή των προτεινόμενων έργων και οι τύποι οικοτόπων που καταλαμβάνονται. ENVECO A.E

18 Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τα έργα σταθεροποίησης και Σχήμα Περιοχή προτεινόμενων έργων και τύποι οικοτόπων Υπόμνημα Πηγή υποβάθρου: Σχέδιο «Χάρτης τύπων οικοτόπων παρατηρηθέντων οικολογικά σημαντικών ειδών χλωρίδας» της εγκεκριμένης «Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα» (Enveco A.E., 2009) ENVECO A.E

19 3.6 Πανίδα Σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα» (Enveco A.E., 2009), που αφορά στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών, οι βράχοι και οι απότομοι γκρεμοί της Κοιλάδας των Τεμπών, οι θαμνώνες και τα παραποτάμια δάση, ο ποταμός Πηνειός καθώς επίσης και οι αμμώδεις όχθες του, αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα. Αρχικά επισημαίνεται ότι η Κοιλάδα των Τεμπών έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ ως περιοχή του δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ/ΖΕΠ «GR Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών». Τα είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω περιοχής είναι τα εξής: Emberiza hortulana Falco biarmicus Ficedula semitorquata Gyps fulvus. Η ορνιθολογική αξία της περιοχής ΕΖΔ/ΖΕΠ «Αισθητικό δάσος κοιλάδας Τεμπών» - GR , ενισχύεται και από την παρουσία άλλων γειτονικών σημαντικών περιοχών όπως ο ποταμός Πηνειός και το δέλτα του, το Φαράγγι του Κρυονερίου, οι πυκνοδασωμένες της βόρειας και ανατολικής Όσσας και η περιοχή του Κάτω Ολύμπου. Το φαράγγι των Τεμπών, με τους απότομους βράχους, αποτέλεσε ενδιαίτημα της τελευταίας αποικίας όρνιων (Gyps fulvus) της Θεσσαλικής πεδιάδας. Στις εσοχές των απρόσιτων βράχων είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν φωλεασμός για τα είδη Bubo bubo (Μπούφος), Falco peregrinus (Πετρίτης), Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας), Sitta neumayer (Βραχοτσοπανάκος), Oenanthe hispanica (Ασπροκωλίνα), Apus melba (Βουνοσταχτάρα), Hirundo rupestris (Σταβλοχελίδονο), Columba livia (Αγριοπερίστερο) και Corvus monedula (Κάργια). Το είδος Neophron percnopterus (Ασπροπάρης), το οποίο στο παρελθόν είχε μόνιμη παρουσία στην κοιλάδα των Τεμπών, σήμερα απαντάται σε μειωμένο αριθμό όπως άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων. Μέχρι την εξαφάνιση τους στις αρχές του 90, οι τελευταίοι Γυπαετοί σύχναζαν στα Τέμπη κυρίως το χειμώνα, όπου ενώνονταν με τα όρνια όταν έψαχναν για τροφή. Τα πιο χαρακτηριστικά είδη που φωλιάζουν στην ευρύτερη περιοχή είναι: Luscinia megarhynchos, Turdus merula, Sylvia cantillans, Parus caeruleus, Parus major, Garrulus glandarius, Fringilla coelebs, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Emberiza cirlus. Κανένα από τα παραπάνω είδη δεν συμπεριλαμβάνεται στα προστατευόμενα είδη από την ελληνική ή διεθνή νομοθεσία. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην «Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα» (Enveco A.E., 2009), στην ευρύτερη περιοχή παρατηρήθηκαν 52 είδη ορνιθοπανίδας. Από το σύνολο των ειδών, 26 είδη ανήκουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας ENVECO A.E

20 79/409/ΕΟΚ. Αυτά είναι: Accipiter brevipes, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Emberiza caesia, Emberiza hortulana, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lullula arborea, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Gyps fulvus, Egretta garzetta, Falco eleonorae, Ficedula albicollis, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα είδη ορνιθοπανίδας, που έχουν παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκεκριμένη Οικολογική Μελέτη Βάσης. Ο πίνακας περιλαμβάνει επιπρόσθετα την εποχική παρουσία των ειδών, την εκτιμώμενη αφθονία τους, τους βιότοπους που χρησιμοποιούν, όπως επίσης και το καθεστώς προστασίας τους. ENVECO A.E

21 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης Πίνακας Παρατηρηθέντα και αναμενόμενα είδη ορνιθοπανίδας στην ευτύτερη περιοχή μελέτης, καθεστώς παρουσίας και προστασίας ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Accipiter brevipes Σαϊνι Ba o Σε παραποτάμια δάση Σε δασώδεις περιοχές I 2 (V U) II II Accipiter nisus Τσιχλογέρακο W o Σε δασώδεις περιοχές S II Aegithalos caudatus Αιγίθαλος R o Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν S II Alcedo atthis Αλκυόνα R?a o Σε όχθες ποταμών Σε όχθες ποταμών I 3 H II Alectoris graeca Πετροπέρδικα Ra o Σε βραχώδεις περιοχές Σε βραχώδεις περιοχές II/1&I II 2 (D) II/1 I Anthus spinoletta Νεροκελάδα W o Σε όχθες ποταμών (S) II Apus apus Σταχτάρα Ba oo Στην ευρύτερη περιοχή (S) II I Apus melba Βουνοσταχτάρα Ba oo Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Στην ευρύτερη περιοχή S II Aquila chrysaetos Χρυσαετός fra Ανοιχτές περιοχές I 3 R V II II Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς R o Σε όχθες ποταμών, E II S παραποτάμια δάση 2 I Athene noctua Κουκουβάγια Ra o Σε οικισμό Στην ευρύτερη περιοχή 3 (D) II Bubo bubo Μπούφος Ra o Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Ανοιχτές περιοχές I 3 (H) II Buteo buteo Γερακίνα Ba o Σε δάση που καλύπτουν Σε δασώδεις περιοχές S II Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάχτρα Ba? Σε δασώδεις περιοχές I 2 (H) II Carduelis cannabina Φανέτο Ra o Σε βοσκοτόπους, φρύγανα Σε βοσκοτόπους, φρύγανα 2 D II ENVECO A.E

22 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Carduelis carduelis Καρδερίνα BMW oo Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Στην ευρύτερη περιοχή S II Carduelis chloris Φλώρος BMW oo Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Σε δασώδεις περιοχές S II Carduelis spinus Λούγαρο W o Σε παραποτάμια δάση S II Cettia cetti Ψευταηδόνι R o Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση δάση S II Ciconia ciconia Λευκός Πελαργός Ba oo Σε οικισμό Σε έλη, λιβάδια I 2 H E 2 II II Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός Ba o Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Σε έλη I 2 R V II II Cinclus cinclus Νεροκότσυφας W o Σε όχθες ποταμών S II Circaetus gallicus Φιδαετός Ba o Σε δάση που καλύπτουν Ανοιχτές περιοχές I 3 (R) II II Coccothraustes Σε δάση που καλύπτουν Κοκκοθραύστης W o coccothraust. Σε δασώδεις περιοχές S II Columba livia Αγριοπίστερο R oo Σε απότομα βράχια σε II Ανοιχτές περιοχές (S) φαράγγι I Columba palumbus Φάσσα R oo Σε δάση που καλύπτουν II/1&I Ανοιχτές περιοχές II/1 S Corvus corax Κόρακας R o Σε απότομα βράχια σε II Στην ευρύτερη περιοχή S φαράγγι I Corvus corone Κουρούνα R oo Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Στην ευρύτερη περιοχή S Corvus monedula Κάργια R oo Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Στην ευρύτερη περιοχή II/2 (S) Cuculus canorus κούκος M o Στην ευρύτερη περιοχή S II I Delichon urbica Σπιτοχελίδονο B oo Σε οικισμούς Στην ευρύτερη περιοχή 3 (D) II ENVECO A.E

23 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Dendrocopos Μεσαιος Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν Ra o medius Δρυοκολάπτης I (S) II Dendrocopos minor Νανοδρυοκολάπτη Σε δενδρόκηπους, Σε δενδρόκηπους, παραποτάμια R o ς παραποτάμια δάση δάση (S) II Dendrocopos Βαλκανικός Σε δενδρόκηπους, παραποτάμια R o Σε παραποτάμια δάση syriacus Δρυοκολάπτης δάση I (S) II Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς MW o Σε όχθες ποταμών, παραποτάμια δάση I S II Emberiza caesia Σκουροβλάχος Ba o Σε βραχώδεις περιοχές Σε βραχώδεις περιοχές I (S) II Emberiza cia Βουνοτσίχλονο W o Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Σε δασώδεις περιοχές 3 (H) II Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο R oo Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Σε δασώδεις περιοχές S II Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο Ba o Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Σε δασώδεις περιοχές I 2 (H) II I Emberiza melanocephala Αμπελουργός Ba o Σε λιβάδια Σε λιβάδια 2 (H) II Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης W oo Falco biarmicus Χρυσογέρακο Ra? Falco eleonorae Μαυροπετρίτης S oo Falco peregrinus Πετρίτης Ra o Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο Ra o Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης M o Σε δάση που καλύπτουν Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Σε απότομα βράχια σε φαράγγι ENVECO A.E Σε δάση που καλύπτουν S II II Ανοιχτές περιοχές I 3 VU V II II Σε δάση που καλύπτουν, σε φαράγγια I 2 D K II II Στην ευρύτερη περιοχή I S K II II Ανοιχτές περιοχές 3 D II II Σε δάση που καλύπτουν, σε δενδρόκηπους I S II II

24 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτη ς M o ENVECO A.E Σε δάση που καλύπτουν, σε δενδρόκηπους S II II Fringilla coelebs Σπίνος BMW ooo Σε δάση που καλύπτουν II Σε δασώδεις περιοχές S I Galerida cristata Κατσουλιέρης R o Σε λιβάδια Σε λιβάδια 3 (H) II I Gallinula chloropus Νερόκοτα R o Σε όχθες ποταμών S II I Garrulus Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν Κίσσα R oo glandarius S Gyps fulvus Ορνιο fr Στην ευρύτερη περιοχή I 3 S V II II Hieraaetus pennatus Γερακαετός fba Ανοιχτές περιοχές I 3 (R) V II II Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα B o Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση δάση 3 (H) II II Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο B oo Σε παλιά κτίρια, γέφυρες Στην ευρύτερη περιοχή (S) II Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο B oo Σε απότομα βράχια σε φαράγγι Σε φαράγγια S II Hirundo rustica Σταβλοχελίδονο B oo Σε οικισμούς Στην ευρύτερη περιοχή 3 H II Lanius collurio Αετομάχος B o Σε θαμνώνες I 3 (H) II Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς B o Σε δασώδεις περιοχές 2 (D) II Lullula arborea Δενδροσταρήθρα BMW o Σε λιβάδια και φρύγανα Σε δασώδεις περιοχές I 2 H II I Luscinia Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια Αηδόνι B o megarhynchos δάση δάση (S) II II Merops apiaster Μελισσοφάγος Ba o Σε όχθες ποταμών 3 (H) II II

25 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Monticola saxatilis Πυρροκότσυφας B? Σε βοσκοτόπια ορεινών Σε βοσκοτόπια ορεινών περιοχών περιοχών 3 (H) II II Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας R o Σε βραχώδεις περιοχές Σε βραχώδεις περιοχές 3 (H) II II Motacilla alba Λευκοσουσουράδ Σε όχθες ποταμών, σε BMW o α πέτρινους τοίχους Σε όχθες ποταμών S II Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδ Σε όχθες ποταμών, σε BMW o α πέτρινους τοίχους Σε όχθες ποταμών S II Muscicapa striata Μυγοχάφτης M oo Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν, σε δενδρόκηπους, σε δενδρόκηπους 3 H II II Neophron 3 Ασπροπάρης fb Στην ευρύτερη περιοχή I percnopterus * EN V II II Nycticorax Σε όχθες ποταμών, Νυχτοκόρακας S o nycticorax παραποτάμια δάση I 3 H II Oenanthe hispanica Ασπροκώλινα B o Σε βραχώδεις περιοχές Σε βραχώδεις περιοχές 2 (H) II II Oriolus oriolus Συκοφάγος M o Σε δάση που καλύπτουν, σε δενδρόκηπους S II Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα R oo Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν S II Parus lugubris Κλειδονάς R o Σε δάση που καλύπτουν Σε δασώδεις περιοχές (S) II Parus major Καλόγερος R oo Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Σε δασώδεις περιοχές S II Parus palustris Καστανοπαπαδίτσ α R o Σε παραποτάμια δάση Σε παραποτάμια δάση 3 D II Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης R oo Σε οικισμούς Στην ευρύτερη περιοχή 3 D Pernis apivorus Σφηκιάρης Ba o Σε δάση που καλύπτουν Σε δασώδεις περιοχές I (S) II II ENVECO A.E

26 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Phalacrocorax carbo Phalacrocorax pygmeus Κορμοράνος MW ooo Σε ποτάμι, παραποτάμια δάση I S Phasianus colchicus Φασιανός Λαγγόνα W o Σε ποτάμι, παραποτάμια δάση I 1 S V II II introdu ced Σε δασώδεις περιοχές (S) V Phylloscopus Δενδροφυλλοσκόπ Σε δάση που καλύπτουν MW oo collybita ος S II Phylloscopus Βουνοφυλλοσκόπ Σε δάση που καλύπτουν M oo orientalis ος 2 D II II Phylloscopus Δασοφυλλοσκόπο Σε δάση που καλύπτουν M oo sibilatrix ς 2 D II II Phylloscopus Θαμνοφυλλοσκόπ trochilus ος M oo Σε θαμνώνες S II Pica pica Καρακάξα R o Σε ανοιχτές δασώδεις περιοχές Στην ευρύτερη περιοχή S Picus viridis Πράσινος Σε δάση που καλύπτουν Ra o Δρυοκολάπτης 2 (H) II Prunella modularis Θαμνοψάλτης W o Σε θαμνοφράχτες Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση S II Riparia riparia Οχθοχελίδονο Ba oo Σε όχθες ποταμών Στην ευρύτερη περιοχή 3 (H) II Saxicola torquata Μαυρολαίμης B o Σε θαμνώνες Σε θαμνώνες (S) II II Δενδροτσοπανάκο Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν Sitta europaea R o S II ς Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος B o Σε βραχώδεις περιοχές Σε βραχώδεις περιοχές (S) II Streptopelia II Δεκοχτούρα R oo Σε οικισμούς Στην ευρύτερη περιοχή S decaocto I II I II I ENVECO A.E

27 αποκατάστασης κατολίσθησης στο όρυγμα Η403 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΑΚ Τεμπών - ΑΚ Ραψάνης ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Λατινική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Κωδικός Καθεστώς παρουσίας Αφθονία Θέσεις Φωλεασμού Θέσεις Διατροφής Οδηγία 79/409 ΕΟΚ Κατηγ. SPEC Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης Streptopelia turtur Τρυγόνι BM o Σε δάση που καλύπτουν II Ανοιχτές περιοχές II/2 3 D I Strix aluco Χουχουριστής Ra o Σε δασώδεις περιοχές S II Sylvia atricapilla Μαυροσκούπης BMW oo Σε δάση που καλύπτουν Σε δάση που καλύπτουν S II II Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκ ος B oo Σε θαμνώνες Σε θαμνώνες (S) II II Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος B o Σε θαμνοφράχτες Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση S II II Sylvia hortensis Δενδροτσιροβάκος B o Σε θαμνοφράχτες Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση 3 H II II Sylvia Μαυροτσιροβάκος R o Σε θαμνώνες Σε θαμνώνες (S) II II melanocephala Tachybaptus ruficollis Troglodytes troglodytes Νανοβουτηχτάρι W o Σε ποτάμι S Τρυποφράχτης R oo Σε θαμνοφράχτες Turdus merula Κότσυφας R oo Turdus philomelos Τσίχλα BMW oo Upupa epops Τσαλαπετεινός Ba o Σε δάση που καλύπτουν, θαμνοφράχτες Σε ανοιχτές δασώσεις περιοχές Σε δάση που καλύπτουν Σε θαμνοφράχτες, παρποτάμια δάση Σε δασώδεις περιοχές II/2 S Σε δασώδεις περιοχές II/2 S II I S II Σε δασώδεις περιοχές 3 (D) II II I II I II II ENVECO A.E

28 Υπόμνημα Καθεστώς παρουσίας: Β = Αναπαράγεται, R = Mόνιμη παρουσία, Μ = Μεταναστευτικό, W = Διαχειμάζει, S = Καλοκαιρινός επισκέπτης (μη φωλεάζον), V = Περιπλανώμενο, α= στην ευρύτερη περιοχή, f= στο παρελθόν,?= χρειάζεται επιβεβαίωση Αφθονία ο=1-10 ζευγάρια, οο= ζευγ.,οοο= περισσότερα από 100 ζευγ. Οδηγία 79/409 ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι Αυστηρά προστατευόμενο ΙΙ Είδος υπό διαχείριση ΙΙΙ Είδος υπό διαχείριση * Ισχύει για κάποια υποείδη Κατηγορία SPEC (Species of European Conservation Concern) - Είδη με ευρωπαϊκή σημασία σε σχέση με την διαχείριση (Bird Life International -2004): SPEC 1 Είδη παγκοσμίως απειλούμενα, είδη που εξαρτώνται από διαχειριστικές δράσεις και είδη για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία με βάση το IUCN SPEC 2 Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη (σε ποσοστό >50%) και είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης (Unfavourable conservation status) SPEC 3 Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους δεν είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη, αλλά είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης (Unfavourable conservation status) Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας CR = Κρίσιμα Κινδυνεύον (Critically Endangered) (Bird Life International, 2004) EN = Κινδυνεύον (Endangered) VU = Τρωτό (Vulnerable) D = Μειούμενο (Declining) R = Σπάνιο (Rare) H = Με ήδη μειωμένο πληθυσμό (Depleted) L = Με τοπική κατανομή (Localized) DD = Ελλιπή δεδομένα (Deficient Data) S = Ασφαλές (Secure) NE = Μη εκτιμημένο (Non-Estimated)-Εμφανίζεται στην Ευρώπη ως διερχόμενο ( ) = Καθεστώς προσωρινό (Status provisional) Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας Σύμβαση Βέρνης Σύμβαση Βόννης ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (1992) (+) = υποείδη ενδημικά της Ελλάδας K=Ανεπαρκώς γνωστά (Insufficiently known) E1=Κινδυνεύοντα (Endangered), Ε2= Έμμεσα κινδυνεύοντα (Endangered not immediately) V =Τρωτά (Vulnerable) R =Σπάνια (Rare) ( ) = Προσωρινή εκτίμηση (provisional assessment) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II Αυστηρά προστατευόμενο III Προστατευόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι Αυστηρά προστατευόμενο ΙΙ Προστατευόμενο ENVECO A.E

29 Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις πεδίου ως σημαντικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα ορίζονται: τα ποτάμια και η παραποτάμια βλάστηση, η περιοχή Μέγα Λάκκος και οι ψηλές, βραχώδεις περιοχές οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες περιοχές για το φώλιασμα των αρπακτικών ειδών. Όσον αφορά στα άλλα είδη πανίδας (πλην ορνιθοπανίδας) σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Οικολογική Μελέτη Βάσης στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών και Νέου Παντελεήμονα» (Enveco A.E., 2009), η δυσπρόσιτη βόρεια πλευρά της χαράδρας των Τεμπών αποτελεί καταφύγιο μεγάλων θηλαστικών όπως το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus) και το Αγριογούρουνο (Sus scrofa). Οι λύκοι (Canis lupus) έχουν συχνά παρατηρηθεί και εμφανιστεί στη θαμνώδη περιοχή του Προσήλιου Τεμπών, στον Ανεμόμυλο, και στο μεγαλύτερο μέρος του Κάτω Ολύμπου και της Όσσας. Η αγριόγατα (Felis sylvestris) είναι σύνηθες είδος στην περιοχή, έχοντας εντοπιστεί σε παρακείμενα βουνά και πεδιάδες, ιδιαίτερα σε πιο φυσικές, απρόσιτες τοποθεσίες, αλλά και σε ανοιχτές περιοχές γύρω από χωριά. Η βίδρα (Lutra lutra) έχει καταγραφεί στον ποταμό Πηνειό αλλά και σε όλη την περιοχή του Δέλτα του Πηνειού, συμπεριλαμβανομένων των παλιών περασμάτων του ποταμού. Στις χαράδρες της Κοιλάδας των Τεμπών υπάρχουν αρκετές σπηλιές, κατάλληλο ενδιαιτήμα για είδη Χειροπτέρων. Όσον αφορά στα είδη ερπετοπανίδας, η παραποτάμια ζώνη του Πηνειού, οι καλλιέργειες, η θαμνώδης βλάστηση και τα λιβάδια σχηματίζουν ένα μωσαϊκό βιοτόπων μεγάλης αξίας για την επιβίωση των περισσοτέρων ειδών. Η παρουσία σπάνιων και προστατευομένων κολεόπτερων όπως Rosalia alpina, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo έχουν παρατηρηθεί στα παλιά δάση βελανιδιάς του Προφήτη Ηλία κοντά στο Αμπελάκι και τους Αγ. Θεοδώρους στη Ραψάνη. Τέλος, στα νερά του Ποταμού Πηνειού έχουν καταγραφεί 13 είδη ψαριών από τα οποία τα δύο, το μουστακάτο (Barbus barbus thessalus) και ο θεσσαλογωβιός (Knipowitschia thessala) είναι τρωτά είδη που ζουν μόνο στον Πηνειό. Στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να υπάρχουν 35 είδη θηλαστικών, 9 είδη αμφίβιων και 26 είδη ερπετών, γεγονός που δηλώνει ένα υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας. Από το σύνολο των ειδών, 6 είδη θηλαστικών (Myotis capaccinii, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Canis lupus, Lutra lutra), 1 είδος αμφίβιου (Bombina variegata) και 6 είδη ερπετών (Zamenis situlus, Testudo marginata, Mauremys rivulata, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata, Eurotestudo hermanni) περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 3.7 Προστατευόμενες - Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές Θεσμικό καθεστώς προστατευόμενων περιοχών Το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων καθώς και των ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης αντίστοιχα, την Οδηγία 2009/147/EK περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, η οποία αντικαθιστά την 79/409/EOK για τη διατήρηση ENVECO A.E

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38737 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.40038 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-Θ3Β. Αθήνα 19 Oκτωβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 39836

ΑΔΑ: Β43ΞΝ-Θ3Β. Αθήνα 19 Oκτωβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 39836 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIK. ΥΠΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Σταθοπούλου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1850 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 6 ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ

Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΣΗ Κεφ. 1 Τα δημογραφικά δεδομένα Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι

Διαβάστε περισσότερα

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 - 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.: 1262 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Το κωμικό και η σημασία του γέλιου Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία

Διαβάστε περισσότερα

Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύμβαση, παραδοσιακό μέσο έννομης ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), έχει εισχωρήσει, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3190 Έτος: 1955 ΦΕΚ: Α 91 19550416 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1955 Ημ.Υπογραφής: 09.04.1955 Τίτλος ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.ekpedefsi.gr info@ekpedefsi.gr ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΟΥΛΑ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 6/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 14686-06/09/2013 Αρ. Διεκπ.: 6377-06/09/2013 Περίληψη της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1153/2015 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση κήρυξης άγονου του από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής 10165 Αθήνα. Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010». ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.: 2/94816 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792883 2015-05-21

15PROC002792883 2015-05-21 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δ.Καρέτου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΣ7ΛΡ-876 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 ΘΕΜΑ: 19 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Σπουδών Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ...5 Εφαρμογή Προγράμματος - Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.).

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας µε τις αλλαγές στον ν. 2238/1994, στη συνέχεια στο Π.. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και έπειτα στον ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.). Αλλαγές από 1.1.2011 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες. Οι σηµαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λπ. που ισχύουν από 1.1.2011 ή που θα εφαρµοστούν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1154/2015 ΘΕΜΑ: 10 ο «Έγκριση εκτέλεσης Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015»

«Προμήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2015» ΠΡΟΫΠ. : 996,30 με Φ. Π. Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Πρέβεζα: 21/04/2012 Αριθμ. Πρωτ.:35394/1292 Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικα : 48100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003475798 2015-12-11

15PROC003475798 2015-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 10/12/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 33118 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Φ125 10 1,60 16,00 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 100 1,32 132,00 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ125 80 1,91 152,80 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24289/19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 721 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ.

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο Φροντιστήρια Πρόοδος Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. 210 9355996 Οι κυριότερες αλλαγές Φορτωμένο πρόγραμμα στο Νέο Λύκειο Αναλυτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραμμα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα: Ραλλικό Κόμμα Λαϊκό Κόμμα (1910) Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19-06-2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 112851 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2479 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 67 19970506 Τέθηκε σε ισχύ: 06.05.1997 Αρμόδιος Φορέας: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 51 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας

Θέμα πτυχιακής εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΣΗΜΕΑΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; ΣΚΟΡΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα