15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002706826 2015-04-15"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : Ταχ. Κώδικας : 5411, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Παν. Κουτρούλη, Θ. Φράγκου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: «Συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν μετά την προκήρυξη και διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού(Αρ. Διακήρυξης (9944)/ ),τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν προσκλήσεως και μετά την αποδοχή ή μη της δυνατότητας παράτασης των ανατεθειμένων δρομολογίων έως το τέλος του σχολικού έτους, καθώς και αδιάθετων «νέων» δρομολογίων που προέκυψαν, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος , συνολικού προϋπολογισμού ,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των αρθ. 159 και 245 του Ν.3852/21 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α /7-6-21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 133/21 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 226/τ. Α / ) 3. Την αριθμ (998)/214 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129 Β ) περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4. Το άρθρο 7 του Ν.489(ΦΕΚ 26 Α ) η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών επανήλθε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα «Στην παράγραφο Η του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του ν. 3852/21 (Α 87) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από , εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών

2 σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.» 15PROC Την 241/213 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το άρθρο 49 Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων,του ν. 4274/214 (ΦΕΚ 147 Α ) 7. Τις υπ. αριθμ. 41 και 51 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 8. Το άρθρο 17 του ν. 4286/214 (ΦΕΚ 194 Α ) 9. Την υπ. αριθμ. Αριθ. Π1/2149 ( ΦΕΚ 2946 Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών 1. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου (9944)/ Διακήρυξη του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος , συνολικού προϋπολογισμού , ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. (CPV 613 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 11. Την αριθμ..α/α 215/αριθμ. πρωτ (7389)/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 586 και 587 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ν. Θεσ/νίκης (Α.Δ.Α.:ΩΦΠΘ7ΛΛ-ΜΡ9) και Α.Δ.Α.Μ.14REQ214362) για την πραγματοποίηση της δαπάνης και προέγκριση ανάληψης για το έτος Την αριθμ..α/α 7 αριθμ. πρωτ. 31(12)/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 87 και 88 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ν. Θεσ/νίκης (Α.Δ.Α.:7ΚΟΣ7ΛΛ-35Α) για την πραγματοποίηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών για το έτος Το Π.Δ. 118/27 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.15Α /1-7-27) 14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/21 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 15. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το Ν. 425/214 (ΦΕΚ 74 Α / ) Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 17. Το Ν. 3861/21 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 18. Το N. 413/11 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.

3 3588/27 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος PROC Τις υπ αριθμ. 353/215 και την τροποποιητική της 399/215, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας τακτικών και διεθνών διαγωνισμών. 2. Τις υπ αριθμ (11987) / & 3784(12131)/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τις υπ αριθμ. 1715/214 και ορθή επανάληψη αυτής, 1733/214, 228/214, 221/214, 2285/214 & 19/215 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος καθώς και την υπ αριθμ. 236/215 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων. 21. Το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο 432/215 (ΦΕΚ 29/ Α ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 22. Τα υπ. Αριθμ. 37/ , 47/ και 49/ έγγραφα της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε περί διακοπής εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων της από την 1 η Μαρτίου Τα επικαιροποιημένα στοιχεία των υφισταμένων δρομολογίων (αδιάθετα και μη) καθώς και νέα που προέκυψαν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υφιστάμενο έργο, τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης. 24. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Προτίθεται να προχωρήσει : Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν μετά την διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης (9944)τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν προσκλήσεως και μετά την αποδοχή ή μη της δυνατότητας παράτασης των ανατεθειμένων δρομολογίων έως το τέλος του σχολικού έτους, καθώς και για τα αδιάθετα «νέα» δρομολόγια τα οποία προέκυψαν, για την ανάθεση του έργου υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος συνολικού προϋπολογισμού ,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Να σημειώσουμε ότι η προϋπολογισθείσα αξία έχει υπολογιστεί για το αδιάθετο έργο του Πρόχειρου Διαγωνισμού και για τα αδιάθετα νέα δρομολόγια για αριθμό ημερών 49, όπως φαίνεται και στους πίνακες των προς ανάθεση δρομολογίων. Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Κ.Μ, Β. Όλγας 198 την Δευτέρα 2 Απριλίου 215 και ώρα 9: π.μ. μέχρι πέρατος και εάν απαιτηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση. Δικαίωμα Συμμετοχής

4 o Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) 15PROC Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. o Στη διαπραγμάτευση δεν γίνονται δεκτοί: α) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. γ) Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. ε) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. στ) όσοι δεν μπορούν να διαθέσουν άλλα οχήματα πέραν αυτών που έχουν ήδη καταθέσει στις Τεχνικές τους προσφορές και τηρούνται στην Υπηρεσία, και τους έχει ανατεθεί ανάλογο έργο. Διάρκεια του Έργου Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι: μέχρι την ανάδειξη αναδόχων που θα προκύψουν από την διενέργεια του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως την λήξη του σχολικού έτους Δικαίωμα Προαίρεσης Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ. 241/ (ΦΕΚ 1449 Β / ) που αναλύεται ως κατωτέρω: Έως και το 2% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Κατακύρωσης Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οφείλουν να καταθέσουν : Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 15PROC πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργεια της διαπραγμάτευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις, ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα : της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση. Α. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Ι. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/27, αντίστοιχα. ΙΙ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το ν.364/27 και ισχύει σε συνδυασμό με το ν.3419/25, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3853/21 και ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 16ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/27 όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). ΙΙΙ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/27.

6 ΙV. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/27 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από το οικείο 15PROC Επιμελητήριο, όπου είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 219/192, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 16ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/27 όπως ισχύει, από το οικείο Πρωτοδικείο. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία (άρθρο 16ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/27 όπως ισχύει, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Β. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (α ) της παρ. 2 του ΠΔ 118/27. II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς ΙΙΙ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: I. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που συμμετέχει στην ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/7, ως ακολούθως: Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων αναδόχων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να υπέχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημείωση : Εξ αιτίας του σύντομου χρονικού διαστήματος δημοσίευσης και διενέργειας της διαπραγμάτευσης όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν : Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης

7 εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 15PROC β. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. δ. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ε. Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 2. Τεχνικά στοιχεία των οχημάτων Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της μεταφοράς, όπως: άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαίωση ΚΤΕΟ, Περιεχόμενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς: Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. ΙΙ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου κρατικού Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.425/214 III. Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.425/214. ΙV. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Άδειας ή αδειών οδήγησης για τους οδηγούς Λεωφορείων με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι). V. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. VI. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών (Διεθνής, Πρόχειρος, διαπραγμάτευση), που έχουν μέχρι στιγμής διεξαχθεί στην Μ.Ε Θεσσαλονίκης και παραμένουν σε ισχύ, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους. Το παρόν πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση

8 συμμετοχής σας την οποία θα καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών έως την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 15PROC Σε περίπτωση ανάγκης πρόσληψης προσωπικού μετά την ανάθεση έργου αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον υποψήφιο, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά(άδεια οδήγησης, ποινικό μητρώο και ασφαλιστική ενημερότητα που αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 3. Οικονομική Προσφορά (προαιρετική η έγγραφη υποβολή) 1. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές θα είναι προφορικές. Όλοι όσοι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να δηλώσουν ενώπιον της Επιτροπής την Οικονομική τους προσφορά ή βελτίωση αυτής με περαιτέρω έκπτωση σε όλα τα δρομολόγια της παρούσας. Περιορισμό στην συμμετοχή αποτελεί μόνο ο αριθμός των οχημάτων με τα οποία συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος τα οποία έχει δηλώσει ή προκύπτουν από τον φάκελο του Τεχνικής Προσφοράς. 2. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει με κατάθεση Φακέλου οικονομικής προσφοράς αυτός θα πρέπει : Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το έργο. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς Φ.Π.Α. Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του τμήματος (ημερήσια αποζημίωση), που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο- Τμήμα. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Για όσους εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να καταθέσουν Οικονομική προσφορά σε Τμήματα Δρομολόγια περισσότερα από αυτά που μπορούν να εκτελέσουν, σύμφωνα με τα οχήματα που έχουν στην κατοχή τους και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας (Τεχνική Προσφορά), θα πρέπει απαραιτήτως να συνταχθεί με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα είναι διακριτή και θα δηλώνεται. Έτσι σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια από όσα δύναται να εκτελέσει, η κατακύρωση να γίνει σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που συντάχθηκε η Οικονομική Προσφορά του.

9 Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά 15PROC κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ αριθμ. 241/ (ΦΕΚ 1449 Β / ) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, με βάση τον προβλεπόμενο από την παρούσα προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Διευκρινήσεις επί των προσφορών Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσης. Απόρριψη προσφορών Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος που έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και φυσικά τον προϋπολογισμό του τμήματος. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο Έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. Θέτει όρο αναπροσαρμογής για προσαρμογή λόγω τιμής καυσίμου, με την επιφύλαξη προβλεπομένων στο Παράρτημα της ΚΥΑ 241/213

10 Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 15PROC Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Αποσφράγιση, Αξιολόγηση & Έλεγχος Προσφορών κρίση Αποτελεσμάτων Διαπραγμάτευσης Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. α. Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς. Στη συνέχεια, αρχικά αποσφραγίζεται, μονογράφεται και εξετάζεται η Υπεύθυνη δήλωση και κατόπιν η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση αυτή, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Στη συνέχεια σφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μετά την αποσφράγισή τους η Επιτροπή προβαίνει στην καταρχήν καταγραφή των υποβληθέντων προσφορών ανά Τμήμα -Δρομολόγιο. β. Μετά την αρχική καταγραφή των εγγράφων προσφορών ακολουθεί ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν με κατάθεση Φακέλου, που πληρούσε τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, διαπραγμάτευση, όπου ως τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στους υποψηφίους. γ. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιος εκ των υποψηφίων μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια- Τμήματα από όσα δύναται να εκτελέσει σύμφωνα με τον αριθμό των οχημάτων που έχει στην κατοχή του και συμμετείχε στον διαγωνισμό, η κατακύρωση θα γίνεται σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που έχει δηλώσει στην Οικονομική του Προσφορά ή προφορικά ενώπιον της Επιτροπής. δ. Όσοι συμμετέχουν με κατάθεση Φακέλου, που πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και δεν μειοδότησαν σε δρομολόγια όπως αυτά περιγράφονταν στην Οικονομική τους Προσφορά, μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης στο σύνολο των δρομολογίων χωρίς περιορισμό, εφόσον ο αριθμός των οχημάτων τους είναι ικανός να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια στα οποία συμμετέχει. ε. Δεν επανερχόμαστε στο υπό διαπραγμάτευση Δρομολόγιο-Τμήμα μετά την ανακοίνωση του μειοδότη από την Επιτροπή, παρά μόνο στην περίπτωση παραίτησης όλων των συμμετεχόντων σε αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. στ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, γνωμοδοτεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού,

11 κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ή λαμβάνοντας άλλη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π. Δ. 118/7. 15PROC Χρόνος & Τόπος Υποβολής Προσφορών Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν, μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε : α) ταχυδρομικά προς την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της M.Ε. Θεσσαλονίκης, Β. Όλγας 198 ΤΚ 548 που διενεργεί την διαπραγμάτευση, μέχρι την 17 η Απριλίου 215 είτε β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της M.Ε. Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της M.Ε. Θεσσαλονίκης,. Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 548, Θεσ/νίκη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος Αριθμός Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 14536(473)/ Ημερομηνία Διενέργειας Διαπραγμάτευσης : Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνεται έως την 17 η Απριλίου 215 και ώρα 15: π.μ. Πίνακες των προς ανάθεση δρομολογίων, καθώς και κάθε άλλη διευκρινιστική πληροφορία, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, καθώς και ηλεκτρονικά από το site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm..gov.gr). Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία. Μ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ Ακολουθεί πίνακας

12 15PROC ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ για τη μεταφορά μαθητών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Μ.Ε Θεσσαλονίκης Ώρες άφιξης Ώρα αναχώρησης ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΚΥΑ 241/213 Προϋπολογισμός α/α α/α διαδρομής ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΟΛΕΊΟ - Τόπος προορισμού Αριθμός μαθητών Eίδος μεταφορικού μέσου Συνοδός Αριθμός λεωφο-ρείων Αριθμός δρομο-λογίων 8: 12:3 13:15 14: 16: Αποζημίωση μονής διαδρομής Ημερήσια αποζημίωση Μέγιστο κόστος δρομολογίου για σχολικό έτος (δρομολόγια 49) Δικαίωμα προαίρεσης 2% Σύνολο άνευ ΦΠΑ Σύνολο με ΦΠΑ 13% ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17 ΤΡΟΠ ΧΟΡΤ 1 Μεταμορφώσεως. Αγ. Νικολάου, Αγ. Νικολάου παρ. Καρυδιές, Κ. Αγιάς, Πάροδος Αγ. Αικατερίνης, Μητρ. Γενναδίου, Μακεδονομάχων, Κίσσεως, Υπ. Ζωής, Βουλγαροκτόνου, 28ης Οκτωβρίου, Αγ. Παρασκευής, Βενιζέλου, Μακρυγιάννη, Τσαγκαλή, Π.Μελά, Παναγίας Χορταΐτισσας, Β. Πάροδος Καρυδιές, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου, Μεταπολίτευσης, Αναπαύσεως, Αυξεντίου, Σαρβάνη, Σαρβάνη-Καραϊσκάκη, Σχολείων, 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Χορτιάτη, Χρ. Πόπη, Καρυδιές, Αγ. Αικατερίνης, Β. Επαρχιακή Χορτιάτη- Αγ. Βασιλείου, Οικ. Πλάκες, Ανεμομύλων, Α. Δράγου, Πολυτεχνείου, Μυρτιάς, 1η Βρύση Χορτιάτη, Καραϊσκάκη, Εθν. Αντίστασης, Αγ. Κυριακής ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 15 Λεωφορείο ΌΧΙ 3 3 8: 51,68 155, , , , ,48

14 18 ΤΡΟΠ ΧΟΡΤ 1 επιστρο φ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Μεταμορφώσεως. Αγ. Νικολάου, Αγ. Νικολάου παρ. Καρυδιές, Κ. Αγιάς, Πάροδος Αγ. Αικατερίνης, Μητρ. Γενναδίου, Μακεδονομάχων, Κίσσεως, Υπ. Ζωής, Βουλγαροκτόνου, 28ης Οκτωβρίου, Αγ. Παρασκευής, Βενιζέλου, Μακρυγιάννη, Τσαγκαλή, Π.Μελά, Παναγίας Χορταΐτισσας, Β. Πάροδος Καρυδιές, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου, Μεταπολίτευσης, Αναπαύσεως, Αυξεντίου, Σαρβάνη, Σαρβάνη- Καραϊσκάκη, Σχολείων, 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Χορτιάτη, Χρ. Πόπη, Καρυδιές, Αγ. Αικατερίνης, Β. Επαρχιακή Χορτιάτη-Αγ. Βασιλείου, Οικ. Πλάκες, Ανεμομύλων, Α. Δράγου, Πολυτεχνείου, Μυρτιάς, 1η Βρύση Χορτιάτη, Καραϊσκάκη, Εθν. Αντίστασης, Αγ. Κυριακής 15 Λεωφορείο ΌΧΙ : 51,68 155, , , , ,48

15 ΛΓΚΔ 5 ΛΓΚΔ 6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΞΑΜΙΛΙ - ΚΡΙΘΙΑ ΚΡΙΘΙΑ Μεταμορφώσεως. Αγ. Νικολάου, Αγ. Νικολάου παρ. Καρυδιές, Κ. Αγιάς, Πάροδος Αγ. Αικατερίνης, Μητρ. Γενναδίου, Μακεδονομάχων, Κίσσεως, Υπ. Ζωής, Βουλγαροκτόνου, 28ης Οκτωβρίου, Αγ. Παρασκευής, Βενιζέλου, Μακρυγιάννη, Τσαγκαλή, Π.Μελά, Παναγίας Χορταΐτισσας, Β. Πάροδος Καρυδιές, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου, Μεταπολίτευσης, Αναπαύσεως, Αυξεντίου, Σαρβάνη, Σαρβάνη- Καραϊσκάκη, Σχολείων, 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Χορτιάτη, Χρ. Πόπη, Καρυδιές, Αγ. Αικατερίνης, Β. Επαρχιακή Χορτιάτη-Αγ. Βασιλείου, Οικ. Πλάκες, Ανεμομύλων, Α. Δράγου, Πολυτεχνείου, Μυρτιάς, 1η Βρύση Χορτιάτη, Καραϊσκάκη, Εθν. Αντίστασης, Αγ. Κυριακής ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗ- ΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΣ- ΣΗΡΟΥ Λεωφορείο Λεωφορείο (5 Θ) Λεωφορείο (55 Θ) ΌΧΙ 2 2 ΝΑΙ 1 2 8: ΌΧΙ 1 2 8: 14: 14: 16: 51,68 13,36 56,78 113,56 51,68 13, , , , , , , , , , , , ,65

16 7 ΛΓΚΔ 7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΛΑ- ΧΑΝΑΣ - ΞΥΛΟΠΟΛΗ - ΔΟΡΚΑΔΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗ- ΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ 18 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 8: 14: 35,85 71, ,3 72, , ,3 53 ΛΓΚΔ 8 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ - ΚΑΡΤΕ- ΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΣΗ- ΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ 12 Mini Bus ΝΑΙ 1 2 8: 14: 4,95 81, ,1 82, , ,76 54 ΤΡΟΠ ΛΓΚΔ 9 ΑΔΡΑΜΕΡΙ - ΒΑΣΙΛΟΥ- ΔΙ - ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (ΑΠΟΒΊΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΣ ΛΑΓΑΔΙΚΙΩΝ 44 ΜΑΘ) ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 43 ΜΑΘ ΠΡΟΣ ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΙ- ΚΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕ- ΡΑΚΑΡΟΥΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ, ΓΕΛ ΚΟΡΩ- ΝΕΙΑΣ 44 Λεωφορείο ΝΑΙ 1 2 8: 14: 56,78 113, , , , ,38 55 ΤΡΟ ΛΓΚΔ 1 ΑΔΡΑΜΕΡΙ - ΒΑΣΙΛΟΥ- ΔΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ, ΓΕΛ ΚΟΡΩ- ΝΕΙΑΣ 3 Λεωφορείο ΌΧΙ 1 2 8: 14: 51,68 13, , , , ,65 56 επιστροφή ΛΓΚΔ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ, ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ,Β ΑΣΙΛΟΥΔΙ,ΑΔΡ ΑΜΕΡΙ 11 Mini Bus NAI :3 16: 4,95 81, ,1 82, , ,76 59 ΛΓΚΔ 22 ΣΚΕΠΑΣΤΟ - ΜΑΥΡΟΥ- ΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ, ΓΕΝΙ- ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ 12 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 8: 14:1 35,85 71, ,3 72, , , ΔΒΛΒ 9 ΔΒΛΒ 1 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ - ΒΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΥΜΦΟ- ΠΕΤΡΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ - ΒΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΥΜΦΟ- ΠΕΤΡΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ) 5 19 Λεωφορείο Mini Bus ΝΑΙ 1 2 8:15 ΝΑΙ 1 2 8:15 12:3 14: 56,78 4,95 113,56 81, , , , 89 82, , , , , ΤΡΟΠ ΕΠΑΛ 21 ΑΝΟΙΞΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛ- ΦΙΟ - ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΓΕΛ ΡΕΝΤΙ- ΝΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 31 Λεωφορείο ΌΧΙ 1 2 8: 14: 63,77 127, , , , , ΤΡΟΠ. ΕΠΑΛ 23 ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ - ΜΟΔΙ 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 8: 14: 42,98 85, ,4 842, , ,53

17 15 ΤΑΞΙ 5 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ - ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥ- ΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥ- ΣΩΝ 2 TAXI ΝΑΙ 1 2 8: 12:3 11,57 23, ,86 226, , ,51 26 ΤΑΞΙ 16 ΠΕΤΡΩΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 5 ΤΑΞΙ 9Θ OXI 1 2 8: 12:3 12,8 24, ,84 236, , ,29 28 ΤΑ- ΞΙ18 Αγροτεμάχια 536 και 537 (Υψώματα Νέων Επιβατών) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙ- ΣΜΙΚΟ ΣΧΟ- ΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2 ΤΑΞΙ ΌΧΙ 1 2 8: 14: 13,97 27, ,6 273, , ,45 29 ΤΑ- ΞΙ19 1ο - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Επανομής Ποτάμι Μετόχι - Αγρ. 696, Στριβο-Φροκάλια Αγρ. 596, Αμμούδες, Αγρ ΤΑΞΙ 9θ ΌΧΙ : 16,8 16,8 82 3,2 164, , ,26 45 ΤΡΟΠ ΕΙΔ 4ο Ολυμπιάς, Ανώ Τούμπα - Πινδάρου 16 (Θεσ/νίκη) 1ο Δ/Σ ΕΙΔΙ- ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θεσσαλονίκης, Καραϊσκάκη 1α 2 ΤΑΧΙ ΌΧΙ 1 2 8: 12:3 11,31 22, ,38 221, , ,96 ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ "ΝΕΑ" 14 NEO 9 Παραλία Βρασνών - Βρασνά ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 19 Mini Bus ΌΧΙ 1 3 8: 12:3 14: 35,85 17, , , , ,5 NEO 21 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑ- ΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΑ- ΝΩΜΗΣ 1 ΤΑΞΙ ΌΧΙ :3 16,8 16,8 82 3,2 164, , , NEO 22 Ηρώων Πολυτεχνείου 18-Σίνδος 1ο ΝΗΠΙΑΓΩ- ΓΕΙΟ ΙΩΝΙΑΣ (Tμήμα Ένταξης) 1 TAΞI ΌΧΙ 1 2 8: 12:3 14,82 29, ,36 29, , ,4 32 NEO 25 ΜΑΥΡΟΥΔΑ - ΛΙΜΝΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ - ΑΣΠΡΟ- ΒΑΛΤΑ - Ν.ΒΡΑΣΝΑ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥ- ΡΟΥ ΓΕΛ ΡΕ- ΝΤΙΝΑΣ 18 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 7:3 14: 61,2 122, , , , ,83 33 NEO 26 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Γραβιάς 1 ΤΑΧΙ ΌΧΙ :3 1,19 1, ,31 99,86 599,17 677,6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙO "ΝΕ"

18 73 ΝΈΟ 68 Μεγ. Αλεξάνδρου 35, Συκιές ( μαθητής ΑΜΕΑ) 2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕ- ΩΝ (Σπάρτακου - Συκιές) 1 ΤΑΞΙ ΌΧΙ 1 2 8: 12:3 9,4 18,8 92 1,2 184, , ,15 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.569, , , , ,82

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Les Inscriptions de. Thespies

Les Inscriptions de. Thespies Paul Roesch Les Inscriptions de Thespies (IThesp) * Fascicule VII IThesp 341-419 (Inscriptions honorifiques : première partie) Ėdition électronique mise en forme par Gilbert Argoud, Albert Schachter et

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα