MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation"

Transcript

1 MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ 2010

2 Περιεχόμενα Υπηρεςίεσ τησ πλατφόρμασ 3 Γενικά 3 Εφαρμογή υποςτήριξησ τησ προώθηςησ των ακινήτων 3 Εργαλείο υποςτήριξησ τησ ςυνεργατικήσ ςχεδίαςησ και ανάπτυξησ 6 Σχεδιαςμόσ και την ανάπτυξη τησ πλατφόρμασ με βάςη το Web Βαςικζσ Αρχζσ του Web Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική 10 Γενικά 10 Η Υπηρεςιοςτεφήσ Αρχιτεκτονική 10 Web Oriented Αρχιτεκτονική 12 Επίπεδα Παρουςίαςησ, Επιχειρηςιακό και Δεδομένων 13 Αρχιτεκτονική του Συςτήματοσ Διαχείριςησ Περιεχομζνου WordPress 14 Ποιοτικά Χαρακτηριςτικά και Αρχζσ Οπτικού Σχεδιαςμού 17 Αρχζσ Οπτικοφ Σχεδιαςμοφ (Visual Design) 17 Content Management System 19 Έλεγχοσ τησ απόδοςησ τησ πλατφόρμασ 21 Technical Specifications 25 Linux 25 Apache Εξυπηρετητήσ Web 26 PHP 26 MySQL 26 2

3 Υπηρεςίεσ τησ πλατφόρμασ Γενικά Η διαδικτυακι πλατφόρμα αποτελείται από μια εφαρμογι που υποςτθρίηει τθν προϊκθςθ εξοχικϊν κατοικιϊν ςτθ διεκνι αγορά, κακϊσ και ζνα εργαλείο που διευκολφνει τθ ςυνεργατικι ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ τθσ εν λόγω εφαρμογισ. Ζτςι, θ πλατφόρμα παρζχει δφο ειδϊν on line υπθρεςιϊν: 1. υγκζντρωςθ και παρουςίαςθ των ακινιτων 2. υλλογι των προτάςεων των εμπειρογνωμόνων και των χρθςτϊν ςχετικά με το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ Ο ακριβισ οριςμόσ των υπθρεςιϊν τθσ εφαρμογισ κα είναι ζνα από τα αποτελζςματα τθσ ςυνεργατικισ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ. Ωςτόςο, μια ςειρά από χαρακτθριςτικά προτείνονται ωσ βάςθ για τθ διαδικαςία. Εφαρμογή υποςτήριξησ τησ προώθηςησ των ακινήτων Η εφαρμογι κα βοθκιςει τισ καινοτόμεσ ΜΜΕ από τισ μεςογειακζσ χϊρεσ, κατά τθν προϊκθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ ςτθν διεκνι αγορά. Η εφαρμογι κα παρζχει ςτισ ΜΜΕ ζναν εικονικό χϊρο, όπου μποροφν να υποβάλουν μια λεπτομερι περιγραφι για τισ ιδιοκτθςίεσ τουσ. Η περιγραφι τθσ κάκε ιδιοκτθςίασ κα βαςίηεται ςε ζνα πρότυπο (template), προκειμζνου να διευκολυνκεί θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με μερικά κοινά τουσ χαρακτθριςτικά. Οι ενότθτεσ του προτφπου και τα δεδομζνα που κα ςυλλζγονται για κάκε ακίνθτο κα αποφαςιςτοφν μαηί με τουσ εμπειρογνϊμονεσ και τουσ χριςτεσ κατά τθν ςυνεργατικι φάςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ. Κάκε ιδιοκτθςία μπορεί να περιγραφεί με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: Σοποκεςία Διεφκυνςθ Φωτογραφίεσ Κείμενο περιγραφισ Βίντεο Κατόψεισ Πανοράματα 360 o Κφρια χαρακτθριςτικά (τιμι, αρικμόσ δωματίων, κρεβατοκάμαρεσ & μπάνια, εμβαδό) Επιπλζον χαρακτθριςτικά (ςυναγερμόσ, μπαλκόνι, επιπλωμζνο, κιποσ / βεράντα, πράςινο κτιριο, Internet υψθλϊν ταχυτιτων, πιςίνα, κ.λπ.) 3

4 Πλθροφορίεσ ςχετικά με το κτιριο Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τοποκεςία Χάρτθσ τθσ τοποκεςίασ Χαρακτθριςτικά τθσ τοποκεςίασ (παραλία, βουνό, κοντά ςε ςυγκοινωνία, πάρκο / παιδικι χαρά, ςκι, γιπεδο τζνισ, μπροςτά ςτθ κάλαςςα, κλπ.) θμεία ενδιαφζροντοσ Άλλα χαρακτθριςτικά που κα προτακοφν από τουσ χριςτεσ Η ςυλλογι ςτοιχείων για κάκε ακίνθτο με βάςθ τα παραπάνω χαρακτθριςτικά κακιςτά δυνατι τθν οργάνωςθ των πλθροφοριϊν με διάφορουσ τρόπουσ, ζτςι ϊςτε οι επιςκζπτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν ακίνθτα χρθςιμοποιϊντασ τα ακόλουκα κριτιρια: Προσ πϊλθςθ ι προσ ενοικίαςθ Σοποκεςία Σφποσ ακινιτου (διαμζριςμα, βίλα, μεηονζτα, κλπ.) Ελάχιςτθ - Μζγιςτθ τιμι Αρικμόσ υπνοδωματίων Αρικμόσ μπάνιων Εμβαδό(τ.μ.) Δθμοφιλι Χαρακτθριςτικά (ςυναγερμόσ, μπαλκόνι, επιπλωμζνο, κιποσ / βεράντα, πράςινο κτιριο, Internet υψθλϊν ταχυτιτων, πιςίνα, χϊροσ ςτάκμευςθσ, κλπ.) Χαρακτθριςτικά τθσ τοποκεςίασ (παραλία, βουνό, κοντά ςε ςυγκοινωνία, πάρκο / παιδικι χαρά, ςκι, γιπεδο τζνισ, μπροςτά ςτθ κάλαςςα, κλπ.) Λζξεισ-κλειδιά Οι δυνατότθτεσ που κα παρζχει θ εφαρμογι ςτο χριςτθ (επιπλζον τθσ πλθροφόρθςθσ) κα πρζπει επίςθσ να αποφαςιςτοφν. Μερικζσ ενδεικτικζσ δυνατότθτεσ είναι οι εξισ: Επικοινωνία με μεςίτθ Διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ Ραντεβοφ για παρουςίαςθ του ακινιτου Αποκικευςθ ςε μια λίςτα επικυμιϊν (βίςθ list) Δθμιουργία μιασ ειδοποίθςθσ (ςχετικά με τισ αλλαγζσ των τιμϊν, παρόμοιεσ νζεσ ειςαγωγζσ, κλπ.) Αποςτολι με ςε ζνα φίλο Δθμοςιοποίθςθ ςε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, κ.λπ.) Εκτφπωςθ Αποςτολι ςε κινθτό 4

5 Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν ενςωμάτωςθ καινοτόμων υπθρεςιϊν που κα διαςφαλίηουν τθν οικονομικι βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ πρζπει να προςκζτουν αξία ςτισ υπάρχουςεσ καταχωριςεισ και όχι μόνο να αφοροφν ςτθ διαφθμιςτικι προβολι τουσ. Η εφαρμογι κα υποςτθρίξει πολυγλωςςικό περιεχομζνου. Η αγγλικι κα είναι θ προεπιλεγμζνθ γλϊςςα για όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ. 5

6 Εργαλείο υποςτήριξησ τησ ςυνεργατικήσ ςχεδίαςησ και ανάπτυξησ Σο εργαλείο κα χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ δθμιουργίασ τθσ εφαρμογισ, προκειμζνου να καταγράψει τθ ςυλλογικι ευφυΐα των εμπειρογνωμόνων και των χρθςτϊν ςχετικά με κρίςιμεσ αποφάςεισ για το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ. Σο εργαλείο κα επιτρζπει ςτθν ομάδα του ζργου να: 1. Δθμιουργεί μια ςειρά βθμάτων που καλφπτουν όλεσ τισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ 2. Παρουςιάηει ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν (εναλλακτικϊν επιλογϊν) ςε κάκε βιμα 3. Δίνει διαφορετικά δικαιϊματα ςε διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν 4. Δθμιουργεί δθμοςκοπιςεισ και ερωτθματολόγια για τθ ςυλλογι ψιφων ι απαντιςεων από τουσ εμπειρογνωμόνων και τουσ χριςτεσ 5. Αναλφει τα αποτελζςματα των παραπάνω δθμοςκοπιςεων / ερευνϊν Σο εργαλείο κα επιτρζπει επίςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εμπειρογνϊμονεσ και χριςτεσ να: 1. Βλζπουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ 2. υμμετζχουν ςτθν διαδικαςία διαβοφλευςθσ μζςω του ςχολιαςμοφ και τθσ ψθφοφορίασ πάνω ςτισ προτεινόμενεσ λφςεισ Σο εργαλείο κα υποςτθρίηει διάφορουσ τφπουσ δεδομζνων, όπωσ κείμενο, εικόνεσ, ιχο, βίντεο, ζγγραφα Word και PDF, και παρουςιάςεισ PowerPoint. 6

7 Σχεδιαςμόσ και την ανάπτυξη τησ πλατφόρμασ με βάςη το Web 2.0 Η πλατφόρμα κα είναι πιο επιτυχισ αν καταφζρει να εξαςφαλίςει τθν ενεργό ςυμμετοχι των χρθςτϊν, όχι μόνο κατά το ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ και διανομισ του περιεχομζνου του δικτυακοφ τόπου, αλλά και κατά τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ. Για να επιτευχκεί αυτό μια Web 2.0 προςζγγιςθ κα πρζπει να ακολουκθκεί κατά τθν δθμιουργία τθσ πλατφόρμασ. φμφωνα με τον Tim O'Reilly 1, «Web 2.0 είναι το δίκτυο ωσ πλατφόρμα, που καλφπτει όλεσ τισ διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. Εφαρμογζσ Web 2.0 είναι εκείνεσ που χρθςιμοποιοφν τα περιςςότερα από τα εγγενι πλεονεκτιματα τθσ εν λόγω πλατφόρμασ: παραγωγι λογιςμικοφ ωσ μια ςυνεχϊσ ενθμερωμζνθ υπθρεςία, που γίνεται καλφτερθ όςο περιςςότεροι άνκρωποι τθ χρθςιμοποιοφν, καταναλϊνοντασ και αναμειγνφοντασ δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεμονωμζνων χρθςτϊν, παρζχοντασ ταυτόχρονα τα δικά τουσ δεδομζνα και τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε μορφι που επιτρζπει τθν ανάμιξθ και χριςθ τουσ από άλλουσ, αυξάνοντασ τισ επιδράςεισ του δικτφου μζςω μιασ "αρχιτεκτονικισ τθσ ςυμμετοχικότθτασ», και υπερβαίνοντασ τθν κλαςικι Web 1.0 ςελίδα, ϊςτε να προςφζρει πλοφςιεσ εμπειρίεσ χριςθσ». Ο όροσ "Web 2.0" αναφζρεται ςε μια λεγόμενθ δεφτερθ γενιά ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν διαδικτφου, που διευκολφνει τθν επικοινωνία, τθν αςφάλεια ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθ διαλειτουργικότθτα, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία ςτον παγκόςμιο ιςτό. Οι ζννοιεσ που ςχετίηονται με το Web 2.0 ζχουν οδθγιςει ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ κοινοτιτων βαςιςμζνων ςτον ιςτό, υπθρεςιϊν που φιλοξενοφνται κεντρικά, και εφαρμογϊν όπωσ οι ιςτοχϊροι κοινωνικισ δικτφωςθσ, ανταλλαγισ βίντεο, wikis, blogs, κ.λπ. Σο Web 2.0 είναι τελικά, θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του δικτφου και τθσ ςυλλογικι ευφυΐασ των χρθςτϊν, για τθ δθμιουργία εφαρμογϊν που κυριολεκτικά αποδίδουν καλφτερα, όςο περιςςότεροι άνκρωποι τισ χρθςιμοποιοφν. Βαςικέσ Αρχέσ του Web Αξιοποίθςθ τθσ υλλογικισ Ευφυΐασ 1 Tim O'Reilly: Web 2.0: Compact Definition? ( 7

8 2. Αξιοποίθςθ κάκε τμιματοσ του παγκόςμιου ιςτοφ (Long Tail) 3. Η ςυγκζντρωςθ μεγάλου αρικμοφ δεδομζνων δίνει το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 4. Σο δίκτυο ζχει επιπτϊςεισ ςτισ εφαρμογζσ εξ' οριςμοφ. 5. Οι δθμιουργοί των εφαρμογϊν δεν ζχουν αποκλειςτικά δικαιϊματα πάνω ςε αυτζσ κακϊσ τα δεδομζνα τισ περιςςότερεσ φορζσ δθμιουργοφνται από τουσ χριςτεσ. 6. Μόνιμθ κατάςταςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 7. υνεργαςία, όχι ζλεγχοσ. 8. Οι εφαρμογζσ απευκφνεται ςε περιςςότερεσ από μία ςυςκευζσ (π.χ. υπολογιςτζσ, κινθτά, PDA,κ.λπ.) Σο παρακάτω ςχιμα 2, που δθμιουργικθκε από τον Tim O'Reilly, παρζχει μερικά παραδείγματα που μποροφν να μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε τθν ζννοια του Web 2.0. Σχήμα 1 Η λίςτα του Tim O'Reilly με την εξζλιξη των εφαρμογϊν Web 1.0 ςε Web 2.0 Σα παρακάτω δφο ςχιματα, που δθμιουργικθκαν από το Dion Hinchcliffe 3,4, παρζχουν μια κατανοθτι απεικόνιςθ τόςο του μοντζλου ςυμμετοχισ και πλθροφόρθςθσ όςο και τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ ςυμμετοχικότθτασ που χαρακτθρίηουν το Web Tim O'Reilly: What Is Web 2.0 ( 3 Dion Hinchcliffe's Web 2.0 Participation and Information Model ( 4 Dion Hinchcliffe's Web 2.0 architecture of participation ( /) 8

9 Σχήμα 2 - Μοντζλο ςυμμετοχήσ και πληροφόρηςησ του Web 2.0 Σχήμα 3 - Web Αρχιτεκτονική τησ ςυμμετοχικότητασ 9

10 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Γενικά Μια ευζλικτθ, τυποποιθμζνθ αρχιτεκτονικι απαιτείται για να υποςτθρίξει καλφτερα τθν ςφνδεςθ των εφαρμογϊν τθσ πλατφόρμασ, και τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των ςτοιχείων των εφαρμογϊν, κακϊσ και μεταξφ των εφαρμογϊν και των χρθςτϊν. Η υπθρεςιοςτεφισ (Serviceoriented) αρχιτεκτονικι (SOA), και θ εξζλιξι τθσ θ Web Oriented Architecture (WOA), είναι τζτοιεσ αρχιτεκτονικζσ. Η υπθρεςιοςτεφισ αρχιτεκτονικι ενοποιεί τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ μζςω τθσ διάρκρωςθσ των μεγάλων εφαρμογϊν ςε ςυλλογζσ μικρότερων αυτοτελϊν μονάδων οι οποίεσ καλοφνται υπθρεςίεσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ θ δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων εφαρμογϊν, που ςτθρίηονται ςε ζνα μείγμα υπθρεςιϊν από μια παγκόςμια δεξαμενι, προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία ομοιομορφία. Η Υπηρεςιοςτεφήσ Αρχιτεκτονική Σο Open Group δίνει τον ακόλουκο οριςμό για τθν υπθρεςιοςτεφι αρχιτεκτονικι 5 : "Η υπθρεςιοςτεφισ αρχιτεκτονικι (SOA) είναι μία μορφι αρχιτεκτονικισ που υποςτθρίηει εφαρμογζσ με προςανατολιςμό ςτισ υπθρεςίεσ." Μια υπθρεςία: Είναι μια λογικι παράςταςθ μιασ επαναλαμβανόμενθσ επιχειρθςιακισ δραςτθριότθτασ που ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα (π.χ., πιςτωτικό ζλεγχο πελατϊν, παροχι μετεωρολογικϊν δεδομζνων, ενοποίθςθ αναφορϊν) Είναι αυτόνομθ Μπορεί να αποτελείται από άλλεσ υπθρεςίεσ Είναι ζνα «μαφρο κουτί» για τουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ Η υπθρεςιοςτεφισ αρχιτεκτονικι ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα: Είναι βαςιςμζνθ ςτο ςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν, οι οποίεσ αντικατοπτρίηουν πραγματικζσ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ είτε εντόσ τθσ επιχείρθςθσ είτε μεταξφ επιχειριςεων. Η αναπαράςταςθ τθσ υπθρεςίασ χρθςιμοποιεί περιγραφζσ των αντίςτοιχων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν οι οποίεσ παρζχουν το πλαίςιο (δθλαδι επιχειρθςιακι διαδικαςία, ςτόχο, κανόνα, πολιτικι, περιβάλλον υπθρεςίασ, ςυςτατικά υπθρεςίασ) και υλοποιεί υπθρεςίεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι service orchestration. 5 The Open Group: Definition of SOA ( 10

11 Ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν υποδομι - ςυνιςτάται οι υλοποιιςεισ να χρθςιμοποιοφν ανοικτά πρότυπα για τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ και τθσ διαφάνειασ κζςθσ. Οι υλοποιιςεισ ςχετίηονται με το περιβάλλον λειτουργίασ. Λειτουργοφν μζςα ςε ζνα κακοριςμζνο πλαίςιο και πρζπει να περιγράφονται εντόσ αυτοφ του πλαιςίου. Απαιτεί ιςχυρό ζλεγχο τθσ αναπαράςταςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ υπθρεςίασ. Απαιτεί ζνα «Litmus Test ", το οποία κακορίηει μια «καλι υπθρεςία». Η ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ κα ακολουκιςει επίςθσ τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ για τθν ανάπτυξθ, ςυντιρθςθ και χριςθ τθσ υπθρεςιοςτεφοφσ αρχιτεκτονικισ: Επαναχρθςιμοποίθςθ, αξιοποίθςθ ζτοιμων ρουτινϊν, δομοςτοιχείωςθ, ςυνκετικότθτα, ςυςτατικοποίθςθ, και διαλειτουργικότθτα. υμμόρφωςθ με πρότυπα (τόςο κοινά όςο και ςυγκεκριμζνα για κάκε ομάδα εφαρμογϊν). Αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ και κατθγοριοποίθςθ των υπθρεςιϊν, προμικευςθ και παράδοςθ, κακϊσ και παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ. Σχήμα 4 - SOA meta-model, The Linthicum Group,

12 Web Oriented Αρχιτεκτονική Η Web Oriented αρχιτεκτονικι είναι ζνα ςτυλ αρχιτεκτονικισ λογιςμικοφ που επεκτείνει τθν service-oriented αρχιτεκτονικι για web based εφαρμογζσ. Η αρχιτεκτονικι αυτι κεωρείται ωσ μία ελαφριά ζκδοςθ τθσ υπθρεςιοςτεφοφσ αρχιτεκτονικισ. Σχήμα 5 Η Web Oriented αρχιτεκτονική ωσ εξζλιξη του υπηρεςιοςτεφοφσ αρχιτεκτονικήσ Σχήμα 6 - Μια απεικόνιςη τησ Web Oriented αρχιτεκτονικήσ 12

13 Επίπεδα Παρουςίαςησ, Επιχειρηςιακό και Δεδομένων Η Πλατφόρμα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ είναι μια εφαρμογι web ςτθν οποία οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ μζςω ενόσ προγράμματοσ περιιγθςθσ ιςτοφ (browser). Σο πρόγραμμα αυτό δθμιουργεί αιτιςεισ HTTP για ςυγκεκριμζνεσ διευκφνςεισ URL που αντιςτοιχοφν ςε πόρουσ ςε ζναν εξυπθρετθτι Web. Ο εξυπθρετθτισ δθμιουργεί και επιςτρζφει ςτον πελάτθ ςελίδεσ HTML, τισ οποίεσ με τθ ςειρά του εμφανίηει ςτο χριςτθ το πρόγραμμα περιιγθςθσ. τον πυρινα μιασ τζτοιασ εφαρμογισ Web βρίςκεται είναι θ λογικι πελάτθ/εξυπθρετθτι. Σο μοντζλο αυτό αποτελείται από πολλά διακριτά επίπεδα. Η Πλατφόρμα είναι οργανωμζνθ ςε μια αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων, αποτελοφμενθ από το επίπεδο παρουςίαςθσ, επιχειρθςιακισ λογικισ και δεδομζνων. Σο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηει μια απλοποιθμζνθ, αφθρθμζνθ αναπαράςταςθ των τριϊν αυτϊν επιπζδων και τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ χριςτεσ, με άλλεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ επικοινωνοφν με υπθρεςίεσ που ζχουν υλοποιθκεί ςτο επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ λογικισ, με τισ πθγζσ δεδομζνων όπωσ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων ι υπθρεςίεσ Web που παρζχουν πρόςβαςθ ςε εξωτερικά δεδομζνα, και με εξωτερικζσ ι απομακρυςμζνεσ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν εφαρμογι. URERS EXTERNAL SYSTEMS PRESENTATION LAYER BUSINESS LAYER DATA LAYER Data Sources Σχήμα 7 - Απεικόνιςη τησ λογικήσ αρχιτεκτονικήσ τησ Πλατφόρμασ Όπωσ φαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα, θ πλατφόρμα αποτελείται από τα ακόλουκα επίπεδα: Επίπεδο Παρουςίαςησ. Σο επίπεδο αυτό περιζχει λειτουργίεσ προςανατολιςμζνεσ προσ το χριςτθ οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθ διαχείριςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του χριςτθ με το ςφςτθμα, και γενικά, αποτελείται από ςτοιχεία που παρζχουν μια κοινι γζφυρα με τον πυρινα τθσ επιχειρθςιακισ λογικισ που βρίςκεται ςτο επιχειρθςιακό επίπεδο. Επιχειρηςιακό επίπεδο. Σο επίπεδο αυτό υλοποιεί τθν βαςικι λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ και ενςωματϊνει τθ ςχετικι επιχειρθςιακι λογικι. Γενικά, αποτελείται από 13

14 ςτοιχεία, οριςμζνα από τα οποία είναι δυνατόν να διακζτουν διεπαφζσ υπθρεςιϊν τισ οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν άλλεσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ. Επίπεδο δεδομζνων. Αυτό το επίπεδο παρζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα που φιλοξενοφνται τόςο εντόσ των ορίων του ςυςτιματοσ όςο και ςε άλλα δικτυακά ςυςτιματα διαμζςου υπθρεςιϊν. Σο επίπεδο δεδομζνων περιζχει διεπαφζσ γενικισ χριςθσ τισ οποίεσ τα ςτοιχεία του επιχειρθςιακοφ επίπεδο μποροφν να χρθςιμοποιιςουν. Αρχιτεκτονική του Συςτήματοσ Διαχείριςησ Περιεχομένου WordPress Η ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ κα βαςιςτεί ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου WordPress. Για το λόγο αυτό θ αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ κα βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αρχιτεκτονικι του WordPress. Σα παρακάτω διαγράμματα παρουςιάηουν τθν αρχιτεκτονικι τθσ εφαρμογισ WordPress, τισ ςχζςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων και τθν ιεραρχία του πρότυπου ςχεδίαςθσ. Σχήμα 8 Η Αρχιτεκτονική του WordPress 6 6 Wordpress Architecture ( 14

15 Σχήμα 9 - Διάγραμμα βάςησ δεδομζνων του WordPress 7 Σο παραπάνω διάγραμμα παρζχει μια οπτικι επιςκόπθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του WordPress και των ςχζςεων μεταξφ των πινάκων που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια μιασ τυπικισ εγκατάςταςθσ του WordPress. Σο παρακάτω διάγραμμα δείχνει ποια πρότυπα αρχεία καλοφνται για να δθμιουργιςουν μια ςελίδα WordPress με βάςθ τθν ιεραρχία του πρότυπου ςχεδίαςθσ WordPress. 7 WordPress Database Description ( 15

16 Σχήμα 10 Η ιεραρχία του πρότυπου ςχεδίαςησ WordPress 8 8 WordPress Template Hierarchy ( 16

17 Ποιοτικά Χαρακτηριςτικά και Αρχέσ Οπτικού Σχεδιαςμού Ποιοτικά χαρακτηριςτικά Ωσ ποιοτικά χαρακτθριςτικά αναφζρονται οι γενικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ, το χρόνο εκτζλεςθσ των λειτουργιϊν, και τθν εμπειρία του χριςτθ από τθν αλλθλεπίδραςι του με τισ εφαρμογζσ. Αντιπροςωπεφουν τομείσ ενδιαφζροντοσ που ζχουν ευρεία εφαρμογι ςε όλα τα επίπεδα τθσ αρχιτεκτονικισ. Μερικά από τα χαρακτθριςτικά αυτά ζχουν ςχζςθ με το γενικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ, ενϊ άλλα είναι ειδικά για το χρόνο εκτζλεςθσ, τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ, ι κζματα που επικεντρϊνονται ςτο χριςτθ. Η πλατφόρμα κα διακζτει ζναν επικυμθτό ςυνδυαςμό από τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτθριςτικά: Εννοιολογικι Ακεραιότθτα Δυνατότθτα υντιρθςθσ Διακεςιμότθτα Διαλειτουργικότθτα Δυνατότθτα Διαχείριςθσ Απόδοςθ Αξιοπιςτία Επεκταςιμότθτα Αςφάλεια Δυνατότθτα Τποςτιριξθσ Δυνατότθτα Δοκιμϊν Χρθςτικότθτα Αρχέσ Οπτικού Σχεδιαςμού (Visual Design) Η οπτικι ςχεδίαςθ (visual design) τθσ πλατφόρμασ κα πρζπει να παρζχει μια κοινι εμφάνιςθ και αίςκθςθ ςε όλα τα ςυςτατικά τθσ πλατφόρμασ. Η ςχεδίαςθ ςχετίηεται με τθν επικοινωνία. Πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ ιςτοχϊροσ που να λειτουργεί και παρουςιάηει πλθροφορίεσ με ζναν εφχρθςτο και εφκολα προςβάςιμο τρόπο. Σα ςτοιχεία και θ λειτουργικότθτα του τελικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ πρζπει να παρουςιάηονται ωσ μια ενιαία ςυνεκτικι μονάδα, ζτςι ϊςτε 9 : Οι χριςτεσ να είναι ικανοποιθμζνοι με το ςχεδιαςμό, αλλά να προςζχουν το περιεχόμενο Οι χριςτεσ να μποροφν γριγορα να μεταβαίνουν ςτα διάφορα τμιματα του ιςτοχϊρου μζςω μιασ καλά ςχεδιαςμζνθσ πλοιγθςθσ 9 The Principles of Beautiful Web Design by Jason Beaird, SitePoint,

18 Οι χριςτεσ να αναγνωρίηουν ςε πιο τμιμα του ιςτοχϊρου ανικει κάκε ςελίδα Σα ακόλουκα ςτοιχεία είναι οι επτά βαςικζσ αρχζσ που κακιςτοφν το web design τθσ πλατφόρμασ ελκυςτικό 10 : Ιςορροπία Πλζγμα (Grid) Χρϊμα Γραφικά Συπογραφία Περιοχζσ με λευκό Ενότθτα και υνοχι 10 7 Key Principles That Make A Web Design Look Good, 18

19 Content Management System Η ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ κα βαςιςτεί ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου WordPress 11. To WordPress κεωρείται ζνα από τα πιο εξελιγμζνα ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου. Πρόκειται για ζνα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ανοιχτοφ κϊδικα (open source) το οποίο χρθςιμοποιεί τισ πιο ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςτο χϊρο του διαδικτφου. Μια πολλι μεγάλθ κοινότθτα χρθςτϊν υποςτθρίηει ενεργά τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ. Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά του είναι: Η διαχείριςθ του ςυςτιματοσ γίνεται αποκλειςτικά μζςω του web με τθ χριςθ ενόσ web browser. Τποςτθρίηει πολλοφσ ςυγγραφείσ ενϊ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ να κάνουν ςχόλια πάνω ςτα καταχωρθμζνα νζα. Ο διαχειριςτισ μπορεί να κακορίςει διαφορετικά δικαιϊματα για κάκε ςυγγραφζα. Τποςτθρίηει πολλζσ κατθγορίεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ μπορεί να ζχει με τθ ςειρά τθσ υποκατθγορίεσ. Κάκε καταχϊρθςθ μπορεί να ανικει ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ. Τποςτθρίηει πρότυπα παρουςίαςθσ (WordPress Themes) κάνοντασ δυνατό το διαχωριςμό ανάμεςα ςτο περιεχόμενο και τον τρόπο παρουςίαςισ του. Τποςτθρίηει μια δοκιμαςτικι κατάςταςθ για κάκε καταχϊρθςθ, επιτρζποντασ ςτο ςυγγραφζα να τθν τελειοποιιςει πριν τθ δθμοςιεφςει. Τποςτθρίηει καταχωριςεισ προςτατευμζνεσ με κωδικό τον οποίο πρζπει να ειςάγει ο χριςτθσ προκειμζνου να τισ διαβάςει. Παρζχει υποςφςτθμα εγγραφισ χρθςτϊν δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να διατθροφν το προφίλ τουσ ςτο ςφςτθμα. Διατίκενται πζντε ομάδεσ χρθςτϊν: ςυνδρομθτισ, ςυντελεςτισ, ςυγγραφζασ, εκδότθσ και διαχειριςτισ. Κάκε ομάδα ζχει διαφορετικά δικαιϊματα ςτθν εφαρμογι. Τποςτθρίηει τθν αυτόματθ ενθμζρωςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ όταν ζνα καινοφργιο άρκρο δθμοςιευτεί. Τποςτθρίηει XML feeds ςε όλα τα ςφγχρονα πρότυπα (RSS, RDF, και Atom). Τποςτθρίηει επίςθσ feeds ανά ςυγγραφζα και κατθγορία όπωσ επίςθσ και για τα ςχόλια. Παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ενθμερωτικϊν δελτίων (newsletters) και αποςτολισ ςε πλικοσ εγγεγραμμζνων παραλθπτϊν. Τποςτθρίηει τθν εφκολθ ειςαγωγι εικόνων, αρχείων, ςυνδζςμων, βίντεο και ιχου. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να καταχωριςουν ςχόλια ςε κάκε καταχϊρθςθ. Παρζχει προςταςία από ανεπικφμθτεσ διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ (spam protection)

20 Δθμιουργεί ςελίδεσ των οποίων ο κϊδικασ XHTML και CSS είναι ςφμφωνοσ με τα διεκνι τεχνικά πρότυπα, όπωσ επίςθσ και τουσ κανονιςμοφσ για τθν παροχι περιεχομζνου μζςω του διαδικτφου ςε ευπακείσ ομάδεσ. Οι ςυνδζςεισ που δθμιουργεί είναι ευανάγνωςτεσ και φιλικζσ προσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Εγκακίςταται και αναβακμίηεται πολφ εφκολα μζςω τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ που παρζχει. Χρθςιμοποιεί ζναν πλοφςιο ςε χαρακτθριςτικά επεξεργαςτι κειμζνου, ζτςι ϊςτε ο ςυγγραφζασ να μθ χρειάηεται να γνωρίηει HTML προκριμζνου να δθμιουργιςει καλαίςκθτεσ καταχωριςεισ. Εκτόσ των παραπάνω βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν θ κοινότθτα του WordPress δθμιουργεί επιπλζον χαρακτθριςτικά μζςα από τθ ςυγγραφι ειδικϊν προγραμμάτων (plugins) τα οποία προςαρτϊνται ςτον κϊδικα του WordPress. 20

21 Έλεγχοσ τησ απόδοςησ τησ πλατφόρμασ Για τθν αξιολόγθςθ και τθ βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ πλατφόρμασ κα χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ Web analytics. Ο Avinash Kaushik ορίηει ωσ web analytics: «Σθν ανάλυςθ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων από τον ιςτότοπό ςασ και τον ανταγωνιςμό, που οδθγεί ςε μια ςυνεχι βελτίωςθ τθσ online εμπειρίασ των υπαρχόντων αλλά και των δυνθτικϊν πελατϊν ςασ, θ οποία μεταφράηεται ςτα αποτελζςματα που επικυμείτε (online και offline) ". 12 Ο οριςμόσ αυτόσ εμπεριζχει τα τρία κφρια κακικοντα που κάκε επιχείρθςθ πρζπει να φζρει ςε πζρασ όταν χρθςιμοποιεί web analytics: Μζτρθςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτοιχείων υνεχισ βελτίωςθ του ιςτοτόπου Ευκυγράμμιςθ ςτρατθγικισ μζτρθςθσ με τθ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςισ ςασ Measure Change Analyse Σχήμα 11 Η διαδικαςία ανάλυςησ εφαρμογϊν web: μζτρηςη, ανάλυςη και αλλαγή Η υπθρεςία Google Analytics (https: / / / analytics), κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων τθσ πλατφόρμασ. Η υπθρεςία αυτι παρζχεται δωρεάν από τθ Google και παράγει λεπτομερι ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τουσ επιςκζπτεσ ενόσ ιςτοτόπου. Η λφςθ Google Analytics παρζχει ζνα βαςικό ςφνολο εργαλείων που υποςτθρίηουν τισ περιςςότερεσ από τα πρωταρχικζσ λειτουργίεσ που απαιτοφν οι τεχνικζσ web analytics. Ζτςι, θ υπθρεςία Google Analytics παρζχει πολλζσ τυποποιθμζνεσ μετριςεισ ιςτοτόπων, όπωσ επιςκζψεισ, μοναδικοί επιςκζπτεσ, προβολζσ ςελίδων, ποςοςτό εγκατάλειψθσ, κ.λπ. Σο πιο ςθμαντικό όμωσ είναι ότι μπορεί να παρακολουκεί τα αποτελζςματα των επιχειριςεων βάςει προκακοριςμζνων ςτόχων (goals). Με αυτόν τον τρόπο, είμαςτε ςε κζςθ να προχωριςουμε πζρα από τον εντοπιςμό τθσ βαςικισ κίνθςθσ του ιςτοτόπου μασ και να αρχίςουμε να κατανοοφμε το κατά πόςον ο ιςτότοπόσ μασ προςκζτει αξία ςτθν επιχείρθςι μασ. 12 Avinash Kaushik, Web Analytics: An Hour a Day, Sybex (June 5, 2007) ( 21

22 Η προτεινόμενθ λφςθ ζχει πολλά πλεονεκτιματα: Γριγορθ Τλοποίθςθ φγκριςθ λζξεων-κλειδιϊν και εκςτρατειϊν προϊκθςθσ Προςαρμοςμζνοι πίνακεσ ελζγχου Τποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ AdWords φγκριςθ χρονικϊν περιόδων και τάςεων Προβολι επικάλυψθσ του ιςτοτόπου Αποςτολι αναφορϊν με Γεω-χωρικά δεδομζνα επιςκεψιμότθτασ Οι παρακάτω οκόνεσ παρουςιάηουν οριςμζνα από τα χαρακτθριςτικά τθσ λφςθσ Google Analytics. Οθόνη 1 - Google Analytics: Πίνακασ ελζγχου 22

23 Οθόνη 2 - Google Analytics: Επιςκόπηςη επιςκεπτϊν Οθόνη 3 - Google Analytics: Καθημερινζσ ειδοποιήςεισ 23

24 Οθόνη 4 - Google Analytic: Επιςκεψιμότητα ςτο χάρτη Οθόνη 5 - Google Analytic: Επιςκεψιμότητα ςε επίπεδο χϊρασ 24

25 Technical Specifications Η Πλατφόρμα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ κα υλοποιθκεί με τθ χριςθ τεχνολογιϊν ανοιχτοφ κϊδικα (open source). υγκεκριμζνα: Λειτουργικό ςφςτθμα: Linux Εξυπθρετθτισ Web: Apache φςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων: MySQL Γλϊςςα προγραμματιςμοφ: PHP. Με τον όρο Λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα εννοείται λογιςμικό του οποίου ο πθγαίοσ κϊδικασ διατίκεται ελεφκερα ςε αυτοφσ που κζλουν να τον εξετάςουν, και/ι τροποποιιςουν θ χρθςιμοποιιςουν ςε άλλεσ εφαρμογζσ. Τπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ άδειεσ χριςθσ που μπορεί να ςυνοδεφουν το λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα. Σα οφζλθ από τθ χριςθ ελεφκερου λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα είναι πολλά 13 : Απόλυτα νόμιμο λογιςμικό το οποίο διατίκεται χωρίσ κόςτοσ Λογιςμικό που ενςωματϊνει άμεςα τισ πιο ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ υχνζσ ενθμερϊςεισ με νζεσ δυνατότθτεσ Μεγάλθ και φιλικι κοινότθτα ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ Πλθκϊρα πρόςκετων προγραμμάτων με εφκολθ και δωρεάν εγκατάςταςθ τακερότθτα και αςφάλεια θμαντικά αςφαλζςτερο και αξιόπιςτο ςε ςχζςθ με ιδιόκτθτο λογιςμικό που κατεβάηουμε από το διαδίκτυο. Δυνατότθτα να εξερευνιςουμε και να μάκουμε τον τρόπο λειτουργίασ του λογιςμικοφ προςαρμόηοντάσ το ςτισ ανάγκεσ μασ Linux To Linux είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα που προζρχεται από το UNIX. Η αρχιτεκτονικι του Linux είναι παρόμοια με αυτι του λειτουργικοφ Unix αλλά ζχει αναπτυχκεί εκ του μθδενόσ και δεν περιλαμβάνει κϊδικα από το Unix. Η ανάπτυξθ του Linux είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα εκελοντικισ ςυνεργαςίασ από διαδικτυακζσ κοινότθτεσ, ενϊ όλο το ζργο είναι ανοικτοφ κϊδικα και ελεφκερα προςβάςιμο από όλουσ για αντιγραφι, τροποποίθςθ ι αναδιανομι χωρίσ περιοριςμό. Σο Linux είναι διακζςιμο υπό άδειεσ όπωσ θ GNU General Public License. Σο Linux μπορεί να εγκαταςτακεί και να λειτουργιςει ςε μεγάλθ ποικιλία υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, από μικρζσ ςυςκευζσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα μζχρι μεγάλα υπολογιςτικά ςυςτιματα και υπερυπολογιςτζσ. 13 Ελεφκερο Λογιςμικό / Λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα: 25

26 Χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςε διακομιςτζσ, αφοφ θ καταγεγραμμζνθ χριςθ Linux ςε διακομιςτζσ για το 2008 ανζρχεται ςε 60% του ςυνόλου τθσ αγοράσ 14. Apache Εξυπηρετητήσ Web Ο Apache HTTP γνωςτόσ και απλά ςαν Apache είναι ζνασ εξυπθρετθτισ του παγκόςμιου ιςτοφ (web). Όποτε ζνασ χριςτθσ επιςκζπτεται ζνα ιςτότοπο το πρόγραμμα πλοιγθςθσ (browser) επικοινωνεί με ζναν διακομιςτι (server) μζςω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίοσ παράγει τισ ιςτοςελίδεσ και τισ αποςτζλλει ςτο πρόγραμμα πλοιγθςθσ. O Apache είναι ζνασ από τουσ δθμοφιλζςτερουσ, εν μζρει γιατί λειτουργεί ςε διάφορεσ πλατφόρμεσ όπωσ τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. υντθρείται τϊρα από μια κοινότθτα ανοικτοφ κϊδικα με επιτιρθςθ από το Κδρυμα Λογιςμικοφ Apache (Apache Software Foundation). Apache HTTP Server ακολουκεί το πρότυπο διάκεςθσ ανοικτοφ λογιςμικοφ (Open Source), το οποίο προςφζρει ζνα πλικοσ πλεονεκτθμάτων ζναντι των αντίςτοιχων εμπορικϊν. Ο Apache χρθςιμοποιείται και ςε τοπικά δίκτυα ςαν διακομιςτισ ςυνεργαηόμενοσ με ςυςτιματα διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων π.χ. Oracle, MySQL. φμφωνα με τθν ζρευνα τθσ εταιρείασ Netcraft για το λογιςμικό των εξυπθρετθτϊν Web, κατά το μινα επτζμβριο ο Apache ιταν εγκατεςτθμζνοσ ςτο 57.12% των εξυπθρετθτϊν web πράγμα που τον κακιςτά δθμοφιλζςτερο από οποιονδιποτε άλλο εξυπθρετθτθ. PHP H PHP είναι μια ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ςελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια ςελίδα PHP περνά από επεξεργαςία από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του Παγκόςμιου Ιςτοφ (π.χ. Apache), ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που κα ςταλεί ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML. Ο διακομιςτισ Apache υποςτθρίηει εξ οριςμοφ τθν εκτζλεςθ κϊδικα PHP. MySQL Η MySQL είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS - Relational Database Management System). H MySQL είναι θ πιο δθμοφιλισ βάςθ δεδομζνων, ανοιχτοφ κϊδικα, ςτον κόςμο και διακζτει πολλά εκατομμφρια εγκαταςτάςεισ. Ακολουκεί το ςχεςιακό μοντζλο (relational model) και είναι ςυμβατι με ANSI-SQL. Η MySQL μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα μεγάλο αρικμό λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (Windows, Linux, AIX, Solaris κα.) κάνοντασ τθν ιδανικι για τθν χριςθ ςε οποιοδιποτε περιβάλλον. Επιπλζον, οι αναβακμίςεισ τθσ MySQL είναι δωρεάν. Προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί ο MySQL Database Server 5.x. 14 Βικιπαιδεια: Linux (

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 1: υςτήματα Βάςεων Δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 1:Σφντομη αναςκόπηςη των κυριότερων εννοιϊν των βάςεων δεδομζνων Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα