ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα."

Transcript

1 ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος Γεωλόγος ΕΗ Α.Ε / ΑΥΕ Λέξεις κλειδιά: Ιλαρίωνας, Κουρτίνα Τσιµεντενέσεων, Στεγανοποίηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φράγµα και το µεγαλύτερο µέρος των συναφών έργων του, κατασκευάζονται σε Φυλλίτες. Η περιορισµένη υδροπερατότητα της βραχοµάζας εξασφαλίζει τη στεγανότητα στο θεµέλιο του φράγµατος, όχι όµως και στο ευρύτερο αριστερό αντέρεισµα, όπου οι επεµβάσεις στεγανοποίησης είναι εκτεταµένες. Η σχιστότητα της φυλλιτικής βραχοµάζας, καθοριστικός παράγοντας της συµπεριφοράς της, από άποψη ευστάθειας στις υπόγειες και υπαίθριες εκσκαφές, ήταν ευνοϊκή στα κύρια υπόγεια έργα, δυσµενής όµως στο δεξιό αντέρεισµα. Η εξασφάλιση αδιατάρακτης τελικής επιφάνειας θεµελίωσης ήταν δύσκολη και συχνά πρακτικά αδύνατη. Ο κίνδυνος διαρροών του Ταµιευτήρα, µέσα από τη ζώνη των Τριαδικών καρστικών Μαρµάρων του Τρανόβαλτου, είναι το πιο σηµαντικό γεωλογικό πρόβληµα του Έργου. Για την αντιµετώπισή του υλοποιείται σχέδιο εκτεταµένων επεµβάσεων στεγανοποίησης 1. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το φράγµα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα είναι το πέµπτο - από κατάντη - µιας συνεχόµενης σειράς φραγµάτων στον ποταµό Αλιάκµονα. Η θέση του βρίσκεται στην έξοδο του οµώνυµου φαραγγιού, 25 χιλµ. περίπου νοτιοδυτικά της πόλης της Κοζάνης, αµέσως ανάντη της τεχνητής λίµνης του ΥΗΕ-Πολυφύτου. Το φράγµα είναι χωµάτινο, έχει ύψος 130 m, µήκος στέψης 550 m, συνολικό όγκο 8 Χ 10 6 m3 και η κατασκευή του έχει ήδη ολοκληρωθεί. Στα συναφή στο φράγµα έργα, που έχουν επίσης κατασκευασθεί, περιλαµβάνονται: - Η σήραγγα εκτροπής, µήκους 761m και διατοµής εκσκαφής 141m 2, τµήµα της οποίας είναι κοινό µε την σήραγγα Εκχειλιστή Νο1 - ύο σήραγγες Εκχειλιστή µήκους 660m η κάθε µία και διατοµής εκσκαφής 141 m 2 και στις οποίες ένα τµήµα µήκους περίπου 120m είναι κεκλιµένο. - Η σήραγγα του εκκενωτή πυθµένα, µήκους 735m εκ των οποίων τα 308m είναι διατοµής εκσκαφής 21m 2 και τα υπόλοιπα 427m έχουν χαλύβδινη επένδυση και διατοµή εκσκαφής 15m 2 - Μία σήραγγα προσαγωγής µήκους 529m εκ των οποίων τα 278m έχουν διατοµή εκσκαφής 75m 2 και τα υπόλοιπα 251m έχουν χαλύβδινη επένδυση και διατοµή εκσκαφής 52,8m 2. - Τρεις αποστραγγιστικές σήραγγες, στα δύο αντερείσµατα, συνολικού µήκους 861m και πεταλοειδούς διατοµής εκσκαφής περίπου10m 2. - Το φρέαρ θυροφραγµάτων, διατοµής εκσκαφής 73m 2 και βάθους 60m. Στα συναφή έργα επίσης περιλαµβάνεται η οδική σήραγγα, µήκους 389m και διατοµής εκσκαφής 54,8m 2 καθώς και ο σταθµός παραγωγής του ΥΗΕ, που είναι υπέργειος. Το κτήριο του έχει ήδη κατασκευαστεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης στα ανοιχτά του αριστερού αντερείσµατος έχει κατασκευασθεί µία σήραγγα τσιµεντενέσεων µήκους 1687m. Οι άλλες επιµέρους κατασκευές που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του ΥΗΕ, είναι: 1

2 - Η κουρτίνα τσιµεντενέσεων για τη στεγανοποίηση τη θέσης του φράγµατος. Έχει ολοκληρωθεί σε όλο το µήκος του θεµελίου του φράγµατος, Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκτασή της στο αριστερό αντέρεισµα σε µήκος 250 m. - Τα έργα στεγανοποίησης του ταµιευτήρα στην περιοχή της Ελάτης περιλαµβάνουν δύο επάλληλες σήραγγες τσιµεντενέσεων µήκους 470m περίπου η κάθε µία, µε αντίστοιχες σήραγγες προσπέλασης συνολικού µήκους 358m. Η κουρτίνα τσιµεντενέσεων θα έχει συνολικό βάθος 200 m και επιφάνεια m 2 περίπου. Η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη. - Τα έργα αποκατάστασης των θιγόµενων συγκοινωνιακών επικοινωνιών, που περιλαµβάνουν τρεις γέφυρες και οδοποιία µήκους 17 km. Η κατασκευή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο κατασκευάζεται στο γεωτεκτονικό περιβάλλον της Πελαγονικής ζώνης. Στη γεωλογική δοµή της ζώνης κατάληψης συµµετέχει ευρύ φάσµα γεωλογικών σχηµατισµών, τόσο του Παλαιοζωικού προαλπικού υποβάθρου, όσο και του Μεσοζωικού αλπικού καλύµµατος. Σηµαντική συµµετοχή έχουν επίσης οι Τριτογενείς και κυρίως οι Τεταρτογενείς µεταλπικοί σχηµατισµοί, καθώς και οι σύγχρονες αποθέσεις των ποταµών, των χειµάρρων και τα πλευρικά κορήµατα. Το προαλπικό µεταµορφωµένο Υπόβαθρο της Πελαγονικής εκπροσωπείται µε Παλαιοζωικούς Γνευσιοσχιστόλιθους και Μαρµαρυγιακούς Σχιστόλιθους. Στο σύνολό τους είναι πρακτικά στεγανοί σχηµατισµοί, µε καθοριστική επίδραση στην υπόγεια υδροφορία και υδραυλική, της ευρύτερης νότιας πλευράς του µελλοντικού Ταµιευτήρα. Στην περιοχή του έργου η παρουσία τους περιορίζεται σε µια µικρή επιφανειακή εµφάνιση στην περιοχή Λογγάς, του χωριού Ελάτη. Στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν ένα συνεχές στεγανό φράγµα, τόσο πλευρικά (νότια), όσο και κάτω από την ζώνη των καρστικών µαρµάρων Βουνάσας Τρανοβάλτου, από την περιοχή της εσκάτης µέχρι την περιοχή του Ρυµνίου (βλέπε γεωλογικό χάρτη). Στους Αλπικούς σχηµατισµούς της περιοχής του έργου περιλαµβάνονται, τα Τριαδικά Μάρµαρα Βουνάσας-Τρανοβάλτου, οι Φυλλίτες του κάτω Ιουρασικού, οι Οφιόλιθοι του µέσου και άνω Ιουράσικού και οι Ασβεστόλιθοι του άνω Ιουρασικού Κρητιδικού. Τα Τριαδικά Μάρµαρα Βουνάσας Τρανοβάλτου. Είναι παχυστρωµατώδεις υπόλευκοι έως γκρίζοι ανακρυσταλλωµένοι καρστικοί ασβεστόλιθοι. Αναπτύσσονται σε µία ζώνη πάχους 500m περίπου, στη νότια πλευρά του Ταµιευτήρα από το ύψος της εσκάτης µέχρι το Ρύµνιο. Στις βόρειες πλαγιές της Βουνάσας, από το χωριό Παλιουριά µέχρι την περιοχή Λογγά της Ελάτης η καρστική αυτή ζώνη έρχεται σε επαφή µε τον µελλοντικό Ταµιευτήρα. Στη συνέχεια η ζώνη αποµακρύνεται από το νότιο όριο του Ταµιευτήρα. Στη περιοχή του χωριού Τρανόβαλτος γίνεται εκτεταµένη εκµετάλλευση των µαρµάρων, ενώ ανατολικότερα ο σχηµατισµός βυθίζεται κάτω από τους Πλειοπλειστοκαινικούς σχηµατισµούς της λεκάνης των Σερβίων. Ακόµη πιο ανατολικά επανεµφανίζονται οι ασβεστόλιθοι, σε µικρές αποσπασµατικές εµφανίσεις στις παραποτάµιες περιοχές, 2χλµ κατάντη του φράγµατος, όπου δίνουν και τις σηµαντικές καρστικές πηγές του Ρυµνίου. Οι πιθανές απώλειες νερού µέσα από τη ζώνη των καρστικών τριαδικών Μαρµάρων Βουνάσας Τρανοβάλτου, είναι το µοναδικό, αλλά πάντως πολύ σηµαντικό πρόβληµα στεγανότητας του Ταµιευτήρα. Οι Φυλλίτες είναι ένας συνολικός χαρακτηρισµός µιας λιθολογικής σειράς µεταµορφωµένων (σε πρασινοσχιστολιθική φάση µεταµόρφωσης) πετρωµάτων, ηλικίας κατώτερου Ιουρασικού. Η σειρά περιλαµβάνει, τυπικούς Φυλλίτες, Ασβεστοφυλλίτες, Μαρµαρυγιακούς - Σερικιτικούς και Χλωριτικούς Σχιστόλιθους, Χαλαζίτες µε τη µορφή φλεβικών διεισδύσεων ή ενστρώσεων, καθώς και φακοειδείς ενστρώσεις κρυσταλλικών Ασβεστολίθων. Η διάταξη των χαλαζιτικών φλεβών και ενστρώσεων, που έχουν πάχος από λίγα µέχρι µερικές δεκάδες εκατοστά, είναι σε σηµαντικό βαθµό προσανατολισµένη, ακολουθώντας τη σχιστότητα της βραχοµάζας. Το ίδιο ως ένα βαθµό ισχύει και για τη διάταξη των ασβεστολιθικών εγκλεισµάτων τα οποία τοπικά εµφανίζουν ένα παράλληλο προσανατολισµό προς τη σχιστότητα, σε µάκρο-κλίµακα όµως έχουν σαφώς φακοειδή διαµόρφωση, µε σχετικά απότοµες πλευρικές αποσφηνώσεις. Οι 2

3 διαστάσεις αυτών των ασβεστολιθικών ενστρώσεων, στην επιµήκη τους διάσταση είναι σηµαντικές (µερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες µέτρα) ενώ το πάχος τους περιορίζεται σε λίγα µέτρα και πάντως δεν ξεπερνά τα µέτρα. Από τις παρατηρήσεις, στον σχετικά περιορισµένο χώρο του έργου, δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι ασβεστολιθικές ενστρώσεις είναι πιο συχνές στους ανώτερους φυλλιτικούς ορίζοντες και ότι η τοποθέτηση µέσα στη φυλλιτική βραχοµάζα, ή τουλάχιστον η διαµόρφωσή τους είναι τεκτονική. Οι Φυλλίτες δοµούν γεωλογικά την περιοχή εξόδου του Αλιάκµονα από το φαράγγι του Ιλαρίωνα και αποτελούν το γεωλογικό περιβάλλον των κυριότερων κατασκευών του έργου. Καταλαµβάνουν το µέγιστο µέρος της επιφάνειας θεµελίωσης του Φράγµατος και το γεωλογικό µέσο στο οποίο σχεδιάσθηκαν και υλοποιούνται τα µέτρα στεγανοποίησης της περιοχής του. Επίσης µέσα στον σχηµατισµό αυτό είναι τοποθετηµένο το µεγαλύτερο µέρος των υπόγειων κατασκευών του έργου, που έχουν στο σύνολό τους ολοκληρωθεί. Οι Οφιόλιθοι. Γενικός όρος που περιλαµβάνει µια µεγάλη σειρά υπερβασικών και βασικών πυριγενών πετρωµάτων (Περιδοτίτες, Πυροξενίτες, Γάβρους, ιορίτες, ουνίτες, συχνά σερπεντινιωµένους) στην παγκόσµια γνωστή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από γεωλογική πετρογραφική και µεταλλευτική άποψη, εµφάνιση του Βούρινου. Ο σχηµατισµός είναι αλλόχθονος, δηµιουργήθηκε από άνοδο και υποθαλάσσια έκχυση βασικού µάγµατος, δυτικότερα από τη σηµερινή του θέση, στο χώρο της Υποπελαγονικής Ζώνης. Στη συνέχεια κατά το µέσο Ιουρασικό, επωθήθηκε προς τα ανατολικά και τοποθετήθηκε τεκτονικά πάνω από τα αυτόχθονα πετρώµατα της Πελαγονικής Ζώνης (Φυλλίτες, Τριαδικά Μάρµαρα). Τα πετρώµατα αυτά έχουν περιορισµένη υδατοπερατότητα και µόνο στην επιφανειακή χαλαρωµένη ζώνη τους µπορεί να κυκλοφορήσει και να αποθηκευτεί νερό. Για τον µελλοντικό Ταµιευτήρα είναι πρακτικά ένας ικανοποιητικά στεγανός σχηµατισµός και εξασφαλίζει την στεγανότητα σε µεγάλο µήκος της βόρειας και σε σηµαντικό τµήµα της νότιας πλευράς του. Οι Ασβεστόλιθοι του Ιουρασικού. Είναι µερικά ανακρυσταλλωµένοι, παχυστωµατώδεις ανοιχτόχρωµοι καρστικοί ασβεστόλιθοι. Εµφανίζονται στην περιοχή του φράγµατος, και σχηµατίζουν το στενό φαράγγι µε τα υψηλά κατακόρυφα πρανή, µέτρα ανάντη του άξονα. Η επαφή των ασβεστολίθων αυτών µε τους υποκείµενους Φυλλίτες στη περιοχή του φράγµατος είναι τεκτονική. Στους ασβεστόλιθους αυτούς θεµελιώθηκε το ανάντη πρόφραγµα και µέρος του ανάντη σώµατος στήριξης του αναχώµατος του φράγµατος. Επίσης στο σχηµατισµό αυτό διανοίχτηκε µεγάλο τµήµα όλων των σηράγγων, εκτός των αποστραγγιστικών. Ο σχηµατισµός είναι καρστικός και έντονα υδροπερατός και αποτέλεσε βασική παράµετρο σχεδιασµού του Έργου, τόσο στην επιλογή της ακριβούς θέσης του άξονα όσο και στην επιλογή των επεµβάσεων στεγανοποίησης της περιοχής φράγµατος. Στους νεότερους µεταλπικούς σχηµατισµούς, που συµµετέχουν στη γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής του έργου περιλαµβάνονται, οι Μολάσσες της Μεσελληνικής Αύλακας, οι Πλειοκαινικοί λιµναίοι σχηµατισµοί των λεκανών Σερβίων και Καρπερού, οι νεότεροι Πλειστοκαινικοί ποταµοχειµάριοι και χερσαίοι σχηµατισµοί, οι σύγχρονες αποθέσεις στις κοίτες του ποταµού και των χειµάρρων, και τα πλευρικά κορήµατα στα πρανή των ορεινών όγκων. Οι Μολάσσες. Στην επιφάνεια εµφανίζονται µόνο σε µικρές αποσπασµατικές εµφανίσεις στις όχθες του ποταµού, από την περιοχή Παλιουριάς Παναγιάς µέχρι την περιοχή του Καρπερού. Σε όλη την πιο πάνω περιοχή όµως αποτελούν το υπόβαθρο των λιµναίων πλειοκαινικών σχηµατισµών της λεκάνης Καρπερού. Πρόκειται για την στρωµατογραφική ακολουθία της σειράς Τσοτιλίου Μετεώρων, αποτελούµενη από κροκαλοπαγή, ψαµµίτες και µάργες. Μεµονωµένοι αµιγώς χονδροκλαστικοί ορίζοντες της Μολάσσας παρουσιάζουν κάποια υδατοπερατότητα, στο σύνολό του πάντως ο σχηµατισµός, σύµφωνα µε τις θεωρήσεις της µελέτης, εξασφαλίζει ικανοποιητική στεγανότητα για τον µελλοντικό ταµιευτήρα. 3

4 4 χ. 1. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής του Έργου Σ

5 Οι Πλειοκαινικοί λιµναίοι σχηµατισµοί. Σε δύο χωριστές περιοχές το έργο έρχεται σε επαφή µε τέτοιους σχηµατισµούς. Η µία είναι στις δυτικές απολήξεις του Ταµιευτήρα, στην εκτεταµένη περιοχή µεταξύ Παναγιάς και Καρπερού, και η άλλη είναι στα ανοιχτά του αριστερού αντερείσµατος του Φράγµατος, στην περιοχή του χωριού Χρώµιο. Στην περιοχή Παλιουριάς - Καρπερού οι Πλειοκαινικοί σχηµατισµοί είναι αποθέσεις της λεκάνης Καρπερού, αποτελούµενες από υπόλευκες µάργες, αργίλους, άµµους, χαλαρούς ψαµµίτες και κροκαλοπαγή. Μόνο µεµονωµένοι αµιγώς αδροκλαστικοί ορίζοντες του σχηµατισµού παρουσιάζουν κάποια υδατοπερατότητα, συνολικά πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγών νερού της µελλοντικής λίµνης έξω από τα όρια της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ταµιευτήρα, µέσα από στρώµατα του συγκεκριµένου σχηµατισµού. Στην περιοχή του Χρωµίου και του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος, ο ταµιευτήρας έρχεται σε επαφή µε λιµναίες Πλειοκαινικές αποθέσεις της λεκάνης Σερβίων. Οι αποθέσεις αυτές αποτελούνται από υπόλευκες µάργες, άµµους, χαλαρά κροκαλοπαγή και ψαµµίτες, ερυθρές αργίλους και µαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Στην ερευνητική φάση της µελέτης του έργου, στα ανοικτά του αριστερού αντερείσµατος, περίπου 2 km βόρεια της σηµερινής κοίτης, εντοπίσθηκε παλαιά (προπλειοκαινική) κοίτη του Αλιάκµονα σε βάθος ανάλογο µε αυτό της σηµερινής κοίτης (υψόµετρο +280 m περίπου). Όλη η τάφρος της παλαιάς αυτής κοίτης και µέχρι την σηµερινή επιφάνεια του εδάφους είναι γεµάτη µε πλειοκαινικές λιµναίες αποθέσεις. Η ύπαρξη αυτής της πλειοκαινικής τάφρου, που δυνητικά θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντική οδό διαρροών από την µελλοντική λίµνη, απασχόλησε ιδιαίτερα τη µελέτη. Αναφορά στο θέµα θα γίνει σε επόµενη παράγραφο. Πλειστοκαινικοί και σύγχρονοι σχηµατισµοί. Είναι κυρίως ποταµοχειµάριοι και χερσαίοι σχηµατισµοί, ερυθρές άργιλοι, άµµοι, κροκαλοπαγή και λατυποπαγή µε ποικίλο βαθµό συνεκτικότητας, παλιές και σύγχρονες αναβαθµίδες του ποταµού, πλευρικά κορήµατα και σύγχρονες αποθέσεις κοίτης. Έχουν αποσπασµατική, συχνά όµως σηµαντική ανάπτυξη. Η σηµασία τους για το έργο είναι περιορισµένη και αφορά κυρίως την ακριβή χωροθέτηση και τη θεµελίωση δευτερευουσών επιµέρους κατασκευών του έργου. 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Τα σηµαντικά γεωλογικά δεδοµένα που έπρεπε να πάρει υπόψη του ο σχεδιασµός του έργου, εντοπίσθηκαν ήδη στην προκαταρκτική φάση της µελέτης και συνοψίζονται στα ακόλουθα: Φράγµα και συναφή έργα. Η εκµετάλλευση της φυσικής στεγανότητας των Φυλλιτών, στον σχεδιασµό των έργων στεγανοποίησης της ευρύτερης περιοχής του Φράγµατος, ήταν το κύριο κριτήριο µε το οποίο επιλέχθηκε η θέση του φράγµατος, έξω από το στενό ασβεστολιθικό φαράγγι. Η φυλλιτική βραχοµάζα εµφανίζει µία σαφώς ανισότροπη συµπεριφορά, αναφορικά µε την υδατοπερατότητα. Σε διευθύνσεις εγκάρσιες προς τη σχιστότητα, που είναι το κυρίαρχο σύστηµα ασυνεχειών, ο σχηµατισµός είναι πρακτικά στεγανός. Αντίθετα σε διευθύνσεις παράλληλες προς τη σχιστότητα η υδατοπερατότητα µπορεί να είναι σηµαντική κυρίως µέσα από τις ασβεστοφυλλιτικές ζώνες. Η θεώρηση αυτή είναι η καταληκτική άποψη της µελέτης. Στην αρχική φάση θεωρήθηκαν πολύ πιθανές σηµαντικές διαρροές εγκάρσια στη σχιστότητα των Φυλλιτών, µέσα από τις σηµαντικές ρηξιγενείς ζώνες του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος διατρέχουν τη φυλλιτική βραχοµάχα. Για τον λόγο αυτό η επέκταση της κουρτίνας των τσιµεντενέσεων, στο αριστερό αντέρεισµα, σχεδιάστηκε αρχικά µε πολύ µεγαλύτερο µήκος. Για το σκοπό αυτό εξάλλου κατασκευάστηκε και η σήραγγα των Τσιµεντενέσεων. Το πρόβληµα της στεγανότητας του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος διερευνήθηκε διεξοδικά, µέχρι την τελική φάση της µελέτης. Η τελική άποψη µε βάση την οποία και σχεδιάστηκαν τα µέτρα στεγανοποίησης είναι ότι : - Η πιθανότητα ουσιαστικών διαρροών µέσα από τα ρήγµατα, σε διευθύνσεις εγκάρσιες προς τη σχιστότητα είναι πολύ µικρή 5

6 Σχ. 2 : Γεωλογικός χάρτης της περιοχής φράγµατος - Αντίθετα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σηµαντικών διαρροών, µε κίνηση του νερού παράλληλα προς τη σχιστότητα, µέσα από τις διαπερατές ασβεστοφυλλιτικές ζώνες και τις ασβεστολιθικές ενστρώσεις της βραχοµάζας. 6

7 Οι ασβεστοφυλλίτες είναι το µοναδικό µέλος του λιθολογικού πακέτου των φυλλιτών που εµφανίζεται µε ανοικτές ασυνέχειες σε βάθη που φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 100 µέτρα. Επίσης η υδατοπερατότητα στις αλλεπάλληλες ασβεστολιθικές ζώνες, που παρεµβάλλονται στους Φυλλίτες του αριστερού αντερείσµατος παράλληλα προς τη σχιστότητα, είναι γενικά πολύ υψηλή, δεδοµένου ότι οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι σε σηµαντικό βαθµό καρστικοί. Η σχιστότητα, µε παράταξη υποπαράλληλη προς τον άξονα και κλίση προς τα ανάντη, είναι γενικά ευνοϊκή για τη στεγανότητα. Μόνο στα ανοικτά του αριστερού αντερείσµατος είναι δυνητικά πιθανές διαρροές, µε κίνηση του νερού, παράλληλα προς τη σχιστότητα και έξοδο είτε στις θέσεις που οι υδροπερατές ζώνες τέµνονται από εγκάρσιες µισγάγγειες, είτε µε πλευρική διήθηση στα πλειοκαινικά ιζήµατα που πληρούν την παλαιά κοίτη του Αλιάκµονα ιαρροές µε πλευρική διήθηση στα πλειοκαινικά ιζήµατα της παλαιάς κοίτης του Αλιάκµονα, είναι δυνατές και απευθείας µέσα από τους ασβεστόλιθους, που σε απόσταση 2 km περίπου Β. του φράγµατος έρχονται σε άµεση επαφή µε τον εν λόγω σχηµατισµό. Στη γεωερευνητική φάση της µελέτης διαπιστώθηκε ότι µεµονωµένοι ορίζοντες των πλειοκαινικών σχηµατισµών, χαλαρά κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, άµµοι, κ.ά. έχουν σηµαντική ως υψηλή διαπερατότητα, ενώ ο υπόλοιπος σχηµατισµός είναι πρακτικά στεγανός. Η οριζόντια ανάπτυξη των στρωµάτων των Πλειοκαινικών αποθέσεων είναι εξαιρετικά ασταθής. Το πάχος τους µεταβάλλεται διαρκώς, και οι πλευρικές αποσφηνώσεις τους είναι πολύ συχνές και απότοµες. Με αυτό το δεδοµένο η µελέτη κατέληξε στην άποψη, ότι κίνηση νερού, µέσα στους διαπερατούς ορίζοντες του σχηµατισµού, µπορεί να γίνει µόνο σε περιορισµένες αποστάσεις. Με βάση αυτή την παραδοχή, δεν αναµένονται ουσιαστικές διαρροές µέσω των λιµναίων πλειοκαινικών σχηµατισµών, βόρεια του φράγµατος στην περιοχή της παλιάς κοίτης,, ούτε από άµεση τροφοδοσία, όπου ο σχηµατισµός έρχεται σε επαφή µε τη µελλοντική λίµνη, ούτε από έµµεση τροφοδοσία µέσω των πλευρικών διηθήσεων που προαναφέρθηκαν. Έτσι και αποφασίστηκε να µη γίνουν τσιµεντενέσεις µέσω της ήδη κατασκευασµένης σήραγγας τσιµεντενέσεων, παρά µόνο σε δεύτερη φάση, αν µετά την πλήρωση παρατηρηθούν ουσιαστικές διαρροές. Εκτός από τη διαπερατότητα, η σχιστότητα επηρεάζει καθοριστικά την ευστάθεια και τη γενικότερη συµπεριφορά της φυλλιτικής βραχοµάζας στα φυσικά και τεχνητά πρανή, καθώς και στις υπόγειες εκσκαφές. Στο αριστερό αντέρεισµα ο προσανατολισµός της σχιστότητας είναι ευνοϊκός για την ευστάθεια. Τα φυσικά πρανή ήταν σταθερά, σχετικά απότοµα και µε µικρή αποσπασµατική χαλαρή επικάλυψη. Στο δεξιό αντέρεισµα ο προσανατολισµός της σχιστότητας είναι ελαφρά δυσµενής µε φαινόµενες κλίσεις οµόρροπες στα φυσικά πρανή. Στο γεγονός αυτό κυρίως οφείλεται η γενικευµένη αστάθεια των φυσικών πρανών Το δεξιό αντέρεισµα, καλύπτονταν από υλικά κατολισθήσεων σηµαντικού πάχους (5-15m) σχεδόν στο σύνολό του. Για τα µεγάλων διαστάσεων υπόγεια έργα (σήραγγες) στο λιθολογικά δυσµενές φυλλιτικό περιβάλλον, η σχετική θέση της σχιστότητας και αξόνων των σηράγγων ήταν η κύρια παράµετρος που καθόρισε την ευστάθεια. Στο σύνολο σχεδόν των σηράγγων, στις φυλλιτικές τους διαδροµές,, ο προσανατολισµός της σχιστότητας ήταν ευνοϊκός. Μόνο σε τµήµατα των µικρής διαµέτρου αποστραγγιστικών σηράγγων η σχιστότητα ήταν δυσµενής. Ταµιευτήρας Η επιµήκης ζώνη των Τριαδικών καρστικών µαρµάρων Βουνάσας Τρανόβαλτου πλάτους 500m περίπου, τέµνει τον µελλοντικό ταµιευτήρα στην περιοχή Λογγά της Ελάτης και µε διεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά καταλήγει στις πηγές Ρυµνίου, 2 km περίπου κατάντη της θέσης Φράγµατος. Στην περιοχή Λογγά η ζώνη των µαρµάρων εξαφανίζεται κάτω από ένα κάλυµµα Πλειστοκαινικών χερσαίων ιζηµάτων, πάχους 150 m περίπου, για να αναδυθεί δυτικότερα πάλι στην επιφάνεια και να συνεχισθεί προς τα δυτικά, στον ορεινό όγκο της Βουνάσας, µέχρι το ύψος του χωριού Παλιουριά, όπου βυθίζεται οριστικά κάτω από τους Οφιόλιθους και τις Μολάσσες. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης το βύθισµα είναι καρστικό µε τον πυθµένα του να οριοθετεί περίπου και το δάπεδο του καρστ στα µάρµαρα. Εµφανής είναι και η συµβολή της τεκτονικής στη δηµιουργία του βυθίσµατος µε τα µεγάλα ρήγµατα που οριοθετούν ΒΑ τη λεκάνη. 7

8 Οι πιθανές διαρροές του Ταµιευτήρα, από την περιοχή του Λογγά προς τις πηγές Ρυµνίου, µέσα από τη ζώνη των µαρµάρων, ήταν το µεγαλύτερο γεωλογικό πρόβληµα που αντιµετώπισε η µελέτη του ΥΗ-Έργου, και εξίσου σοβαρό πρόβληµα για την κατασκευή. Για τη διερεύνηση του προβλήµατος και τον σχεδιασµό των µέτρων αντιµετώπισής του, απαιτήθηκαν εκτεταµένες έρευνες, τόσο στην περιοχή της Ελάτης, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της διαδροµής της ζώνης µέχρι και τις πηγές του Ρυµνίου. Τα κύρια στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και τεκµηριώνουν την ύπαρξη του προβλήµατος είναι : - Η συνέχεια της ζώνης των καρστικών µαρµάρων από την περιοχή του Λογγά µέχρι τις πηγές του Ρυµνίου. - Η καρστικότητα των µαρµάρων που µέχρι το υψόµετρο + 300m περίπου είναι έντονη. Κάτω από το υψόµετρο αυτό η καρστικότητα µειώνεται προοδευτικά για να σταµατήσει πρακτικά περί το υψόµετρο + 190, όπου σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης, εκτιµάται ότι βρίσκεται το δάπεδο καρστικοποίησης των µαρµάρων. Το πολύ σηµαντικό αυτό συµπέρασµα στηρίζεται σε µεγάλο αριθµό ερευνητικών γεωτρήσεων, δεν θεωρείται όµως απολύτως δεδοµένο και στη φάση της κατασκευής θα πρέπει επαρκώς να επιβεβαιωθεί και ενδεχόµενα να αναθεωρηθεί. - Η ενιαία, σύµφωνα µε τις όλες τις ενδείξεις, στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα µέσα στη ζώνη των µαρµάρων. Οι στάθµες δείχνουν µια µικρή κλίση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (της τάξης του 0,2%), από την περιοχή του Λογγά, µέχρι τις πηγές Ρυµνίου, κλίση λογική για καρστικό µέσο. - Η πολύ χαµηλή στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των µαρµάρων, που στην περιοχή του Λογγά είναι 35 45m χαµηλότερα από τη στάθµη του ποταµού. Η στάθµη αυτή παραπέµπει σε ανάλογα βαθιά στράγγιση της ζώνης των µαρµάρων, που σύµφωνα µε τη γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής µόνο προς την περιοχή των πηγών Ρυµνίου είναι δυνατή. 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 4.1 Εκσκαφές της τάφρου θεµελίωσης και θεµελίωση του αναχώµατος του φράγµατος Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των υψηλών και εκτεταµένων πρανών εκσκαφής, για τη διαµόρφωση της τάφρου θεµελίωσης, στο ασταθές δεξιό αντέρεισµα, ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα του Έργου. Για το θέµα αυτό υπάρχει ειδική εισήγηση στο παρόν συνέδριο. Στην περιοχή της κοίτης αφαιρέθηκε το σύνολο των αλουβιακών αποθέσεων του ποταµού, µέσου πάχους 10-15m, από τη συνολική σχεδόν επιφάνεια θεµελίωσης του αναχώµατος. Μόνο στο θεµέλιο των προφραγµάτων δεν αφαιρέθηκε το σύνολο των χαλαρών αποθέσεων της κοίτης αλλά µόνο µια επιφανειακή ζώνη πάχους 1-2 m. Στο σταθερό και απότοµο αριστερό αντέρεισµα, όπου η σχιστότητα ήταν αντίρροπη προς τα φυσικά πρανή, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των πρανών εκσκαφής δεν αντιµετώπισε προβλήµατα. Κριτήριο για το βάθος της απαιτούµενης εκσκαφής ήταν η εξασφάλιση µιας κατά το δυνατόν οµαλής µορφολογίας της επιφάνειας θεµελίωσης, και η αποµάκρυνση του συνόλου της χαλαρής επικάλυψης του πρανούς. Για τη σκάφη θεµελίωσης του πυρήνα πρόσθετη απαίτηση ήταν και η εξασφάλιση αποδεκτής κατάστασης της βραχοµάζας από άποψη αποσάθρωσης και χαλάρωσης στην επιφάνεια θεµελίωσης. Τα βάθη των εκσκαφών που απαιτήθηκαν για µεν το σώµα στήριξης ήταν της τάξης των 5-10m, για δε τον πυρήνα 10-20m. Το σύνολο σχεδόν των εκσκαφών έγινε µε µηχανικά µέσα. Ανατινάξεις έγιναν ελάχιστες και µόνο πολύ µικρές και τοπικές. Ο τελικός καθαρισµός της επιφάνειας θεµελίωσης, αντιµετώπισε µεγάλες δυσκολίες. Η εξασφάλιση αδιατάρακτης τελικής επιφάνειας, στους εύκολα απολεπιζόµενους λεπτοφυλλώδεις και σε πλατιές ζώνες διατµηµένους φυλλίτες ήταν συχνά ανέφικτη. 8

9 4.2 Εκσκαφές υπόγειων έργων. Το µεγαλύτερο µέρος των σηράγγων διανοίχτηκε στους φυλλίτες και το υπόλοιπο σε ασβεστόλιθους µερικά ανακρυσταλλωµένους. Οι φυλλίτες γενικά συνιστούν ένα δυσµενές γεωλογικό περιβάλλον για υπόγεια έργα. Η µεγάλη λιθολογική ετερογένεια, οι περιορισµένες µηχανικές αντοχές του πετρώµατος και ο έντονος (λόγω σχιστότητας) κερµατισµός της βραχοµάζας είναι οι αρνητικές, για τα υπόγεια έργα, παράµετροι της φυλλιτικής βραχοµάζας. Σηµαντική θετική παράµετρος είναι η σχετική στεγανότητα, µε τις σπάνιες και τοπικής µόνο σηµασίας εκδηλώσεις ασθενούς υπόγειας υδροφορίας. Σε αυτό το δυσµενές γεωλογικό περιβάλλον, η διάνοιξη των µεγάλης διαµέτρου σηράγγων του Έργου, αντιµετώπισε περιορισµένα προβλήµατα. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η σχιστότητα είχε παράταξη εγκάρσια προς τους άξονες των σηράγγων. Η διάνοιξη στις τρεις µεγάλες σήραγγες (Εκχειλιστές και Προσαγωγής) έγινε σε δύο φάσεις. Η εκσκαφή στα φυλλιτικά τµήµατα έγινε κυρίως µηχανικά, µε πολύ περιορισµένες, τµηµατικές ανατινάξεις των µετώπων και µόνο στις ασβεστοφυλλιτικές ζώνες της βραχοµάζας. Η προσωρινή υποστήριξη έγινε κυρίως µε χαλύβδινα πλαίσια και εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Προϋποστήριξη δεν απαιτήθηκε παρά µόνο σε ελάχιστα, µικρού µήκους τµήµατα. Στους ασβεστόλιθους η διάνοιξη έγινε επίσης τµηµατικά, σε δύο φάσεις. Η προχώρηση σε κάθε φάση ήταν ολοµέτωπη. Η εκσκαφή έγινε µε ανατινάξεις. Στα υποστηριγµένα τµήµατα δεν παρατηρήθηκαν παραµορφώσεις της διατοµής πέρα από τις αναµενόµενες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτήθηκε εκ των υστέρων ενίσχυση της υποστηριγµένης διατοµής. 4.3 Στεγανοποίηση της θέσης φράγµατος Το σχέδιο της µελέτης για τη στεγανοποίηση της περιοχής του φράγµατος, περιλαµβάνει κουρτίνα τσιµεντενέσεων, πάνω σε ένα άξονα. Στο δεξιό αντέρεισµα, την κοίτη, και το κατώτερο τµήµα του αριστερού αντερείσµατος οι άξονες του φράγµατος και της κουρτίνας ταυτίζονται. Από το υψόµετρο +380m και πέρα ο άξονας της κουρτίνας ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία µέχρι το όριο του φράγµατος. Η κουρτίνα επεκτείνεται και έξω από το όριο του φράγµατος, στο ευρύτερο αριστερό αντέρεισµα, µε διεύθυνση προς τα ΒΑ για 250m ακόµη. Στόχος της επέκτασης ήταν να στεγανοποιηθούν εντοπισµένες ασβεστολιθικές ενστρώσεις της φυλλιτικής βραχοµάζας σε όλη την πορεία τους κάτω από υψόµετρα +403 m (ανώτατη στάθµη λειτουργίας). Με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέλιξη της κατασκευής, ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία η περαιτέρω επέκταση της κουρτίνας στο αριστερό αντέρεισµα. Το ενδεικτικά προβλεπόµενο βάθος της κουρτίνας ήταν 40 m για την περιοχή του φράγµατος, και 110 m (µέχρι το υψόµετρο +300 m ) για το τµήµα της επέκτασης. Η κατασκευή αρχίζει µε τις πρωτεύουσες Ρ (1 ης τάξης) οπές, ανά 12 m. Στη συνέχεια γίνεται πύκνωση µε τη διάτρηση των δευτερευουσών S (2 ης τάξης) οπών, στο µέσο της απόστασης των διαδοχικών Ρ. Η πύκνωση συνεχίζεται µε τις τριτεύουσες Τ (3 ης τάξης) οπές µεταξύ διαδοχικών (Ρ) και (S), κ.ο.κ.οι S οπές εκτελούνται ανεξάρτητα από το ύψος απορρόφησης των P. Για την περαιτέρω πύκνωση εφαρµόζεται το κριτήριο πύκνωσης που είναι η απορρόφηση τσιµέντου σε κάποιο στάδιο γειτονικής οπής, της αµέσως προηγούµενης τάξης, µεγαλύτερη από 50 Kg/m. Οι συµβατικές προβλέψεις δίνουν δυνατότητα πύκνωσης οπών, χωρίς περιορισµούς καθώς και τη δυνατότητα τροποποίησης του βάθους τους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής ενισχυτικής κουρτίνας σε παράλληλο άξονα. Γενικά σύµφωνα µε τις συµβατικές προβλέψεις υπάρχει ευχέρεια τροποποίησης και προσαρµογής της κουρτίνας στις πραγµατικές επιτόπου συνθήκες. Ουσιαστικά δηλαδή η µελέτη της κουρτίνας οριστικοποιείται κατά την κατασκευή, όταν τα διατιθέµενα στοιχεία είναι πολλαπλάσια αυτών που είχε στη διάθεσή της η µελέτη. Εκτός από τις τσιµεντενέσεις κουρτίνας στη µελέτη προβλέπονται και οι τσιµεντενέσεις Τάπητα. Οι τσιµεντενέσεις αυτές καλύπτουν όλη την επιφάνεια θεµελίωσης του πυρήνα σε κάναβο 3 x 3 m Έχουν βάθος 6 m, εκτός από τις δυο σειρές, τις γειτονικές προς τον άξονα της κουρτίνας, που έχουν βάθος 12 m. Σκοπός αυτών των τσιµεντενέσεων είναι η στεγανοποίηση και η σταθεροποίηση της ευαίσθητης επιφανειακής ζώνης στο θεµέλιο του πυρήνα. 9

10 Στο δεξιό αντέρεισµα, την κοίτη και το κατώτερο τµήµα του αριστερού αντερείσµατος, διατρήθηκαν και τσιµεντενέθηκαν οι Ρ και S οπές µέχρι το προβλεπόµενο βάθος (40 m) και οι τριτεύουσες µέχρι 15m. Περαιτέρω πύκνωση δεν απαιτήθηκε παρά µόνο σε µία δύο περιπτώσεις. Οι απορροφήσεις ήταν πρακτικά αµελητέες, µόνο σε ελάχιστα στάδια σηµειώθηκαν απορροφήσεις που θα µπορούσαν να έχουν κάποια συνεισφορά στην ενίσχυση της στεγανότητας της βραχοµάζας.. Η παρουσίαση εποµένως των αποτελεσµάτων αυτών των τσιµεντενέσεων δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει και για τις τσιµεντενέσεις τάπητα στο σύνολό τους Στο αριστερό αντέρεισµα πάνω από το υψόµετρο +403 m, όπου αρχίζουν οι ασβεστολιθικές ενστρώσεις µέσα στη φυλιτική βραχοµάζα, οι απορροφήσεις που σηµειώνονται είναι υπερβολικά µεγάλες. Οι ασβεστόλιθοι των ενστρώσεων είναι και έντονα τεκτονικά καταπονηµένοι και καρστικοί. Επίσης οι ασβεστοφυλλιτικές ζώνες είναι πιο συχνές και πιο χαλαρωµένες από ότι στις άλλες περιοχές του θεµελίου. Θετικό στοιχείο είναι η υποπαράλληλη παράταξη αυτών των διαπερατών ζωνών, σε σχέση µε το άξονα της κουρτίνας. Έτσι το ένεµα των υπερβολικών απορροφήσεων κινείται κατά βάση στη διεύθυνση της κουρτίνας και δεν αποµακρύνεται πολύ από το επίπεδο της. Αυτό αποδεικνύεται από τη σαφή µείωση των απορροφήσεων στις δευτερεύουσες οπές σε σχέση µε τις πρωτεύουσες. Εξάλλου σε πυρήνες πρωτευουσών βρίσκεται συχνά ένεµα από τις γειτονικές πρωτεύουσες που ήδη έχουν τσιµεντενεθεί Οι τσιµεντενέσεις της κουρτίνας στη δύσκολη περιοχή του αριστερού αντερείσµατος και της επέκτασής της βρίσκονται σε εξέλιξη. Μόνο στο τµήµα από την Χ.Θ: έως την Χ.Θ: η κουρτίνα έχει ολοκληρωθεί. Σε όλο το υπόλοιπο µήκος έχει διατρηθεί και τσιµεντενεθεί το σύνολο των Ρ και µερικές S οπές. Στο τµήµα που ολοκληρώθηκε οι απορροφήσεις στις Ρ και S ήταν πολύ µεγάλες. Το επίπεδο της κουρτίνας στο τµήµα αυτό τέµνει µια έντονα καρστική και τεκτονισµένη ασβεστολιθική ζώνη. Κατά τη διάτρηση συναντήθηκαν καρστικά έγκοιλα µήκους µέχρι και 2m, µερικά επαναπληρωµένα µε αργιλικά υλικά, σε πολύ χαλαρή απόθεση. Σχ.3. : Γεωλογική τοµή κατά µήκος του άξονα της κουρτίνας, στην επέκταση της στο αριστερό αντέρεισµα 10

11 Η µέγιστη απορρόφηση που σηµειώθηκε στο στάδιο 25-30m της οπής Ρ 676, ήταν κιλά τσιµέντου ανά µέτρο οπής. Στατιστικά επεξεργασµένα δίνονται τα αποτελέσµατα των τσιµεντενέσεων αυτού του τµήµατος, στο διάγραµµα του Σχ 4. Στο διάγραµµα φαίνεται η σαφής επίδραση των τσιµεντενέσεων των οπών της κάθε τάξης, στις απορροφήσεις των οπών της επόµενης τάξης. Σαφώς φαίνεται επίσης και το κλείσιµο της κουρτίνας από άποψη απορρόφησης τσιµέντου. Στο διάγραµµα (Σχ.5), γίνεται µια συγκριτική παρουσίαση των απορροφήσεων των Ρ οπών, σε τρία διακριτά από γεωλογική άποψη, τµήµατα της κουρτίνας στην προβληµατική περιοχή του αριστερού αντερείσµατος ( Σχ.3) Ποσοστο του συνόλικου µήκους για κάθε τάξης οπών Αθροιστικές καµπύλες απορρόφησης τσιµέντου στην κουρτινα τσιµεντενέσεων σρτο αριστερο αντερεισµα στο τµηµα Ρ640 έως Ρ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 5ης Ταξης (E) 4ης Ταξης (Q) 1ης Ταξης (P) 3ης Ταξης (Τ) 2ης Ταξης (S) 10% Απορροφηση τσιµέντου σε kg τσιµέντου ανα µέτρο οπής 1ης Ταξης (5 οπές) 2ης Ταξης (4 οπές) 3ης Ταξης (4 οπές) 4ης Ταξης (8 οπές) 5ης Ταξης (9 οπές) Σχ.4 : Εξέλιξη των απορροφήσεων των τσιµεντενέσεων, στο ολοκληρωµένο τµήµα της κουρτίνας στην επέκταση του αριστερού αντερείσµατος Ποσοστό του συνολικού µήκους των (Ρ) οπών ανα τµήµα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Συγκριτικές αθροιστικές καµπύλες απορρόφησεων στις Πρωτευουσες οπές (Ρ) των τριών διακριτών τµηµάτων της Κουρτίνας Τσιµεντενέσεων στο Αριστερό αντέρεισµα. Τµήµα Ρ748-P928 Τµήµα Ρ700-Ρ748 Τµήµα Ρ640-Ρ700 0% Απορρόφηση τσιµέντου σε kg ανα µέτρο οπής. Τµήµα Ρ640-Ρ700 Τµήµα Ρ700-Ρ748 Τµήµα Ρ748-P928 Σχ.5. : Απορροφήσεις των πρωτευουσών οπών (Ρ), συγκριτικά στα τρία τµήµατα της επέκτασης της κουρτίνας του αριστερού αντερείσµατος 11

12 4.4 Στεγανοποίηση του Ταµιευτήρα Για τη στεγανοποίηση του ταµιευτήρα στην περιοχή Λογγάς της Ελάτης στη µελέτη προβλέπεται, η κατασκευή µιας κουρτίνας σε όλο το πλάτος της ζώνης των µαρµάρων από το υψόµετρο +403 (Ανώτατη Στάθµη Λειτουργίας του ΥΗΕ) µέχρι το υψόµετρο m περίπου, όπου κατά τη µελέτη εκτιµάται ότι βρίσκεται το δάπεδο του Καρστ Η κουρτίνα θα κατασκευασθεί µέσα από δυο σήραγγες που κατασκευάζονται πάνω στο επίπεδό της, στα υψόµετρα και +315 m. Στο Σχ.6 δίνεται ένα σκαρίφηµα της κουρτίνας που πρόκειται να κατασκευασθεί Σχ. 6. : Τοµή κατά µήκος του άξονα, της κουρτίνας τσιµεντενέσεων στην περιοχή Λογγας της Ελάτης. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευασθεί τµήµατα των σηράγγων, µέσα από τις οποίες θα γίνουν οι τσιµεντενέσεις. Η άνω σήραγγα (υψόµ m ) έχει συναντήσει µέχρι τώρα σωληνωτά καρστικά έγκοιλα µε διαµέτρους που κυµαίνονται από λίγα εκατοστά µέχρι και 0,50 m. Τα καρστικά έγκοιλα ακολουθούν τεκτονικές ασυνέχειες και έχουν εξαιρετικά ανισοµερή κατανοµή. Υπάρχουν ζώνες µε υψηλή συγκέντρωση εγκοίλων, και σηµαντικού µήκους τµήµατα όπου απουσιάζουν ακόµη και ίχνη καρστικής διεργασίας. Η χαµηλή σήραγγα (υψόµ m) βρίσκεται ακόµη στο τµήµα της προσπέλασης. Τα καρστικά έγκοιλα είναι πιο πολλά, ακανόνιστα και µε διαστάσεις που φθάνουν ή και ξεπερνούν το 1m. Στο σύνολό τους είναι πληρωµένα µε καστανόχρωµη πλαστική άργιλο (terra rosa) συνήθως σε χαλαρή απόθεση 12

13 Ilarion Dam: The most important geological and geotechnical problems that have been faced during the designs as well as the construction. K.Karapantelakis, G.Emmanoyhlidis, V.Karagiannaki Gelogists, Designers Ch. Minopetros Geologist, PPC/Hydroelectric Projects Development Department Abstract Ilarion Dam and most of its relevant structures are founded on phyllitic rockmass with low permeability, appropriate for the dam foundation. However, in the left abutment the presence of karstic limestone rocks results in the need of more extensive grouting. The schistosity of the phyllites was the dominant factor of instability in the right abutment, though it was favorable in the tunnels excavations. The most important geological implication of the whole Ilarion Project is the likelihood of water losses in Elati basin, where karstic marbles come in contact with the reservoir. In order to avoid this possible problem two tunnels are excavated for grouting reasons. 13

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Χρήστος Γαβαλάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου, OΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 250 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα

ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ. Οχειμώνας του 1941-42 στη. της Κατοχής... τοτε και σημερα Μαυραγορίτες ΚΑΙ ΛΑΔΕΜΠΟΡΟΙ 3Αν το ταξίδι στην κόλαση του κατοχικού μαυραγοριτισμού συνέβαινε άπαξ, θα απασχολούσε μόνο την Ιστορία. Πλην, όμως, συνεχίζεται ανανεωμένο 3 Έπαιρναν τα σπίτια του κοσμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE» H Alpha Τράπεζα Α.Ε. («Τράπεζα»), παρέχει στο αιτούν Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο («Συνδροµητής»), τη δυνατότητα χρήσεως της υπηρεσίας «Alpha Web International

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης;

Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης; Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης; Εισαγωγή Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απτή πραγματικότητα για τις σημερινές κοινωνίες και αυτό το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2014 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΤΕΥΧΟΣ 4 Ιδιωτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Εκδότης: Υπεύθυνη Έκδοσης: Γενική Επιμέλεια Έκδοσης: Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ 1 1 Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Αλλαµανή 19, 43100,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη»

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Γυµνάσιο Περάµατος Μυλοποτάµου Σχ. Έτος 2012-13 13 Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Παγώνη Νίτσα, Αντωνάκης Νικόλαος, Σταυριδάκη Μαρία, Παρασχάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Ετήσια Έκθεση καταγραφής παραπόνων χρηστών αναφορικά με την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 4 του Ν.4053/2012(ΦΕΚ Α/44/07.03.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310556202/727210

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Σελίδα 1. Στόχος σ' αυτήν τη δραστηριότητα είναι να διερευνήσεις πού οφείλονται: Οι εκλείψεις, τόσο της Σελήνης όσο και του Ηλίου. Πριν όµως συνεχίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11)

Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) Η γενοκτονία των Ποντίων 1 (11) H γη των µύθων Στα παράλια της άξενης θάλασσας που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Βοσπόρου, Έλληνες πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια έχτισαν φιλόξενες πολιτείεςκιβωτούς του

Διαβάστε περισσότερα

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό

χώρων του ήµου Ρόδου (ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθµοί, κτλ)» στον κωδικό 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/08/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/89551 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα