Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008"

Transcript

1 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ Τθλ: / Fax: web: Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/ «Κακοριςμόσ των δεικτϊν ποιότθτασ των παρεχόμενων προσ το κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και προςδιοριςμόσ του περιεχομζνου και τθσ μορφισ των προσ δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν κακϊσ και του τρόπου και χρόνου δθμοςίευςισ τουσ από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν».

2 Προσ: ΕΕΤΤ Λ. Κθφιςίασ Μαροφςι Αρ. Σελίδων: 6 Ημερομθνία: 12 Μαΐου 2011 Αξιότιμθ Επιτροπι, Με αφορμι τθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/ «Κακοριςμόσ των δεικτϊν ποιότθτασ των παρεχόμενων προσ το κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και προςδιοριςμόσ του περιεχομζνου και τθσ μορφισ των προσ δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν κακϊσ και του τρόπου και χρόνου δθμοςίευςισ τουσ από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν», κα κζλαμε να κατακζςουμε τισ απόψεισ μασ. Προτείνονται κάποιεσ διευκρινιςεισ και κάποιοι επιπλζον δείκτεσ που πιςτεφουμε ότι κα βοθκιςουν τουσ τελικοφσ χριςτεσ να κατανοιςουν καλφτερα τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που τουσ προςφζρονται. Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ, Με εκτίμθςθ, Καψοφλθσ Ζκτορασ

3 Διευκρινίςεισ 1. Παράρτθμα Β, 3.Α. Λογιςμικό PC Δοκιμισ (ςελ. 79): Υπάρχον κείμενο: «Λειτουργικό ςφςτθμα και τιμζσ παραμζτρων TCP: Όπωσ περιγράφονται ςτο ETSI EG v1.2.1 (Annex B)» Πρόταςθ: Το προτεινόμενο ανωτζρω λειτουργικό ςφςτθμα είναι Windows XP SP1. Στα χαρακτθριςτικά τθσ διάταξθσ δοκιμϊν μεταφοράσ αρχείων υπάρχει θ απαίτθςθ το λειτουργικό του server να είναι βαςιςμζνο ςε linux kernel (ι νεότερθ ζκδοςθ). Επίςθσ, ςυςτινεται server και client να ζχουν το ίδιο λειτουργικό. Θα προτείναμε να γίνει ςαφισ κακοριςμόσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ για το PC δοκιμισ και πιο ςυγκεκριμζνα προτείνεται το λειτουργικό ςφςτθμα να είναι βαςιςμζνο ςε linux (Ubuntu Desktop ι νεότερθ ζκδοςθ). Επιπρόςκετεσ μετριςεισ Σχετικά με τουσ δείκτεσ ποιότθτασ Στακερϊν Ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν προτείνονται τα ακόλουκα. Μζτρθςθ Ποιότθτασ Video on Demand (VMOS): Βάςθ τθσ αυξανόμενθσ δθμοτικότθτασ των ιςτοςελίδων που παρζχουν video on demand (π.χ YouTube), κρίνεται απαραίτθτοσ ο οριςμόσ ενόσ δείκτθ ποιότθτασ τθσ προςφερόμενθσ από τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ υπθρεςίασ video streaming. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο πιο δθμοφιλισ ιςτοχϊροσ που προςφζρει video on demand δζχεται πάνω από δφο (2) διςεκατομμφρια επιςκζψεισ κάκε μζρα. Επιπρόςκετα, οι υπθρεςίεσ streamed ι buffered διαςκζδαςθσ πραγματικοφ χρόνου (audio ι video) αποτελοφν, ςφμφωνα με τθ sandvine (www.sandvine.com) το 43% τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ ςτο διαδίκτυο. Γίνεται λοιπόν εμφανζσ ότι το video on demand αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι ςτθν κακθμερινότθτα του μζςου χριςτθ του διαδικτφου και ζνασ δείκτθσ ποιότθτασ κα μποροφςε να βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ ςτθ ςφγκριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ που προςφζρεται από τουσ διάφορουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ. Τα εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ video με βάςθ τισ μετριςεισ τθσ ποιότθτασ του δικτφου, όπωσ θ απϊλεια πακζτων (packet loss), το MDI (media delivery index) και το PSNR (peak signal-to-noise ratio), δεν είναι αντιπροςωπευτικά τθσ ποιότθτασ που αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ λόγω τθσ μθ-γραμμικισ ςυμπεριφοράσ του ανκρϊπινου οπτικοφ και ακουςτικοφ ςυςτιματοσ. Επομζνωσ, για να είναι ακριβισ θ αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ όταν παρακολουκεί ζνα video, οι ιδιότθτεσ του ανκρϊπινου οπτικοφ και ακουςτικοφ ςυςτιματοσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Ο δείκτθσ Video Mean Opinion Score (VMOS) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να εξακριβωκεί θ ποιότθτα που αντιλαμβάνεται ο τελικόσ χριςτθσ και να προςφζρει ακριβι απεικόνιςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ (end user experience). Αντίςτοιχα, για τθ μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ του ιχου που ςυνοδεφει ζνα video μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο δείκτθσ Audio Mean Opinion Score (AMOS).

4 Για τθ μζτρθςθ του δείκτθ ποιότθτασ video on demand κα απαιτείται θ ςφνδεςθ ςε μία προκακοριςμζνθ πθγι video stream (π.χ YouTube) και θ ανάλυςθ τθσ ποιότθτασ του λαμβανόμενου video. Με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων αλγορίκμων για τθν ανάλυςθ του λθφκζντοσ περιεχομζνου κα υπολογίηεται το Video MOS. Το λαμβανόμενο video προτείνεται να είναι κωδικοποιθμζνο με βάςθ το H.263-ITU, Η.264, MPEG-4 standard. Η χριςθ video αναφοράσ για τον υπολογιςμό του VMOS δεν κρίνεται απαραίτθτθ. Οι αλγόρικμοι ανάλυςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν προτείνεται να είναι ςφμφωνοι με τθν περιγραφι του ITU-R Recommendation BT ( Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures, International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland ). Τα προτεινόμενα χαρακτθριςτικά τθσ μετρθτικισ διάταξθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν Video on Demand περιλαμβάνουν αποκλειςτικι ςυςκευι, θ οποία προςομοιϊνει τθ ςυςκευι του τελικοφ χριςτθ και είναι ςυνδεδεμζνθ με διάταξθ Διαμόρφωςθσ/ Αποδιαμόρφωςθσ Δρομολόγθςθσ (Modem - Router) μζςω κάρτασ δικτφου τουλάχιςτον Fast Ethernet κακϊσ και μζςα ςυλλογισ όλων των δεδομζνων μζτρθςθσ που ςχετίηονται με τισ μετριςεισ ςε ζνα γεωγραφικό ςθμείο. Η διαδικαςία πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ μζτρθςθσ εξαςφαλίηει ότι οι πλθροφορίεσ που ζχουν καταγραφεί είναι αξιοποιιςιμεσ. Σχετικά με τουσ δείκτεσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν προτείνονται οι ακόλουκεσ ςτατικζσ μετριςεισ. Η χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου για αποςτολι/ λιψθ ζχει παρουςιάςει ςθμαντικι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια (http://www.sepe.gr/files/pdf/sepenews/sepenews35/opa.pdf). Συνεπϊσ, προτείνεται θ μζτρθςθ δεικτϊν ποιότθτασ των υπθρεςιϊν . Πιο ςυγκεκριμζνα, προτείνονται οι παρακάτω δείκτεσ ποιότθτασ: Ποςοςτό αποτυχίασ αποςτολισ Προτείνεται θ υιοκζτθςθ δείκτθ ποιότθτασ που να εκφράηει το ποςοςτό των αποτυχθμζνων προςπακειϊν αποςτολισ . Η μζτρθςθ κα περιλαμβάνει τθν αποςτολι ενόσ από ζνα τερματικό χρθςιμοποιϊντασ το SMTP πρωτόκολλο και τθ λιψθ του από ζνα άλλο χρθςιμοποιϊντασ POP3 ι IMAP πρωτόκολλο. Ωσ αποτυχθμζνθ προςπάκεια κεωρείται θ αδυναμία αποςτολισ ςε ζναν ζγκυρο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μζςα ςε ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Το χρονικό διάςτθμα δε κα πρζπει να υπερβαίνει τα λίγα λεπτά, αλλιϊσ θ υπθρεςία είναι προβλθματικι. Διάρκεια παράδοςθσ (end to end duration): Προτείνεται θ υιοκζτθςθ ενόσ δείκτθ ποιότθτασ που να εκφράηει το χρόνο που χρειάηεται ζνα για να φκάςει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ παράδοςθσ από τθ ςτιγμι που αποςτζλλεται. Η μζτρθςθ κα περιλαμβάνει τθν αποςτολι ενόσ από ζνα τερματικό χρθςιμοποιϊντασ το SMTP πρωτόκολλο και τθ λιψθ του από ζνα άλλο χρθςιμοποιϊντασ POP3 ι IMAP πρωτόκολλο. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ ποιότθτασ κα μετρά το χρόνο από τθ ςτιγμι που ξεκινά θ αποςτολι του μζχρι το τζλοσ τθσ λιψθσ του. Ζτςι, κα μετράτε αντιπροςωπευτικά ο χρόνοσ που περιμζνουν οι τελικοί χριςτεσ για τθν ανταλλαγι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων. Επιπλζον, με τθν ανοδικι πορεία τθσ κινθτισ ευρυηωνικότθτασ, παρατθρείται μια αυξθτικι τάςθ ςτθ χρθςιμοποίθςθ υπθρεςιϊν άμεςθσ ανταλλαγισ μθνυμάτων (instant messaging), με

5 τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ να προωκοφν ςυνεχϊσ εμπορικά πακζτα των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. Για τθ μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν instant messaging προτείνονται οι παρακάτω δείκτεσ. Ποςοςτό αποτυχίασ ςφνδεςθσ (login failure rate): Προτείνεται θ υιοκζτθςθ ενόσ δείκτθ ποιότθτασ που να εκφράηει το ποςοςτό των αποτυχθμζνων προςπακειϊν ςφνδεςθσ ςτθν υπθρεςία ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων. Ωσ υπθρεςία ανταλλαγισ άμεςων μθνυμάτων προτείνεται να χρθςιμοποιείται MSN Live Messenger ςφμφωνα με το πρωτόκολλο MSNP8, εφόςον είναι θ ευρφτερα χρθςιμοποιοφμενθ υπθρεςία από τουσ καταναλωτζσ. Ωσ αποτυχθμζνθ προςπάκεια κεωρείται θ αδυναμία ςφνδεςθσ με ζναν υπάρχον λογαριαςμό μζςα ςε ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Ποςοςτό αποτυχίασ παράδοςθσ/ λιψθσ μθνυμάτων: Προτείνεται θ υιοκζτθςθ ενόσ δείκτθ ποιότθτασ που να εκφράηει το ποςοςτό αποτυχίασ παραλαβισ/ λιψθσ άμεςων μθνυμάτων. Ωσ αποτυχθμζνθ παράδοςθ/ λιψθ κεωρείται θ αδυναμία παραλαβισ ενόσ άμεςου μθνφματοσ από τον τελικό χριςτθ μζςα ςε ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Με τθν εξζλιξθ των κινθτϊν τθλεφϊνων και τθν κακιζρωςθ των «ζξυπνων» ςυςκευϊν (smartphones) με τα ςυνεχϊσ βελτιοφμενα χαρακτθριςτικά ςε οκόνθ και επεξεργαςτικι ιςχφ, θ αναπαραγωγι video ςτα κινθτά τθλζφωνα γίνεται όλο και πιο ποιοτικι. Ζτςι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναβάκμιςθ των τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων ςε νζεσ τεχνολογίεσ (LTE) και τισ αυξθμζνεσ ταχφτθτεσ mobile broadband που αυτζσ προςφζρουν, οι υπθρεςίεσ video streaming ςτθν κινθτι τθλεφωνία προβλζπεται να κερδίηουν όλο και περιςςότερουσ καταναλωτζσ. Κατά ςυνζπεια, προτείνεται θ προςκικθ ενόσ δείκτθ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν video on demand, ανάλογου με τον δείκτθ ποιότθτασ που προτείνεται για τισ Στακερζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ (Μζτρθςθ Ποιότθτασ Video on Demand - VMOS). Τα προτεινόμενα χαρακτθριςτικά τθσ μετρθτικισ διάταξθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν , Instant Messaging και Video on Demand περιλαμβάνουν αποκλειςτικι ςυςκευι, θ οποία προςομοιϊνει τθ ςυςκευι του τελικοφ χριςτθ και είναι ςυνδεδεμζνθ με εςωτερικι/ εξωτερικι κεραία λιψθσ. Επιπλζον, απαιτοφνται μζςα ςυλλογισ όλων των δεδομζνων μζτρθςθσ που ςχετίηονται με τισ μετριςεισ ςε ζνα γεωγραφικό ςθμείο. Η διαδικαςία πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ μζτρθςθσ εξαςφαλίηει ότι οι πλθροφορίεσ που ζχουν καταγραφεί είναι αξιοποιιςιμεσ. Η μετρθτικι διάταξθ, ανάλογα με τθν υπθρεςία που εξετάηεται, περιλαμβάνει και το ανάλογο λογιςμικό. Παρουςίαςθ Δεικτϊν Ποιότθτασ Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ του καταναλωτι και με ςκοπό τα αποτελζςματα να γίνουν πιο εφκολα ςυγκρίςιμα και να αποκτιςουν μεγαλφτερθ αξία γι αυτόν, προτείνεται θ βελτίωςθ του τρόπου παρουςίαςθσ των δεικτϊν ποιότθτασ. Προσ το παρόν, τα αποτελζςματα για κάκε πάροχο και κάκε δείκτθ ποιότθτασ είναι ςυγκεντρωμζνα ςε αρχεία PDF ι EXCEL, τα οποία ο καταναλωτισ απαιτείται να κατεβάςει ςτον υπολογιςτι του, εφόςον επικυμεί να ςυγκρίνει ςυνολικά τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.

6 Για τθ διευκόλυνςθ του καταναλωτι, προτείνεται θ διακεςιμότθτα των αποτελεςμάτων ςε HTML μορφι κακϊσ και θ γραφικι αναπαράςταςι τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι πιο εφκολα ςυγκρίςιμεσ οι τιμζσ. Επίςθσ, προτείνεται να είναι διακζςιμεσ γραφικζσ παραςτάςεισ με τισ διαχρονικζσ τάςεισ των τιμϊν για τθν δεδομζνθ περίοδο μετριςεων, ϊςτε να παρζχεται ςτον καταναλωτι μια πιο αντιπροςωπευτικι εικόνα όλθσ τθσ διάρκειασ των μετριςεων.

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ - ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ Σμήμα Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντζλα αςυνήθουσ δικτυακήσ κυκλοφορίασ ςε TCP/IP δικτυακά υπολογιςτικά περιβάλλοντα Θεόδωρος Κομνηνός Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα